Állattartási tevékenységre vonatkozó adatok:

In document és a 2007. évi elõ fi ze té si ára ink ra (Page 46-52)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

3. Állattartási tevékenységre vonatkozó adatok:

A naprakészen vezetett telepi állomány-nyilvántartása alap-ján állatfaj korcsoportonként adja meg a 2006. év során (2006. január 1. és a kifizetési kérelem benyújtása, illetve de-cember 31. között) a tartási helyen tartott legmagasabb állat-létszámot az alábbiak szerint:

– legalább hat hónapig fenntartott állatlétszám, maxi-mum 60 napos megszakításokkal:szarvasmarha 6–24 hó-napos korig, 24 hóhó-naposnál idõsebb szarvasmarha, juh gyes korcsoport), tenyészkoca malacok nélkül, kan, ló gyes korcsoport), broiler (vegyes korcsoport), tojótyúk (ve-gyes korcsoport) esetében;

– legalább két hónapig fenntartott állatlétszám:borjú hat hónapos korig, 25 kg alatti malac, hízósertés 25–110 kg ese-tében.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 2006. évi támogatási összeg a 3.

pontban megadott állatlétszámok alapján kerül meghatáro-zásra. Állatlétszám növelés esetén a támogatási összeg nem módosul a jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozat vég-összegéhez képest.

A4. kitöltési dátum és aláírásrovatban tüntesse fel a kitöl-tés dátumát és írja alá a betétlapot! Cégek esetén cégszerû alá-írás szükséges. (Cégek esetében a kérelmet kizárólag aláalá-írási joggal rendelkezõ személy írhatja alá!)

Felhívjuk figyelmét hogy a kifizetési kérelem aláírás nélkül nem fogadható el!

Csatolandó mellékletek A kifizetési kérelemhez az alábbi mellékleteket kell csatolni:

1. Építési engedély köteles (környezetvédelmi, illetve állatjóléti és -higiéniai) beruházás esetén az illetékes hatóság ál-tal kiállított használatba vételi engedélyt;

2. Nem építési engedély köteles állatjóléti és -higiéniai célú beruházás esetén, a tartási hely szerint illetékes állategész-ségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ állomás által kiállított – az MVH által rendszeresített – igazolást a megvalósított beruhá-zások állatjóléti és -higiéniai elõírásoknak való megfelelõségérõl;

3. Amennyiben az Állomás nem jogosult kiadni igazolást, úgy szakértõ igazolását a beruházás szakmai/mûszaki meg-felelõségérõl;

4. Nem építési engedély köteles környezetvédelmi célú beruházás esetén az építésügyi hatóság által kiállított fennma-radási engedélyt.

Fontos!

Csak akkor zárja le a borítékot és küldje el kifizetési kérelmét, ha a következõ kérdések mindegyikére „igen”–nel válaszol:

– Olvashatóan kitöltötte az összes kötelezõen kitöltendõ rovatot?

– A nyilatkozatokat figyelmesen elolvasta és egyetértett velük?

– Aláírta és dátummal ellátta a fõlapot és az adatközlõ betétlapot?

– Csatolt minden szükséges igazolást és engedélyt?

Amennyiben minden kérdésre „igen”-nel válaszolt,

zárja le a borítékot és tértivevényesen adja postára a területileg illetékes MVH megyei kirendeltség részére!

A borítékra írja rá:

„EU környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai elõírásoknak való megfeleléshez nyújtott támogatás – kifizetési kérelem”

1. számú melléklet

Környezetvédelmi, valamint állatjóléti és -higiéniai célú beruházás típusok

Elõírás leírása Kód Beruházástípusok

Környezetvédelmi célú beruházások

Trágyaeltávolítás, trágyakezelés, tárolás telepen belül és kívül

KT11 Szilárd burkolatú – felszín alatti és feletti – tárolómedencék (pl. beton falú tárolók, medencék)

KT12 Szivárgás ellen biztosított medencék (tárolótavak) KT13 Trágyatároló tartályok, silók (fém, mûanyag) KT14

Trágyakezelés, szállítás gépészeti berendezéseinek beszer-zése és beszerelése (szivattyúk, trágyakihúzók, fázisbontók, stb.)

KT15 Épületen belüli, technológiaváltás miatti – építészeti átalakí -tások. (pl. trágyacsatorna kialakítás)

Állatjóléti és állathigiéniai célú beruházások

Padozatra vonatkozó elõírások

ÁP11 Kopásálló, tömör „melegpadozat” építése (betonpadozat) ÁP12 Padozat kialakítás szerkezeti anyagból (pl. rácspadozat, fém,

mûanyag stb.)

Mikroklímára vonatkozó elõírások

ÁK11 Elektromos istállóvilágítási berendezések beszerzése és be-szerelése (világítótestek, vezetékek, vezetékelektronika stb.) ÁK12

Szellõzés és klíma technológiai berendezések beszerzése és beszerelése (ventilátorok, szabályzók, hûtõpanel, infralámpa stb.)

ÁK13 Pormentes takarmányozás berendezései (folyékony takarmá-nyozás stb.)

ÁK14 Technológiaváltás miatti épület átalakítások (építési munkák, pl. ablakcsere, zajszigetelés, villamos hálózati munkák stb.)

Elõírás leírása Kód Beruházástípusok

Állatok biztonságos elhelyezésére vonatkozó elõírások

ÁB11

Sérülést nem okozó, ill. minimalizáló területhatároló építé-szeti elemek és berendezések (kerítés, fal, kalodák stb.) al-kalmazása.

ÁB12 Tûzálló, ill. tûzkésleltetõ építészeti elemek használata (pl.

védõfestés)

ÁB13 Tûzivíztároló kialakítása valamint kiegészítõ berendezések beszerzése

ÁB14 Lábbarát és fertõzésmentes kifutó, illetve udvar kialakítása ÁB15 Szabadtéri ivóvízbiztosítás (pl. szélkerékkel hajtott fúrt kutas

vízellátás)

ÁB16 Menedéket nyújtó építmények építése. (szél, esõ, stb. hatásai ellen védõ „hodályok”)

Férõhely szükségletre vonatkozó elõírások

ÁF11 Technológiaváltás miatti építészeti átalakítások (istállóbelsõ, karám átalakítások, stb.)

ÁF21 Borjúboxok és tartozékaik ÁF31 Sertés fiaztatókutricák ÁF32 Kocakutricák

ÁF33 Kankutricák

ÁF41 Alternatív rendszerû ketreces tojóházi berendezések ÁF42 Feljavított rendszerû ketreces tojóházi berendezések

Tartás- és takarmányozás-technológiai elõírások

ÁT11 Takarmánydarálók ÁT12 Takarmánykeverõk ÁT13 Tároló építmények

ÁT14 Itatórendszer fagyásmentesítõ berendezések

ÁT15 Tartalék ivóvíz biztosítási berendezések alkalmazása (tarta-lék tartályok, riasztó berendezések, stb.)

ÁT16 Korszerû etetõ és itató-berendezések beszerzése és alkalma-zása (istállón kívül és belül egyaránt)

Telepi technológiához kapcsolódó mû-szaki fejlesztések

ÁM11 Villamos rendszert korszerûsítõ és biztonságossá tevõ építé-szeti beruházások

ÁM12 Tartalék áramszolgáltató rendszer kiépítése ÁM13 Riasztó rendszer kiépítése

2. számú melléklet

Címlista

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

megyei kirendeltségei és a központi ügyfélszolgálat elérhetõségei

Megyei kirendeltség MVH megyei kirendeltségek postacíme, címe Telefonszám és faxszám

Bács-Kiskun 6001 Kecskemét, Pf.: 470.

6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 5.

06 76 814-520 06 76 814-521

Baranya 7602 Pécs, Pf.: 365.

7621 Pécs, Rákóczi út 17.

06 72 814-520 06 72 814-521

Békés 5620 Békéscsaba, Pf.: 45.

5600 Békéscsaba, Temetõ sor 8.

06 66 814-520 06 66 814-521 Borsod-Abaúj-Zemplén 3501 Miskolc, Pf.: 646.

3530 Miskolc, Mindszent tér 1.

06 46 814-900 06 46 814-901 Csongrád 6701 Szeged, Pf.: 26. és 504.

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2–4.

06 62 814-900 06 62 814-901

Fejér 8002 Székesfehérvár, Pf.: 297.

8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 7–9.

06 22 814-520 06 22 814-521 Fõváros és Pest 1391 Budapest, Pf.: 248.

1093 Budapest, Lónyai út. 38.

06 1 814-8900 06 1 814-8901

Gyõr-Moson-Sopron 9021 Gyõr, Munkácsy út 20. 06 96 814-542/-543

06 96 814-521 Hajdú-Bihar 4001 Debrecen, Pf.: 551.

4000 Debrecen, Piac u. 49–51.

06 52 814-544 06 52 814-521

Heves 3301 Eger, Pf.: 169.

3300 Eger, Maczky Valér út 2. II. em.

06 36 814-520 06 36 814-521 Jász-Nagykun-Szolnok 5002 Szolnok, Pf.: 111.

5000 Szolnok, József Attila u. 36.

06 56 814-523 06 56 814-521 Komárom-Esztergom 2801 Tatabánya, Pf.: 1394.

2800 Tatabánya, Vértanúk tere 1.

06 34 814-520 06 34 814-521

Nógrád 3101 Salgótarján, Pf.: 123.

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

06 32 814-520 06 32 814-521

Somogy 7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 9. 06 82 814-900/-920

06 82 814-901/-921 Szabolcs-Szatmár-Bereg 4401 Nyíregyháza, Pf.: 422.

4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 9.

06 42 814-900 06 42 814-901

Tolna 7101 Szekszárd, Pf.: 251.

7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7.

06 74 814-520 06 74 814-521

Vas 9701 Szombathely, Pf.: 245.

9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 1.

06 94 814-520 06 94 814-521

Veszprém 8202 Veszprém, Pf.: 791.

8200 Veszprém, Levendula u. 1.

06 88 814-900/-920 06 88 814-901/-921

Zala 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 142.

8900 Zalaegerszeg, Kis u. 1.

06 92 814-900/-920 06 92 814-901/-921

MVH Központi ügyfélszolgálat 06 1 374 3603

06 1 374 3604

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)

Irányító Hatóságának közleménye

az AVOP 3.1. „Vidéki jövedelemszerzési lehetõségek bõvítése” támogatási jogcím módosított

pályázati felhívásához

AVOP 3.1.2. Minõségi mezõgazdasági termékek

In document és a 2007. évi elõ fi ze té si ára ink ra (Page 46-52)

Related documents