• Nem Talált Eredményt

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018."

Copied!
225
0
0

Teljes szövegt

(1)

(2)

(3) < r< « < <,. <«3 c« ( <«<. < <<:<'’ c <-. <£<«< ( u. <<. < < « «. r< « c < c <■ < <T < < (( «.

(4) v. rv.

(5) © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(6) OEE Könyvtár ÁH.EíL 2018 E R D E I. FACSEMETÉK NEVELÉSE GYAKORLATI KÉZIKÖNYV ERDŐBIRTOKOSOK, ERDÉSZEK ÉS AZ ERDÉSZETI MŰSZAKI SEGÉDSZEMÉLYZET HASZNÁLATÁRA IR T A. TO M C SÁ N Y I GUSZTÁV M. KIK. ERDÉSZETI MÉRNÖK. AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET Ál,TÁL DICSÉRETTEL KITÜNTETETT PÁLYAMUNKA. 98. FA M ETSZETTEL. KIADJA AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET.. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(7) 8tÖS íi '. -J. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(8) E. kis. m u n kát azzal a r em énynyel adom át ezennel a. n yilván osságn ak, h ogy vele némi szolgálatot teh etek szaku nkn ak. Me gír ásá r a a m agyar er dészeti ir odalom emelése érdekében oly sokat áldozó Or szágos er dészeti egyesü let ösztönzött, azzal az ism eretes p á lyá zat á va l, m elyet a csem etenevelés kér désében 1 8 8 7 -b en közzé t e t t .*) Czé lja. az egyesü letn ek az volt , hogy az erdősítésekhez. szükséges csem eték nevelésénél m egkivántató tudn ivalókat az er d őkezeléssel foglalkozó nem szakem ber ek és az er dősítések­ nél alkalm azott csekélyebb m ű veltségű egyénekkel is m egism er ­ tesse,. egy. könnyen. olyan. kis. m u nkában,. m egér thető, népszer ű. m ely. és vonzó. alapos. útm utatásait. előad ással ad ja meg. az olvasón ak. A p ályad ijat u gyan m űvem nem n yer hette. el, mer t az. elsőség d icsőségét a kön nyű n yelvezet , népszer ű és .vonzó elő­ adás felt éte le i m iatt — oly m ester r el állván szemben, a minőnek Fekete. L a jo s. t isztelt bar átom at ism er jü k az er dészeti ir o­. dalom ter én — m ásnak kelle tt átengednem . Min d am ellett fár ad ­ ságom nem veszett ká r b a, m ivel a b ír álat ar r ól győzött m eg, hogy ad ataim , nézeteim s általáb an az an yag, m elyet művem­ ben feld olgoztam , nem egészen. ér t ékn élkű li s főleg a szak­. ember ek r észér ől m egér dem li a figyelm et. *) A pályázati feltételeket lásd az Erdészeti Lapok 1887. évfolyamának 892. lapján. 1 © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(9) 4. Az ít é le t , m e ly m u n kám fe le t t kim on d a t ot t így a h e lye t t , h o gy le ve r t vo ln a fele m e lt. s én m in d en esetr e. m e gn yu gvá s s a l. lé p e k vele s za kt á r sa im e lé .*) De. m ie lő t t. kö t e le s s é gé r ze t k ife je zé s t. az. k is. m u n ká m a t. s za vá n a k. s. útra. e lőször. b o csá t a n á m , is. m ély. e n ge d e k. h á lá m n a k. a. a d ok. Or s zá go s e r d é sze t i e gye s ü le t ir á n t , h o gy m ü vem. k ia d á s á t e lh a t á r o zt a . Azu t á n köszön etem et ke ll kife jezn em. azon n eh á n y s za k ­. t á r sa m ir á n t is , a k ik t ő l a r e n d elkezé sem r e á llo t t a d a t ok e gy r é s zé t. s. épen. a zt. a. le gb e csese b b. r é s zé t , m e ly h a za i föld r ől. s zá r m a zik , szer e zte m . íg y t e s t vé r b á t yá m T o m c s á n y i G y u l a er d őm est e r n ek, k i m ás. t e kin t e tb e n is sok jó t a n á cs cs a l tám o­. ga t o t t m ü vem m e gír á s a közb en. és R e i n f u s z. Bód og. er d ő­. m e st er b a r á tom n a k, a k i szive s k é s zs é gge l s zo lgá lt fe lvilá go s í­ t á s s a l ké r d é se im r e . Bu d a p e s t e n , 1 8 8 9 . szep tem b er h ó.. A szerző.. ') A bírálatot lásd az Erdészeti Lapok 1889. évfolyamának 49—52. lapján. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(10) Tartalom jegyzék. Oldal. E l ő s z ó ........................................................................... 3 Bevezetés...................................................................................................................11. I.. R ÉSZ.. Általános tudnivalók. 1. Az erdősítéshez évenként szükséges csemete mennyiség kiszámítása 17 Az ültetés s ű r ű s é g e ...........................................................................................................17 Szabályos ü l t e t é s ...........................................................................................................18 A holdonként szükséges csemete mennyiség.................................................................19 2. A csemetekert nagyságának m e g á l l a p í t á s a ........................................23 Fanem és a csemeték k o r a ..........................................................................................23 A csemeték részére szükséges t e r ü l e t .........................................................................23 3. A csemetekert helyének m e g v á la s z t á s a ................................................27 L e j t ő s s é g ........................................................................................................................... 27 F ekv és....................................................................................................................................27 A föld m i n ő s é g e .......................................................................................................... 28 F e lü g y e le t........................................................................................................................... 29 B e á r n y é k o l á s ...................................................................................................................29 Ví z .................................................. • ................................. 29 4. A csemetekert k itű z é s e ................................................................................. 30 A csemetekert a l a k j a .................................................................................................. 30 Derékszög kitűzése k e r tiz s in ó r r a l................................................................................. 30 5. A föld megművelése és a csemetekert beosztása . . . . 32 A terület k itisztítása..........................................................................................................32 A föld f e lá s á s a ...................................................................................................................33 A csemetekert b e o s z tá s a ................................................................................... . 34 Csemeteágyak k é s z í t é s e .................................................................................................. 35 A vetésbarázdák i r á n y a .................................................................................................. 36 Lépcsőzetes c s e m e t e á g y a k ..........................................................................................36 © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(11) 6 Oldal. 6. A csemetekert bekerítése. O rk u n y h ó .........................................................37 Fonott sövénykerités...........................................................................................................38 ........................................................................38 Lécz k e r í t é s ...................................• Deszka k e r í t é s ...................................................................................................................39 Patics k e r í t é s ...................................................................................................................39 Rúd k erítés........................................................................................................................... 39 Tövis k e r í t é s ...................................................................................................................39 40 Drót k e r í t é s .................................................. 40 Eleven sövény ............................................................................................................. Ö r k u n y h ó ........................................................................................................................... 42 7. A vetőmag beszerzése és m e g v iz s g á lá s a ................................................ 42 A jó mag k e l l é k e i .....................................................................................................42 A magfák m egválasztása............................................................................................ 43 A mag beszerzése idegen h e l y r ő l ............................................................................43 Próba m a g ............................................................................................................................44 A mag m e g v i z s g á l á s a .................................................................................................. 45 8. A mag elv eté se.................................................................................................. 48 A soros és teljes v e t é s .................................................................................................. 48 A vetés s ű r ű s é g e ........................................................................................... A vetőmag mennyiségének m e g h a tá ro z á s a ................................................................. 51 A vetésbarázdák k é s z í t é s e ..........................................................................................52 A vetésbarázdák szélessége és m é l y s é g e .................................................................55 A v e t é s ........................................................................................................................... 55 A vetés v é d e l m e ...........................................................................................................59 9. A csemetekert g o n d o z á s a ......................................................................... 60 Gyomlálás és k a p á l á s .................................................................................................. 61 A csemeték védelme a kifagyás e l l e n ......................................................................... 63 A csemeték ö n t ö z é s e .................................................................................................. 64 A csemeték b e á r n y é k o l á s a .......................................................................................... 64 A sűrűn kelt vetés á t r i t k i t á s a ..................................................................................65 A csemetekert megvédése a kártevő állatok e l l e n ................................................ 66 10. A csemetekert földjének jókarban t a r t á s a ........................................67 Erdei t e l e v é n y ...................................................................................................................67 Gyeptrágya, g y o m trá g y a .................................................................................................. 68 .6 8 Keverék trágya, vagyis c o m p o s t .................................................................. 69 Gyephamu . 70 ............ ..................................... ..................................... F a h a m u ..................................... ................................................................................................................... 70 Istálló trágya Zöld trá g y a ...........................................................................................................................71 Talajjavitás trágya n é l k ü l .......................................................................................... 71 11. A csemeték is k o lá z á s a ..................................................................................72 Az átiskolázás s ű r ű s é g e .................................................................................................. 72 73 A csemeték k i s z e d é s e .................................. Az átiskolázási m u n k a .................................................................................................. 73 © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(12) 7 Oldal. 12. A csemeték kiszedése és c s o m a g o l á s a ................................................ 76 A csemeték megnyesése és c s o n k ítá s a ......................................................................... 77 A csemeték csom agolása.................................................................................................. 77 Gomos csemeték kiszedése és c so m ag o lása.................................................................79 13. A csemetenevelés k ö lts é g e i......................................................................... 79 Példa a csemetenevelés költségeinek k is z á m ítá s á r a ................................................80. II. R É S Z . A főbb erdei fanemek csemetéinek nevelési módja. 1. T ö l g y .................................................................................................................. 85 Kocsános t ö l g y ...................................................................................................................86 Kocsántalan t ö l g y ..................................................................................................... 8 6 Molyhos t ö l g y .................................................................................................................. 87 Magyar t ö l g y ...................................................................................................................88 Csertölgy ........................................................................................................................... 90 A tölgyfaj m egválasztása.................................................................................................. 91 A makk szedése...................................................................................................................91 A makk s z á r í t á s a .................................................. 93 A makk t e l e l t e t é s e .......................................................................................................... 93 A csemetekert helyének m egválasztása.........................................................................96 A csemeték részére szükséges t e r ü l e t .........................................................................97 A föld m egm űvelése.......................................................................................................... 98 A makk megvizsgálása és elvetése............................................................................... 100 A csemeték á p o l á s a ........................................................................................................ 105 A csemeték i s k o l á z á s a ................................................................................................ 106 A csemeték kiszedése és csomagolása . . ' .......................................................107 2. Á k á cz.................................................................................................................108 A mag gyűjtése és e l t a r t á s a ........................................................................................110 A csemetekert helyének m egválasztása....................................................................... 110 A csemeték részére szükséges terület. ....................................................................... 111 A föld m egm űvelése.................................................. 112 A mag megvizsgálása és e l v e té s e ............................................................................... 113 " A csemeték á p o l á s a ........................................................................................................ 115 A csemeték i s k o l á z á s a ................................................................................................ 116 A csemeték kiszedése és c s o m a g o lá s a ....................................................................... 117 3. Szelíd g e s z t e n y e ........................................................................................117 A gesztenye gyűjtése és e l ta r tá s a ................................................................................119 A csemetekert helyének m egválasztása.................................................. . 120 A csemeték részére szükséges t e r ü l e t ....................................................................... 120 A föld megm űvelése........................................................................................................ 122 A gesztenye megvizsgálása és e lv e té se .......................................................................122 © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(13) 8 Oldal. A A A A. csemeték á p o lá s a ......................................................................................................... 123 csemeték i s k o l á z á s a ................................................................... 124 gesztenye csemeték n e m e s íté s e ................................................................................124 csemeték kiszedése és c s o m a g o lá s a ................................................................... 125. A A A A A A A A. 4. K ő r i s ................................................................................................................. 125 mag gyűjtése és eltartása ................................................................................127 csemetekertnek való hely m eg v álasztása............................................................... 128 csemeték részére szükséges t e r ü l e t ....................................................................... 128 föld m egm űvelése.........................................................................................................129 mag megvizsgálása és e lv e té s e ................................................................................130 csemeték ápolása . . . . • ............................................................... 131 csemeték i s k o l á z á s a ........................................................................... 132 csemeték kiszedése és c s o m a g o lá s a ....................................................................... 133. A A A A A A A A A A A. 5. J u h a r ................................................................................................................. 133 fürtös juhar .........................................................................................................133 korai j u h a r ................................................................................................................. 135 mezei j u h a r ................................................................................................................. 135 mag gyűjtése és e l t a r t á s a ............................................................................ . 136 csemetekert helyének m egválasztása.................................................. 140 csemeték részére szükséges t e r ü l e t ........................................................................140 föld m egm űvelése.........................................................................................................141 mag megvizsgálása és e lv e té s e ................................................................................142 csemeték á p o l á s a .........................................................................................................142 csemeték i s k o l á z á s a ........................................................................... . 143 csemeték kiszedése és c s o m a g o lá s a ........................................................................143. A A A A A A A A A A A A A A A A. 6. S z i l ................................................................................................................. 144 kopasz (mezei) s z i l .................................................................. 144 hegyi szil .........................................................................................................145 nyolczhimü (venicz) s z i l ........................................................................................ 145 mag gyűjtése és e l t a r t á s a ........................................................................................ 148 csemetekertnek való hely m e g v ála sztása...............................................................148 csemeték részére szükséges t e r ü l e t ....................................................................... 148 föld m egm űvelése.........................................................................................................149 mag megvizsgálása és e lv e té s e ................................................................................150 csemeték á p o l á s a .........................................................................................................151 csemeték i s k o l á z á s a .................................................................................................151 csemeték kiszedése és c s o m a g o lá s a ....................................................................... 151 7. É g e r ................................................................................... 152 mezgés é g e r ................................................................................................................. 152 hamvas é g e r ................................................................................................................. 154 havasi é g e r ................................................................................................................. 154 mag gyűjtése és e l t a r t á s a ................................................. 154 csemetekert helyének megválasztása ........................................................................155. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(14) 9 Oldal. A A A A A A. csemeték részére szükséges t e r ü l e t ....................................................................... 155 föld megművelése ......................................................................................................... 156 mag megvizsgálása és e lv e té s e ................................................................................156 csemeték á p o lá s a .........................................................................................................158 csemeték i s k o l á z á s a ................................................................................................ 158 csemeték kiszedése és c s o m a g o lá s a ....................................................................... 158. A A A A A A A A. 8. Lúczfenyö . 158 tobozok gyűjtése, a mag kipergetése és e l t a r t á s a .............................................. 159 csemetekertnek való hely m e g v ála sztása...............................................................162 csemeték részére szükséges t e r ü l e t ....................................................................... 163 föld m egm űvelése.........................................................................................................164 mag megvizsgálása és e lv e té s e ................................................................................165 csemeték á p o lá s a .........................................................................................................167 csemeték i s k o l á z á s a .................................................................................... 168 csemeték kiszedése és c so m a g o lá sa ....................................................................... 169. 9. J e g e n y e f e n y ö ................................................................................................ 170 A mag gyűjtése és eltartása . 171 A csemetekert helyének m egválasztása.......................................................................171 A csemeték részére szükséges t e r ü l e t ....................................................................... 172 A föld m egn övelése.........................................................................................................173 A mag megvizsgálása és e lv e té s e ................................................................................173 A csemeték á p o lá s a .........................................................................................................174 A csemeték i s k o l á z á s a ................................................................................................ 175 Jegenyefenyö csemeték nevelése csemetekerten k ív ü l..............................................176 A csemeték kiszedése és c s o m a g o lá sa ....................................................................... 176 A A A A A A A A. 10. E r d e i f e n y ö ................................................................................................ 176 mag gyűjtése és eltartása . 177 csemetekert helyének m egválasztása.......................................................................178 csemeték részére szükséges t e r ü l e t .......................................................................178 föld m egnö velése.........................................................................................................180 mag megvizsgálása és e lv e té s e ................................................................................180 csemeték á p o l á s a ........................................................................................................ 180 csemeték i s k o l á z á s a ................................................................................................ 181 csemeték kiszedése és c s o m a g o lá s a .......................................................................182. A A A A A A A A. 11. F e k e t e f e n y ö ................................................................................................ 182 mag gyűjtése és e l t a r t á s a ........................................................................................183 csemetekert helyének m egválasztása....................................................................... 183 csemeték részére szükséges t e r ü l e t ....................................................................... 184 föld m egm űvelése........................................................................................................ 184 mag megvizsgálása és e lv e té s e ............................................................................... 184 csemeték á p o l á s a ........................................................................................................ 185 csemeték i s k o l á z á s a ................................................................................................ 185 csemeték kiszedése és c s o m a g o lá s a .......................................................................186. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(15) 10 Oldal. A A A A A A A A. 12. V ö r ö s f e n y ö ................................................................................... 186 mag gyűjtése és e l t a r t á s a ........................................................................................187 csemetekert helyének m egválasztása....................................................................... 188 csemeték részére szükséges t e r ü l e t ....................................................................... 188 föld m egm űvelése.........................................................................................................189 mag megvizsgálása és e l v e té s e ............................................................................... 189 csemeték á p o l á s a ........................................................................................................ 191 csemeték i s k o l á z á s a ................................................................................................ 191 csemeték kiszedése és c s o m a g o lá s a ....................................................................... 192. A A A A A A A A. 13. H a v a s if e n y ö ................................................................................................ 192 mag gyűjtése és e l t a r t á s a ........................................................................................193 csemetekert helyének m egválasztása....................................................................... 194 csemeték részére szükséges t e r ü l e t ....................................................................... 194 föld megm űvelése.........................................................................................................196 mag megvizsgálása és e l v e té s e ............................................................................... 196 csemeték á p o l á s a .........................................................................................................196 csemeték i s k o l á z á s a ................................................................................................ 197 csemeték kiszedése és c s o m a g o lá s a .......................................................................197. F ü g g e lé k . 1. A csemetenevelésnél előforduló munkák költségeinek kiszámítására szol­ gáló adatok t á b l á z a t a ........................................................................................198 2. Árjegyzék az 1888—1889. évben eladásra hirdetett magvakról . . . 205 3. Árjegyzék az 1888—1889. évben eladásra hirdetett csemetékről . . . 212. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(16) BEV EZETÉS. Soka n van n ak m ég er d őb ir tokosain k között, a k ik az erdőr e csak akkor gon d oln ak, a m ikor fá r a , va gy a fa ár ár a van szü kségü k, az erdő áp olá sá t és a le t ar o lt te r ü le te k beer d ősitését p e d ig a jó ist en gon d jair a b izzák, m ivel a zt t a r t já k , hogy m e g n ő a z m a g á t ó l is . Iga z , h ogy er d ein k legn agyobb r észét nem vet et te , nem ü ltette sen ki, m eg h ogy ed d ig sok er dőnk nem n agy gon dozásban r észesü lt, de viszon t azt sem le h e t t a ga d n i, h ogy sok erdő p u szt u lt el azokon k ivü l is , a m elyeket szán d ékkal ir t otta k ki szán tókn ak, r ét ekn ek. Ho gy több nem p u sztu lt el, ezt sok h elyen csak an n ak köszön h etjü k, h ogy h ajd an s o k v o l t a z e r d ő é s k e v é s a z e m b e r , a k i p u s z t ít s a . Ha jd a n az ember csak a fa ja vá t sze d egette , vá lo ga t t a ; a n a ­ gyon vastagot, a m elyet nehéz le t t volna led ön te n ie , e lszállítan ia, ott h a gy t a ; a n agyon vé kon yát , gör b ét, göcsöst p ed ig nem ta r totta ér dem esn ek a le vá gásr a, ép ú gy, m in t a kevésb é ér tékes fan em eket. A b ü kk, gye r tyá n , n yá r , n yír m ellől kiszed egett e az ér tékesebb t ö l­ gye t , kőr ist , ju h a r t , feuyőt. Ily gazd álkod ás m e lle tt ér tékben csökken t u gyan , de nem p usztu lt el az er d ő, m er t az im itt-a m ott kisze d egete tt fák h e lyé t a szom ­ szédos fá k m a gja b e vete tt e. Most azon ban , a m ikor felesleges erdőnk m ár n in csen, és h a egyes vid é ke ken van is , ezt a fe leslege t ér t éke ­ síten i tu d ju k, nem oly válogatós az em ber s e m iatt a h ajd an divó szá la lás h elye tt, n a gy kit er jed ésű te r ü leteke t, n éh a egész h e gyold a­ la k a t vágu n k tar r a. Az ily gazd álkod ás m ellett h iáb a vá r ju k, h ogy a le t a r o lt ter ületeken ön m agát ól uj erdő n őjjön , kiváltké p en h a nem elé gszü n k m eg a zzal, h ogy az er dőnek a fájá t for d ítot tu k ja vu n kr a , hanem a vágáste r ü le te k le ge lt et ésé vel is h aszn ot akar u n k az erdőből h uzn i s ez á lt al m egakad ályozzu k, h ogy a ter m észet lassú m u n kája, legaláb b r észben h elyr eh ozza m ulasztásain kat. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(17) 12 A let ar olt er d őter ü leteket, h a föld jü k jó és fekvésü k ked vező, csa kh am ar ellep ik a külön féle gyom ok, cse r jé k, tu skó- és gyökér sa r ja k, később ezek véd elm e a la tt , a netán it t -o t t m egh agyott fákr ól, vala m in t a kü lön féle fákn a k szél á lt al oda hor d ott szár n yas vagy p elyh es m agjá ból a fák is m egteleped nek s ilykép en , ha a ter m é­ szete t e lassú m u n kájáb an nem za va r ju k, a r é gi erdő h elyén hosszú idő m ú lva b ár , legaláb b oly erdő kele tke zik, a m ely a t a la jt a te ljes e lp u sztu lástól m egóvja . Az igy kele tkezet t erdő azonban csak ár n yéka an n ak, a m elyet az em ber egy kis fár a d ságga l és fél an nyi idő ala tt ter em ten i képes lenn e. Ha azon ban a let ar olt erdőt a legelt etéstől nem kím éljü k, vagy h a a te r ület m er edek, a föld köves, sziklás va gy laza h om ok, az első években m egter m ett gyom ok, fü ve k, cser jé k a n ap n ak szélnek kit e t t földr ől csakh am ar apadn i kezd en ek s a legelő m ar h a kör m ei alatt n em sokár a lepu sztul az utolsó fű szál is ; a lekop asztott föld et aztán m egtá m ad ja az eső és a s z é l; am az lem ossa, emez elh or d ja a ter mő r é t e ge t s a h ajd an i erdő h elyén , a m elyen egy kis gon dozással uj er dőt te r em th ett ü n k voln a, haszn aveh etetlen kop ár ság kele tkezik. Na gyjá b a n ez a tör tén ete azokn ak a kop á r sá gokn a k, a m elyek oly sok gondot okozn ak a bir tokosn ak és er désznek egyar án t . Ily ­ kép en p u sztu lt el előd eink gon d atlan sága folytá n sok erdő s talán m ég több van r észben az ő, de r észben m ár a mi gon d atlan sá gu n k folytán p u sztu lófélben . A p u sztu lás sok helyen oly lassan h ala d előr e, h ogy nem is vesszü k észr e, csa k a kko r , a midőn fáb an szűkölköd n i kezd ü n k, ilyen kor p ed ig m ár nem kön nyű a m u lasztásokat h elyr e h ozn i, m ert a vágh ató erdő feln eveléséh ez hosszú időre van szü ksé g. S b izon yár a ez is egyik oka sok erdő p u sztu lá sán ak, m er t az önző ember sajn ált a a fá r ad ságot és költ sé ge t az olyan r a, a m inek közvetlen h aszn át m eg­ ér n i kilá t á sa nem v o lt ; p ed ig an n ak, a ki azt az erdőt, a m elyet nem ő n evelt fe l, levágn i ké sz, köteletsége ar r ól gon doskod ni, hogy a r égi h elyén , u tód ain k r észér e, uj erdő n ő jjö n ; kötelessége an n yival in káb b , m er t h isz a le vá go t t fa bizon yár a n agyobb ér téket kép visel, m in t az a költsé g és fár ad ság, a m it az uj erdő telep ítésér e kell for ­ d ít a n u n k ; a z t e h á t a k i a z e r d ő t f e l ú j í t j a , n e m is a s a ­ já t já b ó l k ö lt , h a n e m c s a k a n n a k e g y r é s z é t a d ja v i s s z a az e r d ő n e k , a m i t n e k i a z e r d ő j u t t a t o t t . © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(18) 13 Ho gy az er d őgazda e kötelességét te lje sít h e sse , az erdőben minden m u n káját akké n t ke ll végezn ie, h ogy a le vá go t t erdő helyén m en n él r övidebb idő a la t t ú j, m ég p ed ig h a leh e t, a r égin él szebb és job b erdő kele tkezzé k. So k erdőt leh et a ter m észet segítségével akké n t fe lú jíta n i, hogy a te r ü le t bevetését, a fákn a k nem egysze r r e , han em fokozatosan tör ­ ténő k ivá gá sá va l, m agár a az erdőr e bízzuk. (Ter m észetes felú jítás). S h elyesen is te sszü k, h a ily esetekben a ter m észet m u n káját fe l­ h a szn á lju k. Nem m in d en ü tt alkalm azh ató azonban a fe lú jít á sn a k ez a m ód ja , s az oly h elyeken is, a h ol alkalm azh ató, a kih aszn álá st kör ülm én yesebbé, költ ségesebbé t e s zi, s ezér t gyakr an vagyu n k kén y­ t e len e k vetéshez vagy ü ltetésh ez fogn i. (Mester séges felú jítá s). V e t é s s e l az oly te r ü le te ke n , a hol nem kell a ttól ta r ta n u n k, h ogy a gyom és fű eln yom ja, a fagy kih ú zza , vagy a nap heve le ­ p er zseli a vetésb ől szár m azó zsen ge csem etéket, szin tén czélt ér h e­ tü n k, m ég p ed ig külön ösen az oly fan em ekn él, a m elyek csemetéi kicsi kor u kban is elé g er ősek ar r a, hogy a gyom okkal, fűvel m egkü zd je n e k, a fagy és a szá ly tön kr e ne t e gye ő k e t ; m áskülön ben kén yte len ek leszü n k az er d őtelepítésh ez csem etéket h aszn áln i vagyis ü lte t n i. Az ü l t e t é s h e z oly csem etéket n evelh etün k, a m ilyen ek a beer dősitendő ter ületr e a le galkalm asab b ak ; a h ol te h át a gyom ok, fagy va gy aszály fen yegeti a csem etéket, er ősebbeket, m ás h elyekr e p ed ig gyen gébbeket ü lte t ü n k ki. A vet és és ültet és között való vála sztá sn ál figyelem be veendő m ég az is , h ogy a vet ésh ez sokkal több, 3— 4 -sze r an n yi m agr a van szü ksé g, m er t az e lve te tt m agból és a k ik e lt csem etékből sokkal több p u sztu l el az er dőben, m in t a cse m e t e ke r t b e n ; h ogy továbbá az egyesével elü lte te tt csem eték job b an és gyor sabban n őn ek, m in t a vetésb ől szár m azók, a m e lye k az egyes fészkekb en csop or t okat ké ­ p ezve , egym ást n yom ják m in d ad d ig, a m ig a csop or tból a leger ősebb csem ete a többit t ú lszá r n ya lja . Csem eté kr e kü lön ben m ég azon esetben is szü ksé gü n k h a a ká r vetés, akár p ed ig a fán ak fokozatos kih aszn álá sa ú jít ju k fel az er d őt, m ivel az ily m ódon kele t ke ze t t fiatalosok gain ak p ótlá sár a alkalm asab b ak a csem eték, m in t a m a g. S ez. lesz, ált al héza­ okból. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(19) 14 b átr an elm on d h atju k, h ogy az, a k i er dejében jó l a ka r gazd álkod n i, a csem etéket nem n élkü lözh eti. A szükséges csem eté ket beszer ezh etjü k az er dei vet ésekb ől, va gy a fokoza tos kih a szn á lá s a la t t álló e r d ő k b ő l; az ily csemeték azon ban r endesen a le gd r á gá b b ak, m er t felker esésü k, a k iá sá s, cso­ m agolás és szá llítá s igen sok időbe és költségbe ke r ü l, s a m ellett az ily csem eték, de különösen gyöker eik n agyon szab álytalan növésü e k, elü lteté sü k te h át fár ad ságos és költséges. E m iatt a csem ete­ beszer zésn ek e m ódjához csa k végső szü kségben for d u lju n k. Ha so n ló ­ kép en csak szükségből for d u lju n k m ásokhoz csem etekér t, m er t az ily csem eték, különösen h a nagyobb távolságb ól ke ll azokat beszer ezni, szállítás közben könnyen elr om lan ák, vagy nem akkor ér keznek m e g, a m ikor az ültetésr e legalkalm asab b az id őjár ás, legolcsóbb a m un kaer ő. Min dezen h átr án yokn ak e le jét veh e tjü k az á lt a l, h ogy a cseme­ t é ke t m agu n k n e ve ljü k, és p ed ig va gy csak felületesen m egm ű ve lt-, va gy ke r tile g m üveit föld ben , va gyis c s e m e t e k e r t b e n . Ha csak felü lete sen m egm űvelt föld be ve t jü k el a m agot, job b ak leszn ek u gyan csem etéin k, m in t azok, a m elye ke t az erdőben a fák aló l, va gy a bevetett vágásokb an szedünk össze, m in d azon álta l ezek gyöke r e i sem leszn ek oly szabályosak, m in t a gondosan m egm űvelt föld b en , va gyis a csem eteker tben nőtt csem eték gyöker e i. A csem eteker t le h et á l l a n d ó va gy i d e i g l e n e s , a szer int a m in t hosszabb id e ig, avagy csak 1— 2 -szer i bevetésr e h a szn á l­ ju k azt. Az i d e i g l e n e s c s e m e t e k e r t e k n e k az álla n d ókka l szem ben az az előn yü k, hogy a beer dősitendő te r ü le t közelében készíth etők, a csem etéket te h át nem ke ll m esszir e s zá llít a n i. Er r ő l gon doskod ni főle g a gom os-, vagyis az oly csem etékn él van szü ksé g, a m elyeket gyöker ek kör ü l h a gyott föld gom óval e gyü t t akar u n k kiü lt e t n i, mert az ily csem eték a földgom ó m iatt sú lyosak, n a gy távols ágr a való szá llít á su k te h á t igen költsé ges lenn e. Egy további előnye az id e ig­ len es csem eteker tekn ek az is , h ogy h a föld jü k e lé g jó , a tr á gyá zá st az 1— 2 -szer i bevetésn él m ellőzh etjük, h olott az állan dó csem eteker t föld jé t okvetlen ül tr ágyázn u n k ke ll. Az á l l a n d ó c s e m e t e k e r t e k n é l viszon t a te lep íté ssel, t e ­ h át a ter ületn ek a köve ktől, gyöker e ktől való kit iszt ít á sa , föld egyen © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(20) 15 geté s, b eker ítés stb . m un kával jár ó költ sé ge k nem ism étlőd n ek oly gyakr an , h ogy a csem eteker t h elyé t, fekvés és a föld m inősége te kin ­ tetében job b a n m e gválaszth at ju k, m in t az id eiglen es csem eteker tekn él, h ogy továb b á a csem eteker t ber endezésér e, beker ítésér e, a föld m eg­ m űvelésér e nagyobb gon dot for d íth atu n k, m er t a telep íté s költségei több évr e oszth atók fe l, vé gü l h ogy az állan dó csem eteker tet oly h elyen készíth etjü k, a h ol a fe lü gye le t és h ozzáfér het és kön nyebb. Viszo n t azon ban , a m ig az id eigle n es csem eteker teknél a föld 1 — 2szeri bevetésr e t a la jja vít á s (tr ágyázás) n é lkü l is h a szn álh a tó, az állan dó csem eteker tek föld jé n ek jó kar b an ta r tásár ól tr á gyá zá ssa l kell gon doskod n un k. Ez e k szer in t e gyik h elyen á lla n d ó-, m ásik h elyen id eiglen es csem eteker t telep ítése lesz czélszer ü bb. Az id eiglen es csem eteker tek te lep ítésén él csakis a ke r íté st ké szíth e tjü k egyszer ű bbr e, gyen gébbr e , m in t az állan d ó csem eteker tekn él, egyebekben a te lep íté sse l és csem eten eveléssel jár ó m un kák u gyan azok, m in t az állan dó csem ete­ ker te kn él, ép ez okból az egyes m u n kák felsor olásán ál ar r ól, hogy vájjon á llan d ó- vagy id eiglen es csem eteker tr ől va n -e szó, nem fogun k m egem lékezn i. A csem eten evelésnél van n ak olyan á l t a l á n o s t u d n i v a l ó k , a m e lye ke t m in den fanem nél e gya r án t figyelem be ke ll ven n i, s v i­ szon t olyan ok, a m elyek csak bizonyos fan em ekr e vo n a t ko zn a k; s ezér t, h ogy az általán os tu d n ivalókat m ind en egyes fanem nél r észle ­ tesen felsor oln i ne kelle ssen , a t á r gya t ké t r észr e osztott u k, az I. Részben az ált alán os szab ályokat, a II. Részben p ed ig az egyes fan em ek csem etéin ek nevelésén él követen dő e ljár ást sor olván fel. Azon fe lü l a fü gge lé kb en a csem etenevelés költsé gein e k kiszám ítá sáh oz szükséges a d a tokat egy tá b lázatb a fogla lt u k össze s u gyan csak ott a kü lön féle fam agvak és csem eték ár air ól az 1888. és 1 88 9. évi ár jegyzékekből két tá b lázatot állítottu n k össze, h ogy az, a kin ek csem etét va gy m agot kell vásár oln ia, va gy p ed ig elad n i va ló ja van , az ár ak felől ném i tá jékozást szer ezhessen.. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(21) © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(22) I. R É S Z . Á lta lá n o s tu d n iva lók . 1. Az er d ősíté sh ez é ve n ké n t szü ksé ges cse in ete m en n yiség k iszá m ít á sa . Csem eté r ől m in dig a n n y i é v v e l e l ő r e kell gon d oskod n un k, a h án y éves csem etér e szü kségü n k van . A jó er d őgazd án ak m ár előre szám ba ke ll venn ie azokat a ter ü le te ket, a m elyek a le gkö ze ­ lebbi években beer dősités alá fogn ak ker ü ln i, m ég p ed ig ú gy a r en des vá gá soka t, m in t a netán beer d ősitésr e szán t kop ár okat, felh agyott szán tókat, lege lő ke t, r ét eket s m eg is ke ll vizsgáln ia m in d ezeket a föld m in őségér e, a fekvésr e s egyéb ter m őhelyi viszonyokr a n ézve, h ogy m e gh at ár ozh assa, m elyik h elyr e m ily fan em et lesz legczélszer übb te lep íten i és m i l y e n i d ő s c s e m e t é k k e l , m i l y s ű r ű ü l t e t é s ­ s e l fog a r á n yla g a legkeveseb b költsé gge l, a legr övidebb idő a la t t , de a m e lle tt biztosan czélt ér n i. És h a ezeket a kör ülm én yeket mind jó l m egfon tolta, tu d n i fo gja , h ogy éven kén t m ennyi és m ilyen csem ete n evelésér ől k e ll gond oskod n ia. A ki ezt nem te szi, sokszor lesz kén yte len tap aszta ln i vagy azt, h ogy nin csen elegendő csem etéje, vagy hogy azok nem olyan ok, m in t a m ilyen ekr e épen szü ksége leu n e, kén ytelen lesz e n n élfogva az er dősítést az erdő ta lajá n a k kár os hever tetésével néh án y évr e e l­ h a la szta n i, va gy oly csem etéket kiü lt e t n i, a m elyek fan em r e, kor r a, minőségr e n ézve a ter m őhely igén ye i, va gy az erdő jövedelm ezősége szem pon tjából m e g nem feleln e k. A legjob b esetben p ed ig sokkal több csem etéje le s z, m in t a m enn yir e szü ksé ge voln a, ezzel teh át csak h a szta la n u l növelte az er dőm űvelés költsé geit. Az egy é vi csem ete szü kséglete t az e gy év a la t t beer dősitendő te r ü lete k n a gysá gá b ól és az ü ltet és sű r űségéből szám ítju k k i. A z ültetés sűrűsége. A l ü ltetés sűr űségén ek m egh atár ozása n agyon lén yeges kér d és, nem csak azé r t , m er t ettől fü gg a z, hogy m en nyi csem etér ől ke ll gon d oskod n un k, hanem az er d ősítéssel jár ó egyéb költsé gek és az erdősítés siker essége szem pon tjából is . Me r t h a sűr űbben ü lt e t ü n k, m in t a h ogy azt a kör ülm én yek p a r a n cso ljá k, az er d ősítés költsé geit h aszta la n u l n öveljü k, ha ellen ben r it káb b an m in t a h ogy ke lle n e , en nek m eg az erdő va llja kár át.. 2 © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(23) 18 Jó er őteljes ta lajo n r itkábban ü lt et h et ü n k, ellenben a szár az, köves, vízm osá sokn ak, a n ap n ak és széln ek erősen kit e t t ta lajon , vala m in t futóhom okon , sűr űbben ke ll ü ltet n i, h ogy a föld et a fia ta l erdő m in él előbb beár n yékolja és m egvédje a nap h eve , a szelek és zápor ok ellen . A t a la j m inőségén k ívü l azonban figyelem be veendő it t m ég az is , hogy vájjon a fiata lost, h a az a sűr ű ü ltetés folytán kor án fog zár ód ni, kép esek leszü n k-e id ejében m e g r i t k i t a n i , hogy ez á lt al az egyes fácská k n övekvését elősegítsük s egyszer sm in d m egóvju k fia ta l er dőnket a tú lságos sűr ű s ezér t hosszúr a n yúlt vézn a, h a jlé ­ kon y tör zsű su r ján osokb an oly gyakr an előfor duló h ó- és zú zm ar a­ tör éstől. A nagyon kor ai r it kításn ál az ahoz szükséges munkaer ő va gy költsé g jön szám ítá sb a. Ha a r it kításn ál kiker ü lő vékon y, félig vagy egészen elszár ad t fá cská k ár a a m u n ka költ sé ge it , h a nem is egészen , de legalább n agyr észt m egté r íti, a sűrűbb ültetésr e szán h atju k m agu n ­ ka t m ég a job b t a la jja l bir ó te r ületek beer dősitésénél is , m e r t a j ó t a l a j n a k is c s a k h a s z n á r a v á l i k , h a m i n é l e l ő b b z á r ó ­ d i k f e l e t t e a z e r d ő . Ha ellenben ar r a n in cs k ilá t á s, hogy kor án fogh assu n k a r it kításh oz, csak az oly silán yab b , va gy a nap h evén ek, vízm osásn ak, széln ek kit e t t talajokon ü ltessü n k sű r ű n , m elyek a m ielőbbi beár n yékolásr a r ászor u ln ak. Az ültetés sűr űségén ek m eghatár ozásán ál szám ításb a kell ven n i továbbá azt is , h ogy m i l y fa n e m m e l é s m i l y i d ő s c s e m e t é k ­ k e l fogun k er d ősíten i. Az oly fan em eket, a m elyek az első években gyor san nőnek, r it káb b an , a lassabban növőket ellenben sűr űbben kell ü lte t n i, és p ed ig ann ál sűr űbben, m inél fiata labb és gyen gébb cse­ m eté ket h aszn álu n k az er dősítésr e, m er t az ezekből szárm azó er d ő, a n n ál később fo gja a t a la jt beár n yékoln i. Főbb fanem ein k közü l leggyor sabban nő fia ta l kor ában az á k á c z , u tá n a következn ek, a lom bos fák közü l az é g e r , k ő r i s , j u h a r , s z i l , t ö l g y ; a fen yőfélék közü l leggyor sabb növésű a v ö r ö s ­ f e n y ő , után a az e r d e i f e n y ő , f e k e t e f e n y ő és l ú c z f e n y ő , s leglassúbb a h a v a s i fe n y ő és a j e g e n y e f e n y ő . Szabályos ültetés. Ha b á r az erdőben az egészen szabályos ü ltetést, — a m ikor t . i. a csem eték egym ástól bizon yos szabályos távolságban ü lte t te tt n e k k i, — a tu skók, kö ve k, bokr ok nem is en ­ ged ik m eg, legfelje b b az erdei tiszt ásokat, fe lh agyo t t legelőket, r éteket stb. ü ltet h et jü k be ily szabályosan , a csem etem enn yiség kiszám ításán ál m égis bizonyos szabályos ü ltet ési módból ke ll kiin d u ln u n k, m er t e n élkü l nem tu d u n k szám ítan i. A szabályos ültetési módok közül a gyakor latb an legin káb b a s o r o s - é s n é g y e s h á l ó b a n v a ló ü l t e t é s t a lál alkalm azást, m ár csak azér t is, m er t e kettőnél kön nyebb a m un ka és könnyebb a szám itás, m in t a többi szabályos ültetési m ódnál. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(24) 19 Min d en olyan szabályos ü lt e t é st , a 1-sö ábr a, m elyn él a csem eték egyenlő távolságban futó sor okban és a sor okban ism ét egyen lő, ® * ® h ab ár a sor közökt ől eltérő távolságban van n ak kiü lte tve , sor os ü ltetésn ek n evez­ h e tn é n k, az er d észet azonban s o r o s ü l<•>------ -------- ---------©.------ @ t e t é s a la t t csak a zt az ültetési m ódot é r t i, a m ely m e lle tt a sor ok köze, vagyis a s o r t á v o l s á g n a g y o b b v a g y k i___ o _ _ . _ s s e b b , m in t a sor okban a csem etékn ek egym ástól való t á vo lsá ga, azaz a c s e m e soros ü lt eté s, t e t á v o l s á g . (Lásd az 1. áb r át.) Az oly sor os ü ltet ést, a m elyn él a sor távolság és a csem ete­ t ávols ág egyen lő, n é g y z e t h á l ó b a n (kötelékben) való ü ltetésn ek n evezzü k azér t , m er t 4 szomszédos csem ete m indenkor egy egyenlő old alokkal biró n égyszöget (négyzetet) kép ez. (Lásd a 2. ábr át.) Ezeken kívü l m ég két más szabályos ültetési módot ism er ü n k: a h á r m a s (hár om szögű) k ö t e l é k b e n és az ö t ö s k ö t e l é k b e n való ü lt e t é s i'm ó d o t . 3 -ik áb r a.. Hár m as ü lteté s.. A h á r m a s k ö t e l é k b e n a csem eték közü l az egym áshoz legközelebb eső hár om csemete e gy oly hár om szöget kép e z, a m elyn ek m ind en old ala egyen lő. (Lásd a 3 -ik áb r á t.) Az ö t ö s k ö t e l é k az á lt a l szár 4 -ik ábra. m azik, h a a n égyzet kötelékn él a 4 — 4 csem ete á lt al kép eze tt n égyszög közepébe egy ötödik csem etét ü ltetü n k, (iásd a 4. á b r á t), ez ötöd ik csem eték azon ban e gy­ m ás között e gy kü lön n égyzet h álót kép e zn e k, az ötös kötelék en n élfogva nem egyéb, m in t ké t válogató sor ú n é gy­ zet köt elé k.. A holdanként szükséges csemete­ mennyiség kiszámítása. A csem etem en nyi­ ség kiszám ítá sán ál legczélszer ü bb abból in d u ln i k i, h ogy egy ka t h . h old r a (160 0. Ötös ü lteté s.. 2* © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(25) 20 [~| öl) h án y csem ete kell bizonyos ü ltet ési sűr ű ség m ellett vala m e ly szabályos ü ltet ési m ód n ál? Még p ed ig alapu l oly egy h old n yi ter ületet vé ve , a m elvn ek m ind a négy old ala egyen lő, te h át 40 öl, vagyis 240 láb .*) A s o r o s ü l t e t é s n é l tu d n un k ke ll a zt , hogy a 40 öl, vagyis 2 4 0 láb hosszúságon h án y sor t h u zh a t u n k ; ezt ú gy szám ítjuk k i, ha 2 4 0 -t elosztjuk a vá la sztott és láb akban kife je ze t t sor távolsággal. Ha te h á t p éld áu l a sor tá volság 8 lá b , e gy ily h old on ( 2 4 0 : 8 = ) 30 sor t von h atun k, m ég p e d ig: a te r ület szélétől 4 láb n yir a az elsőt, 12 lábn yir a a m ásod ikat s t b . és 236 lá b n yir a az u tolsót. Ezu t á n azt k e ll kiszám íta n i, h ogy a 240 láb hosszú sor m in den ikében h án y cse ­ mete fér e l; ezt szin tén ú gy szám ítjuk ki, m in t a sor ok szá m á t; 3 lábn yi csem etetávolság m e lle tt p éld ául ( 2 4 0 : 3 = ) 80 drb csemete ke ll e gy sor ba, és p ed ig a széltől l 1/ ^ lá b n yir a az első, 4 x / 2 lábn yir a a m ásod ik stb. Az egész hold r a te h át 30 sor t 80 csem etével szám ítva, ( 3 0 X8 0 = ) 2400 dr b csem etér e lesz szü kségü n k. A n é g y z e t h á l ó b a n való ültetésn él a szám ítás még egy­ szer ű bb, m er t it t csak a zt ke ll kiszám íta n i, h ogy h án y sor t h u zh atu n k e gy ily egyenlő o ld ala kkal bir ó h old r a, s akkor m ár a zt is tu d ju k, h ogy egy sor ban h án y csem ete fér e l, m ivel a n égyzet h álón ál, a m in t m ár lá t t u k, a sor tá volság egyenlő a cse m ete tá volsággal. Ha p l. a csem ete tá volság 4 láb , akkor 2 4 0 -t elosztju k 4 -e l, m egkap ju k a sor ok szám át ( 2 4 0 : 4 = ) 6 0 , és ezt szor ozzu k 6 0 -a l, m egkap ju k a csem ete m en n yiségét ( 6 0 X6 0 = 3 6 0 0 ) , va gyis az esetben 3600 csem etére lesz szü kségü n k egy ka t h . h old r a .**) A h á r m a s h á l ó n á l a sor köz kisebb m in t a cse m e te tá volság, m ég ped ig h a a cse m ete tá volság 1 láb , akkor a sor távolság 0 .8 6 6 láb lesz. Az egy h old r a szükséges csem etem en nyiséget legkön n yebben akké n t szám íth atju k k i, h a a sor tá volságn ak m egfelelő négyes h áló szer in t kiszám ított csem etem en n yiséget 1 .1 5 5 -el szor ozzuk, vagyis h a a n égyzet h álón ak m egfelelő csem etem en n yiséget m in te gy 1/ G-od r ész­ szel m egtold ju k. A soros hár m as és n égyzet hálóban való ü lt etésn él az e gy h old r a szükséges csem etem enn yiséget a következő ké t táblázatb ól veh etjü k k i m inden szám ítás n é lkü l. Az első tá b lázatb an a sor - és csem etetávolságok láb akb an , a m ásod ikban p e d ig m -ekb en van n ak felvéve. *) A r égi m ér téket vesszü k it t a szám ítás a la p já u l a zér t, m er t h azán kb an a föld ter ü letek m ég m in d ég h old a kb an és n égyzet ölekb en van n ak kife je zve , ú gy a telekkön yvekben , m int a kataster i m u n kálatokban . **) A sor os és n égyzeth álón ál szü kséges csem etem en nyiséget b ár m ily n agyságú ter ü letn él ú gy is kiszá m ít h a t ju k, h a a te r ü le tet n égyzetlá bakb an kifeje zve (1 ka t h . h old = 57.6 00 n égyzet láb) elosztju k a lá b akb an k ife je ze t t sor - és csem etetávolság s zo r o za t á va l; tehát n égyzet h á lón á l 4 láb csem etetávolság m ellett ( 4 X4 = ) 16-al. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

(26) 21 1. Egy katastrális holdra szükséges csemetemennyiség. ha a csemetetávolság lábakban 1 i'A 2 2% 3 3 ’A 4 4 7s 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15. h á r­ mas. soros ültetésnél, h a a sortávolság. négyes 3. 4. hálóban való ültetésnél. 5. 1. 66528 57600 19200 29568 25600 12300 16632 14400 9600 10644 9216 7680 7392 6400 6400 5431 4702 5488 4158 3600 4800 3285 2844 4264 2661 2304 3840 1600 3200 1848 1358 1176 2744 1040 900 2400 821 711 2133 665 576 1920 550 476 1745 462 400 1600 394 341 1477 340 294 1371 296 256 1280. 14400 9600 7200 5460 4800 4116 3600 3198 2880 2400 2058 1800 1600 1440 1309 1200 1108 1028 960. 3. 6. 12. á. 11520 7680 5760 4608 3840 3293 2880 2558 2304 1920 1645 1440 1280 1152 1047 960 886 823 768. 10. 18. lábakban. b. 9600 6400 4800 3840 3200 2744 2400 2133 1920 1600 1372 1200 1066 960 872 800 738 686 640. 6398 4266 3200 2560 2133 1828 1600 1422 1280 1066 914 800 711 640 581 533 492 457 426. ha a csemetetávolság. 4800 3840 3200 3200 2560 2133 2400 1920 1600 1920 1536 1280 1600 1280 1066 1371 1097 914 1200 960 800 1067 853 711 960 640 768 640 800 533 685 548 457 600 480 400 533 355 427 480 384 320 291 436 349 400 320 267 369 295 246 343 274 228 320 256 213. 1 i ’A 2 2 ’A 3 3 ‘A 4 4 ‘/ 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. II. Egy katastralis holdra szükséges csemetemennyiség.*) ha a 'csemete(távolság m-ekben 050 0 ’75 100 1-25 1-50 1-75 2-00 2-25 2'50 2-75 3-00 3-25 350 3-75 4-00 4 ’50 500 5 '50 Ö-00. h á r­ mas. soros ültetésnél, h a a sortávolság. négyes. hálóban való ültetésn él 26587 23019 11817 10231 6647 5755 4254 3683 2954 2558 2170 1879 1662 1439 1313 1137 1064 921 879 761 639 738 629 545 543 470 472 409 416 360 284 328 266 230 219 190 185 160. 1-5. 2 III. 7678 5115 3836 3069 2558 2192 1918 1705 1535 1895 1279 1180 1096 1023 959 853 767 698 639. *) E z a táb lá za t az. 5755 3836 2877 2302 1918 1644 1439 1279 1151 1046 959 885 822 767 719 639 575 523 480. 2-5. 3'5. 3 é. 4604 3074 2302 1841 1535 1315 1151 1023 921 837 767 708 658 614 575 512 460 419 384. t 3836 2558 1918 1535 1279 1096 959 853 767 698 639 590 548 512 480 426 384 349 320. 4 ’5 e. 2196 1644 1315 1096 940 822 731 658 598 548 506 470 438 411 365 329 299 274. 1918 1439 1151 959 822 719 639 575 523 480 443 411 384 360 320 288 262 240. 5. m-ekben. r. 1279 1023 853 731 639 568 512 465 426 393 365 341 320 284 256 233 213. ha a cseme.etávolság. 1151 921 767 658 575 512 460 419 384 354 329 307 288 256 230 209 192. 0-50 0'75 1-00 125 1-50 1-75 200 2-25 250 2-75 300 3'25 3-50 3 75 4'00 450 5-00 5-50 6-00. E rd észeti Z s e b n a p tá r á b ó l vétetett át.. © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018..

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A sarjerdő gazdasági mód­ ban kezelendő ezen erdőrészben, a felujulás természetes utón © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018..

16, mi­ vel hogy annak előtte való esztendőben kevés bor lőtt,, az hideg mindenütt elvette vala a szőllőket, néha csak © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális

Hasonlítsd egybe a hozzá © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018.. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium

Kár, hogy éppen a legfontosabb tagok, mint a keményítő meg a czellulóz, azok legkevésbbé ismertek, daczára annak, hogy ren­ © OEE Wagner Károly Erdészeti

Azon hallgatók, kik valamely tantárgyból szór© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018.. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018... KIR... ERDÉSZETI KÍSÉRLETI

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018.. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium

Vagy ha azt mondom, hogy valamely vágás fa­ © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018.. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium