• Nem Talált Eredményt

nem dicséri. A ma s

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "nem dicséri. A ma s"

Copied!
2
0
0

Teljes szövegt

(1)

ELENA VIANU: RACINE

[Bukarest], 1956. Editura Tineretului (Ifjú­

sági Kiadó). „Oameni de seamä" (Jeles emberek). 175 1.

E szerény, de nagyon ízléses külsejű élet­

rajzi tanulmány kiadásával a román Ifjúsági Kiadó súlyos mulasztásra hívta fel figyel­

münket : a francia XVII. század, a „Grand Siécle" történelmének és irodalmának meg­

ismertetése, egyetemen kívüli terjesztése körül nálunk immár hagyományossá vált hiányosságokra! Nálunk még akkor is, amikor a Nemzeti Színház végre Pháedrát játssza, legfeljebb sietős újság- és folyóirat­

cikkek, valamint — a műfajból eredően — elmélyültségre alig törekvő rádióbeszél­

getések próbálnak egyet-mást sejtetni mind­

abból, amit Racine művészete jelent, s ami — mögötte van. A románoknál viszont, ahol egyébként a francia irodalom ismerete több mint egy százada sokkal szélesebb körökbe gyűrűzött szét s a nyelvi affinitáson túl szinte lelki affinitás keresésévé változott, íme még a2f Ifjúsági Kiadó is kötelességének tartja, hogy Racine 11 íves, rendkívül alapos tudással és sok női beleérző készséggel meg­

írt életrajzával bizonyítsa, mit tanulhatunk ma is következetességben, helytállásban, eszmé­

nyeink hűséges szolgálatában a klaszszikus francia tragédia legnagyobb művészétől.

Elena Vianu könyvének egyik erőssége az, hogy — bár utolsó sorainak vallomása szerint — bizonyos következtetések levoná­

sára kíván sarkalni, egyetlen lapján sem

„aktualizál" erőltetetten, hanem egyszerűen azzal hat, hogy szinte művészinek mondható szuggesztivitással idézi fel a kor hangulatát:

ahogy forgatjuk könyvét, élő emberek lesz­

nek számunkra a kis Racine janzenista tanárai éppen úgy, mint a Fronde emlékeivel kísértő Párizsból Versailles-ba, majd Marlyba menekülő XIV. Lajos és a Scarron özvegyé­

ből morganatikus francia királynővé lett Madame de Maintenon, Racine utolsó párt­

fogója. Emberek és sorsok a legjobb történel­

mi filmekre emlékeztető valószerűséggel, hol lüktető ritmusban, hol méltóságteljes lassú­

sággal jelennek meg a színen, s bár nem szólal­

nak meg a szereplők (a szerzőnő bölcs mérték­

tartással tartózkodik a „vie romancée"-nak annyi veszélyes fordulóval riasztó műfajától), mégis élnek, cselekszenek, pro és kontra véleményt formálnak Racine hányatott sorsú műveiről... S az olvasó észre sem veszi, hogy mialatt elmerült a kor kitűnő felidézésében, tulajdonképpen megisme- kedett minden fontosabb eredménnyel, ami az eddigi Racine-kutatásból leszűrhető.

Külön dicséret illeti a szerzőtüRacine ifjúságának szuggesztív bemutatásáért. Alig néhány sort futunk át szemünkkel, s máris La Ferté-Milon zegzugos utcáin járunk, egy

középkori várrom s két, színes ablakai­

val pompázó öreg templom tövében. A tor­

nyokban hollók tanyáznak, a városban pedig, amely a szigorú erkölcsű janzenizmusnak valóságos fellegvára, kemény, zárkózott polgárok, akik jól tudják, hogy a hanyatló főnemességet zabolázó Richelieu is csak rájuk számíthat, erre a feltörekvő, vagyono­

sodé s fontos állami állásokba magát egyre jobban befészkelő polgárságra. És sorra meg­

jelennek a Racine-rokonság kiemelkedőbb tagjai, köztük az erdész-nagyapa, Pierre Sconin, majd gondosan egyénítve a városka szellemi sugalmazói, a janzenisták. ők azok, akik Versailles közvetlen közelében, a Port- Royal-i kolostor falai közt racionalista nevelési rendszerükkel új utakra terelik nemcsak a francia iskoláztatást, hanem a francia tudományt is : szerencse tehát, hogy az ő s nem a királyi udvart kezükben tartó jezsuiták tanítványa lesz Racine, tőlük szívja magába — anyanyelvének s a latinnak szeretetén kívül — a görög nyelvnek alapos ismeretét, s ők azok (különösen Antoine Lemaistre, a volt ügyvéd, később a retorika tanára Port-Royalban), akik akkor még általában igazán nem tanított stúdiumokra, így a szép vers lírai zengésére, a meleg, érzel­

mes versmondásra is felhívják a fogékony ifjú figyelmét.

Példát mutató E. Vianu elemzése egy-egy Racine-darabbal kapcsolatban is. Nem kíván minden mozzanatban aktuális vonatkozást felfedezni, de nem is zárkózik el attól, hogy

— tárgyilagos részletkutatásokra támasz­

kodva — alkalmilag, mint Bérénice esetében, mégis külső körülményekkel indo­

kolja a tárgyválasztást, illetve a téma ki­

dolgozását. Tartalomelmondás helyett szinte mindenütt jó szövegelemzést nyújt, s ebben nagy mértékben segítik a verses idézetek, amelyeknek kifejező, hajlékony fordítása Romulus Vulpescu tollát dicséri. A cselekvény elemzése során persze van alkalma ugyanazon téma más feldolgozásait is szemügyre venni, anélkül azonban, hogy az efféle összevetések fárasztók lennének. Mindent összevéve, szinte valamennyi darab tárgyalásában egyetérthe­

tünk a szerzővel, s legfeljebb azt sajnáljuk, hogy a szűkre szabott terjedelem miatt némelyik tragédia bemutatásából oly rész­

letek is kimaradtak, amelyeknek kiemelése pedig nem lett volna felesleges. Phaedrával kapcsolatban gondolunk például Hyppolitos és Aricia utolsó dialógusára, amely — a mostani magyar előadásban is —• oly híven tárja fel az udvar intrikákkal szennyezett légköréből menekülni kívánó, meditativ életre szomjazó Racine tragikus elvágyódását.

E. Vianu könyve, mint mondtuk, a román Ifjúsági Kiadónál jelent meg, de oly gazdag 288

(2)

tartalmú, hogy ha olvasótáborát képzeljük szemünk elé, önkéntelenül többek közt azokra is kell gondolnunk, akik az egyetemen, jövő hivatásukra való felkészülés közben, mélyülnek el Racine művészetében. Ha E.

Vianu könyvét, legalább jegyzetekben, némi bibliográfiai apparátus is kísérné, a leg-

élvezetesebb s leghasznosabb egyetemi tan­

könyvek közé sorozhatnánk ; jelenlegi nép­

szerűbb formájában is megérdemelné azon­

ban, hogy magyarra lefordíttassák, s eleven példájával buzdítsa a magyar kiadókat a múlt egy-egy életművén kívül éleiével is ható nagy alakjának hiteles felidézésére.

Gálái László

AZ IRODALMAK TÖRTÉNETÉNEK ÚJ FOGLALATA

Histoire des Littératures I—II. Encyclopédie de la Pléiade. Párizs, Gallimard kiadás I. kötet 1955., II. köt. 1956.

A francia könyvkiadás méltó büszkesége a Pléiade-sorozat, amely bibliapapíron,

tizenhatodrét alakban, példás gondozással teszi hozzáférhető munkaeszközzé a klasszi­

kusok műveit. Most, mintegy e sorozat ki­

egészítőjeként készül a Pléiade Enciklopédia, amely negyven kötetben, kötetenként átla­

gosan 2000 oldalon kívánja összefoglalni az emberi ismeretek mai helyzetét, eddigi fej­

lődését és további távlatait.

E nagyszabású vállalkozás igazgatója, Raymond Queneau költő, a Goncourt- Akadémia tagja, a mai francia irodalom egyik legeredetibb, legszínesebb és rendkívül sokrétű egyénisége, — az új Enciklopédiát bemutató füzetben1 tüzetesen kifejti a szer­

kesztési irányelveket, s ezen túl a korszerű ismeret-összefoglalás funkciójának a jellem­

zését is megkísérli.

Részletesen indokolja, hogy az ábécé­

sorrendes áictionnaire raisonné helyett cél­

szerűbb — a mai nyomdatechnikai lehető­

ségek felhasználásával — olyan enciklopédia kiadása, mely témakörök szerint csoporto­

sítja az ismeretanyagot, majd áttekinthető táblázatok és utaló jelek révén gondoskodik az adatok szótárszerű fellelhetőségéről. Ismer­

teti a negyven kötet tagolódását három sorozatra : az első — legterjedelmesebb — a tudományok mai eredményeit foglalja majd össze, a második e helyzet kialakulását vagyis a történelmi fejlődéseket mutatja be, végül a harmadik — kiegészítő — sorozat dokumentációs segédkönyvekből fog állni, pl. egy ábécé-sorrendbe foglalt életrajz­

gyűjteményről. E megoldás előnye — Queneau szerint —, hogy minden kötet külön is hasz­

nálható, folyamatosan is olvasható, ugyan­

akkor pedig szervessé alakított egésznek is része. E főbb szervezési-szerkesztési és kiadástechnikai újításokon kívül tartalmi és

módszertani tekintetben is számos eredetiség van az új enciklopédiában. Queneau főként azt emeli ki, hogy „fontosságot biztosít a módszereknek (különösen a matematikainak az exakt tudományokban), nagy súlyt

helyez a ,tudományokközti' diszciplínákra és az emberi sors mindenfajta tanulmányo­

zására, figyelembe veszi a történelmi pers­

pektívák módosulását, kiváltképp az Euró­

pán kívüli kultúrák jelentőségét, nevezetesen az ázsiai kultúrákét". (41—42.)

Queneau azt is hangoztatja, hogy nem a szótárírás specialistáival, hanem az egyes tudományszakok szakembereivel kívánja fel­

dolgoztatni az Enciklopédia fejezeteit, s a szerzőknek — természetesen — szabadságot biztosít felfogásuk kifejtésére.

E bevezető figyelmeztetések után (melye­

ket ugyan némi fenntartásokkal, ám bírálat nélkül közlünk, mivel nem érzünk rá illetékes­

séget, hogy az enciklopédia-szerkesztés elveit vita tárgyává tegyük), — kíváncsian, sőt izgalommal vettük kézbe a nemrég meg­

jelent első két kötetet, az Iroáatmak történetét, mely természetszerűleg a második sorozat egyik ága s melyet maga Queneau gondozott.

Mindenekelőtt a címen akadunk fenn : miért az irodalmak és nem az (egyetemes vagy világ-) irodalom története? Queneau az első kötethez írt bevezetőjében (XIX. 1.) az összehasonlító irodalomtörténet eddigi ered­

ményeire támaszkodva és számos szemléltető példát idézve azt magyarázza, hogy az egyetemes irodalom létezése iránti kételyek nagyonis indokoltnak látszanak, főként épp az irodalom (földrajzi) körének kitágulása miatt: ugyanazon időpontban más-más irányok, elvek, művek keletkeztek Európá­

ban, Távol-Keleten vagy a csendes-óceáni szigeteken. Márpedig a Pléiade Enciklopédiá­

ban általánosan is, az irodalomtörténet térén pedig különösképpen az a nagy újdonság, hogy az eddig szokásosnál jóval nagyobb helyet és jelentőséget szán a keleti irodalmak­

nak. Az egész első kötet a régi és az új keleti irodalmakat tárgyalja, a második kötet tárgya az európai és az Európából kisugár­

zott tengerentúli irodalmak, (míg egy külön harmadik kötet fogja feldolgozni a francia irodalom történetét, előttünk nem világos és a szerkesztőtől sem kellőképpen indokolt

1 Raymond Queneau, Présentation de l'Encyclopédie de la Pléiade. Párizs, Gallimard kiadás, 1956.

289

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

• Ugyanez a könyv egészen nyíltan és okosan beszél «Páris ka- tonai védelméről® is, melyről ezeket mondja : oPáris a célpontja min- den ellenséges seregnek,

Nem láttuk több sikerrel biztatónak jólelkű vagy ra- vasz munkáltatók gondoskodását munkásaik anyagi, erkölcsi, szellemi szükségleteiről. Ami a hűbériség korában sem volt

Legyen szabad reménylenünk (Waldapfel bizonyára velem tart), hogy ez a felfogás meg fog változni, De nagyon szükségesnek tar- tanám ehhez, hogy az Altalános Utasítások, melyhez

tanévben az általános iskolai tanulók száma 741,5 ezer fő, az érintett korosztály fogyásából adódóan 3800 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban.. Az

* A levél Futakról van keltezve ; valószínűleg azért, mert onnan expecli áltatott. Fontes rerum Austricicainm.. kat gyilkosoknak bélyegezték volna; sőt a királyi iratokból

Garamvölgyi „bizonyítási eljárásának” remekei közül: ugyan- csak Grandpierre-nél szerepel Mátyás királyunk – a kötet szerint – 1489 májusá- ban „Alfonso

Az eddig ismertetett területeken privilegizált realizmus, empirizmus, objektivizmus és dokumentarizmus, olyan álláspontok, melyek csak erõsítik azt a nézetet, hogy az alsóbb

A kiállított munkák elsősorban volt tanítványai alkotásai: „… a tanítás gyakorlatát pe- dig kiragadott példákkal világítom meg: volt tanítványaim „válaszait”

Az olyan tartalmak, amelyek ugyan számos vita tárgyát képezik, de a multikulturális pedagógia alapvető alkotóelemei, mint például a kölcsönösség, az interakció, a

Már csak azért sem, mert ezen a szinten még nem egyértelmű a tehetség irányú fejlődés lehetősége, és végképp nem azonosítható a tehetség, tehát igen nagy hibák

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkész- ségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik

A „bárhol bármikor” munkavégzésben kulcsfontosságú lehet, hogy a szervezet hogyan kezeli tudását, miként zajlik a kollé- gák közötti tudásmegosztás és a

A Nagy Háború során elő is for- dult olyan eset, hogy egy parancsnokot főherceg létére leváltottak az elszenve- dett vereség miatt (József Ferdinánd főherceg leváltása a

forgalom. A régi postabélyeg készletet felülbélyegezték, azon- kívül új lajtabánsági bélyegeket is nyomtak, amelyeket Mar- tiny Győző mérnök és Szekeres

Andréka többek között arra hivatkozott, hogy a Nemzeti Múltunk Kulturális Egyesület szoros kapcsolatban állt a Kettőskereszt Vérszövetséggel, mely hazafias

Éppen ezért a tantermi előadások és szemináriumok összehangolását csak akkor tartjuk meg- valósíthatónak, ha ezzel kapcsolatban a tanszék oktatói között egyetértés van.

Ennek során avval szembesül, hogy ugyan a valós és fiktív elemek keverednek (a La Conque folyóirat adott számaiban nincs ott az említett szo- nett Ménard-tól, Ruy López de

Jóllehet az állami gyakorlat és a Nemzetközi Bíróság döntései világos képet mutatnak, az e tárgyban megjelent szakirodalom áttekintéséből kitűnik, hogy jelen- tős,

25 A rasszisták természetesen jellemzően nem vallják magukat a bíróság előtt rasszistának. Ennek következtében, ha sértettek, akkor azzal érvelnek, hogy nem

A vándorlás sebességét befolyásoló legalapvetőbb fizikai összefüggések ismerete rendkívül fontos annak megértéséhez, hogy az egyes konkrét elektroforézis

Az ELFT és a Rubik Nemzetközi Alapítvány 1993-ban – a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával – létrehozta a Budapest Science Centre Alapítványt (BSC, most már azzal

A meg ké sett for ra dal már ...83 John T.. A kö tet ben több mint egy tu cat olyan írást ta lá lunk, amely nek szer zõ je az õ ta nít vá nya volt egy kor.. A kö tet

(Véleményem szerint egy hosszú testű, kosfejű lovat nem ábrázolnak rövid testűnek és homorú orrúnak pusztán egy uralkodói stílusváltás miatt, vagyis valóban