• Nem Talált Eredményt

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 134/2008. (X. 17.) FVM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 134/2008. (X. 17.) FVM"

Copied!
216
0
0

Teljes szövegt

(1)

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

Bu da pest,

2008. ok tó ber 17., péntek

148. szám

Ára: 2400,– Ft

TARTALOMJEGYZÉK Ol dal

134/2008. (X. 17.) FVM r. A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai vizs ga szer ve - zé sé re fel jo go sí tott in téz mé nyek rõl szó ló 134/2004. (IX. 15.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról . . . . 16858 23/2008. (X. 17.) IRM r. Az igaz ság ügyi szak ér tõi tes tü le tek szer ve ze té rõl és mû kö dé sé rõl

szó ló 33/2007. (VI. 22.) IRM ren de let módosításáról . . . . 16938 25/2008. (X. 17.) KvVM–EüM–FVM e. r. A lég szennye zett sé gi ha tár ér té kek rõl, a hely hez kö tött lég szennye zõ

pont for rá sok ki bo csá tá si ha tár ér té ke i rõl szó ló 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról. . . . 16939 125/2008. (X. 17.) AB h. Az Al kot mány bí ró ság határozata . . . . 16941

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá ga jog egy sé gi ha tá ro za ta (3/2008. PJE szám) . . . . 16945 112/2008. (X. 17.) OGY h. A Ku ta tá si és in no vá ci ós ese ti bi zott ság tiszt ség vi se lõ i nek és tag ja i -

nak meg vá lasz tá sá ról szó ló 61/2007. (VI. 27.) OGY határozat módosításáról . . . . 16949 113/2008. (X. 17.) OGY h. Az „e-Be fo ga dás ügyi ese ti bi zott ság a ma gyar or szá gi di gi tá lis sza -

ka dék csök ken té sé ért” el ne ve zé sû ese ti bi zott ság tiszt ség vi se lõ i - nek és tagjainak megválasztásáról . . . . 16950 114/2008. (X. 17.) OGY h. Az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak lét re ho zá sá ról, tiszt ség vi se lõ i nek

és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról szó ló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról . . . . 16950

Hi va ta los Ér te sí tõ (2008/42. szám) ... HÉ 7165–7284

(2)

V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 134/2008. (X. 17.) FVM

rendelete

a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó

szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 134/2004. (IX. 15.) FVM rendelet módosításáról

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdésb)pontjában kapott felhatalmazás, valamint a föld-

mûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §a)pont-

jában foglalt feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. §

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 134/2004. (IX. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az FVM Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet valamennyi, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítés tekintetében jogosult szakmai vizsga szervezésére.”

2. §

Az R. 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet1.és2. számú mellékletelép.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az R. 1. § (5) bekezdése.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

16858 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/148. szám

(3)

1. számú melléklet a 134/2008. (X. 17.) FVM rendelethez 2008/148.számMAGYARKÖZLÖNY

Ny.-Dunántúl Köp-Dunántúl Dél-Dunántúl p-M.ország Észak-M.ország Észak-Alld Dél-Alföld

Békéscsabai Regionális KépzĘ Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. X 2010. szeptember 30.

Csapó Dániel Középiskola, MezĘgazdasági SzakképzĘ Iskola és Kollégium

7101 Szekszárd-Palánk Pf.: 61. X X 2010. szeptember 30.

Nyugat-Magyarországi Egyetem MezĘgazdasági és Élelmiszertudományi Kar Szaktanácsadó és TovábbképzĘ Intézet

9200 Mosonmagyaróvár Lucsony u. 2. X 2010. szeptember 30.

OK-TAT-60 Kft. 3000 Hatvan Tanács út 9. X 2010. szeptember 30.

Debreceni Regionális KépzĘ Központ 4034 Debrecen Vámospércsi út 84. X 2010. szeptember 30.

Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar

Továbbképzési Központ 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. X 2010. szeptember 30.

Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar

Továbbképzési Központ 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. X 2010. szeptember 30.

Nyugat-Magyarországi Egyetem MezĘgazdasági és Élelmiszertudományi Kar Szaktanácsadó és TovábbképzĘ Intézet

9200 Mosonmagyaróvár Lucsony u. 2.

X

2010. szeptember 30.

Széchenyi István MezĘgazdasági Szakközépiskola

és SzakmunkásképzĘ Intézet 4220 Hajdúböszörmény Radnóti M. u. 3.

X

2010. szeptember 30.

Békéscsabai Regionális KépzĘ Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. X 2010. szeptember 30.

Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar

Továbbképzési Központ 7400 Kaposvár Guba S. u. 40.

X 2010. szeptember 30.

Békéscsabai Regionális KépzĘ Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. X 2010. szeptember 30.

Csapó Dániel Középiskola, MezĘgazdasági SzakképzĘ Iskola és Kollégium

7101 Szekszárd-Palánk Pf.: 61. X X 2010. szeptember 30.

Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar

Továbbképzési Központ 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. X 2010. szeptember 30.

Kecskeméti FĘiskola

Kertészeti FĘiskolai Kar 6000 Kecskemét Erdei Ferenc tér 1-3. X 2010. szeptember 30.

MezĘgazdasági és Erdészeti

SzakképzĘ Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X 2010. szeptember 30.

Nyíregyházi Regionális KépzĘ Központ 4400 Nyíregyháza Széchenyi út 13. X 2010. szeptember 30.

Nyugat-Magyarországi Egyetem MezĘgazdasági és Élelmiszertudományi Kar Szaktanácsadó és TovábbképzĘ Intézet

9200 Mosonmagyaróvár Lucsony u. 2.

X

2010. szeptember 30.

OK-TAT-60 Kft. 3000 Hatvan Tanács út 9. X 2010. szeptember 30.

Rétközi Szakiskola és NépfĘiskola 4515 Kék Kölcsey u. 21. X 2010. szeptember 30.

Széchenyi István MezĘgazdasági Szakközépiskola

és SzakmunkásképzĘ Intézet 4220 Hajdúböszörmény Radnóti M. u. 3. X 2010. szeptember 30.

Szolnoki FĘiskola 5000 Szolnok Ady E. u. 9. X 2010. szeptember 30.

Tessedik Sámuel FĘiskola

FelnĘttképzési Központ 5540 Szarvas Szabadság út 2. X X 2010. szeptember 30.

Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben

OKJ azonosító szám Szakképesítés megnevezése Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe

Megpályázott régió

Érvényesség

21 6203 01 Állatgondozó

21 6280 04 Állattenyésztési gépkezelĘ (a gép megjelölésével)

31 6203 02 ÁllattenyésztĘ (az állatfaj megjelölésével)

31 6203 10 Általános állattenyésztĘ

32 6201 01 Aranykalászos gazda

(4)

16860MAGYARKÖZLÖNY2008/148.szám

Ny.-Dunántúl Köp-Dunántúl Dél-Dunántúl p-M.ország Észak-M.ország Észak-Alld Dél-Alföld Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben

OKJ azonosító szám Szakképesítés megnevezése Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe

Megpályázott régió

Érvényesség

31 5212 01 Baromfifeldolgozó-ipari

szakmunkás OK-TAT-60 Kft. 3000 Hatvan Tanács út 9. X X 2010. szeptember 30.

33 6203 01 Belovagló (Bereiter) Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar

Továbbképzési Központ 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. X 2010. szeptember 30.

Észak-magyarországi

Regionális KépzĘ Központ 3518 Miskolc ErenyĘ u. 1.

X 2010. szeptember 30.

Kecskeméti FĘiskola

Kertészeti FĘiskolai Kar 6000 Kecskemét Erdei Ferenc tér 1-3. X 2010. szeptember 30.

OK-TAT-60 Kft. 3000 Hatvan Tanács út 9. X X 2010. szeptember 30.

Széchenyi István MezĘgazdasági Szakközépiskola

és SzakmunkásképzĘ Intézet 4220 Hajdúböszörmény Radnóti M. u. 3.

X

2010. szeptember 30.

Csapó Dániel Középiskola, MezĘgazdasági SzakképzĘ Iskola és Kollégium

7101 Szekszárd-Palánk Pf.: 61. X X 2010. szeptember 30.

Észak-magyarországi

Regionális KépzĘ Központ 3518 Miskolc ErenyĘ u. 1. X 2010. szeptember 30.

Szepsi Laczkó Máté MezĘgazdasági SzakképzĘ

Iskola és Kollégium 3980 Sátoraljaújhely Kossuth L. u. 26. X 2010. szeptember 30.

Észak-magyarországi

Regionális KépzĘ Központ 3518 Miskolc ErenyĘ u. 1. X 2010. szeptember 30.

Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi,

Vadgazdálkodási SzakképzĘ Iskola és Kollégium 9700 Szombathely Ernuszt K. út 1. X 2010. szeptember 30.

Észak-magyarországi

Regionális KépzĘ Központ 3518 Miskolc ErenyĘ u. 1. X 2010. szeptember 30.

Debreczeni Márton

SzakképzĘ Iskola és Kollégium 3518 Miskolc Debreczeni Márton tér 1. X 2010. szeptember 30.

Széchenyi István MezĘgazdasági Szakközépiskola

és SzakmunkásképzĘ Intézet 4220 Hajdúböszörmény Radnóti M. u. 3. X 2010. szeptember 30.

Békéscsabai Regionális KépzĘ Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. X 2010. szeptember 30.

Debreczeni Márton

SzakképzĘ Iskola és Kollégium 3518 Miskolc Debreczeni Márton tér 1. X 2010. szeptember 30.

Észak-magyarországi

Regionális KépzĘ Központ 3518 Miskolc ErenyĘ u. 1. X 2010. szeptember 30.

Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi,

Vadgazdálkodási SzakképzĘ Iskola és Kollégium 9700 Szombathely Ernuszt K. út 1. X 2010. szeptember 30.

Szepsi Laczkó Máté MezĘgazdasági SzakképzĘ

Iskola és Kollégium 3980 Sátoraljaújhely Kossuth L. u. 26. X 2010. szeptember 30.

Észak-magyarországi

Regionális KépzĘ Központ 3518 Miskolc ErenyĘ u. 1. X 2010. szeptember 30.

OK-TAT-60 Kft. 3000 Hatvan Tanács út 9. X X X 2010. szeptember 30.

Nyíregyházi FĘiskola

Képzési és Továbbképzési Intézet 4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/b.

X 2010. szeptember 30.

OK-TAT-60 Kft. 3000 Hatvan Tanács út 9. X X X 2010. szeptember 30.

33 5282 01 Élelmiszer-ipari laboráns Nyíregyházi FĘiskola

Képzési és Továbbképzési Intézet 4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/b.

X 2010. szeptember 30.

32 6206 01 BiotermesztĘ

33 5212 01 Borász

31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztĘ

33 6207 01 Dísznövénykertész

21 6207 01 DísznövénytermelĘ

31 5212 04 Édesiparitermék-gyártó

52 7862 01 Élelmiszerbemutató asszisztens

(5)

2008/148.számMAGYARKÖZLÖNY

Ny.-Dunántúl Köp-Dunántúl Dél-Dunántúl p-M.ország Észak-M.ország Észak-Alld Dél-Alföld Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben

OKJ azonosító szám Szakképesítés megnevezése Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe

Megpályázott régió

Érvényesség

34 6280 02 Erdészeti gépész MezĘgazdasági és Erdészeti

SzakképzĘ Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X 2010. szeptember 30.

Debreczeni Márton

SzakképzĘ Iskola és Kollégium 3518 Miskolc Debreczeni Márton tér 1. X 2010. szeptember 30.

Széchenyi István MezĘgazdasági Szakközépiskola

és SzakmunkásképzĘ Intézet 4220 Hajdúböszörmény Radnóti M. u. 3. X 2010. szeptember 30.

Mátra Erdészeti, MezĘgazdasági és Vadgazdálkodási SzakképzĘ Iskola és Kollégium

3232 Mátrafüred Erdész u. 11. X X X 2010. szeptember 30.

MezĘgazdasági és Erdészeti

SzakképzĘ Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X 2010. szeptember 30.

Debreczeni Márton

SzakképzĘ Iskola és Kollégium 3518 Miskolc Debreczeni Márton tér 1. X 2010. szeptember 30.

Észak-magyarországi

Regionális KépzĘ Központ 3518 Miskolc ErenyĘ u. 1. X 2010. szeptember 30.

Mátra Erdészeti, MezĘgazdasági és Vadgazdálkodási SzakképzĘ Iskola és Kollégium

3232 Mátrafüred Erdész u. 11. X X X 2010. szeptember 30.

MezĘgazdasági és Erdészeti

SzakképzĘ Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X 2010. szeptember 30.

Nyíregyházi Regionális KépzĘ Központ 4400 Nyíregyháza Széchenyi út 13. X 2010. szeptember 30.

Békéscsabai Regionális KépzĘ Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. X 2010. szeptember 30.

Csapó Dániel Középiskola, MezĘgazdasági SzakképzĘ Iskola és Kollégium

7101 Szekszárd-Palánk Pf.: 61. X X 2010. szeptember 30.

Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar

Továbbképzési Központ 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. X 2010. szeptember 30.

Kecskeméti FĘiskola

Kertészeti FĘiskolai Kar 6000 Kecskemét Erdei Ferenc tér 1-3. X 2010. szeptember 30.

MezĘgazdasági és Erdészeti

SzakképzĘ Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X 2010. szeptember 30.

Nyíregyházi Regionális KépzĘ Központ 4400 Nyíregyháza Széchenyi út 13. X 2010. szeptember 30.

Nyugat-Magyarországi Egyetem MezĘgazdasági és Élelmiszertudományi Kar Szaktanácsadó és TovábbképzĘ Intézet

9200 Mosonmagyaróvár Lucsony u. 2. X 2010. szeptember 30.

OK-TAT-60 Kft. 3000 Hatvan Tanács út 9. X 2010. szeptember 30.

Rétközi Szakiskola és NépfĘiskola 4515 Kék Kölcsey u. 21. X 2010. szeptember 30.

Széchenyi István MezĘgazdasági Szakközépiskola

és SzakmunkásképzĘ Intézet 4220 Hajdúböszörmény Radnóti M. u. 3. X 2010. szeptember 30.

Szolnoki FĘiskola 5000 Szolnok Ady E. u. 9. X 2010. szeptember 30.

Tessedik Sámuel FĘiskola

FelnĘttképzési Központ 5540 Szarvas Szabadság út 2. X X 2010. szeptember 30.

33 6262 01 Erdészeti szakmunkás

31 6280 01 Erdészetikötélpálya-kezelĘ

21 6262 01 ErdĘmĦvelĘ

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda

(6)

16862MAGYARKÖZLÖNY2008/148.szám

Ny.-Dunántúl Köp-Dunántúl Dél-Dunántúl p-M.ország Észak-M.ország Észak-Alld Dél-Alföld Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben

OKJ azonosító szám Szakképesítés megnevezése Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe

Megpályázott régió

Érvényesség

Mátra Erdészeti, MezĘgazdasági és Vadgazdálkodási SzakképzĘ Iskola és Kollégium

3232 Mátrafüred Erdész u. 11. X X X 2010. szeptember 30.

MezĘgazdasági és Erdészeti

SzakképzĘ Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X 2010. szeptember 30.

Észak-Magyarországi

Regionális KépzĘ Központ 3518 Miskolc ErenyĘ u. 1. X 2010. szeptember 30.

Mátra Erdészeti, MezĘgazdasági és Vadgazdálkodási SzakképzĘ Iskola és Kollégium

3232 Mátrafüred Erdész u. 11. X X X 2010. szeptember 30.

MezĘgazdasági és Erdészeti

SzakképzĘ Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X 2010. szeptember 30.

Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi,

Vadgazdálkodási SzakképzĘ Iskola és Kollégium 9700 Szombathely Ernuszt K. út 1. X 2010. szeptember 30.

Széchenyi István MezĘgazdasági Szakközépiskola

és SzakmunkásképzĘ Intézet 4220 Hajdúböszörmény Radnóti M. u. 3. X 2010. szeptember 30.

32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag- elĘállító

Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi,

Vadgazdálkodási SzakképzĘ Iskola és Kollégium 9700 Szombathely Ernuszt K. út 1. X 2010. szeptember 30.

Debreczeni Márton

SzakképzĘ Iskola és Kollégium 3518 Miskolc Debreczeni Márton tér 1. X 2010. szeptember 30.

MezĘgazdasági és Erdészeti

SzakképzĘ Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X 2010. szeptember 30.

Békéscsabai Regionális KépzĘ Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. X 2010. szeptember 30.

Debreczeni Márton

SzakképzĘ Iskola és Kollégium 3518 Miskolc Debreczeni Márton tér 1. X 2010. szeptember 30.

Észak-Magyarországi

Regionális KépzĘ Központ 3518 Miskolc ErenyĘ u. 1. X 2010. szeptember 30.

Mátra Erdészeti, MezĘgazdasági és Vadgazdálkodási SzakképzĘ Iskola és Kollégium

3232 Mátrafüred Erdész u. 11. X X X 2010. szeptember 30.

MezĘgazdasági és Erdészeti

SzakképzĘ Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X 2010. szeptember 30.

Nyíregyházi Regionális KépzĘ Központ 4400 Nyíregyháza Széchenyi út 13. X 2010. szeptember 30.

Észak-Magyarországi

Regionális KépzĘ Központ 3518 Miskolc ErenyĘ u. 1. X 2010. szeptember 30.

Mátra Erdészeti, MezĘgazdasági és Vadgazdálkodási SzakképzĘ Iskola és Kollégium

3232 Mátrafüred Erdész u. 11. X X X 2010. szeptember 30.

Mátra Erdészeti, MezĘgazdasági és Vadgazdálkodási SzakképzĘ Iskola és Kollégium

3232 Mátrafüred Erdész u. 11. X X X 2010. szeptember 30.

MezĘgazdasági és Erdészeti

SzakképzĘ Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X 2010. szeptember 30.

32 5262 01 Faanyag-minĘsítĘ

31 5262 03 Fafeldolgozó

21 6207 02 Faiskola-kezelĘ

32 6280 02 Fakitermelési gépkezelĘ

31 6262 01 FakitermelĘ

21 5262 01 Famegmunkáló

21 6280 03 FĦrészipari gépkezelĘ

(7)

2008/148.számMAGYARKÖZLÖNY

Ny.-Dunántúl Köp-Dunántúl Dél-Dunántúl p-M.ország Észak-M.ország Észak-Alld Dél-Alföld Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben

OKJ azonosító szám Szakképesítés megnevezése Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe

Megpályázott régió

Érvényesség

Mátra Erdészeti, MezĘgazdasági és Vadgazdálkodási SzakképzĘ Iskola és Kollégium

3232 Mátrafüred Erdész u. 11. X X X 2010. szeptember 30.

MezĘgazdasági és Erdészeti

SzakképzĘ Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X 2010. szeptember 30.

33 6249 01 GombaszakellenĘr Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar

Továbbképzési Központ 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. X 2010. szeptember 30.

Észak-Magyarországi

Regionális KépzĘ Központ 3518 Miskolc ErenyĘ u. 1. X 2010. szeptember 30.

Nyíregyházi Regionális KépzĘ Központ 4400 Nyíregyháza Széchenyi út 13. X 2010. szeptember 30.

Békéscsabai Regionális KépzĘ Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. X 2010. szeptember 30.

Észak-Magyarországi

Regionális KépzĘ Központ 3518 Miskolc ErenyĘ u. 1. X 2010. szeptember 30.

Szepsi Laczkó Máté MezĘgazdasági SzakképzĘ

Iskola és Kollégium 3980 Sátoraljaújhely Kossuth L. u. 26. X 2010. szeptember 30.

Békéscsabai Regionális KépzĘ Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. X 2010. szeptember 30.

Észak-Magyarországi

Regionális KépzĘ Központ 3518 Miskolc ErenyĘ u. 1. X 2010. szeptember 30.

Szepsi Laczkó Máté MezĘgazdasági SzakképzĘ

Iskola és Kollégium 3980 Sátoraljaújhely Kossuth L. u. 26. X 2010. szeptember 30.

31 5212 05 Gyümölcspálinka-gyártó OK-TAT-60 Kft. 3000 Hatvan Tanács út 9. X X X 2010. szeptember 30.

Békéscsabai Regionális KépzĘ Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. X 2010. szeptember 30.

Észak-Magyarországi

Regionális KépzĘ Központ 3518 Miskolc ErenyĘ u. 1. X 2010. szeptember 30.

Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi,

Vadgazdálkodási SzakképzĘ Iskola és Kollégium 9700 Szombathely Ernuszt K. út 1. X 2010. szeptember 30.

31 6272 01 Halász Békéscsabai Regionális KépzĘ Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. X 2010. szeptember 30.

Debreceni Regionális KépzĘ Központ 4034 Debrecen Vámospércsi út 84. X 2010. szeptember 30.

Debreczeni Márton

SzakképzĘ Iskola és Kollégium 3518 Miskolc Debreczeni Márton tér 1. X 2010. szeptember 30.

Szepsi Laczkó Máté MezĘgazdasági SzakképzĘ

Iskola és Kollégium 3980 Sátoraljaújhely Kossuth L. u. 26. X 2010. szeptember 30.

35 6232 01 Inszeminátor (az állatfaj megjelölésével)

Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar

Továbbképzési Központ 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. X 2010. szeptember 30.

Debreczeni Márton

SzakképzĘ Iskola és Kollégium 3518 Miskolc Debreczeni Márton tér 1. X 2010. szeptember 30.

OK-TAT-60 Kft. 3000 Hatvan Tanács út 9. X 2010. szeptember 30.

Széchenyi István MezĘgazdasági Szakközépiskola

és SzakmunkásképzĘ Intézet 4220 Hajdúböszörmény Radnóti M. u. 3. X 2010. szeptember 30.

32 5233 01 FĦrészipari szerszámélezĘ

21 6206 01 GombatermelĘ

21 6206 02 GyógynövényismerĘ és -termelĘ

31 6206 01 GyógynövénytermesztĘ és -feldolgozó

21 6207 03 GyümölcstermelĘ

31 5212 07 Húsipari szakmunkás

33 6207 03 Kertész

(8)

16864MAGYARKÖZLÖNY2008/148.szám

Ny.-Dunántúl Köp-Dunántúl Dél-Dunántúl p-M.ország Észak-M.ország Észak-Alld Dél-Alföld Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben

OKJ azonosító szám Szakképesítés megnevezése Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe

Megpályázott régió

Érvényesség

Békéscsabai Regionális KépzĘ Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. X 2010. szeptember 30.

Csapó Dániel Középiskola, MezĘgazdasági SzakképzĘ Iskola és Kollégium

7101 Szekszárd-Palánk Pf.: 61. X X 2010. szeptember 30.

Debreczeni Márton

SzakképzĘ Iskola és Kollégium 3518 Miskolc Debreczeni Márton tér 1. X 2010. szeptember 30.

Észak-Magyarországi

Regionális KépzĘ Központ 3518 Miskolc ErenyĘ u. 1. X 2010. szeptember 30.

Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi,

Vadgazdálkodási SzakképzĘ Iskola és Kollégium 9700 Szombathely Ernuszt K. út 1. X 2010. szeptember 30.

OK-TAT-60 Kft. 3000 Hatvan Tanács út 9. X 2010. szeptember 30.

Széchenyi István MezĘgazdasági Szakközépiskola

és SzakmunkásképzĘ Intézet 4220 Hajdúböszörmény Radnóti M. u. 3. X 2010. szeptember 30.

Szepsi Laczkó Máté MezĘgazdasági SzakképzĘ

Iskola és Kollégium 3980 Sátoraljaújhely Kossuth L. u. 26. X 2010. szeptember 30.

Tessedik Sámuel FĘiskola

FelnĘttképzési Központ 5540 Szarvas Szabadság út 2. X X 2010. szeptember 30.

Debreczeni Márton

SzakképzĘ Iskola és Kollégium 3518 Miskolc Debreczeni Márton tér 1. X 2010. szeptember 30.

Mátra Erdészeti, MezĘgazdasági és Vadgazdálkodási SzakképzĘ Iskola és Kollégium

3232 Mátrafüred Erdész u. 11. X X X 2010. szeptember 30.

MezĘgazdasági és Erdészeti

SzakképzĘ Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X 2010. szeptember 30.

31 7899 01 Kutyakozmetikus MezĘgazdasági és Erdészeti

SzakképzĘ Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X 2010. szeptember 30.

Észak-Magyarországi

Regionális KépzĘ Központ 3518 Miskolc ErenyĘ u. 1. X 2010. szeptember 30.

Mátra Erdészeti, MezĘgazdasági és Vadgazdálkodási SzakképzĘ Iskola és Kollégium

3232 Mátrafüred Erdész u. 11. X X X 2010. szeptember 30.

MezĘgazdasági és Erdészeti

SzakképzĘ Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X 2010. szeptember 30.

31 6203 05 LótenyésztĘ Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar

Továbbképzési Központ 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. X 2010. szeptember 30.

53 6203 03 LótenyésztĘ szaktechnikus Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar

Továbbképzési Központ 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. X 2010. szeptember 30.

51 7872 02 Lovastúra-vezetĘ Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar

Továbbképzési Központ 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. X 2010. szeptember 30.

Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar

Továbbképzési Központ 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. X 2010. szeptember 30.

MezĘgazdasági és Erdészeti

SzakképzĘ Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X 2010. szeptember 30.

34 6280 04 MezĘgazdasági gépjavító (a tevékenység megjelölésével)

MezĘgazdasági és Erdészeti

SzakképzĘ Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X 2010. szeptember 30.

21 6207 04 Kerti munkás

31 6280 03 KözelítĘgép-kezelĘ

34 6262 01 Lakott területi fakitermelĘ

33 6280 01 MezĘgazdasági gépész

(9)

2008/148.számMAGYARKÖZLÖNY

Ny.-Dunántúl Köp-Dunántúl Dél-Dunántúl p-M.ország Észak-M.ország Észak-Alld Dél-Alföld Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben

OKJ azonosító szám Szakképesítés megnevezése Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe

Megpályázott régió

Érvényesség

Csapó Dániel Középiskola, MezĘgazdasági SzakképzĘ Iskola és Kollégium

7101 Szekszárd-Palánk Pf.: 61. X X 2010. szeptember 30.

Debreceni Regionális KépzĘ Központ 4034 Debrecen Vámospércsi út 84. X 2010. szeptember 30.

MezĘgazdasági és Erdészeti

SzakképzĘ Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X 2010. szeptember 30.

Nyíregyházi Regionális KépzĘ Központ 4400 Nyíregyháza Széchenyi út 13. X 2010. szeptember 30.

Széchenyi István MezĘgazdasági Szakközépiskola

és SzakmunkásképzĘ Intézet 4220 Hajdúböszörmény Radnóti M. u. 3. X 2010. szeptember 30.

Szepsi Laczkó Máté MezĘgazdasági SzakképzĘ

Iskola és Kollégium 3980 Sátoraljaújhely Kossuth L. u. 26. X 2010. szeptember 30.

31 6280 10

MezĘgazdasági gépkezelĘ (önjáró betakarítógép,

traktor-, mezĘ- és erdĘgazdasági rakodógép)

Békéscsabai Regionális KépzĘ Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. X 2010. szeptember 30.

Nyugat-Magyarországi Egyetem MezĘgazdasági és Élelmiszertudományi Kar Szaktanácsadó és TovábbképzĘ Intézet

9200 Mosonmagyaróvár Lucsony u. 2. X 2010. szeptember 30.

Szolnoki FĘiskola 5000 Szolnok Ady E. u. 9. X 2010. szeptember 30.

Tessedik Sámuel FĘiskola

FelnĘttképzési Központ 5540 Szarvas Szabadság út 2. X X 2010. szeptember 30.

33 6249 03

MezĘgazdasági kovács (a tevékenység megjelölésével)

MezĘgazdasági és Erdészeti

SzakképzĘ Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X 2010. szeptember 30.

Csapó Dániel Középiskola, MezĘgazdasági SzakképzĘ Iskola és Kollégium

7101 Szekszárd-Palánk Pf.: 61. X X 2010. szeptember 30.

Nyíregyházi Regionális KépzĘ Központ 4400 Nyíregyháza Széchenyi út 13. X 2010. szeptember 30.

Nyugat-Magyarországi Egyetem MezĘgazdasági és Élelmiszertudományi Kar Szaktanácsadó és TovábbképzĘ Intézet

9200 Mosonmagyaróvár Lucsony u. 2. X 2010. szeptember 30.

OK-TAT-60 Kft. 3000 Hatvan Tanács út 9. X 2010. szeptember 30.

Szepsi Laczkó Máté MezĘgazdasági SzakképzĘ

Iskola és Kollégium 3980 Sátoraljaújhely Kossuth L. u. 26. X 2010. szeptember 30.

Csapó Dániel Középiskola, MezĘgazdasági SzakképzĘ Iskola és Kollégium

7101 Szekszárd-Palánk Pf.: 61. X X 2010. szeptember 30.

Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi,

Vadgazdálkodási SzakképzĘ Iskola és Kollégium 9700 Szombathely Ernuszt K. út 1. X 2010. szeptember 30.

Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar

Továbbképzési Központ 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. X 2010. szeptember 30.

Kecskeméti FĘiskola

Kertészeti FĘiskolai Kar 6000 Kecskemét Erdei Ferenc tér 1-3. X 2010. szeptember 30.

31 6280 10 MezĘgazdasági gépkezelĘ (a gép megjelölésével)

31 6280 10 MezĘgazdasági gépkezelĘ (traktor, önjáró betakarító gép)

21 6201 02 MezĘgazdasági munkás

(10)

16866MAGYARKÖZLÖNY2008/148.szám

Ny.-Dunántúl Köp-Dunántúl Dél-Dunántúl p-M.ország Észak-M.ország Észak-Alld Dél-Alföld Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben

OKJ azonosító szám Szakképesítés megnevezése Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe

Megpályázott régió

Érvényesség

Mátra Erdészeti, MezĘgazdasági és Vadgazdálkodási SzakképzĘ Iskola és Kollégium

3232 Mátrafüred Erdész u. 11. X 2010. szeptember 30.

MezĘgazdasági és Erdészeti

SzakképzĘ Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X 2010. szeptember 30.

Nyíregyházi FĘiskola

Képzési és Továbbképzési Intézet 4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/b. X 2010. szeptember 30.

Nyugat-Magyarországi Egyetem MezĘgazdasági és Élelmiszertudományi Kar Szaktanácsadó és TovábbképzĘ Intézet

9200 Mosonmagyaróvár Lucsony u. 2. X 2010. szeptember 30.

OK-TAT-60 Kft. 3000 Hatvan Tanács út 9. X 2010. szeptember 30.

Széchenyi István MezĘgazdasági Szakközépiskola

és SzakmunkásképzĘ Intézet 4220 Hajdúböszörmény Radnóti M. u. 3. X 2010. szeptember 30.

Szepsi Laczkó Máté MezĘgazdasági SzakképzĘ

Iskola és Kollégium 3980 Sátoraljaújhely Kossuth L. u. 26. X 2010. szeptember 30.

Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar

Továbbképzési Központ 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. X 2010. szeptember 30.

Nyíregyházi Regionális KépzĘ Központ 4400 Nyíregyháza Széchenyi út 13. X 2010. szeptember 30.

Széchenyi István MezĘgazdasági Szakközépiskola

és SzakmunkásképzĘ Intézet 4220 Hajdúböszörmény Radnóti M. u. 3. X 2010. szeptember 30.

Szepsi Laczkó Máté MezĘgazdasági SzakképzĘ

Iskola és Kollégium 3980 Sátoraljaújhely Kossuth L. u. 26. X 2010. szeptember 30.

Debreczeni Márton

SzakképzĘ Iskola és Kollégium 3518 Miskolc Debreczeni Márton tér 1. X 2010. szeptember 30.

Észak-Magyarországi

Regionális KépzĘ Központ 3518 Miskolc ErenyĘ u. 1. X 2010. szeptember 30.

Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi,

Vadgazdálkodási SzakképzĘ Iskola és Kollégium 9700 Szombathely Ernuszt K. út 1. X 2010. szeptember 30.

Mátra Erdészeti, MezĘgazdasági és Vadgazdálkodási SzakképzĘ Iskola és Kollégium

3232 Mátrafüred Erdész u. 11. X X X 2010. szeptember 30.

MezĘgazdasági és Erdészeti

SzakképzĘ Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X 2010. szeptember 30.

Nyíregyházi Regionális KépzĘ Központ 4400 Nyíregyháza Széchenyi út 13. X 2010. szeptember 30.

Széchenyi István MezĘgazdasági Szakközépiskola

és SzakmunkásképzĘ Intézet 4220 Hajdúböszörmény Radnóti M. u. 3. X 2010. szeptember 30.

Szepsi Laczkó Máté MezĘgazdasági SzakképzĘ

Iskola és Kollégium 3980 Sátoraljaújhely Kossuth L. u. 26. X 2010. szeptember 30.

Tessedik Sámuel FĘiskola

FelnĘttképzési Központ 5540 Szarvas Szabadság út 2. X X 2010. szeptember 30.

MezĘgazdasági és Erdészeti

SzakképzĘ Intézet, Gyakorlóiskola 2081 Piliscsaba József A. u. 2. X 2010. szeptember 30.

OK-TAT-60 Kft. 3000 Hatvan Tanács út 9. X 2010. szeptember 30.

32 6201 02 MezĘgazdasági vállalkozó

31 6203 06 Méhész

21 6280 02 MotorfĦrész-kezelĘ

31 6280 07 NövénytermesztĘ gépész

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) OBC ÚJVILÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1034 Budapest, Bécsi út 154.; cégjegyzékszáma: 01

napján jogerõre emelke- dett végzésével a(z) „ELIZABETH” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6636 Már- tély, Tanya 1.; cégjegyzékszáma: 06

napján jogerõre emelke- dett végzésével a(z) Demko Plusz Kereskedelmi és Szol- gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2091 Etyek, Magyar utca 54.; cégjegyzékszáma: 07

napján jogerõre emelke- dett végzésével a(z) RAAB Agrártechnik Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9027 Gyõr, Tompa u. 1.; cégjegyzékszáma: 08

napján jogerõre emelke- dett végzésével a(z) ATI Info Center Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1134 Buda- pest, Bulcsú u. 15.; cégjegyzékszáma: 01

napján jogerõre emel- kedett végzésével a(z) DURACO Kereskedelmi és Szol- gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2089 Telki, Búzavirág utca 18.; cégjegyzékszáma: 13

napján jogerõre emelke- dett végzésével a(z) ERAV Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4474 Tiszabercel, Rá- kóczi utca 25.; cégjegyzékszáma: 15

napján jogerõre emel- kedett végzésével a(z) AIR-TIME-EX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5624 Do- boz, Petõfi utca 1.; cégjegyzékszáma: 04