• Nem Talált Eredményt

József, is József,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "József, is József,"

Copied!
1
6
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

Geréb László: A munkásügy irodalmunkban.

1832—1907. Tanulmányok. Bp. 1961. Aka­

démiai K. 179 1. 8 t. (Irodalomtörténeti Füzetek 34.)

Űttörő jelentőségű, igen hasznos vállal­

kozásba kezdett Geréb László, midőn az 1832—1907 közötti évek irodalmát s egyre gyarapodó sajtóját a munkásmozgalmi vo­

natkozások szempontjából átvizsgálta. Ilyen irányú munkássága már korábban is értékes eredményeket mutatott fel ( s itt a párizsi kommün egykorú magyar irodalmi vissz­

hangját és az 1867—1872 évek munkás­

ábrázolását felmérő két bibliográfiáját emlí­

tenénk elsősorban), a most közreadott négy tanulmányában mintegy az eddigi felmérések összegezését, elvi általánosítását találjuk.

Adatok sokaságával bizonyítva rajzolja meg a kötet gerincét kitevő tanulmányban a magyar szocialisztikus irodalom és publi­

cisztika kibontakozásának folyamatát, amely szocialista irodalmunk létrejöttének előz­

ménye és előkészítő szakasza. Pándi Pál még 1948-ban írt munkája (Munkásosztály és magyar irodalom) után és Komlós Aladár nagyjelentőségű kezdeménye (A magyar szocialisztikus líra előzményei és kezdetei) mellett Geréb László e fejlődésrajza főként a korabeli prózairodalom és publicisztika területén szélesíti ki eddigi ismereteinket.

Fokról-fokra követi a munkásélet első nyo­

mait irodalmunkban, ahogyan előbb a nyu­

gati, főképp angol proletariátus helyzetéről adnak hírt egyes útleírások és más művek, még a magyar munkásosztály színrelépése előtt, majd a kialakuló hazai proletariátus és mozgalma ábrázolását, irodalmi vissz­

hangját igyekszik átfogóan bemutatni. A Tán­

csics Mihályról szóló szép sorok mellett az eddigieknél erősebb pozitív hangsúllyal domborítja ki Jókai Mór politikai "arcélét.

A korabeli munkásábrázolás szemszögéből vizsgálja Vajda János, Kiss József, Tolnai Lajos, Arany László és más írók műveinek munkás-vonatkozásait, s gazdag példa­

tárral szolgál a párizsi kommün publicisz­

tikai visszhangjából, amelyből Ugrón Gábor helyzetképei külön is kiemelkednek.

A második tanulmány sokban igaz, bár egyes mozzanataiban túlértékelő képet raj­

zol a tragikus sorsú Darmay Viktor politikai költészetéről. Történeti érték-oldaláról szem­

lélve e verseket, Geréb vitába száll Komlós Aladár ítéletével, aki e korszak költészeté­

nek fejlődésvonalában nálánál kevésbé rangos helyre állítja a lírikus Darmayt. Csakhogy az irodalmi mű valódi (s nem pillanatnyi) történeti értéke éppen a pozitív eszmeiség művészi megvalósításában, esztétikumában rejlik. Mindenesetre Geréb részletes elemzése nyomán politikailag gazdagabbnak, színe­

sebbnek látszik Darmay költészete, mint

ahogy az utóbbi években számon tartottuk.

Az 1905-ös orosz foradalom eseményeit követő költői és publicisztikai reagálást méri fel a kötetet záró két tanulmány.

A forradalom hullámzásainak nyomában haladva, mindig a konkrét helyzet viszonyai között elemzi itt Geréb az irodalom reagálá­

sát, s különösen sikerült a cárizmus ellen írt versek hazai viszonyokra utaló rejtett célzásait feltárnia. Ady Endre, Kiss József, Juhász Gyula, Szép Ernő és Gábor Andor szép költői visszhangjai mellett már a mun­

kásmozgalom oldalán induló költők, Farkas Antal, a fiatal Madarász Emil és Peterdi Andor is megszólalnak az orosz néppel együtt- érző nagy hangorkánban. Érdekes, hogy a mennyiségileg sokkal nagyobb, szerte­

ágazóbb publicisztikai reagálás valóságképe

— Ady publicisztikai írásai kivételével — jóval gyengébbnek, kevésbé lényegretapin­

tónak látszik, mint a versbeni állásfoglalások (s itt nemcsak az említett költőkre, hanem a vonatkozó versanyag egészére is gondolunk).

E tanulmányok külön értéke, hogy megfele­

lően elemzik a korabeli hazai munkás-sajtó elméleti gyengeségeit, opportunizmusát is, s figyelmünket ismételten Ady Endre állás­

foglalására irányítják, aki mindenkinél mesz- szebbre tekintett, jobban látott.

A „munkásügy" visszhangjától a forra­

dalmi szocialista irodalom kifejlődéséig a történelmi lépcsőfokok egész során haladt át az irodalom. E hosszú folyamat, melynek első fázisait követi Geréb László jelen tanul­

mányaiban, együttesen, egészében végig­

elemezve jelenti a munkásügy ábrázolásának, Összefüggéseinek feltárását irodalmunkban.

Innen tekintve a tanulmánygyűjtemény címe a szerző szándékánál szélesebbnek, átfogóbbnak tünteti fel a kötet anyagát.

Helyénvaló lett volna a külső címoldalon is jelezni, hogy az 1832—1907 közötti idő­

szak irodalmának munkásvonatkozásait tár­

gyalja.

Maga a szerző is szóvá teszi a kötet beve­

zetőjében, hogy a választott időszakon belül még elvégzendő feladat maradt az 1873—1903 közötti esztendők sajtójának rendszeres át­

vizsgálása a munkásügy szempontjából. Pedig éppen ebben az időszakban, túllépve a szoci­

alisztikus kezdeményeken, alakul ki, teszi meg az önálló lét első lépteit a magyar szoci­

alista irodalom. Komlós Aladár Petőfitől Ady- ig megrajzolva e korszak költészetének fej- lődésútját, a szocialista költők kibontako­

zását kitűnően bemutatta. Hasznos lenne, ha a széppróza és irodalmi igényű publi­

cisztika hasonló érvényű feldolgozását Geréb László, e kötetben közreadott úttörő jelen­

tőségű munkásságát betetőzve magára vál­

lalná.

József Farkas

391

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Báró Eötvös József és a franczia irodalom.. Bodor

Amadé egy ismeretlen verséhez. Gidyás József 120 KÖNYVISMERTETÉSEK. Kazinczy Ferenc levelezése, XXII. Szinnyei Ferenc 121 Komlós Aladár: A z új magyar líra. Nagy Sándor:

A tudományos élet kiválóságai – köztük Eötvös József – fedezték a kiadás költségeit, de az akadémia (akkor még: Magyar Tudós Társaság) is pártfo- golta az ötletet..

Mert— Bárócziról szólva—Waldapfel József utal arra, hogy Kazinczy munkásságán WALD APFEL JÓZSEF : A MAGYAR IRODALOM A FELVILÁGOSODÁS KORÁBAN Második kiadás.

Mert— Bárócziról szólva—Waldapfel József utal arra, hogy Kazinczy munkásságán WALD APFEL JÓZSEF : A MAGYAR IRODALOM A FELVILÁGOSODÁS KORÁBAN Második kiadás..

Elgondolkoztató a tanulmánynak az a tétele is, hogy Komját Aladár ismerte József Attila némely versét, s főként, hogy József Attila olvashatta Kom­.. ját

A kortársak szemében ez gyakran úgy jelent meg, mintha vereséget szenvedett volna az avantgárdé szelleme, Komlós Aladár 1931- ben „a líra fordulóján állva" e

Kovács József László Pándi Pál: — Pálmai Kálmán: Petőfi Sándor. (Nagy Magyar

ról tanúskodik: a zsoltárköltő Imádságos könyvecskéiének (Heidelberg, 1621) ajánló soraiban azon tervéről vall, hogy „a bódo- gult Kecskeméti Elekes János Prédikátornak

Kovács József: A szocialista magyar irodalom dokumentumai az amerikai magyar sajtóban.. Irodalomtudomány

Komlós Aladár azért autentikus tanú az utóbbi ügyben, mert róla bízvást el lehet mondani, hogy az egykori asszimilált magyar-zsidó értelmiségiek seregében ő volt az

A Magyar költő kilencszáztizenkilencben című esszében viszont Babits újra visszatér a nemzeti lélek fogalmához, mely 1913-ban írt, de 1917-ben megjelent Magyar irodalom

Vértesy Amade költői levele előtt még egy latin nyelvű levelet is közöl, amelyet Révay József írt Amadénak 1756-ban, s ebben megkéri, hogy bírálja el első magyar

Csakhogy Balázs Béla továbbírta az Isten tenyerént, a folytatás azonban néhány feje- zettől eltekintve már nem jelenhetett meg. Komlós Aladár még 1926-ban is sajnálattal

századi folklorisztika alakulástörténetéről legfrissebben lásd Gulyás Judit, A magyar folklorisztika előzményei (1782–1848) = Magyar néprajz I.1., főszerk. Liszka József

A francia nagy- követ, akinek ez alkalommal a cári család mellett volt a helye, a napnak jellemzésére azt mondja, hogy nem hitte, hogy a monar- chikus illúziónak és a

Itt van Eötvös József már közzétett „Bacon“ - jának kézirata is, valamint Bessenyei Györgynek Laczka János által írt életrajza, amit Ballagi Aladár adott

lemében jól érthető verse. kihallgatást adni és bar, a. '<Öreg, törődött voltam, ifjúvá tettél. Meghaltam és te új életre keltettél. Féltem, hogy

S. László Lékai, Vescovo titolare di Giro di Tarasio, sinora Amministra- tore Apostolico della diocesi vacante di Veszprém. Il Santo Padre ha nominato Ammi- nistratore Apostolico

Ez eddig Lászlóffy Aladár, öntörvényűén; a József Attila-i utalás, most is az Elégiából, mégis bennefoglaltatik, József Attila a gyárról mondja el mindezt: „Az

1936-ban a Kazinczy Szövetkezet megjelentette a Fiatal magyar líra című kötetet Féja Géza szerkesztésében.. 1935-ben ismét cikkeket írt a Szabadságba, újra

Ezt a recepciótörténeti sémát Jankovics József is felvázolja a Murányi Vénushoz írt utószavában, és teszi is azt teljes joggal, hisz szinte egyetlen régi magyar szerzőnk

Somogyi Sándor.) Írták: Diószegi András, Gergely Gergely, Horváth Károly, Komlós Aladár, Kovács Kálmán, Mezei József, Nagy Miklós, Németh G. Béla, Németh Lajos,