– a Ta nács 2003. szep tem ber 29-i 1784/2003/EK ren de le te a ga bo na fé lék pi a cá nak kö zös szer ve zé sé rõl;

– a Bi zott ság 1993. jú li us 28i 2131/1993/EGK ren de le te az in ter ven ci ós hi va ta lok bir to ká ban lévõ ga bo na fé lék ér té -ke sí té si el já rá sá nak és fel té te le i nek meg ál la pí tá sá ról, valamint annak módosításai;

– a Bi zott ság 2000. jú ni us 9-i 1291/2000/EK ren de le te a me zõ gaz da sá gi ter mé kek re vo nat ko zó be ho za ta li és ki vi te li en ge dé lyek és elõ ze tes rög zí té si iga zo lá sok rend sze ré nek al kal ma zá sá ra kialakított részletes közös szabályok;

– a Bi zott ság 1998. de cem ber 22i 2808/98/EK ren de le te az eu ró val kap cso la tos ag ro mo ne tá ris rend szer nek a me zõ -gaz da ság ban való al kal ma zá sá ra vo nat ko zó rész le tes szabályok megállapításáról;

– a Bi zott ság 1992. ok tó ber 16-i 3002/1992/EGK ren de le te az in ter ven ci ó ból szár ma zó ter mé kek fel hasz ná lá sá nak és/vagy ren del te té sé nek iga zo lá sá ra vo nat ko zó kö zös rész le tes szabályok megállapításáról

– a Bi zott ság 1985. jú li us 22i 2220/85/EGK ren de le te a me zõ gaz da sá gi ter mé ke ket érin tõ biz to sí té ki rend szer al kal -ma zá sá ra vo nat ko zó kö zös rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról;

– az ag rár pi a ci rend tar tás ról szóló 2003. évi XVI. törvény;

– a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i -rõl és az ez zel össze füg gõ tör vény mó do sí tá sok ról szó ló 2003. évi LXXI II. tör vény;

– a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ról szó ló 81/2003. (VI. 7.) Korm. ren de let;

16. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2415

– az Eu ró pai Unió Kö zös Ag rár po li ti ká ja ma gyar or szá gi vég re haj tá sá ban, il let ve a nem ze ti ag rár tá mo ga tá si rend szer -ben érin tett ügy fe lek kel össze füg gõ ügy fél re gisz ter lét re ho zá sá ról és az ez zel kap cso la tos nyil ván tar tás ba vételrõl szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. ren de let;

– a me zõ gaz da sá gi és élel mi szer-ipa ri ter mé kek hez kap cso ló dó biz to sí ték rend szer sza bá lya i ról szó ló 17/2004.

(II. 13.) Korm. ren de let [mó do sí tot ta az 57/2005. (III. 30.) Korm. ren de let];

– a me zõ gaz da sá gi és élel mi szer-ipa ri ter mé kek in ter ven ci ó já ról szó ló 102/2004. (IV. 27.) kor mány ren de let;

– a ga bo na in ter ven ci ó já ról szó ló 101/2005. (X. 28.) FVM rendelet.

A fen ti ek ben fel so rolt jog sza bá lyok a min den ko ri ha tá lyos mó do sí tá sok kal együtt értelmezendõk.

XII. To váb bi in for má ci ók

A fel hí vás és mel lék le tei a www.mvh.gov.hu hon lap „Köz le mé nyek” me nü pont ja alól tölt he tõk le.

A kap cso ló dó jog sza bá lyok meg ta lál ha tók a www.mvh.gov.hu és a www.fvm.hu hon la po kon, il let ve az Eu ró pai Unió hi va ta los hon lap ján, a http://eu ro pa.eu.int/eur-lex/hu/se arch/se arch_lif.html cí men.

To váb bi in for má ció az er te ke si tes@mvh.gov.hu e-ma il cí men, va la mint a +36 (1) 219-4576 te le fon szá mon kér he tõ.

Ez a fel hí vás az MVH hon lap ján tör té nõ meg je le nés (ki hir de tés) idõ pont já ban lép hatályba.

Bu da pest, 2006. jú li us 12.

Mar git tai Mik lós s. k.,

el nök

1. számú melléklet

Állapot Tétel-szám

Tétel- azono-sító

Mennyiség Üzemeltetõ neve Raktár címe Megye

Kitáro-lási ka-pacitás közút (tonna/

óra) Kitáro-lási ka-pacitás vasút (tonna/

óra) Kitáro-lási ka-pacitás vízi út (tonna/

óra) Minõségi

felár (EUR/t)

Nedves- ségtarta-lom % (búza)

Tört szemek aránya %

(búza) Szem- szeny-

nyezett-ség % (búza)

Csírázott szemek

% (búza) Fajsúly (kg/hl) (búza)

Fehérje-tartalom

% (búza) Esés-szám

(bú-za) Mini-mális

Zeleny-index (ml) (búza)

Idegen anyag %

(búza) Kifogás-talan mi-nõségû, alapvetõ gabonán kívüli anyagok maximá-lis száza-léka (%) (búza) Pályázható BB40 1040568 2010,35Belvárdgyulai Mezõgazdasági

Zrt.

7822 Nagyharsány

0502 hrsz. Baranya 40

Össz.: 2010,35 0,4 13,1 2,36 0,53 0,48 79,87 11,62 239 45,13 0,37 3,74

Pályázható BB41 1039717 1655,97Ormánság 2000 Termelõ, Beruházó

7824

Egyházas-haraszti, Petõfi u. Baranya 40

Össz.: 1655,97 0,5 12,97 1,91 0,67 0,21 80,93 12,89 268 63,54 0,26 3,05

Pályázható BB42 1058552 715,6 Agrograin Kereskedelmi Zrt. 7700 Mohács,

Budapesti utca 4. Baranya 60 60 150

Össz.: 715,6 0,8 12,69 0,99 0,56 0,96 80,59 14,66 278 63,61 0,33 2,84

Pályázható mindösszesen: 4381,92

16.számFÖLDMÛVELÉSÜGYIÉSVIDÉKFEJLESZTÉSIÉRTESÍTÕ2417

2. számú melléklet Ajánlat

a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2006. (VII. 12.) MVH ajánlattételi felhívása

magyar intervenciós készletbõl származó 5000 tonna mennyiséget el nem érõ étkezési búza belpiacon történõ értékesítésére vonatkozó egyedi pályázati felhívás megnyitásáról

1. Az ajánlattevõ azonosító adatai:

Név

Regisztrációs szám Kapcsolattartó személy

Kapcsolattartó elérhetõsége(i) Telefon: Fax:

2. A megpályázott gabona adatai

Tétel száma Mennyiség (tonna) Ajánlati ár (EUR/tonna) Rendeltetési ország

Összesen:

Több ajánlat esetén megegyezõ formátumú táblázat kitöltése szükséges.

Az ajánlat ……… nap ……… óráig érvényes.

3. Nyilatkozatok

Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt feltételeket megismertem.

Kijelentem, hogy az ajánlattételhez csatoltam a ……… Ft/tonna biztosíték letételérõl szóló bizonylatot.

Meghatalmazás: c nincs c mellékelve

Dátum:

Bélyegzõlenyomat és cégszerû aláírás:

Táviratilag vagy telefax útján tett ajánlatoknál az ajánlattevõ teljes címét fel kell tüntetni.

Lapok száma:

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 72/2006. (VII. 14.) MVH

köz le mé nye

a cu korága zat ban mû kö dõ ter me lõ- és fel dol go zóvál lal ko zá sok elis me ré sé rõl I. A kö zös cu kor pi a ci rend tar tás

Az Eu ró pai Unió Kö zös Ag rár po li ti ká ja alá tar to zó cu kor pi a ci rend tar tás ra vo nat ko zó an 2006. jú li us 1jé tõl új sza bá lyo zás lé pett ha tály ba. Az új jog sza bá lyi ren del ke zé sek ér tel mé ben azok a ter me lõ, il let ve fel dol go zó vál lal ko zá sok (to váb bi ak ban: ügy fél), ame lyek a rend tar tás ha tá lya alá tar to zó ter mé ke(ke)t ál lí ta nak elõ, il let ve ilyen ter mé ke ket hasz -nál nak fel, ki zá ró lag a tag ál la mi il le té kes ha tó ság ál tal ki bo csá tott el is me rés után ve het nek részt az egyes in téz ke dé sek ben, il let ve él het nek egyes – a rend tar tás ke re té ben biz to sí tott – jo gok kal. A Ma gyar or szá gon be jegy zett, il let ve itt mû kö dõ vál lal ko zá sok az el is me ré si ké rel met a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal hoz (MVH) nyújt hat ják be, az el -is me rés fel té tel rend sze rét az e Köz le mény ben hi vat ko zott jog sza bá lyok, va la mint azok alap ján ki adott köz le mé nyek – töb bek kö zött je len Köz le mény – egyes ren del ke zé sei ha tá roz zák meg. Amennyi ben az ügy fél tel je sí ti, il let ve vál lal ja az elõ írt kö ve tel mé nye ket, az MVH részére határozatlan idõre szóló elismerést bocsát ki, amely az elismerés bármely feltételének megszegése vagy hiányos teljesítése esetén azonnali hatállyal visszavonható vagy felfüggeszthetõ.

El is me ré si ké rel met olyan ügy fél nyújt hat be, aki/amely ele get tett az Eu ró pai Unió Kö zös Ag rár po li ti ká ja ma gyar or -szá gi vég re haj tá sá ban, il let ve a nem ze ti ag rár tá mo ga tá si rend szer ben érin tett ügy fe lek kel össze füg gõ ügy fél re gisz ter lét re ho zá sá ról és az ez zel kap cso la tos nyil ván tar tás ba vé tel rõl szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. ren de let ben elõ írt re giszt -rá ci ós kö te le zett sé gé nek. A re giszt -rá ci ós ké re lem leg ké sõbb az el is me ré si ké re lem mel egy ide jû leg nyújt ha tó be az 1. szá mú mel lék let sze rin ti G001 számú nyomtatványon.

In document A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény magyarázata I–II. (Pldal 47-51)