Apparatus medicaminum : tam simplicium quam praeparatorum et compositorum in praxeos adiumentum consideratus

Teljes szövegt

(1)

A P P A R A T V S

M E D Í C A M Í N V M

T A M S I M P L I C I V M

Q_V A M.

P R A E P A R A T O R V M E T C O M P O S I T O R Y M IN P R A X E O S A D I V M E N T V M

O O K S I D E R A T V S ,;

• • ••***•

FOL VMEN q VINTVM

A V C T O R E

J O . A N D R E A M - V R R A Y D .

E Q V I T E " O R n . R . t) E " W A S A

M . B R 1 T A O T T . R E G I A C O X S 1 L U S A T I , . P K O F . E S S O R E M E D I C . É T B O T A N . O. I N A C A D . R . G O T T 1 X G . P R A E l f l i C T O H O R T t R . B O T A N . . S O C I E T A T V M S C I E O T I A R V M G O T T I N G . S T O C K H O L M . V P S A h . G O T H E X i i . J J V N D . Í X O R E N T . L V G n V N . JMVION. A V R E I . .

H A R L E M . IST V L l S S l N G . M E D I C A R V M P A R I S . N A N C , E T H A V N . A T Q V f i ÓECÖNOSI1.CARVM B F i l í \r. C C L J . . .

G E O R G O P H I Í . . E T P A R I S , MRMBISO.

GOTTINGJE

Apud 10. CHRIST. DIE TE III CK

. 1 7 9 0 .

(2)
(3)

P R A E F A T Í O

A D V O L V M E N Q V I N T V M .

o l l a t i s h a % e n u s e d i t i s q u i n q u e v o l u n r i - n i b u s p l e r a r u m q u e i t i r p i u m m e d i c a - r u m c e n f u m m e i a m i a m abíbluiffe i n t e l l i g i - t u r , e t e o n s q u e m e perueniííe, v t ícriem o r d i n u m n a t u r a l i u m íingulorum, q u o t q u o t fignificare inítituti r a t i o p o f t u l a u e r i t , űi- t e g r a m praeílare p o t u e r i m . Elapü c o m -

) ( 2 p l u r e s

(4)

p l u r e s - a n n i íiint, e x q u o p r i m u m v o l u . m e n c o m p a r u i t , q u o t e m p o r i s interiíallo e x p l o r a r e f a t i s c o m m o d u m fűit, q u a m lente p r o r e p a t l a b o r t a n t i a m b i t u s f u b i i s legibus, q u a s m i n i m e t i p f e p r a e f i x i , e t q u a r m n • v e r i - t a t i s íludium, n o n n u m e r u s v o l u m i n u m - e u u l g a n d o r u m , f u m m a eít, fi i t e r m u l t i p l i c i n e g o t i o r u m g e n e r e , q n a e m u n u s i n i u n g i t , v a r i i s q u e v a l e t u d i n i s oíieníis i n t e r r u m p i t u r . Q u a p r o p t e r o b f t a e u l a q u a e u i s , q u a e r e m o . v e r i fefe p a t i u n t u r , d i f p e l l e r e , i a m q u i d e m i n a n i i r m m i n d u x i , q u o t e l a m i n c e p t a m fi- m a m ^ a n t e q u a m f e n i l i s i n f i r m i t a s e a m r e ­ l a x e t , v e i m o r s d i f c i n d a t , n u n q u a m a m p l i u s . v n i e n d a m . A l i t i m p e t u m períuafio n o n i n íterili m e c a m p o l a b o r a r e , d u m v i r e s a d

illám

illám f c i e n t i a m intendő, q u a e p r a x e o s m e - dicae a l t e r o c u l u s e f t , n o u i s f u p p e t i i s i n d i - g e n t i f f i m a , e t b l a n d u m i u ' d i c i u m , tarn d e n o r ­ m a , q u a m feaor, q u a m d e e i u s d e m d o c u - m e n t i s a m e e x a r a t i s , l a t u m a p l u r i b u s ce- l e b e r r i m i s v i r i s , q u i i n a r t i s e x e r c i t i o c o n - f e n u e r u n t , v e i i p f i fimili o p e r a e fucceíTu e g r e g i o m a n u s i n i e c e r u n t , q u o r u m

C U L L E N I I *

v e n e r a b i l e n o m e n e m i n e t .

V t n e v e r o , q u u m h u i c v o l u m i n i i n d i - c e m , q u i a d o m n i a f p e c t a t , f u b i e c e r i m , a l i q u i s c r e d a t , m e n i h i l a d d e n d u m v e i e m e n - d a n d u m r e p e r i f f e , m o n e n d u m e f t , S u p p l e - m e n t o , m o x f u b f e q i m t u r o , r e l i q u a d e ftir-

)C 3 p i b u s

(5)

I V P R A E F A T I O .

p l u r e s - a n n i íiint, e x q u o p r i m u m v o l u . m e n c o m p a r u i t , q u o t e m p o r i s interiíallo e x p l o r a r e f a t i s c o m m o d u m fűit, q u a m lente p r o r e p a t l a b o r t a n t i a m b i t u s f u b i i s legibus, q u a s m i n i m e t i p f e p r a e f i x i , e t q u a r m n • v e r i - t a t i s íludium, n o n n u m e r u s v o l u m i n u m - e u u l g a n d o r u m , f u m m a eít, fi i t e r m u l t i p l i c i n e g o t i o r u m g e n e r e , q n a e m u n u s i n i u n g i t , v a r i i s q u e v a l e t u d i n i s oíieníis i n t e r r u m p i t u r . Q u a p r o p t e r o b f t a e u l a q u a e u i s , q u a e r e m o . v e r i fefe p a t i u n t u r , d i f p e l l e r e , i a m q u i d e m i n a n i i r m m i n d u x i , q u o t e l a m i n c e p t a m fi- m a m ^ a n t e q u a m f e n i l i s i n f i r m i t a s e a m r e ­ l a x e t , v e i m o r s d i f c i n d a t , n u n q u a m a m p l i u s . v n i e n d a m . A l i t i m p e t u m períuafio n o n i n íterili m e c a m p o l a b o r a r e , d u m v i r e s a d

illám

P R A E F A T I O . V

illám f c i e n t i a m intendő, q u a e p r a x e o s m e - dicae a l t e r o c u l u s e f t , n o u i s f u p p e t i i s i n d i - g e n t i f f i m a , e t b l a n d u m i u ' d i c i u m , tarn d e n o r ­ m a , q u a m feaor, q u a m d e e i u s d e m d o c u - m e n t i s a m e e x a r a t i s , l a t u m a p l u r i b u s ce- l e b e r r i m i s v i r i s , q u i i n a r t i s e x e r c i t i o c o n - f e n u e r u n t , v e i i p f i fimili o p e r a e fucceíTu e g r e g i o m a n u s i n i e c e r u n t , q u o r u m

C U L L E N I I *

v e n e r a b i l e n o m e n e m i n e t .

V t n e v e r o , q u u m h u i c v o l u m i n i i n d i - c e m , q u i a d o m n i a f p e c t a t , f u b i e c e r i m , a l i q u i s c r e d a t , m e n i h i l a d d e n d u m v e i e m e n - d a n d u m r e p e r i f f e , m o n e n d u m e f t , S u p p l e - m e n t o , m o x f u b f e q i m t u r o , r e l i q u a d e ftir-

)C 3 p i b u s

(6)

p i b u s c o m m e m o r a n d a m e deílinaíTe. E t e n i m v o l u m i n e v n o v e i a l t e r o i a m t y p i s de- ícripto g v a r i i s n o u i s ftirpibus f u p p e l l e x p h a r m a c o p o l i o r u m a u c t a fűit; e x e m p l o C i n c h o n a e v a r i a r u m f p e c i e r u m , S w i e - t e n i a e M a h a g o n i , R h o d o d e n d r i c h r y f a n - t h i , P r u n i P a d i , C l e m a t i d i s V i t a l b a e ,

Geoífroyae J a m a i c e n f i s e t Surinameníls, A f c r a g a l i e x f c a p i , L a c t u c a e v i r o f a e , V i o l a e t r i c o l o r i s , reí.' q u a e i g i t u r f u o l o c o e t o r - d i n e a n t e a iníeri n o n p o t u e r u n t , n u n c vfero políunt. E a d e m o p p o r t n n i t a s i a m pátet v a r i i s p a r t i b u s v e g e t a b i l i b u s , q u a r u m fpecies b o t a n i c a f e r i u s m o d o i n n o t u i t , q u o r f u m B a l f a m u s P e r u u i a n u s e t T o l u t a n u s , L i g n u m

S a n t a l u m r u b r u m , N Ü X m o f c h a t a , r e f e r e n d a .

S u p e r -

(7)

P R A E F A T I O . v i l

S u p e r f u n t p r o d o l o r h a u d p a u c a e aliae i g n o t a e v e l d u b i a e f p e c i e i , v t M y r o b a l a n i v a r i a e , S e m e n A j a u a e , G u m m i A m m o n i a - c u m , M y r r h a , K i n o a l i a q u e i i c d i & a G u m - m a t a , B a l f a m u m R a k a f i r i , R a d i c e s C o l u m b o , L o p e z , C h y n l e n , CaíTumuniar, i k a n , L i g n a A l o e s , C a l a m b a c , C o r t i c e s P o c g e r e b a e , A n -

g u f t u r a e , R e i i n a l u t e a i n n o u i i l i m a e x p e d i - t i o n e fortiíT.

P H I L I P P

a d n o u u m B e l g i u m r e - p e r t a , r e l , , quas o m i i e s ; p e c u l i a r i f e f t i o n e

c o m p l e c t i o p u s e i l , n e q u i s , l i c e t p l u r e s n o n fatis c o n f i r m a t a e eflicaciae r e l i q u i s i n t e r - m i f c e a n t u r , p r a e l l a n t i o r u m t a r n e n c o g n i - t i o n e careat. D e m u m , acceclat o p o r t e t

c o m m e m o r a t i o v i r i u m a l i q u o t p r o x i m i s m o - d o annis d e p l a n t i s i a m a m e l u f t r a t i s , v e l

) ( 4 p r i m u m

(8)

p r i m n m v e l c u r a t i u s , p e r f p e c l a r u m . H u i u s n a t u r a e f a n t e x p e r i m e n t a v a r i a c u m M o x a i n E u r o p a inítituta, A r n i c a e v i r e s i n fubi- g e n d a humorúm p u t r e d i r i e , i n f e b r i b u s i n - t e r m i t t e n t i b u s , p a r a l y f i , e t r a d i c i s e i u s d e m p o t i o r v f u s , Valeriánáé c e k i c a e c u m o f f i c i - nái! c o m p a r a t i o , Aííae f o e t i d a e i n carie o f l i u m p o t e n t i a , v f u s c l y f m a t u m e x a c e t o e t a q u a , R u b i a e t i i i c t o r i a e v i r t u s i n o b - ftructione m e n f t r u i fluxus, D u l c a m a r a e p r a e - ftantia i n v a r i o m o r b o r u m . g e n e r e v l t e r i u s ftabilita, B e l l a d o n n a e i n m a n i a e t e p i l e p f i a efficacia, T a b a c i i n h y d r o p e , N u c i s v o m i - cae i n e p i l e p f i a , D i g i t a l i s i n h y d r o p e , D e n - t a r i a e i n f c a b i e , V i o l a e t r i c o l o r i s i n c r u f t a l a c t e a , O p i i i n l u e v e n e r e a , laus c o n f i r m a t a

l a p o n i s

(9)

P R A E F A T I O . ix

f a p o n i s a c i d i i n v a r i i s m o r b i s , r e l . H a e c - ce o m n i a d u m e x f e q u u t u s f u e r o i n c o n - n u b i o d e t e r m i n a t i o n i s exachie íiirpium e x - p o f i t a r u m v e l e a r u n d e m p a r t i u m , e f i u g e r e m e poíTe c r e d i d e r i m o p p r o b r i u m b o t a n i c i s c r e b e r r i m e m o t n m , n o m e n c l a t u r a e t l o c o m o - t i u i t a t e a b f o l u i , q u i c q u i d i l l i s f c i e n t i a e e t m e r i t i iníit.

H o c c e f p i c i l e g i o p u b l i c i i u r i s f a c t o a d r e c u d e n d a d u o p r i o r a v o l u m i n a , q u a e p e r p l u r e s a n n o s i a m diílracta f u e r u n t , d e i n r c - l i q u a , r e g r e d i a r . i n c e t e r i s , q u a e l u p e r - f u n t , m e d i c a m i n i b u s , a d c e n f u r a m r e u o c a n - d i s , i d m o r a m a b b r e u i a b i t , q u o d p r o u t h o r u m p a r c i o r l o n g e n u m e r u s e f t , i t a r a -

) ( 5 riflima

(10)

r i f f i m a d i f c e p t a t i o de f p e c i e , c u i - d e b e n t u r , o b t i n g a t , q u a m t a r n e n i n t e r v e g e t a b i l i a enu- c l e a r e a u c t o r i faepe m i r a m d i f f i c u l t a t e m p a r i t .

V O L V M E W

(11)

V O L V M E N Q V I N T V

S T I R P E S .

P a l m a e . P i p e r i t a e . S c i t a m i n e a e . L i l i a c e a e . Eníatae.

Orchideáé.

T r i p e t a l o i d e a e .

Calamariae»

G r a m i n a . F i l i c e s ,

M u f c i .

A l g a e .

F u n g i .

(12)
(13)

B . M O N O C O T Y L E D O N E S .

O R D O X L I I I .

P A L M A E .

G O C O S .

L I N N . Syß, veg. ed. 1 4 . p. 9 8 ? . Gen.pl, p . 5-37.

4 9 7 . "~ ' ' V Pharm. P A L M A E O / r a m .

Cocos butyracea; i n e r m i s , f r o n d i b u s p i n n a t i S : f o l i o l i s íimplicibus L I N N . Suppl. pl.45"4.

P i n d o v a p i s o N . iwa?. res nat. et med. p. i a f . c. ic. A n P a l m a a l t i f i i m a n o a f p i n o f a f r u & u p r u n i f o r m i m i n o r e r a c e m o f o f p a r f o S L O A N E

nat. Hifi.'of^am. vol. z. p. 1 1 f . lab. 215?

A n P a l m i f t e A D A N S O N Hiß. • nat. du Senegal p . 1 0 7 ? A r b o r a l t a i n A m e r i c a a u f l r a l i , rio-

Appar. medie. Fol. F. A rninaü'm

(14)

minätim Brafüia (P I S O ) e t c i r c a f o d i n a s Y b a - q u e n f e s (M U T I S ) c r e f c e h s .

P l u r e s p a l m a e f u g g e r u n t i i m i l e o l e u m , v t Élaeis G u i n e e n f i s L I N N . ( J A C Q . U . Hiß. plantar. Amer.

p. Í8O. )Í P a l m a f o l i o n i r a p e d i c u l i s f p i u o f i s fruűu p r u n i f o r m i l u t e o o l e o i b , t h e P a l m O i l - T r e e s L o A N E nat. Hiß. of £fam. vol. 2. p. 113. tob. 2 1 4 . , , q u a e v i d e t u r e a d e m a c P a l m a o l e o f a H U G H E S

nat. Hiß. of Barbados, p. 111.., v e l P a l m a d a f t y l i - f e r a a c u l e a t a f r u & u . c o r a l l i n o m a i o r B A R R E R E

Hiß. nat, de la France equinoxiale, JP. 8 7 . I t e m h u c p e r t i n e u t P h o e n i x d a C t y l i f e r a , ' c u i u s n u c l e u s e r o g a t o l e u m v e l b u t y r u m fimile (W R I G H T ' S

Account of the medkal Plants growing in Jamaica, - q u a e c o m m e n t a t i o p r o f t a t i n Lond. med. £fourn.

1 7 8 7 . P. 3. .p. 2 9 f . ) i v a r i a e p a l m a e f p i n o f a e , quäs A ¥ B L E T (Plantts de la'Guiane Franc, tom. 2.

•dpp. p . fiftitnominePalmiers A v o i r a , q u a r u m . maxima f u m m o i n p r e t i o e f t a l i a e q u e . E x i f t i m o e a n d e m i n t e l l e & a m f u b n o m i n e A v o i r a a c l . F E R - M I N {Reife durch Surinam P. 1 . p. 1 7 5 . ) * ' H a - r u m o l e u m p r o o p p o r t u n i t a t e l o c o r u m i n fines e o s d e m a d h i b e t u r . S e d q u o n i a m n u p e r i u s c l .

M U T I S ( i n L I N N . Suppl. pl. /.£.)'ftirpem p r a e - fixam n o n f o l u m f o l l e r t i f l i m e d e f c r i p f i t , f e d , e t

o l e u m

(15)

C O C O S B V T Y R A C E A , 3 o l e u m e x e a a b i n c o l i s A m e r i c a e c a l i d i o f i s v e r e

i n v f u m q u o t i d i a n u m e r u i i n d i c a u i t , i l l i t o t a m h u i u s o l e i h i f t o r i a m i u n g a m .

F r u i t u m g e r i t d r u p a c e u m , obóúatum,. íu.c- c o f u m , v m l o c u l a r e m , c u i u s n u x d u r i f f i ' m a , öb- I o n g a , íubltriata. N u c l e u s l a t e n s , q u i f a p o r e m m i c i e i C o c o s n u c i f e r a e h a h e t , o l e u m r e c o n d i t , m a c e r a t i o n e i n a q u a e l i c i e n d u m . H o c f c o p o n u c e s contuíae e t ruditér c o n t r i t a e - a b A m e r i c a n i s a q u a e p e r tetüpus i m m e r g u n t u r , v n d e f e n f i m m i c l e o r u m c o m p a g e s reíöluitur i t a , " " " " v t b u t y r a c e a m a t e r i e s f u p e r r i c i e m p e t a t , g r a u i o r f u n d u m o c c u p e t . S i c t r i p l i c i a,quae c o m m u t a t i o n e ' q u i c q u i d o l e o f i ineít, e r u i t u r (M U T I S ) .

E i s o d u p l i c i s o l e i r n e m i n i t , e x nücleo a l b i , e t e x f r u c t u s c o r t i c e m a g i s flaui. Q u a e i n h a c c e n a r r a t i o n e o b f c u r a f u n t , l u c e m a d i p i f c u n t a r i i s , q u a e expoí'uit c l . A U B L E T, etíi d e a l i a f p e c i c , q u i e x p u l p o f a fruitus p a r t e p r a e u i a f e r m e n t a t i o n e e t conquafíatione e t m o t i t a t i o n e e i u s i n t r a v a s f b p e r i g n e v e l e t p r a e g r e f l a c o c l i o n e e i u s c u m a q u a e x p r i m i oleum n o s . e d o e e t ; e x n u ' e l e o a u t e m íua t e f t a v a l d e d u r a e x u t o i g n i s a d m o t i o p e e x p r i m i , v e l i n íubíidium f u m t a i c o c t i o n e i n a q u a e l i c i butyri f p e c i e m . O l e u m i g i t u r d u p l i c i s g e n e r i s , t e n u i u s ;

A z i t e m

(16)

i t e m c r a f f i u s , e r o g a t i d e m früftus. Q u o d i n o f f i c i n i s p r a e f t o e f t , d e n f i t a t e m v n g u e n t i habet"

f l a u u m q u e e f t , o d o r i s g r a t i f e r e i n f t a r I r i d i s F l o , r e n t i n a e , f r i g o r e fpiffiüs fit. R a n c o r e albüm e u a d i t , t u m e t o d o r e m diäum p e r d i t Q u i i g i t u r c o l o r e t q u a e o d o r i s a b l e n t i a fignificant reüciendunv e i l e . B e n e t a r n e n c o n f e r u a t u m v l t r a v i g i n t i a n - n o s r a n c o r i s e x p e r s p e r f i f t i t (C L U E L L M A L Z Progr, de oieo Palmae matéria inieBionibut anatomicis aptif.l

•fma, Lipf. i 7 f o . p. 9 . ) . ,Proüti n o n e x v n a ar- b o r e m o d o p r o u e n i t , i c a n e c e x v n a regioné t r a n s m i t t i t u r , e x A f r i c a e t . J a m a i c a auftraü.

O l e u m h o c c e i n G u i a n a i n u n g i t u r c o r p o r i ad i l l u d c o n t r a i n f e d a e t h u m i d i t a t e m aeris t u e n - d u m . ' S e d l a m p a d i b u s p r a e t e r e a e t p i g m e r i t i s i n f e r u i t . B u t y r u m , lo.co ülius e x l a d e , cibis i n p a t r i a a d d i t u r .

y f u s n i e d i q u s fi f p e i t e t u r , c o m m u n i s c u m a l i o r u m o l e o r u m v n g u i n o f o r u m n a t u r a i n m e n - t e m r e d e a t . N o b i s r a r i f f i m u s q u i d e m e f t , i s q u e e x t e r n u s , q u e m e t c o m m e n d a t o d o r i s g r a t i a , v t e m o l l i a n t u r f o l i d a ,et r e l a x e n t u r . P e r n i o n i b u s p r U r i e n t i b u s v e l h i a n t i b u s , i t e m fiffuris m a n u u m h i e m e p r a e c i p u e e x m u l t a ' l o t i o n e o b t i n g e n t i b u s

v t i l i t e r

(17)

C O C O S B V T Y R A C E A , f

•vtiliter i n u n g i t u r ( B O H N E R E N i n Frank. Samml.

vol. 2. p . 235,). I n d u r i t i e v e n t r i s " t a m a p u d a d u l t o s , q u a m i n f a n t e s f e r t u r prodeíTe i n f i g n i t e r

( B E R G . Mat. med. p. % % i . ) . E f t q u i i l l u d a d d i f i i - p a t i o n e m n o d o r u m a r t h r i t i c o r u m i n m a n i b u s e t p e d i b u s e t d o l o r e m i n d e e n a t u m compeícendum, i t e m a d f a n a t i o n e m v i c e r u m , fi d e h i f c u n t , e x t o l -

Üt ( B Ö N N E K Í N / . £ . ) .

.\

P r o i n i e c h ' o n i b u s a n a t o m i c i s f u b t i l i o r i b u s V t i l e e f t , v e l p e r f e f y r i n g a i n i e d u m , v e l d u r a eius" q u a r t a v e l t e r t i a p a r s c e r a e a d d i t u r ; n a n i a l t i u s p e n e t r a t , f r i g o r e n o n f r a g i l e fit, e t c o n t r a c o r r u p t e l a m v a r i a m p r a c p a r a t a m u n i t (Q J J E L L - M A L Z /. c. p . 10_/#.).

F r u c f u s f u i b u s p a b u l o i n J a m a i c a c e d i t , v b i , a p r i i i i p r i m i s e o w l d e deleäantur (w r i g h t

i n Loiid. med. ^ourn. 1787. P. J . w . 293.).

E M P L A S T R U M DIAPAlAiíAE ( V . e. C . PL Wiirt. p. 64.) i n d e n o m e n t r a x i t , q u u m o l i i n o l e u m h o c c e a d d i t u m f u e r i t , f e d h o d i e , v t p a r e f t , a c q u i e f c U n t auäiori o l e i O l i u a r u m qüantitate, n i f i v e l h o c c e e m p l a f t r u m a d f u p e r f i u a r e f e r r e f a t i u s d u c a s . • '

, A ? P H O E -

(18)

P H O E N I X .

L I N-N. Syfl. veg. ed. 14. p, 9gy. Gm/.)/. 573.

• 498. '• '

Pharm. D A C T Y L 1 ( F r u d u s ) ; E o r u n - d e m Ojja.

Phoenix dciEtylifera; frondibus p i n n a t i s : f o l i o l i s e n f i f o r m i b u s c o m p l i c a t i s L I N N . . Spec. plant,

p. 1658.^. C o n f . H A S S E L Q U I S / T ' S Refa til heliga Landet p. 499. §om% G r a e c i s . P a l m a

K A E M Í Í . Amoen. exot. p. 667. fqq. faß. 4.

- tob. i . 2. D e p i d l a q u o q u e e x f t a t i n R E -

G N A U L T Botan. L e P a l m i e r D a t t i e r . A r b o r • n o u e m c i r c i t e r o r g y a s a l t a , g r a n d a c u a d u c e n t o - r u m q u i n t r e c e n t o r u m a n n o r u m * i n d i g e h a i n Arábia a d m a r i s r u b r i traäum e t i n P e r f i a , v b i p r a e c i p u e r e g i o n e s , quae.... finutn P e r f i c u m a m b i u n t , o c c u p a t . . Deleétatur c o e l o t o r r i d o , f e r u e n t e , v e n t i s a d u r e n t i b u s e x a u f l r o a g i t a t o , fülo a u t e m f a b u l o f o , e x f u c c o , l e u i e t n i t r o f o . I b i d e m i t a q u e l o c o r u m c r e f c i t , quaé" r e l i q u o - . r u m p r o u e n t u u m , a d b e a t a m vitám i a c i e n t i u m , aqüae'praeprimis, i n o p i a l a b o r a n t .

S y l u e f t r e s a r b o r e s h u m i l e s í u n t , . e t formám i n d e c o r a m c o n t o r t a m p r a e f e f e r u n t , f r u c t i b u s

v e r o

(19)

P H O E N I X D A C T Y L I F E R A . ? verő v e l n u l l i s v e l n o n n i f i a u f t e r i s e t i n u t i l i b u s i n f t r u u n t u r . C u l t u s i g i t u r a r t i f i c i n n i a c c e d a t o p o r ­ t e t , q u e m i p f u m K A E M P F E R O n e m o a d h o c v s q u e t e m p u s f o l l e r t i u s p e r f e q u u t u s e f t . Q u o - n i a n i , pröpagationis a r b o r u n i f o e m i n e a r u m p o t i f l i - m u m r a t i o h a b e n d a e f t , n e c h a e e x f e m i n e a p t e c o g n o f c i p o f l u n t : f u r c u l i f o e m i n e a r u m e x r a d i c e e m e r g e n t e s , b i e n n e s a d m i n i m u m , t e r r a e i n p a l - m e t i s i n f i g u n t u r ( V i d . d e c u l t u r a K A E M P P E R . ) .

A d i m p r a e g n a t i o n e m a u t e m f p a d i c u n i f o e m i n e o - r u m o p u s e f t , v t m a f c u l i n i i l l i s admöueantuf v e l o p e r o f i u s i n t e r f e r a n t u r .: E x A f i a f i n e - d u b i o i n A e g y p t u m t r a n s l a t a h a e c p a l m a f u i t , v b i e t c d - p i o f e h o d i e o f t e n d i t u r , f i c u t i i n S e n e g a l i a a d P r o m o n t o r i u m v i r i d e (A D A N S O N Hiß. nat. du Senegal, p. 106.), e t B a r b a r i a . T r a n f i i t e t m a r i s mediterránéi l i m i t e s , i t a v t e t i n L u f i t a n i a , . au«

f t r a l i b u s p r o u i n c i i s H i f p a n i a e ( E O W L E S Fojfögi to Spam; i a m m i h i p r a e f l o m o d o e f t v e r f i o I t a l . Inirodazione alla Storia naturale di Spagna, vol. i . p . J 1 9 . ) i t e m p r o p e G a d e s (O S B E C K S '

Oflind. Refa j s . 41.), p r a e c i p u e V a l e n c i a , i t e m in»

S i c i l i a , p a l m e t a a l a n t u r . V i t a t c o e l u m ' t e m p e r a - t i u s . I n c a l d a r i i s h o r t o r u m E u r o p a e o i ' u m v e l t r u n c o a'rbores d e f t i t u u n t u r v e l e x i g u o t a n t u m

A 4 ' f u f f u l -

(20)

fufíulciúntur, r a r i u s q u o q u e flores f r u c t u s q u e f e r u n t .

H a c c e a r b o r e l o c o n a t a l i o m n i b u s f e r e v i t a e n e c e f f i t a t i b u s n a t u r a p r o f p e x i t , t a n t o n i a g i s i b i - d e m b e n e f i c a , q u u m t o r r i d u m c l i n \ a r e l i q u a s t a n t u m n o n o m n e s v i t a e f u p p e t i a s a r c e a r . V i x s a l i a a r b o r h a c i n r e c u m i p f a c o m p a r a r i p o t e f t , q u a m C o c o s n u c i f e r a . H a u d i m m e r i t o i g i t u r ; d i u i t i a e porTefToris p a l m e t o r u m n u m e r o P l i o e n i - c u m c e n f e n t u r , q u a r u m: t r i a; a d q u a t u o r m i l l i a aliquándo i n vniüs h e r i f u n d o n u m e r a n t u r . C a u - d e x v e r f u s v e r t i c e m n o n n i h i l c o n t r a c t i o r textú- rám h a b e t J a x i o r e m e t m u l t u m m e d u l l a e , r e c o n - d i t , firmior t a r n e n i n a r b o r e a e t a t i s p r o u e f t i o r i s . TÜTus p a l o s e t t r a b e s domicilüs t u g u r i i s q u e p r a e -

b e t , i'epes i n d e p a r a n t u r p r o c i n g e n d i s h o r t i s ; f u b p e n u r i a m e l i o r i s i g u i s p a b u l o f o c i i n f e r u i t .

Q t i o d a d exörtum f r o n d i u m c o m p a r e t r e t i c u l a - t u m t e g m e n f u n i b u s d o m e f t i c i s e t n a u a l i b u s im- t e r i e m f u b m i n i f t r a t . E x f r o n d i b u s c o r b e s v e l f a c c u l i t e x u n t u r e t f l a b e l l a p r o i n f e d t i s a b i g e n d i s p a r a n t u r e t capitis veíamina c o n d u n t u r . P r o v r c e i s e t f c u t e l l i s v a c u a e f p a t h a e c o n d u c t m t , p r o f c o p i s r a c e m i , r e l .

(21)

P H O E N I X D Ä C T Y L I F E R Ä . 9

Ica e d u l i a v a r i a p r a e b e t a r b o r , f c i l i c e t f u r - c u l i e x a x i l l i s f r o n d i u m p r o u e n i e n t e s , p r a e c i p u e i m a h a r m n b a f i s , m e d u l l a i p f i u s c o n i a e , f r e m d e s f u m m a e . t e h e i l a e i n v n u m a d h u c c o n u o l u t a e , fpádicis p r i m o r d i a ; q u a e o m n e s p a r t e s v e l m a n - j d u c a r i c r u d a e p o f f u n t , v e l c u m c a r n e v e r u e c i n a

c o f l a e e d i , e t e x . h i s c e b e l l a r i a v a r i a p a r a r i fefe f i n u n t . .

FRüCTUUM f, JDACTTtORüM VerO fülll- m u m p r e t i u n v c o n f t i t u e n d u m e f t , H i , 3>o'wxo/Sa- Actvo/ G r a e c i s d i d t i , i n f p a d i c e m r a m o f u m c o l l i - g u n t u r . D r u p a m i n t e l l i g i n u i s o b l o n g a m , m a g n i - t u d i n e p r u n o r u m , c a r n i s , . d u m r e c e n s e f t e t n i a t u r a , p e l l u c i d a e , m o l l i s , d u l c i f l i m a e , f u b r u f a e . D e c e r p u n t u r d a i t y l i paullö a n t e m a t u r i t a t e m ,

q u o t e m p o r e a c e r b i f u n t , d e i n i n c u m u l o s p r o - i e c t i f o l a r i b u s r a d i i s e x p o n u n t u r , q u o p e n i t u s

e m o l l i a n t u r e t d u l c e f c a n t . I n f i c c i s , q u i a d n o s p e r u e n i u n t , figurae c o n i c a e apice o b t u f o e t r e -

t u n d a t o , b a u f u b i n d e c a l y c e f q u a m o f o f u f l u l t a , i u b c u t i c u l a t e n u i c o l o r i s b a d i i p a r e n c h y n i a f i c -

cius r u f o flauefeens d u l c e e t v i f c o f u m l a t e t , v e - ftitum i n t u s p e l l i c u l a t e n e r a n i u e a t e n a c i i n fila faepe r e f o l u t a . Senun i p f u m ojfeuiii e f t , f u b c y l i n -

A S . d r i c u m ,

(22)

d r i c u m , e p i d e r n i i d e p e l l u c i d a l a x e v e f t i t u m , o b - l o n g u m , f u b r u g o f u m , * a l b i d u m a p i c e c o i n p r e f f o , a l t e r a p a r t e f u l c o l o u g i t u d i n a l i n o t a t u m , a l t e r a l i i l o o r b i c u l a t o i n f n e d i o d o r f i . D i f f e r u ' n t f r u c f u s i n . d i u e r f i s a r b o r i b u s r n u l t i p l i c i m o d o t a n i g r a t i a f a p o r i s q u a m c o l o r e , nióllitie4 p i n g u e d i - n o f a f a c i e a l i i s q u e n o t i s , v n d e v a r i e t a t e s a r b o r u m p l u r e s , ( q u a r u m n o m i n a d i u e r f a K A E M P E E R U S

r e c e u f e t /. c. p. 7 0 4 . ) . H a r u m p r a e f t a n t i f f i m a

K A E M P E E R O i u d i c e e f t , q u a e D a & y l o s r e g i o s f . C h u r m a S i a h u n i f e r t , T A V E R S I E R O (S i x Voyct- ges en Turquie tom.i.p. 68 6 . ) a u t e m t e f t e i f t a p r o p e S a r u n i n P e r f i a c r e f c e n s , f o r f i t a n e i u s d e m v a r i e t a t i s . Q u i a d , n o s t r a n s f e r u n t u r exíicoati B a r b a r i a m v u l g o pátriám h a b e n t , e t m i n o r i s f u n t g r a t i a e e t m a g n i t u d i n i s , r e c e n t e s a u t e m ficcis m e - l i o r e s ( D E M A S E T Biß. de i'Jlfrique Franc, tom.2.

p. 97'.), v n d e M a u r i s i n d e l i c i i s f u n t . Multüm q u o q u e f a c i t a d p r a e f t a n t i a m fi.ecationis a r t i f i c i u m . "

M u l t a e g e n t e s f u n t , q u a e n u l l a f e r e a l i a efca v t ' u n t u r . P e r l o n g u m t r a c t u m o r a e Arajbicae p l e b s nonniíi daäylis e t p i f c e f a l i t o v e f c i t u r

( T A V E R N I E R Foyages en Turquie en Perfe etc.

tom. 1. p. 243.). M a u r i i n d i t i o n e M a r o c c a n a a u f t r a l i

(23)

P H O E N I X D A C T Y L I E E R A . i i aüítrali a b f t i n e n t , p a n e , a c q u i e f c e n t e s d a f t y l i s (D E

S T . Ó L O N Relation de PEmpire 'de Maroc, p. 34.).

F e r c u l a i n f u p e r m u l t i p l i c i s formáé • f u p p e d i t a n t . R e c e n t e s «faeile a v e n t r i c u l o c o n c o q u u n t u r e t a h - m e n t u i n f a l u b r e c o n f t i t u u n t , t a n t o a p t i u s f u b i f t o f e r u o r e c o e l i , q u i h u m o r e s a d p u t r e d i n e m d i f p o n i t , i n q u a c o e r c e n d a a c o r d u l c i b u s c o m - m u n i s f u m m a m v i m h a b e t . P r a e f t a n t i o r e s l e u i "

preífióne e m i t t u n t f y r u p i f p e c i e m , q u i vices b u - t y r i f u b i n d e i n f e r c u l i s agit. C o n d i u n t u r i n p a - t r i a q u o q u e d a c l y l i h o c c e f y r u p o v e l f a c c h a r o , ficque d i t i o r i b u s i n f t a r c u p e d i a r u m f u n t . P l e b i i n f e r u i t , q u o d p o f t e x p r e f l i o n e m f y r u p i r e m a n e t , v e l f i c c i d a c l y l i , q u i a v e n t r i c u l o d i f f i c i l i u s d i - g e r u n t u r . l m m a t u r i a d f a g i n a n d o s c a m e l o s ' v e l a l i a animália a d h i b e n t u r , T a c e o v i n u m f e r m e n - t a t i o n e e x daäylis a q u a p e r f u f i s p a r a b i l e , e t f p i r i t u m h u i u s d e f t i l l a t i o n e e r u e n d u m .

D u l c e d o e t v i f c o f a n a t u r a p u l p a e d a c t y l o r u m e t i n t e r m e d i c a m e n t a i i s l o c u m conceffit. A e m u -

•lantur v i r i b u s m a x i m e p a f l u l a s e t ficus, q u i - fruöus m e r i t o , f a l t i m a p u d n o s , i n v u l g a r i p r a x i p r a e f e r e n d i , q u u m d a c l y l i p l e r u m q u e v ^ t u f t a t e i n p h a r m a c o p o l i i s v e l i n d u r a t i v e l v e r m i b u s e x e f i

o c c u r -

(24)

o c c u r r a t i L - R e c e n t i o r e s d e m u l c e n t f a n g u i n e m , i n - v o l u u n t a c r e , fibras r e l a x a n t , c a u a l u b r i c a n t . I n f t r a n g u r i a i g i t u r , t u f f i , r a u c e d i n e , affeöioni- b u s c a l c u l o f i s , i n f u p p u r a t i o n e p r o m o u e n d a ca- t a p l a f m a t i b u s a d d i t i , n o n f p e r n e n d i . P r e t i i , q u o d i l l i s i n h i s c e a f l i g n a u e r u n t ínaiores n o f t r i , v e f t i . g i a a d h u c f u p e r f u n t Í I I S P E C I E B U S - D E C O C T I P E C T O - R A L I S (JPA. Wúrt p. v 8 f . )5 E L E C T U A R I O D I A -

P H O E N i c . (Ph. Pari/.} r e l . M o d e r a t e a d f t r i n g e f e f u n t , q u i a f f i r m a n t ( e , c. K A E M P F . /. c. p. 7^2.), i d q u o d v e r o p o t i u s d e d a f l y l i s n o n d u m m a t u - rís a c c i p i e n d u m a r b i t r o r .

N U C L E O R U M f i u e o s s i U M d i g n i t a s m u l t o m i n o r . C o m m i n u t a m o l e n d i n i s c a m e l i s p r o i i c i u n t u r d e f i - c i e n t e m e l i o r i . p a b u l o . I n B a r b a r i a g l o b u l i i n d e , t o r n a n t u r p r e c a t o r i i (H A S S E L Q U I S T /. c. p. j f 0 1 . ) .

S A G V S

(25)

S A G V S . í j

S A G V S Rumpfr

499-

'Pharm. S A G V v e l S A G O Gram.' SagtlS f e u P a l r a a f a r i n a r i a R U M P H . Herh. Amb.

vol. 1, p 72. tab. 17. 18. A r b o r Z a g o e A r a - b o i n e n f i s S E B . 77?«/. vol. 1. p. 39. tab.z<j. fig. 1, Sagoträdet, B R A A D i n Vet. Acad, Handl. 1775:, p, 142. Jqq. G o n f . S O N N E R A T Voyage h la tiouv, Gumée, p. 188. fq. E O R R E S T ' S Voyage to.

new Guinea, p. 33-fq. A r b o r crefcens i n i n f u - l i s Müluccanis, v b i p r a e c i p u e i n i n f u l a C e r a m f r e q u e n s , i t e m i n i n f u l i s r e l i q u i s A f i a e a u f t r a - l i b u s , n e c n o n i n n o u a G u i n e a .

' A Cycade"circ'mali, c u i I I N N E Ü S S a g u g r a n a a d f c r i p f e r a t , a d h a n c f p e c i e m e a d e m r e f e r o e x i t e r a t o f c r u t i n i o ; l i c e t o m n i n o e t aliae q u a e d a m p a l m a e e o r u n d e m m a t e r i e m i n t r a t r u n c u m f u u m f o u e a n t , E l a t e s f y l u e f t r i s L. e t Z a m i a e C y c a d i s

L I N N . Sappl, e x e m p l o . E l a t e m e d u l l a m q u i d e m c o n t i n e t m a g i s fibrofani, f e d c o n q u a f f a t i o n e e t a q u a e m a c e r a t i o n e f a r i n a m l a r g i t u r c o m m o d a m i n i n f u l i s J a u a e t B o r n e o . vfitätani. E x Z a m i a e d i f t a e m e d u l l a H o t t e n t o t t i f p e c i e m p a n i s p a r a n t f p u r c o q u i d e m p r a e p a r a t i o n i s m o d o . , f e d ' t a r n e n •

f o r d i d a e

(26)

f o r d i d a e h o m i n u m g e n t i a l e n d a e n o n i n e p t o ( C y c a s caffra T H U N B. i n A%. Vpf. nov. vol. 2.

p . 28S. fqq.). ,

Víx v e r o a l i a a r b o r , n i f i A r t o c a r p u m o b f r u t f u m e x c i p i a s , c o g n i t a , q u a e a l i m e n t u r a f a l u - t a r e t a n t a v b e r t a t e e t t a r n e x i g u o laboré p r a e b e a t , f i u e c u l t u r a m a r b o r i s f p e d e s , fiue c i b i , q u i i n d e r e d u n d a t , p r a e p a r a t i o n e m . A d u l t a a l t i t u d i n e m t r i g i n t a p e d u m aíTequitur e t a m p i i t u d i n e m e a m , v t v i x ampleét'i v i r t r u n c u m p o f i i t . H i c i p f e r e - f e r t l i g n o f u m t ' u b u m , p o l l i c e m c i r c i t e r craíTum, m e d u l l a e d u l i , c u i c o p i a fibrafum p e r l o n g i t u d i - n e r a i n t e r f e r i t u r , farétum. T a r a p e r f e m i n a q u a m p e r f u r c u l o s r a d i c u m a r b o r fefe i p f a p r o p a g a t . C u l t u n o n i n d i g e t , f e d vaftas f y l u a s f p o n t e c o n - flituit,. delefíans p r a e c i p u e f o l o p a l u d o f o ; f a b u l o f a et e x c e l i a l o e a f u g i t , n i f i ars f u b u e n i a t . '

Frondium p r o t e g e n d i s a e d i b u s i n I n d i a i n - íignis v t i l i t a s . H a e i g i t u r eomplícataé v e l a f l e r - c u l o alligátae t a n t a m d e n f i t a t e m h a b e n t , v t v e l i m b r i b u s c a d e n t i b u s n e g u t t a q u i d e m p e n e t r e t , et r i t e i u n f t a e p e r f e p t e m a d d e c e m a n n o s t e c l i v i c i b u s fúngantur.

V n i c a a r b o r g r a n d i o r a d q u a d r i n g e u t a s v e l q u i n g e n t a s c i r c i t e r l i b r a s farináé S a g i i , • m o d o

, níox

(27)

S Ä G V S. í r j i i o x f i g n i f i c a n d o p r a e p a r a t a e , f u p p e d i t a t A d

i u f t a m m a t u r i t a t e m perüeniffe m e d u l l a m c o g i i o - f c i t u r p u l u e r e a l b o • e x f r o n d i b u s t r a n f p i r a r i t e , q u o tarn t e m p o r i s i l l a e c o n f p e r f a e c e r n u n t u r

( B R A A D . S O N N E R A T /. c. p. 1 8 9 O . V e l Per

f o r a m e n e x i m i t u r e x p l o r a c i o n i s caufa t a n r i l l u m m e d u l l a e , q u o d n i f i p r o b a m n o t a m p r a e f e f e r a t , foramen l u t o o b t u r a t u r (R U M P H /. c.

p. 78.),- e t • e x f p e c t a t u r a d a l i u d t e m p u s . A r b o r v e r o - c o m m o d a i n o x p r o p e f a d i c e m e x ' c i d i t u r . T r u n c u s t u m fi h u m i l i o r e f t , l o n - g i t u d i n e m f u a m f e r u a t ; ü v e r o g r a n d i o r , t r a n s - v e r f i m i n p l u r e s p a r t e s q u i n q u e v e l f e x p e d u m . d i u i d i t u r , e t d e i n f e c u n d u m l o n g i t u d i n e m l i g n u m f u p r a a u l e r t u r , i t a t a r n e n v t a d e x t r e n i a eius t a n - t i l l a e p a r t i p a r c a t u r , q u o p o f t m e d u l l a m e x e m t a m u n t r e m r e f e r a t . Scüicet m e d u l l a , i n f t r u ' m e n t o v e l d u r o l i g u o i n f c o b e m fubacta, e x i m i t u r , d e i n r u r - f u s i m m i t t i t u r , v t c u m a q u a p u r a affufa l i g n i v e l m a n u u m o p e e l a b o r a r i p o f f i t , f u b q u o n e g o t i o fibroia p a r s aíTurgit, f a r i n a c e a a u t e m f u n d u m p e - t i t . Q u o . v e r o h a e c f e o r f i m c o l l i g a t u r , a p p l i c a - t u r h u i u s a l u e i p a r t i l a t i f f i m a e faccus e x v a g i n a p i l o f a f o l i o r u m C a l a p p i , q u i c r i b r i m u n e r e f u n - g i t u r , a n n e x u s v e d l i i u r f u m e t d e o r f u n i m o b i l i ;

fic

(28)

fic p u l p a cüm a q u a a d q r i b r u m a p p u l f a , h o c n o n n i i i t e n u i f f i m a m f a r i n a m t r a n s m i t t i t , r e l i c t a i n t r a a l u e u m m a f l a r u d i o r i • e t t e n a c i o r i ; f a c c o a d i u n & u s c a n a l i s t r a n s f e r t a q o a m f a r i n a f o e t a m i n v a s f u p p o f i t u m , v b i ifta f u n d u m p e t i t , a q u a i p f a a u t e m v e l p e r i n c l i n a t i o n e m vafis v e l f o r a - m i n e e m i t t i t u r . F i b r o f u m v e l f u r f u r a c e u m , q u o d r e m a n f i t f a g i n a n d i s p o r c i s i d o n e u m e i l ' (R U M P H . S O N N E R A T. ) . H a e e c e encheirefis. l i c e t c o n f i r m e - t u r d u o b u s t e f t i b u s a p t i s , l o n g o t e m p o r i s t r a c t u d i r e m t i s : n o n m i r u m t a r n e n , i n nonnüllis m o - m e n t i s a r t i f i c i a q u o r u n d a m I n d o r u m d i i f e r r e . M a l a y e n f e s c o r t i c e t r u n c i f e p a r a t o , m e d u l l a m i n f r u i l u l a d i f c i n d u n t e t p e r v n u m , d u o s p l u r e s d i e s , a q u a m a c e r a n t , d o n e c f a r i n o f u m e m o l l i t u m . f u e r i t e t fibrofum f u p e r f i c i e m p e t a t , q u o d f a c i l e aüfertur. ' D e c a n t a t a . a q u a , reliqüum c o r b i b u s i m - m i t t i t u r e t f u b i g i t u r a g i t a t i o n e e t aftufa p e r v i c e s a q u a , d o n e c o m n i s f a r i n a c u m a q u a e f f l u x e r i t; i n v a s f u p p o f i t u m et, f u b f i d a t , f o r d e s a u t e m a d - h u c f u p e r f t i t e s a f f u r g a n t ; q u o c r e b r i u s ifta c o l a t u r , : eb m a g i s a l b e f q i t (B R A Á D i n Vet. Acad. Mandl.

i 7 7 f . ) . F a r i n a ab h o m i n i b u s i n c i b u m v e r t i t u r . P l u r i m a e i u s p a r s a d pänem p i n f e n d u m a d h i b e - t u r , p a r u m m o d o a d p u l t e m p r a e p a r a n d a m .

N a m

(29)

S A G V S , .

N a m h u r a i d a f a r i n a n o n d i u c o n t r a a c o r e m m u - j i i r i potefh. l n d i t u r p r o p a n e c o n f i c i e n d o f a r i n a m o d i c e ficca m o d u l i s qüadratis v e l o b l o n g i s e x l a p i d e cocto c e l l u l i s v a r i i s i n f t r u c t o , p o f t q u a m h i p r i m u m calefacti f u e r u n t ; f e n f i m i n t r a d e c e m v e l d u o d e e i m m i n u t a p r . t e m p o r i s i i t a i n panes v e l offiis d u r a s c o i t , q u a e e x i m u n t u r , v t n o u a e f a r i n a e p o r t i o n i l o c u s fit. F i g u r a e t magnitúdó p a n i s c e t e r o q u i n v a r i a , c o l o r r u b e r v e l a d r u b r u m a c - cedens. ' S e r u a r i fic p e r p l u r e s a n n o s p o t e f t . D u m e d a t u r , e n i o l l i r i a n t e a a q u a d e b e t , e t fale v e l a r o u i a t i b u s a d d i t i s f e r c u l a n o n i n g r a t a e x h i - b e t (R U M P H . S O N N E R A T . F O R R E S T. ) . M a l a y e n f e s . f a r i n a m p r o b e d e p u r a t a m i n c o n i c a s m a f l a s r e d u - c u n t , pröbeque o b t e c t a m f e n f i m e x f i c c a n t (B R A A D ) .

Q u o d v e r o a d n o s a f f e r t u r S a g u f o r m a i n

G R A N O R U M h a b e t , q u a e i p f a f e r i u s a b I n d i s v i - d e n t u r e i l e i n u e n t a , n a m e d r u n d e m nullám m e n t i o n e m R U M P H I U S f e c i t . N e c g r a n a a n t e a r t n u m 1729. i n - A n g l i a , n e c ante, a. 1740. i n

G a l l i a i n n o t u e r u n t ; . a n n o a u t e m 1744,11^0 i n G e r m a n i a e o r u m v f u s i n u a l u i t (S T E C K . Dijf. da Sagu,• Argent. JJ. 2 4 .) . P a r a n t u r a u t e m e x f a - r i n a n o u d u m p e r r e c l e fiecata c c. e x . partis i f t i s

Apfar. medic. Vol. V. B . C O i l i c i s

(30)

c o n i c i s a d h u c n o n n i h i l h u m e c l i s , e a s d e m i n t e t p a l m a s c o n t e r e n d o , v t d e h i f c a n t i n p a r t i c u l a s e x i g u a s , q u a e a g i t a n d o i n v e n t i l a b r o e t íbpra a u l a e u m i n g r a n a eíFormantur. V t magnitúdó!

aequälis fiat, p e r c r i b r u m t r a n s m i t t u n t u r , q u i b u s fadtis p r i m u m föle, d e i n i n t r a l e b e t e s f e r r e o s f u p e r l e n i i g n e ficcantur, d o n e c a r e f c a n t (B R A A D ) .

Magnitúdó h o r u m a f e m i n e Brafficae a d i l l u d C o r i a n d r i f u p r a q u e a f c e n d i t , c o l o r i s a l b i d i v e i r u b r o f u f c i , d u r i t i e i f e r e l a p i d e a e . P e r m u l t o s a n n o s granulátum h o c S a g u f e r u a r i p o t e f t i n - t e g r u m , n e c m u c i d u m , fit, fi m o d o a b h u n i i d o a e r e a r c e t u r ( V i d . e x e r h p l u m S a g u p e r zo a n n o s f u p r a q u e íncorrupti i n S E B A E Thef. vol. i , p. 4 0 . ) , n e c a v e r m i b u s f a c i l e e r o d i t u r . V t u t d u r u m a p - p a r e t : , g r a n a t a r n e n a q u a c a l i d a d e c o c r a f a c i l e m o l l e f c u n t , i n t u m e f c u n t e t p e l l u c i d a fiunt, etfi figurám f e r u a n t , v n d e íme d u b i o B R U C K M A N N I

(Epiß. itiner. s% f>- í O e n a t u s e r r o r , n i h i l n i f i p i f c i u t n oüa exíiecata e f i e , c u i v i x c e d i t a l i u s q u o r u r i d a m , f e m i n a f t i r p i s effe. D e c o c t u n i , fi r e f r i - x e r i t , g e l a t i n a m r e f e r t , m o l l e m i n f i p i d a m , r u f a m .

S i m i l i a g r a n a párari p o f i u n t e x r a d i c e J a t r o - p h a e M a n i h o t , p u l p a m e i u s d e m p o f t e x p r e f f i o - n e m

(31)

S A G V S . / 19 n e m v e n e n a t i f u c c i f u p e r i g n e v o l u t a n d d , ' n e c m i n u s f a l u b r i a f u n t (F A H L B E R G i n Vet. Ac. Hundt.

1786. p. 229. fq.'). S e d album fic d i c r u m Sagu ex * fabis q u i b u s d a m f u b t i l i t e r c o n t r i t i s p a r a t u r , ; * q u o d t a r n e n n o n e a m g e l a t i n a m f e c u m v e h . i t , a c v e r u m S a g u , f e d i l l i c o a q u a v e l l a d i e coítum i n , f a r i n a m r e f o l u i t u r (B R A A D I.e. p. 147.)- G r a n a q u o q u e e r o g a t a m y l u m t u b e r u m S o l a n i t u b e r o f i ; q u o d i p f u m f e r t u r effe puluis Sagu a p u d a r o m a t o - r i o s h i n c i n d e e x f t a n s (W R I G H T i n Land. med.

Journal 1787. p. ^>9S-)- E x f a r i n a t r i t i c e a , a q u a , h u m e c t a t a e t p e r f e t a c e u m transaíla, g r a n a fimi-.

l i a p a r a n t M a u r i f u b n o m i n e C u f c u f u (F R I E - D R I C H S i n Gotting. Magazin ann. 4. P. 1 . p, 6 8 . ) * N e m p e o m n i a h a e c c e c u m g r a n i s S a g u i n e o c o n u e n i u n t , q u o d farinaceae n a t u r a e f u n t e t a q u a e v i i n m u c i l a g i n e m v e l t o t a v e l p l u r i m a m partém r e f o l u u n t u r .

O l e i s n o n f o l u i t u r S a g u , n e c f p i r i t u viní.' Q u o d , e t i a m f i acefeat a q u a m o d e r a t o i g n e p e c t e m p u s e t f d r m e n t a t i o n e m f u b e a t , f p i r i t u m i n - flammabiiem t a r n e n v i x e r o g e t (S T E C K Dijf. cit, p. 3 4.), i g n i s aítioni v i d e t u r a d f e r i b e n d u m , q u a m

f u b i i t , a n t e ' q u a m t r a n s u e h a t u r . F o r t i i g n e t r a c l a - t u m • d e f t i l l a n d o e x h i b e t f p i r i t u m a c i d u m , o l e u m

B Ä e m p y -

(32)

e m p y r e u m a t i c u n i , c a r b o n e m , e x q u o a l c a l i p e r a q u a r a e r u i t u r (S T E C K /. c. p. }6. fq.). S e d no.n m u l t u m v e r a e l u c i s d e n a t u r a v e g e t a b i l i u m eius- m o d i e x p e r i m e n t i s a c c e n d i t u r .

N o n m i n o r e m n u t r i e n d i v i m h a b e n t haecce g r a n a , q u a m paítae i t t a e , q u a s I n d i e x m e d u l l a; a r b o r i s p a r a n t , e t q u a s i n q u o t i d i a n u m v f u m ' v e r t u n t . Q i u i m . v e r o t o t a i n m u c i l a g i n e m n o n t e n a c e m v e l v i f c o f a m r e f o l u a n t u r , q u a e b r e u i i n : m a f f a m f a n g u i n e a m d i f t r i b u i t u r : n u t r i u n t absque v e n t r i c u l i g r a u a m i n e , e t i i s p r a e c i p u e c o n d u c u n t , q u i f t o m a c h i d e b i l i t a t e l a b o r a n t . H i n c v e r o fit,:

v t robuítis n o n f u f f i c i a t , f e d V t h i n i o x fatiata S a g u f a m e n o u u m e d e n d i ítimulum f e n t i a n t ^ C o m m e n d a t i o n i q u o q u e c e d i t h o c , q u o d diffici- l i u s , q u a m cérealia i n a c o r e m d e g e n e r a n t , nec»

flatibus a d e o m o l e f t a . f u n t . D i t i o r u m i n Európai m e n f a s i n g r e d i u n t u r h a u d r a r o i u f c u l a , i n d e aqua j v e l i u r e c a r n e o , v e l l a d e v e l v i n o a l b o , fiue,"

q u o d p r a e f t a t , r u b r o eócta, et. v a r i o g r a t o p r o l l i q u i d i v a r i e t a t e a d d i t a m e n t o , f u c c i e t f l a u e d i n i s \ C i t r i , C i n n a m o m i , f a c c h a r i r e l . c o n d i t a . A r s c o - q u i n a r i a i n f u p e r p u l m e n t a g r a t a ( P u d d i n g ) i n d e i n u e n i t . F r i g i d a e q u o q u e g e l a t i n a e e x S a g u

p a l a t o

(33)

S Ä G V S . 2 1 palato h a u d p a r u m p l a c e n t ; T e n e l l a e a e t a t i ob f a c i l e r a d i g e f t i o n e m g r a n a h a e c c e a q u a c u m t a n t i l l o l a c t e , coäa accommodaüffimum c i - b u m l a r g i u n t u r . N e c m i n u s r e f a r c i u n t e g r e g i e , i a f l u r a m humorúm, q u a p h t h i f i c i e m a c i a n t u r , e t acre a d f e b r e m i n h i s c e v e l l i c a n s o b t u n d u n t , h o - r u m q u e v i r e s e x i m i e r e f o c i l l a n t . A n g l i s i g i t u r i a m d u d u m h o c c e fiue a r r i f e r u n t . ' H u c e t fpecrat ventüata P a r i f i i s d i f f e f t a t i o (An Sagou phthißeis 'prodefl?' anB, M A L O V I N 172.9' et. 1734.). S i c i n

q u a l i b e t a l i a t a b e e t b o f i o r u m f u c c o r u t n p e n u r i a c o n d u c i t e t ' q u o l i b e t m o r b o , q u i d e m u l c e n t e e t o b t u u d e n t e r e m e d i o o p u s h a b e t ; q u o r f u m a r t h r i - t i s a l u i q u e p r o f l u u i a v a r i a .

B 5 O R D O

f 1 ' •, .

(34)

O R D O X L I V .

P I P E R I T A E ,

P I P E R .

1 I N N . Syß' vtg. p. (58- Gen. pl. p. i ^ ,

? o o .

Pharm. P I P E R nigrum.

P i p e r mgrum; f o l i i s oítatis fubfeptemneráns j g l a b r i s , p e t i o l i s fimpliciffimis L I N N . Spec. pl, p. 40. P i p e r r o t u n d u n i riigrum P L U K E N E T AU

mag. p. 297. tab. 4.}?. f/g. 1. P i p e r n i g r u t n C A M E i L i de plant. Philippenf., i n P A i / . Tranf. "

vol. 24. jt?. 1773, L a d a , a l i i s M o l a n g a £. P i - ; p e r m a s P I S G N . Marii, aromát, p. i g o . c. ic.

M o l a g o c o d i Hort. Maiak vol. 7. j p . a j . tab.\%. \ P e p p e r P l a n t M A R S D E N ' S Hißory of Sumatra, : p. 10 S.fqq.- I c o n e s praeterquám diclae e x f t a n t

i n M i L L E R i Illußr. fyß. fix. e t R E G N A U L T Bö*

tan. L e P o i v r e n o i r . E f t p l a n t a f r u t e f c e i i s . f a r n i e n t o i a , r a d i c u l a s i n c a u l e p r o t r n d e n s , i n

I n d i a

(35)

P I P E R ' N.IGRVM. 23 I n d i a o r i e n t a l i q u i d e m f p o n t a n e a , f e d i g n o b i -

l e m e t amáruin früChim f e r t , nífi c u l t u r a f u b u e n i a t .

H a e c i n Malaccá, J a u a , p r a e c i p u e a u t e m S u m a t r a , t a n i f e l i c i t e r f u c c e d i t , v t p e r t o t u m o r b e m i n d e P i p e r t r a n s m i t t i queat. L o c a c o m - m o d i f l i m a p r o ea f u n t p r o p e fiuuios, t a r n o b f e r t i l i t a t e m f o l i ,t q u a m o b a q u a e , q u a r i g e n t u r p l a n t a e , o p p o r t u n i t a t e m ; v e r u m e t v i g e n t ftirpes f o l o f i c c i o r i , quäle1 p r o p e a f c e n f u m m o n t i u m e f t . S u m a t r a n i a u t e m , i n d u l g e n t e s i g n a u i a e , p r a e f e r u n t v e t u f t a s f y l u a s , i n q u i b u s p u t r e f c e n t e s a f b o r u m . t r u n c i e t f r o n d e s d e c i d u a e fertilem t e r r a m r e d - d u n t ( M A R S D E N) . I n v l t e r i o r e m p r a e p a r a t i o n e m a c c e n d u n t , q u i c q u i d a r b o r u m fruticumque" i b i r e p e r i u u d u m eft. S o l o i g i t u r rite a d a p t a t o e t f p a - t i i s r e g u l a r i b u s r e c t i l i n e i s e t p a r a l l e l i s d i u i i b * com«

n i o d a d i f t a n t i a , o r g y a e c i r c i t e r , i n f i g u n t u r t e r r a e r a m i a b f c i f l i a r b o r i s ( C h i n k a r e e n s , F a u f e l a p u d p i s o N E M e t G A R C I A M ) , q u i f u l c i m e n t o p l a n t a r u m P i p e r i s i n f e r u i r e d e b e n t . . H i , l i c e t v i d e a n t u r * r ar d i c i b u s f u i s f u c c i partém i n g u r g i t a r e , p e r t i - cis v f i t a t i s a q u i b u s d a m e o p r a e f t a n t , q u o d n o n q u o t a n n i s m u t a r i d e b e n t , e t f o l i i s e m e r g e n t i b u s n e c e f f a r i a m v m b r a m t e n e l l i s p l a n t i s f u p p e d i t a n t .

B 4 P r o p e

(36)

P r o p e haecce f u l c r a p o f t q u a m r a d i c e s e g e r u n t , e t f u n i m i t a t e s abfciflae f u e r u n t , f u r c u l i P i p e r i s e x r a d i c e p u l l u l a n t e s r e f e f t i p l a n t a n t u r , d u o f c i l i c e t - p l e r u m q u e a d v n u ' m f u l c r u m , q u i a d o l e f c e n t e s ' c i r c a f u l c r a fefe c i r c u m u o l u u n t . P o f t t r i e n n i u m h i , n e f t i r p e s f e n f i m , p r a e f u e c i d i f p e n d i o , p e r e a n t , p r a e f c i n d u n t u r d i f t a n t i a t r i u m p e d u m a f o l o e t ' apices r e c l i n a n t u r h o r i z o n t a l i q u e íitu e i d e m i m m i t - t u n t u r . N o n o p u s e i l p l u r a d e c u r a , q u a f o l u n l ab a d u e n t i t i i s p l a n t i s p u r g a t u r , e t d e i b l l e r t i a , q u a f u r c u l i . t r u n c o r u m a u i e r u n t u r , h i c d i c e r e ( C o n f . Í V I A R S Ü E N ) .

T e r t i o a n i i o p o f t p l a n t a t i o r i e m fruítum f e r r e f o l e t f t i r p s p r o i n d o l e f o l i , h u i u s q u e p f o u e n t u s p e r a n u u m v n u m , d u o , t r e s d e i n c o n t i n u a t , j a r o m e f f i s ' i n y i c e f i m u m a n n u m víque i t e r a t u r .

S o c i e t a t i s c o m n i e r c i o r u m E u r o p a e a e m i n i f t r i q u o t - a n n i s follicíte i n c o n d i t i o n e m h a r u m píantationuíii i n q u i r u n t , e t p a f f i m p o e n i s p a f f i m p r a e m i i s d i -

* f t r i b u t i s c u l t u r a m p r o m o u e n t (M A R S D E N. C o n f . e t E S C H E L S 7 K R 0 0 N JBcfchr'. d. 3': Sumatra p. 34.),

• -•* F r u c l u s , q u i bacca e f t , i n r a c e m o s l o n g o s c o l l i g i t u r , , e t q u a t u o r v e l q u i n q u e m e n f e s p r o m a t u r a t i o n e d e f i d e r a t . C o l o r b a c c a r u m . i n i t i o v i -

r i d i s

(37)

P I P E R N I G R V M . a j ridís m a t u r e f c e n d o r u b e r eua'dit." j Q u o r i i a m h a e

facile d e c i d u n t , n e c e q d e m t e m p o r e i n r a c e m o . m a t u r a e fiunt, o p u s e f t a u e l l e r e racernos a d p r i m a m a t u r i t a t i s i n d i c i a , n e c baccas v i r i d e s l e - g e r e . S i c c a n t u r t u m d i f p e r f a e p e r aulaea v e l i n f o l o d u r o ; ficque e t m u t a n t c o l o r e m i n n i g r u m et cörrugantur. A g i t a n d o f e p a r a t u r d e i n q u i c q u i d a l i e n i e f t . I u f t o p r a e c o c i u s lecfae facile i n p u l - v e r e m e x v n o l o c o i n a l t e r u m t r a n s l a t a e d i l a - b u n t u r . £t h o c q u i d e m Piper nigrum eft.

Piper album a u t e m d i c i t u r , fi baccae p e r - fekte m a t u r a e e t o p t i m a e n o t a e e x t e r n o f u o t e g m i n e o r b a n t u r ; q u o n i a m q u o d r e m a n e t a l b i - d u m e f t . V i l i o r fpecies i l l a e f t e x baccis f p o n t e d e l a p f i s i n d e q u e colleäis ( M A R S D E N /. c. p. 106.).

S e d v t p r a e f t a n t i o r o b t b e a t u r , i m m e r g u n t u r c i r - c i t e r p e r d u a s h e b d o m a d e s b a c c a e a q u a e i n t r a f o u e a s p r o p e f l u u i o s v e l i n v l i g i n i b u s ftagnanti, d o n e c i n t u m e f c e n d o e x t e r n u m t e g m e n c r e p u e r i t , a q u o p o f t e a f i c c a t i o n e i n f o l e e t c o n t r i t i o n e i n t e r m a n u s l i b e r a n t u r ( M A R S D E N. C f r . P I S O . ) .

E r r a u i t i g i t u r G A R C U S (Hiß. arom. apud C L U S .

exot, p. 182.), P i p e r v t r u t n q u e e x d i u e r f i s ftir- p i b u s p e t i j e t i a m i i d e r e l i q u o f i b i m e t íimüliniis

B$ p r o n u n -

(38)

p r o n u n c i a n s , N e c fatis v e r u m , i n a q u a m a r i n a m a c e r a t i o n e m b a c c a r u m fieri ( v t q u i d e m P I S O

i n d i c a t ) , v e l a q u a falfa ( v t R U M P H I U S i n Herb.

Jmb. vol. f . p. H f O « - N e c d i f c r i m e n v n i c e c o n f i f t i t i n m a t u r i t a t e d i u e r f a ( q u a m p e r f e c f a m q u i d e m t r i b u i t P i p e r i a l b o C A M E L L U S /. r . ) T r i p l o p r e t i o o l i m v e n i t a l b u m ; i a m a u t e m d e c r e m e n t u m v a l o r c e p i t , v n d e i n i u n c r u m ab A n g l i c a m e r c a t o r u m f o c i e t a t e i n S u m a t r a , v t p a r c a e i u s m o d o q u a n t i t a s p a r a r e t u r (M A R S D E N /. c. p. n 8 . ) > H o c fine d u b i o i n caufa fűit, n e c v t E S C H E L S - K R O O N a r b i ­ t r a t o , i g n a u i a i n c o l a r u m , v t h o d i e i n S u m a t r a t a n t i l l u m m o d o e i u s p r o f t e t . L u c r u m , q u o d e x v t r o q u e P i p e r e r e d u n d a t B e l g i c a e e t A n g l i c a e f o - c i e t a t i m e r c a t o r i a e , p e r f e q u i n o n h u i u s l o c i e f t . ( C a l c u l o s v a r i o s d e h a c r e fiftunt M A R S D E N /. c.

p . 1 0 4 . E S C H E L S - K R O O N /. c. p . f g , ) . <

P i p e r n i g r u m i g i t u r n i g r e d i n e e t r u g i s ííiox d i f t i n g u i t u r a b a l t e r o . V t r u m q u e f p h a e r i c u m e f t . m a g n i t u d i n e p i f i m i n o r i s , i n t u s a l b i d u m . L i c e t a l b u m n o n n i f i o p t i m a e e t m a t u r a e p m r i i n o baccae largiäntur: o b m a c e r a t i o n e m i n a q u a t a r n e n e t i a c t u r a m a r o m a t i c a e c u t i c u l a e d e b i l i u s c e n f e n d u m n i g r o eft." S a p o r acris e t e a l i d u s e f t , m a f t i c a t i o n e o s e t f a u c e s i g n e o f e n f u a f f i c i e n s ; i n P i p e r e n i g r o

f e r u U

(39)

• P I P E R N I G R V M / 27 f e t u i d i o r ; o d o r a r o m a t i c u s q u i d e m f e d d e b i l i o r ,

q u a m i n a l i i s a r o m a t i b u s b e n e m u l t i s : A q u a e "

v a l d e b i b u l u i n e f t . H i n c I n d i i l l u d a d h i b e n t a d i i c c i t a t e m rerüm, q u a e aere d e l i q u e f c u n t , f e r u a n - d a m . S o l e n t q u o q u e n a u i u m p r a e f e c l i , q u i P i p e r e x I n d i i s a d n o s t r a n s f e r u n t , a c e r u o s h o r u m g r a n o - r u m i n i t i n e r e a q u a - m a r i n a fuperinieäa h u m e t i a r e ; - a n o b h i e r u m , a n a l i a d e c a u f a , i n c e r t u n i e f t

( G A U B . Aduerf. p. y i . ) .

Aqua, P i p e r i s n i g r i d e f t i l l a t a o d o r e et, f a p o r e P i p e r i s , a t t a m e n m i t i o r i , q u a m i l l u d , i n f t r u i t u r . V n a c u m ea a f c e n d i t f u b d e f t i l l a t i o n e Oleum, f u b fiuem a d e o o p e r i s . R e c e n s i l l u d f e r e e x c o l o r v e t u f t a t e i n a y r e u m t r a n f i t . F l u i d u m e f t , a q u a l e u i u s , o d o r e P i p e r i s , f a p o r e fimili, f e d W a n d o n e c t a r n m o r d a c i , v t i n P i p e r e m a n d u c a t o , e t m o x i n t e r g u f t a n d u m e u a n i d o ( B e n e q u o q u e i a m i n Harto Malab. I. c. p. 24. n o t a t u m , p a r u m acre e f f e ) . L i b r a v n a P i p e r i s n o n n i f i o l e i d r a c h m a s duäs e m i t t i t , n i f i a q u a i a m a d e i u s d e f t i l l a t i o r i e m a d - h i b i t a p a r e t u r . L i b r a v n a P i p e r i s i m p e r t i t q u i n - g e n t i s e t q u i n q u a g i n t a a d e o a q u a e l i b r i s f a p o r e i r i f u u m c o c r i o n e , étiamfi o l e o f a p'arte d e f t i l l a t i o n e a n t e p r i u a t u m f u e r i t j cinerés e x f e f i d u o c o m b u f r o n i h i l falis* c o n t i n e n t , f e d • p a r t i c u l a s m a g n e t e e l i -

c i e n d a s .

(40)

c i e n d a s . V e r u m P i p e r i s n i g r i r e c e n s c o m b u f t i v n c i a e o c l o e i r o g a n t c i n e r u m f a l f o r u m a c r i u m d r a c h - m a s duas c u m g r a n i s q u a d r a g i n t a , v n d e e l i x a n d o c u m a q u a e m e r g i f f a l f u b f u f c u s a c r i s , f y r u p u m V i o l a r u m v i r i d e f a c i e n s , . c u m acidis e b u l i i e n s , m e r - c u r i u m f u b l i m a t u m c o l o r e a u r a n t i o t u r b a n s , f u p e r p r u n a c r e p i t a n s , c u m a c i d o ' v i t r i o l i f a l m i r a b i l e G i a u b e r i c o n f t i t u e n s . I t a q u e a l c a l i m i n e r a j e c e r t p ínfűit.- V e f t i g i a q u o q u e a d f u n t p r a e f e n t i s f a l i s v e f c i . I n h a e r e t p r a e t e r e a P i p e r i p i n g u e d o q u a e - d a m , p a r t i m c e r a c e a e , p a r t i m gummöfae n a t u r a e , q u a e f a p i d u m P i p e r i s i n f e c o n t i n e t . A l e o h o l v i n i P i p e r e d i g e f t u n i e x r u b r o n i g r i c a t , e t p o f t q u a m i f t u d f o l u b i l i b u s p a r t i b u s f i c i m b u t u m f u e r i t , r e h V q u u m P i p e r i s a d g u f t u m o d o r e m q u e i n e r s o m n i n o eft ( V i d . C 5 A. u B , Adverf p. 5>.fqq.).

A c r e i f t u d h a e c c e f t i r p s c u m a l i i s c o g n a t i s h u i u s o r d i n i s c o m m u n e h a b e t e t i i o m i n a t i m p l u r i - b u s P i p e r i s f p e c i e b u s , v t i r v e l v f u s familiáris d e - n i o n f t r a t , i n f i d e t , q u a r u m v e l fólia, P i p e r i s M a l a - h i i r i , S i r i b o a e e x e m p l o , v e l fruílus, v t i P i p e r i s l o n g i , G u b e b a e , A m a l a g i n i s (B R O W N E ' S nat. Biß.

of £fam. p. 121. a q u o f r u c l u s dicitür S m a l l g r a i n d b l a c k P e p p e r . ) p r a e t e r P i p e r n i g r u m v f u r p a n t u r . D e

(41)

P I P E R N I G R V M . • , ' 2 9 D e h o c v e r o c o n f t i t i t , nön bäccas m o d o , f e d e t f o l i a v i r e n t i a , f a r m e n t a , r a d i c e m , • a c r i m o n i a p r a e - d i t a effe i n f i g n i a r o m a t i c a .

P i p e r a r o m a t n m v u l g a t i i T i m u m e f t p r o c o n - d i e n d o e i b o t a m a p u d I n d o s , q u a m i n E u r o p a , E x c u f a r i h i c c e m o s E u r o p a e i s p o t i u s f u b t e m p e r a t o c l i m a t e d e g e n t t b u s v i d e t u r , q u a m I n d i s , q u i b u s c o e l u m a r d e h t i f f i m u m c o n t i n g i t . C e r t e h i e x p e - r i e n t i a a n n o f a d u c t i i n n o c u u m , v e l c o p i o f e i n t e r c i b o s , f a l f a m e n t a , a c e t a r i a c a p t u m p r o n u n c i a n t , et r e l i q u i s a r o m a t i b u s f a l u b r i t a t e p r a e f t a n t i u s ; i m o n o n calefacere f e d r e f r i g e r a r e t e n a c e s a f f i r m a n t : p r o u t i e t a l i a f o r t i o r a a r o m ^ t a , G a l a n g a m , ' Z i n g i - b e r , C a p i i c u m r e l . a u i d i u s , q u a m a l i b i f i t , i n g e ­ r u h t . S c i l i c e t i n r e g i o n i b u s c a l i d i o r i b u s v i c a l o r i s et h u m i d i aeris p e r p e t u o g r a u a n t i s r e l a x a n t u r fibrac t o t i u s c o r p o r i s , i m m i n u i t u r f e n f u s m o t u s q u e v i g o r , et p r a e p r i m i s o f f i c i n a concoítionis elanguefcít, v n d e e t haé g e n t e s p r o c i e n d o v o m i t u i n f i g n i o r i b u s e m e t i c i d o f i b u s o p u s h a b e n t . S t i n i u l o i g i t u r m a i o r i v e n t r i c u l u s a p u d hasce i n d i g e t , . v t f u o o f f i c i o fatisfaciat. N o n d u b i t a n t a d e o i f t a e i n f e b r i b u s aegris P i p e r ' o f f e r r e (G E O S E Voyages crnx Indes Orientale!, • p. 3 2 7 . C o n f . D E L A E L Ő T T E

, EJjfair

(42)

EJfais hißoriques ßir l'Tnde, p. 2 4 4 . ) — S c d q u o d a d E u r o p a e o s , n o n l i c e t a f e n f u m o r d a c i t a t i s P i p e r e i n l i n g u a f u f c i t a t o a d íhnilem i n - v e n t r i c u l o concludere-, q u u m v a r i a r e f e n f u m i n d i u e r f i s n e r u i s d u b i o careat. Q u i n 'ten t a r n ine.' e x i n d u f t r i a r e p e - t i t i s v i c i b u s faclo t a n t u m a b f u i t , v t i n v e n t r i c u l o jaeftus f e n t i r e t u r , v t p o t i u s f r i g u s f u c c e d e r e t ; n e c p u l f u s i n d e i n c r e m e n t u m c e p i t (G A Ü B . Adverf.

p. 7 j . ) . N o l o búc p r o apológia P i p e r i s t r a h e r e morém borealíum q u o r u n d a m p o p u l o r u m , , q u i v i n u m a d u f t u m P i p e r e i m p r a e g n a t u m i n g e r u n t , f p i r i t u s v i n i i n n a m m a n t e m , v i m attemperáturilr n a m i n a f f u e t i s p o t u l e n t o f p i r i t u o f o n o t u m , f e n f i m n e r ­ vös v e n t r i c u l i o c c a l e f c e r e , v t m o d o f o r t i o r i b u s f t i m u l i s f u f c i t e n t u r . D i f t i n g u e n d u m v t i q u e . e f t i n t e r ea a r o m a t a , q u o r u m e x a e f t u a n s p o t e n t i a , i n o l e o c a l i d o a e t h e r e o l a t e n s , v n i u e r f a l e m humorúm c o m m o t i o n e m e f f i c i t , e t P i p e r , q u o d e i u s m o d i o l e u m n o n c o n t i n e t , e t m o d i c e i n g e f t u m t o p i c u m m o d o ftímulum e x c i t a t . H i n c c o m m o d e v a r i i s f e r c u l i s n o n f a p o r i s v n i c e c a u f a , f e d p r o a d i u u a n d a

c i b o r u m . d i g e f t i o n e v f u q u o t i d i a n o a d d i t u r .

V e r u m i p f i v e n t r i c u l o labefaűtato f u b u e n i t , e t i n c o m m o d a i n d e n a t a toílit, I t a i j i v e r t i g i n e

e x

Ábra

Updating...

Kapcsolódó témák :
Outline : SCILLA H s ALLIVTVL