• Nem Talált Eredményt

A TERMELÉSHEZ KÖTÖTT ANYATEHÉNTARTÁS TÁMOGATÁST IGÉNYLÕ, 120 000 KG TEJKVÓTÁNÁL TÖBBEL RENDELKEZÕ TERMELÕK RÉSZÉRE

In document Miniszteri rendelet (Pldal 54-63)

2007-es támogatási év

Ez a dokumentum a TÁJÉKOZTATÓ A TERMELÉSHEZ KÖTÖTT ANYATEHÉNTARTÁS TÁMOGATÁST IGÉNYLÕ, LEGFELJEBB 120 000 kg TEJKVÓTÁVAL RENDELKEZÕ TERMELÕK RÉSZÉRE címû dokumentum (a továbbiakban: Tájékoztató) kiegészítése, amely az abban foglaltaktól való eltéréseket tartalmazza. Az itt leírtakon túlmenõen a Tájékoztató ad tájékoztatást.

1. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK 1.1 Támogatható állat

Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelõ állatokra (támogatható állat) nyújtható:

háziasított marhafélék

Szarvasmarha és házi bivaly (Bubalus domesticus) fajú.

nõivarú

Üszõ is támogatható.

betöltötte a 8 hónapos kort

A Támogatási Kérelem postára adásának napján kora legalább 8 hónap.

hústípusú vagy kettõs hasznosítású típusba tartozik

Az állat csak akkor támogatható, ha a fajtája, a kérelem benyújtását megelõzõen az ENAR adatbázisba bejelentésre került. A nem támogatható fajták ENAR fajtakódjait a Tájékoztató tartalmazza.

2006. április 1. óta nem áll tejtermelés ellenõrzés alatt

a kérelmezõ tejtermelésre a késõbbiekben sem fogja hasznosítani

olyan állományhoz tartozik, amelyben hústermelés céljából nevelnek borjakat

A támogatási jogcím célja a hústípusú szarvasmarhahús-termelés támogatása, ezért az alapvetõen tejelõ állományok nem részesülnek ebbõl a támogatásból.

a birtokon tartás alatt olyan tenyészetben áll, ahol tejtermelést nem folytatnak

a kötelezõ birtokon tartás alatt a termelõ tenyészetében van

A kötelezõ birtokon tartás 6 hónap, amely a kérelem benyújtásának napján kezdõdik. Amennyiben a módosításra nyit-va álló idõben módosítást nyújt be az állatlétszámra vonatkozóan, a kérelem beadásának, így a birtokon tartási kötele-zettség elsõ napjának a módosítás postára adásának napja számít.

tenyészete igazoltan gümõkór-, brucellózis- és leukózis-mentes (hármas-mentes) 1.2 Jogosult mezõgazdasági termelõ

A támogatásra az a mezõgazdasági termelõ (a továbbiakban: termelõ) jogosult, aki

2007. június 1. és 2007. július 31. között az MVH által meghatározott, legalább 3 állatra vonatkozó, aláírt Tá-mogatási kérelmet (ami K7601 Fõlapból és legalább egy K7602 Betétlapból áll) postai úton benyújtja az MVH te-rületileg illetékes megyei Kirendeltségéhez

gondoskodik a tenyészetében lévõ állatállományra a 2000. július 17-i 1760/2000/EK tanácsi rendeletben és a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendeletben (a továbbiakban: ENAR rendelet) foglaltak betartásáról

Ezen feltétel teljesülését az MVH az ENAR adatbázis ellenõrzése révén adminisztratív úton a kérelmezett állatokra vonatkozóan ellenõrzi.

gondoskodik a tenyészetében lévõ állatállományban az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaál-lat-használatról

valamint

a támogatásra bejelentett állományában központi lajstromszámmal ellátott, támogatható fajtájú tenyészbi-kát illetve mélyhûtött szaporítóanyagot használ,

a termékenyítéseket és fedeztetéseket, pároztatásokat és embrió átültetéseket, az elõírt bizonylatokon az MgSzH központi adatbázisába bejelentette és adatait a központi adatbázisban regisztrálták

Ezen feltétel teljesülését az MVH az TER adatbázis ellenõrzése révén adminisztratív úton a kérelmezett állatokra vo-natkozóan ellenõrzi.

a támogatásra bejelentett tenyészetében jellemzõen hústermelés céljára tart borjakata kérelmezett állatai legalább 30%-nak van ellése a támogatási év során

valamint

a kérelmezett állattól született borjak a születést követõen, legalább egy hónapon keresztül az anyjukkal azo-nos tenyészetben találhatók

a támogatás alapjául szolgáló állatai esetén, a birtokon tartás teljes ideje alatt az üszõk aránya legfeljebb 40%

Ezen feltétel teljesülését az MVH az ENAR és a TER adatbázis ellenõrzése révén adminisztratív úton a támogatható állatokra vonatkozóan ellenõrzi.

ügyfél-regisztrációs számmal rendelkezik

Ha még nem rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal, a kitöltött regisztrációs kérelmi lapot (G001) legkésõbb az anyatehén-tartás támogatására vonatkozó Támogatási kérelem benyújtásával egyidõben nyújtsa be.

ügyfél-regisztrációs száma szerepel a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban

A támogatásra az a termelõ jogosult, aki a támogatási kérelmen bejelentett állatok tenyészetének állattartójaként sze-repel a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban és az ügyfél-regisztrációs száma szesze-repel az ENAR nyilvántartásban is.

Amennyiben több tenyészettel rendelkezik, bizonyosodjon meg róla, hogy minden tenyészet esetén az ügyfél-regiszt-rációs száma szerepel a tartó adatok között.

Az a termelõ, akinek az ügyfél-regisztrációs száma nem szerepel az ENAR nyilvántartásban, a2151 Tenyészet módo-sító laponjelentheti be az MgSzH- hoz. A fentiekkel kapcsolatos további információt az OMMI- ENAR ügyfélszolgála-ta nyújt [tel.: 06 (1) 212-1730; enarufsz@enar.hu].

tejkvótája meghaladja a 120 000 kg-ot

A tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerrõl szóló 69/2004. (IV. 29.) FVM rendelet szerint rendelkezésre álló egyéni referenciamennyisége (tejkvóta) több mint 120 ezer kg a 2006/2007-es kvótaévben.

Ezt az MVH a nyilvántartásából a 2007. március 31-i állapotnak megfelelõen ellenõrzi. Az egyéni referenciamennyi-ségbe a 2004/2005-ös kvótaév kezdetétõl (2004. május 1-jétõl) gazdasági társaságba vagy szövetkezetbe vagyoni hozzá-járulásként bevitt vagy részükre használatba adott kvótamennyiség is beletartozik.

nem áll végrehajtási, csõd-, felszámolási, adósságrendezési vagy végelszámolási eljárás alatt

2. A TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSA 2.1 Támogatási kérelem

A Támogatási kérelem 2 részbõl áll:

K7601 Támogatási kérelem a 120 ezer kg tejkvótánál többel rendelkezõ termelõk részére – Fõlap (a továb-biakban: K7601 Fõlap)

A K7601 Fõlap tartalmazza a kérelmezõre vonatkozó részletes adatokat és az állomány hármas-mentességérõl szóló állatorvosi igazolást. A K7601 Fõlap adatainak kitöltése után a hatósági állatorvost kell felkeresni az igazolás kiállítá-sához.

K7602 Támogatási Kérelem – Betétlap (a továbbiakban: K7602 Betétlap)

A K7602 Betétlapból annyit kell beküldeni, amennyi az összes kérelmezett állat feltüntetéséhez szükséges. A K7602 Betétlapokat el kell látni sorszámmal.A kérelmezõnek az összes betétlapot alá kell írnia.

In document Miniszteri rendelet (Pldal 54-63)