Teljes szövegt

(1)

Bu da pest,

2008. szep tem ber 16., kedd

134. szám

Ára: 895,– Ft

(2)

Bu da pest,

2008. szep tem ber 16., kedd

134. szám

Ára: 895,– Ft

TARTALOMJEGYZÉK Ol dal

35/2008. (IX. 16.) EüM r. Az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si fi nan szí ro zá sá - nak egyes kér dé se i rõl szó ló 9/1993. (IV. 2.) NM ren de let mó do sí - tá sá ról . . . . 14762 121/2008. (IX. 16.) FVM r. Az anya kecs ke tar tás „de mi ni mis” tá mo ga tá sá ról . . . . 14781 122/2008. (IX. 16.) FVM r. Az anya juh tar tás „de mi ni mis” tá mo ga tá sá ról . . . . 14782 123/2008. (IX. 16.) FVM r. A szõ lõ fel dol go zás és a bor ké szí tés so rán ke let ke zõ mel lék ter mé -

kek ki vo ná sá ra vo nat ko zó kötelezettségrõl . . . . 14783 21/2008. (IX. 16.) HM r. A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos ál lo má nyú tag jai nyug el lá tá sá nak, a

szer zõ dé ses ka to nák rok kant sá gi és bal ese ti rok kant sá gi nyug el - lá tá sá nak, va la mint a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák bal ese ti já ra dé ká nak rész le tes sza bá lya i ról szóló 8/2002. (II. 15.) HM rendelet módosításáról . . . . 14790 2/2008. (IX. 16.) KüM r. A Kül ügy mi nisz té ri um fe je zet nél az egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ -

irány za tok fel hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról szó ló 1/2008. (III. 21.) KüM rendelet módosításáról . . . . 14793

(3)

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

Az egész ség ügyi mi nisz ter 35/2008. (IX. 16.) EüM

ren de le te

az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl szó ló 9/1993. (IV. 2.) NM ren de let mó do sí tá sá ról

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról szó ló 1997.

évi LXXXIII. tör vény 83. §-a (3) be kez dé sé nek d), va la - mint a (4) be kez dé sé nek k), l) és m) pont ja i ban ka pott fel - ha tal ma zás alap ján az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § b) pont ja sze rin ti fel adat kö röm ben el jár va – az 1. § (4) és (8) be kez dé sé nek te kin te té ben a pénz ügy mi nisz ter - rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

(1) Az R. 2. szá mú mel lék le te e ren de let 1. mel lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az R. 3. szá mú mel lék le te e ren de let 2. mel lék le te sze rint mó do sul.

(3) Az R. 4. szá mú mel lék le te e ren de let 3. mel lék le te sze rint mó do sul.

(4) Az R. 8. szá mú mel lék le te e ren de let 4. mel lék le te sze rint mó do sul.

(5) Az R. 9. szá mú mel lék le te e ren de let 5. mel lék le te sze rint mó do sul.

(6) Az R. 14. szá mú mel lék le te e ren de let 6. mel lék le te sze rint mó do sul.

(7) Az R. 15. szá mú mel lék le te e ren de let 7. mel lék le te sze rint mó do sul.

(8) Az R. 16. szá mú mel lék le té nek he lyé be e ren de let 8. mel lék le te lép.

2. §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé - tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ napon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 1. §-ának (1)–(7) be kez dé se 2008. ok tó - ber 1-jén lép ha tály ba.

(3) Az R. 16. szá mú mel lék le té nek e ren de let 8. mel lék - le té vel meg ál la pí tott ren del ke zé sét a 2008. au gusz tus 31-ét kö ve tõ en ese dé kes ki fi ze té sek tõl kell al kal maz ni.

(4) Az R. 8. szá mú mel lék le té nek e ren de let 4. mel lék le - té vel meg ál la pí tott ren del ke zé sét a 2008. no vem be ri ki fi - ze té sek tõl kell al kal maz ni.

(5) E ren de let 2008. de cem ber 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Dr. Szé kely Ta más s. k.,

egész ség ügyi mi nisz ter

1. mel lék let a 35/2008. (IX. 16.) EüM ren de let hez 1. Az R. 2. mel lék le te a

„96213 De to xi ká ló, abs ti ne á ló, abs ti nen tia fenn tar tó ke ze lés 194”

szö veg részt kö ve tõ en a

„96216 Su bo xo ne le szok ta tó ke ze lés 461

96217 Su bo xo ne fenn tar tó ke ze lés 461”

szö veg résszel egé szül ki.

2. Az R. 2. mel lék le té nek 21. pont ja a

„0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet”

szö veg részt kö ve tõ en a

„01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest”

szö veg résszel egé szül ki.

(4)

3. Az R. 2. mel lék le té nek 22. pont ja a

„0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest”

szö veg részt kö ve tõ en a

„01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest”

szö veg résszel egé szül ki.

4. Az R. 2. mel lék le té nek 23. és 24. pont ja a

„0154 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet”

szö veg részt kö ve tõ en a

„01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest”

szö veg résszel egé szül ki.

5. Az R. 2. mel lék le té nek 25. pont ja a

„0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet”

szö veg részt kö ve tõ en a

„01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest”

szö veg résszel egé szül ki.

6. Az R. 2. mel lék le té nek 24. pont já ban a

„0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest”

szö veg rész he lyé be a

„0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór ház-Ren de lõ in té zet és Bal ese ti Köz pont, Bu da pest”

szö veg rész lép.

7. Az R. 2. mel lék le té nek 27. és 28. pont já ban a

„0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest (I. Bel gyó gyá szat- Kar di o ló gia)”

szö veg rész he lyé be a

„0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór ház-Ren de lõ in té zet és Bal ese ti Köz pont, Bu da pest (I. Bel gyó gyá szat-Kar di o ló gia)”

szö veg rész lép.

8. Az R. 2. mel lék le té nek 4., 36. és 37. pont já ban a

„0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)”

szö veg rész he lyé be a

„0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest”

szö veg rész lép.

(5)

2. mel lék let a 35/2008. (IX. 16.) EüM ren de let hez 1. Az R. 3. mel lék le té ben a

„* 02P 0631 Ver te por fin (Vi su dy ne) fes ték kel vég zett fo to di ná mi ás ke ze lés

1 26 2 3,21776”

szö veg rész he lyé be a

„* 02P 0631 Ver te por fin (Vi su dy ne) fes ték kel vég zett fo to di ná mi ás ke ze lés

1 26 1 3,11405”

szö veg rész lép.

2. Az R. 3. mel lék le te a

„* 02P 0631 Ver te por fin (Vi su dy ne) fes ték kel vég zett fo to di ná mi ás ke ze lés

1 26 2 3,11405”

szö veg részt kö ve tõ en a

„* 02P 0632 Érp ro li fe ra ti o val járó ma cu la de ge ne ra tio int ra vit re á lis ke ze lé se

1 28 1 2,22529”

szö veg résszel egé szül ki.

3. Az R. 3. mel lék le té ben a

„ 15M 734Z Új szü lött, szü le té si súly 2499 g fe lett, je len tõs mû tét nél - kül sú lyos prob lé má val, 5 na pot nem meg ha la dó gépi lé - le gez te tés sel

6 40 12 3,26968”

szö veg rész he lyé be a

„*^ 15M 734Z Új szü lött, szü le té si súly 2499 g fe lett, je len tõs mû tét nél - kül sú lyos prob lé má val, 5 na pot nem meg ha la dó gépi lé - le gez te tés sel

6 40 12 3,26968”

szö veg rész lép.

4. Az R. 3. mel lék le té ben a

„* 99P 941A Szív át ül te tés 0 0 0 0,00000”

szö veg részt kö ve tõ

„* 99P 941B Egy ide jû szív-, tü dõ át ül te tés 0 0 0 0,00000”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

5. Az R. 3. mel lék le té ben a

„* 99P 941E Tü dõ át ül te tés 0 0 0 0,00000”

szö veg részt kö ve tõ en a

„* 99P 941F Has nyál mi rigy-át ül te tés 0 0 0 0,00000”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

(6)

6. Az R. 3. mel lék le té ben a

„* 99M 9511 Ra di o ke mo te rá pia „A” 1 2,21562

* 99M 9512 Ra di o ke mo te rá pia „B” 1 2,64787

* 99M 9513 Ra di o ke mo te rá pia „C” 1 4,91482

* 99M 9514 Ra di o ke mo te rá pia „D” 1 6,02774

99M 9515 Ra di o ke mo te rá pia „E” 1 3,22968”

szö veg rész he lyé be a

„*,· 99M 9511 Ra di o ke mo te rá pia „A” 1 2,21562

*,· 99M 9512 Ra di o ke mo te rá pia „B” 1 2,64787

*,· 99M 9513 Ra di o ke mo te rá pia „C” 1 4,91482

*,· 99M 9514 Ra di o ke mo te rá pia „D” 1 6,02774

*,· 99M 9515 Ra di o ke mo te rá pia „E” 1 3,22968”

szö veg rész lép.

7. Az R. 3. mel lék le té ben a

„*,· 99M 959L Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „L” 1 15,10793”

szö veg rész he lyé be a

„*,· 99M 959L Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „L” 1 9,35883”

szö veg rész lép.

3. mel lék let a 35/2008. (IX. 16.) EüM ren de let hez 1. Az R. 4. mel lék le té nek 15. pont já ban a

„ Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum”

szö veg rész he lyé be a

„0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum”

szö veg rész lép.

2. Az R. 4. mel lék le té nek 02-es Fõ cso port ja a

„17/b. *02P 0632 Érp ro li fe ra ti o val járó ma cu la de ge ne ra tio int ra vit re á lis ke ze lé se

0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest

0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum 0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Köz pont

0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum”

szö veg résszel egé szül ki.

3. Az R. 4. mel lék le té ben a

„65/c. Al kal ma zan dó a 98105 Le vo si men dan a szív elég te len ség ke ze lé sé re el já rás nál* 05M 269Z Szív elég te len ség sú lyos tár sult be teg ség gel

0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar) 0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest

0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum 0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Köz pont

(7)

0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum

2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg”

szö veg rész he lyé be a

„65/c. *^ 05M 269Z Szív elég te len ség sú lyos tár sult be teg ség gel

Al kal ma zan dó a 98105 Le vo si men dan a szív elég te len ség ke ze lé sé re el já rás nál

0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest

0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest

0162 Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet, Bu da pest

01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest

0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum 0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc 0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Köz pont

0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár

0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr

0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent rum

1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za

1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok

1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.

1968 Ál la mi Szív kór ház, Ba la ton fü red

2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház”

szö veg rész lép.

4. Az R. 4. mel lék le té nek a 67., 68., 70., 71., 72., 73., 74., 75. pont ja a

„01A3 Bu dai Egész ség köz pont Kft.”

szö veg részt kö ve tõ en a

„01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest”

szö veg résszel egé szül ki.

5. Az R. 4. mel lék le té nek 100/a. pont já ban a

„100/a. *^15M 715Z Al kal ma zan dó 92253 Prog resszív ce reb rá lis la e sio el lá tá sa el já rás nál

Új szü lött, szü le té si súly 1500–1999 g, je len tõs mû tét nél kül, sú lyos prob lé má val

0106 Fõv. Ön korm. Szent Já nos és Észak-bu dai Egye sí tett Kór há zai”

szö veg rész he lyé be a

„100/a. *^15M 715Z Új szü lött, szü le té si súly 1500–1999 g, je len tõs mû tét nél kül, sú lyos prob lé má val Al kal ma zan dó 92253 Prog resszív ce reb rá lis la e sio el lá tá sa el já rás nál

0106 Fõv. Ön korm. Szent Já nos és Észak-bu dai Egye sí tett Kór há zai (0512 Fej lõ dés-

ne u ro ló gi ai Osz tály)”

szö veg rész lép.

6. Az R. 4. mel lék le té nek 100/b. pont já ban a

„100/b. *^15M 719Z Al kal ma zan dó 92253 Prog resszív ce reb rá lis la e sio el lá tá sa el já rás nál

Új szü lött, szü le té si súly 2000–2499 g, je len tõs mû tét nél kül sú lyos prob lé má val

0106 Fõv. Ön korm. Szent Já nos és Észak-bu dai Egye sí tett Kór há zai”

szö veg rész he lyé be a

(8)

„100/b. *^15M 719Z Új szü lött, szü le té si súly 2000–2499 g, je len tõs mû tét nél kül sú lyos prob lé má val Al kal ma zan dó 92253 Prog resszív ce reb rá lis la e sio el lá tá sa el já rás nál

0106 Fõv. Ön korm. Szent Já nos és Észak-bu dai Egye sí tett Kór há zai (0512 Fej lõ dés-

ne u ro ló gi ai Osz tály)”

szö veg rész lép.

7. Az R. 4. mel lék le té nek 15-ös Fõ cso port ja a

„101/c. *^15M 734Z Új szü lött, szü le té si súly 2499 g fe lett, je len tõs mû tét nél kül sú lyos prob lé má val, 5 na pot nem meg ha la dó gépi lé le gez te tés sel

Al kal ma zan dó 92253 Prog resszív ce reb rá lis la e sio el lá tá sa el já rás nál

0106 Fõv. Ön korm. Szent Já nos és Észak-bu dai Egye sí tett Kór há zai (0512 Fej lõ dés-

ne u ro ló gi ai Osz tály)”

szö veg résszel egé szül ki.

8. Az R. 4. mel lék le té nek 103/a., 103/b., 103/c. pont ja i ban a

„0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)”

szö veg részt kö ve tõ en a

„0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

9. Az R. 4. mel lék le té nek 103/a., 103/b., 103/c. pont jai a

„0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc”

szö veg részt meg elõ zõ en a

„0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum”

szö veg résszel egé szül ki.

10. Az R. 4. mel lék le té nek 123/b. pont já ban a

„0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest

0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest

0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest”

szö veg rész he lyé be a

„0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór ház-Ren de lõ in té zet és Bal ese ti Köz pont, Bu da pest

0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest

0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Bu da pest”

szö veg rész lép.

11. Az R. 4. mel lék le té nek 123/b. pont ja a

„0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Cent rum”

szö veg részt meg elõ zõ en a

„01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest”

szö veg résszel egé szül ki.

(9)

12. Az R. 4. mel lék lé té nek 125/a. pont já ban a

„*, 99M 9513 Ra di o ke mo te rá pia C

*, 99M 9514 Ra di o ke mo te rá pia D

*, 99M 959E Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „E

*, 99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja F

*, 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja G

*, 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja H

*, 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja I

*, 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja J

*, 99M 959K Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja K”

szö veg rész he lyé be a

„*,· 99M 9513 Ra di o ke mo te rá pia „C”

*,· 99M 9514 Ra di o ke mo te rá pia „D”

*,· 99M 959E Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „E”

*,· 99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „F”

*,· 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „G”

*,· 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „H”

*,· 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I”

*,· 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „J”

*,· 99M 959K Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „K” ” szö veg rész lép.

13. Az R. 4. mel lék le té nek 125/a. pont ja a

„71911 Ke mo te rá pia, PEM-CDDP pro to koll sze rint (01. fá zis)”

szö veg részt kö ve tõ en a

„73201 Ke mo te rá pia, GEM+CBP/C pro to koll sze rint (01. fá zis)

73202 Ke mo te rá pia, GEM+CBP/C pro to koll sze rint (02. fá zis)

73671 Ke mo te rá pia, TOPO/B pro to koll sze rint (01. fá zis)”

szö veg résszel egé szül ki.

14. Az R. 4. mel lék le té nek 125/a. pont já ban a

„01A6 Ál lat ni Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest”

szö veg rész he lyé be a

„01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest”

szö veg rész lép.

15. Az R. 4. mel lék le té nek 125/b. pont já ban a

„*, 99M 959A Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja A

*, 99M 959E Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja E

*, 99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja F

*, 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja G

*, 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja H

*, 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja I

*, 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja J

(10)

*, 99M 959K Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja K

*, 99M 959L Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja L”

szö veg rész he lyé be a

„*,· 99M 959A Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „A”

*,· 99M 959E Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „E”

*,· 99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „F”

*,· 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „G”

*,· 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „H”

*,· 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I”

*,· 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „J”

*,· 99M 959K Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „K”

*,· 99M 959L Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „L” ” szö veg rész lép.

16. Az R. 4. mel lék le té nek 125/b. pont ja a

„72793 Ke mo te rá pia, FE100C+TXT (B) pro to koll sze rint (03. fá zis)”

szö veg részt kö ve tõ en a

„73081 Ke mo te rá pia, L-AC pro to koll sze rint (01. fá zis)”

szö veg résszel egé szül ki.

17. Az R. 4. mel lék le té nek 125/b. pont ja a

„73691 Ke mo te rá pia, CDDP+TAX/B pro to koll sze rint (01. fá zis)”

szö veg részt kö ve tõ en a

„73861 Ke mo te rá pia, TXT+CBP heti pro to koll sze rint (01. fá zis)”

szö veg résszel egé szül ki.

18. Az R. 4. mel lék le té nek 125/c. pont já ban a

„ *, 99M 959E Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja E

*, 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja G

*, 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja H

*, 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja I

*, 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja J”

szö veg rész he lyé be a

„ *,· 99M 959E Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „E”

*,· 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „G”

*,· 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „H”

*,· 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I”

*,· 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „J” ” szö veg rész lép.

19. Az R. 4. mel lék le té nek 125/d. pont já ban a

„*, 99M 959E Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja E

*, 99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja F

*, 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja H

(11)

*, 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja I

*, 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja J

*, 99M 959K Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja K”

szö veg rész he lyé be a

„*,· 99M 959E Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „E”

*,· 99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „F”

*,· 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „H”

*,· 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I”

*,· 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „J”

*,· 99M 959K Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „K” ” szö veg rész lép.

20. Az R. 4. mel lék le té nek 125/d. pont ja a

„72751 Ke mo te rá pia, FOLFOX-4 pro to koll sze rint (01. fá zis)”

szö veg részt kö ve tõ en a

„74391 Ke mo te rá pia, CX pro to koll sze rint (01. fá zis) 74401 Ke mo te rá pia, ECX pro to koll sze rint (01. fá zis)

74491 Ke mo te rá pia, Ce tu xi mab (2w)+FOLFIRI pro to koll sze rint (01. fázis)”

szö veg résszel egé szül ki.

21. Az R. 4. mel lék le té nek 125/e. pont já ban a

„*, 99M 9511 Ra di o ke mo te rá pia A

*, 99M 9512 Ra di o ke mo te rá pia B

*, 99M 9513 Ra di o ke mo te rá pia C

*, 99M 959A Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja A

*, 99M 959B Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja B

*, 99M 959C Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja C

*, 99M 959D Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja D

*, 99M 959E Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja E

*, 99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja F

*, 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja G

*, 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja H

*, 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja I

*, 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja J

*, 99M 959K Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja K

*, 99M 959L Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja L”

szö veg rész he lyé be a

„*,· 99M 9511 Ra di o ke mo te rá pia „A”

*,· 99M 9512 Ra di o ke mo te rá pia „B”

*,· 99M 9513 Ra di o ke mo te rá pia „C”

*,· 99M 959A Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „A”

*,· 99M 959B Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „B”

*,· 99M 959C Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „C”

*,· 99M 959D Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „D”

*,· 99M 959E Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „E”

*,· 99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „F”

*,· 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „G”

*,· 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „H”

*,· 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I”

(12)

*,· 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „J”

*,· 99M 959K Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „K”

*,· 99M 959L Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „L” ” szö veg rész lép.

22. Az R. 4. mel lék le té nek 125/f. pont já ban a

„ , 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja G

*, 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja I”

szö veg rész he lyé be a

„*,· 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „G”

*,· 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I” ” szö veg rész lép.

23. Az R. 4. mel lék le té nek 125/g. pont já ban a

„*, 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „G”

*, 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „H”

*, 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I”

*, 99M 959L Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „L” ” szö veg rész he lyé be a

„*,· 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „G”

*,· 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „H”

*,· 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I”

*,· 99M 959L Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „L” ” szö veg rész lép.

24. Az R. 4. mel lék le té nek 125/g. pont ja a

„73188 Ke mo te rá pia, INF alfa+IL2+5FU pro to koll sze rint (08. fá zis)”

szö veg részt kö ve tõ en a

„73202 Ke mo te rá pia, GEM+CBP/C pro to koll sze rint (02. fá zis)”

szö veg résszel egé szül ki.

25. Az R. 4. mel lék le té nek 125/h. pont já ban a

„*, 99M 9511 Ra di o ke mo te rá pia A”

szö veg rész he lyé be a

„*,· 99M 9511 Ra di o ke mo te rá pia „A” ” szö veg rész lép.

26. Az R. 4. mel lék le té nek 125/j. pont já ban a

„* 99M 9515 Ra di o ke mo te rá pia „E”

*,· 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I” ” szö veg rész he lyé be a

„*,· 99M 9515 Ra di o ke mo te rá pia „E”

*,· 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I” ” szö veg rész lép.

(13)

27. Az R. 4. mel lék le té nek 126/b. pont já ban a

„*,· 99M 959C Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „C”

*,· 99M 959E Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „E”

*,· 99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „F”

*,· 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „G”

*,· 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „H”

*,· 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I”

*,· 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „J” ” szö veg rész he lyé be a

„*,· 99M 959C Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „C”

*,· 99M 959E Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „E”

*,· 99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „F”

*,· 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „G”

*,· 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „H”

*,· 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I”

*,· 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „J” ” szö veg rész lép.

28. Az R. 4. mel lék le té nek va la mennyi érin tett pont já ban a

„0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest (Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar)”

szö veg rész he lyé be a

„0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest”

szö veg rész lép.

29. Az R. 4. mel lék le té nek va la mennyi érin tett pont já ban a

„0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór há za, Bu da pest”

szö veg rész he lyé be a

„0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór ház-Ren de lõ in té zet és Bal ese ti Köz pont, Bu da pest”

szö veg rész lép.

4. mel lék let a 35/2008. (IX. 16.) EüM ren de let hez

Az R. 8. mel lék le té nek 3. pont ja a

„ 88583 Kry o fe re sis (subst. au to lóg kryo fe lül úszó) 215”

szö veg részt kö ve tõ en a

„ 88587 Sze lek tív plaz ma fe re zis (HELP) 215”

szö veg résszel egé szül ki.

(14)

5. mel lék let a 35/2008. (IX. 16.) EüM ren de let hez 1. Az R. 9. mel lék le té nek I. pont ja a

„39102 Na ve us flam me us kez. Ne o dy ni um-YAG-gal vagy fes ték lé zer rel 20 négy zet cen ti mé ter nél több”

szö veg részt kö ve tõ en a

„50406 Pe ri fe ri ás ne u ro to mia, ide gex ci sio”

szö veg résszel egé szül ki.

2. Az R. 9. mel lék le té nek I. pont já ban a

„52172 Sep tum per fo ra tio zá rá sa”

szö veg részt kö ve tõ en a

„52173 Cho a na lis at re sia trans na sa lis per fo rá lá sa 52174 Cho a na lis at re sia mi att vég zett mû tét”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

3. Az R. 9. mel lék le té nek I. pont ja a

„52376 Int ra orá lis sí ne zés”

szö veg részt kö ve tõ en a

„52500 Ex ci sio la e si o nis lin gu ae

52740 Száj üreg plasz ti kai hely re ál lí tá sa”

szö veg résszel egé szül ki.

4. Az R. 9. mel lék le té nek I. pont já ban a

„53002 Mic ro la ryn gos co pi as mû tét”

szö veg részt kö ve tõ en a

„53004 En do la ryn ge a lis chor dec to mia”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

5. Az R. 9. mel lék le té nek I. pont ja a

„57530 Am ni o cen te zis”

szö veg részt kö ve tõ en a

„57610 Já rom csont nyílt re po zi ci ó ja 57650 Or bi ta tö ré sek nyílt re po si ti ó ja 57670 Arc tö ré sek nyílt re po si ti ó ja”

szö veg résszel egé szül ki.

6. Az R. 9. mel lék le té nek I. pont ja a

„58843 Heg ki met szés Z-plas ti ca”

szö veg részt kö ve tõ en a

(15)

„58920 Tel jes vas tag sá gú bõ rát ül te tés Wolf-Kra u se 58921 Fél vas tag bõ rát ül te tés

58927 Bõ rát ül te tés, sza bad

58930 Bu row-fé le há rom szög le beny plasz ti ka”

szö veg résszel egé szül ki.

7. Az R. 9. mel lék le té nek I. pont ja a

„5893D Híd le beny”

szö veg részt kö ve tõ en a

„58970 Le beny vagy nye les le beny re vi sio”

szö veg résszel egé szül ki.

8. Az R. 9. mel lék le té nek IV. pont ja a

„39480 ESWL-epe kõ 99P 9600 ESWL ke ze lé sek”

szö veg részt kö ve tõ en a

„50406 Pe ri fe ri ás ne u ro to mia, ide gex ci sio 99P 9634 Kis se bé sze ti be avat ko zá sok III.”

szö veg résszel egé szül ki.

9. Az R. 9. mel lék le té nek IV. pont já ban a

„52172 Sep tum per fo ra tio zá rá sa 03P 0960 Orr plasz ti ka”

szö veg részt kö ve tõ en a

„52173 Cho a na lis at re sia trans na sa lis per fo rá lá sa 03P 091A Orr mel lék üre gek, a pro ces sus mas to i de us mû té tei 18 év fe lett

52173 Cho a na lis at re sia trans na sa lis per fo rá lá sa 03P 091B Orr mel lék üre gek, a pro ces sus mas to i de us mû té tei 18 év alatt

52174 Cho a na lis at re sia mi att vég zett mû tét 03P 091A Orr mel lék üre gek, a pro ces sus mas to i de us mû té tei 18 év fe lett

52174 Cho a na lis at re sia mi att vég zett mû tét 03P 091B Orr mel lék üre gek, a pro ces sus mas to i de us mû té tei 18 év alatt”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

10. Az R. 9. mel lék le té nek IV. pont ja a

„52376 Int ra orá lis sí ne zés 03P 100A Száj mû té tek”

szö veg részt kö ve tõ en a

„52500 Ex ci sio la e si o nis lin gu ae 99P 9632 Kis se bé sze ti be avat ko zá sok I.

52740 Száj üreg plasz ti kai hely re ál lí tá sa 03P 100A Száj mû té tek”

szö veg résszel egé szül ki.

11. Az R. 9. mel lék le té nek IV. pont já ban a

„53002 Mic ro la ryn gos co pi as mû tét 03P 0920 Fül, orr, száj, ga rat, gége kö ze pes mû té tei”

szö veg részt kö ve tõ en a

(16)

„53004 En do la ryn ge a lis chor dec to mia 03P 0920 Fül, orr, száj, ga rat, gége kö ze pes mû té tei”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

12. Az R. 9. mel lék le té nek IV. pont ja a

„57530 Am ni o cen te zis 14P 675A Ge ne ti kai am ni o cen té zis kro mo szó ma-

vizs gá lat tal”

szö veg részt kö ve tõ en a

„57610 Já rom csont nyílt re po zi ci ó ja 03P 091A Orr mel lék üre gek, a pro ces sus mas to i de us mû té tei 18 év fe lett

57610 Já rom csont nyílt re po zi ci ó ja 03P 091B Orr mel lék üre gek, a pro ces sus mas to i de us mû té tei 18 év alatt

57650 Or bi ta tö ré sek nyílt re po si ti ó ja 02P 0640 Or bi ta mû té tek

57670 Arc tö ré sek nyílt re po si ti ó ja 03P 091A Orr mel lék üre gek, a pro ces sus mas to i de us mû té tei 18 év fe lett

57670 Arc tö ré sek nyílt re po si ti ó ja 03P 091B Orr mel lék üre gek, a pro ces sus mas to i de us mû té tei 18 év alatt”

szö veg résszel egé szül ki.

13. Az R. 9. mel lék le té nek IV. pont ja a

„58843 Heg ki met szés Z-plas ti ca 99P 9631 Bõr, bõr alat ti szö vet, emlõ ki sebb

plasz ti kai és egyéb mû té tei”

szö veg részt kö ve tõ en a

„58920 Tel jes vas tag sá gú bõ rát ül te tés Wolf-Kra u se 99P 9634 Kis se bé sze ti be avat ko zá sok III.

58921 Fél vas tag bõ rát ül te tés 99P 9634 Kis se bé sze ti be avat ko zá sok III.

58927 Bõ rát ül te tés, sza bad 99P 9634 Kis se bé sze ti be avat ko zá sok III.

58930 Bu row-fé le há rom szög le beny plasz ti ka 99P 9634 Kis se bé sze ti be avat ko zá sok III.”

szö veg résszel egé szül ki.

14. Az R. 9. mel lék le té nek IV. pont ja a

„5893D Híd le beny 99P 9631 Bõr, bõr alat ti szö vet, emlõ ki sebb

plasz ti kai és egyéb mû té tei”

szö veg részt kö ve tõ en a

„58970 Le beny vagy nye les le beny re vi sio 99P 9631 Bõr, bõr alat ti szö vet, emlõ ki sebb plasz ti kai és egyéb mû té tei”

szö veg résszel egé szül ki.

6. mel lék let a 35/2008. (IX. 16.) EüM ren de let hez Az R. 14. mel lék le té nek AA) pont já ban a

„*99M 9511 Ra di o ke mo te rá pia „A”

*99M 9512 Ra di o ke mo te rá pia „B”

*99M 9513 Ra di o ke mo te rá pia „C”

*99M 9514 Ra di o ke mo te rá pia „D”

(17)

*99M 9515 Ra di o ke mo te rá pia „E”

* 99M 959A Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „A”

* 99M 959B Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „B”

* 99M 959C Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „C”

* 99M 959D Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „D”

* 99M 9599E Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „E”

* 99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „F”

* 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „G”

* 99M 9599H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „H”

* 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I”

* 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „J”

* 99M 959K Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „K”

* 99M 959L Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „L” ” szö veg rész he lyé be a

„*,·99M 9511 Ra di o ke mo te rá pia „A”

*,·99M 9512 Ra di o ke mo te rá pia „B”

*,·99M 9513 Ra di o ke mo te rá pia „C”

*,·99M 9514 Ra di o ke mo te rá pia „D”

*,·99M 9515 Ra di o ke mo te rá pia „E”

*,·99M 959A Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „A”

*,·99M 959B Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „B”

*,·99M 959C Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „C”

*,·99M 959D Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „D”

*,·99M 9599E Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „E”

*,·99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „F”

*,·99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „G”

*,·99M 9599H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „H”

*,·99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I”

*,·99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „J”

*,·99M 959K Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „K”

*,·99M 959L Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „L” ” szö veg rész lép.

7. mel lék let a 35/2008. (IX. 16.) EüM ren de let hez

1. Az R. 15. mel lék le té nek „Pszi chi át ri ai gon do zás ke re té ben” címû fe je ze te a

„96036 Szak pszi cho te rá pi ás cso port ban rész vé tel (be te gen ként) 440”

szö veg részt kö ve tõ en a

„96216 Su bo xo ne le szok ta tó ke ze lés 461

96217 Su bo xo ne fenn tar tó ke ze lés 461”

szö veg résszel egé szül ki.

(18)

2. Az R. 15. mel lék le té nek „Pszi chi át ri ai gon do zás ke re té ben” címû fe je ze té ben a

„96423 Szak pszi cho te rá pi ás ülés csa lád nak (2 vagy több csa lád tag, ide je 45–90 perc) 1747”

szö veg részt kö ve tõ en a

„98101 Új be teg vizs gá la ta, gon do zás ba vé te le pszi chi át ri ai és ad dik to ló gi ai gon do zás so rán 2000 98200 Gon do zott be teg el lá tá sa a gon do zó in té zet ben (kont roll vizs gá lat) 350

98201 Re ha bi li tá ci ós fel mé rés és ér té ke lés 350”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

3. Az R. 15. mel lék le té nek „Pszi chi át ri ai gon do zás ke re té ben” címû fejezete a

„96423 Szak pszi cho te rá pi ás ülés csa lád nak (2 vagy több csa lád tag, ide je 45–90 perc) 1747”

szö veg részt kö ve tõ en a

„98106 Gon do zás ba vé tel az elsõ pszi chi át ri ai vagy ad dik to ló gi ai gon do zó in té ze ti ta lál ko zás so rán 2117 98198 Re ha bi li tá ci ós fel mé rés és ér té ke lés pszi chi át ri ai gon do zó in té ze ti el lá tás so rán 441 98199 Gon do zott be teg el lá tá sa pszi chi át ri ai vagy ad dik to ló gi ai gon do zó in té ze ti el lá tás so rán (kont-

roll vizs gá lat) 706”

szö veg résszel egé szül ki.

4. Az R. 15. mel lék le té nek a „Pszi chi át ri ai gon do zás ke re té ben” címû fe je ze té ben a

„98202 Fog lal ko zás te rá pia, fog lal koz ta tás te rá pia (be te gen ként) 250”

szö veg rész he lyé be a

„98202 Fog lal ko zás te rá pia, fog lal koz ta tás te rá pia (be te gen ként) 517”

szö veg rész lép.

5. Az R. 15. mel lék le té nek a „Pszi chi át ri ai gon do zás ke re té ben” címû fe je ze té ben a

„98213 Gon do zott be teg gel kap cso la tos, ren de lõn kí vü li hely szí nen tör té nõ szak or vo si in ter ven ció 1600”

szö veg rész he lyé be a

„98213 Gon do zott be teg gel kap cso la tos, ren de lõn kí vü li hely szí nen tör té nõ szak or vo si in ter ven ció 2776”

szö veg rész lép.

6. Az R. 15. mel lék le té nek a „Pszi chi át ri ai gon do zás ke re té ben” címû fe je ze té ben a

„98301 Krí zis in ter ven ció pszi chi át ri ai és ad dik to ló gi ai gon do zás so rán 1500”

szö veg rész he lyé be a

„98301 Krí zis in ter ven ció pszi chi át ri ai és ad dik to ló gi ai gon do zás so rán 2028”

szö veg rész lép.

7. Az R. 15. mel lék le té nek „Pszi chi át ri ai gon do zás ke re té ben” címû fejezete a

„98301 Krí zis in ter ven ció pszi chi át ri ai és ad dik to ló gi ai gon do zás so rán 2028”

szö veg részt kö ve tõ en a

(19)

„98398 Gon do zot tal kap cso la tos kör nye zet ta nul mány ké szí té se pszi chi át ri ai gon do zó in té ze ti

el lá tás so rán 925”

„98399 Élet mód prog ram, az élet vi tel se gí té se pszi chi át ri ai vagy ad dik to ló gi ai gon do zó in té ze ti

el lá tás so rán 551”

szö veg résszel egé szül ki.

8. Az R. 15. mel lék le té nek a „Pszi chi át ri ai gon do zás ke re té ben” címû fe je ze té ben a

„98401 Gon do zott be teg gel kap cso la tos, ren de lõn kí vü li hely szí nen tör té nõ szak dol go zói in ter ven ció 800”

szö veg rész he lyé be a

„98401 Gon do zott be teg gel kap cso la tos, ren de lõn kí vü li hely szí nen tör té nõ szak dol go zói in ter ven ció 1976”

szö veg rész lép.

9. Az R. 15. mel lék le té nek a „Pszi chi át ri ai gon do zás ke re té ben” címû fe je ze té ben a

„98403 Szak dol go zói pszi cho e du ka tív jel le gû be teg ve ze tés 350”

szö veg rész he lyé be a

„98403 Szak dol go zói pszi cho e du ka tív jel le gû be teg ve ze tés 329”

szö veg rész lép.

10. Az R. 15. mel lék le té nek a „Pszi chi át ri ai gon do zás ke re té ben” címû fe je ze té ben a

„98404 Pszi cho ló gi ai in ter jú, szük ség ese tén teszt vizs gá la tok (teszt vizs gá lat el vég zé se ese tén az R. 2. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ pszi cho ló gi ai teszt vizs gá la tok va la me lyi ké vel el lá tott

te vé keny ség és an nak pont ér té ke je len ten dõ) 600”

szö veg rész he lyé be a

„98404 Pszi cho ló gi ai in ter jú, szük ség ese tén teszt vizs gá la tok (teszt vizs gá lat el vég zé se ese tén az R. 2. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ pszi cho ló gi ai teszt vizs gá la tok va la me lyi ké vel el lá tott

te vé keny ség és an nak pont ér té ke je len ten dõ) 795”

szö veg rész lép.

11. Az R. 15. mel lék le té nek „Pszi chi át ri ai gon do zás ke re té ben” címû fe je ze té ben a

„98404 Pszi cho ló gi ai in ter jú, szük ség ese tén teszt vizs gá la tok (teszt vizs gá lat el vég zé se ese tén az R. 2. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ pszi cho ló gi ai teszt vizs gá la tok va la me lyi ké vel el lá tott

te vé keny ség és an nak pont ér té ke je len ten dõ) 795”

szö veg részt kö ve tõ en a

„98405 Gon do zot tal kap cso la tos kör nye zet ta nul mány ké szí té se 600

98406 Élet mód prog ram, az élet vi tel se gí té se 500”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

12. Az R. 15. mel lék le té nek „Ad dik to ló gi ai gon do zás ke re té ben” címû fejezete a

„96215 Me ta don fenn tar tó ke ze lés 300”

szö veg részt kö ve tõ en a

„96216 Su bo xo ne le szok ta tó ke ze lés 461

96217 Su bo xo ne fenn tar tó ke ze lés 461”

szö veg résszel egé szül ki.

(20)

13. Az R. 15. mel lék le té nek „Ad dik to ló gi ai gon do zás ke re té ben” címû fe je ze té ben a

„96423 Szak pszi cho te rá pi ás ülés csa lád nak (2 vagy több csa lád tag, ide je 45–90 perc) 1747”

szö veg részt kö ve tõ en a

„98101 Új be teg vizs gá la ta, gon do zás ba vé te le pszi chi át ri ai és ad dik to ló gi ai gon do zás so rán 2000 98200 Gon do zott be teg el lá tá sa a gon do zó in té zet ben (kont roll vizs gá lat) 350

98201 Re ha bi li tá ci ós fel mé rés és ér té ke lés 350”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

14. Az R. 15. mel lék le té nek „Ad dik to ló gi ai gon do zás ke re té ben” címû fejezete a

„96423 Szak pszi cho te rá pi ás ülés csa lád nak (2 vagy több csa lád tag, ide je 45–90 perc) 1747”

szö veg részt kö ve tõ en a

„98106 Gon do zás ba vé tel az elsõ pszi chi át ri ai vagy ad dik to ló gi ai gon do zó in té ze ti ta lál ko zás so rán 2117 98198 Re ha bi li tá ci ós fel mé rés és ér té ke lés pszi chi át ri ai gon do zó in té ze ti el lá tás so rán 441 98199 Gon do zott be teg el lá tá sa pszi chi át ri ai vagy ad dik to ló gi ai gon do zó in té ze ti el lá tás so rán

(kont roll vizs gá lat) 706”

szö veg résszel egé szül ki.

15. Az R. 15. mel lék le té nek a „Ad dik to ló gi ai gon do zás ke re té ben” címû fe je ze té ben a

„98202 Fog lal ko zás te rá pia, fog lal koz ta tás te rá pia (be te gen ként) 250”

szö veg rész he lyé be a

„98202 Fog lal ko zás te rá pia, fog lal koz ta tás te rá pia (be te gen ként) 517”

szö veg rész lép.

16. Az R. 15. mel lék le té nek a „Ad dik to ló gi ai gon do zás ke re té ben” címû fe je ze té ben a

„98213 Gon do zott be teg gel kap cso la tos, ren de lõn kí vü li hely szí nen tör té nõ szak or vo si in ter ven ció 1600

„98301 Krí zis in ter ven ció pszi chi át ri ai és ad dik to ló gi ai gon do zás so rán 1500”

szö veg rész he lyé be a

„98213 Gon do zott be teg gel kap cso la tos, ren de lõn kí vü li hely szí nen tör té nõ szak or vo si in ter ven ció 2776 98301 Krí zis in ter ven ció pszi chi át ri ai és ad dik to ló gi ai gon do zás so rán 2028”

szö veg rész lép.

17. Az R. 15. mel lék le té nek „Ad dik to ló gi ai gon do zás ke re té ben” címû fejezete a

„ 98301 Krí zis in ter ven ció pszi chi át ri ai és ad dik to ló gi ai gon do zás so rán 2028”

szö veg részt kö ve tõ en a

„98399 Élet mód prog ram, az élet vi tel se gí té se pszi chi át ri ai vagy ad dik to ló gi ai gon do zó in té ze ti

el lá tás so rán 551”

szö veg résszel egé szül ki.

(21)

18. Az R. 15. mel lék le té nek a „Ad dik to ló gi ai gon do zás ke re té ben” címû fe je ze té ben a

„98401 Gon do zott be teg gel kap cso la tos, ren de lõn kí vü li hely szí nen tör té nõ szak dol go zói in ter ven ció 800

98402 Pszi cho e du ka tív jel le gû be teg ve ze tés 500

98404 Pszi cho ló gi ai in ter jú, szük ség ese tén teszt vizs gá la tok (teszt vizs gá lat el vég zé se ese tén az R. 2. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ pszi cho ló gi ai teszt vizs gá la tok va la me lyi ké vel el lá tott

te vé keny ség és an nak pont ér té ke je len ten dõ) 600”

szö veg rész he lyé be a

„98401 Gon do zott be teg gel kap cso la tos, ren de lõn kí vü li hely szí nen tör té nõ szak dol go zói in ter ven ció 1976

98402 Pszi cho e du ka tív jel le gû be teg ve ze tés 596

98404 Pszi cho ló gi ai in ter jú, szük ség ese tén teszt vizs gá la tok (teszt vizs gá lat el vég zé se ese tén az R. 2. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ pszi cho ló gi ai teszt vizs gá la tok va la me lyi ké vel el lá tott

te vé keny ség és an nak pont ér té ke je len ten dõ) 795”

szö veg rész lép.

19. Az R. 15. mel lék le té nek „Ad dik to ló gi ai gon do zás ke re té ben” címû fe je ze té ben a

98404 Pszi cho ló gi ai in ter jú, szük ség ese tén teszt vizs gá la tok (teszt vizs gá lat el vég zé se ese tén az R. 2. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ pszi cho ló gi ai teszt vizs gá la tok va la me lyi ké vel el lá tott

te vé keny ség és an nak pont ér té ke je len ten dõ) 795”

szö veg részt kö ve tõ en a

„98406 Élet mód prog ram, az élet vi tel se gí té se 500”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

8. mel lék let a 35/2008. (IX. 16.) EüM ren de let hez

„16. szá mú mel lék let a 9/1993. (IV. 2.) NM ren de let hez

Az ak tív fek võ be teg-szak el lá tás ban a sür gõs sé gi el lá tá si for mák havi fix össze gû díjazása

Sür gõs sé gi el lá tá si for ma meg ne ve zé se Havi fix össze gû dí ja zás mér té ke (Ft/hó)

1. Sür gõs sé gi fo ga dó hely 960 000

2. SO2 (me gyei vagy a mi ni mu mot meg ha la dó pro fi lú vá ro si kór ház ban mû kö dõ sür - gõs sé gi be teg el lá tó osz tály)

4 080 000 3. SO1 (re gi o ná lis vagy sok pro fi lú me gyei kór ház ban mû kö dõ sür gõs sé gi be teg el lá tó

osz tály vagy sür gõs sé gi cent rum)

7 920 000 4. Spe ci á lis sür gõs sé gi cent rum (egy-egy szak te rü let re gi o ná lis vagy or szá gos fel ada -

ta i nak el lá tá sá ra ki je lölt cent rum, ha a 24 órás fo lya ma tos fel vé telt a hét min den nap ján el lát ja)

1 728 000

5. Tra u ma to ló gia (a tra u ma to ló gi ai osz tály a be so ro lá si

szin tek nek meg fe le lõ havi fix össze gû dí ja zás ra jo go sult, ha a 24 órás fo lya ma tos fel vé telt a hét min den nap ján el lát ja)

II. szint III. szint

1 320 000 2 640 000

A dí ja zás nem nö vel he tõ több, azo nos el lá tá si for má ba tar to zó szer ve ze ti egy ség mû köd te té se ese tén sem. A szol gál ta - tó az ál ta la nyúj tott 1–3. pont sze rin ti el lá tá sok kö zül egy jog cí men, az 5. pont sze rin ti el lá tás ese tén pe dig to váb bi egy jog cí men jo go sult dí ja zás ra. A szol gál ta tó az 1–3. és 5. pont sze rin ti fix össze gû dí ja zás tól füg get le nül a 4. pont sze rin ti el lá tá sok kö zül havi fix össze gû dí ja zá sá ra leg fel jebb két jog cí men jo go sult.

A 4. pont sze rin ti el lá tás ese tén, amennyi ben a szol gál ta tó csak a hét meg ha tá ro zott nap ján biz to sít ja a 24 órás fo lya - ma tos fel vé telt, a fix össze gû dí ja zás nap ará nyos ré szé nek 80%-ára jo go sult.

(22)

A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

121/2008. (IX. 16.) FVM ren de le te

az anya kecs ke tar tás „de mi ni mis”

tá mo ga tá sá ról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha - lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso - ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szó ló 2007. évi XVII. tör - vény 81. § (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. § E ren de let al kal ma zá sá ban:

a) ag rár „de mi ni mis” ren de let: az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ága zat ban nyúj tott cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra való al kal - ma zá sá ról szó ló 2007. de cem ber 20-i 1535/2007/EK bi - zott sá gi ren de let;

b) anya kecs ke: min den olyan, a kecs ke faj hoz tar to zó nõ iva rú ál lat, amely a bir to kon tar tás utol só nap já ig már leg alább egy íz ben el lett, vagy leg alább egy éves;

c) gaz da ság: az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá - sok hoz (SAPS) kap cso ló dó 2008. évi ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tá sok (top up) igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes kér dé sek rõl szó ló 42/2008. (IV. 4.) FVM ren de let 1. § 3. pont ja sze rin ti gaz da ság;

d) bir to kon tar tás: a gaz da ság te nyé sze té ben tör té nõ állattartás;

e) kecs ke ENAR ren de let: a juh- és kecs ke fa jok egye de i - nek Egy sé ges Nyil ván tar tá si és Azo no sí tá si Rend sze ré rõl szó ló 47/2005. (V. 23.) FVM ren de let;

f) te nyé szet: a tar tá si he lyek, a te nyé sze tek és az ezek kel kap cso la tos egyes ada tok or szá gos nyil ván tar tá si rend sze - ré rõl szó ló 119/2007. (X. 18.) FVM ren de let 2. § 17. pont ja sze rin ti te nyé szet;

g) ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás: a Kö zös ség irány - mu ta tá sa a ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zá sok meg men - té sé hez és szer ke zet át ala kí tá sá hoz nyúj tott ál la mi tá mo ga - tá sok ról szó ló 2004. ok tó ber 1-jei bi zott sá gi köz le mény (2004/C 244/02.) 2.1. pont ja sze rin ti vál lal ko zás.

2. §

(1) E ren de let fel té te lei sze rint anya kecs ke tar tá sá hoz vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás ve he tõ igény be.

(2) A tá mo ga tás igény be vé te lé re az az anya kecs két tartó, a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kapcsolódó el já rás egyes kér dé se i rõl szó ló 2007. évi XVII. tör vény 28. §-a sze rint re giszt rált me zõ gaz da sá gi ter me lõ jo go sult, aki

a) a tá mo ga tá si ké rel mé ben sze rep lõ ál la tok te nyé sze té - nek ál lat tar tó ja ként sze re pel a kecs ke ENAR ren de let sze - rin ti nyil ván tar tás ban,

b) gon dos ko dik a szak sze rû apa ál lat-hasz ná lat ról, c) gon dos ko dik a te nyé sze té ben tar tott ál lat ál lo mány kecs ke ENAR ren de let sze rin ti je lö lé sé rõl és fo lya ma tos nyil ván tar tá sá ról, va la mint

d) nyi lat ko zik ar ról, hogy nem mi nõ sül ne héz hely zet - ben lévõ vál lal ko zás nak.

(3) A me zõ gaz da sá gi ter me lõ a tá mo ga tá si ké rel mé ben meg je lölt, a tá mo ga tás alap ját ké pe zõ ál lo mányt kö te les a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ nap tól kez dõ dõ en 100 nap tá ri na pon át bir to kán tar ta ni.

Amennyi ben a bir to kon tar tá si idõ alatt a tá mo ga tott anya - kecs ke ki ke rül a me zõ gaz da sá gi ter me lõ te nyé sze té bõl, úgy azt – a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a to váb bi ak ban: MVH) egy ide jû ér te sí té se mel lett – 10 na pon be lül e ren de let 1. § b) pont ja sze rin ti anya kecs - ké vel pó tol ni kell.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti ér te sí té si kö te le zett sé get az MVH ál tal köz zé tett nyom tat vá nyon kell tel je sí te ni.

A nyom tat vány nak az aláb bi ada to kat kell tar tal maz nia:

a) a me zõ gaz da sá gi ter me lõ azo no sí tá sá ra vo nat ko zó ada tok;

b) a te nyé szet bõl ki ke rült anya kecs kék re vo nat ko zó ada tok;

c) a pót lás ra be ál lí tott anya kecs kék re vo nat ko zó ada tok.

(5) A tá mo ga tás mér té ke 3000 Ft/anya kecs ke. A tá mo - ga tás or szá gos szin ten a 2008. évre vo nat ko zó an leg fel - jebb 25 000 egyed után nyújt ha tó.

(6) A tá mo ga tás me zõ gaz da sá gi ter me lõn ként, nap tá ri éven ként egy al ka lom mal nyújt ha tó, és össze ge nem ha - lad hat ja meg egy évre vo nat ko zó an a 2500 eu rót.

(7) Egy anya kecs ke után a tárgy év ben csak egy al ka - lom mal fi zet he tõ tá mo ga tás.

(8) A tá mo ga tás egy össze gû ki fi ze té sé re 2009. ja nu ár 1-jé tõl 2009. jú ni us 30-ig ke rül sor.

3. §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met az MVH ál tal köz zé tett nyom tat vá nyon 2008. ok tó ber 31-ig kell pos tai úton be - nyúj ta ni az MVH-hoz. A nyom tat vány nak az aláb bi ada to - kat kell tar tal maz nia:

a) a me zõ gaz da sá gi ter me lõ azo no sí tá sá ra vo nat ko zó ada tok;

b) az igé nyelt tá mo ga tás ra vo nat ko zó ada tok;

(23)

c) a tá mo ga tá si fel té te lek tel je sí té sé rõl, il let ve a ko ráb bi ag rár de mi ni mis tá mo ga tá sok ról szó ló nyi lat ko za to kat;

d) a me zõ gaz da sá gi ter me lõ te nyé sze té re vo nat ko zó ada tok;

e) a tá mo ga tás alap ját ké pe zõ anya kecs ké re vo nat ko zó ada tok.

(2) Az MVH a tá mo ga tá si ké rel met az ab ban fog lal tak alap ján meg vizs gál ja, és a ren del ke zés re álló for rás ra, az ag rár „de mi ni mis” ren de let sze rin ti egyé ni ke ret re, va la - mint a be ér ke zés sor rend jé re is fi gye lem mel dön tést hoz.

(3) Az MVH a tá mo ga tá si dön tés rõl szó ló ha tá ro za tá ban ér te sí ti a jo go sul tat ar ról, hogy cse kély össze gû tá mo ga tás - ban ré sze sül. A ha tá ro zat nak utal nia kell az ál ta lá nos de mi ni mis ren de let re, hi vat koz va an nak pon tos cí mé re, az Eu ró pai Kö zös ség Hi va ta los Lap já ban való ki hir de té se nap já ra, va la mint meg kell ha tá roz nia a tá mo ga tás pon tos össze gét (eu ró ban) ki fe jez ve.

(4) Az MVH a tá mo ga tá si összeg ag rár „de mi ni mis”

ren de let sze rin ti nyil ván tar tá sa cél já ból, a ké re lem be nyúj - tá sa hó nap já nak elsõ nap ján ér vé nyes, az Eu ró pai Köz - ponti Bank ál tal köz zé tett két ti ze des jegy pon tos ság gal meg ha tá ro zott fo rint/euró ár fo lya mot ve szi fi gye lem be.

(5) A tá mo ga tá si ké re lem el len õr zé sét az MVH – a Me - zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal ál tal ren del ke zés re bo csá tott – a kecs ke ENAR nyil ván tar tás ada tai alap ján, a kecs ke ENAR ren de let 9. §-a sze rin ti ál lo mány-nyil ván - tar tó és egyéb iga zo ló ok má nyok (szám lák, ál lat-egész ség - ügyi bi zo nyít vá nyok, szál lí tó le vél) ad mi niszt ra tív el len õr - zé se, va la mint min ta vé te les elvû hely szí ni el len õr zés alap - ján vég zi el.

4. §

(1) Az e ren de let ke re té ben nyúj tott tá mo ga tás az ag rár

„de mi ni mis” ren de let ha tá lya alá tar to zik.

(2) Az ag rár „de mi ni mis” ren de let 3. cik ké nek (2) és (3) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tá si ke re tek túl lé pé se ese - tén az MVH a tá mo ga tá si ké rel met el uta sít ja.

5. §

Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi ter me lõ a 2. § (2)–(3) be - kez dé se i ben fog lalt bár me lyik kö te le zett sé ge i nek nem tesz ele get, úgy a tá mo ga tás igény be vé te le jo go su lat lan - nak mi nõ sül.

6. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de tést kö ve tõ nyol ca dik na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az anya - kecs ke tar tás „de mi ni mis” tá mo ga tá sá ról szó ló 56/2007.

(VII. 2.) FVM ren de let ha tá lyát vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k.,

föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

122/2008. (IX. 16.) FVM ren de le te

az anya juh tar tás „de mi ni mis”

tá mo ga tá sá ról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha - lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso - ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szó ló 2007. évi XVII. tör - vény 81. § (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. § E ren de let al kal ma zá sá ban

a) ag rár „de mi ni mis” ren de let: az EK-szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ága zat ban nyúj tott cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra való al kal - ma zá sá ról szó ló 2007. de cem ber 20-i 1535/2007/EK bi - zott sá gi ren de let;

b) anya juh: a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz - vet len tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la - pí tá sá ról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro - zott tá mo ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról, to váb bá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/

2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 2003. szep tem ber 29-i 1782/2003/EK ta ná csi ren de let 112. cik ké nek a) pont já ban meg ha tá ro zott nõ iva rú juh;

c) re giszt rált me zõ gaz da sá gi ter me lõ: az Eu ró pai Me - zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból fi nan szí ro zott egy sé ges te - rü let ala pú tá mo ga tá sok hoz (SAPS) kap cso ló dó 2008. évi ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tá sok (top up) igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes kér dé sek rõl szó ló 42/2008. (IV. 4.) FVM ren de let 1. § 1. pont ja sze rin ti me zõ gaz da sá gi ter - melõ;

d) tá mo ga tá si ren de let: az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga - ran cia Alap ból fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo - ga tá sok hoz (SAPS) kap cso ló dó 2008. évi ki egé szí tõ nem -

(24)

ze ti tá mo ga tá sok (top up) igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes kér dé sek rõl szó ló 42/2008. (IV. 4.) FVM ren de let.

2. §

(1) E ren de let alap ján anya juh tar tá sá hoz vissza nem té - rí ten dõ tá mo ga tás ve he tõ igény be.

(2) A tá mo ga tás igény be vé te lé re az a re giszt rált me zõ - gaz da sá gi ter me lõ jo go sult, aki a tá mo ga tá si ren de let 27–31. §-a sze rint anya juh tar tá si tá mo ga tás ban ré sze sül.

(3) A tá mo ga tás mér té ke 1240 Ft/anya juh. A tá mo ga tás a tá mo ga tá si ren de let 27–31. §-a sze rin ti tá mo ga tás alap ját ké pe zõ ál la tok után ve he tõ igény be. A tá mo ga tás or szá gos szin ten a 2008. évre vo nat ko zó an leg fel jebb 840 000 egyed után nyújt ha tó. A Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz - té si Hi va tal (a to váb bi ak ban: MVH) a tá mo ga tá si összeg ag rár „de mi ni mis” ren de let sze rin ti nyil ván tar tá sa cél já - ból, a 2008. má jus 1-jén ér vé nyes, az Eu ró pai Köz pon ti Bank ál tal köz zé tett két ti ze des jegy pon tos ság gal meg ha - tá ro zott fo rint/euró ár fo lya mot ve szi fi gye lem be.

(4) A tá mo ga tás re giszt rált me zõ gaz da sá gi ter me lõn - ként, nap tá ri éven ként egy al ka lom mal nyújt ha tó, és össze ge nem ha lad hat ja meg egy évre vo nat ko zó an a 2500 eu rót, va la mint az ag rár „de mi ni mis” ren de let 3. cik - ké nek (2) be kez dés sze rin ti kü szöb ér té ket.

3. §

(1) Tá mo ga tá si ké re lem nek a tá mo ga tá si ren de let 30. §-ának (1) be kez dé se alap ján be nyúj tott tá mo ga tá si ké - re lem mi nõ sül.

(2) A tá mo ga tá si ké re lem el bí rá lá sá ra és az el len õr zés re a tá mo ga tá si ren de let vo nat ko zó ren del ke zé se it kell al kal - maz ni, ide ért ve a meg nem fe le lé sek kel kap cso la tos el já - rást is.

(3) Az MVH a tá mo ga tá si dön tés rõl szó ló ha tá ro za tá ban ér te sí ti a jo go sul tat ar ról, hogy cse kély össze gû tá mo ga tás - ban ré sze sül. A ha tá ro zat nak utal nia kell az ál ta lá nos de mi ni mis ren de let re, hi vat koz va an nak pon tos cí mé re, az Eu ró pai Kö zös ség Hi va ta los Lap já ban való ki hir de té se nap já ra, va la mint meg kell ha tá roz nia a tá mo ga tás pon tos össze gét eu ró ban és fo rint ban ki fe jez ve.

(4) A tá mo ga tás egy össze gû ki fi ze té sé re 2009. ja nu ár 1-jé tõl 2009. áp ri lis 30-ig ke rül sor.

4. §

(1) Az e ren de let alap ján nyúj tott tá mo ga tás az ag rár

„de mi ni mis” ren de let ha tá lya alá tar to zik.

(2) A me zõ gaz da sá gi, ha lá sza ti, er dé sze ti és vi dék fej - lesz té si ál la mi tá mo ga tá sok Eu ró pai Bi zott ság ré szé re tör -

té nõ be je len té si rend jé rõl szó ló 46/2005. (III. 11.) Korm.

ren de let 5. § (3) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tá si ke re tek túl - lé pé se ese tén az MVH az igé nyelt tá mo ga tás össze gét – az érin tett re giszt rált me zõ gaz da sá gi ter me lõ nél a túl lé pés mér té ké vel me ge gye zõ en – csök ken ti.

5. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de tést kö ve tõ nyol ca dik na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az anya - juh tar tás „de mi ni mis” tá mo ga tá sá ról szó ló 55/2007.

(VII. 2.) FVM ren de let ha tá lyát vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k.,

föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

123/2008. (IX. 16.) FVM rendelete

a szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ melléktermékek kivonására vonatkozó

kötelezettségrõl

A szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról szóló 2004. évi XVIII. tör vény 57. § (1) be kez dé sé nek f) pont já - ban, va la mint a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va - la mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek - hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szóló 2007. évi XVII. tör vény 81. § (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma - zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz - ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö - röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Az intézkedés célja 1. §

E ren de let cél ja a bor ké szí tés so rán ke let ke zõ mel lék ter - mé kek el len õr zés mel let ti ki vo ná sá nak, il let ve a le pár lás út ján tör té nõ pi a ci ki vo nás ese tén a mel lék ter mé kek be - gyûj té sé nek sza bá lyo zá sa a mi nõ sé gi bor ter me lés és a kör - nye zet vé del mé nek elõ se gí té se ér de ké ben.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :