• Nem Talált Eredményt

„ACEITE MONTERRUBIO”

In document A SZÖVETKEZETI TÖRVÉNY MAGYARÁZATA (Pldal 171-174)

Miniszteri utasítás

„ACEITE MONTERRUBIO”

EK-szám: ES/0198/05.15.2001 OEM ( X ) OFJ ( )

Ez az összefoglaló kizárólag tájékoztatás céljára készült. Részletesebb tájékoztatásért az érdeklõdõk az 1. pontban megjelölt nemzeti hatóságnál vagy az Európai Bizottságnál1 beszerezhetõ teljes termékleírást tanulmá-nyozhatják.

1Európai Bizottság, Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Fõigazgatóság, Mezõgazdasági Termékek Minõségpolitikája, B-1049 Brüsszel.

1.A tagállam felelõs szerve:

Név: Subdirección General de Sistemas de Calidad Di-ferenciada – Dirección General de Alimentación – Secre-taría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España

Cím: Infanta Isabel, 1 E-28071 Madrid Tel.: 34 91 347 53 94 Fax: 34 91 347 54 10

e-mail: sgcaproagro@mapya.es 2.Csoportosulás:

Név – Cím:

SOCIEDAD COOP. DEL CAMPO LA UNIDAD Ctra. De Castuera, s/n. 06427 Monterrubio de la Serena.

Badajoz

RAMONA GARCÍA LÓPEZ.

Ctra. De Belalcázar, s/n. 06247. Monterrubio de la Sere-na. Badajoz

UNIÓN MONTERRUBIANA DEL CAMPO, S.C.

LTDA.

C/ Purísima, no8. 06247 Monterrubio de la Serena. Ba-dajoz

REY ALIMENTACIÓN, S.L.

C/ Pilar, no 104. 06420 Castuera. Badajoz Összetétel: Termelõk/feldolgozók ( X ) Egyéb ( ) 3.A termék típusa:

1.5. osztály – Zsírok

4.Termékleírás [a 4. cikk (2) bekezdésében elõírt köve-telmények összefoglalása]

4.1. Elnevezés: „Aceite Monterrubio”

4.2. Leírás: Extraszûz olívaolaj, melyet az olajfa (Olea Europaea L.) termésébõl nyernek. Az olaj elõállításához 90%-ban a „Cornezuelo” és „Jabata” („Pical”) változato-kat használják, a fennmaradó részt a „Mollar”, „Corni-che”, „Pico-limón”, „Morilla” és „Cornicabra” változatok teszik ki.

Az olaj színe zöldessárga, igen stabil, íze gyümölcsös, aromás, mandulás, kissé keserû és csípõs.

Jellemzõi a következõk:

– Maximális savasság: 0,5°

– Nedvességtartalom: 0,1% alatti – Szennyezõdések: 0,1% alatti – K270: 0,20 alatti

– Peroxidtartalom: 20 alatti

4.3. Földrajzi terület: A termelés, feldolgozás és csoma-golás földrajzi területe Badajoz tartomány keleti részén ta-lálható, Extremadura autonóm körzetben. 3 járás („La Se-rena”, „La Siberia” és „Campiña Sur”) 16 települése tarto-zik a területhez.

Az elõállítás és a csomagolás övezete azonos a termõ-övezettel.

4.4. A származás igazolása: Az „Aceite Monterrubio”

eredetmegjelölés oltalma alatt álló olaj elõállítása a Szabá-lyozó Tanács megfelelõ nyilvántartásába a PC-01 eljárás-sal (minõségügyi kézikönyv nyilvántartásaiba való be-jegyzési kérelem) összhangban bejegyezett olajligeteken és olajprésekben történik.

Az olyan olajaknak, amelyek az „Aceite Monterrubio”

eredetmegjelölés oltalma alatt kerülnek forgalomba, tanú-sítási eljáráson kell átesniük, melyet a Szabályozó Tanács végez a PC-02 (a termék tanúsítási eljárása), a PC-03 (eredmények értékelése és a tanúsítvány kiadása) és a PC-04 (a tanúsítás fenntartása, felfüggesztése és törlése) belsõ eljárásokkal összhangban. Az említett tanúsítási fo-lyamattal ellenõrizhetõ, hogy a termék minõsége megfe-lel-e a termékleírásban megállapítottaknak.

4.5. Az elõállítás módja: La Serena járás átlagos éves termése 1500 kg/Ha, hektáronként átlagosan 150 olajfát feltételezve.

A termesztés hagyományosan a következõ mûvelési fo-lyamatokból áll:

– a talaj elõkészítése, – trágyázás,

– metszés (kézi és gépi),

– fattyúhajtások eltávolítása (növényirtó szerrel), – betakarítás (az olajbogyókat közvetlenül a fáról sze-dik le).

Az olaj elõállítására két módszer használatos:

– hagyományos vagy megszakított eljárás, – folyamatos eljárás vagy szakaszos eljárás.

A megszakított eljárás vázlata a következõ:

A folyamatos eljárás vázlata a következõ:

Az „Aceite Monterrubio”eredetmegjelölés oltalma alatt álló olaj csomagolását a megadott földrajzi régióban kell végezni, mivel így írja elõ a kérelmezõ csoportosulás. Erre a minõség megõrzése érdekében van szükség, valamint azért, mert így biztosítható a tanúsítási folyamat során an-nak lezárultáig a termék nyomonkövethetõsége és ellenõr-zése. A tanúsítási folymat akkor tekinthetõ lezárultnak, amikor a tanúsítvánnyal ellátott termék csomagolásán el-helyezik a minõséget és származást igazoló, sorszámozott címkét. Az igazoló címkét a Szabályozó Tanács állítja ki.

A Szabályozó Tanács hatáskörét és illetékességét annak szabályzata a következõk szerint határozza meg:

– területileg a termelési területen,

– a terméket illetõen: az oltalom alatt álló eredetmegje-löléssel rendelkezõ termékek, legyenek azok a termelés, tárolás, csomagolás, szállítás és forgalmazás bármely sza-kaszában,

– a személyek vonatkozásában: a különbözõ nyilvántar-tásokban szereplõ személyek.

A csomagolást ezért e termékleírás C. pontjában megha-tározott földrajzi területen kell végezni annak érdekében, hogy egyfelõl a termék minõsége, másfelõl a nyomon kö-vethetõség és az ellenõrzés a felügyeleti rendszer részérõl a teljes folyamat során biztosított legyen.

4.6. Kapcsolat:

Történelmi:

La Serena járás Badajoz tartomány keleti részén talál-ható, neve és történelme évszázadok óta elválaszthatatlan az ország egyik legrégebbi intézményétõl, a La Mestától.

A területen az olajfák termesztésének fejlõdéséhez létfon-tosságú volt a történelem során a nagybirtokos nemesség tulajdonában lévõ földek kiosztása. A földeket a környék különbözõ falvainak lakói között osztották szét, õk vezették be az olajligetek mûvelését kis és nagy kiterjedé-sû parcelláikon.

Az olajligetek elsõ írásos említése 1791-bõl származik Antonio Agúndez Fernández „Viajes de La Serena” (La Serena-i utazások) címû könyvébõl, melyben a szerzõ Monterrubio de la Serena kapcsán említi a vadolajfák so-kaságát. Ezeket a vadolajfákat oltották be.

Jelenleg az olajfa képezi a második legfontosabb nö-vénykultúrát, mind az ültetvények kiterjedése (18 000 hektár), mind a termelt mennyiség szempontjából. Egyes településeken ez az egyetlen haszonnövény.

Természeti:

Az olyan feltételek együttese, mint a terület különleges talajtani és éghajlati viszonyai, a termelés tökéletes össz-hangja a természettel, a népesség eloszlása, a társadalmi és gazdasági fejlõdés, valamint az olajfák mûvelésében gyö-kerezõ kultúra teszi lehetõvé, hogy az „Aceite Monterru-bio” oltalom alatt álló eredetmegjelölés termõterületén olyan extraszûz olívaolajat állíthassanak elõ, amely a kritikusok és a fogyasztók által egyaránt megkülönbözte-tett és megbecsült olaj.

Az „Aceite Monterrubio” oltalom alatt álló eredetmeg-jelölés földrajzi területe Extremadura déli felének keleti részébe ékelõdik be, a Sierra Morena nyúlványain. A fel-színrajz tagolt, a tengerszint feletti magasság nem jelentõs.

Az olajligetek tölgyesek és gabonaültetvények között ta-lálhatók, a magasabb részeken cserjésekkel vegyesen.

A táj jellemzõ a mediterrán-szubtrópusi éghajlatra. A telek enyhék, a nyarak hosszúak és forrók. A csapadék mennyi-sége oly csekély, hogy a területen másfajta mezõgazdasági tevékenységet nem lehet folytatni.

A következõkben részletesen bemutatjuk a hely azon jellegzetességeit, amelyeknek köszönhetõen az „Aceite Monterrubio” tipikusan helyi termék:

a)Felszínrajz:

A domborzatban két szint különíthetõ el:

1. fennsík 300 és 500 méter közötti magasságban;

2. hegység 600 és 800 méter közötti magassággal.

A gabona-, olíva- és szõlõültetvények a völgyek aljában találhatóak. A lejtõkön legelõk, tölgyesek és olajligetek fekszenek. A hegycsúcsokon és nagyobb magasságokban cserjések, köves, kvarcitsziklás területek találhatók.

b)Talajtan:

A legtöbb olajliget talaja vályogos-agyagos, habár az utóbbi években lazább szerkezetû talajba is ültettek olajfá-kat. A pH savas vagy enyhén savas. A termõréteg mélysé-ge változó, néhol felszínre tör a pala, másutt mély, akár 50 cm-t meghaladó talajréteg van, jó vízmegtartó képes-séggel.

c)Éghajlat:

Az éghatjlat mediterrán, kontinentális vonásait enyhíti az Atlanti-óceán közelsége. A telek enyhék, a nyarak hosszúak és melegek. A csapadék éves mennyisége nem éri el az 500 mm-t. Az átlaghõmérséklet 16 és 18 °C kö-zötti, nyáron akár 40 °C-ig is emelkedik a csúcshõmér-séklet.

4.7. Felügyeleti szerv:

Név: Consejo Regulador de la Denominación de Origen

„Aceite Monterrubio”

Cím: C/ Nicanor Guerrero, 9B

06427 Monterrubio de La Serena Badajoz Tel.: 924 61 00 88

Fax: 924 61 05 03 e-mail: –

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés Szabályozó Ta-nácsa megfelel az UNE-EN 45011 szabványnak.

4.8. Címkézés: A csomagolt olaj címkéjén, hátcímkéjén és zárjegyén kötelezõ jól láthatóan feltüntetni az „Aceite Monterrubio” oltalom alatt álló eredetmegjelölést és a vo-natkozó jogszabályokban elõírt adatokat.

A címkének világosan jeleznie kell a termék származá-sát. Nem hagyhatók jóvá az olyan címkék, amelyek bármi-lyen okból megtéveszthetik a vásárlót. A Szabályozó Ta-nács visszahívhatja a már jóváhagyott címkéket is.

4.9. Nemzeti elõírások:

Nemzeti jogszabályi követelmények

– 25/1970 (december 2.) törvény a szõlõrõl, a borról és az alkoholtartalmú italokról,

– 835/1972 (március 23.) rendelet a 25/1970 törvény végrehajtásáról

– 1994. január 25-i rendelet a spanyol jogszabályok és a 2081/92/EGK rendelet közötti megfelelésrõl a mezõgaz-dasági és élelmiszer-ipari termékek oltalom alatt álló ere-detmegjelölései és földrajzi jelzései tekintetében

– 1643/1999 (október 22.) királyi rendelet az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és oltalom alatt álló földrajzi jelzések közösségi nyilvántartásába való felvételi kérel-mekre vonatkozó eljárásról

II.

AzFVM Élelmiszeripari Fõosztályaa mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzõinek oltal-mára vonatkozó részletes szabályokról szóló 78/2004.

(IV. 19.) Korm. rendelet 4. § (2)bekezdésben meghatáro-zott felhatalmazás alapján, azEurópai Közösség más tag-állama által benyújtott földrajzi árujelzõbejelentéshez kapcsolódó ES/0268/15.01.2003 számú Összefoglaló la-potaz alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az Összefoglaló lapbanfoglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelentésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2006. június 24.) számított négy hónapon belülírásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszeripari Fõosztá-lyára (Bp. 55. Pf. 1, 1860).

Kérelem közzététele

a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet

6. cikkének (2) bekezdése alapján (2006/C 148/07)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga.

A kifogást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel nap-jától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizott-sághoz.

ÖSSZEFOGLALÓ

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE Bejegyzés iránti kérelem

az 5. cikk és a 17. cikk (2) bekezdése alapján

In document A SZÖVETKEZETI TÖRVÉNY MAGYARÁZATA (Pldal 171-174)