Szolgáltatás hátterét biztosító szaktanácsadók adatai

In document és a 2007. évi elõ fi ze té si ára ink ra (Page 93-98)

AVOP 3.1.2. Minõségi mezõgazdasági termékek marketingje keretében a borászat is pályázható

XVI. A pályázatnál alkalmazandó és az intézkedésre vonatkozó jogszabályok

3. Szolgáltatás hátterét biztosító szaktanácsadók adatai

Sorsz. Név

Regisztrációs szám (Szaktanácsadói vagy

NVT tanácsadói)

Foglalkoztatás módja (alkalmazott, vállalkozói szerzõdés, eseti megbízás)

Meglévõ, illetve nyilatko-zatban vállalt szakterület

kódja (3. melléklet)

Szolgáltatási végpont sorsz.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

4. A pályázó bemutatása

4.1. Ismertesse a szaktanácsadási és képzési tevékenységét:

4.2. Mutassa be a tervezett szaktanácsadási tevékenységének célcsoportját (ügyfélkör tevékenységét és nagy-ságát)

5. Partnerek

5.1. Mutassa be , hogy milyen formában mûködnek együtt az esetleges partnerek a tervezett szaktanácsadási felada-tok elõkészítése, illetve megvalósítása során.

Mellékletek:

– A pályázó eddigi szaktanácsadói tevékenységének bemutatása (referenciák ismertetésével), a jövõbeni perspektí-vák felvázolása (max.5 oldal),

– a pályázó alapító okirata, társasági szerzõdése,

– a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, oktatási intézmény esetén mûködési engedély, – a pályázóval jövõben együttmûködõ szaktanácsadók szándéknyilatkozata,

– bemutatóhelyek ismertetése (ha a pályázó rendelkezik ezzel)

– igazolás a Nemzeti Felnõttoktatási Intézet (NFI) intézményi akkreditációról (ha a pályázó rendelkezik ezzel), – IT mentorral együttmûködésre vonatkozó szándéknyilatkozat (ha a pályázó rendelkezik ezzel),

– minden egyéb dokumentum, amely a pályázó szaktanácsadással kapcsolatos képességét hitelt érdemlõ módon igazolja,

– aláírt nyilatkozatsor (pályázati felhívás 2. számú melléklete).

A fentiek alapján kérem az általam képviselt szervezet elõzetes nyilvántartásba vételét.

Cégszerû aláírás Helyszín, dátum

2. számú melléklet

Nyilatkozatok

A pályázó jogos képviselõjeként kijelentem, hogy Aláírás

1. A pályázatban, illetve kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörûek, valódiak és hitelesek;

2. a pályázó csõd-, illetve felszámolási, végelszámolási eljárás alatt nem áll, végre-hajtási eljárás nem folyik ellene

3.

a pályázónak az államháztartás alrendszereibõl folyósított támogatásból eredõ le járt, illetve támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerõs határozattal meg -állapított és ki nem egyenlített köztartozása nincs

4.

ha a pályázat elbírálására adott határidõ lejárta elõtt a pályázó ellen felszámolási eljárás indul, ennek tényérõl a pályázati felhívásban megjelölt döntéshozó szer -vet értesítem

Hozzájárulok ahhoz, hogy 5.

a pályázó pályázatban foglalt adatait a pályázat elbírálásába, a döntéshozatali el -járásba, és az ellenõrzésbe bevont szervezetek – jogszabályban, vagy pályázati felhívásban meghatározott – feladataik teljesítéséhez kezeljék és felhasználják

3. számú melléklet

Az egyes szaktanácsadási szakterületekhez kapcsolódóan megszerezhetõ regisztráció a kölcsönös megfeleltetés és munkabiztonság szakterületeire

A felsorolt alap szakterületre regisztrált szaktanácsadók a kapcsolódó kölcsönös megfeleltetési szakterületekre és a munkabiztonságra vonatkozóan továbbképzésben részesülnek, és kötelesek vizsgát tenni.

Alap szakterület Kölcsönös megfeleltetés szakterület Munkabiztonság

1.Szántóföldi növénytermesztés 23.1. 23.2., 23.7. +

2.Állattenyésztés 23.3., 23.6. +

3.Kertészet 23.7. +

4.Erdõ- és fagazdálkodás 23.1. +

5.Vadgazdálkodás 23.1. –

7.Ökológiai gazdálkodás 23.1. 23.2., 23.7. +

8.Növényvédelem 23.4. +

9.Tápanyag-gazdálkodás, talajvédelem 23.2., 23.7. –

10.Állatorvoslás, állategészségügy 23.3., 23.6. –

11.Melioráció, vízgazdálkodás 23.2., 23.7. –

Alap szakterület Kölcsönös megfeleltetés szakterület Munkabiztonság

14.Állati eredetû termékek feldolgozása 23.5. –

15.Növényi eredetû termékek feldolgozása 23.5. –

17.Élelmiszerbiztonság 23.5. –

18.Táj- és kertépítészet 23.2. –

A kölcsönös megfeleltetés szakterületei (a 1782/2003/EK tanácsi rendelet III. sz. melléklete alapján) 23.1.Természetvédelem (1. és 5. követelmény)

23.2.Talaj- és vízvédelem (2.,3. és 4. követelmény)

23.3.Állattenyésztés (6., 7., 8.,10.,16., 17. és 18. követelmény) 23.4.Növényvédelem (9. követelmény)

23.5.Élelmiszerbiztonság (11. követelmény)

23.6.Állategészségügy (12., 13., 14., és 15. követelmény)

23.7.Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot, Helyes Gazdálkodási Gyakorlat

Az Aranykorona Önkéntes Nyugdíjpénztár közleménye

Meghívó a XX. küldöttközgyûlésre

Az Aranykorona Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa értesíti valamennyi küldöttjét és pénztártagját, hogy a Nyugdíjpénztár a XX. Küldöttközgyûlését 2006. november 29-én szerdán, 10 órai kezdettel hívja össze, a Földmûvelés-ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (1055 Budapest V., Kossuth L. tér 11.) földszinti kultúrtermébe.

Határozatképtelenség esetén megegyezõ napon és helyszínen 11 órakor kerül megrendezésre a Közgyûlés. A közgyû-lési iratok 2006. november 28-án kedden 9 órától 14 óráig tekinthetõk meg az ügyfélszolgálaton (1055 Budapest V., Kossuth L. tér 11. földszint).

A tervezett napirend:

9.00: Regisztráció

10.00: A közgyûlés megnyitása

A Közgyûlés tisztségviselõinek megválasztása. A napirend elfogadása. Az Igazgatótanács és az Ellenõrzõ Bizottság beszámolóinak ismertetése, döntés ezek elfogadásáról.

A 2007. évi éves rövidtávú pénzügyi terv és a 2007. évi befektetési politika tartalmi kivonatának elfogadása. Igazgató-tanácsi tagok megválasztása (elhalálozás miatt).

Határozat a 2006. május 18. és 2006. november 29. között megkötött munkáltatói hozzájárulásról szóló szerzõdések és támogatásról rendelkezõ szerzõdések utólagos közgyûlési jóváhagyásáról.

Döntés az Alapszabály módosító határozati javaslatokról.

Küldöttek, pénztártagok által szóban tett hozzászólások, vélemények, kérdések, javaslatok.

12.00: Szavazás

13.00: A szavazás eredményének ismertetése. A közgyûlés berekesztése.

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként dr. Zavodnyik József

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény magyarázata I–II.

címû kétkötetes kiadványát.

A 2004. május 1-jén hatályba lépett, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. tör-vény részletesen szabályozza a magyar biztosítási piac szereplõi piacra lépésének és mûködésének, illetve a biztosításfelügyeleti hatóság tevékenységének egyes kérdéseit, téve mindezt a közösségi jog ren-delkezéseinek való megfelelés igényével.

A jogszabály magyarázatára vállalkozó jelen munka feltárja a törvény belsõ összefüggéseit, ismertetve az egyes elõírások közösségi biztosítási jogi hátterét is. Felhívja a figyelmet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által közzétett ajánlásokra, állásfoglalásokra, módszertani útmutatókra és tájékoztatókra, illetõ-leg a bírósági határozatokra, ezáltal is megkönnyítve az egyes rendelkezések helyes értelmezését és gya-korlati alkalmazását.

Ajánljuk elsõsorban mindazoknak, akik mindennapi munkájuk során a biztosítási törvény elõírásait kell, hogy alkalmazzák, így a biztosítók munkatársainak, a biztosításközvetítõknek és a biztosítási szaktanács-adóknak, de a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban a biztosítás területével foglalkozóknak, to-vábbá a biztosítási jogot tanulóknak is.

A szerzõ, dr. Zavodnyik József 1991-tõl 2001-ig az Állami Biztosításfelügyeletnél, illetve a Pénzügyi Szer-vezetek Állami Felügyeleténél dolgozott, 2001-tõl a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagja.

Az elmúlt években számos publikációja jelent meg a biztosítási jog tárgyában, s több helyen oktat biztosítá-si ismereteket.

A 848 oldal terjedelmû, kétkötetes kiadvány ára3675 Ftáfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.

Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve meg-rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendeljük

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény magyarázata I–II.címû két-kötetes kiadványt (ára:3675 Ftáfával) ... példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ...

Címe (város, irányítószám): ...

Utca, házszám: ...

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………

………

cégszerû aláírás

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ

In document és a 2007. évi elõ fi ze té si ára ink ra (Page 93-98)

Related documents