• Nem Talált Eredményt

a alá ne a az nem ha is). A 380 a az a s azt ez, az a s az a a az az be­ a kis és a az is, is. egy be így FORRASKÖZLEMÉNYEK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "a alá ne a az nem ha is). A 380 a az a s azt ez, az a s az a a az az be­ a kis és a az is, is. egy be így FORRASKÖZLEMÉNYEK"

Copied!
5
3
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

FORRASKÖZLEMÉNYEK

B E S S E N Y E I J Ó Z S E F

FORGÁCH SIMON FŐKAPITÁNY KIMUTATÁSA A KÉMKEDÉSRE FORDÍTOTT ÖSSZEGEKRŐL

1569—1570

A hírszerzés históriája törökkorral foglalkozó történeti irodalmunk hálás témái közé sorolható. Több jeles történész vonta be vizsgálódásai körébe, így Takáts Sándor is.

1

Legújabban pedig Szakály Ferenc rajzolt érzékletes képet egy végvári kapitány ilyen irányú tevékenységéről.

2

Ezekből a munkákból kiolvasható az is, hogy a források viszonylag kis száma és töredékes volta mennyire megnehezíti a kutatást, éppen ezen a területen. Ezért érdemel figyelmet az az irat, amelyet be­

mutatni kívánok; Forgách Simon Dunán-inneni főkapitány

3

kimutatása a kémke­

désre fordított összegekről.

A jegyzéket a Magyar Kamarának 1571. június 7-én nyújtották be, s az uralkodó, 1571. június 11-én, Prágában kelt végzésében rendelkezett az összeg kifizetéséről.

4

Az időrendben haladó felsorolás 1569 novemberétől 1570 októberéig haladva tar­

talmazza a kiadásokat, s azt hiszem, értékét éppen ez, folyamatossága, teljessége adja. Megtudjuk, milyen utakon-módokon szerzett információkat a főkapitány az Érsekújvár—Léva vonallal szemben álló, török fennhatóság alatti területről (egyszer­

egyszer Nándorfehérvárról, Szendrőről is). A kémszolgálatra fordított 380 tallér 30 dénárnyi végösszeg csekélynek tűnik, kivált ha tekintetbe vesszük, hogy Horváth Márk szigeti kapitány egyetlen évben, 1558-ban, 237 forintot költött kémek fizeté­

sére, mégis többször megrótta az uralkodó, hogy nem szolgál elég sűrűn hírekkel.

5

De ne feledjük, hogy a tisztségre frissen kinevezett Forgách csak ekkor láthatott hozzá hírszerző hálózata kiépítéséhez, másrészt pedig tudjuk, hogy a főkapitány alá tartozó mindegyik végvárnak voltak hírekkel rendszeresen szolgáló kémei.

R A T I O P E C U N I A R U M AD E X P L O R A T O R E S E X P O S I T A R U M A M E N S E N O V E M B R I S A N N I 1569.

Mense Novembri, cum in c a p i t a n e a t u m sum ingressus et Leve6 l u s t r a est facta, et cum dominis commis- sariis Carponam7 ire disposuissemus, advocare

1 Takáts Sándor: Kalauzok és kémek a török világban. I n : Rajzok a török világból. I I . k. Bp., 1915. 133—212. o és uő.: Pribékek, uo. I. k. Bp., 1915.

2 Szakái;/ Ferenc; Egy végvári kapitány hétköznapjai. (Horváth Márk szigeti kapitány levelezése Nádasdy Tamás nádorral és szervitoraival, 1556—1561). I n : Somogy megye múltjából. 18. k., Kaposvár, 1987. 45—126. o. (Klny is) 3 A tisztséget 1569. augusztus 1-én már viselte. L. Sörös Pongrácz: Ghimesi Forgách Simon báró. I n : Századok, 1899: 700. o.

4 Az iratok jelzete: MÓL Magyar Kamarai Levéltár, Benignae resolutiones. 95. cím. A számadás: 21—24. Fol.

A resolutio: 18—20. Fol.

5 Szakály: i. m. 54. o.

6 Léva, Bars vm.

7 Korpona, Hont vm.

(2)

feci judicem de Sarlo8 quem Strigonium immisi,

ut Turcarum conatus sissitaretur dedi ei Tal. 3 Redeunti iterum ad biballe dedi dei Tal. 1 11. Decembri, misi Budám Petrum Varga civem de

Varbo,9 quia intelligebam Turcas excursionem ad partes nostras velle facere, cui eunti et rede-

unti dedi Tal. 4 Medio hujus civis cepi t r a c t a r e cum uno spahia

de Nograd, u t omnes eorum conatus occulte sig-

nificare, cui civi dedi viaticum Tal. 1 1/2 et Turce misi unam manticam loriceam, quam ip-

se 20 renensibus Florenis emeram ff. Tal. Tal. 17 d. 50 Misi iterum huic Turce pannum viridei sta-

meti ulnas 8 constantem 1 ulnam talle-

ros 1 1/2 ff Tal. 12 9. Februáru, misi judicem de Suran1 0 Budam, u t

si quid possit intelligent, quid ad futuram

estatem facere praetenderent, cui dedi Tal. 3 if Tal. 40 d. 50 25. Mártii, advocare feci judicem Urbanum de Se-

lys,1 1 quem adjuravi, et sie ad pereeptorem proven- t u u m imperatorum Turcarum ad P a r k a n y1' Kakathien- eem, cum nunetio intromisi, u t illum occulte con- duceret, qui nobis fideliter omnia nunetia-

ret, cui dedi pro viatico et biballe Tal. 2 1. Maii, misit Stephanus Espan vicecapitaneus meus

huic Turce unam manicam loriceam, quam ipse so-

lus emeram Tal. 12 21. Maii, cum per Majestatem Cesaream admonitus es-

sem, u t Turcarum conatus rescirem et ejus Majesta- ti rescriberem, miseram Miehaelem Zeoch de Vy-

w a r " usque Nandoralbam et Zendereo, cui dedi Tal. 20 15. Junii, cuidam civi de Salka,14 retul-

Jerat Turcas ad nostras depraedandas venturas

dedi ei Tal. 2 21. Junii misi unam toracem cum manica lori-

cea ad petitionem ejus Turce de Parkan quod

constabant Tal. 16 Michaeli Zeoch de Vy war quem altera vice Nan-

doralbam miseram dedi Tal. 12 Misi iterum unam chirotecam deargentatam Tur-

ce ad P a r k a n y , quam Blasius Móricz Vienne a

Georgio Kothler emerat Tal. 8 Id Nograd spahie misi unam toracem et chiro-

tecam, quod constabant Tal. 12 ff Tal. 81 Cuidam homini de sarlo T h o m e vocato, quem Strigo-

nium miseram dedi Tal. 4 8 Sarló, Bars vm.

9 Varbó, Nógrád vm.

10 Snrány, Nyitra vm. Zálogjogon Forgáché volt. L. Sörös: i. m. 701. o.

11 Sellye, Nyitra vm.

12 Párkány, Esztergom vm. Kakát ennek korábbi neve.

13 (Érsek)újvár, Komárom vm.

14 Szálka, Hont vm.

— 542 —

(3)

Altera vice eidem homini dedi

Urbano civi praedicto ad explorationem Budam misso dedi

1. Julii. Turce ad P a r k a n y misi unam galeam deaura- t a m , qua constabat mihi

Civi cuidam de Keowesd, 15 qui ad Zob16 naves Turca- rum exploratus erat, ad quas impetum facere et exurere volebamus dedi ei

Misi eidem Turce ad P a r k a n y rubei saye ulna 8 unam pro Tal. 2 d. 60, ff.

2. Augusti. Misi eidem unam loricam manticam, quam idem Blasius Móricz Vienne a Georgio Kothler emerat

15. Augusti, cum ad revisenda fin it ima irem, misi praedictum judicem de Suran Budam, cui dedi 1. Septembri. Misi denuo Turce ad P a r k a n y toracem cum mantica ad petitionéin ejus, quod constabat 25. Septembri. Misi Spahie ad Nograd in p a r a t um Eidem misi unam loricam e m p t a m

1. Octobri. Judici de Sarlo, qui Strigonio redierat, eonatusque Turcarum retullerat dedi

Cum per Levenses Parkanienses Turce conflictum aliquem acceperant, ibi unus servitor Turce cap- t u s erat de P a r k a n y , quem ad petitionem ejus 50 Talleris emere coactus sum, et dono illi remit­

iere ff. itaque ff.

I n Universum ff.

Tal. 6 Tal. 6 Tal. 10

Tal. 5 Tal. 20 d. 80

Tal. 13 Tal. 4 Tal. 14 Tal. 20 Tal. 32 Tal. 3

Tal. 50 Tal. 186 d. 80 summa Tal. 318 d. 30

Számadás a kémekre kiadott pénzről, az 1569. év novemberétől

November havában, amikor a kapitányságot elfoglal­

t a m és Léván hadi szemle volt, és a biztos urakkal Korponára szándékoztunk menni, h í v a t t a m a sarlói bí­

rót, akit beküldtem Esztergomba, hogy a törökök szán­

dékát nyomozza ki, a d t a m neki Visszajőve ismét a d t a m neki borravalót

December 11-én Budára küldtem Varga Péter varbói polgárt, m e r t t u d o m á s t szereztem arról, hogy a tö­

rökök a mi területünkre be akarnak törni, akinek oda- és visszajőve a d t a m

Ezen polgár közvetítésével elkezdtem tárgyalni egy nógrádi szpáhival, hogy minden szándékukat titok­

ban jelezze, a polgárnak a d t a m útiköltségre tallért, és a töröknek küldtem egy sodronyinget, amelyet én magam 20 rajnai forinton v e t t e m , ez

K ü l d t e m ismét ennek a töröknek 8 öl zöld szita­

szövetet, amelyből 1 öl 1 1/2 tallért ér

Február 9-én a surányi bírót Budára küldtem, hogy amit t u d , kémlelje ki, m i t terveznek a jövő nyár­

ra, akinek a d t a m ez

3 tallért.

1 tallért.

4 tallért.

1 1/2

17 tallér 50 dénár.

12 tallér.

3 tallért.

40 tallér 50 dénár.

15 Kövesd, Hont vm.

16 Szob, Hont vm.

(4)

Március 25-én h í v a t t a m Orbán sellyei bírót, akit meg­

eskettem, és így küldtem be P á r k á n y b a a török csá­

szár k a k a t i adószedőjéhez azzal az üzenettel, hogy t i t o k b a n vegye rá, hogy nekünk mindent hűségesen hírül adjon, a d t a m neki útiköltségre és borrava­

lónak 2 tallért.

Május 1-ón Espán I s t v á n alkapitányom ennek a török­

nek egy sodronyos kesztyűt küldött, amelyet én

magam vettem 12 tallér.

Május 21-én a nógrádi szpáhinak küldtem egy mell­

páncélt, amely került 7 tallérba.

Május 29-én, amikor a Császári Felség figyel­

m e z t e t e t t , hogy a törökök szándékát derítsem ki és őfelségének írjam meg, elküldtem az újvári Szőcs Mihályt Nándorfehérvárig és Szendrőig,

akinek adtam 20 tallért.

Június 15-én egy szálkai polgárnak, aki hírül adta, hogy a törökök a mieink elpusztítására

fognak jönni, a d t a m 2 tallért.

J ú n i u s 21-én a párkányi török kérésére küld­

tem egy mellpáncélt sodronyos kesztyűvel, amely

került 16 tallérba.

Az újvári Szőcs Mihálynak, akit ismét Nándor­

fehérvárra küldtem, a d t a m 12 tallért.

Küldtem ismét a párkányi töröknek egy kesztyűt, ezüstözöttet, amelyet Móricz Balázs Bécsben

Georg Kothlertől v e t t 8 tallér.

A nógrádi szpáhinak küldtem egy mellpáncélt és egy kesztyűt, amelyek kerültek

ez

12 tallérba.

91 tallér.

E g y sarlói embernek, Tamás nevűnek, akit Esztergom­

ba küldtem, a d t a m 4 tallért.

Következő alkalommal ugyanannak az embernek ad­

t a m 5 tallért.

Az előbb említett Orbán polgárnak, akit Budára

küldtem kémkedni, a d t a m 6 tallért.

Július 1. A párkányi töröknek küldtem egy aranyo­

zott kardot, amely nekem került. 10 tallérba.

E g y kövesdi polgárnak, aki kikémlelte Szobnál a törökök hajóit, amelyeket megtámadni és fölégetni

akartunk, a d t a m 5 tallért.

K ü l d t e m ugyanannak a párkányi töröknek 8 öl vö­

rös saja posztót, egy öl 2 tallér 60 dénár 20 tallér 80 dénár., Augusztus 2. Küldtem ugyanannak egy sodronyinget,

amelyet ugyanaz a Móricz Balázs v e t t Bécsben Georg

Kothlertől 13 tallér.

Augusztus 15-én, amikor a végvárak megszemlélé­

sére mentem, elküldtem az előbb említett surá-

nyi bírót Budára, akinek a d t a m 4 tallért.

Szeptember 1. K ü l d t e m újra a párkányi töröknek egy mellpáncélt sodronyinggel, az ő kérésére, amely

került 14 tallérba.

— 544 —

(5)

Szeptember 25. K ü l d t e m a szpáhinak Nógrádba

készpénzben 20 tallért.

Ugyanannak küldtem egy vásárolt sodronyvórtet 32 tallér.

Október 1. A sarlói bírónak, aki Esztergomból visszatért és a törökök szándékát hírül adta,

hozta, adtam 3 tallért.

Amikor a lévaiak m i a t t a párkányi törökök vala- milyen csatát kezdtek, amelyben egy szervitor a párkányi török fogságába esett, akinek kéré- sére, amit 50 tallérért venni kényszerültem

és neki ajándékul elküldeni, t e h á t 50 tallérba (került).

Mindez 186 tallér 80 dénár.

A teljes összeg 318 tallér 30 dénár.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Nagy Háború során elő is for- dult olyan eset, hogy egy parancsnokot főherceg létére leváltottak az elszenve- dett vereség miatt (József Ferdinánd főherceg leváltása a

De akkor sem követünk el kisebb tévedést, ha tagadjuk a nemzettudat kikristályosodásában játszott szerepét.” 364 Magyar vonatkozás- ban Nemeskürty István utalt

Érdekes mozzanat az adatsorban, hogy az elutasítók tábora jelentősen kisebb (valamivel több mint 50%), amikor az IKT konkrét célú, fejlesztést támogató eszközként

A helyi emlékezet nagyon fontos, a kutatói közösségnek olyanná kell válnia, hogy segítse a helyi emlékezet integrálódását, hogy az valami- lyen szinten beléphessen

A törzstanfolyam hallgatói között olyan, késõbb jelentõs személyekkel találko- zunk, mint Fazekas László hadnagy (késõbb vezérõrnagy, hadmûveleti csoportfõ- nök,

tanévben az általános iskolai tanulók száma 741,5 ezer fő, az érintett korosztály fogyásából adódóan 3800 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban.. Az

Minden bizonnyal előfordulnak kiemelkedő helyi termesztési tapasztalatra alapozott fesztiválok, de számos esetben más játszik meghatározó szerepet.. Ez

A népi vallásosság kutatásával egyidős a fogalom történetiségének kér- dése. Nemcsak annak következtében, hogy a magyar kereszténység ezer éves története során a

lődésébe. Pongrácz, Graf Arnold: Der letzte Illésházy. Horváth Mihály: Magyarország történelme. Domanovszky Sándor: József nádor élete. Gróf Dessewffy József:

Az 1873-as év végén a minisztériumnak felterjesztett, az előző másfél év időszakára vonatkozó könyvtári jelentésből csak Mátray Gábor terjedelmes jelentését

ke volt erre, a falai között létesült, új kulturális intézményre — buzgón látogatta a számára "múzeumot" jelentő, látványos gyűjteményt. Pedig az

rülmények közé került, hogy "ma már a munkájához felelősséget vállalni azért, hogy milliós értékű nemzeti gyűjteményeink pusztulnak el, és váltak már hosszú

kivihetetlensége azt bizonyították, amit Szalay már régóta hangoztatott: "...ideiglenes és azért mégis sok pénzbe kerülő pótlásokkal az ügyet ma már megoldani

A kutatás-fejlesztés jelene és jövője az EU új tagállamainak nemzeti könyvtáraiban címmel TEL-ME-MOR (The European Library – Modular Extensions for Mediating Online

4 Together with the Young Reporters scheme and the Youth Panel, the New Perspectives project (through which IWM challenged young people to take a new perspective on lesser

Az elmúlt évtizedben az élethosszig tartó tanulás straté- giája és terjedő szemlélete mellett – ahhoz csatlakozva – megjelent az élethosszig tartó tanácsadás

A fiatalok (20–30 évesek, más kutatásban 25–35 évesek) és az idősek (65–90 évesek, más kutatásban 55–92 évesek) beszédprodukciójának az összevetése során egyes

A második felvételen mindkét adatközlői csoportban átlagosan 2 egymást követő magánhangzó glottalizált (az ábrákon jól látszik, hogy mind a diszfóniások, mind a

Feltevésem szerint ezt a kiadást ugyanaz a fordító, azaz Bartos zoltán jegyzi, mint az előzőt, s vagy azért nem tüntették fel a nevét, mert az ötvenes évek klímájában

(Véleményem szerint egy hosszú testű, kosfejű lovat nem ábrázolnak rövid testűnek és homorú orrúnak pusztán egy uralkodói stílusváltás miatt, vagyis valóban

Az akciókutatás korai időszakában megindult társadalmi tanuláshoz képest a szervezeti tanulás lényege, hogy a szervezet tagjainak olyan társas tanulása zajlik, ami nem

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkész- ségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik

táblázat: Az innovációs index, szervezeti tanulási kapacitás és fejlődési mutató korrelációs mátrixa intézménytí- pus szerinti bontásban (Pearson korrelációs