HATÁROZATOK TÁRA

In document Miniszteri rendelet (Pldal 189-192)

címû lapot ... példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...

Címe (város, irányítószám): ...

Utca, házszám: ...

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...

2008. évi elõfizetési díj egy évre: 26 460 Ft áfával.

fél évre: 13 230 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ...

...

cégszerû aláírás

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tartalom

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.

Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök, a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait, a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket, tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adat-bázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai, a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a Versenybírósági Határozatok.

Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok na-ponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adatcsomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.

Sokoldalúság

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazo-dást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok, bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak interaktív ábrázolása is.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-ban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.

Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke, magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan frissítjük és bõvítjük. Ûrlapkitöltõ programunk a gazdasági társaságok alapításával, mûködésével kapcsolatos forma-nyomtatványok kitöltésére és tárolására alkalmas.

(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.) Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 97 200 Ft + áfa

5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft + áfa

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft + áfa

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft + áfa

50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft + áfa

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft + áfa

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük aMAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVDváltozatát ... példányban, 2008. ... hónaptól.

A megrendelõ neve: ...

A megrendelõ címe: ...

Ügyintézõ neve: ...

Telefonszáma: ...

Küldési név, cím: ...

Keltezés: ………

………

cégszerû aláírás

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó útjára indította aKÖZIGAZGATÁSI SZEMLEcímû negyedéves folyóiratot.

AKÖZIGAZGATÁSI SZEMLEa hazai közigazgatás-tudomány képviselõi, közigazgatási szakemberek számára kíván olyan fórummá válni, amely igényes periodika szerepét tölti be a jövõben. A lap teret biztosít a közigazgatás-tudomány területén születõ tanulmányok, kutatási eredmények közzétételére, ugyanakkor feladatának tekinti, hogy a közigazgatásban végbemenõ változásokról, változtatá-sokról, új megoldáváltoztatá-sokról, kísérletekrõl is számot adjon; szakmai háttéranyagokat, elemzéseket mutasson be a kormányzati intézke-dések jobb megértése érdekében. Egyúttal helyet ad a nemzetközi kitekintések számára, illetve a közigazgatási szakmában közér-deklõdésre számot tartó eseményekrõl, rendezvényekrõl szóló érdekes és hasznos publikációk, könyvismertetések megjelenteté-sére. Ezen átfogó ismeretanyag teszi a folyóiratot a közigazgatás-tudomány, valamint a közigazgatási szakma gyakorlata iránt érdek-lõdõ olvasóközönség számára egyaránt hasznos olvasmánnyá.

A Közigazgatási Szemle a Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium alapításában, a 2008. évtõl kezdõdõen negyedévente jelenik meg.

A Közigazgatási Szemle elõfizetési díja a 2008. évre: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Példányonkénti vásárlás esetén a Közigazgatási Szemle ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *

Az angol és magyar nyelvûNEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat – International Journal of Public Administration in Central and Eastern Europemegjelentetésével a Magyar Hivatalos Közlönykiadó erejéhez mérten hozzá kíván járulni, hogy lépéseket tegyünk régiónk országai közigazgatási rendszereinek kölcsönös megismerése terén. Az újszerû és hiánypótló kezdeményezéssel a Kiadó célja, hogy térségünk több mint másfél tucat országából érkezõ cikkek, tanulmányok, köz-érdekû információk színesítsék minél szélesebb körben a lapot – ugyanakkor teret adván a világ távolabbi részeibõl érkezõ, a közigaz-gatási szakmát foglalkoztató témáknak is. A közép-kelet-európai térség közigazközigaz-gatási szervezetrendszereibe, az ott zajló folyamatok-ba és ott érvényesülõ tendenciákfolyamatok-ba történõ betekintés hasznos eszköze lehet az egymástól való tanulás folyamatának, a rendelke-zésre álló tapasztalatok megismerésének, valamint az érdeklõdõ tudományos és szakmai olvasóközönség számára alapot szolgáltat-hat összehasonlítások végzéséhez is. A Nemzetközi Közlöny a 2008. évtõl kezdõdõen negyedévente kerül kiadásra.

A Nemzetközi Közlöny elõfizetési díja a 2008. évre 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Példányonkénti vásárlás esetén a Nemzetközi Közlöny ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *

A Közigazgatási Szemle és a Nemzetközi Közlönyegyütteselõfizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 euró.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a 2008. évre aKÖZIGAZGATÁSI SZEMLEcímû negyedéves folyóiratot ………. példányban, amelyet kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évrea NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóiratcímû negyedéves lapot

………. példányban, amelyet kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre aKÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, valamint az angol–magyar nyelvûNEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóiratcímû negyedéves lapokat …... példányban, amelyeket kérem, juttassanak el címünkre.

Az együttes elõfizetés éves díja: 14 000 Ft (áfával) vagy 54 euró.

A megrendeléseket kérjük, a következõ faxszámra: (1)338-4746,vagy e-mail címre:erdei.bea@mhk.huszíveskedjenek küldeni!

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze elõfizetési igényét!

A megrendelõ (cég) neve: . . . . Címe (város/község, irányítószám): . . . . Utca, házszám: . . . . Az ügyintézõ neve, telefonszáma: . . . . A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: . . . . A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………

…………...………

cégszerû aláírás

Szerkesztésért felelõs: az FVM Jogszabály-elõkészítõ Fõosztály vezetõje.

Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu).

A kiadásért felelõs: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 1394 Budapest 62., Pf. 357.

Terjesztés: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245 mellék.

Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.:

321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).

2008. évi éves elõfizetési díj: 21 924 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 10 962 Ft áfával. Egy példány ára: 1050 Ft áfával.

A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 14190303

Formakészítés: SPRINT Kft.

08.0627 – Nyomta a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

977141903013130080

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok) és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.

Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság, egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar jogszabályokkal.

Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU Asszisztens menüpontban található ismertetõk.

Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai vonatkozású dokumentumokat.

Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.

Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet nyitni.

Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 86 400 Ft + áfa

5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft + áfa

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft + áfa

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft + áfa

50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft + áfa

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft + áfa

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük azEU-JOGSZABÁLYTÁRváltozatát ... példányban, 2008. ... hónaptól.

A megrendelõ neve: ...

A megrendelõ címe: ...

Ügyintézõ neve: ...

Telefonszáma: ...

Küldési név, cím: ...

Keltezés: ………

………

cégszerû aláírás

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös telefonszámon.

A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., fax-számon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

In document Miniszteri rendelet (Pldal 189-192)