Az ajánlatot 1 példányban az MVH Központi Hivatalához kell benyújtani írásban személyesen, postai úton vagy faxon.

A postai úton benyújtott ajánlatoknak pecséttel ellátott dupla borítékban kell beérkezniük a Mezõgazdasági és Vidék-fejlesztési Hivatal postacímére:

1385 Budapest, 62. Pf.: 867. A külsõ borítékon fel kell tüntetni: „Gabonaexport-ajánlat – búza”. Faxon történõ be-nyújtás esetén az ajánlatot az alábbi számra kell elküldeni: 06 (1) 219-4511.

A kérelmet személyesen ügyfélfogadási idõben az MVH Központi Hivatalának ügyfélszolgálatán lehet benyújtani.

Postai feladás és személyes benyújtás esetén a belsõ, szintén pecséttel ellátott borítékra, fax esetén az oldal felsõ részé-re a következõ megjegyzést kell tenni: „Ajánlat a közönséges búza egyes harmadik országokba történõ kivitele utáni ex-port-visszatérítés pályázati felhívásával kapcsolatban – (936/2006/EK rendelet – bizalmas).”

VI. Kapcsolódó jogszabályok

– a Tanács 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK rendelete a gabonafélék piacának közös szervezésérõl;

– a Bizottság 1995. június 29-i 1501/95/EK rendelete a gabonafélékkel kapcsolatos export-visszatérítés nyújtására és a gabonafélék piacán bekövetkezõ zavarok esetén hozandó intézkedésekre vonatkozóan az 1766/92/EGK tanácsi rende-let alkalmazásának egyes részrende-letes szabályainak megállapításáról;

– a Bizottság 2003. július 28-i 1342/2003/EK rendelete a gabonafélék és rizs import- és exportengedélyezési rendsze-rének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról;

– a Bizottság 2006. június 23-i 936/2006/EK rendelete a közönséges búza egyes harmadik országokba történõ kivite-lével kapcsolatos export-visszatérítésre vonatkozó pályázati felhívás kibocsátásáról;

– a Bizottság 2000. június 9-i 1291/2000/EK rendelete a mezõgazdasági termékek behozatali- és kiviteli engedélyei, valamint elõzetes rögzítési igazolások rendszere alkalmazásának közös részletes szabályainak meghatározásáról;

– a Bizottság 1999. április 15-i 800/1999/EK rendelete a mezõgazdasági termékek után járó export-visszatérítési rend-szer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról;

– a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdései-rõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény;

– az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszer-ben érintett ügyfelekkel összefüggõ ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételrõl szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet;

– a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004.

(II. 23.) Korm. rendelet

– a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggõ intézkedések végrehajtásáról szóló 29/2004.

(II. 28.) Korm. rendelet.

VII. Mellékletek

– a Bizottság 2006. június 23-i 936/2006/EK rendelete a közönséges búza egyes harmadik országokba történõ kivite-lével kapcsolatos export-visszatérítésre vonatkozó pályázati felhívás kibocsátásáról;

– a Bizottság 2006/C 148/16 számú pályázati felhívásának hirdetménye a közönséges búza egyes harmadik országok-ba történõ kivitele utáni export-visszatérítésrõl.

További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu, valamint az export@mvh.gov.hu e-mail címen kérhetõ.

Budapest, 2006. július 18.

Margittai Miklóss. k.,

elnök

A Bizottság 936/2006/EK rendelete (2006. június 23.)

a közönséges búza egyes harmadik országokba történõ kivitelével kapcsolatos export-visszatérítésre vonatkozó pályázati felhívás kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerzõdésre, tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezésérõl szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre1és különösen annak 13. cikke (3) bekezdése elsõ albe-kezdésére,

mivel:

(1) A gabonafélék piacának jelenlegi helyzetét figyelembe véve célszerûnek tûnik, hogy a gabonafélékkel kapcsolatos export-visszatérítés nyújtására és a gabonafélék piacán bekövetkezõ zavarok esetén hozandó intézkedésekre vonatkozó-an az 1766/92/EGK tvonatkozó-anácsi rendelet alkalmazásának egyes részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1995. június 29-i 1501/95/EK rendelet24. cikke értelmében a közönséges búza kivitelével kapcsolatos export-visszatérítésre vonat-kozó pályázati felhívás kibocsátásra kerüljön.

(2) Az export-visszatérítés meghatározását illetõen a pályázati felhívás eljárásának alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat az 1501/95/EK rendelet szabályozza. A pályázati felhíváshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások között szerepel az exportengedély-kérelem benyújtása és a biztosíték letétbe helyezése. A biztosíték összegét rögzíteni kell.

(3) Az e pályázati felhívás keretében kiadott engedélyekhez egyedi érvényességi idõtartamot kell megállapítani. En-nek az érvényességi idõtartamnak összhangban kell állnia a világpiac 2006/2007-es gazdasági évre vonatkozó szükség-leteivel.

(4) Az összes érdekelt féllel való egyenlõ elbánás biztosítása érdekében a kiadott engedélyek érvényességi idejének azonosnak kell lennie.

(5) Az újrabehozatal megelõzése érdekében csak egyes harmadik országokba való kivitelhez nyújtandó visszatérítés.

(6) A kivitelre vonatkozó pályázati eljárás szabályszerû lefolyásának biztosítása érdekében elõ kell írni a minimális mennyiséget, valamint az illetékes szolgálatoknál leadott ajánlatok továbbítási határidejét, illetve formáját.

(7) Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével, ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Az 1501/95/EK rendelet 4. cikke értelmében az exportvisszatérítésre vonatkozó pályázati felhívás kibocsátásra kerül.

1HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

2HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.

16. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2427

(2) A pályázati felhívás közönséges búza kivitelére vonatkozik, a következõ rendeltetési helyekre való kivitel kivéte-lével: Albánia, Bulgária, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Montenegró3, Macedónia Volt Jugoszláv Köz-társaság, Liechtenstein, Románia és Svájc.

(3) A pályázati felhívás 2007. június 28-ig áll nyitva. A pályázati felhívás idõtartama alatt heti kiírásokra kerül sor, melyekhez az ajánlatok benyújtására vonatkozó mennyiségeket, illetve idõpontokat a pályázati felhívás hirdetményében határozzák meg.

Az 1501/95/EK rendelet 4. cikke (4) bekezdésének elsõ albekezdésétõl eltérve az elsõ pályázati felhívásnál az ajánla-tok benyújtásának határideje 2006. július 6-án jár le.

2. cikk

Az ajánlatok csak akkor érvényesek, ha legalább 1 000 tonnát foglalnak magukban.

3. cikk

Az 1501/95/EK rendelet 5. cikke (3) bekezdése a) pontjában említett biztosíték összege tonnánként 12 euró.

4. cikk

(1) Az 1291/2000/EK bizottsági rendelet (1) 23. cikke4bekezdésétõl eltérve az 1501/95/EK rendelet 8. cikke (1) be-kezdésének megfelelõen kiállított exportengedélyek – érvényességi idejüket illetõen – az ajánlat benyújtásának napján kiadottnak számítanak.

(2) Az e rendeletben meghatározott pályázati felhívás keretében kiadott exportengedélyek az (1) bekezdés szerint a ki-adás idejétõl az azt követõ negyedik hónap végéig érvényesek.

5. cikk

A benyújtott ajánlatokat a pályázati felhívás hirdetményében elõírtaknak megfelelõen a tagállamok – a mellékletben lévõ formanyomtatványokat használva – legkésõbb az ajánlatok heti benyújtásához kiszabott határidõ lejártát követõ másfél órán belül, elektronikus úton juttatják el a Bizottsághoz.

Amennyiben nem nyújtottak be ajánlatokat, a tagállamok ugyancsak az elsõ albekezdésben elõírt határidõn belül érte-sítik arról a Bizottságot.

Az ajánlatok benyújtásához elõírt határidõk a belga idõszámítás szerint értendõk.

6. cikk

Ez a rendelet azEurópai Unió Hivatalos Lapjábantörténõ kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelezõ és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 23-án.

a Bizottság részérõl Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

3Beleértve Koszovót, az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244 sz. határozatában foglalt meghatározása szerint.

4HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb a 410/2006/EK rendelettel (HL L 71., 2006.3.10., 7. o.) módosított rendelet.

MELLÉKLET

A közönséges búza egyes harmadik országokba történõ kivitelével kapcsolatos export-visszatérítésre vonatkozó pályázati felhívás

Formanyomtatvány (*) (936/2006/EK rendelet) (Az ajánlattétel lejárata)

1 2 3

Az ajánlattevõk számozása Mennyiség tonnában Az export-visszatérítés összege tonnánként euróban 1

2 3 stb.

* A DG AGRI (D/2)-nek küldendõ.

A közönséges búza egyes harmadik országokba történõ kivitele utáni export-visszatérítés pályázati felhívásának hirdetménye

(2006/C 148/16) I. TÁRGY

1. Pályázati felhívásra kerül sor a 1001 90 99 KN-kóddal rendelkezõ közönséges búza egyes harmadik országokba tör-ténõ kivitele utáni export-visszatérítését illetõen.

2. A teljes mennyiség, melyre az 1501/95/EK bizottsági rendelet14. cikke (1) bekezdésében megállapított maximális export-visszatérítés vonatkozhat, kb. 2 000 000 tonna lehet.

3. A felhívás az alábbiaknak megfelelõen történik:

– 1784/2003/EK tanácsi rendelet2, – 1501/95/EK rendelet,

– 936/2006/EK bizottsági rendelet3.

In document A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény magyarázata I–II. (Pldal 58-61)