KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ K7603 Ügyféladat-módosító laphoz

In document Miniszteri rendelet (Pldal 66-71)

Az Ügyféladat-mósosító lap kitöltése elõtt olvassa el az anyatehéntartás támogatás Gazdatájékoztatójának kérelem-módosításra vonatkozó részét.

Ezt a formanyomtatványt csak akkor kell benyújtani, ha az ügyfél azonosítására és/vagy elérhetõségére vonatkozó adatot kíván módosítani.

A nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott nagybetûkkel töltse ki!

Kitöltés után írja alá a nyomtatványt. Aláírás nélkül az Ügyféladat-módosító lap érvénytelen. Cégek esetén cégszerû aláírás szükséges!

Az Ügyféladat-mósosító lapot az illetékes megyei MVH Kirendeltséghez kell benyújtani!

1 - Hivatal tölti ki

Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen!

2 - Ügyfél-azonosítási információ

Itt adja meg az MVH által korábban – a Regisztrációs igazoláson – visszaigazolt tízjegyû ügyfél-regisztrációs számát.

Bármi legyen is a módosító lap benyújtásának célja, ezt az adatmezõt mindenképpen töltse ki a helyes adattal.

Amennyiben a korábban benyújtott K7600/K7601 Fõlapra nem írt ügyfél-regisztrációs számot vagy rossz ügyfél-re-gisztrációs számot írt, akkor a megfelelõ nyilatkozat mellett található jelölõnégyzetbe tegyen „X”-et, majd amennyiben tudja, akkor a hibásan megadott adatot is tüntesse fel a megfelelõ sorban. A helyes, illetve korábban helytelenül meg-adott adatok feltüntetésével megkönnyíti kérelmének feldolgozását.

A „Név” mezõben adja meg a nevét, illetve cég esetében a cég nevét. Bármi legyen is a módosító lap benyújtásának célja, ezt az adatmezõt mindenképpen töltse ki a helyes adattal, még akkor is, ha a korábban benyújtott kérelmen az helyesen szerepel.

Amennyiben a korábban benyújtott K7600/K7601 Fõlapon a nevet adta meg hibásan, a megfelelõ rovatban adja meg a benyújtott kérelmi lapra írt, hibás nevet is.

Figyelem: Nem fogadható el a módosítás, ha az eredeti kérelemhez képest az ügyfél-regisztrációs számot és a nevet egyaránt módosítja.

3 - A kérelemhez beadott betétlapon szereplõ hibás ügyfél-regisztrációs szám

Ennek a rovatnak a kitöltése, csak abban az esetben szükséges, ha a korábban beadott K7600/K7601 Fõlaphoz hibás ügyfél-regisztrációs számmal ellátott K7602 Betétlapot mellékelt. Ekkor itt adja meg a K7602 Betétlapon feltüntetett hibás ügyfél-regisztrációs számot.

4 - Kapcsolattartási információ

Ezt a rovatot csak akkor kell kitölteni, ha módosítani kívánja a korábbi K7600/K7601 Fõlapon szereplõ kapcsolattar-tási adatokat.

Itt adja meg a kapcsolattartó személy nevét és minél több elérhetõségi adatát. Amennyiben a kapcsolattartó személy megegyezik a kérelmezõ személyével, de az Ügyfél-regisztrációs rendszerben történõ bejelentkezéskor a regisztrációs kérelmen nem adott meg minden elérhetõségi adatot (pl. telefonszám), akkor azt itt tüntesse fel.

5 - Keltezés és aláírás

Kitöltés után írja alá a nyomtatványt. Aláírás nélkül az Ügyféladat-mósosító lap érvénytelen. Cégek esetén cégszerû aláírás szükséges!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

K7604 Kérelemmódosító lap kiesõ állat, illetve annak pótlásának bejelentéséhez

A Kérelemmódosító lap kitöltése elõtt olvassa el az anyatehéntartás támogatás Gazdatájékoztatójának a kérelemben szereplõ állatok módosítására, és a kiesõ állatok pótlására vonatkozó részeit!

Ezt a formanyomtatványt akkor kell benyújtani, ha a kérelmezett állatokra vonatkozóan a birtokon tartási idõ alatt kí-ván módosítani, vagy az állatorvosi igazolás kiegészítésére van szükség. A formanyomtatkí-ványönállóan beadható, a K7603 Ügyféladat-módosító lap benyújtására csak az ügyfél azonosítására vagy elérhetõségére vonatkozó adatmódosí-tás esetén van szükség.

1 - Hivatal tölti ki

Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen!

2 - Ügyfél-azonosítási információ

Itt adja meg az MVH által korábban – a Regisztrációs igazoláson – visszaigazolt tízjegyû ügyfél-regisztrációs számát, valamint nevét, illetve cég esetében a cég nevét.

3 - Állatadatok módosítása

A megfelelõ kör megjelölésével az alábbiak jelenthetõk be ezen adatblokk kitöltésével:

Törlés (a kérelmen bejelentett állat visszavonása) Új(a kérelmen be nem jelentett állat bejelentése) Kiesés

Pótlás

Amennyiben a korábban kérelmezett állatok valamelyikéttörölniszeretné kérelmérõl, az állat országkódjának (pl.

HU) és ENAR számának feltüntetését követõen a „Módosítás” cím alatt az állat fülszáma sorában és a „Törlés” szó alatti oszlopban lévõ kört jelölje meg „X”-szel.

Újállat feltüntetése esetén az új állat fülszámának beírása után a fülszámmal azonos sorban és az „Új” szó alatti osz-lopban lévõ kört jelölje meg „X”-szel.

Fontos! Új állat bejelentése csak a kérelem-beadási idõszakban lehetséges!

Abban az esetben, ha a birtokon tartási idõ alatt valamelyik kérelmezett állat kiesik, akiesõállat fülszámának beírása után a fülszámmal azonos sorban és a „Kiesés” szó alatti oszlopban lévõ kört jelölje meg „X”-szel.

Abban az esetben, ha egy kiesõ állatot az elõírásoknak megfelelõen pótolja,pótláscéljából beállított állat fülszámá-nak beírása után a fülszámmal azonos sorban és a „Pótlás” szó alatti oszlopban lévõ kört jelölje meg „X”-szel.

Figyelem! A kiesõ állat bejelentéséhez a kiesés okáról szólóállatorvosi igazolástkell mellékelni!

A kiesést annak bekövetkezése után 10 napon belül be kell jelenteni az MVH-nak. Ha azonban a kiesõ állatot pótolja, akkor a kiesés bejelentését megteheti legkésõbb a pótlás bejelentésével egyidõben, azonos Kérelemmódosító lapon.

A pótlást annak bekövetkezése után 10 napon belül be kell jelenteni az MVH-nak. (A pótlásra a kieséstõl számítva 60 nap áll rendelkezésre.)

4 - Állatorvosi igazolás

Ezt az adatblokkot kizárólag abban az esetben kell kitöltetnie a hatósági állatorvossal, ha bármilyen okból a kérelme-zett állata olyan tenyészetben áll, amelyik a korábbi K7600/K7601 Fõlap állatorvosi igazolásra vonatkozó rovatában nem szerepelt.

5 - Keltezés és aláírás

Kitöltés után írja alá a nyomtatványt. Aláírás nélkül a K7604 Kérelemmódosító lap érvénytelen. Cégek esetén cég-szerû aláírás szükséges!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

In document Miniszteri rendelet (Pldal 66-71)