A Magyar Nemzeti Bank Szakkönyvtára megtekintése

Loading.... (view fulltext now)

Teljes szövegt

(1)

TMT 3 8 . évf. 1 9 9 1 . 9 - 1 0 . Sz.

A Magyar Nemzeti Bank Szakkönyvtára

A Magyar Nemzeti Bank Szakkönyvtára a bankkal egy időben, 1 9 2 4 - b e n jött létre az O s z t r á k - M a g y a r B a n k b ó l származó, mintegy 4 0 0 kötetből álló könyv­

anyagból. 1 9 4 9 - i g szakkönyvek és szépirodalmi könyvek együttesen kerültek a szakkönyvtárba, 1 9 4 9 - t ő l a szépirodalom kezelését a szakszervezeti könyvtár vette át.

A szakkönyvtár legfőbb feladata a banktevé­

kenységgel kapcsolatos szakirodalom figyelése, be­

szerzése és hozzáférhetővé tétele. Különös figyelmet fordít a gazdasági élet pénzügyi szabályozó eszközei­

vel, a monetáris politikával, a pénz és a hitel elméleti problémáival, ezeknek a gazdasági életben betöltött szerepével, a pénzáramlás kérdéseivel, a b a n k r e n d ­ szerrel, a nemzetközi pénzügyi kérdésekkel és a gaz­

dasági folyamatok elemzésével foglalkozó munkák beszerzésére.

1 9 8 9 - b e n a mintegy 5 3 5 7 8 könyvtári egységből 31 8 4 7 volt a könyv és 21 731 a folyóirat. Jelenleg a könyvtárba mintegy 260-féte külföldi folyóirat jár. A külföldi és hazai, pénzügyi és közgazdasági folyóira­

tok mellett szép számban találhatók könyvtárunkban külföldi és hazai bankok időszaki kiadványai, bulle­

tinjei és egyéb kiadványai is.

K ö n y v t á r u n k b a 1945-tol rendszeresen járnak az IMF (Nemzetközi Valutaalap), valamint a Világbank [Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank) kiadvá­

nyai, amelyek nemcsak pénzügyi, hanem általános közgazdasági, egészségügyi, környezetvédelmi, t u d o m á n y o s t e c h n i k a i , mezőgazdasági témákkal is foglalkoznak.

A könyvtárat korlátozás nélkül használhatja a bank valamennyi dolgozója, továbbá más bankok, pénzintézetek és egyéb intézmények dolgozói is. A könyvtárközi kölcsönzés keretében pedig más könyv­

tárak is hozzáférhetnek az ott lévő anyagokhoz.

K ö n y v t á r u n k a t 1 9 9 0 - b e n 4 2 4 4 - e n vették igénybe, a kölcsönzött d o k u m e n t u m o k száma 5 6 3 7 volt. A fo­

l y ó i r a t c i k k e k r ő l másolatokat készítünk. A b a n k m u n ­ kához k a p c s o l ó d ó a n rendszeresen összeállítunk szakbibliográfiákat.

Az elmúlt öt évben megjelent bibliográfiák:

• monetáris szabályozás és eszköztár ( 1 9 8 6 ) ;

• az M N B belső szervezete és működése, a b a n k ­ szervezet és bankfiókhálózat helye és szerepe ( 1 9 8 7 ) ;

• az M N B belső szervezete és működése, a bankok személyi állománya ( 1 9 8 7 ) ;

• az M N B belső szervezete és működése: informá­

cióellátás ( 1 9 8 7 ) ;

• a j e g y b a n k funkciója és felelőssége, miért van j e g y b a n k ? ( 1 9 8 7 ) ;

• valutaárfolyam ( 1 9 8 7 ) ;

• a fejlődő országok adósságproblémái ( 1 9 8 8 ) ;

• infláció ( 1 9 9 0 ) .

Feladataink közé tartozik, hogy a bank egy-egy főosztályának témafigyelést és számítógépes szak­

irodalmi lekérdezést végezzünk.

Tájékoztató kiadványaink az alábbiak:

• a hazai új könyvbeszerzésekről és a beérkezett külföldi szakkönyvekről a kéthetenként megjelenő

Új könyvbeszerzések ós az IMF Világbank letéti gyűjtemény című kiadványok nyújtanak tájékoz­

tatást;

• a külföldi és belföldi pénzügyi f o l y ó i r a t c i k k - irodalom (pénzügyi szaklapok, j e g y b a n k o k és kereskedelmi bankok folyóiratai, szemléi stb.) értékes forrásanyagának jobb hasznosítását és fo­

lyamatos figyelemmel kisérését szolgálja a havon­

ta megjelenő Bankügyi Szakirodalmi Figyelő.

Ezek a tájékoztató kiadványok a MícrolSIS p r o g ­ ram alapján készülnek, tárgyszó szerinti csoportosí­

tásban.

Legkorábbi e g y ü t t m ű k ö d é s i k a p c s o l a t u n k a Köz­

ponti Statisztikai Hivatal Könyvtárával és D o k u ­ mentációs Szolgálatával épült ki, amely 1 9 8 2 - r e nyúlik vissza. A KSH-val együtt c s a k n e m 130 ezer tételből álló, számítógépes szakirodalmi adatbázist építettünk fel a gazdasági és pénzügyi életre vonat­

kozó bel- és külföldi szakkönyvekből és mintegy 6 0 0 f o l y ó i r a t c i k k e i b ő l .

A szakkönyvek és a folyóiratok feldolgozását azóta házon belül is MicrolSIS programmal és IBM PC XT számítógépek segítségével végezzük.

A kétszintű bankrendszer megteremtése óta mintegy 11 más banki és pénzügyi s z a k k ö n y v t á r r a l állunk k a p c s o l a t b a n . Fő törekvésünk, hogy egy közös pénzügyi szakirodalmi adatbázist hozzunk létre, hálózati rendszerben. Ezzel jelentős költséget takaríthatnánk meg, és elkerülhetnénk az egymást átfedő párhuzamos szakmai adatbázisok kiépítését.

Ezen megfontolások alapján a fent említett pénzinté­

zeti és banki könyvtárak közül már négyen vesznek át tőlünk információt a számítógépen feldolgozott pénzügyi szakirodalomból.

Jelentősen előmozdítaná az együttműködést az az összeg, amelyet a Magyar Bankszövetségtől a pénzügyi szakirodalmi információs rendszer tovább­

fejlesztésére kapna a 11 banki és pénzintézeti könyvtár.

Romhányl József né

411

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :