• Nem Talált Eredményt

A kritikus infrastruktúra, valamint rendszerelemeinek kijelölése

5.2 Az Amerikai Egyesült Államok kritikus infrastruktúra rendszerének jogi

5.2.2 A kritikus infrastruktúra, valamint rendszerelemeinek kijelölése

A kijelölés rendszerének kidolgozása a már korábban említett valamennyi posztot betöltött, valamint megbízott hivatal feladatköre, nevezetesen:

- az energiaügyi miniszter

- a felelős szövetségi ügynökségek

- a kijelölendő kritikus infrastruktúra o tulajdonosa(i)

o alkalmazottai o üzemeltetője

A megjelölés az Amerikai Egyesült Államok 48 államára, valamint Washington DC-re vonatkozik, kivételt képez ez alól Alaszka és Hawaii államai. Utóbbi két terület exklávénak minősül, vagyis közvetlenül területileg nem csatlakoznak az anyaországhoz, így kevéssé jelentenek veszélyt arra szabotázs esetén. Az energiaügyi miniszter kezdeményezi az eljárás lebonyolítását melyet legkésőbb 180 napon belül indít el. A kijelölés folyamata során az érintettek számba veszik a vizsgált infrastruktúra globálisan az Amerikai Egyesült Államokra gyakorolt hatását, különösképpen az energetikai célú felhasználást. Azaz egy esetleges kiesés, hogyan befolyásolná a teljes rendszer stabilitását. Ahhoz, hogy a védelem a leghatékonyabb formáját biztosítsa a megjelölt objektumok folyamatos fejlesztésre szorulnak. Mivel ezen tényező pozitívan, illetve nem kívánt esetben negatívan is hathat az érintett infrastruktúrára, a létesítmények rendszeres felülvizsgálata szükséges.

5.2.3 Az Amerikai Egyesült Államok kritikus elektromos infrastruktúrával kapcsolatos információ védelme és megosztása

A kritikus infrastruktúra rendszert negatívan érintő ezáltal a kialakult veszélyhelyzettel kapcsolatos valamennyi információ szigorúan bizalmas. Ez nincs másképp az elektromos alágazati infrastruktúra védelemmel kapcsolatban sem. Az amerikai törvényhozók ezért mentesítették a kötelező információ szolgáltatás alól jelen szekciót. Így tehát semmilyen módon nem hozhatja nyilvánosságra az információkat, sem szövetségi-, állami-, valamint egyéb politikai vonatkozású hatóság. A kötelező információ nyilvánosságra hozatali törtvényben9 jelen kivételt írásba is foglalták. Az ilyen jellegű információk kijelölésének folyamatát az energetikai bizottság és az energiaügyi miniszter végzi. A megállapítás során a következő fontos paraméterek kerülnek megállapításra:

- a kritikus elektromos infrastruktúrával kapcsolatos információk kritériumai, valamint kijelölési eljárások azonosítása

- mindennemű a kritikus infrastruktúrában alkalmazott elektromos berendezéssel kapcsolatos információ szivárgásának megakadályozása

9 5 USC § 552 b) 3. pont - A nyilvánosság tájékoztatása

- szankciók megalkotása az esetleges szivárogtató személyekkel, Energiaügyi Minisztériumi biztosokkal, tisztségviselőkkel, alkalmazottakkal vagy azok képviselőivel kapcsolatban

- a NERC10 előírásainak figyelembevételével elő kell segíteni a kommunikációt a szövetségi-, állami-, regionális-, valamint az adat megosztó és elemzőközpontok között

A kijelölés folyamata természetesen meghatározott szempontok alapján történik, ahol a bizottság és a miniszter figyelembe veszik:

- az állami szervezetek szerepét az infrastruktúrák biztonságának kialakításával kapcsolatban, valamint azok költségeit

- az elektromos szolgáltatások, valamint azok díjainak arányát

- az villamos szolgáltatások biztonságának és megbízhatóságának a villamos energetikai rendszerre gyakorolt hatását a megengedett határokon belül Mivel az Amerikai Egyesült Államok kritikus infrastruktúra rendszere nem kizárólag az országon belüli, hanem az azon kívüli objektumok is alkotják, ezért ennek védelme nem valósítható meg kizárólagosan az Amerikai Egyesült Államok területén belül. Ezen keresztül a szomszédos országokat érintő változások hatást gyakorolnak, gyakorolhatnak a fejlett észak-amerikai államközösségre. Ez természetesen reverzibilisen is igaznak mondható, vagyis az Amerikai Egyesült Államokat ért impresszió közvetve befolyásolja Kanada, valamint Mexikó gazdasági érdekeit is. Ezért ezt megelőzendően utalások olvashatók az információ megosztásának ilyen hatásvonalú megosztásáról.

Természetesen szemelőt tartva az állami és egyéb hatósági érdekeket. Tehát az energetikai bizottság, valamint a hivatalát töltő energetikai biztos, mint oly sokszor megjelölt felelősök, a mexikói és kanadai kormánnyal közösen választják ki a külső országok hivatalai felé közölt információk tartalmát. Az ilyen jellegű tájékoztatás szintén bizalmasan kezelendő, ezért kizárólag a felelős hatóságok, az energetikai rendszert üzemeltető, valamint tulajdonló és azok kiemelt státuszú alkalmazottai ismerhetik az Egyesült Államok területén kívül. A burkolt információ birtoklása ezen a szinten egy szigorúan elvárt követelmény. Ezért annak megtartása bármely közegben indokolt, így tehát erőszakkal vagy hivatali státusszal történő visszaélés következésképpen jogszabályba ütköző cselekedet. Egyetlen rendelkezés sem követelheti, tehát azt, hogy egy aktuálisan bekövetkezett veszélyhelyzetből kialakult kritikus elektromos

10 NERC - North American Electric Reliability Corporation

infrastruktúrára vonatkozó információt osszon meg az azt birtokló személy, akár szövetségi-, állami-, politikai hatóságokkal, szervezetekkel. Az érintett lehet felelős szervezetek alkalmazottja, a villamos energetikai rendszer tulajdonosa, munkatársa, üzemeltetője.

Mint már korábban leszögeztem az objektumot érintő valamennyi adat bizalmas és az állam tulajdonát képezi, viszont a többi ágazat képviselőinek megismertetése a tényekkel, valamint a kialakult helyzettel létfontosságú. Itt szintén előkerül a már sokat emlegetett interdependencia fogalma is. Az ágazatok, valamint alágazatok egymástól való függése, valamint az ebből kialakult hiány vagy rendszertelen működés szintén negatívan befolyásolhatja a többi terület normál üzemállapotát. Erre való tekintettel a kongresszus bevonása elkerülhetetlen és szükséges. Az eddigiekben csak olyan kritikus elektromos infrastruktúrát érintő tájékoztatást feltételeztem, melynek kizárólagos ismeretét a megjelölt személyek, csoportok ismerhetik. Viszont beszélnem kell azon információkról melyek közlése nem minősül jogellenesnek mivel azok tartalma vagy nem releváns vagy tartalma miatt szükségtelen a bizalmas kategóriába sorolni, így ezen csoportba vonható össze. A felelősségi köröket tekintve azonos az eljárás menete. A bizottság, valamint az energetikai miniszter elkülönítik azon információ halmazokat, melyekből megállapítható lehet az infrastruktúrát ért bármilyen jellegű káros behatásra, vagy csak abból következtetni lehet rá. A fennmaradó nem releváns információtartalmat így nyilvánosságra hozhatónak minősítik. A bizalmasan kezelt tartalmak sem tekinthetők a végtelenségig konfidenciálisnak, ezért, amennyiben a fenti felelős személyek másképp nem rendelkeznek az így védett adatok mindösszesen öt évig tekinthetők kritikus infrastruktúra információnak, tehát annak lejártával elévülnek.

Az incidens során előállt helyzetből kifolyólag a riportok helyenként megnevezik és azonosítják a károsodott területeket, berendezéseket, alrendszereket. Ezen részletek nyilvánosság elé tárása még a megadott időintervallumon kívül sem engedhető meg.

Legfőképpen azon okból kifolyólag, ha a károsodott részek biztonsági tényezője változatlan formában áll elő, tehát nem esett át fejlesztésen vagy növelték meg megbízhatóságát. Vagyis hasonlóan kivitelezett támadás esetén gyakorlatilag azonos eredmény várható, illetve fejt ki rá a szabotázs akció. Ezért a felelősök felülvizsgálhatják a nyilvánosságra hozatal előtt álló dokumentumokat és akár véglegesen is kitörölhetik a kulcsfontosságú, vagy részlegesen esszenciális kritikus infrastruktúrát károsan befolyásoló információs részeket. Ezen intézkedések látszólag láthatatlanul, de megkérdőjelezhetetlenül növelik ez elektromos rendszer(ek), elosztóberendezések

megbízhatóságát a védelemben. Természetesen a kijelölés döntésével kapcsolatban az érintetteknek lehetőségük van fellebbezés benyújtására is. A helytelennek ítélt részekre vonatkozó kiigazításokat az Amerikai Egyesült Államok azon bíróságán nyújthatja be a kifogásoló, ahol bejelentett lakcíme is van. A kérést ezután zárt ülésen vitatják meg, hogy az helytállóan a jogszabály értelmében került-e kinyilvánításra. A panasszal élő természetesen megnevezheti az információ kijelölésének, valamint éppen annak elmaradása esetén a kívánt igényét. A megállapítás helyességének igazolásához további dokumentumokat is igényelhetnek az ítélőszékben helyet foglaló személyek. Jogos követelés esetén természetesen módosításra kerülnek az adott információt tartalmazó riportok, iratok. [51], [52]

A kritikus infrastruktúráról gyűjtött adatok csak abban az esetben nyújtanak kielégítő választ, ha azon személyek ismerhetik meg akik maguk is a folyamat részét képezik.

Tehát a hatékony információ áramláshoz elsősorban a közvetlen technológiáért felelős érintetteknek kell tudomást szerezniük. Mivel azonban jelen hírek rendkívül bizalmasak, ezért engedély kötelesek. Ezen jogosultság megállapításáról szintén az energiaügyi miniszter dönt. Meghatározza mely szervezetek alkalmazottai kaphatnak hozzáférést mind az adatokhoz, mind pedig lehetőséget arra vonatkozólag, hogy kapcsolatba léphessenek a felelős hatóságokkal a kritikus elektromos infrastruktúrát ért változásokkal kapcsolatban. Az információs közegek megfelelő biztosításának érdekében a miniszter, az energiaügyi bizottság, valamint a felelős szövetségi szervezetek folyamatosan felügyelik ezen csatornákat, tehát magát az információs rendszert, valamint az érintett infrastruktúra felelős vezetőit, tulajdonosait, személyzetét.

5.3 Az Európai Unió kritikus infrastruktúra rendszerének jogi