FÖLDHASZNÁLATI LAP

Teljes szövegt

(1)

T A R T A L O M

S z á m T á r g y O l d a l

Törvény

2007: CLV. tv. A hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény, valamint a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálko-

dásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról- - - - 3

Kormányrendeletek

337/2007. (XII. 13.) Korm. r. A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal felállításával összefüggõ kormányrendeletek módosítá-

sáról - - - - 10 341/2007. (XII. 15.) Korm. r. A mezõgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeirõl és szabályairól 17 356/2007. (XII. 23.) Korm. r. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól - - - - 23 357/2007. (XII. 23.) Korm. r. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az in-

gatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

módosításáról - - - - 32

Miniszteri rendeletek

149/2007. (XII. 15.) FVM r. A szõlõültetvények országos térinformatikai nyilvántartásáról (VINGIS) szóló 102/2004. (VI. 3.)

FVM rendelet módosításáról - - - - 66 150/2007. (XII. 18.) FVM r. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999.

(XII. 29.) FVM rendelet módosításáról - - - - 68 151/2007. (XII. 18.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevé-

teléhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet mó-

dosításáról - - - - 69 152/2007. (XII. 22.) FVM r. A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Me-

zõgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének

általános szabályairól - - - - 73 153/2007. (XII. 22.) FVM r. A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján 2007/2008. évi végrehajtási idõszakban nyújtott

méhészeti támogatások igénybevételének részletes szabályairól - - - - 87 154/2007. (XII. 22.) FVM r. A 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett mezõgazdasági termelõk hitelhez jutási lehetõségérõl

szóló 66/2007. (VII. 26.) FVM rendelet módosításáról- - - - 95

A tartalomjegyzék a 2. oldalon folytatódik.

FELHÍVÁS!

Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra

(2)

155/2007. (XII. 22.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások

igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról 97 156/2007. (XII. 22.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatások-

hoz (SAPS) kapcsolódó 2007. évi kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) igénybevételével

kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 29/2007. (IV. 20.) FVM rendelet módosításáról - - - - 98 157/2007. (XII. 22.) FVM r. Az egyszerûsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesí-

tendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakor-

lat” feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet módosításáról 98 158/2007. (XII. 28.) FVM r. A 2008. évi iskolatej program szabályozásáról - - - - 100

Miniszteri utasítás

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 1/2008. (FVÉ 1.) FVM utasítása miniszteri biztos

kinevezésérõl - - - - 139

Közlemények

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 98/2007. (XII. 12.) MVH közleménye az energetikai célból termesztett energianövényekhez kapcsolódó 2007. évi kiegészítõ támogatás igénybevé-

telének feltételeirõl és kötelezettségekrõl - - - - 139 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 99/2007. (XII. 13.) MVH közleménye a sertéshús

magántárolási támogatási kérelmek benyújtási határidejének megállapításáról- - - - 166 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 100/2007. (XII. 19.) MVH közleménye minõség-

csökkent gabona belsõ piacon történõ értékesítésére vonatkozó folyamatos pályázati felhívás

megnyitásáról szóló ajánlattételi felhívásról - - - - 167 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 101/2007. (XII. 19.) MVH közleménye a szaktanács-

adási szolgáltatások igénybevétele jogcím keretében benyújtott támogatási kérelem módosítá-

sának, illetve visszavonásának szabályairól - - - - 178 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 102/2007. (XII. 20.) MVH közleménye a szõlõfel-

dolgozás és borkészítés során keletkezõ melléktermékek kötelezõ lepárlásában, a krízislepárlás- ban, valamint a szeszesitalpiac ellátását szolgáló lepárlásban részt vevõ jóváhagyott lepárlóüze-

mekrõl és begyûjtõhelyekrõl - - - - 191 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 103/2007. (XII. 22.) MVH közleménye a magyar in-

tervenciós készletbõl származó cukor ipari felhasználás céljával történõ viszonteladására vonat-

kozó folyamatos ajánlattételi felhívás megnyitásáról- - - - 194 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1/2008. (I. 3.) MVH közleménye a varroa atka elleni

gyógyszeres védekezés támogatásáról - - - - 206 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2008. (I. 4.) MVH közleménye az önálló, építéssel

nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

igénylésérõl - - - - 212 Közlemény az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi

árujelzõ bejelentéshez kapcsolódó összefoglaló megjelentetésérõl - - - - 237 A Magyar Élelmiszerkönyv Titkárságának közleménye a 2007. évi liszt jellegmintákról - - - - 259 A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjának közleménye a sertés ENAR füljelzõk tesz-

telésének feltételeirõl - - - - 259 A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjának közleménye az Országos Mezõgazdasági

Fajtaminõsítõ Bizottság Szõlõ-gyümölcs Szekciójának 2007. december 5-i ülése alapján állami-

lag elismert fajtákról és államilag elismert fajták meghosszabbításáról - - - - 260 A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja Állatgyógyászati Termékek Igazgatóságának

állatgyógyászati készítmények engedélyezésével kapcsolatos közleményei - - - - 263 A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása az Agrárgazdasági Kutató

Intézet fõigazgatói munkakörének ellátására - - - - 285 A Komárom-Esztergom Megyei Földhivatal pályázati felhívása a Dorogi Körzeti Földhivatalnál

hivatalvezetõi munkakör betöltésére - - - - 285 A Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal pályázati felhívása falugazdász mun-

kakör betöltésére - - - - 286 Vadászkutyafajták vadászati alkalmassági vizsgájának követelményei - - - - 287 Géntechnológiával módosított szervezetek zárt rendszerben történõ felhasználásának engedélyezé-

sével kapcsolatos engedélytervezet közzététele - - - - 307

(3)

Törvény

2007. évi CLV.

törvény

a hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény, valamint a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról

szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról*

A hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény módosítása

1. § A hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-a helyébe a következõ rendel- kezés lép:

„1. § Ez a törvény szabályozza a hegyközségek, a hegy- községi tanácsok és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban együtt: hegyközségi szervezetek) megala- kítását, szervezeti változását, megszûnését, önkormányza- tuk szervezetét, mûködését, közcélú feladataikat, valamint az azok ellátásához szükséges jogosítványaikat.”

2. §A Htv. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § A törvény személyi hatálya a szõlészeti és borásza- ti termelõ-, illetve felvásárló-tevékenységet folytató ter- mészetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra terjed ki.”

3. §A Htv. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Szõlészeti és borászati termelõ-, illetve felvásárló- tevékenység borvidéki településen csak hegyközség tagja- ként folytatható, nem borvidéki településeken pedig csak ak- kor, ha a termelõ, illetve a felvásárló eleget tett a külön jog- szabály szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének.”

4. §A Htv. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § E törvény alkalmazásában

a) szõlészeti és borászati termelõ (a továbbiakban: ter- melõ): aki 1000 m2-nél nagyobb területen szõlõt mûvel, vagy területnagyságtól függetlenül szõlõültetvényének termését értékesíti, illetve értékesítésre bort készít,

b) szõlészeti és borászati felvásárló (a továbbiakban: fel- vásárló):aki szõlõt, mustot, illetve bort továbbfeldolgozás vagy továbbfeldolgozásra értékesítés céljából vásárol.”

5. §A Htv. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § (1) E törvény rendelkezései szerint hegyközséget kell alakítani a borvidéki településeken. A hegyközséget úgy kell megalakítani, hogy az annak mûködési területé- hez tartozó borvidéki települések közigazgatási területén fekvõ szõlõültetvények nagysága összesen legalább ötszáz hektár legyen, és ezek az ingatlanok legkevesebb tíz ter- melõ használatában legyenek. Hegyközség csak ugyan- azon borvidék települései részvételével alakítható.

* A törvényt az Országgyûlés a 2007. november 19-i ülésnapján fogadta el.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alól az illetékes hegy- községi tanács kérelemre eltérést engedélyezhet, ha

a) a hegyközség települései közötti távolság közúton több lenne, mint 30 kilométer, vagy

b) az ötszáz hektárnál kisebb szõlõültetvénnyel alakí- tandó hegyközség hosszú távú mûködõképessége megala- pozott. Megalapozottnak tekinthetõ a hegyközség hosszú távú mûködõképessége különösen akkor, ha a hegyköz- ségnek a kérelem benyújtását megelõzõ két évben köztar- tozása nem volt, és adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tett.

(3) Nem engedélyezhetõ olyan hegyközség megalakí- tása, amelynek területén a szõlõültetvény nagysága nem éri el a 300 hektárt.

(4) A (2) bekezdés szerinti kérelmet a közgyûlés (ala- kuló közgyûlés) által kijelölt személy nyújtja be az illeté- kes hegyközségi tanácshoz, amely a kérelmet közigazga- tási határozatban bírálja el.”

6. §A Htv. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. § (1) Új hegyközség megalakítása céljából minden érdekelt (termelõ, önkéntes tag, felvásárló) köteles magát az ültetvénye fekvése, illetve a 26. § (1) bekezdésének b)pontja szerinti tevékenysége szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõjénél (a továbbiakban: jegyzõ) beje- lenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell az érdekelt nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét, telephelyét), ültetvénye helyrajzi számát, területének nagyságát és használatának jogcímét.

(2) A jegyzõ összeállítja a bejelentkezettek nevét (cég- nevét) és lakóhelyét (székhelyét, telephelyét) tartalmazó jegyzéket, és amennyiben a bejelentkezett érdekeltek tulajdonában, illetve használatában lévõ szülõültetvények nagysága megfelel az 5. §-ban meghatározottaknak, a jegyzéket harminc napra közzéteszi az önkormányzat hir- detõtábláján. A hirdetményben tájékoztatni kell az érde- kelteket az alakuló közgyûlést elõkészítõ bizottság létre- hozásának idõpontjáról és helyérõl.

(3) Az érdekeltek maguk közül elõkészítõ bizottságot választanak, s ezt a jegyzõnek bejelentik. A jegyzõ a beje- lentkezettek adatait átadja az elõkészítõ bizottságnak.”

7. §A Htv. 11. §-a (2) bekezdéséneka)pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az alapszabálynak tartalmaznia kell]

„a) a hegyközség elnevezését, székhelyét, valamint a hegyközséghez tartozó települések nevét,”

8. §(1) A Htv. 13. §-a (2) bekezdésénekd)pontja helyé- be a következõ rendelkezés lép:

[A közgyûlés hatáskörét az alapszabályban kell megha- tározni úgy, hogy annak kizárólagos hatáskörébe tartoz- zék]

„d)döntés egyesülés, szétválás, körhegybíróság alakítá- sa (csatlakozás, kiválás), valamint önkéntes tagságot vál- lalók felvételének kérdésében,”

(4)

(2) A Htv. 13. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ- kezõ rendelkezés lép:

„(4) Az alapszabály közgyûlés megtartása helyett rész- közgyûlések tartását írhatja elõ, ha a hegyközségi tagok száma vagy a tagok lakóhelye vagy más, az alapszabály- ban meghatározott szempont ezt indokolja. A részközgyû- lési körzeteket, valamint a részközgyûlések megtartásának helyét az alapszabályban kell megállapítani. A különbözõ helyre és idõpontra is összehívható részközgyûléseket azonos napirenddel kell megtartani.”

(3) A Htv. 13. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A közgyûlés döntését a részközgyûléseken leadott szavazatok összesítésével a választmány állapítja meg. Az így meghozott határozatot a tagokkal – az összesítést követõ 15 napon belül – az alapszabályban meghatározott módon közölni kell. A részközgyûlésre egyebekben a köz- gyûlésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

9. §A Htv. 15. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ- kezõ rendelkezés lép:

„(2) Harminc fõt meg nem haladó taglétszám esetén csak elnököt kell választani. A választmány jogkörét eb- ben az esetben az elnök, a hegybíró (körhegybíró) és a köz- gyûlés által megbízott egy tag vagy az elnök és két meg- bízott tag együttesen gyakorolja.”

10. §A Htv. 16. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ- kezõ rendelkezés lép:

„(3) A választmány az alapszabályban meghatározott gyakorisággal, de évente legalább két alkalommal ülése- zik. Rendkívüli ülés bármikor összehívható. A választ- mány tevékenységérõl évente beszámol a közgyûlésnek.”

11. § (1) A Htv. 17. §-a (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A hegybíró]

„f)vezeti az ültetvénykatasztert, valamint a telepítések, kivágások és az újratelepítési jogok nyilvántartását, és rendszeresen ellenõrzi az ültetvénykataszterben nyilván- tartott területek állapotát, a nyilvántartott adatok valóság- tartalmát,”

(2) A Htv. 17. §-ának (2) bekezdése a következõ h)ponttal egészül ki:

[A hegybíró]

„h)az engedély nélkül telepített, illetve kivágott szõlõ- ültetvényekrõl értesíti a növénytermesztési hatóságot.”

(3) A Htv. 17. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ- kezõ rendelkezés lép:

„(3) A hegybíró minden választmányi ülésen, illetve a 15. § (2) bekezdésében említett esetben minden közgyûlé- sen beszámol a tevékenységérõl.”

(4) A Htv. 17. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ- kezõ rendelkezés lép:

„(4) A hegybírót pályázat alapján a választmány jelöli, és a közgyûlés választja meg. Választmány hiányában a

jelölés is a közgyûlést illeti meg. Hegybíró csak olyan bün- tetlen elõéletû személy lehet, aki legalább középfokú szõ- lészeti és borászati szakképzettséggel rendelkezik, vala- mint a közigazgatási alapvizsgát letette, vagy vállalja, hogy megválasztása esetén e vizsgát a hegyközség által meghatározott határidõn – de megválasztásától számított legkésõbb egy éven – belül leteszi. A határidõ elmulasz- tása vagy sikertelen vizsga esetén a hegybíró munkaviszo- nya megszûnik.”

(5) A Htv. 17. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Egy személy legfeljebb 3 hegyközségnél (körhegy- bíróságnál) láthat el hegybírói (körhegybírói) feladatot.”

12. §A Htv. 17/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„17/A. § (1) A hegyközségek megállapodhatnak kör- hegybíróság alakításában, különösen akkor, ha bevételük nem elegendõ ahhoz, hogy hegybírót alkalmazzanak.

A körhegybíróság alakításáról, az ahhoz történõ csatlako- zásról és a kiválásról – a választmány elõterjesztése alap- ján – a közgyûlés dönt. Körhegybíróságot legfeljebb há- rom hegyközség alakíthat.

(2) A körhegybíróság alakításának és fenntartásának feltételeirõl az érdekelt hegyközségek választmányai álla- podnak meg. A megállapodásban rendelkezni kell a kör- hegybíróság székhelyérõl, a körhegybíró választásáról, feladatellátásának rendjérõl, ennek szervezeti feltételeirõl, valamint a fenntartás költségeihez való hozzájárulásról.

A megállapodást meg kell küldeni a hegyközségi tanács- nak, valamint a mezõgazdasági igazgatási szervnek.

(3) A körhegybírósághoz csatlakozni, vagy abból kivál- ni – az érintett hegyközségek eltérõ megállapodásának hiányában – a naptári év elsõ napjával lehet. A kiválási vagy csatlakozási szándékról az érintett hegyközségeket legalább három hónappal korábban értesíteni kell.

(4) A körhegybírót – pályázat alapján – az érdekelt hegyközségek közgyûlései külön-külön megválasztják.

A körhegybíró megválasztásához a leadott szavazatok többsége szükséges.

(5) A körhegybíró valamennyi érintett hegyközség vá- lasztmányának tagja, amelyek ülésein, illetve a 15. § (2) bekezdésében említett esetben a közgyûléseken tevé- kenységérõl beszámol.”

13. §A Htv. 22. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép:

„A hegyközség szervezeti változása és megszûnése 22. § (1) A hegyközség megszûnik

a) összeolvadással, illetve beolvadással (a továbbiak- ban együtt: egyesülés),

b) több hegyközségre történõ szétválással, c) a bíróság által történõ feloszlatással,

d) a település borvidéki besorolásának törlésével, amennyiben a hegyközség csak az adott településen mû- ködik.

(5)

(2) Összeolvadás esetén az egyesülõ hegyközségek megszûnnek, és vagyonuk, valamint közigazgatási jogo- sítványaik a létrejövõ új hegyközségre mint jogutódra szállnak át.

(3) Beolvadás esetében a beolvadó hegyközség megszû- nik, és annak vagyona, valamint közigazgatási jogosítvá- nyai az átvevõ hegyközségre mint jogutódra szállnak át, amelynek elnevezése és székhelye változatlan marad.

Beolvadásra kerülhet sor akkor, ha a befogadó hegyközség taglétszáma és szõlõültetvényének területe nagyobb a be- olvadni szándékozó hegyközségénél. Ez utóbbi feltételt nem kell figyelembe venni az (5) és (6) bekezdésben meg- határozott esetekben.

(4) A hegyközségek kötelesek összeolvadni, ha egye- sülnek azok a települések, amelyek területén a hegyközsé- gek mûködnek.

(5) A hegyközség köteles egyesülni a szomszédos hegy- községgel, ha területén a hegyközség alakításának feltéte- lei utóbb megszûnnek.

(6) Kötelezõ a beolvadás akkor, ha egy borvidéki tele- pülés más településtõl olyan területrészt vesz át, amelyen hegyközség mûködik.

(7) Az egyesülésben érintett hegyközségek közgyûlései az egyesülésrõl külön-külön, a jelen lévõ tagok több mint felének szavazatával határoznak. A döntést követõen az érintett hegyközségek egyesülési szerzõdést kötnek, amelyben megállapodnak az egyesülõ hegyközségek bir- tokában lévõ okiratok és adatok átadásáról, valamint vagyonuk rendezésérõl.”

14. §A Htv. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„23. § (1) A hegyközség több hegyközségre szétválhat, ha a szétválással létrejövõ hegyközségek megfelelnek az 5. §-ban foglaltaknak. A szétválásról hozott közgyûlési határozatban rendelkezni kell a vagyon megosztásáról.

(2) A szétváló hegyközség jogai és kötelezettségei a szétválásról hozott közgyûlési határozat szerint, ennek hiányában a vagyonmegosztás arányában a szétválással létrejövõ jogutód hegyközségekre szállnak át.

(3) A hegyközségek szétválása nem érinti tagjaik jogait és kötelezettségeit.”

15. §A Htv. 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„24. § (1) Az összeolvadással létrejött hegyközség, illetve a szétválással létrejött hegyközségek alakuló köz- gyûlést tartanak, amelyre a 7–9. § rendelkezéseit a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az érintett hegyközségi tagokból alakult páratlan számú, de legalább 3 fõs elõkészítõ bizottság összehívja az alakuló közgyûlést, és gondoskodik az alapszabály terve- zetének elkészítésérõl is.

(3) Az alakuló közgyûlés határozatképes, ha azon a ta- gok több mint 50%-a jelen van. Ha az alakuló közgyûlés nem határozatképes, az eredménytelen közgyûlést követõ tizenöt napon belül új alakuló közgyûlést kell összehívni, amely határozatképes, ha azon legalább tíz tag megjelent.”

16. §A Htv. 26. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„26. § (1) A hegyközség tagja – lakóhelyétõl (telephe- lyétõl, székhelyétõl) függetlenül –

a) az a termelõ, aki tevékenységét a hegyközség mûkö- dési területén végzi, valamint

b) az a felvásárló, aki egy naptári éven belül a hegyköz- ség mûködési területén szõlõt, mustot, bort vásárol.

(2) A termelõ, illetve a felvásárló minden olyan hegy- községnek tagja, amelynek területén termel, illetve terüle- térõl felvásárol.

(3) Hegyközségi tagságot vállalhat minden olyan sze- mély, aki a hegyközség mûködési területén 1000 m2-nél nem nagyobb területen szõlõt mûvel (a továbbiakban: ön- kéntes tag).”

17. §A Htv. 27. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„27. § (1) A borvidéki településen a termelõ, illetve a felvásárló hegyközségi tagsági viszonya, illetve a nem borvidéki településen a termelõ, illetve a felvásárló nyil- vántartásba vételi kötelezettsége annak a hónapnak az elsõ napjával keletkezik, amelyben a tevékenységét megkezdi.

(2) A nem borvidéki településen termelõ, illetve felvá- sárló személy köteles bejelenteni a hegyközségnek a nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét, telephelyét), adóazo- nosító jelét vagy adószámát, és a külön jogszabály szerinti egyéb adatokat, valamint ezen adatok változását a válto- zást követõ 15 napon belül.

(3) Új telepítésû szõlõ esetén a termelõ hegyközségi tagsági viszonya – amennyiben még nem tagja a hegyköz- ségnek – a telepítési engedély jogerõre emelkedésével jön létre.

(4) A hegyközségi tag, illetve a nem borvidéki települé- sen termelõ, illetve felvásárló köteles a hegybírónak beje- lenteni, hogy a termelõ, illetve a felvásárló tevékenységé- vel felhagyott, vagy a termelõ a szõlõültetvény használatát másnak engedte át. A hegybíró a bejelentés alapján a tag- sági jogviszony megszüntetésérõl, illetve az adatszolgál- tatási kötelezettség megszûnésérõl határozatot hoz, amennyiben a termelõnek, illetve a felvásárlónak nincs já- ruléktartozása, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett.

(5) A termelõ 30 napon belül köteles a hegybírónak be- jelenteni, ha a szõlõültetvény mûvelésével felhagyott, az ültetvény tulajdonosának, illetve – amennyiben a termelõ a tulajdonos volt – az új használó nevének és címének fel- tüntetésével.

(6) Az önkéntes tag bármikor kérheti írásban a névjegy- zékbõl való törlését. A tagsági jogviszony ebben az eset- ben a bejelentés napjával szûnik meg.”

18. §A Htv. 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„28. § (1) A hegyközségi tagsági viszonyt keletkeztetõ vagy megszüntetõ tényt az érdekeltnek – a nevének (cég- nevének), lakóhelyének (székhelyének, telephelyének), adóazonosító jelének vagy adószámának megjelölésével – a névjegyzékbe való felvétel, illetve a törlés végett a hegy-

(6)

községnél be kell jelentenie. A hegyközség bejelentés hiányában is eljár, ha a tagsági viszony keletkezésérõl vagy megszûnésérõl egyéb módon tudomást szerez.

(2) A hegyközségi tag köteles az (1) bekezdésben meg- határozott adatai változását 15 napon belül bejelenteni a hegyközségnek.”

19. §A Htv. 29. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ- kezõ rendelkezés lép:

„(3) Aki több hegyközségnek is tagja, tisztséget – a hegybíró kivételével – csak egy hegyközségben viselhet.”

20. §A Htv. 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„30. § (1) Származási bizonyítványt kizárólag a 3. § (2) bekezdése szerinti termelõk, illetve felvásárlók kaphat- nak abban az esetben, ha eleget tettek a hegyközségi járu- lék megfizetésére vonatkozó, illetve az adatszolgáltatási kötelezettségüknek.

(2) A szõlõ termõhelyi kataszterében nyilvántartott szom- szédos termõföldre elõvásárlási, valamint elõ-haszonbérleti jog illeti meg a hegyközségi tagot, ha ezen jogának érvénye- sítését megelõzõ 24 hónapban folyamatos hegyközségi tag- sággal rendelkezett.”

21. §A Htv. 32. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ- kezõ rendelkezés lép:

„(1) A hegyközségek borvidékenként hegyközségi ta- nácsot alakítanak. Amennyiben egy borvidéken csak egy hegyközség alakul meg, a hegyközségi tanácsot nem kell létrehozni, illetve a hegyközségi tanács megszûnik, és a hegyközségi tanácsi feladatokat a hegyközség, a titkári feladatokat pedig a hegybíró látja el.”

22. §A Htv. 33. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ- kezõ rendelkezés lép:

„(1) A hegyközségi tanács a tagjai közül igazgató- választmányt, s ennek tagjai közül elnököt, amennyiben szükséges alelnököt választ. Az ügyek viteléért felelõs tisztségviselõ a titkár, akit a hegyközségi tanács pályázat alapján nevez ki. A titkár személyére egyebekben a 17. § (4)–(6) bekezdésében a hegybíróra vonatkozó rendelkezé- seket kell alkalmazni.”

23. §(1) A Htv. 38. §-ánakd)pontja helyébe a követ- kezõ rendelkezés lép:

[A hegyközség]

„d) a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló törvényben feltüntetett közigazgatási szervek, valamint a borgazdálkodás körébe tartozó ellenõrzéseket végzõ szer- vezetek számára megkeresésre adatot szolgáltat;”

(2) A Htv. 38. §-ánakg)–j)pontjai helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A hegyközség]

„g)védi a hegyközség termelõinek érdekeit és tájékoz- tatást ad a tagok tevékenységét segítõ, közérdekû informá- ciókról;

h) eljár a származásvédelmet sértõ esetekben;

i) ellenõrzi – szükség esetén helyszíni ellenõrzéssel – tagjainál a hegyközség feladatkörét érintõ jogszabályok és a rendtartási elõírások betartását, és az ellenõrzésrõl jegy- zõkönyvet készít;

j) rendezvényeket, borversenyeket szervez.”

24. §(1) A Htv. 45. §-ának (2) bekezdése helyébe a kö- vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) Szõlõ mûvelési ágban nyilvántartott termõföld ese- tében a mûvelési ág megváltoztatásához a hegyközség engedélye szükséges.”

(2) A Htv. 45. §-ának (5) bekezdése helyébe a követke- zõ rendelkezés lép:

„(5) A hegyközség a szõlõ termõhelyi kataszterbe tarto- zó területekre a tulajdonosok képviseletében jogosult kez- deményezni a vadászati hatóságnál, hogy a külterületen lévõ zártkerti ingatlant a vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelembe vehetõ földterületnek minõ- sítse, valamint jogosult a földtulajdonosokat a vad védel- mérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvénynek a jegyzõre vonatkozó szabályai szerint képviselni.”

25. §A Htv. a következõ 45/A. §-sal egészül ki:

„45/A. § (1) Aki a szõlõ, must vagy bor származási bizo- nyítványát, vagy jogszabályban meghatározott, a hegybíró által kiadandó más igazolását nem a jogszabályban meg- határozott határidõig kérelmezi, az okiratokat csak 5000–500 000 forintig terjedõ mulasztási bírság megfize- tésével kaphatja meg. A hegybíró a bírság kiszabása során figyelembe veszi a késedelem idõtartamát, az ügyfél kése- delembe esésének gyakoriságát, továbbá származási bizo- nyítvány esetén a kérelemben foglalt szõlõ, illetve bor értékét.

(2) A bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsül. A beszedett bírság a hegyközséget illeti meg.”

26. §A Htv. 47. §-a a következõi)ponttal egészül ki:

[A nemzeti tanács]

„i)elbírálja a hegyközség közigazgatási ügyben hozott határozata ellen benyújtott fellebbezést a 32. § (1) bekez- dése szerinti esetben.”

27. §(1) A Htv. 49. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö- vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) A hegyközségi szervezetek közigazgatási ügyek- ben való eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szol- gáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tör- vény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.”

(2) A Htv. 49. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ- kezõ rendelkezés lép:

„(4) Alapszabályban, illetve szervezeti és mûködési szabályzatban kell meghatározni a közigazgatási ügyben eljáró személy kizárás (Ket. 42–43. §) miatt vagy bármely

(7)

más okból való akadályoztatása esetére a feltételeknek megfelelõ másik személy kijelölésére vonatkozó szabá- lyokat.”

28. §(1) A Htv. 53. §-ának (2) bekezdése helyébe a kö- vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) A hegyközségi járulékminimum következõ évre érvényes mértékét az adott borvidékre vonatkozóan a hegyközségi tanács állapítja meg minden év december 15. napjáig.”

(2) A Htv. 53. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ- kezõ rendelkezés lép, egyidejûleg a jelenlegi (3)–(5) be- kezdés számozása (4)–(6) bekezdésre változik:

„(3) A hegyközségi járulékot minden év május 31. nap- jáig a közgyûlés határozza meg. A kivetett járulékot és annak esedékességét a taggal írásban, a határozat reá vo- natkozó részének kézbesítésével kell közölni. A hegyköz- ségi járulékot termelõ esetén termõültetvényeinek területe vagy szõlõterületének aranykorona-értéke és a szõlõ- vagy bortermés mennyisége alapján, az önkéntes tag esetén a termés mennyisége, felvásárló esetén a felvásárolt szõlõ, must vagy bor mennyisége alapján kell meghatározni, de az nem lehet kevesebb, mint a hegyközségi tanács által megállapított járulékminimum. Mentesül a termelõ a szõlõ- és bortermés mennyisége utáni hegyközségi járulék fizetése alól, ha termését felvásárlónak értékesíti.”

29. §A Htv. 58. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ- kezõ rendelkezés lép:

„(1) Az 57. § (4) bekezdésénekc)pontja szerinti esetek- ben a hegyközség feladatait – a felfüggesztés idõtartama alatt, illetve az új hegyközség megalakulásáig – az agrár- politikáért felelõs miniszter által kijelölt más hegyközség látja el.”

30. §A Htv. 65. §-a a következõe)ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelõs minisz- ter, hogy]

„e)az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben a hegyközségi szervezetek által lefolytatott egyes eljárá- sok igazgatási szolgáltatási díjainak mértékét és megfize- tésének rendjét rendeletben állapítsa meg.”

A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosítása

31. §A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 43. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„43. § (1) Amennyiben a növénytermesztési hatóság el- lenõrzése során megállapítja, hogy a szõlõültetvényt enge- dély nélkül telepítették, tájékoztatja a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet az általa észlelt jogsér- tésrõl. A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az értesítés kézhezvételétõl számított tizenöt napon

belül határidõ megjelölésével felszólítja a telepítõt, hogy – a 7. § (2) bekezdésében meghatározott eljárásrend sze- rint – nyújtsa be a fennmaradási engedély iránti kérelmét a szõlõültetvény utólagos engedélyezése céljából.

(2) Amennyiben az engedély nélkül telepített ültetvény nem felel meg a jogszabályi elõírásoknak, a telepítõ a fennmaradási engedély iránti kérelemben vállalhatja, hogy az ültetvényt a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen át- alakítja. A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az átalakítást úgy engedélyezi, hogy a telepítõ azt a határozat jogerõre emelkedésétõl számított egy éven belül köteles elvégezni, és annak megtörténtét követõ harminc napon belül bejelenteni a növénytermesztési hatósághoz.

A növénytermesztési hatóság az átalakított ültetvényt el- lenõrzi, és annak eredményérõl értesíti a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott egyéves határidõ a telepítõ kérelmére hat hónappal meghosszabbítható az alábbi esetek bekövetkezése esetén:

a) a telepítõ hosszú távú munkaképtelensége;

b) az ültetvény területének jogszabály alapján történõ átminõsítése, amennyiben ez a kötelezettségvállalás, illet- ve a kérelem benyújtásának idõpontjában nem volt elõre- látható;

c) az ültetvény területét sújtó természeti csapás, illetve szélsõséges idõjárási körülmény, különösen földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tûzeset, jégkár, fagykár.

(4) Amennyiben a mezõgazdasági és vidékfejlesztési tá- mogatási szerv fennmaradási engedély iránti kérelemmel összefüggõ eljárásában megállapítja, hogy a szõlõültet- vény (átalakított szõlõültetvény) fennmaradásának – a kü- lön jogszabályi rendelkezések figyelembevételével – aka- dálya nincs, úgy az ültetvény telepítését utólagosan enge- délyezi.

(5) Amennyiben a mezõgazdasági és vidékfejlesztési tá- mogatási szerv a 7. § alapján benyújtott telepítési engedély iránti kérelem kapcsán lefolytatott helyszíni ellenõrzése során megállapítja, hogy a telepítés már megvalósult, úgy a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv – amennyiben a kérelem a külön jogszabályban elõírt kö- vetelményeknek megfelel – a kérelmet jóváhagyja.

(6) Amennyiben a mezõgazdasági és vidékfejlesztési tá- mogatási szerv az engedélyezési eljárás során megállapít- ja, hogy a szõlõültetvény (átalakított szõlõültetvény) rész- ben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi követel- ményeknek, megfelelõ határidõ tûzésével kötelezi a telepí- tõt az engedély nélkül telepített szõlõültetvény kivágására.

Amennyiben a telepítõ kivágási kötelezettségének határ- idõn belül nem tesz eleget, a mezõgazdasági és vidékfej- lesztési támogatási szerv a szõlõültetvényt kivágattatja, amellyel összefüggõ valamennyi költséget a telepítõ köte- les megtéríteni.

(7) Az engedély nélkül telepített ültetvényrõl származó szõlõre származási bizonyítvány nem adható.”

32. §A Btv. 43. §-a a következõ 43/A. §-sal egészül ki:

„43/A. § (1) Amennyiben a növénytermesztési hatóság ellenõrzése során megállapítja, hogy az ültetvényt enge-

(8)

dély nélkül vágták ki, errõl tájékoztatja a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet. A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az értesítés kézhezvé- telétõl számított tizenöt napon belül határidõ megjelölésé- vel felszólítja a kivágást végzõ személyt, hogy – a 7. § (2) bekezdésében meghatározott eljárásrend szerint – nyújtsa be a kivágási engedély iránti kérelmét a kivágás utólagos engedélyezése céljából.

(2) Amennyiben a mezõgazdasági és vidékfejlesztési tá- mogatási szerv az eljárása során azt állapítja meg, hogy a kivágás a külön jogszabályban elõírt követelményeknek megfelel, a kivágást utólagosan engedélyezi.

(3) Amennyiben a mezõgazdasági és vidékfejlesztési tá- mogatási szerv a 7. § alapján benyújtott kivágási engedély iránti kérelem kapcsán lefolytatott helyszíni ellenõrzése során megállapítja, hogy a kivágás már megvalósult – amennyiben a kérelem a külön jogszabályban elõírt kö- vetelményeknek megfelel –, a kérelmet jóváhagyja.

(4) Amennyiben a mezõgazdasági és vidékfejlesztési tá- mogatási szerv a kivágás engedélyezéséhez kapcsolódó el- járása során a kérelemnek nem vagy csak részben ad helyt, úgy – a nem engedélyezett mûvelet vonatkozásában – ha- tározatban kötelezi a kivágást végzõ személyt a mûvelési ág szerinti állapot helyreállítására.”

33. §A Btv. 43. §-a a következõ 43/B. §-sal egészül ki:

„43/B. § (1) Amennyiben a növénytermesztési hatóság ellenõrzése során megállapítja, hogy a szõlõültetvényt a telepítési engedélyben foglaltaktól eltérõen telepítették, úgy a telepítõt megfelelõ határidõ kitûzésével felszólítja, hogy – a 7. § (2) bekezdésében meghatározott eljárásrend szerint – kezdeményezze a telepítési engedély módosítá- sát, amennyiben az az ültetvény telepítésének engedélye- zésében hozott döntést érdemben nem befolyásolja és a módosított döntés nem állapít meg a telepítõ részére több jogot.

(2) Amennyiben a növénytermesztési hatóság ellenõr- zése során megállapítja, hogy a telepítést – a telepítési en- gedélyben foglaltaktól eltérõen – a termõhelyre nem enge- délyezett szõlõfajtával vagy a termõhelyen fel nem hasz- nálható szaporítóanyaggal végezték, illetõleg az (1) be- kezdés sem alkalmazható, a növénytermesztési hatóság kezdeményezi a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támo- gatási szervnél a szõlõültetvény kivágásának elrendelését.

(3) Amennyiben a telepítõ kivágási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a szõlõültetvényt kivágattatja, és az ezzel összefüggõ valamennyi költséget a telepítõ köteles megté- ríteni.”

34. §A Btv. 43. §-a a következõ 43/C. §-sal egészül ki:

„43/C. § (1) Azt a személyt, aki szõlõültetvényt enge- dély nélkül vagy engedélytõl eltérõen telepített, vagy en- gedély nélkül vágott ki (a továbbiakban: mulasztó), a me- zõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv 500 000 forintig terjedõ mulasztási bírság megfizetésére kötelezi.

(2) Amennyiben az engedély nélküli telepítést, kivá- gást, illetve az engedélytõl eltérõ telepítést (a továbbiak- ban együtt: engedély nélküli mûvelet) végzõ személy a 43. § (1) bekezdésében, a 43/A. § (1) bekezdésében vagy a 43/B. § (1) bekezdésében foglalt kérelem benyújtására vo- natkozó felszólításnak nem tesz eleget, úgy a mezõgazda- sági és vidékfejlesztési támogatási szerv a mulasztót 500 000 forintig terjedõ mulasztási bírság megfizetésére, és a nem engedélyezett mûvelet vonatkozásában a mûvelé- si ág szerinti állapot helyreállítására kötelezi. Amennyiben az engedély nélküli telepítést mûvelés alól kivettként nyil- vántartott belterületi földrészleten végezték, úgy a mûve- lési ág szerinti állapot helyreállítására történõ kötelezés ki- vágási kötelezettséget jelent.

(3) A mulasztási bírság kiszabása során figyelembe kell venni az engedély nélkül végzett mûvelettel érintett terület nagyságát, valamint a mulasztó által engedély nélkül vég- zett mûveletek gyakoriságát. A kiszabott mulasztási bírság hetven százaléka a mezõgazdasági és vidékfejlesztési tá- mogatási szerv – ellenõrzésekhez kapcsolódó kiadásainak fedezetére felhasználandó – bevétele, harminc százaléka a központi költségvetést illeti meg. A mulasztási bírság adók módjára behajtandó köztartozás.”

35. §A Btv. 56. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„56. § (1) Aki 1000 m2-nél nagyobb területen szõlõt mû- vel, vagy területnagyságtól függetlenül szõlõültetvényé- nek termését értékesíti, illetve értékesítésre bort készít, továbbá aki szõlõt, mustot, illetve bort továbbfeldolgozás vagy továbbfeldolgozásra értékesítés céljából vásárol (együttesen: adatszolgáltató), köteles a szõlõterületérõl, a bor tárolására alkalmas eszközeirõl, tárolóterérõl, szürete- lési, feldolgozási, értékesítési (felhasználási) tevékenysé- gérõl nyilvántartást vezetni, adatot szolgáltatni a hegyköz- ségnek. A nem hegyközségi településeken végzett tevé- kenységek esetén az adatszolgáltatási kötelezettséget a kü- lön jogszabályban meghatározott hegyközség részére kell teljesíteni.

(2) Aki az adatszolgáltatást nem vagy felszólítás ellené- re hiányosan teljesíti, a termékére származási bizonyít- ványt nem kaphat, termékét nem értékesítheti, és húsz- ezertõl százezer forintig terjedõ bírsággal sújtható. A hegybíró a bírság kiszabása során figyelembe veszi a szol- gáltatandó adatok körét és a mulasztás gyakoriságát. A hegybíró bírságot kiszabó határozata ellen a hegyközségi tanácshoz lehet fellebbezni. A bírság adók módjára behaj- tandó köztartozásnak minõsül. A beszedett bírság a hegy- községet illeti meg.”

36. §(1) A Btv. 57. §-a (1) bekezdésénekd)pontja he- lyébe a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelõs minisz- ter, hogy rendeletben megállapítsa]

„d)a termelési potenciálra (újratelepítési jog, új telepí- tési jog, valamint telepítési jogtartalék) vonatkozó szabá-

(9)

lyokat, valamint a telepítés és kivágás engedélyezésének, utólagos engedélyezésének és ellenõrzésének eljárási rendjét;”

(2) A Btv. 57. §-ának (1) bekezdése a következõs) és t)pontokkal egészül ki:

[Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelõs minisz- ter, hogy rendeletben megállapítsa]

„s) az egyes borvidéki régiók feladataira, szervezetére és mûködésére, valamint a borvidék területén elõállított borok eredetvédelmére vonatkozó szabályokat;

t) az egyes védett eredetû borok elõállítására, jelölésére és minõsítésére vonatkozó szabályokat.”

Záró és átmeneti rendelkezések

37. §(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivé- tellel – a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

(2) E törvény 25. §-a, 31–35. §-a, 36. §-ának (1) bekez- dése és 39. §-a a kihirdetését követõ 46. napon lép hatály- ba.

(3) Az engedély nélkül telepített, illetve engedély nél- kül kivágott szõlõültetvények vonatkozásában e törvény 31–32. és 34–35. §-át a hatálybalépését követõen elköve- tett jogsértések esetében kell alkalmazni. Az engedélytõl eltérõen telepített szõlõültetvények vonatkozásában a 33. §-t és a 34. §-sal módosított Btv. 43/C. §-ának (2) és (3) bekezdését a 2004. január 1-jét követõen elkövetett jogsértések vonatkozásában is alkalmazni kell, míg a 43/C. § (1) bekezdését a § hatálybalépését követõen elkö- vetett jogsértések esetében kell alkalmazni.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Htv. 25. §-a, a 32. §-ának (4)–(6) bekezdése, a 45. §-ának (1) bekezdése, az 55/A. §-a (2) bekezdésének második mondata.

38. §(1) E törvény hatálybalépését követõ 60 napon be- lül meg kell alakítani az 5. §-ban meghatározott feltételek- nek megfelelõ hegyközségeket.

(2) Ha a törvény hatálybalépésekor meglévõ hegyköz- ség nem felel meg a hegyközség-alakítás feltételeinek, kö- teles a szomszédos hegyközséggel, illetve hegyközségek- kel egyesülni. Az egyesülési kötelezettség kiterjed azon hegyközségekre is, amelyek egyébként megfelelnek a hegyközség-alakítás feltételeinek, abban az esetben, ha egy másik hegyközség csak így tud eleget tenni az 5. § sze- rinti feltételeknek. Ebben az esetben nem kell figyelembe venni a Htv. 22. §-ának (3) bekezdésében foglalt korláto- kat.

(3) Ha a (2) bekezdés alapján egyesülésre köteles hegy- községek nem kezdeményezik az egyesülést az (1) bekez- désben megállapított határidõn belül, illetve nem tudnak megállapodni az egyesülés feltételeirõl, továbbá ha az egyesüléssel létrejövõ hegyközség nem felelne meg az 5. §

szerinti követelményeknek, a hegyközségi tanács hivatal- ból dönt az egyesülésrõl. A hegyközségi tanács eljárását az (1) bekezdésben meghatározott határidõt követõ harminc napon belül indítja meg, amelynek eredményeként felleb- bezéssel meg nem támadható hatósági határozatot hoz.

(4) A (2) bekezdés alapján egyesülésre köteles hegyköz- ség vagy a hegyközségi tanács az egyesülés helyett kezde- ményezheti a nemzeti tanácson keresztül az agrárpoliti- káért felelõs miniszternél az adott település borvidéki be- sorolásának törlését. A kezdeményezésrõl a település pol- gármesterét értesíteni kell. Amennyiben a település borvi- déki besorolása törlésének kezdeményezõje a hegyközségi tanács, abban az esetben a település hegyközségi tagjait a kezdeményezésrõl értesíteni kell.

(5) E törvény hatálybalépését követõ hetvenöt napon belül a hegyközségi tanács jelentést készít a nemzeti ta- nács részére a borvidék hegyközségei megalakulásának ál- lásáról és a (3) bekezdés szerinti hatósági határozathozatal szükségességérõl.

(6) E törvény hatálybalépését követõ százhúsz napon be- lül a hegyközségi tanács jelentést készít a nemzeti tanács ré- szére a borvidék hegyközségeinek megalakulásáról és a (3) bekezdés szerint meghozott hatósági határozatokról.

39. §(1) Az a személy (a továbbiakban: mulasztó), aki 1998. január 1. és a 31–32. § hatálybalépése között enge- dély nélkül telepített vagy vágott ki szõlõültetvényt (a továbbiakban: engedély nélküli mûvelet), e § hatályba- lépését követõ százötven napon belül – a Btv. 7. §-ának (2) bekezdésében meghatározott eljárásrend szerint – kö- teles az engedély nélküli mûvelet vonatkozásában a jog- szabályi elõírásoknak megfelelõ utólagos engedély iránti kérelmet benyújtani a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez.

(2) Az utólagos engedély iránti kérelem alapján lefoly- tatott eljárás költségei a mulasztót terhelik.

(3) Amennyiben az engedély nélkül telepített ültetvény nem felel meg a jogszabályi elõírásoknak, a mulasztó az utólagos engedély iránti kérelemben vállalhatja, hogy az ültetvényt a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen átala- kítja. A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az átalakítást úgy engedélyezi, hogy a mulasztó azt a határozat jogerõre emelkedésétõl számított egy éven belül köteles elvégezni, és annak megtörténtét követõ harminc napon belül bejelenteni a növénytermesztési hatósághoz.

A növénytermesztési hatóság az átalakított ültetvényt el- lenõrzi, és annak eredményérõl értesíti a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott egyéves határidõ a telepítõ kérelmére hat hónappal meghosszabbítható az alábbi esetek bekövetkezése esetén:

a) a telepítõ hosszú távú munkaképtelensége;

b) az ültetvény területének jogszabály alapján történõ átminõsítése, amennyiben ez a kötelezettségvállalás, illet-

(10)

ve a kérelem benyújtása idõpontjában nem volt elõrelát- ható;

c) az ültetvény területét sújtó természeti csapás, illetve szélsõséges idõjárási körülmény, különösen földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tûzeset, jégkár, fagykár.

(5) Amennyiben a mulasztó az (1) bekezdésben megha- tározott kötelezettségeknek határidõben eleget tett, és a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az utólagos engedély iránti kérelemmel összefüggõ eljárásá- ban megállapítja, hogy a szõlõültetvény (átalakított szõlõ- ültetvény) fennmaradásának – a külön jogszabályi rendel- kezések figyelembevételével – akadálya nincs, úgy az ül- tetvény telepítését utólagosan engedélyezi.

(6) Amennyiben a mulasztó az (1) bekezdés szerinti kö- telezettségét határidõben nem teljesíti, a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv 500 000 forintig terjedõ mulasztási bírságot szab ki. A mulasztási bírság kiszabása során figyelembe kell venni az engedély nélkül végzett mûvelettel érintett terület nagyságát, valamint a kérelmezõ által engedély nélkül végzett mûveletek gyakoriságát. A kiszabott mulasztási bírság hetven százaléka a mezõgaz- dasági és vidékfejlesztési támogatási szerv ellenõrzések- hez kapcsolódó kiadásainak fedezetére használandó fel, harminc százaléka a központi költségvetést illeti meg. A mulasztási bírság adók módjára behajtandó köztartozás.

(7) Amennyiben a mulasztó határidõben nem tesz eleget az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének, illetve a mezõ- gazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az utólagos engedélyezési eljárása során megállapítja, hogy a szõlõül- tetvény (átalakított szõlõültetvény) részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, úgy hatá- rozatban kötelezi a mulasztót a nem engedélyezett mûve- lettel érintett terület vonatkozásában a mûvelési ág szerinti állapot helyreállítására. Amennyiben a mulasztó a mûvelé- si ág szerinti állapot helyreállítási kötelezettségének nem tesz eleget, a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatá- si szerv a szõlõültetvényt kivágattatja, amellyel összefüg- gõ valamennyi költséget a telepítõ köteles megtéríteni.

Amennyiben az engedély nélküli telepítést mûvelés alól kivettként nyilvántartott belterületi földrészleten végez- ték, úgy a mûvelési ág szerinti állapot helyreállítására tör- ténõ kötelezés kivágási kötelezettséget jelent.

(8) Az engedély nélkül telepített ültetvényrõl származó szõlõre származási bizonyítvány nem adható.

40. §(1) E törvény hatálybalépését követõ

a) napon hatályát veszti az 1–24. és a 26–30. §, vala- mint a 36. § (2) bekezdése;

b) 47. napon hatályát veszti a 25., a 31–35. § és a 36. § (1) bekezdése.

(2) E törvény 2013. december 31-én hatályát veszti.

Sólyom Lászlós. k., Dr. Szili Katalins. k.,

köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

Kormányrendeletek

A Kormány 337/2007. (XII. 13.) Korm.

rendelete

a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal felállításával összefüggõ kormányrendeletek módosításáról A Kormány

az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított ere- deti jogalkotói hatáskörében, a 35. § (1) bekezdésének b)pontjában foglalt feladatkörében

a földrendezõ és földkiadó bizottságokról szóló 1993.

évi II. törvény 15., 16. §-ában,

a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetésérõl szóló 1993. évi CXI. törvény 44. § (2) bekezdésében,

a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdésénekh)pontjában,

az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 24/A. § (1) és (4) bekezdésében,

az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdésg)pontjá- ban,

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rend- szerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 22. §b)pontjá- ban,

a légi közlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 39. § (1) bekezdésében,

a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdésénekf)pont- jában,

a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tör- vény 59. § (1) bekezdésénekd), c), f),p)pontjában,

a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) be- kezdésénekg)pontjában,

a növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. törvény 65. § (1) bekezdéséneka)ésb)pontjában,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a)pontjában,

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § m)pontjában,

a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésérõl szóló 2002. évi LXII. törvény 104. § (1) bekezdéséneka)pontjá- ban,

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló 2006. évi CXXVII. törvény 84. §b)pontjában,

az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosítá- sáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdésének a)ésb)pontjában,

a növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporító- anyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003.

évi LII. törvény 30. § (1) bekezdéséneka)pontjában,

(11)

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdésénekc), i), j), q), s)pontjában,

a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996.

évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdésénekj)ésp)pontjában, az állategészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI. tör- vény 47. § (1) bekezdésében,

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû be- ruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsíté- sérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében,

az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi LIV.

törvény 106. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a következõket rendeli el:

1. §

A részarány-földtulajdon önálló ingatlanná alakításával kapcsolatos költségtérítésrõl szóló 28/1994. (III. 2.) Korm.

rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a „föld fekvése szerint illeté- kes megyei földmûvelésügyi hivatalhoz (a továbbiakban:

FM Hivatal)” szövegrész helyébe a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: MgSzH területi szerve)” szövegrész,

b) 2. § (1)–(3) bekezdésében az „FM Hivatal” szöveg- rész helyébe az „MgSzH területi szerve” szövegrész lép.

2. §

A földrendezõ és a földkiadó bizottságok mûködési ki- adásainak a helyi önkormányzatok részére történõ megté- rítése mértékérõl és módjáról szóló 79/1994. (V. 19.) Korm. rendelet

a) 2. § (3) bekezdésében a „földmûvelésügyi hivatal (a továbbiakban: FM hivatal)” szövegrész helyébe a

„Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: MgSzH területi szerve)” szövegrész,

b) 5. §-ában az „a területileg illetékes FM hivatal” szö- vegrész helyébe az „az MgSzH területi szerve” szöveg- rész,

c) 5. §a)ésb)pontjában az „FM hivatal” szövegrész helyébe az „MgSzH területi szerve” szövegrész,

d) 5. §b)pontjában az „A hivatal” szövegrész helyébe az „Az MgSzH területi szerve” szövegrész,

e) 5. §c)pontjában az „FM hivatal vezetõje” szöveg- rész helyébe az „MgSzH területi szerve” szövegrész lép.

3. §

A vásárokról és a piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésénekd)pontjában a „me- gyei (fõvárosi) állategészségügyi és élelmiszerellenõrzõ

állomás” szövegrész helyébe „Mezõgazdasági Szakigaz- gatási Hivatal területi szerve” szövegrész lép.

4. §

A veszélyes és veszélyesnek minõsített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997.

(II. 26.) Korm. rendelet

a) 13. § (2) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) állat- egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ állomás (a továb- biakban: állomás)” szövegrész helyébe a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: az MgSzH területi szerve)” szövegrész,

b) 14. § (1) bekezdésében az „állomás” szövegrész helyébe az „MgSzH területi szerve” szövegrész,

c) 14. § (2) bekezdésében „az Országos Állat-egész- ségügyi Intézetben” szövegrész helyébe „a Mezõgazda- sági Szakigazgatási Hivatal Központjában” szövegrész lép.

5. §

Az országos településrendezési és építési követelmé- nyekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. szá- mú mellékletének 12. pontjában az „az ill. erdõfelügyelõ- ség” szövegrész helyébe az „a Mezõgazdasági Szakigaz- gatási Hivatal illetékes területi szerve” szövegrész, 13. pontjában a „megyei földmûvelésügyi hivatal” szöveg- rész helyébe a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal te- rületi szerve” szövegrész lép.

6. §

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági ta- nulmány tartalmáról és értékelésének rendjérõl szóló 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

a) 3. § (9) bekezdésében a „Megyei Földmûvelésügyi Hivatal” szövegrész helyébe a „Mezõgazdasági Szakigaz- gatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: az MgSzH területi szerve)” szövegrész,

b) 4/A. § (6) bekezdésében „a megyei (fõvárosi) föld- mûvelésügyi hivatalok” szövegrész helyébe „az MgSzH területi szerveinek” szövegrész

lép.

7. §

A repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszünte- tésének szabályairól szóló 103/1999. (VII. 6.) Korm. ren- delet

(12)

a) 3. § (4) bekezdésénekf)pontjában „az illetékes Álla- mi Erdészeti Szolgálat területileg illetékes igazgatósága”

szövegrész helyébe „a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve” szövegrész,

b) 3. § (4) bekezdésénekh)pontjában az „az illetékes Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás”

szövegrész helyébe az „a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve” szövegrész

lép.

8. §

A mezõgazdasági termelõk kibontakozási hitelkonst- rukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000.

(III. 10.) Korm. rendelet

a) 3. §-a (1) bekezdésénekd)pontjában a „megyei (fõ- városi) földmûvelésügyi hivatali” szövegrész helyébe a

„Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervé- nek (a továbbiakban: MgSzH területi szerve) igazolását”

szövegrész,

b) 8. § (1) bekezdésénekb)pontjában „a megyei (fõvá- rosi) földmûvelésügyi hivatal” szövegrész helyébe „az MgSzH területi szerve” szövegrész,

c) 11/H. § (1) bekezdésénekc)pontjában az „illetékes megyei földmûvelésügyi hivatalhoz” szövegrész helyébe az „MgSzH területi szervéhez” szövegrész,

d) 11/H. § (3) bekezdésében az „illetékes megyei föld- mûvelésügyi hivatal” szövegrész helyébe az „MgSzH területi szerve” szövegrész,

e) 2. számú mellékletének 1. pontjában „a megyei föld- mûvelésügyi hivatal” szövegrész helyébe „az MgSzH te- rületi szerve” szövegrész,

f) 2. számú mellékletének 2. pont b) alpontjában az

„illetékes megyei földmûvelésügyi hivatal” szövegrész helyébe az „MgSzH illetékes területi szerve” szövegrész, valamint az „a megyei földmûvelésügyi hivatali” szöveg- rész helyébe „az MgSzH területi szerve által kiállított”

szövegrész,

g) 5. számú mellékletének 5. pontjában az „illetékes megyei földmûvelésügyi hivatal” szövegrész helyébe

„az MgSzH illetékes területi szerve” szövegrész lép.

9. §

(1) A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm.

rendelet [a továbbiakban: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rende- let] 4/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4/B. § Állati hulladéknak a 4. § (2) bekezdésében fog- laltak alapján történõ besorolásához a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal illetékes területi szervének (a továbbiakban: az MgSzH területi szerve) szakhatósági hozzájárulása szükséges. A szakhatósági hozzájárulásban

az MgSzH területi szerve arról nyilatkozik, hogy az állati hulladék rendelkezik-e a Hgt. 2. számú mellékletében sze- replõ H9 veszélyességi jellemzõvel.”

(2) A 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet

a) 1. számú mellékleteC)rész, 2. pont 2.1. alpontjában az „illetékes megyei/fõvárosi állat-egészségügyi és élelmi- szer-ellenõrzõ állomás” szövegrész helyébe az „MgSzH területi szerve” szövegrész,

b) 5. számú melléklete 3. pontc), i)és j)alpontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az eljárásba a megjelölt környezet- vagy természetvé- delmi szakterületet érintõ kérdések felmerülése esetén be- vonandó)

„c)termõföld minõségvédelmi és növényvédelmi szak- kérdésekben

elsõ fokon: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal te- rületi szerve;”

„i)állat-egészségügyi szakkérdésekben

elsõ fokon: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal te- rületi szerve;

j) erdészeti szakkérdésekben

elsõ fokon: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal te- rületi szerve.”

10. §

A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm.

rendelet mellékletének 2. pontd)alpontja helyébe a követ- kezõ rendelkezés lép:

(Az eljárásba a hatáskörét érintõ esetben bevonandó)

„d)termõföld minõségvédelmi szakkérdésekre kiterje- dõen

a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal;”

11. §

A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérõl, mûködtetésérõl, valamint kiemelt támogatásuk- ról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 2. §-ában a „megyei (fõvárosi) földmûvelésügyi hi- vatal (a továbbiakban: FM hivatal)” szövegrész helyébe a

„Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: MgSzH területi szerve)” szövegrész,

b) 4. § (1) bekezdésében az „FM hivataltól” szövegrész helyébe az „MgSzH területi szervétõl” szövegrész,

c) 4. § (2)–(4) bekezdésében az „FM hivatal” szöveg- rész helyébe az „MgSzH területi szerve” szövegrész,

d) 4. § (5) bekezdésében az „FM hivatalnál” szöveg- rész helyébe az „MgSzH területi szervénél” szövegrész,

e) 5. § (1)–(3) bekezdésében, 6. § (1) és (2) bekezdésé- ben, valamint 10. § (1) bekezdéséneka)pontjában az „FM hivatal” szövegrész helyébe az „MgSzH területi szerve”

szövegrész,

(13)

f) 8. §-ában, valamint 1. számú mellékletében az „FM hivatalt” szövegrész helyébe az „MgSzH területi szervét”

szövegrész lép.

12. §

A növényvédõ szerek kis- és nagykereskedelmi forgal- mazásának részletes szabályairól szóló 156/2002.

(VII. 11.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az „illetékes megyei növény- és talajvédelmi szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat)” szö- vegrész helyébe a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal illetékes területi szerve (a továbbiakban: MgSzH területi szerve)” szövegrész,

b) 3. § (2) bekezdésének felvezetõ szövegében, vala- mint a bekezdésb)pontjában „a Szolgálat” szövegrész he- lyébe „az MgSzH területi szerve” szövegrész,

c) 4. § (1) bekezdésében a „Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat (a továbbiakban: Központi Szolgálat)”

szövegrész helyébe a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (a továbbiakban: MgSzH Központ)” szö- vegrész,

d) 4. § (2) bekezdésének felvezetõ szövegében az „a Központi Szolgálat” szövegrész helyébe az „az MgSzH Központ” szövegrész,

e) 4. § (2) bekezdésénekb)pontjában az „a Szolgálat”

szövegrész helyébe az „az MgSzH területi szerve” szöveg- rész,

f) 5. § elsõ mondatában az „illetékes Szolgálat” szöveg- rész helyébe az „MgSzH területi szerve” szövegrész, a § második mondatában az „A Szolgálat” szövegrész helyébe az „Az MgSzH területi szerve” szövegrész,

g) 6. §-ában „A Központi Szolgálat és a Szolgálat” szö- vegrész helyébe „Az MgSzH Központ és az MgSzH terü- leti szerve” szövegrész,

h) 7. §-ában „a Központi Szolgálatot” szövegrész he- lyébe „az MgSzH Központot” szövegrész,

i) 8. § (1) bekezdésében „a Szolgálatot” szövegrész he- lyébe „az MgSzH területi szervét”, valamint „a Központi Szolgálatot” szövegrész helyébe „az MgSzH Központot”

szövegrész,

j) 8. § (3) bekezdésében „a Szolgálat” helyébe „az MgSzH területi szerve”, valamint „a Központi Szolgálat”

szövegrész helyébe „az MgSzH Központ” szövegrész, k) 17. § bevezetõ szövegében az „A Szolgálat” szöveg- rész helyébe az „Az MgSzH területi szerve” szövegrész,

l) 19. § (4) bekezdésében az „a Szolgálat” szövegrész helyébe az „az MgSzH területi szerve” szövegrész lép.

13. §

Az egyes állatbetegségek gyanúja esetén, a települési önkormányzat jegyzõjének hatáskörébe tartozó ideiglenes

hatósági intézkedésekrõl szóló 247/2002. (XI. 28.) Korm.

rendelet 5. § (3) bekezdésében az „illetékes megyei (fõvá- rosi) Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás”

szövegrész helyébe a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal illetékes területi szerve” szövegrész lép.

14. §

Az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkon- centrációk ellenõrzésérõl szóló 275/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének II. pont 1. alpont- jában az „Országos Élelmiszervizsgáló Intézet” szöveg- rész helyébe a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ” szövegrész lép.

15. §

A kedvezõtlen besorolású térségekben gazdálkodó me- zõgazdasági termelõk éven túli hitelterheinek mérséklésé- rõl szóló 46/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet

a) 4. § (1) bekezdésénekd)pontjában az „illetékes me- gyei (fõvárosi) földmûvelésügyi hivatal (a továbbiakban:

FM Hivatal)” szövegrész helyébe a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: az MgSzH területi szerve)” szövegrész,

b) 4. § (4) bekezdésében az „illetékes FM Hivatalhoz”

szövegrész helyébe az „MgSzH területi szervéhez” szö- vegrész, az „FM Hivatalhoz” szövegrész helyébe az „az MgSzH területi szervéhez” szöveg, az „FM hivatal” szö- vegrész helyébe az „MgSzH területi szerve” szövegrész, a

§ (6) bekezdésében az „az FM Hivatal” szövegrész helyé- be az „az MgSzH területi szerve” szövegrész,

c) 7. § (7) bekezdésében „a területileg illetékes FM Hivatal” szövegrész helyébe „az MgSzH területi szerve”

szövegrész lép.

16. §

(1) A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi kö- vetelményeirõl szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet) 2. számú mellékleténeka)ésb)pontja helyébe a követke- zõ rendelkezés lép:

„a)Erdõvédelemre kiterjedõen

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve b) talajvédelemre kiterjedõen

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve”

(2) A 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 2. számú mellékleténekj)ésk)pontja helyébe a következõ rendel- kezés lép:

„j)állat-egészségügyi szakkérdések

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :