El len õr zé sek

In document 1. számú melléklet a 85/2006. (XII. 20.) FVM rendelethez (Pldal 174-192)

Köz le mé nyek

IV. El len õr zé sek

A tá mo ga tá si fel té te lek tel je sí té sét az MVH az ad mi niszt ra tív el len õr zé sek mel lett hely szí ni el len õr zés ke re té ben is vizsgálhatja.

A ké rel me zõ te lep he lye in, lé te sít mé nye i ben, va la mint a ren dez vé nyek meg va ló sí tá sá nak he lyén vég re haj tott hely -színi el len õr zé sek során ellenõrzésre kerül, hogy:

– hi te le sek-e a szol gál ta tott ada tok és az azo kat alá tá masz tó do ku men tu mok;

– tel je sült-e a Ren de let ben meg ha tá ro zott va la mennyi kö te le zett ség.

V. Kap cso ló dó jog sza bá lyok

– a Ta nács 2004. áp ri lis 26i 797/2004/EK ren de le te a mé hé sze ti ter mé kek ál ta lá nos ter me lé si és for gal ma zá si fel -té te le i nek ja ví tá sá ra irányuló in-tézkedésekrõl;

– a Ta nács 2001. de cem ber 20-i 2001/110/EK irány el ve a méz rõl;

– a Bi zott ság 2004. áp ri lis 29i 917/2004/EK ren de le te a mé hé sze ti ter mé kek ter me lé sé nek és for gal ma zá sá nak ál -ta lá nos fel té te le it ja ví tó in téz ke dé sek rõl szó ló 797/2004/EK -ta ná csi ren de let vég re haj tá sá nak részletes szabályairól;

– a Bi zott ság 1484/2004/EK ren de le te a mé hé sze ti ter mé kek elõ ál lí tá si és ér té ke sí té si fel té te le i nek ja ví tá sá ra irá -nyu ló te vé keny sé gek rõl szó ló 797/2004/EK ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról szóló 917/2004/EK rendelet módosításáról;

nyúj tott, mé hé sze ti ter mé kek ter me lé sé nek és for gal ma zás nak ja ví tá sá ra irányuló program jóváhagyásáról;

– a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény;

– az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVI II. tör vény;

– az ál ta lá nos for gal mi adó ról szó ló 1992. évi LXXIV. tör vény;

– a szám vi tel rõl szó ló 2000. évi C. tör vény;

– a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i -rõl és az ez zel össze füg gõ tör vény mó do sí tá sok ról szó ló 2003. évi LXXI II. tör vény;

– az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let;

– a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ról szó ló 81/2003. (VI. 7.) Korm. ren de let;

– az Eu ró pai Unió Kö zös Ag rár po li ti ká ja ma gyar or szá gi vég re haj tá sá ban, il let ve a nem ze ti ag rár tá mo ga tá si rend -szer ben érin tett ügy fe lek kel össze füg gõ ügy fél re gisz ter lét re ho zá sá ról és az ez zel kap cso la tos nyil ván tar tás ba vé tel rõl szó ló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet;

– a méh ál lo má nyok vé del mé rõl és a mé ze lõ mé hek egyes be teg sé ge i nek meg elõ zé sé rõl és le küz dé sé rõl szó ló 70/2003. (VI. 27.) FVM ren de let;

– az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egyes tá mo ga tá sok te kin te té ben a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal egyes vég re haj tá si in téz ke dé se i rõl és tá jé koz ta tá si fel ada ta i ról szó ló 44/2004. (IV. 9.) FVM rendelet;

– a Ma gyar Mé hé sze ti Nem ze ti Prog ram alap ján a köz pon ti költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -tá ci ós és Ga ran cia Alap -társ fi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló -tá mo ga -tá sok igény be vé te lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 152/2004. (X. 18.) FVM rendelet;

– a Ma gyar Mé hé sze ti Nem ze ti Prog ram alap ján 2006/2007. év ben nyújt ha tó mé hé sze ti tá mo ga tá sok igény be vé te lé -nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló 81/2006. (XI. 24.) FVM ren de let.

VI. A köz le mény ha tá lya

E köz le mény a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba. Ez zel egy ide jû leg a Ma gyar Mé hé sze ti Nem ze ti Prog ram és a 108/2005. (XI. 24.) FVM ren de let alap ján nyújt ha tó egyes tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek fel té te le i rõl szó ló 128/2005.

(XII. 5.) MVH köz le mény hatályát veszti.

Az in téz ke dés sel kap cso la tos to váb bi in for má ci ók meg ta lál ha tók az MVH hon lap ján (www.mvh.gov.hu), a „Tá mo -ga tá sok – EU Bel pi a ci in téz ke dé sek – Méz ter mék pá lya” cím alatt, il let ve tá jé koz ta tás kér he tõ az ugy fel szol -ga lat@

mvh.gov.hu e-ma il cí men.

Bu da pest, 2006. de cem ber 7.

Mar git tai Mik lós s. k.,

el nök

FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ181

FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ1. szám

FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ1. szám

FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ187

FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ189

117/2006. (XII. 12.) MVH köz le mé nye

„a Kö zös ség leg rá szo ru lóbb sze mé lye i nek in ter ven ci ós kész le tek bõl szár ma zó élel mi sze rek kel tör té nõ el lá tá sa”

prog ram ban való rész vé tel fel té te leirõl a se gély szer ve ze tek ré szé re a 2007-es költ ség ve té si évben

In document 1. számú melléklet a 85/2006. (XII. 20.) FVM rendelethez (Pldal 174-192)