• Nem Talált Eredményt

A mi dekatholizált egyetemünk I.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A mi dekatholizált egyetemünk I."

Copied!
23
3
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

I .

AZ ORVOSI KAR.

1

(2)
(3)

. Hogy egyetemünkön a keresztény elvek nem állanak tiszteletben, annak egyik leghathatósabb bizonyítékát képe- z i k : a v a s á r n a p i e l ő a d á s o k . Rendes, rendkívüli és magántanárok vetekednek abban, hogy vasárnaponkint óráikra rendeljék az ifjúságot. S e részben a megfigyelő azon szomorú tapasztalatra jut, hogy a vasárnapi előadások évről-évre sza- porodnak. Ezen a vallásközönybe merült társadalom nem ütközik meg ; sőt a tanárok oldaláról olyan hangok is hallat- szottak, amelyek egyenesen szükségesnek tartották ezen va- sárnapi előadásokat. A klinikák és kórházak nagy száma, ahol előadások a hét hat napján nagy bőségben tarthatók, vala- mint az a körülmény, hogy főleg azon tanárok nem tudják re- spektálni a vasárnapot, akik a hétköznapon át széleskörű praxis- sal vannak elfoglalva, a professzori indokolást szofizmákká alacsonyítják.

E sorok írójának február havi fölszólalásai eredményez- ték, hogy a vasárnapi előadások a képviselőházban is szóba kerültek. Tudtunkkal ezen panaszra a kormány illetékes tagja nem is reflektált. Annál szomorúbb, hogy az ügyet annyira kicsinylik, hogy a panaszt nem érdemesitik feleletre, s nem tartják a vasárnapot megszentelendőnek, ugy hogy előkelő megvetéssel egyszerűen ignorálták a fölszólalást.

Emiitettük már, hogy hozzászólásainkban az 1887/8 tanév- nek második feléhez tartjuk magunkat, amelynek órarend · jéhez alkalmazkodunk. Ennek alapján fogjuk ama tanárokat bemutatni, kapcsolatban pedig egyet-mást az orvoskar e 1 ő- a d á s a i n a k s z e l l e m é r ő l is fogunk fölemlíthetni.

I. Vasárnapi előadások.

Olaszországban a pápaság és a katholicizmus ellen inté- zett puszta demonstrációból tartanak vasárnap előadásokat az egyetemeken minden fakultásban, s a professzorok ezt

. 1*

(4)

— 4 —

nyíltan be is vallják. Nálunk föl sem tűnik a vasárnapi elő- adás ; vallásközöny folytán szokott hozzá a társadalom, s azon bizonyos „ t e v é k e n y s e m l e g e s s é g " eredmé- nye, amelyet nálunk ügyesebben lansziroznak, mint Olasz- országban. E „tevékeny semlegességet", amelyet S i m o r hercegprímás álcázott le egyik s^ent-István társulati beszédé- ben, kultiválja a modern tudomány, tudományos hidegséget affek- tálva a vallás tanai iránt, de tevékenyen munkálva azon, hogy ezen tanok müveitek és tanulatlanok előtt hitelüket veszszék.

Dr. A j t a y Sándor például, mint a lapokban olvastuk, karácsony első napjának délelőttjén buzgóan készített pre- parátumokat, és hullamérgezés érte puszta véletlenségből, mert utoljára december 25-én is csak ugy kel föl a nap, és nyugszik le, mint akármelyik hétköznapon.

A tanrendben azután hirdetve van, hogy dr. M i h á 1 k o- v i c s Géza „naponkint, egész napon át" gyakorlati bonctant ad elő öt órai dij mellett. A tanrendnek „órák szerinti áttekin- tésében" pedig azt olvassuk, hogy gyakorlati bonctant napon- kint, de v a s á r n a p o t k i v é v e lehet tanulmányozni dr. Mi- hálkovics intézetében. A tanrend melyik részének van tehát igaza ? Ezen előadást tehát ne számítsuk a vasárnapiak közé ; s örvendenünk kell, ha a jobbat tételezzük föl.

Dr S c h e u t h a u e r Gusztáv, a tiszaeszlári szak- értő azonban elméleti kórszövettant ad elő vasárnap délelőtti 10 órától 12-ig; kórszövettani gyakorlatokat azonban vasár- és ünnepnapon nem tart, de tudományát Mihálkovichnál drágábban adja, amennyiben t t órai tandijat szed nem heti hét, hanem hat napért. Az utóbbira mondott megjegyzések állanak dr. J e n d r á s s i k, volt rektorra nézve is, aki „na- ponta egész napon át" élet- és szövettani gyakorlatokat tart hasonlóképen öt órai díjért. Dr. H ő g y e s Endre dicsére- tes kivételt képez ; igaz, hogy zsiros (31 írt 50 kr) tiszte- letdíjért tart önálló kór- és gyógytani buvárlatokat reggeltől estig, v a s á r n a p o t kivéve ; amiatt sem haragszunk, hogy zsidó honfitársaink kedvéért az ilyen búvárlatok szombaton sem tartatnak. Mérsékli a dicséretet, hogy ezekben csak or-

(5)

vostudorok és előbbre haladt orvosnövendékek korlátozott számban vehetnek részt; mert biz a hallgatók nagy tömegéről több vasárnapi előadás képében van gondo-kodva.

Dr. P 1 ó s z Pál „dolgozdabeli gyakorlatokat" tart „na- ponkint, egész napon át", s abban különbözik emiitett tár- saitól, hogy hat órai tandijat szed hallgatóitól, de megelég- szik három órai dijjal is, ha csak „fél napon át" gyakorolják magukat tanulói. Dr. A j t a y Sándor törvényszéki orvostant ad elő vasárnap 8—10-ig, dr. N a v r a t i 1 Imre szintén va- sárnap prelegál 10—12-ig a fej és nyak sebészeti bántal- mairól. Következik azután dr. S c h w imTn e r Ernő, a zsi- dóból lett keresztény tanár, aki vasárnapon 11—12-ig a bu- jakórtanról tart előadásokat. Délelőtt nyolc órától déli tizen- két óráig tehát változatos előadásokat hallgatnak az orvosnö- vendékek, miután a tanár urak gondoskodtak arról, hogy a négy óra közöl egyetlenegy se maradjon szabad. Tessék ösz- szehasonlitani a tavalyi vasárnapi előadásokat az ideiekkel ; s egészen ugy tűnik föl, mintha csak demonstrálni akarná- nak a tanárok a vasárnap ellen, annyira elszaporodtak ezen előadások. Dr. K é 11 y Károly is vasárnap mutatja be a villámgyógyászatot délelőtti 8 órától 10-ig; ugyancsak 10 órától 1 ig dr. T h a n h o f f e r Lajos a szövettanról tart előadásokat.

Az egyetemnek legszorgalmasabb hallgatói kétségkí- vül az orvosnövendékek, a medicinae universae doctori cim

nehezebben szerezhető meg talán minden fakultás dip- lomájánál; a tudomány anyaga is van olyan óriási, hogy a kurzust bátran lehetne ötről hat évre emelni föl ; de már dr. Fodornak kedvenc szempontjából, a közegészség szem-

pontjából is érdemes volna a vasárnap fölötti szabad rendel- kezésben hagyni az orvosnövendékeket. Nem a helyiségek szűke okozza, hogy vasárnap is kénytelenek volnának elő- adásokra járni, hisz bőven el van látva klinikákkal az egye- tem; sőt baj, hogy a hallgató napjának egy felét bizonyosan elsétálja, mikor az üllői uti klinikáról a központi egyetembe innét a Mária, majd a Bodzafa, azután a Rottenbiller-utcába,

(6)

a városliget tövébe, a Rókus-kórházba, és az izraelita kór- házba jut, mert ez utóbbiba is berendelik a zsidó tanárok az ifjúságot. Igazságtalanság volna azonban elitélni dr. T h a n- h o ff e r t, aki megérdemlett szabadságot ad hallgatóinak ; szövettani gyakorlatait vasárnap és ünnepnap d é l u t á n - j a i t kivéve egész napon át mutatja be ; sőt indiscriminatim

„egész napon át" 25 forint tiszteletdíjért „szövettani önálló dolgozásokat" rendez. A rendes, rendkívüli és magántanárok egyformán nem respektálják a vasárnapot ; az elsők azonban, talán kényelemszeretetből, a „naponkint egész napon át" féle kategóriába tartoznak, de prelekciókat vasárnap nem tartanak.

Dr. A n t a l Géza, rendkívüli tanár, tehát a vasárnap- ból kiveszi magának a 1/89 —10 óráig tartó időt. Dr. S t i 1- 1 e r Bertalan, a maga kényelme szempontjából a hasbetegsé- gek bemutatása végett a gyár-utcai izraelita kórházba sétál- tatja az ifjúságot, és lefoglalja vasárnap 8—9-ig. A hasbe- tegségek körül konkurrenciát csinál neki dr. M ü 1 1 e r Kálmán, a Rókus-kórház uj igazgatója, aki vasárnap 9— 10-ig prelegál. Szóval, ha kellő arányokban haladunk előre, akkor biztos reményünk van, hogy egy-két év múlva az összes or- voskari tanárok meg fogják irigyelni eddig is tekintélyes számú kollegáikat, és kivétel nélkül vasárnap is fognak elő-

adásokat tartani. · A rendkívüli tanárok közöl még dr. R é c z e y Imre

ad elő vasárnap 8—'/slO-ig a csontok és izületek sebészeti bántalmairól, dr. R e g é c z i N a g y Imre pedig fél 8—9-ig prelegál az élettani módszertanról.

Rendes és rendkívüli tanár van összesen 29 az orvost karon ; ezek közöl 14, tehát épen a fele nem ismer vasár- napot ; és e 14 közöl csak dr. S t i 11 e r zsidó, a többi 13

keresztény.

A magántanárok természetesen előkelőbb kollegáik pél- dáját követik. Sorukat megnyitja a zsidó dr. H a s e n f e l d Manó fürdőorvos, aki csak vasárnap tart előadást 10—11-ig az ásványviztanról. Dr. B á r o n Jónás, szintén zsidó, vasár- nap 9 — I/2l l - i g a gyár-utcai izraelita-kórházba rendeli hall-

(7)

— 7 —

gafóit, hogy itt a sérvek kór- és gyógytanát, mutassa be. Dr.

P u k y Ákos a sip-utcai rendelő gyógyintézetben vasárnap 8—'/210-ig fogadja hallgatóit, hogy sebészetet adjon elő. Vasár- nap délelőtti 10—12-ig találnak foglalkozást az orvosnöven- dékek dr. D o 11 i n g e r Gyulának zerge-utcai lakásán, hol a testegyenészetet sajátíthatják el. Innét elsétálhatnak a hall- gatók a Ludovika-akadémia mögé az üllői-uti városi köz- kórházba, ahol dr. J a n n y Gyula vasárnap 10—'/212-ig az

általános sebészeti kór- és gyógytant mutatja be. Akinek tetszik, az a sip-utcai rendelő-intézetbe mehet, ahol dr.

L i c h t e n b e r g Kornél (zsidó) vasárnap 10—11-ig ad élő ; ugyanitt 9—10-ig dr. H a v a s Adolf (zsidó) a bőr- gyógyászatról prelegál ; '/sIO—l-ig pedig a gyár-utcába ván- dorolhatnak a hallgatók, ahol dr. S z i l i Adolf (zsidó) veze- tése mellett a szemtükrészetet tanulják. Az üllői-uti klinikára dr. B a k ó Sándor hivja meg az orvosnövendékeket, hogy vasárnap 10—7212-igsebészi bántalmakat mutasson be. Ugyan- itt 8—10-ig dr. Ó n o d i Adolf (zsidó) agyrostozattant ad elő, és 10—11-ig az orr, torok és gége beidegzéséről beszél.

Végül még T a u f f e r Vilmos rendes tanár egész napon át, tehát naponkint oktatja a bábákat a gyakorlati szülészet körül. Tiz magántanár osztozik tehát a vasárnap délelőtti elő- adásokon, hat ezek közül izraelita ; tőlük tehát nem várható a vasárnap respektálása, de igenis az egyetemi tanácstól, vagy a kultuszminisztertől. A magántanárok száma 27 ; de közü- lők több a félév elején még nem határozta meg előadásainak idejét és helyét ; hasonlóképen cselekedtek többen a rendes és rendkívüli tanárok között is ; s igy valószínű, hogy 25-né!

nagyobb azon tanárok száma, [akik vasárnapon is tartanak előadásokat.

Fölöslegesnek tartottuk személyesen győződni meg arról, hogy ezen utóbbi tanárok közül ki tiszteli, s ki nem veszi tekintetbe a vasárnapot. Bebizonyítottuk, hogy nagy részük

— tegyük föl, hogy nem demonstrációból — vasárnap tart elméleti és gyakorlati előadásokat ; e számnak egy-kettővel való gyarapodása teljesen irreveláns célunkra nézve.

(8)

2. Zsidó tanárok. Dr. Korányi Frigyes.

A régi jó idők eredménye, hogy a rendes tanárok között izraelita helyet eddig nem foglalt; a rendkívüli tanárok kö- zött azonban kettővel van az emancipált faj képviselve : dr.

B ő k e és dr. S t i l l e r r e l ; míg a magántanárok sorá- ban csaknem minden második zsidó. A magántanárok száma, hozzávéve az előadást nem tartókét is, 30, közülök 11 zsidó ; és volt idő, hogy egymásután három-négy zsidó magántanárt habilitáltak. De legújabban e százalékarány is mutat föl némi javulást; mert az u t o l s ó h a t m a g á n t a n á r k i v é t e l n é l k ü l k e r e s z t é n y . Nem esnék-e ösz- sze ezeknek habilitálása néhány előkelő tanárnak ellenszen- vével a zsidóság iránt, ugy hogy ez a magántanári képe- sítésekben is mutatkoznék?

Értelmes, müveit zsidó férfiak, és bevallottan zsidó,,lapok nem szűnnek meg szemrehányásokat tenni T r e f o r t n a k , hogy középiskolákra, egyetemekre és akadémiákra alig nevez ki zsidó professzort, s hogy ezeknek alkalmaztatását lehető- leg kerüli. Örvendenénk, ha valósággal igy állna a dolog ; valószínűbb azonban, hogy a zsidók azért elégedetlenek Tre- forttal, mert nem siet minden zsidó tanárjelöltnek, azonnal tanuluiáayai befejezése után állomást ajánlani föl. A faj pre- ponderanciával rendelkezik már az ügyvédi és orvosi pályá- kon ; ilyenre sovárog tehát az oktatás terén is, és mert a fajnak telhetetlen kívánságai egyelőre nem teljesíthetők, azért fordult lapjaiban alkalmilag univerzális lármával Trefort el- len, akivel különben több ¡szempontból meg lehet elégedve.

Mi meg vagyunk győződve, hogy a kultuszminiszter minden megőszült liberalizmusa dacára ki nem állhatja a zsidó fajt, emlegetésétől is fázik, s in camera charitatis bizonyára el van keseredve a fajnak üzelmei fölött. Mint liberális magyar kor- mányférfiu elő nem hozakodik ezen véka alá rejtett meggyő- ződésével ; s másrészt bátorsága sincs, szembeszállani a faj- nak követeléseivel; szóval a kellő ügyességgel lavíroz keresz-

(9)

— 9 —

tények és zsidók között. Amazok elhiszik," hogy e fajt tá- vol tartja a professzori pályától ; ezek pedig markukba nevet- nek, mert lassú hódítással céljaikat e téren is elérik. Azért hiszszük, hogy Trefort minden lelkiismereti furdalás nélkül adja approbációját a magántanári habilitációkhoz.

így volt lehetséges a zsidó magántanárok bevonulása az orvosi fakultásba; s mikor itt a teret elhódították, bevonultak a rendkívüli tanárok sorába, szám szerint kettővel, megdöntve a praxis amaz elvét, hogy a ren- des és rendkívüli tanárok közö t zsidó helyet nem fog- lalhat. Megostromlásra még egy' tér maradt hátra: a rendes tanároké. E részben még ma napság is lehet egy csekély részben örömünk. Az orvosi karnak nincs még zsidó rendes tanára ; s az egyetlen, akit magukénak ne- vezhetnek, zsidó b ó r lett katholikussá, s kétségkívül nagy tudo- mányu ember, és annyiban áll modern tudományos színvona- lon, hogy mult évi rektori beszédében lelket, halhatatlanságot, szabad akaratot, erkölcsi szankciót stb. egyenesen tagadásba vett.

Az orvosnövendékeknél szájról-szájra járó meggyőződést kon- statálunk, ha kiírjuk, hogy e tanár a z s i d ó k n a k e r é - l y e s é s h a t a l m a s p r o t e k t o r a. Klinikájában fajrokonaival környezteti magát, segédei, gyakornokai csak- nem kivétel nélkül zsidók. Ő nevelt egy egész orvostanári zsidó generációt, s ezek közöl nagyon kevesen, talán alig egy-kettő nincs neki az irányban lekötelezve, hogy pártfogásával meg- ostromolták a kath. egyetemnek rendkívüli és magántanári szé- keit. Dr. K o r á n y i Frigyesről van szó, aki kitűnő orvos, kitűnő tanár, s a faji összetartozásnak páratlanul SZÍVÓS ér- zetével rendelkezik. Addig, amig az antiszemita mozgalom el

nem hatalmasodott a magyar társadalmon ; amig a többi irányadó tanár szinte megbocsáthatlan közönynyel nézte a zsidóságnak ezen szaporodását az orvosi karon : komoly aka- dályt nem vetettek dr. Korányi judaizálása elé. A régi kö- zönyt most több év óta mutatkozó erős ellenhatás váltotta föl, s ez eredményezte, hogy az utolsó 6 —8 magántanár már nem zsidó, s hogy több rendes, s Korányinál nem kevésbbé

(10)

— 10 —

hatalmas tanár erélyesen ellenáll az évtizedek óta követke- zetesen és észrevétlenül folytatott elzsidósitásnak. A jövő tehát valamivel jobbnak Ígérkezik a múltnál és jelennél.

3. Dr. Korányi filozofiája.

A nagynevű belgyógyász az 1886/7. tanévben a buda- pesti egyetemnek rector magnificusa volt, s e körülmény ama főiskolának bizonyosan dicsőségére vált. Az egyetemnek alapítási ünnepén, mint hivataláról lelépő rektor nagy be-

szédet mondott a z a k a r a t s z a b a d s á g r ó l . Abszolúte semmi mozgalmat sem okozott ezen beszéd a magyar tudo- raányos világban, és ezen kivül sem vert föl hullámokat r

sőt napi lapjaink is fogyatékos tudósításokon kivül nem tar- tották érdemesnek azzal foglalkozni. S talán csak egy or- vosi heti lap adta a beszédet egész terjedelmében. Indokolva volna, ha vonakodnánk a tudós tanár beszédjének taglalá- sába bocsátkozni ; mert tartalmát megtalálhatjuk bármelyik modern német filozofiai kézikönyvben, amely a bölcselett okoskodások fogyatékosságát, s azt, hogy az alapos spirituáliz- tnust fölérteni képtelen, a fiziológiából vett bőséges staffi - runggal palástolja. A keresztény alapon álló bölcselők azon- ban állhatatosan és joggal panaszkodnak afölött, hogy a rni katholikus egyetemünkön minden külföldi dechristianizáló elmélet akad importáló utánzókra. E panaszok rendszerint általánosságok között mozognak, s alkalmazhatók az orvosi kar több tanárára is ; azért mutatunk be most Korányiban olyan tanárt, aki az akarat szabadságát n e m t a g a d j a e g y e n e s e n , d e n e m m e r i v é d e l m é b e v e n n i , sőt azon benyomást hagyja a hallgatóban, hogy a z a k a - r a t s z a b a d s á g a r é g i f i l o z ó f u s o k á b - r á n d j a .

Azon kezdi tehát a tudós professzor, hogy az akarat fiziológiájáról mond el beszédjében egyet-mást, megdicsérve alaposan azon methodust, mely az ember lelki működéseit legapróbb elemeire osztja, s ezeket szervi alapokra fektetve,,

(11)

— 11 —

tisztán organikus magyarázatokkal elégszik meg. Ezen me- thodikai bevezetésnek eredménye a következő definíció :

Az akarat — szemben az ösztönnel — az által )elle- geztetik, hogy az akaratban a. v á g y e l k ü l ö n ö z t e - t i k a z é n - t ő l s a vágy által keltett mozgási ingert az én teljesítheti, vagy elnyomhatja. Egy továhbi jellege az, hogy külömböző egymás mellett vagy után keletkezett vá- gyak pedig szintén elkülönittetnek énünktől és ezenfelül azoknak egymástóli különbözősége és egyenkinti jelentősége t u d a t u n k r a j u t , minél fogva mindegyik külön-külön teljesíthető vagy elnyomható és ezen lehetőségek számba vé- tele által lehetővé tétetik a m e g f o n t o l á s : hogy me- lyik teljesíttessék ?

Ilyen definíció után, amely burkoltan és zavarosan kény- telen elismerni az akarat szabadságát, nagyon könnyű evvel elbánni, és kimondani azt, hogy

az akaratra vonatkozó pszichológiai (értsd : keresztény vagy spiritualista) tanoknak hiánya — amidőn ismételnem kell, hogy a t u d o m á n y k ö v e t e l m é n y e i a g y a - k o r l a t i s z ü k s é g k ö v e t e l m é n y e i t ő l külön választandók, hogy mindezen pszichológiai tanok leginkább a kifejlett ember lelki összetes tevékenységének önészleletén ala- pulnak. A fiziologiai pszichológia azonban a genetiko-anali- tikus észleletek és kísérletek alapján azon következtetéshez iut, hogy az akarat ama lelki folyamatokkal, amelyekből ered, loly kapcsolatban áll, m i n t o k a z o k o z a t t a l . .

Gyöngéd reflexió történik e sorokban Kantnak prakti- kus posztulátumaira, melyek tudvalevőleg azt követelik, hogy az akaratszabadságra, ha bizonyítani nem is lehet, szüks-ég

van a társadalmi együttélhetés, és az el nem vitatható és gyakorlatilag szükséges e r k ö l c s i s é g s z e m p o n t j á - b ó l . Apró szemfényvesztés követtetik el a causa és effectus fogalmával is, amelyek itt tisztán fiziologiai korlátok között maradnak, amiből a hallgató tisztára azon meggyőződést me- riti, hogy az akarat funkciói szervi működés számába mehet- nek. A hallgatónak ilyetén preparálása után nem nehéz a következőket állítani :

Az emberi lélekműködések összege a természeti kény- szer hatása alatt áll, ha pedig az elhatározás szábad, ha

(12)

— 12 —

amint Kant mondja, az akarati ténykedés egy abszolút ok, amely más megfogható okoktól f ü g g e t l e n é s a z o k o -

z a t i k a p c s o l a t b ó l k i v á l a s z t a n d ó : akkor vagy a v é l e t l e n e k megfoghatatlan uralmát ismertük el, vagy a szervezeti folyamatok menetébe e g y t r a n s z - c e n d e n t á l i s , és igy megfoghatatlan okot igtattunk. Ezen

két fel fogási irány foglalja magában a bölcsészek két csoportját.

Tudvalevőleg az emberi lélek is transzcendentális, föl- foghatatlan valaminek, tudományosan nem értékesíthetőnek számába megy egy bizonyos filozófiai iskolában. Ezen transz- eendentálizmushoz pedig kitűnően ért Korányi, midőn a filo- zófusokat következőképen aposztrofálja:

A spekulatív filozófia mindig abból a feltételből indul ki, hogy a test és léleknek összeköttetése csak t e r m é - s z e t f ö l ö t t i c s o d a által jöhetett létre s a kettőnek

összehatása vagy öröktől fogva kiható, vagy minden tevé kenységnél megujuló csoda által történik.

A tudós professzor tehát a l a p o s a n van tájékozva a keresztény filozófiának álláspontjáról, amiből folyólag sok tévedését lehet megbocsátanunk. És mikor teljes komolyság- gal beszél a lélek és test összeköttetésénél csodáról, el- árulja, hogy a keresztény bölcselet álláspontjához épen sem- mit sem é r t ; s amit tud róla, azt olyan forrásokból merí- tette, amelyek a dologhoz szintén nem értenek. A sok szó- nak végre is az a vége dr. Korányinál, hogy a fiziológia nem törődhetik a spiritualisták fáradozásaival, és miután maga sem juthat a szabad akarat rejtekeibe, pozitivista módjára megnyugszik, rezignál és

az indukció módszerével tapasztalati uton felhalad az összetettebb tünemények okozatosságának felismerésére addig, amig a fizikai megfoghatóság határához ér, amelynél t u d a - t o s m e g a d á s s a l é s e m b e r i alázatossággal meg- hajlik.

Kétségtelen, hogy e szerény ignoramus-ignorabimus után D a r w i n é s L a m a r q u e theoriái kerülnek elő, akik sze- lekcióval és alkalmazkodással fejtik meg az emberi képessé- gek fejlődését, végelemzésben mindent, morált és törvényt a társadalomnak fennállhatására vonatkoztatva. Olyan szabad-

(13)

— 13 —

akaratféle tüneményt tehát Korányi darwinisztikus fejlőd- ménynek tart, minden transzcendentálizmus, tehát halhatat- lan lélek nélkül. A társadalom exisztenciájának szempontjá- ból vannak szerinte az ethikai törvények, melyek biztosítják azt, hogy nem jutunk vissza az ősi, vad állati állapotba. É s végül vigasztaláskép a következőleg buzdította az egyetemi hallgatókat:

Az ethikai embernek (ilyen is van szabadakarat nél- kül !) ellenállhatlan, megragadó motívuma, hogy életét em- bertársai javának szentelje s ha kell : embertársaiért és az:

igazságért meghaljon. Hogy ki m i m ó d o n c s e l e k - s z i k , az függ : öröklött képességeitől, idegrendszerének in- gerfogékonyságától, az élet folyamata alatt reá ható véletlen viszonyoktól, a módszeres tanítás és nevelés irányától, ethi- kai fogalma szerint embertársai véleményének és a törvények- nek becsülésétől és ezeken tul azon testi és lelki állapottól is, amelyben az elhatározás perce éri, s amelynek változé- konysága alól csak ugy vonhatja el magát, ha m e g s z i - l á r d u l t j e l l e m m e l b i r. De a törvény, hogy nihil est sine ratione sufficiente: törvény marad és a sufflciens:

a k e l l e m e s n t á n i v á g y .

L a m e t t r i e tehát nem sokban különbözik a buda- pesti egyetem tudós rektorától ; B ü c h n e r n e k morális prédikációi sem ütnek el nagyon a tanárnak buzdításaitól.

E beszéd alatt nem jól érezhették magukat a jelenlevő, összeszidott filozófiai tanárok (ha ugyan van közöttük egy- egy transzcendentálista) és a theologiai tanárok sem, akik kénytelenek voltak transzcendentálizmusuk mögé vonulva el- viselni a csapást. É s mondja még valaki, hogy a budapesti egyetem nem dekatholizált, nem dekrisztianizált! Ilyen theoriák nevelik a szerelmes párokat, kik a kellemes utáni vágy miatt kettős öngyilkosságban válnak el a társadalomnak ethikai kö- telezményeitől, amelyben Darwinnak a létérti küzdelme a leg- főbb törvény. -

Idejét multa a vizenyős filantrópia is, amely soha sem pótolhatja a kereszténységnek örökérvényű tanait.

(14)

— 14 —

Az orvosnövendékek, az orvosok és az orvostanárok leg- nagyobb része semmit sem törődik a természettudományok- nak és a bölcselkedésnek összefüggésével. Aki ennek tanaiba is bepillant, az onnét darwinizmust és pozitivizmust hoz ma- gával. Több-kevesebb világossággal azután ezt fogadják el ké- nyelmesen filozófiai világnézletüknek az orvosok ; mert szak- májuk és praxisuk ugyan kevés időt juttat nekik hamleti tű- nődésekre.

Mikor Korányi a mult évben fönt ismertetett beszédét elmondotta, tekintélye a fiatal orvosok körében nagyban emel- kedett. Ugyanezek a belgyógyász glóriáját megtoldották a böl- cselőnek dicsőségével. El is olvasták beszédjét, s azt mon- dották rá, h o g y r e n d k í v ü l m é l y é s z r e v a l l .

Mi kalapot emelünk a rendkívül mély eszű belgyó- gyász előtt, s fejünkön tartjuk kalapunkat a filozófus előtt.

És miért megy az európai hirü belgyógyász bölcseleti meggyőződésért a külföldre, s miért hozza innét épen azt, ámely csak divat számába mehet, s amelynek sikerült magát modern korszellemmé magasztalni föl ?

Bölcseleti világnézlete tehát egyszerűen filozófiai import.

Azonban nem csak a tudós, az orvostanár és a belgyógyász előtt emelünk kalapot. Tisztelettel tekintünk reá, mint em- berre és katholikusra, aki, ha tudományos meggyőződései di- vergálnak is, pártfogásában és támogatásában részesiti az

•egyháznak azon intézményeit, amelyek a leghívebben szolgál- ják a felebaráti szeretet elveit.

Ugyanezt nagyon kevés született katbolikus orvostanár- ról s még kevesebb protestáns tanárról lehet elmondani, amit legjobb, a legszigorúbb hallgatással mellőznünk.

Dr. Korányi nem osztja elveinket, de a legnemeslel- kübb türelmességet ugy értelmezi, hogy egyenrangba helyezi

•a legodaadóbb pártfogással. - .

Ezért kell még a buzgó katholikusnak is tisztelettel é3 hálával tekinteni a tudósra, akire nézve fölöttébb sajnálhat- juk, hogy elveit illetőleg közénk nem tartozhatik.

(15)

— 15

4. Darwinizmus az orvosi karon.

Azt mondanunk sem kell, hogy a d a r w i n i z m u s minden fék nélkül grasszál az orvosi karon. A specialista orvostanárok e< irányú meggyőződésüknek ritkán adnak kife- jezést ; megelégesznek, ha napi szükségleteiknek födözésére lemorzsolják az élettant, bonctant, praktikus tantárgyaikat stb., aztán orvosi praxisukkal, klinikai gyógyításaikkal foglal- koznak, s egyáltalán alig hozzák szóba a darvinizmust. Az orvosnövendékek legnagyobb része sem viseltetik érdeklődés- sel ama rendszer iránt; örül, ha elvégzi azt, amiből élni fog, s heti 30—35 órai előadás, vagdalás és gyakorla- tok után vizsgálatok, rigorozumok mellett nincs kedve a létnek magasabb kérdéseivel bíbelődni. Egészen öntudat- lanul jutnak azután bele amaz irányba, amely e g y - a r á n t k ö z ö n y ö s t h e i z m u s v a g y a t h e i z - m u s i r á n t ; e közönyös hangulatot azutáu a puszta anyagnak csodálata váltja föl; és ekkor már készen áll a sem-

legesen viselkedő materialista, aki recepteket ir és egyforma lelki nyugalommal gyógyit vagy expediál a koporsóba.

Hiányzik az orvostanulók legnagyobb és legtehetségesebb részénél a f i l o z o f i a i e l ő k é p z e t t s é g , legfölebb tehát konfuzus materializmust visznek magukkal az életbe.

E téren is gondoskodik azonban egy tanár, hogy a jövő or- vosai modern tudományos színvonallal kerüljenek ki a kath.

egyetemből.

Dr. M a r g ó Tivadar tulajdonképen a bölcsészeti kar- hoz tartozó tanár, azonban tanárjelölteknek és orvosnövendé- keknek egyaránt adja elő az állattant. Ami a nagynevű V i r c h o w n a k legfölebb hipothézis vagy tudományos di- vat,. ugyanaz, a darwinizmus, a kisnevü Margónak tudomá- nyos igazság. Az állattan előadásánál a dekatholizáló rend- szer kitűnően működik. Testimonium maturitatis-szal és érett észszel kistaffirozott fiatal emberek a gimnázium padjairól egyenesen dr. Margó előadásaira jutnak, miután skolasztikus

(16)

— 16 —

vagy nem skolasztikus „gondolkodástanok8 és „propedeutikák"- ból alapos fogalmakat hoztak magukkal a genus és speciesről.

Itt azután mindjárt az első évben okosan kipreparáltatnak darwinistice. Dr. Martin Konrád, Wappler, meg Rózsa és Makra stb. hittana elenyészik az evolúció t u d o m á n y o s e s z m é i n e k k i f e j t é s e i e l ő t t . A tizennyolc éves észnek preparálása jól sikerülvén, bátran lehet az ifjakat a többi, praktikus tantárgyakra bocsátani, ahol annyira bele- jutnak a vizsgálódásokba, hogy hamleti tűnődésekre idejök nem jut. Időközben az embriologia tanár is segíthet valamit a darwinizmus hirdetőjének. Az sincs roszul berendezve, hogy az orvosi kurzus négy utolsó esztendőjében a darwinizmusról nem sokat, de mindent hall a növendék az élő anyagról, s

csakis erről. Facitja lesz tehát az öt év alatt szerzett világ- nézletnek : d a r v i n i z m u s i t u d o m á n y o s m á z z a l k e n t k o n f u z u s m a t e r i a l i z m u s . É s hozzá dr.

Margó egy csapással két legyet ü t ; a jövő orvosait, s amel- lett azon tanárjelölteket is kineveli darwinisztice, akik állat- tanból készülnek tanári vizsgálatra.

Megjegyzendő, hogy a budapesti egyetemen c s a k dr.

Margó ad elő állattant, az ő monopoliumát tehát minden hall- gatónak meg kell fizetnie, akiknek tehát eszébe sem jut, hogy az állattan tudomány marad, sőt európai (elég, hogy Virchov- féle) tudományos színvonalon marad, ha nem is adják elő Darwin szellemében. Minden tárgyra több tanár van az or- vosi karon : csak az állattant rezerválta egy tanár kizárólagos dominiumának az aequivoca generáció. Ne mondjuk, hogy az ilyen egyedáruság szándékos és kiszámított irányzatú. Legyen elég e szomorú tényt egyszerűen konstatálni.

A daiwinizmu3 nyílt hirdetésével pedig elérik a c é l t : vagy a vallásközönyt gyarapítják, vagy a hitetlenséget ter- jesztik. Világos azonban, hogy e kettő közöl egyik sem fog önfeláldozó buzgalmat termelni az orvosokban. S már e szem- pontból is beláthatatlanul kárhozatos hatású, hogy ama fel- fogás széles társadalmi rétegekbe fog utat törni, s előbb- utóbb olyan társadalmi osztályokban is pusztítani, amelyek

(17)

— 17 —

mémileg meg voltak eddig kímélve a modern ragály tói. Nem tud- juk, hol nyilatkozott nem régiben egyik kitűnő tanár akkép, hogy a p á c á k n é l k ü l az egyetem k inikáit bekellene csukatni.

Az ő rendszeretetök, tisztaságuk, önfeláldozó .buzgalmukhoz szó nem fér. Ezen apácákat nem a darwinizmus nevelte, a hit, a keresztény erkölcsök parancsolnak nekik, és nem az önér- dek bálványképe, amely előtt a darwinizmus erkölcstana omol porba. Ezen apácáknak eklatáns példáját napról-napra láthat-

nák maguk előtt az orvostanárok, akik meggondolhatják, hogy amit azok a klinikákon végeznek, ugyanazt műveli a hivő keresztény a társadalmi együttműködés többi terén. És elég következetlenek a tanárok lelköknek egyik felével csodálni az apácákat, másik felével pedig lerombolni azon alapot, amely ilyen áldott ápoló kezeket nevel a szenvedő emberi-

ségnek.

Dr. Margón kivül még dr. M i h á l k o v i c s Gézát, kell fölemlítenünk, mint a darwinizmus legkiválóbb képvise-

lőjét. A fejlődéstant, az embriológiát adja elő, s ez legked- vesebb tere az evolúciós tanoknak. E két tanár után követ- kezik a longus ordo idem petentium decus, de ők a darwi- nisztikus iránynak leghathatósabb képviselői ; s ezért kell hogy az utóbbinak tudományos meggyőződésével részlete- sebben foglalkozzunk.

A tudós tanár, M i h á l k o v i c s , akinek — büszkék vagyunk reá — európai hírneve van, a folyó évben adta ki

„a leíró emberbonctan és tájbonctan kézikönyvét."

E könyv külső lapján olvassuk a tanár urnák hét sorra

"terjedő cimét, amely közül utolsónak jutott az, hogy ő „a Krause-féle anatómiai folyóirat állandó munkatársa."

Azután e könyvnek természetesen nem föladata különösen foglalkozni a darwinizmussal ; mellesleg j u t az kifejezésre, különösen az általános részekben. Aki azonban bele tekint, bizonyos lehet róla, hogy tiszta darwinistát talál maga előtt, aki rendületlenül meg van győződve tudományos meggyőző- désének föltétlen igazságáról.

A laikusnak és szikembernek egyaránt imponálnak fő-

(18)

— 18 —

leg a szövet- és fejlődéstani dolgozatok, amelyeakel Miháí- kovics hirnevét szerezte. S ha csak a magyar tudomány hír- nevére vagyunk tekintettel, kétségtelen, hogy az utóbbi mes3ze fölötte áll dr. Margónak; tmaik azonban közösek.

Nem szabad azon megütköznünk, hogy Mikálkovics fönnemlitett könyvében az „ e m b e r s z a b á s ú m a j m ó - lt a t" előszeretettel emlegeti. Súlyosabb beszámítás alá esik azonban az, amit a 258. oldalon mond az ember és állat ha- sonlóságáról :

Eme viszonyok szemmel kisérése c s ö k k e n t i a z e l l e n t é t e t az emberi és állati koponya között; mind- kettő u g y a n a z o n b e f o l y á s o k h a t á s a a l a t t nyerte el jelenleg' idomát : alkalmazkodás által a végzendő működésekhez.

Bizonyos azonban a darwinizmus szerint az is, hogy tö- kéletessség dolgában messze áll az ember az állat fölött, s ezért (10 oldal)

szellemi tulajdonságai minden állatát messze fölülmúl- ják, s ennek ¡negíelelőieg általánosságban véve teste is töké- letesebb szerkezetű. Ezt az ember n ·> m ö r ö k ö l t e , h a - n e m é v e z r e d e k r e t é r j e ; ) m u n k a á l t a l s z e r e z t e . Két tényező volt tökéletesedésének alapvetője : a z e g y e n e s á l l á s , másodszor központi idegrendsze- rünk, jelesen a z a g y v e l ő n e k t ö k é l e t e s s z e r v e - z e t t s é g e , amely tekintetben még az emberszabású maj- mok is messze mögötte állanak. A testrészek fokozott műkö- dése lépésről-lépésre tökéletesítette az agyvelőt, valamint m á s r é s z t e z , mint kormányzó készülék befolyással volt amazok működésének tökéletesítésére.

E szerény circulus vitiosus után nem nehéz fölállítani a következő darwinista hitvallást :

Ha gondolatban végig tekintünk a rendkívül változatos állati koponyákon, bámulatra gerjedünk a természet alkotó ereje iránt, mely képes volt u g y a n a z o n t é n y e z ő k b e f o l y á s a a l a t t a m a z e r e d m é n y e k e t e l - é r n i . Mily eltérés a végletek között! Pedig nem ellentétek azok, mert meg vannak a z á t h i d a l ó k a p c s o k és kimutatható, hogy ugyanazon befolyások idomították á t lassankint a r a g a d o z á s t í p u s á t m a g á n h o r - d o z ó á l l a t i k o p o n y á t a z a g y v e l ő u r a l -

(19)

— 19 —

m á t e l á r u l ó n e m e s e b b e m b e r i a l a k b a . A szerzett tulajdonok átmentek az utódokra ö r ö k l é s á l - t a l , részben pedig fenforgó különös viszonyok hatása alatt a koponya alakja módosulatokat szenvedett a végzendő mű- ködések szerint. Az agykoponyára az agyvelő és érzékszervek, a zsigervázra a táplálék minősége voltak a leglényegesebb át- alakító befolyással (257. oldal.)

Nem szükséges további bizonyíték arra nézve, hogy dr.

Mihálkovics is teljesen el van fogulva a darwinizmusban, amelynek következményei levonatnak azután az emberfaj- tákra vonatkozólag is, amelyek között alsóbb s felsőbbrangu rasszokat különböztet meg „szellemi és alaki különbségek"

alapján.

A tudós tanár még a francia uralom alatt magántanár volt a strassburgi egyetemen; innét került haza, s hozott magával olyan lelkesedést a darwinizmus iránt, amilyenen talán csak S c h m i d t Oszkár buzdult föl.

Margó és Mihálkovics matadorjai a magyar tudomány darwinizmusának. Nem egy a többi tanárok közöl osztja e felfogást, de előadásaiban kevésbbé ad annak kifejezést s legfölebb mellesleges fölemlitésekkel erősitik meg a hallgatók lelkében ama tudományos irányt, amelyet nagyrészt ők is osztanak.

Konstatáljuk azonban, hogy a tanárok közöl egy sem mer nyiltan szembeszállani a darwinizmussal. Egyiknek sincs' bátorsága kimondani azt, hogy ez a kellő értelemben véve legfölebb tudományos hipothézis, a hipothéziseknek összes fény- és árnyoldalaival.

Fanatizmus volna be nem ismerni, hogy a darwiniz- musnak mondhatatlanul sokat köszönnek a természettudomá- nyok. Sok uj eszme köszöni annak létét a társadalmi tudo- mányok terén is. Sokkal inkább tudományos álláspont te- hát, V i r c h o w n a k fölfogását osztani az evolúció körül.

Nálunk W i g a n d o k nem teremnek ; szóval olyanok, akik a bölcselet és természettudományok nagy apparatusával állán ák útját ama tudományos divatnak. A német tudós föl- vette ez ellen a harcot; de a darwinizmus olyan fészket vert

2*

(20)

— 20 —

már i magyar tudományban, hogy tudomást sem vesznek Wigand marl urgi tanár müveiről; sőt a természettudományi társulatnak tekintélyes közlönye olyan szarvashibát is ké- pes elkövetni, hogy W i g a n d o t egyenesen danvinistának nevezi.

Ilyen fölületes tájékozatlansággal járnak azok a kedvenc előítéletek !

F e r r a r i , a hírneves olasz skeptikusnak ez a hitvallása :

„II mio spiritualismo comincia dalia mineralogia, e finisce collá storia naturale deli' uomo."

E hitvallást osztja sok orvostanár is.

5. Katholikusok és protestánsok.

A zsidóság elhatalmasodása, vasárnapi előadások és a darwinizmus nyilt hirdetésén kivül figyelmet érdemelne még azon körülmény, hogy ezen orvosi karon mennyire sikerült hó- dítani a protestantizáló rendszernek. Előre bocsátjuk, hogy egyaránt tiszteljük tudományáért a kath. Hyrtlt vagy Len- hosseket, a lutheránus Yirchowot vagy a hitetlen Lombrosot;

a zsidó Stillert vagy Bőkét. De nélkülözhetlen föltétel kath.

egyetemen, csak kath. tanerőket alkalmazni ; s ha a feleke- zetnélküli állam két-harmadrészben födözi az egyetem szük- ségleteit, s ha számba kell vennie a társadalomnak jogos kö- veteléseit a felekezetek kellő és arányos képviselete körül : ugy méltán lehetünk kíváncsiak, hogy vájjon a kormány nem épen szűkkeblű eljárást tanusit-e a tanárkinevezési politikában ?

Megemlékeztünk arról, hogy hosszú ideig a judaizálás akadálytalanul folyt; s hogy csak lassan-lassan tudott ennek gátat vetni az ébredő antiszemitizmus. S ez indokolva is van számos körülménynyel. A SZÍVÓS zsidó faj türelemmel képes kivárni, mig magántanári széket kap ; a jelenneü apróbb elő- nyeért sem adja oda gyakran jövőjének nagy érdekeit ; mig a fiatal keresztény orvos inkább ott hagyja a tudomány köz- pontját, s biztos állás és megélhetés kedvéért siet a vidékre, ahol a legtöbb esetben a nagyobb szabású tudománynak el-

(21)

— 21 —

vész. A zsidó ifjak ismert szorgalma, hajlama orvostudomá- nyok iránt, meg egy-egy hatalmas fajrokon tanárnak erős pártfogása is sokat indokolnak.

Bizonyosnak kell azután lenni, hogy a tizenhárom éven í t tartó kálvinista kormány semmiféle tért sem hanyagol el, ahová protestánsokat be nem erőszakolna. Ezen évről-évre hatalmasabbá és botrányosabbá váló invázió már a zsidó kö- röket, a régi és a mostani szövetségeseket is aggodalomba ejti. A protestantizáiásra vonatkozólag e könyv utolsó fejeze- teiben talál az olvasó fölvilágosítást. Ennek szomorú ered- ményei mellett azonban örvendetesnek kell tartanunk, hogy a rendszeres, okosan és csöndesen ütött protestantizálás végre ellenhatást provokált.

Az öreg W a g n e r n e k belgyógyászati tanszéke körül foly a harc. Ő lutheránus, s ebbeli szívóssága hatalmasan domborodott ki egész tanári pályája alatt.

Ez év elején a bécsi „ I n t e r n a t i o n a l e k l i n i - s c h e R u n d s c h a u", melyet a nagyhirü S c h n i t z - 1 e r szerkeszt, a következő budapesti közleményt hozta :

A budapesti orvosi egyetem professzori kara utolsó ülé- sében Á n g y á n doktort hozta javaslatba helyettesítő taná- rul, a második belgyógyászati tanári állásra, mert ő volt az egyedüli, ki a megürült állásért nem folyamodott: s ezzel provi- zóriumotteremtettek az egyik folyamodó, 'JBóka itanár érdeké- ben. Érdekes nézni a tanárságért folyó harcot, tapasztalni az egyes konkurrensek serény iparkodását. A tanári kar, a mint mond- ják, első helyre P u r„j e s z kolozsvári tanárt (zsidó) fogja ja- vaslatba hozni, hogy ezzel neki elégtétel adassék, mert a fenn- forgó viszonyok közt v a l l á s i o k o k b ó l gondolni sem igen lehet arra, hogy őt nevezzék ki, miután már mostani ál- lásának elnyerése is sok nehézséggel járt. De ezúttal a val- lás nemcsak Purjesz, hanem B ó k a i é s K é t l y tanárok- nál is az az alap, a melyen a küzdelem leghevesebben fo- lyik, és az végre dönteni is fog a győzelemnél. Tudjuk, hogy Bókai lutheránus, Kétly katholikus. Mindaketten küzde- nek, a szó szoros értelmében, a tanárságért éspedig nemcsak a tudomány, hanem a vallás fegyvereivel is. Bókai még ed- dig előnyben van, melette van a tanári kar jó indulata, va- lamint a miniszteré is; a l e g b e f o l y á s o s a b b p r o -

(22)

— 22 —

t, e s t á n s o k s e r é n y e n m o z o g n a k és mozgatnak mellette és még a királyi udvar érdeklődését is iparkodnak fölkelteni. Néhai nagynevű a p j á n a k s z o r o s b a r á t - s á g a a l e g b e f o l y á s o s a b b és i r á n y a d ó f é r - fi a k k a 1, valamint a miniszternek megmagyarázhatatlan el- lenszenve, Kétly tanár ellen, mind, mind kedvező momentumok, melyekre Bókai számit. De Kétly sem pihen ; sikerült neki a tan- székből v a l l á s o s k é r d é s . t f o r m á l n i é s a m á r régóta e 1 é- g e d e t l e n k l e r i k á l i s o k a t céljainak megnyerni. Fö- lötte befolyásos mágnásokon kivül a legmagasabb egyházi méltóságok támogatják Kétlyt, igy aztán megeshetik, hogy a miniszter ellenszenve mellett is kénytelen lesz legmagasabb helyen Kétlyt javaslatba hozni. Nagy érdeklődéssel várják, hogy e harcban a tanári kar, a minisztérium, a klérus, a tu- domány vagy a vallás lesz-e győztes.

A „ B u d a p e s t i H i r l a p " átvette e közleményt s tudomásunkkal a „ P e s t i H i r 1 a p" is sietett azt közölni.

Köztudomásra jutott tehát a kulisszák mögött harc, amelynek legközelebb kell eldőlni.

Anélkül, hogy lándzsát törnénk az egyik vagy másik jelölt mellett, a harcból magából, s ennek kath. vagy prot.

részre való eldőléséből következtetéseket szabad levonnunk.

Dr. K é t l y , a katkolikus, a belgyógyászat budapesti rendkívüli tanára, közel jár ötvenedik életévéhez. Nagy or- vosi tapaszfalattal és tudománynyal rendelkező férfiú. Iro- dalmi működésre talán tudományszerzés és a praxis folytán nem jutott ideje. Általános meggyőződés szerint legméltóbb utódja Wagnernek.

Dr. B ó k a i , a lutheránus, alig harminc éves, s ren- des tanára a gyógyszertannak a kolozsvári egyetemen. Egy évig volt belgyógyász, dr. Korányinak első asszisztense, s ritka szorgalommal nagy irodalmi működést fejtett ki. *)

*) A tanári kar és az egyetemi tanács a minisztérium- hoz tulajdonképen a következő há om jelöltet terjesztette föl:

dr. K é t l y Károlyt, a katholikus dr. M ü 11 e r Kálmánt, a Rókus-kórház igazgatóját és dr. P u r j e s z Zsigmondot.

Igen tekintélyes tanárok azonban e jelöléssel nem elégedtek meg, és a maguk részéről külön véleményt adtak be, amely

(23)

— 23 —

E fiatal tudós ellen kell tehát Kétlynek harcolnia. S a magyar protestantizmus van olyan erős, hogy veszedelmes harcot tud provokálni jelöltje érdekében. Ez utóbbinak győ- zelme beigazolná, hogy a protestantizmus már olyan hatal- masnak érzi magát, hogy kíméletlenül küzdhet a legkiválóbb konkurrens ellen, c s a k a z é r t , m e r t e z k a t h o - 1 i k u s.

Természetszerű volna Kétlynek kineve?tetése, s ha ez bekövetkezik, akkor is visszamarad a keserű tapasztalat, hogy a protestantizmus nem a tudomány, hanem a f e l e k e z e - t i s é g é r d e k é b e n m o z g ó s í t o t t a t á b o r á t , s céljaira még a nepotizmust is képes volt felhasználni.

A tanulság pedig az egészből az, hogy lássák be végre a katholikusok is ama szolidaritásnak áldásait, amelyekben

nálunk csak a protestantizmus s judaizmus bővelkedik.

Ez az első ilynemű küzdelem. Eddig harc nélkül en- gedtük át a teret a protestantizmus terjeszkedésének. S ez

végre olyan idők földerülését jelenti, amikor figyelő állásban vagyunk az aránytalan uralomra jutással szemben.

Legyen ez az ébredésnek első korszaka I

* *

*

Az orvosi karon tehát el van hatalmasodva a zsidóság, mind nagyobb teret hódítanak a protestánsok, nyíltan hirde- tik a darwinizmust, és nem törődnek a vasárnappal, ami ci- nizmussal határos. Legszomorúbb, hogy a közoktatási kormány

egyenesen dr. B ó k á i t javasolja kineveztetni. E hathatós protekció a nepotizmusnak, és talán az erőteljes protestan- tizmu nak is köszönhető. Tény, hogy K é t l y és B ó k a y azon jelöltek, akik között fog megtörténni a döntés. E rész- ben tehát tisztán formálitás, hogy Bókainak egy erőteljes külön véleménynyel kell magát ő felsége előtt prezentálnia.

A tanárok és az egyetemi tanács többsége talán még az utolsó pillanatban akarta Bókáit elejteni; mert inoi portu- nusnak tartotta hivatalos jelöltetését; a külön véleménynek azonban örvendhetnek Bókai titkos barátai is.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az e-könyv-olvasók nagy-britan- niai forgalmazásának elébe men- ve jelentette be a Random House és az Hachette, amelyek együtt a brit könyvpiac 30 százalékát

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Uránia Bemutató Csillagvizsgálóinak működéséről.. = Csillagászati évkönyv

letezett 15—20 személyre kikerekitett vendégeit, mert a háznak minden tagja munkás és művész volt abban, hogy miként kelljen megfejni az eklézsia kicsinyke

Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia Alkaloidkémiai Munkabizottságának és Elméleti Szerves Kémiai Munkabizottságának, 1979-1994-ig elnöke az Egyetem Külső

Becz Pál • Egyéb költemények Fehér temetés..

„Kurtavassal lett fenyítve”.. hírszerzés, – I.Cs.] Rövid kihallgatás után Péter Gábor utasította Kovács Józsefet, hogy lássa el a baját. Kovács József szadista

kiadásbelit fordítja, melyet L. Már Servius és későbbre Cerda is vesződtek vele. Csak annyit jegyzek meg, hogy az előbbi véleménynek csak az alábbi 433. vers- beli »si

In 2007, a question of the doctoral dissertation of author was that how the employees with family commitment were judged on the Hungarian labor mar- ket: there were positive

Ahogy a fürdőszobaszekrényt kinyitottam most az előbb, láttam, ott a pohár – ilyesképp jöttem rá, hogy álmom, gyötört kis mozzanat, becsapott, a' vagy épp boldogított

Vendége Vagy egy Nem Akármi Úrnak, Nevetsz, készen, szóviccére Fülelve, hogy „kihúznak”, S eszedbe jut Kalapból-nyúl Sok cselvetésed, amellyel Kerülgetted –

A románoknál viszont, ahol egyébként a francia irodalom ismerete több mint egy százada sokkal szélesebb körökbe gyűrűzött szét s a nyelvi affinitáson túl szinte

Eltekintve a mocskolódásoktól, bizonyára Balassára mondta a paszkvillista, hogy fattyú, (több apja volt), hogy „kurva élető s ördög természető, szent

el tetszhalott című novellában Szindbád végül „feltámad&#34; (öreges bóbis- kolásából?), míg a film úgy adaptálja ezt a történetet, hogy az öregecske

A szerző köszönetét fejezi ki a Szegedi Tudományegyetem és a Veszprémi Egyetem konzorciuma által elnyert, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által

[gI using high-resolution electron energy loss spectroscopy (HREELS).. The Auger transition of adsorbed oxygen on a boron-containing surface appeared at 513 eV at

However, boron impurity segregated on the surface of Rh exerted a dramatic influence on the adsorptive properties of this surface and caused the dissocia- tion of CO 2 at 270-300

Hatvanegy rendes, (köztük egy helyettes), 2 6 rendkívüli és 6 6 magántanár vallási viszonyai azonban kielégítő felvilá- gosítást kell hogy nyújtsanak arra nézve,

mert csak azt követeltük, hogy a bölcseletet és történelmet olyan tanárok is képviseljék, akik a katholikus tudomány vívmányaiban színvonalon állanak, s ezeket

A másik jelentős fejlemény, hogy a diákokat immár korántsem csak a német zsidó kultúra foglalkoztatja, hanem úgy- mond egzotikusabb témák is, mint a spanyol vagy az

Ez pedig úgy történt, hogy amikor ez az ember, aki egy semmiről sem nevezetes, eldugott kis szigeten, Szerfoszon született, azt terjesztette, hogy Themisztoklészt

Mikhál vitéz azonban szép csendesen összeszoritotta a markát, úgy hogy senki sem vette észre s elfojtotta benne az égő parázst, még csak szisszenését sem

Nepomuki Szent János utca – a népi emlékezet úgy tartja, hogy Szent János szobráig ért az áradás, de tovább nem ment.. Ezért tiszteletből akkor is a szentről emlegették

tévő termeléstől. A német katholikusoknak sikerült dr. Egyszerre nem lehet gyökeres gyó- gyítást vinni véghez, de azért vívmány számába mehet, hogy több német