• Nem Talált Eredményt

KLASSZIKA-FILOLÓGIA. BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYARTUDOMÁNYOS IRODALOM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "KLASSZIKA-FILOLÓGIA. BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYARTUDOMÁNYOS IRODALOM"

Copied!
174
0
0

Teljes szövegt

(1)O R SZÁ G O S K Ö N Y V F O R G A L M I É S B IB L IO G R Á F IA I K Ö Z P O N T B.. sorozat. 6. l. szám.. A MAGYAR TUDOMÁNYOS IRODALOM. BIB L IO G R Á FIÁ JA 1901— 1925.. BIBLIOGRAPHIA LITTERARUM ET SCIENTIARUM HUNGARICARUM 1901-1925.. KLASSZIKA-FILOLÓGIA.. B U D A P E S T , 1930. KI RÁLYI MAGYAR E G Y E T E M I N Y OMDA ..

(2) 7. -. /. A M AG Y A R KLASSZIKA-FILOLÓGIAI IR O D A L O M BIBLIO G R ÁFIÁJA 1901— 1925.. BIBLIOGRAPHIA PHILOLOGIAE CLASSICAE HUNGARICAE 1901—1925.. Ö SSZEÁ LLÍTO TTA :. MORAVEK E N D R E dr.. ф. B U D A P E S T , 1930. KI RÁ LYI MA G Y A R E G Y E T E M I N Y O M D A ..

(3) 166573.

(4) A. Bibliográfiai Központ kiadványainak e sorozata az 1901-től 1925-ig terjedő magyar tudományos irodalmi termelésnek tudományszakonként csoportosított bibliográfiáját adja. Tudományos irodalmunk bibliográfiai feldolgozásának hiánya sokszor megnehezítette a magyar kutató munkáját, minthogy — hosszú időt igénylő fáradságos vesződés árán — legtöbbször magának kellett gondoskodnia a kérdésével kapcsolatos korábbi irodalom anyagának összegyűjtéséről. E hiány különösen a szellemtudományok terén volt erősen érezhető, ahol a korábbi irodalom ismerete, következésképen egy minél teljesebb bibliográfia össze­ állítása, sokszor minden további munkálat nélkülözhetetlen elő­ feltétele. Jelen sorozat megindításával célom e régóta fennálló hiány megszüntetése. De ezenkívül az a gondolat is vezetett, hogy a magyar tudományos irodalom ilynemű összefoglalásával mindaz, amit a magyar szellem kitermelt és a magyar tudományos élet századunk első negyedében felmutatott, összegyüjtessék. Hogy tudományos termelésünk és munkásságunk a külföld számára is áttekinthető legyen, a sorozat füzetei úgy az önálló műveknek, mint a jelentősebb folyóiratcikkeknek idegennyelvü fordítását is nyújtják és pedig azon nyugateurópai nemzet nyelvén, mely részéről az illető tudományszak iránt fokozottabb érdeklődésre lehet számítanunk. Pasteiner Iván igazgató..

(5)

(6) ELŐSZÓ. E bibliográfiai összeállítás a magyar klasszika-filológiai iro­ dalom 1901—1925. évi termését tartalmazza. A kiadványsorozat elveihez szigorúan ragaszkodva, figyelembe vettem mindazt, ami magyar szerzőktől a történelmi Magyarország területén e tárgykörre vonatkozólag magyar, vagy idegen nyelven, önálló kötetként, vagy pedig folyóiratcikként megjelent, viszont mellőztem a napilapok cikkeit és a magyar szerzőknek külföldön megjelent közleményeit. Ugyancsak ezen alapelvek értelmében a könyvismertetések felvéte­ lénél bizonyos szelekciót gyakoroltam. Munkámnak alapul Hellebrant Árpád 1919-ig évente meg­ jelent azonos tárgyú bibliográfiája szolgált, melynek jelentéktelenebb hiányait a „Magyar Kön уvészét“ és a „Magyar Könyvkereskedők Évkönyve“ adataival, valamint a Pázmány Péter Tudományegyetem és a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchenyi Könyvtára könyvállományának figyelembevételével igyekeztem kiküszöbölni. Viszont a még teljesen feldolgozatlan, 1920—1925-ig terjedő iro­ dalmat — az említett források felhasználásával — a „Corvina“ című könyvkereskedői hetilap alapján állítottam össze. Lehetséges, hogy az átnézett folyóiratok aránylag nagy száma (145), valamint a könyvek, cikkek és egyéb dolgozatok tekintélyes címmennyisége (3646) ellenére is vannak e bibliográfiának hiányai. Mentségül szolgáljon azonban elsősorban a klasszika-filológia széles területe s — ami ezzel szorosan összefügg, — a vele kapcsolatos tudományok­ kal (theologia, jog, numizmatika stb.) szemben elmosódott határai. Az összegyűjtött anyag feldolgozásánál az alábbi szempontok érvényesültek: A szakbeosztásnál figyelemmel voltam a kizárólagosan tudo­ mányos szempontok mellett a gyakorlati célszerűségre is. így első­ sorban némely diszciplínát — a jelentéktelen, vagy csekélyszámú anyag következtében — mint önálló szakot elhagytam és más diszciplínák mellé rendeltem, viszont ismételten külön szakcsoportot vettem fel a bőséges termelés következtében olyankor is, ha a kizárólagos tudományos szempont ezt nem indokolta. Célszerűségi oka van annak is, hogy a folyóiratoknál a kötetjelzés helyett az évszámjelzést tüntettem fel, minthogy így a kutató egy fontos.

(7) vni támpontot nyer. Gyakorlati célt szolgál az önálló müvek, valamint a különlenyomatban megjelent folyóiratcikkek címeinek latin fordí­ tásban való közlése is. Ez lehetővé teszi, hogy a külföldi kutatók legalább tárgy szerint tájékozódnak arról: mi foglalkoztatta ez időszakban klasszikus-filológusainkat, mit vettek át a külföld eszmeáramlataiból s mily irányban végeztek új, a külföld munkásságát kiegészítő kutatásokat. A bibliográfia nem csupán címek felsorolása, nem száraz adat­ halmaz, hanem egy darab lerögzített élet; jelen bibliográfia a magyar klasszika-filológia negyedszázados történelme. Ha ebben a kötetben nemcsak huszonöt év szakirodaimának címjegyzékét látjuk, hanem a címek mögött a tudományos élet műhelyébe tekintünk, úgy tudományszakunknak egyik legérdekesebb és legváltozatosabb kor­ szaka rajzolódik elénk. Egy korszak, mely munkában és eredmé­ nyekben, de megpróbáltatásokban is egyaránt gazdag. A kilencszázas évek eleje, egészen a világháborúig, az eleven és nagykiterjedésü munka örvendetes képét mutatja. A külföld újabb és újabb eszmeáramlatai hazánkban is termékeny talajra találnak és különösen irodalomtörténetben, nyelvészetben, történe­ lemben és archeológiában hoznak értékes gyümölcsöket. De amellett folytatódnak a nemrég megkezdett kutatások azokon a speciális területeken is, amelyekre klasszikus-filológusainkat történelmi múltúnk predesztinálja: a bizánci történetírók tanulmányozásában, a magyarországi latinság történetének kutatásában és a magyarországi rómaiság emlékeinek feltárásában, rendszerezésében. Ha itt-ott feltűnőbb hiányok mutatkoznak is, ha a külföld haladásához mérten egybenniásban el is maradtunk, az élénk tudományos élet és a kedvező anyagi körülmények remélni engedték, hogy a hiányokat rövidesen pótolni tudjuk. Az általános kép megnyugtató és biztató volt. Hatal­ mas müvek, értékes kiadványsorozatok, belső gazdagságuk mellett külső megjelenésben is tekintélyes szakfolyóiratok méltóan képvi­ selték a klasszika-filológiát, mely a nagyközönség felé is utat talált. Szépirodalmi és népszerűsítő folyóirataink szívesen adtak helyet ilyen tárgyú cikkeknek, egy-egy műfordítónk nevét az egész ország megismerte s a tudós gárda jövendő utánpótlását évről-évre bocsá­ tották ki egyetemeink. A világháború és az azt nyomonkövető évek, melyek az egész magyar tudományos életet évek hosszú sorára teljesen megbéní­ tották, a klassziká^filológiára is súlyos csapást mértek. E füzetnek egyetlen oldala is beszédesen tünteti fel klasszika-filológiánknak ez időben bekövetkezett hanyatlását. Ezzel szemben az utolsó öt év a klasszika-filológiában is, mint egész tudományos életünkben, a megújhodás jeleit mutatja. Folyó­ irataink megizmosodnak; félbeszakadt kiadványsorozatok, bár szeré­ nyebb keretek között, de a régi tudományos értékkel újból meg­ jelennek, a régi tudósgeneráció lankadatlan kitartással folytatja.

(8) IX. érdemes munkáját s mellette feltűnik egy új tudós-nemzedék, mely­ nek kisebb része az újabb európai áramlatokkal tart lépést, zöme azonban elsősorban hazai szempontú klasszika-filológiát hirdet. Mindjobban tudatossá válik és erőre kap a speciálisan magyar klasszika-filológia, melynek célja: évszázados latinnyelvü hazai kultúránk feldolgozása és beillesztése művelődésünk történetébe, továbbá a nyugati tudományossággal való kapcsolat ápolása a római uralom korának, vagyis éppen annak a kornak tanulmányozása által, melyben Magyarország földje e nyugati kultúrának először és legközvetlenebbül volt része. Az utolsó évtized klasszika-filológiai irodalma ennek dacára mégsem éri utói mennyiségileg a háború előttit: ily tárgyú cikkek és fordítások a népszerűsítő folyóiratokban feltűnően meg­ ritkultak, a napilapokból teljesen eltűntek; a békebeli 13 esztendő alatt 211 tankönyv jelent meg 289 kiadásban, a háborús és a háború utáni 12 esztendőben ez a szám 44-re, illetőleg 67-re esett. E lecsökkent termelés, mely nem csupán Magyarországra szorít­ kozik, hanem szinte az egész világ klasszika-filológiai irodalmában észlelhető, magyarázatát elsősorban a közérdeklődésnek a természeti és technikai tudományok felé való elfordulásában leli, amihez újabban nálunk is hozzájárult a humanisztikus irányú képzést módosító középiskolai reform. *. Nem mulaszthatom el, hogy mindazoknak, akik bibliográfiám összeállításában értékes tanácsaikkal és szíves útmutatásaikkal támo­ gattak — köztük is elsősorban Alföldi András egyetemi ny. r. tanár, Vayer Lajos tanárképzőintézeti tanár, Jirka Alajos gyakorlófőgimnáziumi tanár és Egry Gyula egyetemi lector uraknak —, hálás köszönetemet ezúttal is ki ne fejezzem. Budapest, 1930. január havában. Moravek Endre dr..

(9) r ö v id ít é s e k. m agyarázata.. (Index notarum.) Akadémiai É rte s ítő ..............................................AkadÉrt. Alsófehérmegyei Történeti, Régészeti és Termé­ szettudományi Egyesület Évkönyve. Az —. . AlsófehérmTörtEgylÉvk. Archaelogiai É r te s ítő .......................................... Arch Ért. Athenaeum.................................................. . . Ath. Bács-Bodrogmegyei Történelmi Társulat Év­ könyve. A —..................... BBodrogmTörtTÉvk. Balatoni Múzeum Egyesület Évkönyve. A—. . BalatMúzEgyesÉvk. Bányászati és Kohászati Lapok.............................. BányKohLapok. Botanikai Közlemények...................................... BotanKözl. Bölcseleti F olyóirat.............................................. BölcsFt. Budapest R égiségei..............................................BpRég. Budapesti Építész S zem le...................................BpÉpSzle. Budapesti Szemle..................................................BpSzle. Cél. A —................................................................. Cél. C o rv in a ................................................................. Corvina. Család. A —............................................................ Család. Család és I s k o l a ..................................................Családlsk. Debreceni Lelkészi T á r ...................................... DebrLelkTár. Debreceni Protestáns L a p ...................................DebrProtLap. Dolgozatok a m. kir. Ferencz József Tudományegyetem Archaelogiai Intézetéből.DolgFerJTudEgyArchlnt. Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Éremés Régiségtárából................ DolgErdMúzRégT. Egyetemes Philologiai Közlöny...........................EgyPhilKözl. Egyetemi L a p o k .................................................. EgyLapok. Egyházi K özlöny..................................................EgyhKözl. Egyházi L ap o k ......................................................EgyhLapok Egyházi M ű i p a r ..................................................... EgyhMűipar. É le t.........................................................................Élet. Építő I p a r ............................................................. Éplp. Erdélyi Irodalmi S z e m le ...................................ErdlrodSzle. Erdélyi L a p o k ......................................................ErdLapok. Erdélyi M ú z e u m ..................................................ErdMúz. Erdészeti L a p o k ......................................................ErdészLapok. .......................................... Érem. Érem. Az —. . . . Erő és E g é sz sé g .................................. ErőEgészs. Ethnographia..........................................................Ethn. Földrajzi K özlem ények.......................................FöldrKözl. Független Szemle..................................................FüggSzle. Görög Katholikus S z e m le .................................. GörKathSzle. Grafikai S z e m le ..................................................GrafSzle. Gyakorlati P a e d a g o g ia ...................................... GyakPaed. Gyermek. A —........................................ ... , . . Gyennek..

(10) XI. Gyógyászat................... '............................... . . . Gyógy. Gyógyszerész. A —................................. ... Gyógyszerész. Gyűjtő. A —.....................'..................................... Gyűjtő. Hadtörténelmi Közlemények................% . . . HadtörtKözl. Havi S zem le..........................................................HSzle. H a z á n k ................................................................. Hazánk. Hittudományi F o ly ó ira t...................................... HittudFt. Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat É v k ö n y v e ......................................................... HunyadmTörtRTÉvk. Huszadik S z á z a d ..................................................HuszSzáz. Irodalom történet............... ...........................IrTört. Irodalomtörténeti K özlem én y ek ....................... IrTörtKözl. Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve . IMlTÉvk. Jogállam ................................................................. Jogáll. Jogtudományi K ö z lö n y ...................................... JogtudKözl. Jövendő ........................... .................................. Jövendő. Kalazantinum..........................................................Kalazantinum. • Kálvinista Szemle..................................................KálvSzle. Katholikus P a e d a g o g ia ...................................... KathPaed. Katholikus S z e m le ..............................................KathSzle. Keleti S z e m le ......................................................KelSzle. Keresztény Magvető.............................................. KerMagv. Keresztény Magyar Ifjúság...................................KerMIfj. KisfTársÉvl. Kisfaludy Társaság É v la p ja i................... ... Kor. A —................................................................ Kor. Körösi Csorna Archivum...................................... KőrCsomaArch. Középiskolai Mathematikai Lapok ............... KMathLapok. Közgazdasági S z e m le ..............................................KözgazdSzle. Közlemények a Nemzeti Múzeum Érem- és R égiségtárából..................................................KözlNMúzRégT. K özm űvelődés......................................................Közműv. Magyar Egyetemi S zem le...................................MEgyetSzle. Magyar Figyelő......................................................MFigy. Magyar Filozófiai Társaság Közleményei. A —. MFTKözl. Magyar G imnázium..............................................MGimn. Magyar H e li k o n .................................................. MHelikon. Magyar Iparm űvészet.......................................... Mlparműv. Magyar Középiskola..................................................MKözépisk. Magyar Kultúra . .............................................. MKultúra. Magyar Mérnök- és Építészegylet Közlönye . . MMérnÉpEgylKözl. Magyar M ú z s a .....................................................MMúzsa. Magyar M űvelődés..................................................MMűvelődés. Magyar N y e l v .................................................... MNyelv. Magyai- N y e lv ő r ................................................ MNyőr. Magyar Nyomdászat ............................................ MNyomd. Magyar Paedagogia.............................................MPaed. Magyar Shakespeare T á r ...................................... MShakespeareTár. Magyar S ió n ..........................................................MSion. Magyar S z a lo n .......................................... . . MSzalon. Magyar Szemle......................................................MSzle. Magyar T a n ü g y ..................................................MTanügy. Magyar Társadalomtudományi Szemle . . . . MTársTudSzle. Magyar Zsidó S zem le.......................................... MZsidóSzle. M in erva.................................................................Minerva. Modern Szem le..................................................... ModSzle. Múlt és Jövő...............................' . ......................MúltJövő. Múzeumi és Könyvtári É r t e s í t ő ....................... MuzKvtÉrt. Művészet................................................................. Műv..

(11) XII. N apkelet.................................................................Napkelet. Nemzeti N őnevelés.............................................. NemzNőnev. Népiskolai T a n ü g y ..................................................NépiskTanügy. N épm űvelés......................................................... Népműv. Néptanítók L ap ja..................................................NéptanLapja. Numizmatikai K ö z lö n y ...................................... NmnizmKözl. Nyelvtudomány..................................................... Nyelvtud. Nyelvtudományi Közlemények.............................. NyelvtudKözl. N y u g a t .......................................... ......................Nyugat. Ország-Világ......................................................... OrszVil. Országos Ágostai Hitvallású Evangélikus Tanáregyesület Évkönyve. Az —...................................OÁgTEgylÉvk. Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny OKTEgylKözl. Országos Magyar Régészeti Társulat Évkönyve. Az —.................................................................... OMRégTÉvk. Országos Paedagogiai Könyvtár és Tanszermú­ zeum Hivatalos Értesítője ; . OPaedKvtTszermúzHivErt. Országos Református Tanáregyesület Évkönyve. Az —....................................................................ORTEgylÉvk. .......................................... OrvHLap. Orvosi Hetilap, . . Paedagogiai É r te s ítő ................... ...................... PaedÉrt. Pannonhalmi Főapátsági Főiskola Évkönyve . . PannonhFőapátsFőiskÉvk. P ásztortűz............................................................. Pásztortűz. Politikai Heti Szem le.......................................... PolHSzle. Protestáns Szemle ..............................................ProtSzle. Református S zem le.............................................. RefSzle. R e l i g i o ................................................................. Relig. Revue de H o n g r i e ..............................................RevHongr. Symposion............................................................. Symposion. Századok....................... . ......................................Századok. Szent István Akadémia Értesítője. A —. . . . SztlstvAkadÉrt. Szépművészeti Múzeum Évkönyvei. A —. . . . SzépmüvMúzÉvk. S z ín h á z ................................................................. Színház. Színház és É le t......................................................SzínhÉl. Szocializmus......................................................... Szoc. Szolnok-dobokamegyei Irodalmi, Történelmi és Ethnographiai Társulat Évkönyve. A —. . . SzolndobokamlrTETÉvk. Tanulók L a p ja ......................................................TanLapja. Társadalomtudomány.......................................... TársTud. Tenger. A —...........................................................Tenger. Természettudományi K ö z lö n y ...........................TermTudKözl. Theologiai S z e m le .............................................. TheolSzle. T o m a ü g y ............................................................. Tomaügy. Történelmi és Régészeti É rte s ítő ....................... TörtRégÉrt. Történeti S zem le..................................................TörtSzle. T ú r á n ..................................................................... Túrán. Uj É l e t ...................................... .......................... UjÉlet. Uj I d ő k ................................................................. Ujldők. Uj Magyar jjiz e m le .............................................. UjMSzle. Uj N e m z e d é k ......................................................UjNemz. U ránia.....................................................................Uránia. Vasárnapi Ú j s á g ..................................................VasUja. Zászlónk................................................................. Zászlónk. Zenei Szemle......................................................... ZSzle. Z e n e v ilá g ............................................................. ZVil..

(12) A.. Általános müvek. (Generalia.) I.. Bibliográfiák. (BibliograpMa.). EeUébrant Árpád: A magyar philo­ logia! irodalom 1900-ban. (EgyPhilKözl. 1901. évf. 491—600 1. Benne : Classikus nyelvek és iro­ dalmak. 570—582 1.) — Árpád: A magyar philologiai irodalom 1901-hen. (EgyPhilKözl. 1902. évf. 557—655 1. Benne : Clas­ sikus nyelvek és irodalmak. 624— 633 1.) — Á rpád: A magyar philologiai irodalom 1902-ben. (EgyPhilKözl. 1903. évf. 531—639 1. Benne : Clas­ sikus nyelvek és irodalmak. 601— 614 L) — Á rpád: A magyar philologiai irodalom 1903-ban. (EgyPhilKözl. 1904. évf. 531—624 1. Benne : Clas­ sikus nyelvek és irodalmak. 594— 003 1.) — Á rpád: A magyar philologiai irodalom 1904-ben. (EgyPhilKözl. 1905. évf. 529 —640 1. Benne : Klaszszikus nyelvek és irodalmak. 608— 618 1.) — Á rpád: A magyar philologiai irodalom 1905-ben. (EgyPhilKözl. 1906. évf. 473—574 1. Benne : Klaszszikus nyelvek és irodalmak. 545— 553 1.) — Á rpád: A magyar philologiai irodalom 1906-ban. (EgyPhilKözl. 1907. évf. 625—72d 1. Benne : Klaszszikus nyelvek és irodalmak. 698 — 707 1.) — Á rpád: A magyar philologiai^ irodalom 1907-ben. (EgyPhilKözl. 1908. évf. 482—584 1. Benne : Klaszszikus nyelvek és irodalmak. 554— 565 1.) Klassz.-filológiai Írod. bibliográfiája.. HeUebrant Árpád: A magyar philo­ logiai irodalom 1908-ban. (EgyPhil­ Közl. 1909. évf. 463—576 1. Benne : Klasszikus nyelvek és irodalmak. 541-551 1.) — Á rpád: Á magyar philologiai irodalom 1909-ben. (EgyPhilKözl. 1910. évf. 435—5441. Benne : Klaszszikus nyelvek és irodalmak. 510— 519 1.) — Árpád: A magyar philologiai irodalom 1910-ben. (EgyPhilKözl. 1911. évf. 517-6241. Benne : Klaszszikus nyelvek és irodalmak. 591— 598 1.) — Á rpád: A magyar philologiai irodalom 1911-ben. (EgyPhilKözl. 1912. évf. 561—679 1. Benne : Klaszszikus nyelvek és irodalmak. 644— 652 1.) — Árpád: A magyar philologiai irodalom 1912-ben. (EgyPhilKözl. 1913. évf. 453—568 1. Benne : Klaszszikus nyelvek és irodalmak. 530— 539 1.) — Á rpád: A magyar philologiai irodalom 1913-ban. (EgyPhilKözl. 1914. évf. 507—632 1. Benne : Klaszszikus nyelvek és irodalmak. 594— 605 1.) — Á rpád: A magyar philologiai irodalom 1914-ben. (EgyPhilKözl. 1915. évf. 499—600 1. Benne : Klaszszikus nyelvek és irodalmak. 572— 579 1.) — Árpád: A magyar philologiai irodalom 1915-ben. (EgyPhilKözl. 1916. évf. 425—492 1. Benne : Klaszszikus nyelvek és irodalmak. 475— 480 1.) 1.

(13) 2. ÁLTALÁNOS MŰVEK. HeUebrant Árpád: A magyar philologiai irodalom 1916-ban. (EgyPhilKözl. 1917. évf. 395-472 1. Benne : Klasszikus nyelvek és iro­ dalmak. 451—155 1.) — Árpád: A magyar philologiai irodalom 1917-ben. (EgyPhilKözl. 1918. évf. 275—352 1. Benne : KlaszII.. Bevezetések. Összefoglalások. Enciklopédiák. (Methodólogia. Encyclopaedia.). JDarkó Jenő : A byzantiumi philologia fejlődése, mai állása és feladatai. (EgyPhilKözl. 1902. évf. 700—7151.) — Jenő : A görög philologia célja. (Debreczeni ref. akad. 1908—09. ért. 16—48 1.) —- Jenő : Újabb külföldi munkák a byzantiumi philologia terén. (Egy­ PhilKözl. 19ü6. évf. 26-37 1.) Gferéb] J[ózsrf]: A classica philologia köre. (EgyPhilKözl. 1905. évf. 437.1.) Hegedűs István : A classica-philologia encyclopaediája. [Orbis disciplina­ rum ad antiqui aevi studia spec­ tantium.] H. J. előadásai után. Bp., 1905. 150 1. Kőnyomás. — István : A görög és latin nyelv. [De lingua Graeca et Latina.] H. J. előadásai után. Bp., é. n. 27 1. Kőnyomás. Hornyánszkj) Gyula: Philologia és philosophia. (Ath. 1902. évf. 200— ,212. 334—343 1.) Ókori lexikon. | Lexicon Antiquitatis.] Szerk. Pecz Vilmos. Bp., Franklin. 1. köt. A -L . 1902. Vili, 1143 1. — 2. köt. M -Zs. 1904. 1260 1. Pecz Vilmos: A classica philologia jövője, tekintettel hazai viszo­ nyainkra. [Quae in studiis intesti­ nis ad antiquitatem pertinentibus in posterum agenda sint.] Bp., 1905. M. Tud. Akadémia. 31 1. III.. szikus nyelvek és irodalmak. 335— 340 1.) HeUebrant Á rpád: A magyar philo­ logiai irodalom 1918-ban. (EgyPhil­ Közl.1919. évf. 285—361 1. Benne : Klasszikus nyelvek és irodalmak. 344—348 1.). (Értekezések a nyelv- és széptudo­ mányok köréből. 19. köt. 5.) Pécs Vilmos: A közép- és újkori görög philologia. (EgyPhilKözl. 1909. évf. 775. 1.) — Vilmos : A philhellenismus egy­ kor és most. (EgyPhilKözl. 1913. évf. 706. 1.) — Vilmos : Áz ó- és új-eörög philo­ logia kapcsolatáról. (EgyPhilKözl. 1912. évf. 60. 1.) — Vilmos: Classica philologia és görög-latin philologia. (EgyPhilKözl. 1906. évf. 1—6 1.) — Kivo­ nata: (AkadÉrt. 1905. évf. 662. 1.) Szere: a János : Az ó-klasszikus nyelvi és irodalmi tanulmányok. (Űjverbászi algimn. 1901—02. ért.) Vári Rezső: A classica-philologia encyclopaediája. [Orbis disciplina­ rum ad antiqui aevi studia spec­ tantium.] A class.-philologia tudo­ mányágainak módszertanába bevez. kézikönyv. Kezdő philologusok szám. Bp., 1906. Athenaeum. XXXVIII. 486 1. — Rezső : A classica-philologia rend­ szere. (EgyPhilKözl. 1905. évf. 1—21, 369—383 1.) — Pecz Vilmos : Megjegyzések. (U. o. 181. 1.) Vértesi) Dezső: Adatok az Ókori lexikonhoz. (EgyPhilKözl. 1907. évf. 76. 1.). Gyűjtem ényes, sorozatos m unkák. Folyóiratok. (Collectanea. Periodica.J. Abhandlungen zur römischen Rechts­ geschichte. — Értekezések a római jogtörténelem köréből. Kolozsvár, Stein János. 1. köt. 1907. — 8. köt. 1909. ■Arclmeőlogiai értesítő. A M. Tudo­ mányos Akadémia Archaeologiai. Bizottságának és az Országos Régé­ szeti s Embertani Társulatnak Köz­ lönye. Szerkeszti (1912-ig) Hampel József, 1913—14-ben Nagy Géza, 1915—1922-ig Varjú Elemér. 1923— 1926-ban Hekler Antal. Új foly. 21. köt. 1901. — 40. köt. 1923-1926..

(14) ÁLTALÁNOS MŰVEK. Bibliotheca discipulorum. I. Latin nyelv és irodalom. Szerk. Huszti József. Bp., Szent István Társulat. 2 sztl. köt. 1925. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum in usum scholarum edita curante Aemilio Thewrewk de Ponor. Bp., Lampel. 1 sztl. köt. 1908. Budapest régiségei. Régészeti és tör­ téneti évkönyv. Szerkeszti Kuzsinszky Bálint. Bp., Székesfőváros kiad. 8. köt. 1904. 10, köt. 1928. Commentarii exegetici ad scriptores Graecos et Romanos a Collegio Philologico Classico Academiae Litterarum Hungaricae publici iuris facti. Budapestini, Typis Soc. Franklinianae. 2 sztl. köt. 1913—1925. Dolgozatok a Debreceni M. Kir. Tudo­ mányegyetem Görög-Latin Philo logiai Szemináriumából. Debrecen, Görög-Latin Phil. Szeminárium. 1. fűz. 1916. Dolgozatok a m. kir. Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből. Szerkeszti Buday Ár­ pád. — Arbeiten des Archaeologischen Instituts der Kön. ung. Franz Josef Universität in Szeged (Un­ gam). Red. V. Árpád Buday. — Travaux de l’Institut Archéologique de l’Université Francis-Joseph a Szeged (Hongrie). Red. p. Árpád Buday. Szeged, Az Intézet kiad. 1. köt. 1925. Dolgozatok az ErdélyiNemzetiMúzeum Erem- és Régiségtárából. Szerkeszti Pósta Béla. — Travaux de la Sec­ tion Numismatique et Archéolo­ gique du Musée National de Transylvanie a Kolozsvár (Hongrie) avec un abrégé fran9ais rédigé par Béla Pósta. Kolozsvár, Érd. Nemz. Máz. Érem- és Régiségtára. 1. köt. 1910. — 9. köt. 1918. Editiones criticae scriptorum Graeco­ rum et Romanorum a Collegio Phi­ lologico Classico Academiae Litte­ rarum Hungaricae publici iuris factae. Budapestini, Ácademia Lit­ terarum Hungarica. ö sztl. köt. 1902—1923. Egyetemes philologiaiközlöny. ABudapesti Philologiai Társaság választ­ mányának és a M. Tudományos Aka­ démia Classica-Philologiai Bizott­ ságának (1907-től a M. Tudomá­. 3. nyos Akadémia támogatásával és a Budapesti Philologiai Társaság) megbízásából Heinrich Gusztáv és Ponori Thewrewk Emil közremű­ ködésével szerkeszti (1901-ben) Némethy Géza és Petz Gedeon, 1902—04-ben Heinrich Gusztáv és Ponori Thewrewk Emil közremű­ ködésével Katona Lajos, 1905— 1913-ig Császár Elemér és Láng Nándor, 1914-ben Bleyer Jakab és Láng Nándor, 1915-ben Bleyer Jakab és Förster Aurél, 19! 6-ban Bleyer Jakab és Förster Aurél helyetteseként Czebe Gyula, 1917— 1922-ig Bleyer Jakab és Förster Aurél, 1923-ban Förster Aurél és Thienemann Tivadar, 1924—25-ben Förster Aurél és Koszó János. 25. évf. 1901. — 49. évf. 1925. Érem. Az —. Közlemények régipénzés éremgyűjtők számára. Szerkesz­ tésért és kiadásért felelős : Szentgáli Károly. Laptulajdonos a Ma­ gyar Numizmatikai Társulat. Bp., M. Numizm. Társ. 1. évf. 1922. — 3. évf. 1925. Értekezések a Kolozsvári m. kir. Ferenc József Tudományegyetem Classiea-Philol ogiai Szemináriumá­ ból. [Opuscula Seminarii ClassicoPhilologici Universitatis Claudiopolitanae.] Kolozsvár, Ajtai K. Al­ bert. 1. sz. 1912. — 5. sz. 1914. Görög és latin remekírók. [Classici Graeci et Latini.] Kiadja a M. Tud. Akadémiának Classi ca-Hiilologiai Bizottsága. Bp., Franklin. Kétnyelvű kiad. 15 sztl. köt. 1901— 1912. Egynyelvű kiad. 14 sztl. köt. 1901— 1922. Görög és latin remekírók jegyzetes iskolai gyűjteménye. [Scriptores Graeci et Latini in usum schola­ rum cum commentariis.] Szerkeszti Csengery János. Bp., Lampel. 11 sztl. köt. 1901—1923. Görög és római remekírók iskolai könyvtára. [Bibliotheca classicorum Graecorum et Romanorum in usum scholarum.] Bp., Athenaeum. 9 sztl. köt. 1901—1909. Hellen remekírók magyar fordításban. [1907-től:] Görög remekírók ma­ gyar fordításban. [Scriptores Graeci Hungarice interpretati.] Bp., Lam­ pel. 4., 7.. 9., 10., 14., 19. fűz. 1902— 1910. 1*.

(15) 4. ÁLTALÁNOS MŰVEK. Juventus. Ephemeris in usum iuvenIstván Társ. ny. 2. fűz. Szerk. Győry Tibor. 1923. Pesti Könyvny. tutis studiosae. Moderator ephe­ Rt. meridis . . . (usque ad annos 1914 15) Stephanus Székely, (annis Numizmatikai közlönj- A Magyar 1915—16 et 1916—17) Josephus Numizmatikai Társulat megbízásá­ Irsik, (annis 1917—18 et 1918 — ból szerk. Gohl Ödön. Bp., Hor19) Josephus Huszti. Bp., Stephanyánszky ny. 1. évf. 1902. — neum. 1. 1910. — X. 1918—19. 23-24. évf. 1924-25. Latin és görög iskolai classicusokhoz Lámái remekírók magyar fordítás­ való praeparatio. [Praeparationes ban. [Scriptores Latini Hungarice ad scriptores Latinos Graecosque interpretati.] Bp., Lampel. 1., 5—6., classicos.] Szerkeszti Dávid István. 12—16., 20., 23., 27., 28., 31., 32. Bp., Lampel. 1.. 5., 7—10., 13., 18., fűz. 1901—1908. 35., 4L, 42.. 52—85. fűz. 1900 — Sglloge tacticorum Graecorum, con­ 1912. silio Rudolfi Vári et auxilio Col­ Latin és görög remekírók iskolai ki­ legii Historicorum Hungaricorum adása. [Editiones scriptorum Lati­ Romani ab Academia Litterarum norum Graecorumque in usum scho­ Hungarica publici iuris facta. Budalarum.] Pozsony, Stampfei. 1 sztl. pestini, Acad. Litterarum Hung. fűz. 1906. Vol. 3. Pars I—II. 1917—1922. Latin stílusgyakorlatok. [Exercitia Tanulók könyvtára. [Bibliotheca di­ styli Latini.] Bp., Lampel. 1.—5. scipulorum.] Szerk. Dávid István. köt. 1903—1912. Bp., Stampfel. 1., 2., 4., 7—12., Mafiyar gimnázium. A Magyar Huma­ 17., 18., 21—23., 25., 31-33.. 40., 44., 45., 49., 53., 61., 64—66.. 73., nisztikus Gimnázium Hívei Egyesü­ 75., 77-99., 102—103. fűz. 1901 — letének közleményei. Bp., 1. fűz. 1915. Szerk. Förster Aurél. 1917. Szent. IV.. Egyes filológusok. (Philologi.). Ábel Jenő: Békefi Rémig: Analecta nova ad historiam renascentium in Hun­ gária litterarum spectantia. Ex scriptis ab Eugenio Abel relictis . . . ed. St. Hegedűs. (Századok. 19H4. évf. 173—176 1.) Ahle, Michael: Levág József: Michael Ahle, Sprach­ liche und kritische Untersuchun­ gen zu Columella. (EgyPhilKözl. 1917. évf. 376—377 1.) Amante, Antonio: Levág József: Antonio Amante, La poesia sepolcrale-4atina. (EgyPhil­ Közl. 1912. évf. 876. 1.) Apelt, Otto: Förster A urél: Aristotelis De anima libri III. Recognovit Guilelmus Biehl. Editio altera, curavit Otto Apelt. (EgyPhilKözl. 1914. évf. 61—63 1.). Arany János: Szigeti Gyula: Arany Aristophanesfordítása lexikographiai szempont­ ból. (EgyPhilKözl. 1917. évf. 113— 125, 209-215 1.) Arnim, H. V . : Szilasi Vilmos: H. v. Arnim, Piatos Jugenddialoge und die Entstehungs­ zeit des Phaidros. (Ath. 1918. évf. 65-69 1.) Arnou, René : Techert M argit: Arnou René, Le désir de Dieu dans la philosophie de Plotin. (EgyPhilKözl. 1924. évf. 82—84 1.) A tkinson, Harold W .: jKomis G yula: Az első latin könyv. (Ml’aed. 1907. évf. 299—304 1.) Székéig István: First Latin Book by Harold W. Atkinson and J. W. E. Pearce. (OKTEgylKözl. 1906—07. évf. 712-715 1.).

(16) ÁLTALÁNOS MŰVEK. A u b ert: 3Tárót Károly: Aubert, Le latin langue internationale. (EgyPhilKözl. 1906. évf. 391—392 1.) Baeumker, Clemens: Kerényi Károly: Cl. Baeumker, Der Platonismus im Mittelalter. (EgyPhilKözl. 1919. évf. 157-158 1.) Baksay Sándor: Kozma Andor: Baksay Sándor r. tag em­ lékezete. [Oratio memoriae Alexandri de Baksay dicata.] Bp.,1916. M.Tud. Akadémia. 13 1., 1 mell. (A Magy. Tud. Akad. elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. 17. köt. 9.) Lakatos Vince: Homérosz Iliásza. Ford. Baksay Sándor. (KathSzle. 1902. évf. 480—484 1.) Szőke Adolf: Homérosz Iliásza. Ford. Baksay Sándor. (EgyPhilKözl. 1903. évf. 490—509 1.) Barbagallo, Corrado: Révay József: Corrado Barbagallo, La catastrofe di Nerone. (TörtSzle. 1919. évf. 125—126 1.) Barcza József: Bán János: A. Gellius „Attikai éj­ szakák.“ Ford. Bavcza József és Soós József. (EgyPhilKözl. 1905. évf. 866-875 1.) Székeli) István: Lucius Annaeus Seneca, Erkölcsi levelek. (Latinul és ma­ gyarul.) Ford. Barcza József. (EgyPhilKözl. 1908. évf. 295—300 1.) Bardenhewer, Otto : Révai) József: Otto Bardenhewer, Ge­ schichte der altchristlichen Litera­ tur. 3. Bd. (EgyPhilKözl. 1913. évf. 614-618 1.) Bar rés, Maurice : R. M .: Egy görögországi útirajz. (Maurice Barres, Le voyage de Sparte.) (BpSzle. 128. köt. 1906. 166—169 1.) Bartal Antal: Radies Ferenc—Kármán Mór : Bartal Antal emlékezete. (Bp. gyakorló főgimn. 1909—10. ért. 3—21 1.) Cserép József: Emlékbeszéd Bartal Antal fölött. (EgyPhilKözl. 1910. évf. 138—146 1.) D[óri] F[erenc]: A magyarországi latinság szótára. Szerk. Bartal Antal. (Századok. 1902. évf. 569—573 1.). Gyomlál) Gyula: Emlékbeszéd Bartal Antal rendes tag fölött. [Oratio memoriae Antonii Bartal dicata.] Bp., 1912. M. Tud. Akadémia. 43 1. (A Magy. Tud. Akad. elhunyt tag­ jai fölött tartott emlékbeszédek. 15. köt. 10.) Illés József: A magyarországi latin­ ság szótára. Szerk. Bartal Antal. (JogtudKözl. 1902. évf. 43—44 1.) J lihályfi Ákos : A magyarországi la­ tinság szótára. Szerk. Bartal Antal. (KathSzle. 1902. évf. 8 9 -9 3 1.) Bassi, Domenico: Lávg Nándor: D. Bassi—E. Martini, Disegno storico della vita e cultura Greca. (EgyPhilKözl. 1911. évf. 224—226 1.) Bászel Aurél : Ródiss Jusztin : Aurelius Bászel, De Horatii dictis, quae ad vitae hu­ manae rationem spectant. (Egy­ PhilKözl. 1901. évf. 848-855 1.) Bees, N. A .: Mo raves ik Gyula: N. A. Bees, Die Inschriftenaufzeichnung des Codex Sinaiticus Graecus 508 (976) und die Maria-Spiläotissa-Klosterkirche bei Sille (Lykaonia). (KőrCsomaArch. 1924. évf. 341—342 1.) Belzner, E .: Marót Károly: E.Belzner, Homerische Probleme. I—II. (EgyPhilKözl. 1913. évf. 691—696 1.) Bérard, Victor: Cserép József: Bérard V. az Odysseiáról. (EgyPhilKözl. 1906. évf. 110—125, 596—609, 744—751 1. — 1907. évf. 404-412, 489—503 1.) — József: Diorthumena. (EgyPhil­ Közl. 1908. évf. 433—435 1.) Bethe, Erich : Marót Károly : Erich Bethe, Homer. Dichtung u. Sage. 1. Bd. Ilias. (EgyPhilKözl. 1916. évf. 59—64 1.) Biehlm eyer, Kari : Révay József: Kari Biehlmeyer, Die „syrischen“ Kaiser zu Rom (211—85) und das Christentum. (TörtSzle. 1919. évf. 126—129 1.) Bierma, J. W .: Révay József: De klassieke oudheid in het gymnasial onderwijs. Samengesteld door J.W. Bierma, H. Bolke.

(17) с. ÁLTALÁNOS MŰVEK. stein, E. H. Renkema, J. van Jizeren. (MPaed. 1917. évf. 431— 435 1.) Birt, Theodor: Bévay József: Th. Birt, Novellen und Legenden aus verklungenen Zeiten. (OKTEgylKözl. 1916—17. évf. 517— 519 1.) Schröder Im re: Theodor Birt, Rö­ mische Charakterköpfe. 2. Aufl. (EgyPhilKözl. 1917. évf. 166—1681.) Bisofü, G. L .: Bévay József: G. L. Bisoffi, II Contra Symmachum di Aurelio Prudenzio Clemente. (EgyPhilKözl. 1916. évf. 335-337 1.) Blanchet, Adrien: Nagy Lajos : Adrien Blanchet, Etude 8ur la décoration des édifíces de la Gaule Romaine. (ArchÉrt. 1920— 1922. évf. 129—133 1.) Blass, Friedrich: Kallós Ede : Die Eumeniden des Aischylos. Erkl. Ausg. v. Friedrich Blass. (EgyPhilKözl. 1908. évf. 704-706 1.) Blom field, M .: Osztern Salamon : M. Blomfield, Cer­ berus the dog of Hades. (Ethn. 1906. évf. 256—259 ].) Bódiss Jusztin: Bévay József: Bódiss Jusztin, A keresz­ ténység legrégibb nyomai a római íróknál. (EgyPhilKözl. 1915. évf. 334—337 1.) — Bódiss Jusztin: Nyilatkozat a Révai bírálatáról. (U. o. 431—434 1.) — Bévay József: Nyilatkozat Вódiss Jusztin plágiuma ügyében. (U. o. 434. 1.) Boissier, Gaston: Csengery János : Boissier Gaston emlé­ kezete. [Oratio memoriae Gastonis Boissier dicata.] Bp., 1909. M. Tud. Akadémia. 26 1. (A Magy. Tud. Akad. elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. 14. köt. 6.) Incze Béni: Gastoif-Boissier, Tacite. (EgyPhilKözl. 1905. évf. 61—67 1.) Bévay József: Gaston Boissier, La fin du paganisme. (EgyPhilKözl. 1910. évf. 218-221 1.) Boll, Franz: Kerényi Károly: Franz Boll, Vita contemplativa. — Die Sonne im. Glauben u. in der Weltanschauung der alten Völker. (EgyPhilKözl. 1922. évf. 45—47 1.) Boud-Bovy, Daniel: Láng Nándor : D. Boud-Bovy—Fr. Boissonas, En Grece. (EgyPhilKözl. 1909. évf. 60—62 1.) Brakman, C.: Bévay József: C. Brakman, Arnobiana. (EgyPhilKözl. 1918. évf. 241—244 1.) — József: C. Brakman, Miscella tertia. (EgyPhilKözl. 1918. évf. 4 2 9 - 431 1.) Bréal, Michel: Vértesy Dezső: Michel Bréal, Pour mieux connaitre Homere. (Egy­ PhilKözl. 1908. évf. 399—403 1.) Brewer, Heinrich : Bévay József: Heinrich Brewer, Die Frage um das Zeitalter Kommodians. (EgvPhilKözl. 1911. évf. 492-495 1.) — József: Heinrich Brewer, Kommodian von Gaza. (EgyPhilKözl. 1908. évf. 138—141 1.) Bruce, Collingwood: Findig Gábor: Collingwood Bruce, The handbook to the Roman Wall. 5. ed. revised and corrected by Robert Blair. (ArchÉrt. 1909. évf. 175-177 1.) Brugmann, Karl: Becz Vilmos : Brugmann a mai görö­ gök nyelvkérdéséről. (NyelvtudKözl. 1906. évf. 156—157 1.) Brunsmid, Josip : Ötvös Gábor : Josip Brunsmid, Nekoliko nasaséa novaca na skupu u Hrvatskoj i Slavoniji. (NumizmKözl. 1906. évf. 152 -156 1.) Buday Árpád: Alföldi András : Buday Árpád, Római felirattan. (ArchÉrt. 1914. évf. 430— 432 1.) Findly Gábor : Buday Árpád, Római felirattan. (EgyPhilKözl. 1914. évf. 295—297 1.) Buecheler, F ra n z: Bévay József: Franz Buecheler, Kleine Schriften. I. Bd. (EgyPhilKözl. 1916. évf. 332—335 1.).

(18) ÁLTALÁNOS MŰVEK. 7. Collignon, Maxime: Hehler A ntal: Maxime Collignon, Lysippe. (ArchÉrt. 1905. évf. 278— 281 1.) Croiset, Alfred : Nagy Dénes : A. Croiset, Les démocraties antiques. (EgyPhilKözl. 1910. évf. 724-726 1.) Bury, J. В .: A/lföldi] A[ndrás]: J. В. Bury, His­ — Dénes: Az ókori demokratiák. (A. Croiset. Les démocraties anti­ tory of the later Roman Empire ques.) (MTársTudSzle. 1910. évf. from the death of Theodosius I. 321 -327 1.) to the death of Justinian. 1—2. ■ vol. (ProtSzle. 1924. évf. 449— Croiset, Maurice: 453 1.) Marót Károly: Maurice Croiset, Ob­ servations sur la légende primitive Buzna, V .: d’Ulysse. (FgyPhilKözl. 1912. évf. Lávái) József: V. Buzna, De hymnis 750-752 1.) s. Hilarii. episcopi Pictaviensis. Csengery János: (EgyPhilKözl. 1912. évf. 356—357 1.) Geréb József: Csengery János, A ró­ Cagnat, R .: maiak. Egyetemes Irodtört., szerk. Lány Nándor : R. Cagnat—Y. Chapot, Heinrich Gusztáv. II. köt. 1—1041. Manuel d’archéologie romaine. (EgyPhilKözl. 1907. évf. 591—5941.) 1. tome. (EgvPhilKözl. 1922. évf. Huszti József: A magyar Euripides. 37—42 1.) Euripides drámái. 3. köt. Ford. Csengery János. (MMúzsa. 1920. évf. Carotti, Giulio: 355—356 1.) Láng Nándor : G. Carotti, L’arte dell’ evő antico. (EgyPhilKözl. 1910. évf. [Kemenes] Kempf József: Aischylos tragédiái. Ford. Csengry JánosJEgy121—123 1.) PhilKözl. 1906. évf. 134—139 1.) Carroll, M itchell: Láng Nándor: Euripides, Phoinikiai Láng Nándor: The Attica of Pausa­ nők. Medeia. Ford. . . . Csengery nias. by Mitchell Carroll. (Egy­ János. (EgyPhilKözl. 1912. évf. PhilKözl. 1909. évf. 383-384 1.) 461—463 1.) Marót Károly: Horatius költeményei Charpentier, J . : Csengery János átültetésében. (Egy­ Schmidt József: J. Charpentier, Die PhilKözl. 1922. évf. 3—34 1.) Desiderati vbil düngen der indo­ — Károly: Szof'oklesz. (MHelikon. iranischen Sprachen. (Nyelvtud. 1922. évf. 118—120 1.) 5. köt. 1915. 149—152 1.) Leményi Ede, ifj.: Catullus versei. (Latinul és magyarul.) Ford., beve­ Chatzidákisz, Georgios: zetéssel ésjegyzetekkel ell. Csengery Lecz Vilmos: J'eoioyíog Xai'C,t,dáiti,g, János. (EgyPhilKözl. 1901. évf. AxaSryn'ixit árayi'dujuaia hg tX\v 468-475 1.) ‘KlXgvutrív, Anrmxtjv xcá yixnnv f'c гrjv ’IvdiY.h*’ yqnyynnxrjv. I—II. Szabó Miklós: Csengery János Horatius-fordítása. (Napkelet. 1924. évf. (EgyPhilKözl. 1905. évf. 57—59 1.) 2. fele. 96—97 1.) Clemen, Carl : LG,ay József: Carl Clemen, Der Ein­ Vértesy Dezső : Csengery János, Homeros Odysseiája. (EgyPhilKözl. fluss der Mysterienreligionen auf 1904. évf. 411-413 1.) das älteste Christentum. (TörtSzle. — Dezső : Csengery János, Homerosi 1918. évf. 120—121 1.) világ. (EgyPhilKözl. 1904. évf. Cocchia, E nrico: 489—493 1.) L im y József: Enrico Cocchia, Intro- — Dezső : Euripides, Herakles. Ford. Latkóczy Mihály ; Hippolytos, ford. duzione storica alio studio della Csengery János. (EgyPhilKözl. 1909. letteratura latina. (EgyPhilKözl. évf. 210—220 1.) 1917. évf. 308—310 1.). Bulle, H einrich: Láng Nándor : H. Bulle, Der schöne Mensch im Altertum. (EgyPhilKözl. 1912. évf. 358-359 1.) — Nándor: H. Bulle, Handbuch der Archaeologie. (EgyPhilKözl. 1914. évf. 382-383 1.).

(19) 8. á lta lá no s. Cserép József: [Kemenes] Kempf József: Caius Sal­ lustius Crispus összes munkái. A la­ tin szöveget megállapította, ma­ gyarra ford.,.. Cserép József. (EgyPhilKözl. 1910. évf. 861—364 1.) Köpesdy Sándor: Homerosi görög nyelvtan. Összeáll. Cserép József. (EgyPhilKözl. 1901. évf. 898—404 1.) — Cserép József helyreigazítása. (U. o. 488-489 1.) Láng Nándor: Cserép József, Homeros Ithakéja. (EgyPhilKözl. 1909. évf. 704—705, 782. 1.) Bévay József: J. Cserép, De Madiarorum et Pelasgorum origine. (Nyugat. 1922. évf. 2. fele. 1115— 1116 1.) Cserni Béla : Finály Gábor : Cserni Béla, Alsófehér vármegye története a római kor­ ban. (ArchÉrt. 1902. évf. 178— 183 1.) Csiky Kálmán: Incze B éni: Csiky Kálmán, Tacitus fönnmaradt összes művei. (EgyPhil­ Közl. 1904. évf. 323-329 1.) Csokonai Vitéz M ihály: Gulyás József: Csokonai Georgiconfordítása. (IrTörtKözl. 1925. évf. 251—256 1.) Cumont, Franz : Bévay József: Franz Cumont, Die orientalischen Religionen im römi­ schen Heidentum. (EgyPhilKözl. 1910. évf. 592—595 1.) Czebe Gyula: Peez Vilmos : Czebe Gyula, Adalékok Paraspondylos Zotikos életviszo­ nyaihoz s a várnai csatáról szóló költeményéhez. (EgyPhilKözl. 1917. évf. 37—38 1.) Dalmeyda, Georges: Hegedűs István: Euripide, Les Bac­ chantes. Text grec par Georges Dalmeyda. (EgyPhilKözl. 1909. évf. 694—697 1.) Darkó Jenő: Czebe Gyula : Darkó Jenő, Bölcs Leó Taktikájának hitelessége magyar történeti szempontból. (EgyPhil­ Közl. 1917. évf. 125-144 1.). m űvek. Fehér Géza: Darkó Jenő, Bölcs Leo Taktikájának hitelessége magyar történeti szempontból. (Századok. 1916. évf. 297-302 1.) Mihályfi Jenő : Darkó Jenő, A magya­ rokra vonatkozó népnevek abizánczi íróknál. (EgyPhilKözl. 1912. évf. 533-535 1.) Miskolczy Gyula : Darkó Jenő, A ma­ gyarokra vonatkozó népnevek a bizánczi íróknál. (TörtSzle. 1914. évf. 387—396 1.) M[oravcsik] Gy[ula]: Bizánc utolsó történetírója. (Napkelet. 1924. évf. 2. fele. 166—167 1.) — Gyula: Laonici Chalcondylae his­ toriarum demonstrationes. Recen­ suit . . . Eugenius Darkó. Tom. I.,. Tom. II. pars I. (EgyPhilKözl. 1924. évf. 50—55 1.) Szigeti Gyula : Darkó Jenő, Adalékok Laonikos Chalkondyles történet­ írói egyéniségének jellemzéséhez. (EgyPhilKözl. 1908.évf. 466—4701.) [*] Francia bírálat Darkó Jenő Lao­ nikos - kiadásáról. (EgyPhilKözl.. 1925. évf. 157. 1.) [*J Külföldi bírálatok magyar tudó­ sok munkáiról. [Gyomlay Gyula: Epilegomena ad Homerum és Darkó Jenő Laonikos-kiadásáról szóló kül­ földi vélemények.] (EgyPhilKözl. 1924. évf. 88-8 9 1.) D eim el, T heodor: Bévay József: Theodor Deimel, Christ­ liche Römerfunde in Carnuntum. (EgyPhilKözl. 1912. évf. 748—7491.) Deissm ann, A .: Czebe Gyula: A. Deissmann, Licht vom Osten. (EgyPhilKözl. 1909. évf. 224-228 1.) D elbrück, B .: Schmidt H enrik: B. Delbrück, Ein­ leitung in das Studium der indogerman. Sprachen. 5. Aufl. (Nyelv­ tud. 2. köt. 1909. 230—234 1.) D elbrück, H ans: Balogh Albin : Geschichte der Kriegs­ kunst im Rahmen der politischen Geschichte von Hans Delbrück. I. Das Altertum. (TörtSzle. 1916. évf. 130—132 1.) D iculescu, Constantin C .: A[lföldi] A[ndrás]: Constantin С. Diculescu, Die Gépidén. 1. Bd. (ProtSzle. 1924. évf. 389-393 l.>.

(20) ÁLTALÁNOS MŰVEK. D iehl, Charles: Barkó Jenő: Charles Diehl, Manuel d’art by zantin. (TörtSzle. 1912. évf. 258-264 1.) Lám7 Nándor : Charles Diehl, Excur­ sions archéologiques en Grece. (EgyPhilKözl. 1910.évf. 284 —2861.) Moravcsik Gyula: Ch. Diehl, Byzance. Grandeur et decadence. (KőrCsomaArch. 1. köt. 4. sz. 1924. 382—337 1.) D iels, Hermann: Kallós Ede: Anonymer Kommentar zu Platons Theaetet . . . bearb. v. H. Diels u. W. Schubart. (Egy­ PhilKözl. 1907. évf. 430—434 1.) Nagy József: Hermann Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker. (Egy­ PhilKözl. 1908. évf. 462—464 1.) Bévay József: Über Platons Nacht­ uhr. (EgyPhilKözl. 1917. évf. 385— 386 1.) Vári Rezső: Didymi de Demosthene commenta . . . Recognoverunt H. Diels et W. Schubart. (EgyPhil­ Közl. 1905. évf. 420—424 1.) — Rezső: Die Handschriften der anti­ ken Ärzte. Hrsg. v. H. Diels. (Egy­ PhilKözl. 1907. évf. 608—611 1.) D ieterich, A lbrecht: Hornyán szky Gyula : A görög vallás­ történet köréből. (Albrecht Diete­ rich, Eine Mithrasliturgie.) (Egy­ PhilKözl. 1908. é\f. 61—65 1.) D ieterich, К . : Barkó Jen ő: K. Dieterich, Byzanti­ nische Quellen zur Länder- u. Völkerkunde. (EgyPhilKözl. 1912. évf. 544—546 1.) Fecz Vilmos : К. Dieterich, Geschichte der byzantinischen und neugrie­ chischen Litteratur. (EgyPhilKözl. 1903. évf. 876-879 1.) Dittrich, P a u l: Bévay József: Paul Dittrich, Plautus undTerenzin Pädagogik und Schul­ wesen der deutschen Humanisten. (EgyPhilKözl. 1916. évf. 258—260 1.) Dóczi Im re: Vértesi) Dezső : Görög olvasó- és gya­ korlókönyv. Készítette Dóczi Imre. (OKTEgylKözl. 1907—08.évf.685— 688 1.) — Dóczi Im re: Felvilá­ gosításul. (U. o. 752—754 1.) — Vértesy Dezső: Megjegyzések Dóczi Imre „Felvilágosításul“ c. cikkére. (U. o. 782-784 1.). 9*. Dom aszewski, Alfred von: Téglás Gábor: Abhandlungen zur römischen Religion von Alfred von Domaszewski. (TörtSzle. 1913. évf. 422-425 1.) — Gábor: Alfred von Domaszewski, Die Rangordnung des römischen Heeres. (Századok. 1916. évf. 72— 77 1.) D örpfeld, W ilhelm : Ijáng Nándor : W. Dörpfeld, Sechster Brief über Leukas-ithaka. (Egy­ PhilKözl. 1912. évf. 184—185 1.) Marót Károly : Dörpfeld—Rüter, Ho­ mers Odjssee. (EgyPhilKözl. 1925. évf. 64—70 1.) Draheim, H .: Vértesy Dezső: H. Draheim, Die Odys­ see als Kunstwerk. (EgyPhilKözl. 1911. évf. 219—222 1.) Drerup, E ngelbert: Gyonday G yula: Engelbert Drerup, Aus einer alten Advokatenrepublik. (Demosthenes u. seine Zeit.) (Egy­ PhilKözl. 1917. évf. 230—240 1.) Hornyámszky Gyula : Engelbert Dre­ rup, Homer. (EgyPhilKözl. 1905. évf. 343—346 1.) Maiéter István: Áthen és Franciaország párhuzama. (Engelbert Dre­ rup, Aus einer alten Advokaten­ republik.) (HuszSzáz. 1917. évf. 2. fele. 333-337 1.) Marót Károly : Engelbert Drerup, Das fünfte Buch der Ilias. (Egy­ PhilKözl. 1914. évf. 720-724 1.) — Károly : Homerische Poetik, hrsg. v. E. Drerup. (EgyPhilKözl. 1923. évf. 225—227 1.) Peez Vilmos : Drerup és Heisenberg az újgörög irodalmi nyelv kérdéséről. (EgyPhilKözl. 1911. évf. 706. 1.) D urei, Joachim : Bévay József: Joachim Dürel, Coinmodien. (EgyPhilKözl. 1914. é\f. 119—125 1.) Dussaud, René: Láng Nándor: René Dussaud, Les civilisations préhelléniques dans le bassin de la Mer Égée. (EgyPhil­ Közl. 1915. évf. 755—757 1.) Elter, Anton : Bévay József: Anton Elter, Prolego­ mena zu Minucius Felix. (EgyPhil­ Közl. 1910. évf. 302—303 1.).

(21) 10. ÁLTALÁNOS MŰVEK. F ehrle, Eugen: Marót Károly: Eugen Fehrle, Die kultische Keuschheit im Altertum. (EgyPhilKözl. 1913. évf. 770— 772' 1.) Ferrero, Guglieimo: Boross László : Római nemesség, tőké­ sek, drágaság, adósságok és korrup­ ció. (Nyugat. 1914. évf. 1. fele. 402—410 1.) Kosa Miklós: Róma nagysága és hanyatlása. (Guglieimo Ferrero, Grandezza e decadenza di Roma.) (HuszSzáz. 1907. évf. 1. fele. 195 — 198, 291—296 1. — 1907. évf. 2. fele. 1005—1009 1. — 1908. évf. l.fele. 198—200 1.) Jtévay József: Az ókori civilizáció pusztulása. (Szoc. 1922. évf. 580— 584 1.) Szabó Dezső : G. Ferrero, Grandeur et décadence de Rome. Trad. p. M. N. Mengin. (EgyPhilKözl. 1910. évf. 293—297 1.) Fim m en, Diedrich : Lajti István: Diedrich Fimmen, Die kretisch-mykenische Kultur. (Egy­ PhilKözl. 1925. évf. 141 —143 1.) Fináczy Ernő : Alexander B ernát: Fináczy Ernő. (MFigy. 1914. évf. 4. köt. 420— 438 1.) Balá József: Fináczy Ernő, Az ókori nevelés története. (MTanKépző. 1906. évf. 592—596 1.) Bárány Gerő : Fináczy, Az ókori neve­ lés története. (Uránia. 1907. évf. 93-95 1.) Békefl Rémig: Fináczy Ernő, Az ókori nevelés története. (Századok. 1907. évf. 344—348 1.) Csengery János : Az ókori nevelés tör­ ténete. írta Fináczy Ernő. (OKTEgylKözl. 1906 -0 7 . évf. 419—4221.) JDudek János : Fináczy Ernő, Az ókori nevelés története. (Relig. 1907. évf. 97—99, 114—116 1.) Hornyánszky Gyula: Fináczy Ernő, Az ókori nevelés története. (MPaed. 1906. évf. 647-657 1.) Huszti József: Fináczy Ernő, Az ókori nevelés története. 2. kiad. (MPaed. 1922. évf. 169. 1.) Janicsek József: Fináczy, Az ókori nevelés története. (MKözépisk. 1908. évf. 497—503 1.). [Medveczkjy [Frigyes] : Fináczy Ernő, Az ókori nevelés története. (MFTKözl. 1909. évf. 52—55 1.) Mormy Győző: Fináczy Ernő, Az ókori nevelés története. (KathSzle. 1907. évf. 316—318 1.) Fauler Ákos : Fináczy Ernő, Az ókori nevelés története. (EgyPhilKözl. 1907. évf. 58—60 1.) Sebestyén Károly: Fináczy Emő, Az ókori nevelés története. (Ath. 1907. évf. 274—277 1.) Szí lávikj M[átyás]: Fináczy Ernő, Az ókori nevelés története. (ProtSzle. 1906. évf. 624—630 1.) Vértesy Dezső : Az ókori ne \ elés tör­ ténete. (Fináczy Ernő könyve.) (GyakPaed. 19ü6—07. évf. 123— 130 1.) — Dezső: Fináczy Ernő, Az ókoii nevelés története. (BpSzle. 132. köt. 1907. 326—328 1.) Weszely Ödön: Fináczy, Az ókori nevelés története. (Népmív. 1906. évf. 2. fele. 493—499 1.) F in ály Gábor, kendi : Buday Árpád: Kendi Finály Gábor, Magyarország a rómaiak alatt. (DolgErdMúzRégT. 1913. évf. 226— 231 1.) Láng Nándor: Finály Gábor, Forma partium Imperii Romani intra fines Regni Hungáriáé. (OPaedKvtTszermúzHivErt. 1911. évf. 151— 155 1.) — Nándor: Magyarország a rómaiak alatt. (Forma partium Imperii Ro­ mani intra fines Regni Hungáriáé.) Tervezte és rajzolta Kendi Finály Gábor. (MűzKvtÉrt. 1913. évf. 70— 72 1.) — Nándor: Forma partium Im­ perii Romani intra fines Regni Hungáriáé. Delineavit Gabriel Fi­ nály de Kend. (EgyPhilKözl. 1912. évf 350—352 1.) F in ály Henrik, k en d i: Buday Á rpád: K. Finály Henrik. (1825—1898.) i DolgFerJTudEgyArchlnt. 1925. évi. 2—4 1.) F insler, Georg: Marót Károly : Georg Finsler, Homer. (EgyPhilKözl. 1911. évf. 829— 832 1.) — Károly : G. Finsler, Homer in der Neuzeit. (EgyPhilKözl. 1913. évf. 125—126 1.).

(22) ÁLTALÁNOS MÜVEK. 11. Gardner, A. E rn e s t: F ógel Sándor: Hegedűs István : Fógel Sándor, CeltLs Barkó Jen ő : Gardner A. Ernest, A régi Athen. Ford. Schmidt Már­ Konrád és a magyarországi huma­ ton. (Századok. 1914. évf. 333— nisták. (Eg3rPhilKözl. 1917. évf. 335 1.) 216—221 í.) Huszti József: Fógel Sándor, Celtis Gardthausen, G .: Konrád és a magyarországi huma­ Téglás Gábor : G. Gardthausen, Augus­ nisták. (IrTört. 1917. évf. 173— tus u. seine Zeit. 1. Teil 3. Bd., 176 1.) 2. Teil 3. Bd. (Századok. 1908. évf. 168-170 1.) Forrer, Róbert: Oroszlán Zoltán : Robert Forrer, Das Gauckler, P. : römische Zabéra, Tres Tabernae. Láng M argit: Syriai istenségek szen­ (ArchÉrt. 1920 - 22. évf. 138 ■-1341.) télyei az ókori Rómában. (TörtSzLe. Ötvös Gábor: Robert Forrer, Keltische 1915. évf. 155—157 1.) Numismatik der Rhein- u. Donau­ Geffcken, Johann: lande. (NumizmKözl. 1909. évf. Rév ay József: Job. Geffcken, Der 61 -6 5 1.) Ausgang des griechisch-römischen Fossatoro, Paolo : Heidentums. (FüggSzle. 1922. évf. 2 7-29 1.) JRpvay József: Paolo Fossatoro, Pe­ tronii Cena Trimalchionis. (EgyGennep, A. van: PhilKözl. 1912. évf. 814. 1.) Marót Károly: A. van Gennep, La F örster A u ré l: question d’Homére. (EgyPhilKözl. 1912. évf. 478—479 1.) Hegedűs István : Aristoteles, A lélek­ ről. Ford. Förster Aurél. (Ath. Gercke, Alfred : 1916. évf. 312—817 1.) Barkó Jenő: Alfred Gercke—Eduard Rudherg, Gunnar: Aristotelis De anima Norden, Einleitung in die Alter­ libri III. Ree. Aurelius Förster. tumswissenschaft. (EgyPhilKözl. (EgyPhilKözl. 1914. évf. 372—373 1.) 1910. évf. 588—592 1.) Francotte, H .: Geréb József: Kallós Ede: H. Francotte, La polis Czebe Gyula: Geréb József, A görög szellem Európa kultúrájában.(Függgrecque. (EgyPhilKözl. 1909. évf. Szle. 1920. évf. 135. 1.) 767—771 1.) Keü Alajos : Geréb József, A rómaiak Frankel, Eduard : története a legűjabb kutatások Jirka Alajos : Eduard Frankel, Plautinyomán. (EgyPhilKözl. 1901. évf. nisches im Plautus. (EgyPhilKözl. 298—305 1.) 1924. évf. 78—82 1.) Marót Károly: Geréb József, Az athéni demokráczia legjelentősebb vonásai. Friebol, Otto : (EgyPhilKözl. 1912.évf. 250—2511.) Réoay József: Otto Friebel, Fulgen­ tius, der Mythograph u. Bischof, Révay József: Geréb József, A görög szellem Európa kultúrájában. (Nyu­ iEgyPhilKözl. 1913. évf. 42—44 1.) gat. 1922. évf. 1. fele. 220—221 1.) Fritsch, 0 .: Székely István : Kis latin nyelvkönyv. Atkinson és Pearce latin olvasó­ Láng Nándor: О. Fritsch, Delos, die könyve alapján szerk. Geréb József Insel des Apollon. — Delphi, die és Morvay Győző. (OKTEgylKözl. Orakelstätte des Apollon. (Egy­ 1907—08. évf. 148—155 1.) — PhilKözl. 1908. évf. 450—453 1.) Geréb József—Morvay Győző : A kis Furtw ängler, A dolf: latin nyelvkönyv ügyében. (U. o. Bohdaneczky Lajos: Adolf Furtwäng228—232 1.) — Székely István: ler, Die antiken Gemmen. (Egy­ Válasz, (ü. o. 232. 1.) — Waldapfel PhilKözl. 1901. évf. 326-329 1.) János : Levél a szerkesztőhöz. (U. o. 270—273 1.) — Székely István : Még Bud ад Árpád: Furtwängler Adolf. egy levél a szerkesztőhöz. (U. o. (1853 —1907.) (ErdMúz. 1007. évf. 324—326 1.) — Waldapfel János : 250-252 1.).

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

g á l ; közülök aztán kiválhatnak tudósok is. Idézi Fináczy Ernő megállapítását, hogy az egyetem a szakoktatás körébe tartozik, mert tudós műveltséget

A nevelés- tudomány egyetemi katedrája igazán központi irányító szerep- hez csak akkor jutott a magyar pedagógiai életben, mikor Lubrich Ágost halála után 1901-ben, mint

Fináczy Ernő magas színvonalú didaktikai fejtegetésein minden emel- kedett szellemre törekvő tanítónak és tanárnak életében egyszer végig kell mennie, s akkor meg fogja

Épp ezért mindig csak tárgyi irányban igyekezett meggyőződés- közösséget létrehozni, az elvekben való találkozás, a személy- felettiben való hit, nem pedig a

Ezek a megdönthetetlen tudós elvek lettek valósággá szerzőnk nagy neveléstörténeti kézikönyvében s könnyűvé teszik munkánkat Fináczy életművé- nek

Emlékszem, hogy még kirándulásainkra is magával vitte kedves magyar, német és angol költőit (köztük — mi tagadás, — még Byron-t is, ámbár legszívesebben már akkor

(Születésének háromszázadik évfor- dulója alkalmából.) Klebelsberg-Emlékkönyv, 383—93. A Magyar Tudományos Akadémia 1920. évi nagyjutalmával kitüntetett mű. Magyar

ták és megvitattattak, teljésen tisztán és e mellett önállóan látott, s mint elnök ezért képviselhette a Társasággal és annak érdekeivel szemben az