Testvéreim, beszélgessünk! THE LABOR QUESTION IN THE VIRGINIAS MAGYAR YASZLAP

Teljes szövegt

(1)

VOL. IV. ÉVFOLYAM NEW YORK, N. Y,

MAGYAR

Az egyedüli magyar bányászlap az Egyesült Államokban 136 East 17th «Street

No. 60. SZÁM.

YASZLAP

J w

The only Hungarian Miners' Journal in the United States New York, N. Y.

THE LABOR QUESTION IN THE VIRGINIAS

WHAT I S THE MATTER W I T H THE IMMIGRANT MINERS?

SHARKS AMONG THE FOREIGNERS.—A PAMPHLET ON THE LABOR QUESTION I N THE VIRGINIAS.

What is the matter with the workingmen, or rather the missing workingmen, in the two Virginias?

This topic is being discussed in ev- ery second camp of the two states.

During the past few years so many theories were advanced on the subject that at the present time it appears to be more com plicated than it was at the be ginning.

The question was discussed by all who could reach the public.

Some attempted a real solution, while a large number of people wanted to make themselves im- portant in the eyes of the people or were simply trying to wring profit from the situation.

A few days ago we received a pamphlet published by a Hunga- rian notary public in Virginia.

The pamphlet reveals so many mistaken notions, so many un- true assertions, and so much bomb- astic ignorance, that one is al- most inclined to smile. It shows an incompetent man at work in attempting to carry out certain schemes all of his own in a most blundering manner.

The substance of this pamphlet will be discussed in our future is- sues. For the present we will con- fine ourselves to one statement from the pamphlet to illustrate the author's good faith.

He writes among other things that no less than 68 per cent of the passenger ships were sunk since the beginnig of the European war. With this statement he has lost the benefit of the doubt, for this makes it evident that un- scrupulous scheming rather than ignorance is responsible for the existence of this little folder.

Figures cannot be juggled about with impunity. Every thinking man knows that since the beginn- ing of the war not even 20 per cent of the transatlantic liners were sunk, and a man of this type must consider very stupid in- deed a writer who has the audaci- ty talk of 68 per cent. Speaking in fractions and keeping silent about actual numbers will not cover up ignorance on any sub- ject and does not establish the truth of an assertion.

To put such a statement into print speaks of low intelligence, great daring and glaring careless- ness. for a printed word can nev- er be recalled.

Having illustrated the conscient- iousness and good faith of the author, we will now leave this subject or rather the pamphlet for the time being and will try to show what really is the matter with the immigrants in the Vir- ginias.

Mine owners assure their work- ingmen of fairly good wages and at the same time a humane treat- ment. Furthermore, conditions of living among the miners have been so much improved during the last couple of years, that on

these three points the people are fairly well satisfied.

Why is it then that they do not stay permanently? Because they cannot lay enough money aside and because, after all, it is not so much the gross earnings as the net savings which count with the immigrants.

And the miners cannot save enough money in spite of their good wages because almost all that they would put aside is taken away by the sharks—popularly known as "hyenas"—who are usually countrymen too lazy to work and yet prospering among or, more correctly speaking, on the miners.

Mine owners have so far not taken enough interest in the min- ers to find out that the numerous

"countrymen" who under various pretexts live among the people are with a few exceptions like leeches that draw the blood out of the mine workers.

Mine owners could not have known that the shiftless persons employed as labor-agents, who are dishonest even with their employ- ers ; also the happy-go-lucky", smooth-tongued traveling agents some of the dealers, the notary publics—and in general all irre- sponsible persons apparently oc- cupied with European or local legal affairs—carry on a regular business of extorting money from their countrymen. We doubt whether any mine owner would have tolerated this worthy collec- tion in its camp if it had knowl- edge of these facts.

These excellent people make a living from an unbroken series of lies. Under innumerable pretexts they convince the superintendents that they are rendering service to the operating companies and thus gain a free hand for plying their victims.

' How should the miners dare to harm any man who they know is in friendly relations with the su- perintendent ?

When these gentlemen have suf- ficiently established themselves among the miners, they begin their extortions and mercilessly keep on in this work for years.

They charge exorbitant fees for allegedly settling the affairs of the miners in the old country.

When the miners have something to settle in local courts—and if a countryman is on the local police force, he takes care that there is

•something to settle—one ease alone yields enough profit to pro- vide the blessed "protector" with an income that is sufficient for months.

How should the management of the mines know that when an un- fortunate immigrant meets with an accident and brings a damage suit, only about one-quarter of the amount awarded is actually paid to him? How should they know

(Continued Page 4.)

Testvéreim, beszélgessünk!

HÁROM ÉV ELMULTÁN.

Három éve hogy először viszont láttuk egymást, magyar bányász- testvér. Három éve, hogy visszatértem a legelső amerikai foglalkozásom- hoz, a bányszathoz és a bányászokhoz; hogy először inditottam útra a bányászok újságját.

December tizenkettedikén, zord télidő közepén küldtem ki az ár- kuspapir nagyságú lapocskát és erősen féltem tőle, hogy befújja a gyen- ge kis lap útját a hó, hogy nem hallják meg a magyar bányászok a test- véri szeretet egybehivó szavát.

A ti érdemetek, magyar bajtársaim, a ti nagy erőtök, bányász test- vérem, hogy áz akkori gyönge szavú üzenet hírvivőjéből három év alatt erős szavú szószólót csináltatok magatoknak.

Nem képes egy ember ilyesmit alkotni, tisztában vagyok vele, hogy a Magyar Bányászlap nem az én munkám eredménye, hanem az ameri- kai magyar bányászok akarata; s olyan hálás szivvel emelem ma a szü- letésnapi ünnep évfordulóján a kalapom előttetek, bányásztestvéreim, mint a milyen hálával és szeretettel fogadtalak benneteket külön-külön és összesen, mikor a kibontott bányász-zászló mellé sorakoztatok a há- rom év folyamán.

Három esztendő elég nagy idő az ember életében s elég nagy idő volt a Magyar Bányászlap életében is. Sok gondterhes éjjel átvirrasz- tott küzdelmei, sok kínlódó bánat és bizakodó reménység szépségei ju- tottak ez alatt a három év alatt osztályrészemül, de igazi nagy csapás soha nem érhetett.

Ha a Magyar Bányászlap feje felett ott fenyegetett egyszer-egy- szer a mindent összezúzó lejáró kő, ha félelmetes küzdelmek gondja köze- ledett hozzám, mindig bennetek bíztam, bányász testvéreim.

Ugy éreztem, hogy nem szakadhat e lapra a tető köve, mert raj- tam kívül tízezer bányász bajtárs erős karja tartja azt felettünk; s ha csalódás, ha bánat ért a küzdelmekben, mindig ugy éreztem, mintha sok- sok ezer derék jó magyar testvér baráti kézszorítása nyúlna felém a mesz- szeségből; és ez mindig elég erőt adott a további munkához.

Tudom, ti is igy éreztek, jó bányász bajtársak! Sok hozzám inté- zett panaszos levélben felcsillant a jó reménység fénye, mikor a szeren- csétlenül járt magyar testvér bizakodva könyörgött a többi bányászhoz, hogy segítsenek rajta.

Azt írják mindnyájan, hogy ök is érzik az összetartozásunkat, hogy nekik is vigasztalójuk a bajban és szenvedésben a többi magyar bá- nyász, akik megértik már egymást.

Tartsunk össze ezután is, testvéreim, mert csak ugy boldogulha- tunk ebben az országban. Az elesett bajtárs özvegyét, a bányász árvá- ját, a bányák nyomorékkg vált magyarjait, a bajba jutott bajtársakat és a rossz sorsban élő magyarokat csak ugy segíthetjük, ha erősen ösz- szetartunk ezután is. Építsük ki a bányászok eldönthetetlen várát, ösz- szetartásunk, együtt érzésünk és a testvéri szeretetünk legyen minden amerikai magyar bányász reménysége, minden rossz sorsba jutott vérünk mentsége.

A Magyar Bányászlap három éves születésnapján uj nagy mun- kához lát, magyar testvéreim!

Hálás szivvel akarom visszaadni a bányászoknak mindazt a szere- tetet, amiben nekem részem volt s uj vezetőket akarok nevelni a magyar bányászoknak.

Az egyik bányász gyerek már itt tanul hat hónapja s nemsokára yam. A magyar bányászok nem jöhetnek segítségemre, az uri honfitár- sakat én nem akarom a bányászok közé engedni.

Nevelni fogok tehát bányász-vezéreket, akik hűen, odaadással és igaz hittel szolgálják a bányászság ügyét.

Pénzalapot teremtek, tisztán a Bányászlap erejéből, amelyen a jövő esztendőben négy kis árva bányászt akarok egyelőre itt New-York- ban iskoláztatni, hogy tanult, derék embereket neveljek belőlük.

Az egyik bányász gyerek már itt tanul hat hónápja s nemsokára a többit is összeválogatjuk pályázatok utján.

így akarok becsületes munkás-szülőktől származó, becsületes bá- nyász gyerekeket nevelni, akik hálával fognak minden tudást a magyar bányászságnak köszönni s akik hűséggel és odaadással, tanultsággal és becsülettel vezetik majd idővel a bányászok ügyeit.

Minderről bővebben irtam a jövő évi Bányásznaptárunkban, csak azt akarom még itt megjegyezni, hogy a négy bányászegyerek után több Is következik; s hogy ezeknek a kis bányászoknak a neveléséhez nem ké- rünk senkitől semmit, tisztán a Magyar Bányászlap fogja a költségeket viselni s erre kezdjük meg a pénzalap megteremtését a három éves év- fordulón.

Le-emelt kalappal újból köszöntelek, magyar bányász testvér!

Köszöntöm azt a magyar bányászt, aki mellém állott a három év alatt, s köszöntöm azt a bányászt, aki nem áll még a Bányászlap táborában, a ki felé most nyújtom a szerető bajtárs testvéri jobbját. Mert itt a helye minden magyar bányásznak, ide huz a szive, a lelke minden föld alatt küzdő magyar testvért és ide várjuk a jövőben mindazokat a bányászo- kat, akik elhagyottnak érzik magukat, akik testvéri szeretetre vágynak, akik azt hiszik, hogy a közös sors és közös nemzetség egymásra utal ben- nünket az idegenben.

Jöttök-e, testvérek? HIMLER MARTON.

A MUNKA A SZENMEZÖKŐN

UJABB B A J A KEMÉNYSlZÉN VIDÉKEN. — KÜZDELEM KÖ- ZÉP-PENNSYLVANIÁBAN. — A RÉGI HARC WEST VIRGINIA

ÉSZAKI RÉSZÉBEN.

A keményszenek nyugtalan vi- dékén ujabb bajok vannak. A jelvény sztrájkok még alig értek véget, máris ujabb küzdelmekre van kilátás és a küzdelmeket ez- úttal a bánya társaságok idézik fel. Mindenáron azt akarják, hogy az emberek vasárnap és ünnepna- pokon is menjenek be a bányákba vagyis hét napot dolgozzanak min- den héten.

Nagyon természetes, hogy ezt embertelen és lelketlen követe- it a bányászok meg sem hallgat- k s újra kiélesedik majd a hely- zet a munkás és munka adó kö- zött. A bánya urak, ugy lászik.

nem tudják megérteni, hogy amig ők a nagy városok kényelmében egy lépést sem tesznek gyalog, ha-

automobilokon járnak, addig a szegény munkásnak a teste el- törődik a hat napi kemény igahu- zásban s összeroskadna mihamar ha pihenés nélkül hét napokat dol- goznak hetenként. Helyesen teszik a majnerek, hogy nem veszik fi- gyelembe ezt a szemtelen kívánsá- got s elvárjuk a magyar bányá- szoktól, hogy ők sem fognak kivé- telt tenni a bányászok közt s ők is távol maradnak a vasárnapi mun- kától.

A Delaware & Hudson C'omp- any elhatározta, hogy véget vet

igazságtalan kontrakt rendszer- nek s nem teszi többé lehetővé, hogy a majnerek léberesekkel dol-

assanak s munkástársaik ve- rejtékes kínlódásán szedjék meg

Hikat. A majneroknak nem nagyon tetszik a dolog, de valószí- nűleg bele kell majd nyugodniok a megváltozhatatlanba, s remél- jük, hogy rövidesen a többi tár- saság is követni fogja ezt a pél- dát.

Ugyanezen társaság pár bányá- jában megakadt az üzem a mult héten. A motorosok a kialkudott és leszerződött 24 cent órabér he- lyett 28 centet követelnek s való- színűleg meg is fogják azt kap- ni, mert beláthatja mindenki, hogy a folyton növekvő drágaságban nem lehet a régi fizetésből kijön- ni a munkásembernek.

Közép-Pennsylvania állambaű mind szélesebb rétegekben terjed

ínyászok legújabb mozgalma Itt-ott már megadták nekik a 25-30 alékos béremelést, de a társa- ságok nagyobb része ellent áll a dent elkövetnek, hogy a többieket rávegyék, hogy ne engedjenek így például a Moshannon Coal Company, amelynek bányái Clear- field County-ban fekszenek, haj- landó megadni a bányászoknak a 33 százalékos javitást, vagyis fi- zetésüket egy harmaddal akarja emelni, legalább is arra az időre

mig a hihetetlen drágaság tart de a többi bánya társaság meg-

benne.

Azzal fenyegetődznek, hogy pe- relni fogják a Moshannon kompá- niát, ha felemeli a bányászok fize- tését, mert a bányatulajdonosok- nak szerződésük van egymással hogy egyforma munkabéreket fi- zetnek s ha az egyik fel fogja

emelni, akkor lassan a többinek is meg kellene azt tenni. A bá- nyászokat egyes társaságok ilyen- fajta becstelensége nagyon elkese- ríti, s most már biztosra vehető hogy ha a kivánt béremelést meg nem adják, szerződés ide, megálla- podás oda, ki fog a sztrájk rövi- desen törni az egész kerületben.

West. Virginia északi részében a régi harc még ma sem ért véget.

Évekkel ezelőtt történt, hogy Wheeling-en Dayton biró három bányászvezért elitélt egy elmérge- sedett sztrájkból kifolyólag s bár az elitéltek már három éve ülnek, büntetésüknek még ma is csak a fele járt le.

Most a bányász szervezet veze- tősége kegyelmi eljárást indított és mindent elkövetnek, hogy a munkásvezéreket kiszabadítsák.

Baj, hogy az eljárást a szerve- zet elnöke tapintatlanul kezdte meg, mert azzal fenyegetödzött, hogy a bányászok zavarogni fog- nak. ha vezetőiket nem engedik szabadon- Ez a fenyegetés sok helyen elfoiditGUa a-báftyászofctóte a rokonszenvet és most már kér- dés, hogy meg lesz-i a részükre.

Ohio államban ne jó világ jár a bányászokra. Az ál- lam keleti részén a vasúti fcoeöik hiánya folytán mindenfelé nyomo- rúságosan dolgoznak s bár bemen- nek hat nap a bányába, alig ke- resnek annyit, ami a megélhetésre A Hocking völgyben nem sok- kal jobb a helyzet s bár egyik bá- nyát a másik után nyitják meg és helyezik ütembe, a bányászok se- hol sem tudnak állandóan, teljes erővel a munkához látni.

Illinois, Indiana és Iowa álla- mokban mindenfelé lenne munka a tavaszig elegendő, de a vasúti kocsik hiányát ott jobban érzik, mint bárhol az országban és csak elvétve akad itt-ott egy bánya, a hol teljes üzemet tudnak fenntar- tani.

A távol nyugati államokban hol jobban, hol gyengébben, de állán te dóan dolgoznak s azt hiszik, hogy a tél meglehetős lesz minden nyu- gati bányában.

Az ércbányákból az egész Egye sült Államokból elég jó viszonyo- kat jelentenek s talán érebányász bajtársainknak van a legjobb al- kalmuk álladóan és megszakítás nélkül dolgozni. Sajnos, a fize- tés az ércbányákban nem emelke- dett az utolsó hónapokban a szén- bányászok keresetének arányában 8 a nehéz és testet ölő munkának mindenütt nagyon sovány még most is a bére.

HENRY. W. VA. — Azt írják onnan magyar testvéreink, hogy a munka jól megy, állandóan dol- goznak rendesen. A szén a bányá- ban öt láb magas, felette 14 inch bóna van. Masina után dolgoz- nak s elég rendesen fizetik a mun- kát. A bányában villany lámpá- kat használnak. Magyar bányá- szokat mindig szívesen vesznek fel.

I

(2)

4 MAGYAR BANYASZLAP 1916 N O V E M B E R 16.

FONTOS LIJITAS A PÉNZKIILPÉS TERÉN

Az amerikai magyarság meggyőződött már arról, hogy én MINDEN EGYES PÉNZKÜLDEMÉNY KIFIZETÉSÉT MOST IS AZ ÓHAZAI POSTAI FELADÓVEVÉNYNYEL BIZONYÍTOM S HOGY A MAGYAR KIRÁLYI POSTATAKRÉKBA, VAGY MÁS BANKBA KÜLDÖTT BETÉTEKRŐL A BETÉTI KÖNYVET MOST IS BESZERZEM, amikor az angolok postarablásai folytán a legtöbb bank és bankár az óhazából sem feladóvevényt, sem takarékkönyvet ide hozatni nem tud.

Tudom azonban, hogy az, aki most pénzt küld az óhazába, teljes megnyugvást csak abban talál, hogy annak keze irását látja, a kinek a pénzt küldte.

RENDES IDŐKBEN AZ ILYEN SAJÁTKEZULEG ALÁIRT ELISMERVÉNY ÉRTÉKTELEN SEMMISÉG, mert hiszen amúgy is mindenki levelet kap hazulról. De most, amikor csak elvétve jön hazulról egy-egy levél, a sajátkezű aláirás tényleg becses bizonyiték. Csakhogy most ép azok hallgat- nak mélységesen, akik azelőtt teli szájjal tele kürtölték a világot és vívmánynak tüntették fel azt. amit minden bankár pár fillérért meg tudott tenni

Ezennel közhírré teszem,

hogy mindenki, aki velem küldeti pénzét az óhazába, az én közvetítésemmel, egy levelező lapot fog kapni az óhazában élő családjától, illetőleg at- tól, akinek a pénzt küldötte, amelyen a cimzett nemcsak a pénz kézhezvételét ismerheti el, hanem megirhatja mindazt, amit a pénz küldőjével közölni akar.

A levelező-lapot a pénznek itt történt elküldésétől számított 8-10 héten belül mindenki megkapja.

Az első levelezőlapok - 1532 - darab már megjöttek s minden ut egyengetve van, hogy a jövőben is akadálytalanul megkaphassam a levelező- lapokat.

Mutatóban ezennel bemutatom két levelezőlap fényképmásolatát. Az egyiket kapta Gávay Kálmán, 42 Cedar Street, Stamford, Conn., a mási- kat Spiegel András, 230 East Crosier Street, Akron, 0 .

% j * ¿«d4k4áu/ám vh^oua-

l á A ^ ^ ^ L E V E L E Z Ö - I

'j&fu/

\j íw k j r 0*4,

6 7 l/f -

y Oy Wx¿ 6

ó âoyvoca dyc^jy atta.*/ vtyci/jouoo

WI ENER B Ä - V E R E I N

MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AMERIKAI OSZTÁLY

BUDAPEST fi

V.NÁDOR-UTCA 4 M r 2 z : r ~i ~ r fw»ip

¥

fa****

^ Y ü j Z z & t y EVELEZO-LAF

! te

(f mc/y

Á t . íÁ-v* fu t.,.4iiy;

WIENER BANK-VEREIN

MAGYARORSZÁGI PIÓKTELEPE AMERIKAI OSZTÁLY

BUDAPEST

V.NÁDOR-UTCA 4 U

¥

A levelezö-lap beszerzéséért semmiféle költséget nem számitok.

100 KORONA 13 DOLLÁR

Sürgönyi uton külön $2.50 sürgönyköltség

NEMETH JÁNOS BANKÁR

395 Broadway,

1597 SECOND AVENUE, NEW Y O R K , N. Y.

227-10 AVENUE N E W Y O R K , N. Y.

volt császári és királyi konzuli ügynök

1416 SOUTH BROADWAY ST. L O U I S , MO.

1361 GERMANTOWN AVE., PHILADELPHIA, PA.

New York, N. Y.

150 SECOND STREET, P A S S A I C , N. J.

2411 MISSOURI AVENUE,

EAST ST. LOUIS, ILL.

(3)

1916 DECEMBER 14.

X X V I . (Folytatás és vége.) Az u j magyar országgyűlés képviselő- háza összeült, megalakult, közben megtar- tották az uj választást Ú j f a l u n s bevonult a magyar képviselőházba öreg amerikás Ke- néz is, mint országgyűlési képviselő. John kisérte el az öreget, aki nagy meghatottság- gal á l l t meg az országház küszöbén, mielőtt belépett oda. Levette a kalapját, mintha templomba lépett volna be és felsóhajtott:

—Megfogadom, hogy ebben a házban, az ország házában csakis és egyedül a ma- gyar hazát fogom szolgálni az én szerény te- hetségem szerint, legjobb lelkiismeretem sugallatának megfelelően. Isten engem ugy segéljen!

Viharos, hatalmas éljenzés fogadta a képviselőház termében Kenézt, mikor oda is belépett.

Még a kormánypárt ama tagjai is élje- nezték, akik rég megunták azt, hogy a ha- talmon levő pártnak minden gazság sza- badjon a választások alatt. Hiszen az okoz- ta azt addig is, hogy mindenféle nép beju- tott az utóbbi évek alatt a képviselőházba s a háború kitörése előtt m á r igazán nem volt dicsőség, vagy megtiszteltetés képvise- lőnek lenni.

Kenéz szerényen húzódott meg a neki kijelölt helyen a kormánypárt és az ellen- zék között, hiszen őt tulajdonképen párton- kivülinek tekintették hivatalosan, mert mind össze is egy maga volt az ugy nevezett u j párti képviselő.

Ám nem sokáig maradt egyedül. E g y másik, tősgyökeres magyar kerületben meg- választották képviselőnek, még pedig pár- tonkívüli programmal Ravaszt, a félkarú hőst, aki egyszerre csak délcegen állott az öreg elé s két karral keblére ölelte. A z egyik persze mükar volt.

Ravasz hamar hozzá csatlakozott Ke- néz mellé, aztán akadt egy harmadik kép- viselő, aki évekkel az előtt szintén j á r t kint Amerikában, aztán egy kisebb politikai vál- ság alatt még néhány olyan képviselő csat- lakozott az amerikás párthoz, akiknek a ke- rülete tele volt Amerikából visszavándorolt magyarokkal. Ezek mind a saját szemük- kel látták, napról-napra tapasztalták, hogy még is csak rengeteg sokat tanultak az ő magyarjaik ott bban az u j világban, aminek most nagyszerű hasznát veszik. Ezeknek az embereknek a háza volt mindenütt a leg- szebb, legkényelmesebb, legtisztább. Ezek az emberek éltek legemberibb életet az egész kerületben, ezekben volt meg legnagyobb mértékben az önérzet, minden felesleges hencegés, vagy a hatósággal szemben való kellemetlenkedés! vágy nélkül.

Lassankint m á r egy tucat u j párti, he- lyesebben mondva amerikai párti képviselő ült a magyar képviselőházban, akiknek az volt a programmjuk, hogy mennél több oly áldásos amerikai intézményt kell létesíte- ni a magyar hazában, amely amerikai intéz- mények odakint Amerikában üdvöseknek bizonyultak.

Minden kezdet nehéz s eleinte bizony csak nevettek a régi, nagy tekintélyű poli- tíkuiok, amikor példának okáért öreg Ke- néz felállt és egy amerikai izü javaslatot terjesztett be. Aztán egyszer a közoktatás- ügyi tárca tárgyalásánál emelkedett fel Ke- néz és törvényjavaslatot terjesztett be, a mely törvényjavaslat azt i r j a elő, hogy az egész országban, kivétel nélkül minden nyil- vános iskola, vagy egyetem, állami, vagy fe- lekezeti vagy pelig magán iskola, az előadá- sok alatt a magyar nemzeti zászlót ki kell tűzni a kapu fölé.

Ez egy pillanatra megkapta az embere- ket. Észre lehetett venni, hogy tetszik a gondolat. A belügyminiszter azonban egyet intett s a kormánypárt m á r nem helyeselt.

A kegyelmes ur arra gondolt, hogy ez sok ellenkezéssel fog találkozni a nemzetiségi kerületekben. Ám elkezdett öreg Kenéz be- szélni arról a csodálatos átalakitó képesség- ről, amely az amerika iskolákat jellemzi s a mely a bevándorlók gyermekeit p á r év le- forgása alatt teljesen amerikaiakká teszi s rámutatott arra, hogy nagy Amerikában is ott leng minden iskola felett a nemzeti zász- ló, pedig ott van á m csak igazán sokféle nemzetiség minden iskolában.

Végül győzött Kenéz s az ő egyszerű

nevéhez fűződött ez az igaz magyar s még is amerikai törvény.

S ez csak a kezdet kezdete volt.

Mind nagyobb s nagyobb lett az érdek- lődés országszerte az amerikás bányász, az érdemes, bár egyszerű Kenéz vezetése alatt álló u j p á r t iránt s mind inkább belátták az

emberek, hogy azok az újítások, amelyeket amerikai mintára csinálnak, egytől-egyig jók, egytől-egyig az ország javára valók.

Mikor m á r mind ez igy volt, mikor m á r megvolt a nagy tekintély, akkor m á r John is elérkezett ahhoz az időhöz, amelyben mint uj polgár ő is felléphetett képviselőnek.

Valami belpolitikai okból feloszlatták ugyanis a képviselőházat annak rendes le- j á r t a előtt s u j választásokat irtak ki. S ekkor m á r odáig vitték az u j párt emberei, hogy a pártok nyiltan azzal a kérdéssel já- rultak a választó közönség elé, hogy kell-e

Nemcsak postai nyugtát, hanem irott üzenetet is kap szeretteitől az óhazából, aki KISS EMILLEL küldi pénzét

aj—fiü»ifny«d» 416. Értesítő kézbesitésriil. .-•» » ' ••-»«•

í«mmmüm -» >..«» m il j g í m

Értesítő kézbesítésről — Avis de réception

PÉNZESftfÉL

r6L

|

kp.- é r t é k e í j f l f i r ) SP, la W ©C i < i , Száma ; , zi

No.-: - - • pt

- / Ü M M M rendeltetést helye :

™ / BUDAPEST 4 láienov l

ifl-obé à:

Aláiri» •) — Signât a

gjtryuc^i^ A

i kézbesítő postahivatal iönCkey (?• chef du bureau âùMbuteurAsyJ^gM

A fenti szikrasürgönyi pénzküldemény küldője: Madocky honfitársunk Detroitból. A pénz no- vember 1-én küldetett New Yorkból, november 7-én Budapesten kifizettetett s december 1-én a címzett sajátkezű aláirásá'val ellátott nyugtát megküldtem a félnek.

EZT A LEVELET és ARCKÉPET KAPTA Tassi Imre, 209 W. River St., Elyria, Ohio, az óhazá- ból Kiss Emil bankár utján, ön is kaphat levelet, arcképet, hírt, üzenetet hozzátartozóitól, ha Kiss Emil bankárral küldi pénzét SÜRGÖNYILEG SZIKRATÁVIRATTAL az óhazába, mert hi- szen ez a legbiztosabb utja a pénzküldésnek.

KISS EMIL

a magyarok bankárja

A SZIKRA TA VIR ATI PÉNZKÜLDÉS MEGTEREMTŐJE

133 SECOND AVENUE, NEW YORK.

BUCSU A BÁNYÁSZÉLETTŐL.

Ismerőseimnek, a különböző bá- nyatelepeken dolgozó bajtársak- nak ezúttal mondok buesut, amint- hogy a bányász-élettől is elbúcsúz- tam egy időre a mult hónapban.

Tizenhat éve, hogy Salgótar- jánben a bányász-vizsgát letettem s azóta mindig a bányában keres- tem a kenyeremet. A bányához és a bányász testvérekhez csak szép és kedves emlékek fűznek, s re- mélem is, hogy visszamebetek hoz- zájuk rövidesen.

Claridge-on dolgoztam, ahol a Manor Gas Coal Company egyik tisztviselője nem bánt velem egye- nesen s ezért hagytam ott a bá- nyát. Nagyon kérem azokat a ma- gyarokat, akiknek jó munkájuk van, értesítsenek felőle, vagy le- vélben, vagy a Bányászlapunk ut- ján s nem leszek hálátlan. Isten 'velünkv

Testvéri szeretettel, Bokor Elek, bányász,

16 Pricsella Str.

Duquesne, Pa.

BÁNYÁSZVIZSGÁK ILLINOISBAN Illinoisi bajtársaink többször fordulnak hozzánk levélben, hogy a bányászokat vizsgáztató bizott- ság kiszállási idejét tudhassuk.

Ebben a hónapban a bizotttság a következő telepeken fog megje- lenni :

Stauton december 15 Eldorado december 19 West Prankfort december 20

Herrin december 21 DuQuoin december 22 Taylorville december 28 Springfield december,29

ÉRTESÍTÉS.

Lapunk első oldalán megjelent Kiss Emil bankár hirdetésében megjelölt 12.— dolláros árfolyam nem érvényes, mert lapzártakor vettük a hiradást, hogy a korona ára időközben magasabbra szö- kött.

Magyarországnak az általános, titkos vá- lasztói jog?

A kormánypárt ellene volt, az uj párt vezetése alatt nagyobbára mellette volt a legtöbb ellenzéki jelölt. A választásnak az lett a vége, hogy a maroknyi u j párt óriási módon többségre jutott, az ő jelöltjel mind győztek mindenhol.

A választók belátták, hogy van immár tényleg olyan párt az országban, amely neiű üres jelszavakon nyargal, hanem mindig és kivétel nélkül arra törekszik, hogy j ó t te- gyen az országnak, nemzetnek és népnek s minden egyes törvény, melyet az u j párt ál- talában megszavazott, bevált. H á t most az- tán hálás volt ez a közönség ehhez a párt- hoz és megtörtént az a csoda, hogy az u j párt nyerte el az általános választásokon a nagy többséget.

— Nem én győztem, barátaim, nem mi győztünk, hanem az elv győzött, — mondta Kenéz — mikor az emberek vállukra kap- ták Ú j f a l u n a választás éjjelén, hogy meg- j ö t t a hire annak, hogy az u j párt van több- ségben a képviselőházban.

— Győzött az elv, győzött az, hogy mi, akik Amerikában tanultuk igazán megis- merni az életet s tanultuk meg, hogy min- den ember egyforma és nem szabad ember és ember között különbséget tenni, ezen el- veket hamisítatlanul áthoztuk ide és ezen elvek apostolainak állottunk be. Éljen a magyar haza és éljen az nagy, dicső, sza- bad köztársaság, a melytől tanultunk s a melynek igy olyan sokat köszönhetünk.

Ez a felfogás jellemezte továbbra is az uj pártot, amely aztán most m á r alaposan hozzá láthatott az igazi U J Magyarország megalapításához, felépítéséhez.

S amit Kenézék olyan bámulatos ered- ménynyel csináltak meg szűkebb hatáskö- rükben Ú j f a l u n s a megyéjükben, azt most mind megcsinálták az egész országban.

Az u j országgyűlés meghozta az álta lános titkos szavazati jogon alapuló uj vá- lasztási törvényt, rendezte a munkás viszo- nyokat, eltörölte az ósdi törvényeket, meg- találta a m ó d j á t annak, hogy a kis embe ris földhöz juthasson, megszüntette a hitbizo- mányokat és az egész kormányzást a lehető legnemzetibb, de egyúttal a lehető leglibe- rálisabb és legdemokratább alapokra fek- tette.

S multak az évek és Magyarországot most m á r világszerte Európa Amerikájának nevezték.

Aki pedig Amerikából Európába jött és meglátogatta Magyarországot is, az iga- zán csakne mazt hitte, hogy otthon van Amerikában. Lassanként minden átalakult amerikaias formára ügyesen, észrevétlenül.

Hatalmas ipar, nagy kereskedelem fej- lődött ki s a kormány nem hogy tiltotta vol- na, de sőt j ó szemmel nézte a kivándorlást.

Az volt a hivatalos magyar körökálláspont- ja, hogy a magyar nemzet csak nyer az ál- tal, ha fiai nagy számban mennek ki abfeá • a csodáltos országba, ahonnan olyan egész- séges elveket hoztak haza az apáik a nagy világháború után.

Igy lett nagy, dicső, erős és gazdag az U j Magyarország.

S amikor évek múlva óriási temetési menet kisérte az elköltözött Kenéz apó hült tetemét a kerepesi sirkertbe, ahol a fővá- ros diszsirhelyet adott az érdemes hazafi- nak, .az a menet elvonult a városligetben ál- ló Washington szobor előtt is s mig a ha- lottas kocsi ott állt az Egyesült Államok apjának, George Washingtonnak szobra , előtt az öreg amerikás bányászból lett kép- viselő hült tetemeivel, addig a zenekar az amerikai himnuszt játszotta. Az öreg ame- rikás bányász még egyszer és utoljára le- rótta az adósságát az uj világ, milliónyi ma- gyar u j hazájának megalapítója előtt. Az- tán leeresztették Kenéz porhüvelyét a sirba, de szelleme megmaradt, p á r t j a túlélte őt s dicső, szép u j Magyarország örökre meg fogja őrizni annak a nevét, aki megterem- tette. S aki megmutatta, hogy becsülettel, odaadással és hazaszeretettel a legkisebb, a legegyszerűbb polgár is óriási dolgokat mű- velhet, hatalmas eredményeket érhet el.

V É G E .

(4)

4 MAGYAR BANYASZLAP 1916 N O V E M B E R 16.

M A G Y A R B A N Y A S Z L A P

( H U N G A R I A N M I N E R S ' J O U R N A L )

136 East 17tH Street, New YorK

Telephone: Stuyvesant 1964.

Az egyedüli magyar bányászlap Egyesült Államokban

Szerkesztő HIMLER MÁRTON Előfizetési ár:

Egyesült Államokban egy évre $1.00

Külföldre $1.50 Megjelenik minden csütörtökön

Editor MARTIN HIMLER Subscription Rates:

In the United States $1.00 Abroad $1.50

Published Everey Thursday Published by the Hungarian Miners' Organ Publishing Co. Inc.

A Magyar Bányászlapot bányászok irják, bányászokról bányászoknak, The Hungarian Miners Journal is Written for Miners, of Miners, by Miners.

Mi van a bankárokkal?

MIT CSINÁLNAK A MAGYAR BANKÁROK? — MIÉRT HALL- GATNAK AZ U J HADIKÖLCSÖNRŐL.

Mi történt a magyar bankárok- kal? Miért hallgatnak az uj, az ötödik magyar hadikölcsönről, a melynek jegyzése megkezdődött s amelyből részesíteni kell Amerika magyarjait?

És mi van a magyar újságok- kal, amelyek agyon hallgatják ezt a hadikölcsönt? Miért várnak a bankárok fizetett hirdetéseire, hogy csak azután írjanak a kadi- kölosön érdekében s miért nem buzdítják áldozat hozatalra az amerikai magyarságot?

A küzdő magyar haza most ve- szi fel az ötödik hadi kölcsönt. A becsületes magyarok nemcsak a pénzüket, de az életüket is oda adják, az országnak s készséggel mennek meghalni a harctérre, a kik otthon vannak.

Hát Amerika becsületes ma- gyarjai semmivel nem támogatnák a küzdő magyar hazát? Hát az egy milliónyi magyar mindössze annyival váltja meg a nemzetsé- gét és a kazafiságát, amit eddig adott? Körülbelül harminc mil- lió koronával ? Hát a. mi magyar becsületünk csak harminc koronát ér egyremásra?

Hiszen a harcban a mi pénzünk csakúgy számit, ha oda adjuk mintha katonának mennénk, mert a pénzre is ép olyan nagy szükség van, mint a vitézekre.

Hiszen a pénzünket nem ingyen nem örökre kéri Magyarország hanem kötosön, jó kamatra s nagy biztosítékkal!

Amerika magyarjai tisztában vannak a kötelességeikkel s min- dig készséggel nyitották meg er- szényeiket, ha Magyarország pénzt kért. Miért nem kezdik meg hát a bankárok a hadi kölcsön árusí- tást, miért nem adnak alkalmat megint a becsületes magyarok- nak, hogy segíthessék a Szülőföl- det?

Ar magyar bankárok mindig a hazafiságukra utaltak idáig. Egyik a másikat licitálta tul a hirdeté- seiben, hogy ő milyen hazafias, s némelyiknek igaza is volt a hirde- tésben.

Hát most hol van a hazafisá- guk? Most miért feledkeznek meg közmegegyezéssel a KÖTE- LESSÉGEIKRŐL s miért nem lát- nak hozzá minél előbb és minél nagyobb erővel az ötödik magyar hadikölcsön árusításához?

Az egyik magyar bankár azt a kijelentést tette nemrégiben, hogy ez lesz valószínűleg az utolsó, a BÉKE-HADIKÖLCSÖN. Ebből az utolsó erőmegfeszitésből az amerikai magyarság is kiveszi a részét.

Soha ennyi felgyülemlett pén- ze nem volt még Amerika ma- gyarjainak, soha olyan jó alkalom és olyan szükség nem volt még otthon a mi segítségünkre, mint most van, az utolsó erőpróbánál.

Amerika magyarjai mindig bíz- tak Hazánk győzelmében, de száz- szorosan bíznak abban Románia legázolása után s készséggel fek- tetik bele megtakarított pénzei- ket as ötödik, & béke hadikölesö-

nébe, csak adják meg nekik a le- A magyar lapok pedig, amelyek tele siránkozzak néha a világot, hogy ilyen meg amolyan közin- tézmények, s ilyen meg olyan ál- dozatokkal szolgálják nemzetsé- günket, szintén hozzá láthatnának a hadr kölcsön ismertetéséhez

Ne akarjanak mindenképen túl- ságos nagy hirdetéseket kapni a bankároktól, ne igyekezzenek inin- denáron sápot húzni a hadi köl- csönből, mutassák meg egyszer a magyar kitüntetésekre, meg elis- merő levelekre várakozó és alku- dozó szerkesztők és laptulajdono- sok, hogy szereti a kunyorált és előre alkudott elismeréseket meg- érdemlik, mert önzetlenül is ké- szek szolgálni az elhagyott hazát.

Amerika magyarjai megteszik a kötelességüket, ha arra lehetősé- get adnak nekik; de megbánják, keservesen megbánják a magyar lapok, és a magyar bankárok, (hol van most a kormány, félhivatalo- sa) ha ezekben a nagy időkben ki- csinyeknek bizonyulnak !

Részvény-hiénák leleplezése.

A new-yorki "Kossuth-Szinház"

részvény-eladásra alapított válla- latra ugyancsak rájárt a rud az el mult héten. A tisztelt társaság a legszemérmetlenebb népbolon- ditásra merészelt vállalkozni, mi- kor azt hitte, hogy szemtelen kör- leveleinek felülnek s a hiszékeny magyarok bedűlnek a hazug Ígér- getéseknek, de elfeledkeztek a magyar újságokról.

Egyik magyar lap a másik után koppintott a körmükre, s nem hisszük, hogy egyetlen áldozatot találtak volna a magyarok közt, aki a szemtelen kizsbelési kísérlet- nek bedűlt volna.

Miután a kisebb-nagyobb ma- gyar lapok egész sora alaposan le- rántotta a legújabb részvény-hié- nákat, jól esik megállapítanunk, hogy a Magyar Bányászlap volt a legelső, amely nyiltan megirta, hogy ki akarják zsebelni az ame- rikai magyarokat.

A Magyar Bányászlap novem- ber hó*30-án, a napilapok csak de- cember ötödikén-hatodikán fi- gyelmeztették a magyarokat, hogy őrizkedjenek ezektől a hiénáktól.

FIZETÉS JAVITAS ALABAMÁBAN.

A Tennessee Coal Iron & Rail- road Company bányáiban a mun- kások november hó 15-én fizetés- javitást kaptak, amely általában 8 százaléknyi béremelésnek felel meg. Ebben az évben a fenti tár- saság bányájában ez már a har- madik javitás s biztosra vehető hogy a többi bányatársaság is kö- vetni fogja a legnagyobb alaba- mai munka adó példáját.

Munkaviszonyok West Virginiában.

Lapunk november 30-ki szá- mában ezzel a cimmel egy hon- fitársunk levelét közöltük, s melyben ö j ó munkaviszonyok- ról irt és West Virginiába hív- ta az ohioi bányászokat. Meg- írtuk akkor is, hogy az irás nem a mi véleményünket feje- zi ki, mert ml nem csábítjuk bányászt egyik államból a má- sikba, csak kötelességből kö- zöltük a levelet, mert munká- ról szólt. Ép olyan szívesen közöljük az alábbi levelet is, a melyben egész másként ir egy tnagyar bányász.

Szerkesztő Testvér:- Olvastam a november 30-án kö- zölt lapjában a West Yirginia-i munkaviszonyokról irt sorokat és örültem a megjegyzésének, hogy az nem a Bányászlap véleményét fejezi ki, mert nem is tartalmaz az a levél valóságot.

Ugy áll a dolog, édes uram, hogy aki azt a levelet irta, nagyon meggondolatlanul akarja más ál- lamok magyarjait West Virginiá- ba csábítani. Az Isten őrizzen tő- le, hogy más magyar testvérem kenyerét elvegyem, vagy a jó ke- resetet irigyeljem azoktól a sze- gény bajtársaktól, akik rá van- nak szorulva, ugy mint jó magam de mégis az ellenkezőjét kell állí- tanom, mint a másik levélíró ma- gyar híradása.

Igaz, menne itt a munka min- denfelé nagyon jól, de nem tudunk dolgozni, mert a vasúti kocsikban itt is nagy a hiány s nem birják a kis karókból a szenet kidempel-

Minden nap dolgozunk vala- mennyit, de néha bizony csak két- három kárét kap két bányász dél- ig, ugy, hogy marad idő a bányá- ban bátran az alvásra, meg a mal- mozásra; lehet gondolni, hogy mostanában errefelé sem fenékig tejfel.

hogy egyik-másik bányában nagyon jól dolgoznak az is lehet, hogy egyik-másik em- ber nagytfn jól keres minden bá- nyában, de ugy általában bizony csendeskén megy most a munka errefelé. Persze az embert felve- szik, hisz a társaságuk maguk is szeretnék, ha több vasúti kocsi jutna; s meg aztán miért ne ven- nék fel, ha munka után jönnek.

De bizony csak azt keressük most ki, ami a megélésre szükséges vagy nagyon kevéssel többet.

Nem mondom, megél erre min- den ember, jöjjön tehát ide, aki- nek ennyi sincsen s dolgozni akar, de kár lenne azoknak helyet cse- rélni mostanában, akik a megélhe- tésért más vidéken is tudnak dol- gozni pár napot egy héten, mikor jobb világ most errefelé sem vár rájuk.

Nagyon kérem, szerkesztő ur.

szíveskedjék ezt a levelet is épugy közölni, mint a másik magyar le- velét, hiszen becsületes szándék- kal irom azt, hogy megmondjam a valót a munka-kereső magyar

The Labor Question inthe Virginias

(Continued from i.) that after the prosecuting attor- ney pockets his own lion's share, then the countryman—usually a notary public or a bank official—

also takes a large part of the re- maining paltry sum?

The author of the pamphlet mentioned is perfectly aware of the truth of these statements, be- cause he knows how often we had to intervene in behalf of defraud- ed miners.

How should the superintendent know that every real estate shark who visits the camp operators in conjunction with the local well- to-do countryman ,and that the

1-for-nothing countryman liv- ing among the miners and appar- ently protecting their interests lets loose a whole flock of impost- ors upon the unfortunate miners and gets his due share of the

oils?!

How should the management of the mines know that the majority of the countryman dealers take the immigrants' money for "safe keeping" and never pay any in- terest ?

The superintendents absorbed in the important problem of getting laborers have no time to find out that the inexperience and gullib- ility of immigrants are so heart- lessly taken advantage of by idle good-for-nothing who live among the miners, who apparently never do a stroke of work, and who nev- ertheless prosper marvelously.

This is the reason why in spite of good wages the immigrant min- er lays aside but a comparatively small amount and finally grows disgusted with the situation that he starts out for a place where there is a larger colony, and where social life is superior,

and where the people are not a free prey to gentlemen of leisure.

This is the principal reason why the workingmen will not stay and after a few months of unequal struggle they admit failure and start out for other regions. When the coal companies will make it impossible for sharks to rob their workingmen when they will es- tablish a stronger bond of sym- pathy between themselves and their men, will closely watch the day-light robberies which are con- stantly going on almost before their very eyes—and having ob- served this they will make its re- currence impossible in the future

—then and only then will the im- migrant miner stay contentedly in one camp for years, because he will then haye his savings safely dépostited in a reputable bank.

But how to get new working- men? We will discuss this topic in one of our next issues.

AZ ÖZVEGYEKNEK ÉS ÁRVÁKNAK Nagy Márton magyar testvér (Meadowbrook, W . Va.) két dol- lárt juttatott hozzánk a mult hé- ten, hogy azt a magyar özvegyek és árvák alapja javára juttassuk.

A pénzt elküldtük a rendeltetési helyére s egyben felkérjük a töb- bi magyar bányászt, hogy legalább karácsony előtt gondoljanak az ér- tünk szenvedő magyar testvérek- a, szomorú rabságban élő hadi- foglyokra, az árvákra és az özve- kre, és küldjenek a. részükre valami adományt. Vágy mindig siránkozni, koldulni és könyörög- ni kell, ha az ember ezeknek a sze- rencsétleneknek a javára akar kér- ni egy pár centet?

I ' I

Burdosok és gazdák |

i

1 Minden pénzkiadás nélkül szert «

\ tehetnek egy dalológépre, mert N hogy dohányunkat megösmer- £

| tessük, elhatároztuk, hogy 500 N darab NÉGYES szelvényért kül- * dünk bárkinek egy remek -ki- te állítású, kürtnélküli daloló- * gépet, amelyen bármilyen re. 2 recordot eljátszhat.

MINDEN CSOMAG f

Négyesdohányf

egy ilyen szelvényt tartalmaz. J Fogjanak hozzá tehát azonnal £ a négyes dohányt pipázni s az ünnepekre könnyen összegyűl a k szükséges szelvény.

J* Különös ajánlat k Aki 50 csomag NÉGYES DO- k HÁNYT rendel $7.50-ért, an- g nak egy finom borotvát vagy k kést, aki 100 csomagot rendel jí $15.00-ért, annak egy ancker *

¡S zsebórát, aki 200 csomagot

*» $30.00-ért, annak egy vasúti g

* munkás órát vagy egy faragott « ü tajték pipát, aki pedig 400 cso- St 5[ magot $60.00-ért, annak a 5

*> fentemiitett DALOLÓGÉPET *

* küldjük meg ajándékba. i k A szállítási költséget a do- %

* hány után 600 mértföldön belül g g mi fizetjük.

A cimet irja igy:

Jakab és Társal

423 E. 5th St., New York i »

MIKOR ÉS HOGYAN SZOPTASSA GYERMEKÉT.

Vigyázzon, hogy a gyermekét n<

csak rendes időközökben, de j eledellel Is lássa el. Ha nem tu<

ja maga szoptatni, ne habozzék és használja e tejet.

4oui73ottfau

E A G L E

B R A N D C O N D E N S E D

M I L K

Olyan könnyű használata, mint az anyatejé. A megfelelő mennyiségű meleg vizben, megfelelő adag

"Eagle Brand" és kész a kis baba eledele.

és kap egy magyar-angol haszná- lati utasítást és egy 52 oldalas könyvecskét a "Kis Babák Jóléte"

felöl, amely megtanitja a gyermek

M. B. Dec. 14.

MAGYAR KÉP-, FÉNYKÉPNAGYITÁS ÉS

KÉPRÁMA VÁLLALAT.

187 W. lOlst ST. NEW YORK Képek és képrámák mindenféle nagy- ságban jutányos árban kaphatók.

— Pontos kiszolgálás. —

Bajtársi szeretettel T. A magyar bányász.

OVAKODJUNK AZ EMBERFOGÓKTÓL.

A wideni bányászok arról érte- sítenek bennünket, hogy arra a te- lepre csapatostul hordja az embe- reket egy magyar emberfogó, anél- kül, hogy az ott lévő bajtársak- nak megfelelő kereseti alkalmuk lenne. Különösen azért vigyázza- nak a magyarok erre a "honfi- társra, mert hetet-havat összeha- zudik, mikor a bányászokat a te- lepre csalja. Most állítólag Ohio:

West Virginia és Kentucky tele- peit járja és hazugnál hazugabb ígéretekkel bolondítja a gyengén dolgozó magyarokat a telepére. A jó madarat Labancz Istvánnak hívják s szüntelenül a bányatele- pek közt csavarog, mindig ujabb meg ujabb áldozatokra lesve. Vi- gyázzanak rá a magyar bányá- szok.

Mit fog vásárolni Karácsonyra?

EGY CSOMÓ EGY VAGY KÉT DOLLÁROS AJÁNDÉK NEM ELÉGÍT KI SENKIT S MÉGIS SOKBA KERÜL. MIÉRT NEM VÁSÁROL VALAMIT, AMIVEL EGYSZERRE MAGÁT ÉS MINDENKIT

MEGAJÁNDÉKOZHAT.

Vásároljon egy fonográfot.

Karácsonyra hívja meg min- üen barátját és a maga ottho- nában hallgassa mog a világ leg híresebb énekeseinek gyönyörű darabjait. Megemlékezhetnek az ó-hazáról azáltal, hogy meg- hallgatják a magyar nemzeti és népies dalokat a saját lakásán.

Szintén meghallgathatják a hí- res tánczenéket és a legújabb háborús darabokat.

OLVASSA EL RENDKÍVÜLI AJANLATUNKAT:

18 dollár és 90 centért küldünk önnek egy teljesen felszerelt FONOGRÁFOT és HAT olyan dupla lemezt, amit maga vá- laszt. Csak akkor fizet a gép- ért és a lemezekért, amikor át- adták önnek. Sőt át ls nézhe- ti, mielőtt fizet; ha mindent rendben talál, akkor átadja a pénzt érte.

FONOGRÁF TULAJDONOSOKNAK:

A MI VÁLASZTÉKUNK EGYIKE A LEGNAGYOBBAKNAK EGÉSZ AMERIKÁBAN. RENDELÉ- SEKET AZON A NAPON SZÁLLÍTUNK, AMIKOR MEGKAPJUK.

ÍRJON INGYEN ÁRJEGYZÉKÉRT. - m a

SZOMSZÉDJAI TANÁCSARA HALLGATOTT.

Kopp's Babys Fried Co., mely- nek csodahatásu gyermek gyógy- szere, a " K O P P S " , 40 év óta mil- lió és millió gyermek életét men- tette meg, Mrs. T. Seümidtől, a ki 908 Lemon St., Baltimore, Md, la- kik, az alábbi levelet kapta:

" A l i g tudom hálámat kifejezni a jóért, melyet gyermekem a

"KOPP'S"-tól, a gyermekek ba- rátjától élvezett. Egy szomszé- dom tanáesa folytán rendeltem s oly kitűnőnek találtam, hogy töb- bé nem lennék nélküle".

KOPP'S, a gyermekek barátja, 25 és 50 centes üvegekben minden gyógyszertárban kapható.

Ha lakhelyén nem kaphatja, küldjön két 50 centes üvegért egy dollárt az alábbi címre:

K O P P ' S B A B Y ' S F R I É N D Co.

No. 18 Kopp Building, YORK, PA.

Csak ezzel az aláírással valódi.

| S « J

A valódi j! HÁBORÚS TÉRKÉP [

l Csak most jelent meg •

I" S

EGYEDÜLI ÉRTELMES HA- B BORÚS TÉRKÉP.

Tartalmazza az államokat, Ólai

isszes európai zországot is.

E 2978( lövészárokban.

E 2979 (Kuraanovo bevétele után (Elöőrsön az olasz határon.

E 2906(Ide, ide, gyere ide. (Csárdás.) (Egy krajcáros levélpapir. (Hallgató) E 2907(Jó dolga van a huszárnak. (Csárdás.) (Csikorgós, kopogós. Ide-oda dülöngélek.

( (Csárdás.)

E 2754 (Vén cigány. I-ső rész. Bartóky Matild ( zenekar kísérettel.

(Vén cigány. Il-ik rész. Bartóky Matild ( zenekar kisérettel.

E 2755 (Ha meglátom elkerülöm Bartóky Matild (Rózsabimbó. Bartóky Matild.

E 2805 (Nem nyul sziv a baka szive. Énekli ( Bartóky Matild.

(Daxlu Foxlu. Ánekli Solti Hermin.

E 2857(Hymnus. Munkácsy Olga cigányzenekara (Rákóczy Induló. Munkácsi Olga cigány- ( zenekara.

E 2858 (Életemben egyszer voltam csak boldog.

(Ég a kunyhó. Munkácsy Olga cigány- ( zenekara.

(A bihari határszélen. Megy a gőzös lefe- ( lé. Munkácsy Olga cigányzenekara.

E 2859 (Ritka buza, ritka árpa, ritka rozs.

( Munkácsy Olga cigányzenekara.

(Kék Duna keringő. Marimba zenekar.

Énekli Király Ernő cigányzene kisérettel.

E 2904 (Ha kimegyek a temető mély árkába.

(Aki nem züllött még soha. (Hallgató.) Pittsburghi lakosoknak:

E 2095 (Erdő, erdő; sürü erdő árnyában.

(A faluban egy bánatos.

E 2909(Ritka buza. Mért ne tenném teszem is.

( Csárdás. Berkes Béla cigányzenekara.

(Sas Náci nótái. Csárdás. Berkes Béla ( cigányzenekara.

E 1782 (Régi nóták. Cigányprimás-ból.

(Gingallő keringő. Cigányprimás-ból.

E 1727 (Hacacáré. Duett. Cigányprímásból.

( Énekli Fedák Sári és Király Ernö.

(Katona Sári. Duett. "A kis gróf-ból.

( Komlóssy Emma és Király Ernő.

E 1668 (Lári-fári. "Cigányprimás"-ból. Harmath ( Ilona és Király Ernő.

(Szál, szál. "Cigányprimás"ből. Harmath ( Ilona és Király Ernő.

E 1661 (Orgona virág-dal.

(Keresem az Istent.

E 1659 (Sokszor ugy szeretnék sírni.

(Futóbolond.

E 1658 (Baka gyerek haza ballag.

(Praxi csárdás.

E 1722 (Sárika lelkem.

(Római Pápa. (Csárdás.) E 1662 (Mikor engem besoroztak.

(Rossz gyümölcse van a szagos megyfának E 2152 (Én is tudtam imádkozni.

(Szép asszonynak kurizálok.

E 2153 (Meg van Írva a sors könyvébe.

(Néha-néha visszajönnek a tavaszi álmok E 2020(Az Isten önnel.

(A vén cigány.

I £ Küldjön érte 25 cent • bélyeget.

Kérjen nagy képes árjegyzéket £ AMERIKA LEGNAGYOBB • MAGYAR ÁRUHÁZÁTÓL. •

EMIL NYITRAYj

77 FIRST AVENUE, £ NEW YORK, N. Y. •

Karácsonyig az üzletünk nyitva lesz minden nap este 9-óráig. Jöjjön és látogasson meg berniünket.

Mi beszélünk magyarul és otthonosan fogja magát érezni nálunk.

Pittsburgh Phonograph Company

1331 Penn Ave., Pittsburgh, Pa.

Kérje ingyen nagy képes árjegy- I zékemet, ha bármilyen hangszer- re van szüksége, melyet kizárólag nálam kaphat a lcgfinomabbtól a

legolcsóbbig.

JUTÁNYOS ARAK.

I Pontos kiszolgálás. — Úgyszintén I JAVÍTÁSOKAT IS ELFOGADOK.

John Koleszár

SBL'UI 11 515 E. 6th St., New York, N.Y.

(5)

1916 DECEMBER 14.

Bányászok kerestetnek.

; Keresünk 100 embert

• ladolásra a Beech Bottom-i bányában. Szerződésünk van egy nagy

• gyárral mindjárt a bánya mellett, mely szerint kötelezve vagyunk

• ennek a gyárnak naponta 1,000 tonna szenet szállitani 35 évig.

• A káréhiány bennünket egyáltalán nem érint, mivel vannak saját

• káréink. A szén 5 y2 láb magas, gáz nincsen, szerződési árakat

• fizetünk és nem volt itten sztrájk 6 év őta. Bányászaink keres-

• nek 100 dollártői 160 dollárig havonta. Jelenleg vagy 45 ma-

• gyar dolgozik nekünk és már több éve nálunk vannak. Jő isko-

• Iák, sztrit káréi:, stb. Csak 15 cent kárfert kell fizetni Viling

• (Weeling) városától.

Charlton Dixon, Superintendent,

| Richland Block Coal Co.

BEECH BOTTOM MINE

Wellsburg', West V i r g i n i a

"Ilyen magas szenünk v

• • • • • • • • • • • • • • • •

Nős és magános bányászok kerestetnek!

A Blackwood Coal & Coke Co. Vü-ginia államban lévő bányáiban. «Masina szén, nyi- tott lámpák, j ó top és szá- raz bányák. A szén tiszta, a magassága 4 és 14 sok közt váltakozik. J ó kereseti viszo- nyok, fizetés két hetenként.

J ó házak, j ó ivőviz, kitűnő vonatközlekedés, iskola, és templom a teleftpn. Kereset 5 és 5 dollár közt naponta.

Felvilágosításért irjon ma- gyarul e cimre:

BLACKWOOD COAL 6 COKE COMPANY

BLACKWOOD-, WISE COUNTY, VIRGINIA.

• • • • • • • • • • • • • • • • • I

BANYATELEPEK HIREI.

C O L V E R

Ebírisburg Coal Company

COLVER, CAMBR1A COUNTY, PENNSYLVANIA Tiz mértföldnyire fekszik Vintondale és Rexis és hat mértföld- nyire Ebensburg városkától. — Kitűnő vonal összeköttetések.

NAPONTA VONAT REXISEN KERESZTÜL.

A bánya száraz, s nincs benne semmi gáz. Az embereket beviszik és kihúzzák a bányából. Állandó j ó munka. A mi bányászakik két hetenként átlag ötventől-kilencven dollárig keresnek. Vannak három, négy, hat és nyolc szobás lakóházak, vizzel és villany- világítással. — Iskolák, templomok, külön játszóterek a gyer- mekek részére és szórakozó helyek a felnőttek részére.

Ha j ó munkát, j ó otthont, szép szomszédságot és kedves életet akar, s iia azt akarja, hogy rendes, j ó bányában, rendes fizetés

mellett, dolgozzék, akkor

- VI ] J ö j j ö n C o l v e r r a ! ! !

200 bányászt keresünk |

ELEANORE SHAFT és ELEANORE SLOPE bá- I ligáinknál, ELEANORA, Pa. telepünkön. Nincsenek !

munkazavarok, állandó munka, jó fizetés.

Embereink jelenlegi keresete 80 és 100 dollár közt j váltakozik.

— Vegye a Buffalo-Rochester A Pittsburgh Railway j vonatot Pittshurghhan ós váltson jegyet Rig Run, vagy Punxsu- : tawney állomásra, ahonnan villanyos vasúton (street-káré) mehet :

bányáinkhoz és jelentkezzék a superintendentnél.

The Rochester & Pittsburgh Coal and Iron Co j ELEANORA, PA., Jefferson County

The Lehigh Coal and Navigation Co.

Lansford, Carbon County, Pa.

alkalmazhat keményszén bányáiban bányászokat, timbe- reseket, kompániái munkásokat, külső és belső munkára.

Állandó munka és a szervezet által a következő négy évre megszabott rendes fizetés.

• 300 magyar bányász kerestetik! •

A PENN—MARY COAL CO.-hoz.

• állandó munkára, HEILWOOD, PA., INDIÁN A CO. telepére. •

• Fizetés tonnánként: plck után 73c.. rutter-loadért 60c., és ma- •

• sin a után 45c. — Kéért yardonként 82.00—8300-ig. — A bá- • B nya száraz és gázmentes. — Magyar bányászokat előnyben ré-

• szeslti a társulat vezetősége. Sztrájk nincs. Unfon árakat fi- B zetiink. Modern -I és 0 szobás lakások, villanyvilágítással és

' vízvezetékkel ellátva. Iskola, róm. kath. és református temp- "

' lom helyben. Tiszta szén, lejáré kő nincs. Vegyes mérés utó J vog nincs. Nem gyakorlottakat betan.tják.

Bővebb felvilágosításért forduljon személyesen, vagy le- a véiben e címre:

: POTOMA PÉTER

HEILWOOD, PA

SZERENCSÉTLEN BAJTÁRS.

WILLOCK, PA. — Szomorú hirt jélent az egyik magyar baj- társ erről a telepről.

Azt irja benne, bogy egy szeren- csétlen testvérünknek, Hővizy La- josnak az elmúlt hó végén elbo- rult az elméje s olyan súlyos lett az állapota, hogy közintézetbe kell szállitani, ahol a mult héten meg- halt. Szegény .bajtársunk tü- dővészes volt a családjával együtt s betegségük feletti bánkódás za- varta meg az elméjét.

SULLIVAN, IND. — A Vanda- lia Coal Company bejelentette, hogy a Dugger szénmezőn, a vá- rostól keletre u j bányát nyit, a melyből naponta báromezer tonna szenet akar bányásztatni.

LORADO, W . VA. — Azt írják onnan, hogy a munka jól megy,, a bányában minden nap dolgoz- nak. Driftes bányájuk van, a szén magassága nyolc láb, a mely- nek közepén van egy inchnyi szlét is. Gáz nincs. Masinával dolgoz- nak s a vidéken érvényben levő munkadíjakat fizetik. Gáz nincs s így nyitott lámpákat használnak.

A magyarókat különösen szere- tik és szívesen vesznek fel mun- kára jelentkező magyar bányászt VASÁRNAPI MUNKA.

Pennsylvania keményszén vidé- kén olyan nagy szénhiány uralko- dik, hogy a társaságok kétségbe esve utasítják vissza az ujabb ren deléseket, minthogy a régiekei sem képesek- szállitani. Most azt szeretnék bevezetni, hogy az em- berek vasárnap is dolgozzanak, a mire azonban a. bányászokat nem tudják rávenni.

TAYLOR SPRINGS, ILL. — A Taylor Springs bánya, amely na- gyon hosszu ideig volt lezárva, pár hét múlva újra megnyílik s tel- jes erővel fognak benne dogozni.

A javítási munkálatokhoz már hozzá fogtak s azt hiszik, hogy uj évre elkezdhetik benne a szén kitermelését.

MIDDLETOWN, ILL. — Az it teni bánya ugy akar segíteni a va- súti kocsi hiányon, hogy szekere- ken szállítja a szenet a szomszé dos városokba s állandóan negy- koesit foglalkoztatnak így, s szívesen felvennének többet is. A fuvarosok két dollárt kapnak egy tonna szén fuvarozásáért s nem kell azt túlságosan messze szálli- taniok.

WELCH, W . VA. — A vidéken a munkában változatlan a helyzet.

A bányák el vannak látva rende- léssel s a munkáshiányról panasz:

kodnak, de a meglévő munkásaik- kal sem képesek állandóan teljes erővel dolgoztatni, mert a szüksé- ges vasúti kocsiknak csak körül- belül hetven százalékát tudják kapni.

MT.-CARMEL, PA. — Az itte- ni bányatársaságok elhatározták hogy ezentúl nem engedik meg az uton-utfélen elhulló szénnek a fel-

mi eddig nagy se- volt télidőben a© szegény embereknek. Figyelmeztetések- kel rakták meg a várost és őrök- kel vigyáztatnak rá, hogy valaki egy darab szenet el ne vigyen.

ROBBANÁS.

NANTICOKE, PA. — Két em- ber meghalt, egy súlyosan megsé- rült annak a titokzatos bányarob- banásnak a következtében, a mi december elsején este történt a plézen, a felvonoó épületében. A robbanás nagy erejli volt s száz yardnyi kerületben mindenkit és mindent leütött, de ma sem tud- ják megállapítani, hogy bányalég vagy dinamit robbant-e fel, vagy hogy benn a bányában, vagy a fel- vonó gépházában történt-e a sze- rencsétlenség.

BÁNYAROBBANÁS PAXT0N, I N D . — Az itteni Wooley bányában a mult héten két robbanás történt egyszerre, körülbelül negyven percnyi idő- közben. A robbanás öt embert megsebesített, valószínű azonban, hogy egyik sérülés sem végződik halállal.

THAYER, W. VA. — Azt írják onnan, hogy a munka jól megy, az emberek mindennap dolgoznak.

Minthogy a telep a C. & O. fővo- nalán fekszik, vasúti kocsit köny- nyen kapnak s abban hiány nem igen van. U j házak vannak s a bánya felszerelése is jó és az em- berek tisztességesen keresnek ren- des bánásmód mellett.

LATHROP, OHIO. — Azt írják onnan magyar bajtársaink hogy a munka csendesen megy, mert va- súti kocsikban nagy a hiány, d<

azért munkára jelentkező embe reket állandóan szívesen vesznek fel. A bánya driftes, a szén ma gasságá nyolc láb, amelynek kö- zepén tiz inchnyi vastagságú pu- ha kő van. Nyitott lámpákkal, masina után dolgoznak s a rendes, szervezeti munkadijat fizetik. Az emberekkel elég jól bánnak naszra oka senkinek nincs. Ma- gyar nagyon kevés van a plézen.

HASTINGS, PA. — Lesko J á nos magyar testvér azt irja, hogy ott a munka elég csendesen megy:

mert a káré kevés, bár hetenként hat napot dolgoznak. A bánya egyenes, a szén magassága három és fél láb benne, víz akad néhol, gáz nincs, a topnál 4 és 6 in eh kö zött váltakozó vastagságú hónát kell leszedni. Dolgoznak masiná- val is, meg pick után is s masina után 45, pick után pedig 75 cen- tet fizetnek a. szén tonnájáért, ve- gyes méréssel. Szerencsétlenség ritkán történik, a bánásmód meg- lehetős,, az élelmiszer és a lakás drágák. Uj embereknek mostan azért nem nagyon ajánlható, mert a munka csendesen megy.

SMITHFIELD, PA. (Bowood Mine) — Azt irja onnan Kajla István bajtárs, hogy a munka jól megy és a bányászok sorsa marad- hatós a plézen.

CRESCENT, O. — Tóth János magyar testvér tudósít bennünket hogy a munka ott elég csendesen megy, mert flacit nem kapnak ele- gendőt.

BARTON, 0. — Azt irja onnan egy magyar testvérünk, hogy a munka ntost elég jól megy, hat na- pot dolgoznak egy héten s a kere- set megfelelő. A megélhetési vi- szonyok olyanok, mint másfelé, csak a lakás dolgában van baj mindig, mert igen kevés az üres lakás és ha akad egy-egy néha- néha, azt nagyon drágán adják. A szén a bányában öt—öt- és fél láb magas, felette van egy lábnyi le- járó kő s elegendő víz is kerül a egy részében. Az emberek- kel elég jól bánnak.

STEUBENVILLE, 0 . — Szo- morú eredménye lett a vasúti ko- csihiánynak e plézen a munkások- ra nézve.

A Riverside öntő telepét le- zárták s 175 embert így munka nélkül hagytak, mert a tulajdo- nosok szerint, nem bírtak rende- sen szenet kapni.

A furnace nyolc évig volt lezár- va, mikor márciusban ismét mun- kához láttak s akkor azt remél- ték, hogy állandóan dolgozni fog- nak benne.

SAGINAW, MICH. — Azt irja onnan egy magyar bajtárs, hogy a munka most menne meglehetősen, de sok az ember is, mert a jelent-

mind felveszik a bányá- ban. A szén nagyon alacsony, két láb és három-láb—négy-ich közt váltakozik a magassága s a bánya nagy részében vizesek a plézek.

COLVER, PA. — Azt irja nan Pente Sámuel magyar baj- társ, hogy a munka j ó l megy a plézen és szívesen vesznek fel min- dig magyar embert. A szén ma- gassága a bányában három és fél, négy láb közt váltakozik; a bá- nya egyenes, j ó a levegője, sza- bad lámpákat használnak, csak itt ott dolgoznak a stompokban vil- lany lámpákkal. Masina után 45 centet, pik után 75 centet, katen- lód (cut and load) után 60 cen- tet fizetnek egy ton szénért. A szénben néhol három-négy ich hó- na, néhol semmi. Az emberekkel jól bánnak s a munka állandóan megy. Oda igyekvő magyarok a fővonalon utazzanak Rexisig s on- nan mehetnek át Colverra.

RATHBURN, IOWA. — Azt ír- ják onnan, hogy a munka tűrhe- tően megy, mert ha káré van, ak- kor állandóan dolgoznak. Shaf- tos és szlopos bányák vannak, a melyekben a szén 36 inch magas s ennek a közepén egy négy inch vastagságú agyag-réteg vonul vé- gig. Nyitott lámpákkal dolgoz- nak s mindenfelé pick munka van.

Magyar csak egy-kettő van a plé- zen, inkább horvátok és taliánok dolgoznak.

MEADOWBROOK, W . VA. — Azt irja onnan Nagy Márton baj- társunk,. hogy a munka most jól megy, minden héten hat napot dolgoznak. A bánya egyenes, a szén magassága hat-nyolc és tiz lábak között váltakozik. Víz akad néhol, de sok nincsen, gáz nincs, karbájd lámpákkal dolgoznak s a munka után még széntop marad felül.

Kárészámra fizetnek s roomok- ban 42 centet, h^adingekben 48 centet, rippekben pedig, ahol dig- golni kell, 61 és fél centet adnak egy káré szénért. Ez utóbbi he- lyen a powdert is ingyen adják.

Szerencsétlenség ritkán fordul elő s az emberekkel meglehetősen bán- nak; az életviszonyok olyanok, mint másfelé. Mikor ember kell., ajánlható a telep a magyar bá- nyászoknak.

FARMINGTON, W. VA. (No. 9) Hári János bányásztestvér értesí- tése szerint a munka ott mostan meglehetősen megy s ugy a kere- set, mint a bánásmód kielégítő.

Mindig szívesen veszik a plézen a magyar bányászt.

GEORGETOWN, ILL. — Azt ir- ja onnan Párkánszky János ma- gyar testvérünk, hogy a munka most meglehetősen megy, minden munkanapon dolgoznak s embert is vesznek fel néha. A kereset is meglehetős, aszerint, hogy kinek milyen plézt juttat a szerencse. Az emberekkel jól bánnak a plézen.

Figyelem Figyelem Figyelem Magyar Szénbányászok és Burdos Gazdák

Tudatjuk önökkel, hogy a világon a legnagyobb és leggazda- gabb Acél és Vas Társaság a MIDVALE STEEL COMPANY az ösz- szes Marianna-i bánjatelepeket megvásárolta és ezeket az alant irt néven fogja dolgoztatni. Már is a munkák teljes nagy üzemben vannak, ugy a bányák, mint a koksz kemencék és a jövőben mos- tantól kezdve állandóan fognak dolgozni, minden egyes nap. Ezei?

társulat a szenet nem eladásra bányásztatja, hanem a saját szük- ségletére a nagy vasgyáraiban, melyeket több nagyobb gyári váro- sokban lehet találni. Már mostan is mindennap dolgoznak, nem mint más kisebb társulatnál, hol vasúti kocsikat nem kapnak; ezen társulat a saját vasúti kocsijait használja a szén szállításra és ki van zárva, hogy kocsi hiánya miatt ne lenne munka, és ig.v van mindennapi munka j ó munkások részére. Ezen társulatnak igen sok megelégedett magyar munkása van ugy gyáraikban, im.it. bá- nyáikban, leik már évek óta dolgoznak minden kifogás nélkül, meg vannak elégedve mindennel, mivel a társulat j ó bánásmódban ré- szesiti munkásait. Ezen bányák mind a bányász UNION-hoz tar- toznak, semmiféle munkazavarok nincsenek, nyolc órai munka idó naponta. Ami a keresetet illeti, nem mondjuk, hogy tiz dollárokat keresnek naponta, de mindenféle alkalom meg van adva a munká- soknak, hogy jól kereshessenek; és vannak munkások, kik keres- nek két hét alatt ötven dolláron felül. A telepen van 1224 egy családra épített téglaház, a házakban hideg- és melegvíz berende- zés, villany, gáz és fürdő szintén, a munkások részére nagy fürdő- ház a bánya mellett, házbér havonta szobánként két dollár, villany havonta egy dollár, gáz amennyit elhasznál; vannak két szobától nyolc szobáig a házak. A telepen római és görög kath. és más vallású templomok, nagy iskola, színház, hotel és szalon, minden- féle üzletek, gyüléstermek s minden más a munkásnép kényelmére.

A munkások vásárolhatnak bárhol is tetszésük szerint, farmerok és stórosok bejárnak a telepre. A társulatnál van egy magyar honfitársunk alkalmazva, ki a telepen honfitársaink segítségére van, szintén azoknak, leik munka után érdeklődnek, hogy hozzá forduljanak és küld felvilágosítást, mindenről. Szintén kivitte a társulatnál, hogy mindazon gazdák, kik mostan, december hónap- ban odaköltöznek, kapnak három (3) hónapig ingyen lakást, két, J négy, öt, vagy hat szobás házakat, hozzá még ha megírják" neki, • hogy egy telepről többen számítanak odamenni, ugy az útiköltség J és szállítás a bútorra lesz előlegezve, de csakis jó, állandó szénbá- % nyász munkásoknak, kik minden nap akarnak dolgozni. Ajánljak • jó bányász munkásoknak, hogy mindjárt költözzenek, mig ezen j ó i ajánlat érvényes és mig üres házak kaphatók. A bútort bármely • vasúttársaság állomásán fel léliet adni az alant adott cimre és szin- • tén arra a cimre kell írni munka, vagy bármi után is. X

A szén ezen bányákban hat lábnyi tiszta szén és villanyiám- • pák mellett dolgoznak a bányában.

Vágják ki ezen szelvény és hozzák magukkal.

CHARLES SMITH, Union Coal & Coke Co.

MARIANNA, Penna., Washington County \

P E N N S Y L V A N I A R A I L R O A D , Monongahela Division. t

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a R o m p á n i a - b u r d o s g ' a z d a Kerestetik • aki előnyös feltételek mellett elvállalná a kompánia burding háza- 5

nak vezetését. Bővebb felvilágosításért irjon magyarul THE EMPIRE COAL & COKE COMPANY Mr. E. WEINBERGER, Superintendent of Labor,

L a n d g r a f f , W . V a .

A legújabb eredeti háborús hanglemezek.

2978 (Este a lövészárokban. (Jelenetek a nagy világháborúból.) (Székely vér.

29 79 (Előőrsön az olasz határon. (Jelenetek a tábori életből.) (Kumanovo bevétele után.

2904 (Ha kimegyek a temető mély árkába. (Ének Király Ernőtől) (Aki nem züllött még soha.

és az összes Columbia lemezek legnagyobb választékban kaphatók.

® SOMMER S Á N D O R ®

GRAMOFON KERESKEDÉSÉBEN

2225 Franklin Ave., St. Louis, Mo.

K É R J E N ÁRJEGYZÉKET.

..t.*..***»*****.****...»*.».**..»..»...

Nemzeti Bank Pittsburghban

PÉNZT továbbit teljes felelősség mellett gyorsan és ponto- san, ugy rendes, mint SZIKRA TA VIRA T utján.

1 0 0 korona $ 1 2 . 0 0

Távirati dij $2.50

TÁVIRATI KÜLLDEMÉNYEK lehetőleg 100, 200, 300, 500, 1000 Korona kerek összegben küldendők.

RÉSZLETES ÁRJEGYZÉKÉRT ÍRJANAK:

First

Second National Bank

FIFTH AVE. és WOOD STREET SARKÁN. F. 0. BOX 1233 PITTSBURGH, FA.

A LEGRÉGIBB ÉS LEGBIZTOSABB BANK EGYIKE.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :