• Nem Talált Eredményt

50. § Az Audit Önálló Osztály

Miniszteri utasítás

50. § Az Audit Önálló Osztály

a)ellátja az integrált többéves nemzeti ellenõrzési terv végrehajtásának ellenõrzését,

ügyi és élelmiszer-ellenõrzõ szolgálat, valamint növény-és talajvédelmi szolgálat által történõ ellátását,

c)elkészíti az éves ellenõrzési programot,

d)elkészíti – az egyes ellenõrzések végrehajtása elõtt az ellenõrzési programban foglaltak figyelembevételével – az ellenõrzési tervet,

e)szervezi az ellenõrzési terv végrehajtását az ellenõr-zendõ szervvel együttmûködésben,

f) elkészíti az elvégzett ellenõrzések eredményérõl szóló jelentést,

g)visszaellenõrzi a jelentések alapján készített intézke-dési tervek végrehajtását,

h) figyelemmel kíséri az európai uniós állategészség-ügyi, állatvédelmi, élelmiszerekkel és takarmánnyal kap-csolatos jogszabályi háttér változását, valamint ennek alapján jogszabályi adatbázist mûködtet.

Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság 51. §

(1) Az Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság a)járványos állatbetegségek elleni védekezéshez szük-séges országos készenléti tervet készít,

b) egyes állatbetegségek területenkénti vagy országos elõfordulásának és a fertõzöttség mértékének tisztázására felmérõ rendszert mûködtet, valamint ellenõrzõ vizsgála-tokat végeztet,

c)a korábban ismeretlen betegség közvetlen veszélye, elõfordulása esetén megteszi az annak megelõzéséhez, fel-derítéséhez, felszámolásához szükséges intézkedéseket, gondoskodik az állami kártalanításról,

d)ellátja a járványvédelmi célelõirányzat tervezésével kapcsolatos szakmai feladatokat,

e) szakmailag irányítja a járványvédelmi intézkedések megtételét, valamint a járványvédelmi célelõirányzat fel-használását,

f)gondoskodik a járványos állatbetegség megelõzésé-hez, illetve felszámolásához szükséges ingyenes oltó- és kórjelzõ anyagokról, továbbá a járványok megelõzéséhez és elfojtásához szükséges mûszaki, technikai feltételek, védõfelszerelések biztosításáról, valamint folyamatos kar-bantartásáról és cseréjérõl,

g) külön jogszabály szerint megtiltja áru behozatalát, Magyarország területérõl történõ kiszállítását, vagy az or-szág területén történõ átszállítását,

h)engedélyezi az állatorvosi laboratóriumok mûködé-sét és azokról nyilvántartást vezet,

i)ellenõrzi az állatorvosi laboratóriumok szakmai mû-ködését,

j)vezeti az állati eredetû melléktermék kezelését, szállí-tását végzõ üzemek országos nyilvántarszállí-tását, valamint gondoskodik annak közzétételérõl,

terv szakterületére vonatkozó részét, továbbá szervezi és irányítja annak végrehajtását,

l)elkészíti az integrált többéves nemzeti ellenõrzési terv szakterületére vonatkozó részének végrehajtásáról szóló éves jelentést,

m)ellátja a másodfokú járványügyi, állatvédelmi, vala-mint élõ állat, szaporítóanyag szállítással, kereskedelem-mel kapcsolatos feladatokat,

n)a bejelentési kötelezettség alá tartozó, továbbá egyes nagy gazdasági kárral járó állatbetegségek és zoonózisok megelõzésére, leküzdésére, illetve kártételük csökkentésé-re irányuló szakmai és irányítási feladatok ellátásáért,

o)az exporttal és importtal, belsõ piaci kereskedelem-mel és belföldi szállítással kapcsolatos állategészség-ügyi hatósági elõírások érvényesítéséért, az állatok és állati ere-detû termékek exportjával kapcsolatos egyes nemzetközi feladatok ellátásáért,

p)a nemzetközi szervezeti tagsággal járó járványügyi, állatvédelmi és kereskedelmi feladatok ellátásáért, Ma-gyarország képviseletéért a Nemzetközi Járványügyi Hi-vatalnál (O.I.E.) és a FAO Ragadós Száj- és Körömfájás Elleni Védekezési Európai Bizottságában,

q) a nemzetközi szervezeti tagsággal járó élelmiszer-, takarmányellenõrzési feladatok ellátásáért, Magyarország képviseletéért,

r) részt vesz az Állatvédelmi Tanácsadó Testület ülé-sein; és ellátja a titkári feladatokat,

s)ellátja a járványügy, állatvédelem szakterületet érintõ nemzetközi szervezetekben, EU szakbizottságokban és munkacsoportokban a szakmai képviseletet,

t) ellátja a szakterületének vonatkozásában megjelent EU-jogszabályok harmonizációjával kapcsolatos felada-tokat,

u)szakterületével összhangban végzi a területi szervek irányítását, szakmai felügyeletét, pénzügyi gazdálkodási rendszerének szakmai irányítását, továbbá azok feladatel-látásával kapcsolatos szervezési feladatokat,

v)szakterületével összhangban végzi igazgatás mûszaki fejlesztésének szakmai irányítását,

x)szakterületével összhangban ellátja a szakmai infor-matikai feladatokat.

(2) Az Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság a)összeállítja az integrált többéves nemzeti ellenõrzési tervet,

b)összeállítja az integrált többéves nemzeti ellenõrzési terv végrehajtásáról szóló éves jelentést,

c) jogszabályban elõírt feladatmegosztás szerint a te-nyésztési hatósággal együttmûködve kialakítja és mûköd-teti az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rend-szerét (ENAR),

d)kialakítja, mûködteti az Országos Állategészségügyi Informatikai Rendszert (OÁIR),

e)szervezi és irányítja az egyes informatikai rendszerek használatát (ENAR, OÁIR, TRACES, RASFF, egyéb),

kiadja a hozzáférési jogosultságokat,

f) folyamatosan végzi az elnökhelyetteshez tartozó szakterületek vonatkozásában a hazai informatikai rend-szerek fejlesztését,

g)vezeti az állatorvosok országos nyilvántartását, h) gondoskodik az állategészségügyi feladatok egysé-ges végrehajtásához szükséegysé-ges szakmai továbbképzé-sekrõl,

i)az elnökhelyetteshez tartozó szakterületek vonatkozá-sában összefogja és koordinálja a költségvetéshez és egyéb pénzügyi intézkedésekhez kapcsolódó szakmai ter-vezést,

j)szakterületével összhangban végzi a területi szervek irányítását, szakmai felügyeletét, pénzügyi gazdálkodási rendszerének szakmai irányítását, továbbá azok feladatel-látásával kapcsolatos szervezési feladatokat,

k)szakterületével összhangban végzi igazgatás mûszaki fejlesztésének szakmai irányítását,

l)szervezi a hatósági fõállatorvosok központi képzését, vizsgáztatását,

m)koordinálja a megjelenõ EU jogszabályok harmoni-zációjához szükséges feladatok ellátását,

n)részt vesz a Nemzeti Akkreditáló Testületben.

Szervezeti tagozódás:

– Járványvédelmi Osztály

– Igazgatási és Informatikai Osztály – Állatvédelmi Osztály

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság 52. §

(1) Az Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgató-ság

a)az élelmiszerek és takarmányok minõségének, higié-niájának és biztonságának laboratóriumi vizsgálatára fel-mérõ rendszert mûködtet, valamint ellenõrzõ vizsgálato-kat végeztet,

b)részt vesz az élelmiszer-elõállító üzemek ellenõrzé-sében és minõsítéellenõrzé-sében,

c)folyamatosan végzi az élelmiszer-ipari gépek, beren-dezések higiéniai alkalmassági vizsgálatát, mûködteti és naprakészen tartja a gépminõsítési nyilvántartási rend-szert; gondoskodik annak közzétételérõl,

d) szervezi a jogszabályokban meghatározott radioké-miai vizsgálati, ellenõrzési feladatok ellátását,

e)ellátja az élelmiszerbiztonsággal, -higiéniával -minõ-séggel, takarmánybiztonsággal, -higiéniával, -minõséggel kapcsolatos másodfokú feladatokat,

f)nyilvántartja az országban mûködõ létesítményeket, valamint az Európai Unió tagállamain kívüli országban mûködõ, az Európai Unióba takarmányt importáló

takar-selõit,

g)kijelöli a hatósági ellenõrzések során vett takarmány-minták vizsgálatait végzõ laboratóriumokat, és gondosko-dik annak közzétételérõl,

h)részt vesz a Minõségügyi Tárcaközi Bizottságban, i)részt vesz a Magyar Takarmánykódex Bizottságban, j) elõsegíti az exporttal és importtal, forgalmazással kapcsolatos élelmiszer- és takarmányellenõrzési hatósági elõírások érvényesítését,

k)engedélyezi az új élelmiszerek és az egyes élelmisze-rek ionizáló sugárzással történõ kezelését,

l)elkészíti az integrált többéves nemzeti ellenõrzési terv szakterületére vonatkozó részét, továbbá szervezi és irá-nyítja annak végrehajtását,

m) elkészíti az integrált többéves nemzeti ellenõrzési terv szakterületére vonatkozó részének végrehajtásáról szóló éves jelentést,

n) ellátja az élelmiszer- és takarmány-ellenõrzés költ-ségvetési tervezésével kapcsolatos szakmai feladatokat,

o) ellátja a szakterületének vonatkozásában megjelent EU jogszabályok harmonizációjával kapcsolatos felada-tokat,

p)szakterületével összhangban végzi a területi szervek irányítását, szakmai felügyeletét, pénzügyi gazdálkodási rendszerének szakmai irányítását, továbbá azok feladat-el-látásával kapcsolatos szervezési feladatokat,

q) szakterületével összhangban végzi igazgatás-mû-szaki fejlesztésének szakmai irányítását,

r)szakterületével összhangban ellátja a szakmai infor-matikai feladatokat, részt vesz a szakterületéhez kapcsoló-dó informatikai rendszerek – különösen a RASFF gyorsri-asztási rendszer – mûködtetésében,

s)megteszi a szükséges intézkedéseket a RASFF rend-szeren keresztül bejelentett, továbbá a Magyarországon észlelt veszélyhelyzet esetén,

t)ellátja az élelmiszerbiztonság, -higiénia, -minõség, ta-karmánybiztonság, -higiénia, -minõség szakterületet érin-tõ nemzetközi szervezetekben, EU szakbizottságokban és munkacsoportokban a szakmai képviseletet,

u)ellátja az OECD keretében mûködõ Új Takarmányok Bizottságában a szakmai képviseletet,

v)engedélyezi és ellenõrzi a nem állam által mûködte-tett, élelmiszer-higiéniai és -biztonsági célú vizsgálatokat végzõ állategészségügyi laboratóriumok mûködését, to-vábbá vezeti azok nyilvántartását,

x)részt vesz az állati eredetû termékeket elõállító enge-délyezett és export üzemek minõsítésében,

y)elvégzi az élelmiszer-elõállítók exportra történõ beje-lentésével, az engedélyezett üzemek listára vételével, illet-ve felfüggesztéséillet-vel vagy kizárásával kapcsolatos felada-tokat.

ság

a)külön jogszabályban foglaltak szerint nyilvántartja a takarmány-elõállító üzemeket,

b) kijelöli és ellenõrzi a nyilvántartásbavételre kötele-zett takarmány-elõállító üzemek nyilvántartásba vételéhez szükséges vizsgálatok elvégzésére jogosult gazdálkodó szervezeteket,

c)biztosítja a nemzeti referens mûködésének feltételeit, d)részt vesz a hatósági szakemberek képzésében, e) a külön jogszabályban foglaltak szerint az új takar-mány eseti engedélyét felfüggeszti, újabb feltételhez köti, módosítja, illetve visszavonja,

f) a takarmány-elõállító üzemek mûködési engedélyét feltételhez kötheti, módosíthatja, felfüggesztheti, illetve visszavonhatja,

g)engedélyezi a takarmány-elõállító üzemeket, h)ellenõrzi a gyógyszeres takarmányt vizsgáló labora-tóriumokat, az állatgyógyászati készítmények vizsgálata vonatkozásában,

i)irányítja és koordinálja a takarmányok elõállításának, tárolásának, forgalomba hozatalának, felhasználásának és szállításának ellenõrzését,

j)a külön jogszabályban foglaltak szerint a laboratóriu-mok mûködési engedélyét feltételhez köti, módosítja, fel-függeszti, korlátozza, illetve visszavonja.

(3) Az Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgató-ság

a)egységes laboratóriumi élelmiszer-vizsgálati, élelmi-szer-higiéniai, takarmányvizsgálati és takarmányhigiéniai ellenõrzési módszereket dolgoz ki az állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ szolgálat részére,

b)részt vesz az új élelmiszer-biztonsági és -vizsgálati, takarmánybiztonsági és -vizsgálati módszerek kidolgozá-sában, honosítákidolgozá-sában, fejlesztésében, adaptálásában és el-terjesztésében,

c)véleményezi a laboratóriumi vizsgálatok nemzetközi szabványait, érvényesíti a vizsgálati módszereket, gondos-kodik az átvett vizsgálati módszerek hazai elterjesztésérõl, d)tételes, felmérõ és célvizsgálatokat végez a mikrobio-lógia, a kémia és a radiológia területén,

e) kijelölés alapján nemzeti referencia laboratóriumi feladatokat lát el fagyasztott, gyorsfagyasztott baromfi víztartalmának, a nyers és hõkezelt tej, tejtermékek ellen-õrzésében, édesipari termékek, befõttek ciánhidrogén tar-talmának, a sütõzsírok poláros komponenseinek, a halak és sajtok hisztamin tartalmának meghatározása terén, a tengeri puhatestûek biotoxinjainak vizsgálatában, továbbá referencia-laboratóriumi tevékenységet lát el az élelmisze-rekben elõforduló kórokozó mikroorganizmusok, illetve anyagcseretermékeik azonosításában, valamint tipizálásá-ban,

f)részt vesz az élelmiszerek által közvetített zoonotikus kórokozók (pl.: Salmonella, Campylobacter, Listeria) mo-nitoring rendszerének az intézet hatáskörébe tartozó

vizs-gozásig,

g)az állategészségügy és az élelmiszer-ellenõrzés terü-letén teljesíti a szalmonellafertõzés azonosításának köz-ponti feladatait,

h)szervezi és mûködteti az állati eredetû élelmiszerekre vonatkozó országos maradékanyag mintavételi és labora-tóriumi vizsgálati programot mind a hazai, mind az import élelmiszerek vonatkozásában, részt vesz annak végrehaj-tásában,

i) szervezi és mûködteti a nemzetközi elõírásoknak megfelelõ élelmiszer-biztonsági – így a toxikológiai és ra-diokémiai – figyelõ rendszert (monitoring system),

j)az egységes szemlélet érvényesítése érdekében szak-mailag segíti, összehangolja és koordinálja a területi hiva-talok élelmiszer-higiéniai és exportvizsgálati tevékenysé-gét, valamint az élelmiszer-ellenõrzõ és -vizsgáló labora-tóriumainak munkáját,

k)ellátja az élelmiszer-vizsgáló laboratóriumok minõsí-tését és körvizsgálatokkal való ellenõrzését, szakmai felül-vizsgálatát,

l)külsõ jelentkezõk részére körvizsgálatokat (módszer-tani, jártassági) szervez, és párhuzamos vizsgálatokkal ér-tékeli a laboratóriumokban végzett vizsgálatok pontossá-gát, megbízhatósápontossá-gát,

m)közremûködik az állategészségügyi és élelmiszer-el-lenõrzõ feladatok ellátásában foglalkoztatott szakemberek gyakorlati képzésében és továbbképzésében,

n) elkészíti az integrált többéves nemzeti ellenõrzési terv szakterületére vonatkozó részét, továbbá szervezi és irányítja annak végrehajtását,

o) elkészíti az integrált többéves nemzeti ellenõrzési terv szakterületére vonatkozó részének végrehajtásáról szóló éves jelentést,

p)gondoskodik az FVM felügyelete alá tartozó radioló-giai, mérõ- és ellenõrzõ hálózat részére nyújtott polgári vé-delmi felszerelések rendelkezés szerinti elosztásáról, rend-szeres karbantartásáról, javításáról.

(3) Az Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgató-ság ellátja az FVM Radiológiai Ellenõrzõ Hálózat irányí-tását, melynek keretében

a) koordinálja az országos radiokémiai monitoring-program kidolgozását és végrehajtását, továbbá szervezi és mûködteti az állati eredetû élelmiszerekre vonatkozó országos maradékanyag mintavételi és laboratóriumi vizs-gálati programot mind a hazai, mind az import élelmisze-rek vonatkozásában,

b)elkészíti és naprakész állapotban tartja a laboratóriu-mi élellaboratóriu-miszer-vizsgálati módszergyûjteményt,

c) az igazgatóság szakterületének megfelelõen közre-mûködik az Országos Állategészségügyi Informatikai Rendszer mûködtetésében, továbbá elõkészíti a rendszer karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos szakmai anya-gokat,

mûködésének engedélyezéséhez és nyilvántartásba vételé-hez,

e)közremûködik a gyógyszeres takarmányt vizsgáló la-boratóriumok mûködésének engedélyezésében, az állat-gyógyászati készítmények vonatkozásában,

f)mûködteti a takarmányvizsgálatok nemzeti referencia laboratóriumát és ellátja annak külön jogszabályban fog-lalt feladatait,

g)közremûködik az országban mûködõ takarmányvizs-gáló laboratóriumok, továbbá azok vizsgálatainak minõsí-tésében, engedélyezésében, ellenõrzésében,

h) elvégzi a takarmány alapanyagok, adalékanyagok, elõkeverékek, koncentrátumok, takarmánykeverékek, ter-mészetes állapotú mezõgazdasági termékek teljes körû vizsgálatát,

i)ellátja a szakterületére vonatkozó költségvetési terve-zésével kapcsolatos szakmai feladatokat,

j) ellátja a szakterületének vonatkozásában megjelent EU jogszabályok harmonizációjával kapcsolatos felada-tokat,

k)szakterületével összhangban végzi igazgatás mûszaki fejlesztésének szakmai irányítását,

l)szakterületével összhangban ellátja a szakmai infor-matikai feladatokat,

m)szakmai segítséget nyújt az országban mûködõ ta-karmányvizsgáló laboratóriumok, valamint azok vizsgála-tainak ellenõrzésében,

n)részt vesz a takarmányvizsgálati módszerek kialakí-tásában és fejlesztésében,

o)véleményezi a laboratóriumi vizsgálatok nemzetközi szabványait, érvényesíti a vizsgálati módszereket, gondos-kodik az átvett vizsgálati módszerek hazai elterjesztésérõl.

Szervezeti tagozódás:

– Élelmiszerbiztonsági és -higiéniai Osztály – Élelmiszer-forgalmazási Osztály

– Takarmánybiztonsági és -minõségellenõrzési Osztály – Területi Laboratóriumok Koordinációs Osztály

Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság 53. §

(1) Az Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság a)diagnosztikai és más szakmai vizsgálatokkal közre-mûködik az állatbetegségek okainak megállapításában, a fertõzöttség felderítésében, a helyi és országos mentesítési és betegség-felszámolási programok végrehajtásában,

b)elvégzi az állategészségügyi hatóság által megrendelt diagnosztikai vizsgálatokat,

vizsgálatát,

d)ellátja a nemzetgazdaságilag nagy kárt okozó állatbe-tegségekkel kapcsolatos járványvédelmi és diagnosztikai készenléti feladatokat,

e)elvégzi a vadon élõ és a védett állatok, a halak, a vál-tozó testhõmérsékletû állatok és a méhek betegségeinek felderítésére irányuló diagnosztikai és környezethigiéniai vizsgálatokat,

f)elvégzi az állatkerti és egyéb egzotikus állatok beteg-ségeinek kórmeghatározását,

g)elvégzi a zoonózisok (emberre és állatra egyaránt ve-szélyes fertõzõ betegségek) megelõzésével, felderítésével és leküzdésével kapcsolatos laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatokat,

h) elvégzi a háziállatok anyagforgalmi betegségeinek, valamint tápanyag-, ásványi anyag- és vitaminellátottsá-gának vizsgálatát,

i)részt vesz a fertõzõ, a parazitás, a gazdaságilag jelen-tõs állatbetegségek valamint a zoonózisok nyilvántartási rendszerének mûködtetésében,

j)részt vesz a járványmegelõzõ figyelõrendszerben, k)a járványvédelmi intézkedéseket a szabad és munka-szüneti napokon ügyeleti rendszerben segíti,

l)kijelölés alapján ellátja a referencialaboratórium fel-adatait,

m)közremûködik a diagnosztikai módszerek folyama-tos korszerûsítésében,

n) a nemzetközi követelményekkel összhangban álló vizsgáló módszerek alkalmazása érdekében diagnosztiku-mokat és eszközöket állít elõ, illetve szerez be,

o)elvégzi a miniszter által meghatározott állatbetegsé-gek laboratóriumi diagnosztikai módszereinek a nemzet-közi elõírások szerinti meghonosítását és alkalmazását,

(2) Az Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság a) részt vesz az állatbetegségek megelõzését, gyógyí-tását szolgáló új eljárások kidolgozásában és elterjesztésé-ben,

b)a miniszter megbízása alapján felmérõ és célvizsgála-tokat végez,

c) vizsgálati eredményeit az országos diagnosztikai adattárban kezeli,

d)részt vesz a kutatásban, valamint az állatorvosok és más állat-egészségügyi szakemberek képzésében,

e) elkészíti az integrált többéves nemzeti ellenõrzési terv szakterületére vonatkozó részét, továbbá szervezi és irányítja annak végrehajtását,

f)elkészíti az integrált többéves nemzeti ellenõrzési terv szakterületére vonatkozó részének végrehajtásáról szóló éves jelentést,

g)közremûködik az állategészségügyi és élelmiszer-el-lenõrzõ feladatok ellátásában foglalkoztatott szakemberek gyakorlati képzésében és továbbképzésében,

mûködik az Országos Állategészségügyi Informatikai Rendszer mûködtetésében, továbbá elõkészíti a rendszer karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos szakmai anya-gokat.

(3) Az Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság a)mûködteti a mikroorganizmus- és sejtbankot, b)vizsgálja az állategészségügyi laboratóriumok szak-mai mûködését, lefolytatja a laboratóriumok szakszerû mûködését biztosító (kör)vizsgálatokat,

c)ellátja a szakterületére vonatkozó költségvetési terve-zésével kapcsolatos szakmai feladatokat,

d) ellátja a szakterületének vonatkozásában megjelent EU jogszabályok harmonizációjával kapcsolatos felada-tokat,

e)szakterületével összhangban végzi igazgatás mûszaki fejlesztésének szakmai irányítását,

f)szakterületével összhangban ellátja a szakmai infor-matikai feladatokat.

Szervezeti tagozódás:

– Igazgatási és Minõségirányítási Osztály – Kórbonctani Osztály, Debrecen

– Mikrobiológiai Osztály, Debrecen – Kórbonctani Osztály, Kaposvár – Mikrobiológiai Osztály, Kaposvár

Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága 54. §

(1) Az Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága enge-délyezi

a)az állatgyógyászati készítmények forgalomba hoza-talát,

b)az állat-egészségügyi biocid termék forgalomba ho-zatalát, annak valamennyi hatóanyagának közösségi jegy-zékbe történõ felvételéig,

c) az állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik üzemi méretû elõállítását, az állatgyógyászati készítmé-nyek gyakorlati kipróbálását,

d)az állatgyógyászati készítmények behozatalát.

(2) Az Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága a)engedélyezi a mikrochip forgalomba hozatalát és ve-zeti azok nyilvántartását,

b) a külön jogszabály szerinti biocid termékek forga-lomba hozatalának engedélyezésére irányuló eljárásban szakhatóságként közremûködik,

latos gyógyhatású készítményeket, ápolószereket, segéd-anyagokat,

d)vezeti az állatgyógyászati készítmények törzsköny-vét, és nyilvántartást vezet az állatgyógyászati készít-ményt forgalmazókról, illetve gyártókról,

e)külön jogszabályban foglaltak szerint közzéteszi az állatgyógyászati termékekkel és az állatgyógyászati ké-szítményt forgalmazókkal, illetve gyártókkal kapcsolatos nyilvános adatokat,

f)ellenõrzi az állatgyógyászati készítmények és ható-anyagaik elõállító helyeit, elõállítási körülményeit és az állatgyógyászati készítmények nagykereskedelmi forgal-mazásának feltételeit,

g)ellenõrzést végez a törzskönyvezett állatgyógyászati készítmények hazai gyártóinál, forgalmazóinál és felhasz-nálóinál, behozatal esetén az elsõ hazai tárolás helyén, to-vábbá a törzskönyvezett állatgyógyászati készítmények hatóanyagának gyártóinál,

h)részt vesz az állatgyógyászati készítmények elõállítá-sának, behozatalának ellenõrzésében,

i) elvégzi az állatgyógyászati készítmények – jogsza-bályban elõírt – vizsgálatát,

j) kivizsgálja az állatgyógyászati készítményekkel szembeni minõségi kifogásokat és feltételezett mellékha-tásait, és eleget tesz a vonatkozó nemzetközi informatikai rendszerrel kapcsolatos kötelezettségeinek,

k)mûködteti az államilag elõírt állat-egészségügyi fel-adatok ellátásához szükséges oltó- és kórjelzõ anyagok központi tárolóját és elosztóját,

l)ellátja Magyarország képviseletét az állatgyógyászati készítmények közösségi engedélyezési eljárásaiban,

m)azonosítja és elemzi az állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos kockázatokat, és kidolgozza a kockázat keze-léséhez szükséges intézkedéseket,

n) elkészíti az integrált többéves nemzeti ellenõrzési terv szakterületére vonatkozó részét, továbbá szervezi és irányítja annak végrehajtását,

o) elkészíti az integrált többéves nemzeti ellenõrzési

o) elkészíti az integrált többéves nemzeti ellenõrzési