Elszámolás ütemezése

In document Miniszteri rendelet (Pldal 133-136)

Miniszteri utasítás

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ kifizetési kérelemhez

VIII. Közlemény kapcsolódó mellékletei

3. Elszámolás ütemezése

Ebben az adatblokkban a beruházás elszámolásának ütemezésével kapcsolatos adatokat kell kitölteni. A beruházás el-számolása tekintetében naptári évenként két kifizetési kérelem benyújtására van lehetõség, azonban a kiadásokat évi bontásban, összevontan kell megadni.

Amennyiben Ön

– az Áfa tv. értelmében a támogatott mûvelethez kapcsolódó tevékenysége révénáfa-visszatérítésre nem jogosult, akkor a pénzügyi terv II betétlapot a beruházás áfát tartalmazó bruttó költségadataival töltse ki;

– a támogatott mûvelethez kapcsolódó tevékenysége révén bármilyen jogcímenáfa-visszatérítésre jogosult, akkor a pénzügyi terv II betétlapot a beruházás nettó költségadataival töltse ki;

– nem alanya az Áfa tv-nek, dealanya az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvénynek, ak-kor a pénzügyi terv II betétlapot a beruházás áfát tartalmazó bruttó költségadataival töltse ki.

A költségeket megállapíthatja árajánlatok, vagy saját kalkuláció alapján is. Fontos, hogy várható kiadásait minél pon-tosabban állapítsa meg!

3.1 Beruházás költsége + ápolás (E Ft)

Itt adja meg az ültetvény létrehozásával kapcsolatban felmerülõ összes költséget az ápolási költségekkel együtt elszá-molási évenként ezer Ft-ban.

3.2 Kalkulált támogatás

A kalkulált támogatás összegét az alábbiak szerint tudja kiszámítani:

Parcellákra vonatkozó részadat meghatározása

1. A telepítés betétlap 3. adatblokkjának megadott telepítendõ parcella méretét szorozza meg az alább található táblá-zatban a fajhoz (tõszámot is figyelembe véve) meghatározott maximális fajlagostelepítéskiadással, és megkapja az el-számolható max. kiadást.

2. Az 1. pontban megkapott összeget hasonlítsa össze a telepítés betétlap 4. adatblokkjának 1–5. pontjaiban feltünte-tett értékek összegével és állapítsa meg, hogy melyik a kisebb. A kisebb érték lesz azelszámolható kiadás,ami nem tar-talmazza a kerítés és térburkolat-kialakításra, az öntözési rendszer kiépítésére, korszerûsítésére, valamint az ápolásra igénybe vehetõ maximális fajlagos költséget.

3. A 2. pontban megállapított elszámolható kiadást szorozza meg 0,2-el (mivel a kerítés, térburkolat-kialakítás csak az elszámolható kiadás 20%-áig támogatható) és így megkapja parcellánként az elszámolható max. kiadást kerítés és tér-burkolat-kialakításra.

4. A 3. pont szerinti értéket hasonlítsa össze a telepítés betétlap 4. adatblokkjának 6. pontjában feltüntetett értékkel és állapítsa meg, hogy melyik a kisebb. Ez a kisebb érték azelfogadott kiadás kerítésre és térburkolat-kialakításra.

5. A 2. pontban megállapított elszámolható kiadást szorozza meg 0,2-el (mivel az öntözési rendszer kiépítése, korsze-rûsítése csak az elszámolható kiadás 20%-áig támogatható) és így megkapja parcellánként az elszámolható max. kiadást az öntözési rendszer kiépítésére, korszerûsítésére.

6. Az 5. pont szerinti értéket hasonlítsa össze a telepítés betétlap 4. adatblokkjának 7. pontjában feltüntetett értékkel és állapítsa meg, hogy melyik a kisebb. Ez a kisebb érték azelfogadott kiadás öntözési rendszer kiépítésére, korszerûsí-tésére.

7. A 2. pontban megállapított elszámolható kiadást szorozza meg 0,1-el (mivel az ápolás csak az elszámolható kiadás 10%-áig támogatható) és így megkapja parcellánként azelszámolható max. kiadást ápolásra.

8. Az 5. pont szerinti értéket hasonlítsa össze a Gyümölcsültetvény-telepítés A betétlap 4. adatblokkjának 8. pontjában feltüntetett értékkel és állapítsa meg, hogy melyik a kisebb. A kisebb érték az elfogadott kiadás ápolásra.

9. Összesítse a 2., 4., 6. és 8. pontban megkapott értékeket, számolja ki annak a 12%-át és így megkapja a max. kiadást a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 31. § szerinti egyébre.

10. A 9. pont szerinti értéket hasonlítsa össze a telepítés betétlap 4. adatblokkjának 9. pontjában feltüntetett értékkel és állapítsa meg, hogy melyik a kisebb. Ez a kisebb érték azelfogadott kiadás a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 31. § szerinti egyébre.

11. Összesítse a 2., 4., 6., 8. és 10. pontban megkapott értékeket. Ez az összesített érték a telepítendõparcellára elszá-molható teljes kiadás.

12. A parcellára elszámolható teljes kiadást szorozza meg a megfelelõ támogatási mértékkel (40%, 50% vagy 60%).

Így megkapja aparcellánkénti támogatást.

A teljes támogatás meghatározása

13. Az 1–12. pontok alapján minden egyes telepítendõ parcellára számolja ki a támogatási összeget, azokat összesítse és megkapja gyümölcsültetvényre vonatkozóössztámogatást.

14. Akalkulált támogatásaz össztámogatás és a rendeletben meghatározott évenkénti és ügyfelenkénti támogatási összeg (100 millió Ft) közül a kisebb érték. Ez az érték a kalkulált támogatás.

15. „Az elszámolások benyújtásának ideje és az elszámolás értéke (e Ft)” táblázatban adja meg, hogy a 12. pont sze-rinti kalkulált támogatásból elszámolási évenként mennyit kíván elszámolni.

Táblázat: A 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet 5. § (6) bekezdésa)–d)ésf)pontjára meghatározott maximális fajlagos költségek

Faj Telepítési tõszám (db/ha) Telepítés (E Ft/ha)

alma 850-1450 3200

alma 1451-2000 4800

alma 2000 feletti 6200

körte 660-1650 3100

körte 1650 feletti 4600

cseresznye 410-1000 2300

cseresznye 1000 feletti 2900

meggy 410-800 3100

meggy 800 feletti 3800

kajszi 410-800 2300

kajszi 800 feletti 2900

õszibarack 660 feletti 3100

szilva 410-800 3200

szilva 800 feletti 3800

szamóca 1900

málna 9000 feletti 3300

szeder 2500 feletti 2700

köszméte 5000 feletti 3200

piros ribiszke 4700 feletti 2800

dió 200 feletti 1900

mogyoró 410 feletti 1500

mandula 410 feletti 2100

bodza 660 feletti 1500

spárga 1500

gesztenye 200 feletti 1900

csemegeszõlõ 3000 feletti 5500

A segédtáblázat és annak kitöltése:

1. Aparcella méretétírja be a táblázat„A”cellájába.

4. A táblázat„Ft”cellájába írja be atervezett telepítési kiadást, amelyben nincs benne a kerítés és térburkolat költsé-ge, az öntözési rendszer kialakítása, korszerûsítése, valamint az ápolás költsége (azaz a kérelem Telepítés betétlap 4. adatblokkjának 1–5. mezõibe beírt értékek összegét kell ide beírni).

5. A táblázat„Fm” cellájába a telepítettparcellára elszámolható max. telepítési kiadás(a kerítés és térburkolat költsége, az öntözési rendszer kialakításának, korszerûsítésének költsége, illetve az ápolás költsége nélkül) kerül, ame-lyet úgy számíthat ki, hogy a táblázat„A” cellájába írt területadatot megszorozzaa fenti táblázatban a fajhoz (tõszá-mot is figyelembe véve) meghatározottmaximális fajlagos telepítési költséggel.

6. A táblázat„J”cellájába a telepítettparcellára elszámolható kiadás(a kerítés és térburkolat költsége, az öntözési rendszer kialakításának, korszerûsítésének költsége, illetve az ápolás költsége nélkül) kell beírni, amely a táblázat„Ft”

cellájába, illetve az „Fm” cellájába írt érték közül a kisebbikérték.

7. A táblázat„Kt”cellájába írja be aparcellára vonatkozóan tervezett kiadást kerítés és térburkolat kialakításra (azaz a kérelem Telepítés betétlap 4. adatblokkjának 6-os mezõjébe írt értéket kell ide beírni).

8. A táblázat„Km”cellájába aparcellára vonatkozóan a kerítés és térburkolatra elszámolható max. kiadástkell megadni amelyet úgy számíthat ki, hogy a táblázat„J” cellájába írt érték 20%-át veszi.

Km=J*0,2

9. A táblázat„Ke”cellájába a telepítettparcellára vonatkozóan a kerítés és térburkolatra elfogadott kiadástkell beírni, amely a táblázat„Kt” cellájába, illetve az „Km”cellájába írt értékközül a kisebbikérték.

10. A táblázat„Gt”cellájába írja be aparcellára vonatkozóan tervezett kiadást az öntözési rendszer kialakításá-ra, korszerûsítésére(azaz a kérelem Telepítés betétlap 4. adatblokkjának 7-es mezõjébe írt értéket kell ide beírni).

11. A táblázat„Gm”cellájába aparcellára vonatkozóan az öntözési rendszer kialakítására, korszerûsítésére el-számolható max. kiadástkell megadni amelyet úgy számíthat ki, hogy a táblázat„J” cellájába írt érték 20%-át veszi.

Gm=J*0,2

12. A táblázat„Ge”cellájába a telepítettparcellára vonatkozóan az öntözési rendszer kialakítására, korszerûsí-tésére elfogadott kiadástkell beírni, amely a táblázat„Gt” cellájába, illetve az „Gm”cellájába írt értékközül a kiseb-bikérték.

13. A táblázat„Lt”cellájába aparcellára vonatkozó tervezett kiadás ápolásrakell beírni (azaz a kérelem Telepítés betétlap 4. adatblokkjának 8-as mezõjébe beírt értéket kell ide beírni).

14. A táblázat„Lm”cellájába aparcellára vonatkozó elszámolható max. kiadás ápolásrakell megadni amelyet úgy számíthat ki, hogy a táblázat„J” cellájába írt érték 10%-át veszi.

Lm=J*0,1

15. A táblázat„Le”cellájába aparcellára vonatkozó elfogadott kiadás ápolásrakell beírni, amely a táblázat„Lt”

cellájába, illetve az „Lm” cellájába írt érték közül a kisebbikérték.

16. A táblázat„Ht”cellájába aparcellára vonatkozó tervezett kiadás a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 31. § sze-rinti egyébrekell beírni (azaz a kérelem Telepítés betétlap 4. adatblokkjának 9-es mezõjébe beírt értéket kell ide beírni).

17. A táblázat„Hm”cellájába aparcellára vonatkozó elszámolható max. kiadás a 23/2007. (IV. 17.) FVM rende-let 31. § szerinti egyébrekell megadni amelyet úgy számíthat ki, hogy a táblázat„J”, „Ke”, „Ge”, „Le” cellájába írt értékeket összeadja és kiszámolja annak 12%-át.

Hm=[(J+Ke+Ge+Le)*0,12]

18. A táblázat„He”cellájába aparcellára vonatkozó elfogadott kiadás a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 31. § szerinti egyébrekell beírni, amely a táblázat„Ht” cellájába, illetve az „Hm” cellájába írt érték közül a kisebbik érték.

19. A táblázat„M”cellájába a telepítettparcellára elszámolható teljes kiadástkell írni, amely a „J”, a „Ke”, a

„Ge”, az „Le” és a „He” cellák értékeinek összege.

M=J+Ke+Ge+Le+He

20. A táblázat„O”cellájába a telepítettparcellánkénti támogatástkell beírni, amely a parcelláraelszámolható tel-jes kiadásnak („M”) és a parcellára vonatkozó támogatási mértéknek (40%, 50% vagy 60%) a szorzata.

21. A táblázat„P”cellájába azössztámogatáskerül, amely az 1–17. pontok alapján minden egyes telepítendõ parcel-lára kiszámított támogatási összegek összesítéséveláll elõ. Az össztámogatás nem lehet több 100 millió Ft-nál.

P =ΣO

Segédtáblázat A

Ft Fm J

M

Kt Km Ke

Gt Gm Ge

Lt Lm Le

Ht Hm He O

P

A – Telepítés betétlap 3. blokk „Parcella mérete”

Ft – Telepítés betétlap 4. blokk 1-tõl 5-ig mezõk értékeinek összege Kt – Telepítés betétlap 4. blokk 6-os mezõ

Gt – Telepítés betétlap 4. blokk 7-es mezõ Lt – Telepítés betétlap 4. blokk 8-as mezõ Ht – Telepítés betétlap 4. blokk 9-es mezõ E – max. fajlagos kiadás telepítés

Fm – elszámolható max. telepítési kiadás (ápolás, kerítés, térburkolat-kialakítás és öntözési rendszer kiépítése, kor-szerûsítése nélkül) (A*Ea)

J – elszámolható kiadás (Ft és Fm közül a kisebb)

Km – elszámolható max. kiadás kerítés és térburkolat kialakítása (J*0,2)

Ke – elfogadott kiadás kerítés és térburkolat kialakítása (Kt és Km közül a kisebb) Gm – elszámolható max. kiadás öntözési rendszer kiépítése, korszerûsítése (J*0,2)

Ge – elfogadott kiadás öntözési rendszer kiépítése, korszerûsítése (Gt és Gm közül a kisebb) Lm – elszámolható max. kiadás ápolásra (J*0,1)

Le – elfogadott kiadás ápolásra (Lt és Lm közül a kisebb)

Hm – elszámolható max.kiadás a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 31. § szerinti egyébre [(J+Ke+Ge+Le)*0,12]

He – max. fajlagos kiadás a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 31. § szerinti egyébre (Ht és Hm közül a kisebb) M – a parcellára elszámolható teljes kiadás (J+Ke+Ge+Le+He)

O – parcellánkénti támogatás (M*N) P – össztámogatás (ΣO)

In document Miniszteri rendelet (Pldal 133-136)