• Nem Talált Eredményt

A közlemény hatálya

In document FÖLDHASZNÁLATI LAP (Pldal 180-191)

Miniszteri utasítás

KITÁROLÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

V. A közlemény hatálya

E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.

További információk megtalálhatóak az FVM (www.fvm.hu), valamint az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), illet-ve tájékoztatás kérhetõ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen vagy személyesen, illetillet-ve telefonon az MVH köz-pont és a megyei kirendeltségek ügyfélszolgálatán.

Budapest, 2007. december 19.

Margittai Miklóss. k.,

elnök

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Módosító kérelemhez

a „Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás” jogcím keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan

Jogcímkód: 6-124-01-01 Általános tudnivalók

1.A Módosító kérelem formanyomtatványainak kitöltése elõtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kitöltési útmu-tatókat és a vonatkozó MVH közleményt!

2. A támogatási kérelem módosításához a közlemény hatályba lépésétõl kizárólag az alábbi formanyomtatvány hasz-nálható:

D0501-01 Módosító kérelem

3. A támogatási kérelemre vonatkozó módosító kérelem formanyomtatványt, azFVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet(továbbiakban: VKSZI)által üzemeltetett, a területi szaktanácsadási központok (továbbiak-ban: TSzK) szerzõdéseit nyilvántartó informatikai rendszerrel – a szerzõdés módosított adatainak rögzítése után – a TSzK állítja elõ és nyomtatja ki.

A támogatási kérelemre vonatkozó módosító kérelem formanyomtatványa a www.mvh.gov.hu weboldalról is letölt-hetõ abban az esetben, amennyibentechnikai okok következtébena VKSZI honlapján nem megoldható megfelelõ idõ-ben a módosító kérelem kitöltése és kinyomtatása. Ebidõ-ben az esetidõ-ben az MVH honlapjáról a nyomtatványokat nyomtassa ki és számítógéppel vagy tollal olvashatóan, nyomtatott nagybetûkkel töltse ki.

A TSZK-val kötöttSzaktanácsadási szerzõdésmódosításmásolatát is csatolni kell a módosító kérelemhez.

4. Benyújtás elõtt a támogatási kérelemre vonatkozó módosító kérelem formanyomtatványtírja alá, mert aláírás nél-kül a kérelem érvénytelen! A módosító kérelem is csak eredeti – szervezet esetében cégszerû – aláírással fogadható el.

Aláírás hiányában a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

5. Javasoljuk, hogy a küldeményt, saját érdekében tértivevénnyel adja fel.

Módosító kérelem, amennyiben az nem támogatási alapot, összeget, határidõt érintõ adat változására vonatkozik, a tá-mogatási határozat jogerõre emelkedését megelõzõen a határozat jogerõre emelkedéséig, a tátá-mogatási kérelmet jóváha-gyó határozat jogerõre emelkedését követõen pedig legkésõbb a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak elsõ napját megelõzõ 30. napig nyújtható be az ügyféllel szerzõdéses viszonyban állóTSZK székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségre. A támogatási kérelem módosítása feltételezi az ügyfél és a TSZK közötti szerzõdés elõ-zetes módosítását.

6. A kérelmetpostai úton, az ügyféllel szerzõdéses viszonyban álló TSZK székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez kell benyújtania. Jelen MVH közlemény hatályba lépését követõen kizárólag az MVH által rendszere-sítettformanyomtatványokon, illetve a VKSZI honlapján kitöltött és onnan elõállított formanyomtatványon be-adott kérelem fogadható el. A megyei kirendeltségek levelezési címei az MVH közlemény mellékletében találhatók.

Nem postai úton vagy nem formanyomtatványon történõ benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül el-utasításra kerül.

7. A módosító kérelmet és a csatolt mellékleteket – lehetõség szerint – szkennelésre alkalmas formában kell be-nyújtani, hogy lehetõvé tegye a különálló laponként történõ kezelést, ezért kérjük, mellõzzék a lapok összefûzését, összekapcsolását.

8. Javasoljuk, hogy a kitöltött kérelemrõl készítsen másolatot és õrizze meg a támogatási idõszak alatt!

Ha a módosító kérelem kitöltésével vagy értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése, problémája van, forduljon bizalommal az illetékes megyei MVH kirendeltséghez.

FONTOS!Mielõtt a módosító kérelmet beadná az Önnel szerzõdésben álló TSZK székhelye szerint illetékes MVH me-gyei kirendeltségre, bizonyosodjon meg arról, hogy minden Önre vonatkozó rovatot kitöltött, illetve a kérelmet aláírta!

D0501-01 Módosító kérelem

Felhívjuk a figyelmét, hogy a VKSZI által üzemeltetett informatikai rendszeren keresztül kitölthetõ és nyom-tatható a formanyomtatvány. Javasoljuk, hogy az MVH honlapjáról csak a VKSZI-nél fellépõ technikai hibák esetében töltse le a dokumentumot!

1. Fõlap iratkódja

Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen!

2. Azonosítási információ

2/1 Ügyfél-regisztrációs szám:Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplõ 10 jegyû azonosító számot!

2/2 Szerzõdésszám:Ebbe a rovatba írja be az Ön és a TSZK által kötött szolgáltatási szerzõdés számát.

3. Ügyfél adatai

Név:Ebbe a rovatba írja be asaját nevét, amelyet az Ügyfél-nyilvántartáshoz megadott, amennyiben természetes sze-mélyként (õstermelõ, egyéni vállalkozó) kíván támogatást igényelni,vagy a vállalkozás (cég) nevét, amennyiben a tá-mogatási kérelmet az Ön által képviselt jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet (továbbiakban együtt: szer-vezet) képviseletében kívánja benyújtani!

Elõtag:Amennyiben Öntermészetes személya személynevetelõtaggal(dr., ifj., id. stb.) együtt adja meg, de a cég-forma rovatot ne töltse ki!

Cégforma:Ha a kérelmezõszervezet, akkor feltétlenül adja meg acégformátis (Rt., Kft., Bt. stb.) és hagyja üresen az elõtag rovatot!

4. Kapcsolattartási információ

Ezt az adatblokkot akkor töltse ki, ha a támogatási kérelemben megadott kapcsolattartási információ adatai a támoga-tási kérelem benyújtása óta megváltoztak. Ebbe az adatblokkba írja be az új kapcsolattartó személy nevét, illetve az új el-érhetõséget a telefonszám, faxszám és e-mail cím feltüntetésével.

5. Szerzõdés új lejárati dátuma

Ebbe az adatblokkba írja be a szerzõdésmódosítást követõ teljesítési határidejét. Ez a többször módosított 52/2007.

(VI. 28.) FVM rendelet 6. § (10) bekezdésének megfelelõen a 2007. évi szolgáltatási szerzõdések esetében legfeljebb 2008. március 31. lehet.

6. Szerzõdés szerinti szolgáltatás módosítása (amennyiben módosításra került)

Amennyiben egy célterületen belül az eredeti szolgáltatási szerzõdésben meghatározott szolgáltatáshoz képest másik szolgáltatást kíván igénybe venni, és errõl a szolgáltatóval is megállapodik, a módosítás ebben az adatblokkban jelölen-dõ. AzEredetioszlopSzolgáltatás kódjaalatt kell feltüntetni a kiváltani tervezett szolgáltatást az 52/2007 (VI. 28.) FVM rendelet 1. számú melléklet szerinti szolgáltatásazonosító feltüntetésével, illetve azÓraszámoszlopban a hozzá tartozó óraszám megjelölésével. AMódosításoszlopSzolgáltatás kódjaalatt kell feltüntetni az új, igénybe vett szolgáltatást az 52/2007 (VI. 28.) FVM rendelet 1. számú melléklet szerinti szolgáltatásazonosító feltüntetésével, illetve azÓraszám oszlopban a hozzá tartozó óraszám megjelölésével.

FONTOS!A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 42. §-a szerint egyes, az EMVA-ból finanszírozott intézkedések esetén, jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában atámogatási kérelem benyújtására nyitva álló határ-idõ utolsó napját követõena támogatási kérelemben meghatározotttámogatási alapra, illetveösszegrenézve módosí-tási kérelem nem nyújtható be. Ennek megfelelõn az ebben az adatblokkban jelzett változások hatására a szerzõdés összege, azaz az összes óraszám nem változhat. A támogatási kérelemben megjelölt, és a szolgáltatásazonosító kódban is szereplõ célterületek (a: kölcsönös megfeleltetés elõírásainak való megfelelés, b: a közösségi jogszabályokon alapuló munkahelyi biztonsági elõírások betartása, c: a gazdálkodás összteljesítményének javítása) szintén nem változtathatók, így ezek a változtatások csak célterületen belül lehetségesek. A szerzõdésben meghatározott rezsióradíj változtatása sem lehetséges.

7. Csatolt mellékletek

A kérelemhez mellékelni kell az ügyfél és a TSZK közöttiSzaktanácsadási szerzõdésmódosításmásolatát. Amennyi-ben a módosító kérelemhez további dokumentumo(ka)t is csatolni kíván, azt ebAmennyi-ben az adatblokkban adja meg, az egyes melléklet(ek) megnevezésével és mellette annak megadásával, hogy hány darabot csatolt az adott dokumentum(ok)ból.

8. Kitöltés dátuma és aláírás

Kitöltés dátuma:itt adja meg azt az idõpontot, amikor kérelmét aláírja.

Ügyfél aláírása:

Benyújtás elõtt a módosító kérelem kitöltött példányát írja alá, mert aláírás nélkül a kérelem érvénytelen!A módosító kérelem csak eredeti – szervezet esetében cégszerû – aláírással fogadható el!

Cégszerû aláírás: a szervezet hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a szervezet nevében, az aláírási címpél-dányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása. A cégszerû aláírás elengedhetetlen része a képviselt szervezet megnevezése, az aláírásra jogosult személy (nyomtatott betûvel kiírt) teljes neve és aláírása, és ha van, a szervezet bélyegzõlenyomata.

Aláíró neve:kérjük, itt nyomtatott betûkkel, olvashatóan szíveskedjen megadni az aláíró nevét.

Aláírás hiányában a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

4. sz. melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Visszavonó kérelemhez

a „Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás” jogcím keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan

Jogcímkód: 6-124-01-01

Általános tudnivalók

1.A visszavonó kérelem formanyomtatványainak kitöltése elõtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kitöltési útmu-tatókat és a vonatkozó MVH közleményt!

2. A támogatási kérelem visszavonásához a közlemény hatályba lépésétõl kizárólag az alábbi formanyomtatvány használható:

– D0502-01 Visszavonó kérelem

3. A támogatási kérelemre vonatkozó visszavonó kérelem formanyomtatványt, azFVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet(továbbiakban: VKSZI)által üzemeltetett, a területi szaktanácsadási központok (továbbiak-ban: TSzK) szerzõdéseit nyilvántartó informatikai rendszerrel – a szerzõdés adatainak rögzítése után – a TSzK állítja elõ és nyomtatja ki.

A támogatási kérelemre vonatkozó visszavonó kérelem formanyomtatványa a www.mvh.gov.hu weboldalról is letölt-hetõ abban az esetben, amennyibentechnikai okok következtébena VKSZI honlapján nem megoldható megfelelõ idõ-ben a visszavonó kérelem kitöltése és kinyomtatása. Ebidõ-ben az esetidõ-ben az MVH honlapjáról a nyomtatványokat nyomtas-sa ki és számítógéppel vagy tollal, olvashatóan, nyomtatott nagybetûkkel töltse ki.

A TSZK-val kötöttSzaktanácsadási szerzõdésfelmondás, illetve módosításmásolatát is csatolni kell a visszavonó ké-relemhez.

4. Benyújtás elõtt a támogatási kérelemre vonatkozó visszavonó kérelem formanyomtatványtírja alá, mert aláírás nélkül a kérelem érvénytelen! A visszavonó kérelem is csak eredeti – szervezet esetében cégszerû – aláírással fogadható el.

Aláírás hiányában a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

5. Javasoljuk, hogy a küldeményt, saját érdekében tértivevénnyel adja fel.

Visszavonó kérelem (teljes és részleges egyaránt) a támogatási kérelemre az MVH által kiadottjóváhagyó határozat jogerõre emelkedéséig, az ügyféllel szerzõdéses viszonyban állóTSZK székhelye szerint illetékes MVH megyei ki-rendeltségre, postai útonnyújtható be. A támogatási kérelem visszavonása feltételezi az ügyfél és a TSZK közötti szerzõdés elõzetes felmondását, illetve módosítását.

6. A kérelmetpostai úton, az ügyféllel szerzõdéses viszonyban álló TSZK székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez kell benyújtania. Jelen MVH közlemény hatályba lépését követõen kizárólag az MVH által rendszere-sítettformanyomtatványokon, illetve a VKSZI honlapján kitöltött és onnan elõállított formanyomtatványon be-adott kérelem fogadható el. A megyei kirendeltségek levelezési címei az MVH közlemény mellékletében találhatók.

Nem postai úton vagy nem formanyomtatványon történõ benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül el-utasításra kerül.

7. A visszavonó kérelmet és a csatolt mellékleteket – lehetõség szerint – szkennelésre alkalmas formában kell benyújtani, hogy lehetõvé tegye a különálló laponként történõ kezelést, ezért kérjük, mellõzzék a lapok összefûzé-sét, összekapcsolását.

8. Javasoljuk, hogy a kitöltött kérelemrõl készítsen másolatot és õrizze meg a támogatási idõszak alatt!

Ha a visszavonó kérelem kitöltésével vagy értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése, problémája van, fordul-jon bizalommal az illetékes megyei MVH kirendeltséghez.

FONTOS!Mielõtt a visszavonó kérelmet beadná az Önnel szerzõdésben álló TSZK székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségre, bizonyosodjon meg arról, hogy minden Önre vonatkozó rovatot kitöltött, illetve a kérelmet aláírta!

D0502-01 Visszavonó kérelem

Felhívjuk a figyelmét, hogy a VKSZI által üzemeltetett informatikai rendszeren keresztül kitölthetõ és nyom-tatható a formanyomtatvány. Javasoljuk, hogy az MVH honlapjáról csak a VKSZI-nél fellépõ technikai hibák esetében töltse le a dokumentumot!

1. Fõlap iratkódja

Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen!

2. Azonosítási információ

2/1 Ügyfél-regisztrációs szám:Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplõ 10 jegyû azonosító számot!

2/2 Szerzõdésszám:Ebbe a rovatba írja be az Ön és a TSZK által kötött szolgáltatási szerzõdés számát.

3. Ügyfél adatai

Név:Ebbe a rovatba írja be asaját nevét, amelyet az Ügyfél-nyilvántartáshoz megadott, amennyiben természetes sze-mélyként (õstermelõ, egyéni vállalkozó) kíván támogatást igényelni,vagy a vállalkozás (cég) nevét, amennyiben a tá-mogatási kérelmet az Ön által képviselt jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet (továbbiakban együtt: szer-vezet) képviseletében kívánja benyújtani!

Elõtag:Amennyiben Öntermészetes személya személynevetelõtaggal(dr., ifj., id. stb.) együtt adja meg, de a cég-forma rovatot ne töltse ki!

Cégforma:Ha a kérelmezõszervezet, akkor feltétlenül adja meg acégformátis (Rt., Kft., Bt. stb.) és hagyja üresen az elõtag rovatot!

4. Visszavonás típusa

Kérjük, ebben az adatblokkban jelölje az Ön esetében megfelelõ választ.

Részleges visszavonás:Ezt az adatmezõt jelölje X-el, amennyiben a támogatási kérelmében megjelölt szolgáltatások csak egy részét kívánja visszavonni.

FONTOS!

A kérelem a részleges visszavonást követõen is meg kell, hogy feleljen az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 3. § (2) be-kezdésében foglalt feltételnek, azaz a támogatás igénybevételéhez kapcsolódó szaktanácsadási szolgáltatásnak legalább az (1) bekezdésa)ésb)pontja szerinti célterületre ki kell terjednie.

Kérelem teljes visszavonása:Ezt az adatmezõt jelölje X-el, amennyiben a támogatási kérelmében megjelölt szolgálta-tások mindegyikét visszavonja. A kérelem teljes visszavonása esetén az 5. adatblokkot (Szerzõdés szerint szolgáltatás visszavonása) nem kell kitölteni.

5. Szerzõdés szerint szolgáltatás visszavonása(amennyiben részleges visszavonást kér)

Ebben az adatblokkban szereplõ táblázatban kell megadnia az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 1. számú mellékletben szereplõ szolgáltatás azonosító kódok feltüntetésével, hogy a támogatási kérelemben megjelölt mely szolgáltatásokat nem kívánja igénybe venni.

6. Csatolt mellékletek

A kérelemhez mellékelni kell az ügyfél és a TSZK közöttiSzaktanácsadási szerzõdésfelmondás, illetve -módosítás másolatát. Amennyiben a visszavonó kérelemhez további dokumentumo(ka)t is csatolni kíván, azt ebben az adatblokk-ban adja meg, az egyes melléklet(ek) megnevezésével és mellette annak megadásával, hogy hány darabot csatolt az adott dokumentum(ok)ból.

7. Kitöltés dátuma és aláírás

Kitöltés dátuma:itt adja meg azt az idõpontot, amikor kérelmét aláírja.

Ügyfél aláírása:

Benyújtás elõtt a visszavonó kérelem kitöltött példányát írja alá, mert aláírás nélkül a kérelem érvénytelen!A vissza-vonó kérelem csak eredeti – szervezet esetében cégszerû – aláírással fogadható el!

Cégszerû aláírás: a szervezet hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a szervezet nevében, az aláírási címpél-dányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása. A cégszerû aláírás elengedhetetlen része a képviselt szervezet megnevezése, az aláírásra jogosult személy (nyomtatott betûvel kiírt) teljes neve és aláírása, és ha van, a szervezet bélyegzõlenyomata.

Aláíró neve:kérjük, itt nyomtatott betûkkel, olvashatóan szíveskedjen megadni az aláíró nevét.

Aláírás hiányában a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

5. sz. melléklet Regionális illetékességû megyei kirendeltségek

Megye Kirendeltség címe Levelezési cím Telefon Fax

Borsod-Abaúj-Zemplén 3500 Miskolc, Mindszent tér 1. 3501 Miskolc, Pf. 646. 46/814-900 46/814-901 Csongrád 6723 Szeged, Római krt. 21. 6701 Szeged, Pf. 26. és 504. 62/814-900 62/814-901 Pest 1093 Budapest, Lónyay utca 38. 1391 Budapest, Pf. 248. 1/814-8900

1/814-8962 1/814-8901 Somogy 7400 Kaposvár, Petõfi tér 1–3. 7400 Kaposvár, Petõfi tér 1–3. 82/814-900

82/814-920

82/814-901 82/814-921 Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 9. 4401 Nyíregyháza, Pf. 422. 42/814-900

42/814-906 42/814-901 Veszprém 8200 Veszprém, Levendula u. 1. 8202 Veszprém, Pf. 791. 88/814-900

88/814-920

88/814-901 88/814-921 Zala 8900 Zalaegerszeg, Kis u. 1. 8901 Zalaegerszeg, Pf. 142. 92/814-900 92/814-901

Megyei kirendeltségek:

Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 5. 6001 Kecskemét, Pf. 470. 76/814-520

76/814-540 76/814-521

Baranya 7621 Pécs, Rákóczi út 17. 7602 Pécs, Pf. 365. 72/814-520 72/814-521

Békés 5600 Békéscsaba, Temetõ sor 8. 5620 Békéscsaba, Pf. 45. 66/814-520 66/814-521 Fejér 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 7–9. 8002 Székesfehérvár, Pf. 297. 22/814-520 22/814-521 Gyõr-Moson-Sopron 9021 Gyõr, Munkácsy u. 20. 9021 Gyõr, Munkácsy u. 20. 96/814-542

96/814-543 96/814-521 Hajdú-Bihar 4000 Debrecen, Piac u. 49–51. 4001 Debrecen, Pf. 551. 52/814-520

52/814-544 52/814-521

Heves 3300 Eger, Maczky Valér út 2. 3301 Eger, Pf. 169. 36/814-520 36/814-521

Jász-Nagykun-Szolnok 5000 Szolnok, József Attila u. 36. 5002 Szolnok, Pf. 111. 56/814-523

56/814-525 56/814-521 Komárom-Esztergom 2800 Tatabánya, Vértanúk tere 1. 2801 Tatabánya, Pf. 1394. 34/814-520 34/814-521 Nógrád 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 3101 Salgótarján, Pf. 123. 32/814-520 32/814-521 Tolna 7100 Szekszárd, Augusz I. u. 9–11. 7101 Szekszárd, Pf. 251. 74/814-520 74/814-521 Vas 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 1. 9701 Szombathely, Pf. 245. 94/814-520 94/814-521

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 102/2007. (XII. 20.) MVH

közleménye

a szõlõfeldolgozás és borkészítés során keletkezõ melléktermékek kötelezõ lepárlásában, a krízislepárlásban, valamint a szeszesitalpiac ellátását szolgáló lepárlásban részt vevõ jóváhagyott

lepárlóüzemekrõl és begyûjtõhelyekrõl

In document FÖLDHASZNÁLATI LAP (Pldal 180-191)