2008. évi elõ fi ze té si ára ink ra

Teljes szövegt

(1)

I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek

Sze mély ügyi hírek. . . . 3099 Szak ér tõi név jegy zék ve ze té sé nek változásai . . . . 3100 Ál lás pá lyá za tok

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal pá lyá za tot hir det a Prog ram Ko or - di ná ci ós fõ osz tály fõ osz tály-ve ze tõi mun ka kö ré nek be töl - té sé re . . . . 3101 A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz -

ponti Hi va ta lá nak el nö ke pá lyá za tot hir det az Igaz ga tás - fej lesz té si és Rend szer igaz ga tá si fõ osz tály Igaz ga tás szer - ve zé si osz tály jo gász mun ka kö ré nek be töl té sé re . . . . 3102 A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz -

ponti Hi va ta lá nak el nö ke pá lyá za tot hir det az Igaz ga tás - fej lesz té si és Rend szer igaz ga tá si fõ osz tály Jo gi és Igaz ga - tás fej lesz té si osz tály jo gász mun ka kö ré nek be töl té sé re . 3103 A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz -

ponti Hi va ta lá nak el nö ke pá lyá za tot hir det a Közgazda - sági fõ osz tály Szám vi te li osz tály osz tály ve ze tõ mun ka kö - ré nek be töl té sé re . . . . 3104 Jász la dány Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes -

tü le te pá lyá za tot hir det a rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó Szo ci á lis és Gyer mek vé del mi Szol gál ta tó Köz pont in téz - mény in téz mény ve ze tõi ál lás he lyé nek be töl té sé re . . . . . 3105

Hé ví zi Kis tér ség Ön kor mány za tai Több cé lú Tár su lá sá nak Tár su lá si Ta ná csa pá lyá za tot hir det munkaszervezet- vezetõi mun ka kör be töl té sé re . . . . 3106 Ireg szem cse és Kör nyé ke Szo ci á lis és Gyer mek jó lé ti El lá tá si

In téz mény In téz mény fenn tar tó Tár su lás Tár su lá si Ta ná - csa (7095 Ireg szem cse, Rá kó czi u. 1.) pá lyá za tot hir det az Ireg szem cse és Kör nyé ke Szo ci á lis és Gyer mek jó lé ti El - lá tá si In téz mény (7095 Ireg szem cse, Rá kó czi u. 1.) intéz - mény ve ze tõi ál lás he lyé nek be töl té sé re . . . . 3106 Jász szen tand rás és Já szi vány köz sé gi ön kor mány za tok kép -

vi se lõ-tes tü le tei pá lyá za tot hir det nek Jász szen tand rás szék hellyel kör jegy zõi mun ka kör be töl té sé re . . . . 3107 Bal kány Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá -

lyá za tot hir det jegy zõi mun ka kör be töl té sé re. . . . 3107 A Dél-al föl di Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal ve ze tõ je pá -

lyá za tot hir det má sod fo kú épí tés ügyi ha tó sá gi ügy in té zõi ál lás he lye i nek be töl té sé re. . . . 3108 Du na var sány Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot

hir det be ru há zá si ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re . . . . 3109 Du na var sány Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot

hir det bel sõ el len õr zé si fel ada tok kül sõ szak ér tõ ál ta li el lá - tás ra . . . . 3109 Du na var sány Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot

hir det fõ épí té szi mun ka kör be töl té sé re . . . . 3109 Budapest, 2007. no vem ber 19–23.

Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/47. szám

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

T A R T A L O M FELHÍVÁS!

Fel hív juk tisz telt elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az értesítõ utol só elõt ti ol da lán köz zé tett

2008. évi elõ fi ze té si ára ink ra

(2)

Gé gény Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá - lyá za tot hir det jegy zõi ál lás hely be töl té sé re. . . . 3110 A Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Föld hi va tal pá lyá za tot hir det

a Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Föld hi va tal (9022 Gyõr, Czu czor Ger gely u. 18–24.) bel sõ el len õr mun ka kö ré nek be töl té sé re. . . . 3110 A Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Föld hi va tal pá lyá za tot hir det

a Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Föld hi va tal (9022 Gyõr, Czu czor Ger gely u. 18–24.) in gat lan-nyil ván tar tá si osz - tály ve ze tõ mun ka kö ré nek be töl té sé re . . . . 3111 Magy Köz ség Ön kor mány za ta pá lyá za tot ír ki meg üre se dõ

jegy zõi ál lás hely re. . . . 3112 Mát ra no vák Köz ség Ön kor mány za tá nak és Bár na Köz ség

Ön kor mány za tá nak kép vi se lõ-tes tü le tei pá lyá za tot hir - det nek kör jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . 3112 Mi ke Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá -

za tot ír ki jegy zõi mun ka kör be töl té sé re . . . . 3113 Ó pusz ta szer Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot hir det jegy zõ köz tiszt vi se lõi ál lás hely be töl té - sé re. . . . 3113 Pa csa és Tér sé ge Több cé lú Kis tér sé gi Tár su lás Tár su lá si Ta -

ná csa (8761 Pa csa, Kis fa lu dy u. 2.) pá lyá za tot hir det a tár - su lás mun ka szer ve ze té nek ve ze tõi ál lá sá ra . . . . 3114 Szi get szent mik lós Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes -

tü le te pá lyá za tot hir det Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol - tó-pa rancs nok ság, Szi get szent mik lós pa rancs no ki be osz - tá sá nak be töl té sé re. . . . 3114 Szor gal ma tos Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü -

le te pá lyá za tot hir det jegy zõi ál lás hely be töl té sé re. . . . . 3115 Kis tar csa Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá -

lyá za tot ír ki vá ro si fõ épí té szi fel adat kör be töl té sé re . . . 3115 Bu da örs Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá -

lyá za tot hir det jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . 3116 Köz ala pít vá nyok ala pí tó ok ira ta . . . . 3117

II. FÕRÉSZ: Hi va ta li igazgatás Pá lyá za t au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze mély -

szál lí tás szol gál ta tás ellátására . . . . 3119 Kincs tá ri va gyon ér té ke sí té sé re ki írt pá lyá zat visszavonása 3121 Kincs tá ri va gyon ér té ke sí té se . . . . 3121 Az Ál la mi Szám ve võ szék vizs gá la tai . . . . 3143 Hi va ta los közlemények . . . . 3145 Az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um köz le -

mé nyei . . . . 3145

III. FÕRÉSZ: Hírközlési tevéke nység

ORTT-köz le mé nyek, szabályzatok . . . . 3153

VI. FÕRÉSZ: Egyéb hir detmény ek

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó tá jé koz ta tó ja

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já nak ma gyar nyel vû ki adá - sá ban meg je lent jo gi ak tu sok ról (2007. no vem ber 8–14.) 3161 A Köz be szer zé si Ér te sí tõ 129. szá má nak (2007. no vem -

ber 14.) tar ta lom jegy zé ké rõl. . . . 3166 A Köz be szer zé si Ér te sí tõ 130. szá má nak (2007. no vem -

ber 16.) tar ta lom jegy zé ké rõl. . . . 3171 A Köz be szer zé si Ér te sí tõ 131. szá má nak (2007. no vem -

ber 19.) tar ta lom jegy zé ké rõl. . . . 3175 A Cég köz löny 46. szá má ban (2007. no vem ber 15.) meg je lent

fel szá mo lá si el já rá sok megindításáról . . . . 3179 Cég hir det mé nyek

Fel hí vás va gyon ér té ke sí té sé re . . . . 3224 Ke res ke del mi kép vi se le tek megszûnése. . . . 3231 Köz gyû lé si meghívó . . . . 3231

(3)

Személyi rész S

ZEMÉLYÜGYI HÍREK

A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei

Elismerések

Az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság elnöke, a legfõbb ügyész, a Magyar Jogász Egylet, a Magyar Orszá- gos Közjegyzõi Kamara, a Magyar Ügyvédi Kamara, a Magyar Közigazgatási Kar, az MTA Jogtudományi Bi- zottság elnöke

dr. Nyíri Sándor címzetes fõügyészségi ügyész, buda- pesti XIV. és XVI. kerületi vezetõ ügyésznek

a Deák Ferenc Emlékév alkalmából alapított jogász szak- mai kitüntetést,

a „Pro meritis iuris periti ob memoriam Francisci Deák”

díjat adományozták.

Kinevezések

A legfõbb ügyész kinevezte

dr. Kerezsi Klára Országos Kriminológiai Intézet mb.

igazgatóhelyettesét szolgálati helyén igazgatóhelyettessé;

dr. Patakiné dr. Csurgó Ildikómb. szentesi, dr. Sipos Pál Gáspármb. vásárosnaményi,

dr. Zámbori Tibor mb. fehérgyarmati városi vezetõ ügyészeket

szolgálati helyükön vezetõ ügyésszé;

dr. Német Zsoltbudakörnyéki ügyészségi ügyészt szolgálati helyén csoportvezetõ ügyésszé;

dr. Göblyös Péterkecskeméti, dr. Horváth Istvánkiskunhalasi, dr. Molnár Gabriellasoproni, dr. Petró Juditmiskolci, dr. Sztányi Róberttatabányai, dr. Tõke Tamás Lászlókörmendi,

dr. Zsebedics Évamosonmagyaróvári városi ügyészségi titkárokat,

dr. Herendi Adrienn veszprémi nyomozó ügyészségi titkárt

szolgálati helyükön ügyésszé;

dr. Friedel Zsuzsanna,dr. Pecsenye Tibortatabányai, dr. Sándor Mariannaszolnoki,

dr. Szalma László Balázsesztergomi, dr. Szûcs Dóra Georginamezõtúri,

dr. Zsoldos Csabatatai városi ügyészségi fogalmazókat szolgálati helyükön ügyészségi titkárrá;

dr. Hegedûs Károly Tamást a Tatabányai Városi Ügyészséghez

fogalmazóvá;

dr. Bárd Petra,dr. Mészáros Ádámországos kriminoló- giai intézeti segédmunkatársakat szolgálati helyükön tu- dományos munkatárssá.

Kinevezés, megbízás

A legfõbb ügyész kinevezte

Bánki Árpád legfõbb ügyészségi fizikai alkalmazottat szolgálati helyén tisztviselõvé, egyidejûleg megbízta szol- gálati helyén a gépkocsijavító mûhely és garázs csoport- vezetõi feladatainak ellátásával.

Áthelyezések, kinevezések

A legfõbb ügyész

Juhosné dr. Pleskó Ágnesbékéscsabai városi ügyészsé- gi ügyész, mb. szarvasi városi ügyészségi vezetõ ügyészt áthelyezte a Szarvasi Városi Ügyészséghez és egyidejûleg kinevezte vezetõ ügyésszé;

dr. Szikszai Attila kazincbarcikai városi ügyészségi ügyészt áthelyezte a Miskolci Városi Ügyészséghez és egyidejûleg kinevezte csoportvezetõ ügyésszé.

I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek

(4)

Áthelyezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Fazekas Milán budapesti kerületi ügyészségi ügyészt a Fõvárosi,

dr. Illés Attila szekszárdi városi ügyészségi ügyészt a Tolna Megyei,

dr. Majoros Gábor tatabányai városi ügyészségi ügyészt a Komárom-Esztergom Megyei Fõügyészséghez fõügyészségi ügyészi munkakörbe;

dr. Bartha Jánosbudapesti V. és XIII. kerületi vezetõ ügyészt – vezetõi tisztségérõl lemondását tudomásul véve – budapesti kerületi ügyészségen

ügyészi munkakörbe;

dr. Fazekas Bianka budapesti kerületi ügyészségi ügyészt a Kaposvári Városi Ügyészséghez;

a Baranya megyei fõügyész áthelyezte

Görgõyné dr. Vörös Tündeszigetvári városi ügyészségi fogalmazót a Pécsi Városi Ügyészséghez,

a Pest megyei fõügyész áthelyezte

dr. El Hamdan Diána váci városi ügyészségi titkárt a Dunakeszi Városi Ügyészséghez,

dr. Welhammer Zsolt Ákosráckevei városi ügyészségi titkárt a Pestvidéki Nyomozó Ügyészséghez.

Megbízás

A legfõbb ügyész megbízta

dr. Ragó ErnõPestvidéki Nyomozó Ügyészségen szol- gálatot teljesítõ fõügyészségi ügyészt a vezetõhelyettes ügyészi feladatok ellátásával.

Szolgálativiszony-megszûnések

Szolgálati viszonya megszûnt, illetve megszûnik dr. Pajor Zsuzsanna I. és XII. Kerületi Ügyészségen szolgálatot teljesítõ fõügyészségi ügyésznek 2007. decem- ber 11. napjával,

dr. Reszler Balázs Jánosszékesfehérvári városi ügyész- ségi fogalmazónak 2007. szeptember 17. napjával,

dr. Szoboszlai Ágnesbudapesti kerületi ügyészségi fo- galmazónak 2007. szeptember 12. napjával,

dr. Varga Zsuzsanna tatabányai városi ügyészségi fo- galmazónak 2007. szeptember 30. napjával,

dr. Herczog Máriaországos kriminológiai intézeti tudo- mányos fõmunkatársnak 2007. szeptember 15. napjával.

Halálozások

Dr. Borbély Sándor fõügyészségi fõtanácsos, a Bor- sod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészség ny. fõ- ügyész-helyettese életének 90. évében, 2007. szeptember 30. napján elhunyt. Az ügyészi szervezet saját halottjaként temettette el.

Dr. Kovács Zoltán szegedi fellebbviteli fõügyészségi ügyész életének 41. évében, 2007. szeptember 17. napján,

dr. Seres Lászlóny. barcsi városi vezetõ ügyész életé- nek 80. évében, 2007. szeptember 24. napján elhunyt.

Kijelölés

A legfõbb ügyész az 5/2007. (ÜK. 4.) LÜ utasítás 4. §-ának (2) bekezdése alapjándr. Horváth Évalegfõbb ügyészségi ügyészt az esélyegyenlõségi referens feladatai- nak ellátására kijelölte.

S

ZAKÉRTÕI NÉVJEGYZÉK VEZETÉSÉNEK VÁLTOZÁSAI

A mûszaki ellenõri és mûszaki vezetõi névjegyzék vezetésének változásai

Az építési mûszaki ellenõrök és a felelõs mûszaki veze- tõk jogosultságát 2007. január 1-jétõl a Magyar Mérnöki Kamara (esetenként a Magyar Építész Kamara) állapítja meg és vezeti a névjegyzéket. A korábban megszerzett jo- gosultságát senki nem veszíti el, a különbözõ helyeken ve- zetett névjegyzékeket a Kamara átvette. Adategyeztetés céljából azonban érdemes megkeresni a lakóhely szerinti illetékes területi kamarát, ahol a mûszaki ellenõrök és mû-

(5)

szaki vezetõk egyúttal felvilágosítást is kaphatnak további jogaikról és kötelezettségeikrõl.

Az új jogosultság megállapításához a mûszaki ellen- õröknek és mûszaki vezetõknek kamarai jogosultsági vizs- gát kell tenni, egyúttal megszûnnek azok a tanfolyamok és vizsgák, amelyek eddig a kérelem benyújtása elõtt voltak kötelezõek.

Kivétel az OKJ-ben szereplõ Építési Mûszaki Ellenõr I.

és II. képzés, amely továbbra is érvényes. Az OKJ-s kép- zés teljesítése egyben a jogosultsági vizsgának is megfelel.

A Kamaránál jogosultsággal rendelkezõ mûszaki ellen- õröknek és mûszaki vezetõknek (de a tervezõknek és szak- értõknek is) továbbképzésen kell részt venniük. A tovább- képzés a jogosultság megújításának egyik feltétele.

A továbbképzés során 5 évenként – amely a jogosultság megújításának idõszaka – 20 pontot kell összegyûjteni a Kamaránál akkreditált szabadon választható szakmai programokon való részvétellel. A 20 pont összegyûjtésén kívül egy alkalommal teljesíteni kell egy olyan kötelezõ tanfolyamot, amely 6 órás jogi, pénzügyi, 6 órás minõség- és szabványügyi, valamint 3 órás munkabiztonsági isme- retekbõl áll.

Az építésügyi jogszabályok változásai következtében az építés teljes folyamatában részt vevõ mûszaki szakem- berek jogosultságának megállapítása, etikai-fegyelmi fel- ügyelete a megfelelõ szakmai háttérrel és felkészültséggel rendelkezõ kamarák felelõsségi körébe került. Ez vár- hatóan az építési fegyelem megszilárdulásával, az építés színvonalának emelkedésével jár.

Budapest, 2007. augusztus 29.

Összeállította:Péter Annamária

Á

LLÁSPÁLYÁZATOK A Miniszterelnöki Hivatal

pályázatot hirdet

a Program Koordinációs fõosztály fõosztály-vezetõi munkakörének betöltésére

(hivatkozási szám: VI-ÁJ/168/2007)

A Miniszterelnöki Hivatal a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 10. §-a alapján pályázatot hirdet az alábbiak szerint.

1. A betöltendõ munkakör, vezetõi megbízás vagy kine- vezés esetén a vezetett szervezeti egység megnevezése:

A kisebbség- és nemzetpolitikáért felelõs szakállamtit- kár irányítása alá tartozó Program Koordinációs fõosztály, fõosztályvezetõ.

2. Az ellátandó feladatok ismertetése:

A fõosztályvezetõ feladatkörét képezi a szakállamtitkár által meghatározottak szerint:

– a szakállamtitkárság feladatai hazai és külföldi tá- mogatottságát, megvalósítását biztosító együttmûködési rendszerek fejlesztésének irányítása, koordinálása;

– a szakállamtitkárság stratégiai tervezõtevékenységé- nek szakmai-módszertani irányítása;

– projektgenerálás, projektmenedzsment, projekt risk menedzsment;

– akcióprogramok koncepciójának kidolgozása, végre- hajtás irányítása;

– a szakállamtitkárság feladatai ellátása tudásmene- dzsment támogatásának megszervezése, biztosítása;

– a szakállamtitkárság érdekkörébe tartozó konszen- zusteremtési feladatok elméleti-módszertani támogatása, koordinálása;

– a szakállamtitkár által jóváhagyott minõségbiztosítá- si irányelvek érvényre juttatása;

– a szakállamtitkárság hatékony kommunikációjának megszervezése;

– kiemelt programok személyes koordinálása;

– a Miniszterelnöki Hivatal nemzetközi kapcsolatai bo- nyolítását támogató szolgáltatások megszervezése, fel- ügyelete.

3. A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeré- séhez jogszabályban elõírt és egyéb szükséges valamennyi feltétel:

– magyar állampolgárság, – cselekvõképesség, – büntetlen elõélet, – egyetemi végzettség,

– legalább egy idegen nyelv felsõfokú ismerete (angol, orosz, francia, német)

– legalább 5 éves vezetõi gyakorlat, – „C” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés.

Elõnyt jelent:

– közgazdaság-tudományi vagy jogtudományi egyete- mi végzettség,

– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat, – további idegen nyelv ismerete.

4. Az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájé- koztatás:

Az illetményre a Ktv. rendelkezései az irányadók, egyéb juttatások körében a munkáltató – a Ktv.-ben, illet- ve a Szociális szabályzatában foglaltak szerint – helyi köz- lekedési bérletet, étkezési hozzájárulást, ruházati- és uta- zásiköltség-térítést, lakásbérleti támogatást és üdülési hoz- zájárulást biztosít.

5. A pályázat benyújtásának feltételei:

A pályázatot postai úton a Miniszterelnöki Hivatal Munkaügyi, Jogi és Biztonsági fõosztály 1357 Budapest,

(6)

Pf. 2 címére kell benyújtani. A csatolandó anyagok nélküli szakmai önéletrajzot az allaspalyazatok@meh.hu e-mail címre is meg kell küldeni. A pályázat hivatkozási számát a pályázati anyagokon és a postai borítékon is fel kell tün- tetni.

6. A pályázathoz csatolandó iratok felsorolása:

– a pályázó fényképes szakmai önéletrajza, a referenci- át adó személyek megjelölésével,

– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló do- kumentumok fénymásolata,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít- vány fénymásolata, vagy az igénylõlap postára adását igazoló szelvény.

7. A pályázat benyújtásának határideje:

2007. december 3.

8. A pályázat elbírálásának határideje: 2007. decem- ber 13.

9. Az állás betöltésének idõpontja: 2007. december 14.

10. A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó tájékoztatás:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a ki- nevezésre jogosult választja ki. A pályázatok értékelésére a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése alapján leg- alább háromtagú elõkészítõ bizottság hozható létre.

A döntésrõl a pályázókat legkésõbb 8 napon belül postai úton, vagy – amennyiben pályázati anyagában e-mail cí- mét is feltüntette – elektronikus levélben értesítjük. A pá- lyázati kiírással kapcsolatosan további információ a 06 (1) 441-3412-es telefonszámon, illetve az allaspalyazatok@

meh.hu e-mail címen kérhetõ.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke

pályázatot hirdet

az Igazgatásfejlesztési és Rendszerigazgatási fõosztály Igazgatásszervezési osztály

jogász munkakörének betöltésére

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala elnöke a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 10. § (1) bekezdése alap- ján pályázatot ír ki a Igazgatásfejlesztési és Rendszerigaz- gatási fõosztály Igazgatásszervezési osztály jogász ügyin- tézõi munkakörének betöltésére az alábbi feltételekkel:

Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság, – büntetlen elõélet, – cselekvõképesség,

– köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 60. pontjában meg- jelölt jogász szakképzettség megléte,

– angol, német vagy francia nyelv legalább egyikének középfokú (tárgyalási szintû) ismerete,

– számítástechnikai ismeretek: World, Excel, Power Point felhasználói szintû ismerete.

Elõnyt jelent:

– közigazgatási szervnél eltöltött gyakorlat, – szakmai tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell:

– a pályázó szakmai önéletrajzát,

– végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatát, – 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít- ványt,

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy:

= az állás betöltésénél összeférhetetlenséget ered- ményezõ körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése idõpontjáig megszünteti,

= a kinevezést megelõzõ egészségügyi alkalmas- ságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát,

= a pályázatát az elbírálásban részt vevõ személyek megismerjék.

Az Igazgatásfejlesztési és Rendszerigazgatási fõosztály Igazgatásszervezési osztály jogász ügyintézõjének fel- adatkörét képezi:

– közremûködés a Hivatal feladatkörét érintõ, fejlesz- tésekkel összefüggõ jogszabályok és az ezekhez kapcsoló- dó kormány-elõterjesztések, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszközei szakmai tervezetei elkészítésének fel- ügyeletében, a belsõ és külsõ egyeztetés megvalósítá- sában,

– közremûködés a szakterületéhez és feladataihoz kap- csolódóan szakmai kapcsolatok kiépítésében, és azok fo- lyamatos karbantartásában,

– a fejlesztések eredményeképp létrejövõ szolgáltatá- sok biztosítására, feltételeire vonatkozó együttmûködési megállapodások, szerzõdéstervezetek elõkészítése,

– részvétel a feladatkört érintõ hazai és uniós szakmai, szakértõi munkacsoportban.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:

A jogász ügyintézõ jogállására, illetményére és jut- tatásaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.), valamint a Közigazgatási és Elektro- nikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Közszolgá- lati szabályzatában foglaltak az irányadóak. A kinevezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól.

(7)

A pályázat benyújtása:

A pályázatot elektronikus úton a szemelyzeti.foosz- taly@mail.ahiv.hu e-mail címre és postán a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Sze- mélyzeti és Munkaügyi fõosztályának – 1450 Budapest, Pf. 81 – címezve lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. december 4.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Igaz- gatásszervezési osztály jogász ügyintézõi pályázat”.

A pályázat elbírálásának rendje:

– a pályázatot a Közigazgatási és Elektronikus Köz- szolgáltatások Központi Hivatala elnöke bírálja el,

– a döntésrõl a pályázót legkésõbb 8 napon belül írás- ban értesítjük.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2007. decem- ber 14.

Az állás betöltésének várható idõpontja legkorábban várhatóan: a pályázat elbírálását követõen azonnal.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 456-6547-es telefonszámon kérhetõ.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke

pályázatot hirdet

az Igazgatásfejlesztési és Rendszerigazgatási fõosztály Jogi és Igazgatásfejlesztési osztály

jogász munkakörének betöltésére

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala elnöke a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 10. § (1) bekezdése alap- ján pályázatot ír ki az Igazgatásfejlesztési és Rendszer- igazgatási fõosztály Jogi és Igazgatásfejlesztési osztály jo- gász ügyintézõi munkakörének betöltésére az alábbi felté- telekkel:

Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság, – büntetlen elõélet, – cselekvõképesség,

– köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 60. pontjában meg- jelölt jogász szakképzettség megléte,

– angol, német vagy francia nyelv legalább egyikének középfokú (tárgyalási szintû) ismerete,

– számítástechnikai ismeretek: World, Excel, Power Point felhasználói szintû ismerete.

Elõnyt jelent:

– közigazgatási szervnél eltöltött gyakorlat, – szakmai tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell:

– a pályázó szakmai önéletrajzát,

– végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatát, – 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít- ványt,

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy:

= az állás betöltésénél összeférhetetlenséget ered- ményezõ körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése idõpontjáig megszünteti,

= a kinevezést megelõzõ egészségügyi alkalmas- ságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát,

= a pályázatát az elbírálásban részt vevõ személyek megismerjék.

Az Igazgatásfejlesztési és Rendszerigazgatási fõosztály Jogi és Igazgatásfejlesztési osztály jogász ügyintézõjének feladatkörét képezi:

– közremûködés a Hivatal feladatkörét érintõ, fejlesz- tésekkel összefüggõ jogszabályok és az ezekhez kapcsoló- dó kormány-elõterjesztések, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszközei szakmai tervezetei elkészítésének fel- ügyeletében, a belsõ és külsõ egyeztetés megvalósítá- sában,

– közremûködés a szakterületéhez és feladataihoz kap- csolódóan szakmai kapcsolatok kiépítésében, és azok fo- lyamatos karbantartásában,

– a fejlesztések eredményeképp létrejövõ szolgáltatá- sok biztosítására, feltételeire vonatkozó együttmûködési megállapodások, szerzõdéstervezetek elõkészítése,

– részvétel a feladatkört érintõ hazai és uniós szakmai, szakértõi munkacsoportban.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:

A jogász ügyintézõ jogállására, illetményére és jut- tatásaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.), valamint a Közigazgatási és Elektro- nikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Közszolgálati szabályzatában foglaltak az irányadóak. A kinevezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól.

A pályázat benyújtása:

A pályázatot elektronikus úton a szemelyzeti.foosz- taly@mail.ahiv.hu e-mail címre és postán a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Sze- mélyzeti és Munkaügyi fõosztályának – 1450 Budapest, Pf. 81 – címezve lehet benyújtani.

(8)

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. december 4.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Jogi és Igazgatásfejlesztési osztály jogász ügyintézõi pályázat”.

A pályázat elbírálásának rendje:

– a pályázatot a Közigazgatási és Elektronikus Köz- szolgáltatások Központi Hivatala elnöke bírálja el,

– a döntésrõl a pályázót legkésõbb 8 napon belül írás- ban értesítjük.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2007. decem- ber 14.

Az állás betöltésének várható idõpontja legkorábban várhatóan: a pályázat elbírálását követõen azonnal.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 456-6547-es telefonszámon kérhetõ.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke

pályázatot hirdet a Közgazdasági fõosztály

Számviteli osztály

osztályvezetõ munkakörének betöltésére A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala elnöke a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 10. § (1) bekezdése alap- ján pályázatot ír ki a Közgazdasági fõosztály, Számviteli osztály osztályvezetõ munkakörének betöltésére az alábbi feltételekkel:

Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság, – büntetlen elõélet, – cselekvõképesség,

– köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 67. pontjában meg- jelölt felsõfokú végzettség valamelyikének megléte.

Elõnyt jelent:

– mérlegképes könyvelõ szakképesítés államháztartási szakon,

– közigazgatási szakvizsga, vagy annak megfelelõ jogi szakvizsga megléte,

– angol/német nyelvbõl államilag elismert nyelvvizsga, – 5 éves közigazgatásban eltöltött vezetõi gyakorlat számviteli területen,

– szövegszerkesztõ, táblázatkezelõ számítástechnikai programok felhasználói szintû ismerete.

A pályázathoz csatolni kell:

– a pályázó kézzel írt szakmai önéletrajzát,

– végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatát, – 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít- ványt,

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy:

= az állás betöltésénél összeférhetetlenséget ered- ményezõ körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése idõpontjáig megszünteti,

= a fontos és bizalmas munkakörökre a nemzetbiz- tonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. tör- vény 3. számú mellékletben elõírt, az állami élet és a nemzetgazdaság jogszerû mûködéséhez szüksé- ges biztonsági feltételeknek megfelelést tisztázó

„B” típusú ellenõrzésnek aláveti magát,

= a Ktv. 22/A. §-ában elõírt vagyonnyilatkozati kö- telezettségének eleget tesz,

= a kinevezést megelõzõ egészségügyi alkalmas- ságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát,

= a pályázatát az elbírálásban részt vevõ személyek megismerjék.

A Számviteli osztály osztályvezetõjének feladatkörét képezi:

– A költségvetési szervek gazdálkodásáról szóló hatá- lyos jogszabályok és fejezeti elõírások alapján a Hivatal gazdálkodási körébe tartozó elõirányzatokról és azok fel- használásáról, a vagyonkezelésében lévõ vagyonról fõ- könyvi és analitikus nyilvántartást vezetésének irányítása.

– Elkészíti és elemzi a Hivatal féléves, éves intézményi költségvetési beszámolóját, negyedéves idõközi mérlegje- lentését, valamint a jogszabályokban foglalt, felügyeleti szerv és a Magyar Államkincstár által meghatározott je- lentéseket és adatszolgáltatásokat.

– Elkészíti a leltározási ütemtervet, és a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen végzi a leltár elõkészítését, a leltározást és a leltár kiértékelését. Irányítja az elhasználó- dott eszközök, felesleges készletek selejtezését.

– Mûködteti a Hivatal anyag-, eszköz- és nyomtatvány- raktárait.

– Gondoskodik a Hivatalt megilletõ igazgatási szolgál- tatási díjak és egyéb bevételek számlázásáról, a követe- lések beszedésérõl, a késedelmi kamatigény érvényesí- tésérõl.

– Közremûködik az adófizetési kötelezettségek körébe tartozó elszámolási, nyilvántartási, bevallási, befizetési kötelezettségek teljesítésében.

– Elkészítteti a negyedéves beruházási és statisztikai jelentéseket.

– Közremûködik a költségvetési szervek gazdálkodá- sáról szóló hatályos jogszabályok és fejezeti elõírások alapján a Hivatal költségvetésének, pénzügyi fejlesztési terveinek elkészítésében.

(9)

– A vezetõi információs igények kielégítéséhez adato- kat szolgáltat.

– Közremûködik a gazdasági elnökhelyettes feladatait érintõ belsõ szabályzatok elkészítésében.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:

Az osztályvezetõ köztisztviselõi jogállására, illetmé- nyére és juttatásaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.), valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Köz- szolgálati szabályzatában foglaltak az irányadóak. A kine- vezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól.

A pályázat benyújtása:

A pályázatot elektronikus úton a szemelyzeti.foosz- taly@mail.ahiv.hu e-mail címre és postán a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Sze- mélyzeti és Munkaügyi fõosztályának – 1450 Budapest, Pf. 81 – címezve lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. december 4.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Szám- viteli oztály osztályvezetõ pályázat”.

A pályázat elbírálásának rendje:

– a pályázatot a Közigazgatási és Elektronikus Köz- szolgáltatások Központi Hivatala elnöke bírálja el,

– a döntésrõl a pályázót legkésõbb 8 napon belül írás- ban értesítjük.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2007. decem- ber 14.

Az állás betöltésének várható idõpontja legkorábban:

2008. január 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 456-6547-es telefonszámon kérhetõ.

Jászladány Nagyközség

Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet

a részben önállóan gazdálkodó

Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ intézmény intézményvezetõi álláshelyének betöltésére

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékle- te 9. pontjában elõírt szakirányú szakképesítés,

– legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– elõny: jászladányi lakhely.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó szakmai életrajzát,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, – az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésekre épülõ fejlesztési elképzelé- sekkel,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyag- ban foglalt személyes dokumentumok a pályázati eljárás- sal összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

– a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXX. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

– végzettséget igazoló okiratok másolatát.

A vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

– az intézmény ellátja Jászladány nagyközség közigaz- gatási területén a házi szociális gondozás, szociális étkez- tetés, idõsek nappali szociális ellátása, idõsek ápoló, gon- dozó otthoni ellátási (15 férõhelyen) szakmai irányítását, valamint a bölcsõdei ellátást,

– magasabb vezetõi feladatokat, – munkáltatói jogkört.

A megbízás idõtartama öt év.

Az álláshely betölthetõ: 2008. március 15.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.

évi XXXIII. törvény, valamint ennek a szociális ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.

rendelet szabálya szerint.

A pályázat benyújtásának határideje:a Szociális Köz- lönyben és a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázat benyújtásának helye és módja: Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 5055 Jászladány, Hõsök tere 6., módja: személyesen vagy postai úton.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ- idõt követõ 60. nap.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Lajkó Te- rézia jegyzõnél a következõ telefonokon: (57) 454-001, (57) 454-380.

(10)

Hévízi Kistérség Önkormányzatai Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa

pályázatot hirdet

munkaszervezet-vezetõi munkakör betöltésére Pályázati feltételek:

– jogász, közgazdász vagy igazgatásszervezõi szak- képzettség,

– magyar állampolgárság, – büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– hasonló munkakörben vagy önkormányzati területen szerzett vezetõi gyakorlat,

– vezetõi és kommunikációs képesség, – idegen nyelvi középfokú nyelvvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:

– szakmai önéletrajzot,

– munkaszervezet vezetésére vonatkozó szakmai el- képzeléseket,

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo- nyítványt,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatba az elbírálásban részt vevõk betekinthetnek.

Az állás betöltése az 1992. évi XXII. törvény alapján munkaviszonyban történik.

A munkaszerzõdés határozatlan idõre, a vezetõi megbí- zás négy évre szól.

Bérezés megegyezés szerint.

A pályázat benyújtási határideje a Hivatalos Értesítõ- ben történõ közzététel napját követõ naptól számított 15 napon belül.

A pályázatot Hévízi Többcélú Kistérségi Társulás Tár- sulási Tanácsának elnöke részére kell benyújtani (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.).

Felvilágosítás: (83) 500-811-es telefonszámon kérhetõ.

A pályázat elbírálása a pályázat benyújtásának határide- jét követõ társulási tanács ülésén.

Az állás elfoglalásának ideje: az elbírálást követõ hónap 1. napja.

A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított 8 na- pon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

Iregszemcse és Környéke

Szociális és Gyermekjóléti Ellátási Intézmény Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa

(7095 Iregszemcse, Rákóczi u. 1.) pályázatot hirdet

intézményvezetõi álláshelyének betöltésére Az intézmény tevékenységei: családsegítés, gyermekjó- léti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, idõsek nappali ellá- tása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékle- te szerinti szakirányú szakképzettség, illetve a 15/1988.

(IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének 1. pontjában elõírt képesítés,

– legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, gyermekvédelem illetve a szo- ciális ellátás területén végzett munkakörben szerzett szak- mai gyakorlat,

– szociális szakvizsga alól a tanács felmentést adhat, ha a pályázó vállalja, hogy a megbízását követõ két éven be- lül szakvizsgát tesz,

– büntetlen elõélet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– az intézményvezetõre vonatkozó programot a szak- mai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, – a képesítést igazoló okiratok hitelesített másolatát, – szakmai önéletrajzot.

A megbízás idõtartama: öt év, 2008. január 1-jétõl 2012.

december 31-ig.

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján, vezetõpótlék a 257/2000.

(XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje:a Szociális és Csa- ládügyi Minisztérium és az Oktatási Minisztérium hivata- los lapjában és a Hivatalos Értesítõben történõ közzététel- tõl számított 30. nap.

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot a Társu- lási Tanács elnökéhez (Iregszemcse, Kossuth tér 19.) kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj- tását követõ 30 napon belül.

(11)

Jászszentandrás és Jászivány községi önkormányzatok képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek Jászszentandrás székhellyel körjegyzõi munkakör betöltésére Pályázati feltételek:

– államigazgatási fõiskola igazgatásszervezõi vagy ál- lam- és jogtudományi doktori képesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,

– legalább öt év közigazgatási szervnél szerzett szak- mai gyakorlat,

– magyar állampolgárság,

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,

– a körjegyzõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.

évi XXIII. törvény 22/A. § (8) bekezdése alapján vagyon- nyilatkozat tételére köteles.

Elõnyben részesül:

– a székhelyközségben lakás vállalása (szolgálati la- kást biztosítunk),

– jogosítvány, saját személygépjármû.

A pályázathoz mellékelni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– képesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok másolatát, – három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Ellátandó feladat: újonnan alakuló, a pályázatot kiíró te- lepülések körjegyzõi feladatának ellátása.

Bérezés és egyéb juttatások: a Ktv. szerint.

Az állás betöltésének idõpontja: legkorábban 2008. ja- nuár 1., legkésõbb 2008. április 1.

A pályázat benyújtásának módja és határideje: a pá- lyázatot postai úton, ajánlott levélben vagy személyesen kell benyújtani Jászszentandrás község polgármesterének, 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94., a Magyar Köz- löny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelenést követõ 30. napig.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ lejártát követõ legközelebbi együttes testületi ülés.

A pályázattal kapcsolatos információk: Banka Ferenc polgármester, 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tele- fon: (57) 446-006.

Balkány Város

Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére

A munkakör betölthetõ a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselõk

jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiak- ban: Ktv.) alapján.

Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság, – cselekvõképesség, – büntetlen elõélet,

– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá- gos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban:

OKV) elnöksége által teljeskörûen közigazgatási jellegû- nek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesí- tés [vagy a Ktv. 8. § (4) bekezdése szerint a képviselõ-tes- tület közigazgatási szakvizsgával nem rendelkezõ pályá- zót is kinevezhet, feltéve, hogy a kinevezéstõl számított egy éven belül jogi vagy közigazgatási szakvizsgát vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége által teljeskörûen köz- igazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alap- ján adott mentesítést megszerzi),

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,

– szakvizsgát igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített másolatát,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkérését igazoló dokumentumot,

– a szakmai gyakorlat igazolását,

– a pályázó munkakör betöltésével kapcsolatos szak- mai elképzeléseit.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben kell ellátni.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv.

szabályai szerint történik.

A munkakör a képviselõ-testület döntését követõen azonnal betölthetõ.

A pályázatokat Marjánné Rinyu Ilona polgármester asszonynak címezve (Balkány Város Polgármesteri Hiva- tala, 4233 Balkány, Rákóczi u. 8.) kell benyújtani.

A pályázatok beérkezésének határideje:a pályázati fel- hívásnak a Belügyi Közlönyben való közzétételétõl (2007.

november 6.) számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje a beérkezési határ- idõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér- hetõ a (42) 561-000-ás telefonszámon.

(12)

A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetõje

pályázatot hirdet

másodfokú építésügyi hatósági ügyintézõi álláshelyeinek betöltésére

A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal (Sze- ged, Rákóczi tér 1.), továbbá

a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Bács- Kiskun Megyei Kirendeltsége (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) és

a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Békés Megyei Kirendeltsége (5600 Békéscsaba, József A.

u. 2–4.)

másodfokú építésügyi hatósági ügyintézõi álláshelyeinek betöltésére (a hivatalba és kirendeltségenként 1-1 fõ).

A pályáztatott állásokra vonatkozó adatok:

Az ellátandó munkakör legfõbb jellemzõi:

A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Ható- sági fõosztályán, és a két megyei kirendeltség hatósági osztályain a munkaköri leírásban foglaltak szerinti, önálló ügyintézõi feladatok ellátását igénylõ munkakör.

A munkáltatói jogokat az építésügyi hatósági ügyinté- zõk felett a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetõje gyakorolja.

Közvetlen szakmai irányítását a Hatósági fõosztály ve- zetõje, illetve a kirendeltségeken a hatósági osztály veze- tõje látja el.

Ellátandó feladat: másodfokú építésügyi hatósági ügyek döntésre történõ elõkészítése.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerinti köztisztvise- lõi besorolásnak, valamint a Regionális Közigazgatási Hi- vatal Közszolgálati szabályzatában leírtaknak megfelelõen.

Általános feltételek:

A pályázónak meg kell felelnie a Ktv. 7. §-ában megha- tározott általános feltételeknek, úgymint:

– magyar állampolgárság, – cselekvõképesség, – büntetlen elõélet, amelyeket igazolni kell.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: építési mûszaki ellenõri, felelõs mûszaki vezetõi, építõipari kivitelezési, építésügyi hatósági, építésfelügyeleti, beruházói-mûszaki (projektmenedzseri), felsõoktatási intézményben építé- szeti-mûszaki szaktárgy-oktatói, építészeti-mûszaki terve- zési, építésügyi-mûszaki szakértõi gyakorlat.

Az állás betöltésének további alkalmazási feltételei:

– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí- tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség,

– legalább 3 éves építésügyi igazgatási területen szer- zett szakmai gyakorlat,

– legalább B kategóriás jogosítvány,

– számítógépes ismeret, legalább felhasználói szinten (Word, Excel).

A pályázat benyújtásának feltételei:

– pályázati kérelem,

– részletes szakmai önéletrajz,

– szakképesítést és gyakorlati idõt igazoló okiratokat, – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, – nyilatkozat, hogy a Ktv. elõírásai szerinti vagyonnyi- latkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, és a Ktv.

21. §-ában rögzített összeférhetetlenségre vonatkozó sza- bályoknak megfelel.

Az állás betöltésének kezdõ idõpontja: a pályázat elbí- rálását követõ naptól.

A pályázat benyújtásának módja, határideje és a pályá- zat elbírálása:

– a benyújtott pályázatból világosan ki kell tûnnie an- nak, hogy a pályázó a regionális hivatali vagy melyik me- gyei kirendeltség álláshelyét pályázta meg, továbbá, hogy a megpályázott álláshelyen kívül elfogadná-e bármelyik másikat is,

– a pályázatokat bizottság bírálja el; e bizottság tesz ja- vaslatot a munkáltatói jogkör gyakorlója részére,

– az álláshelyre csak az a személy nevezhetõ ki, aki a pályázaton részt vett, és a pályázati feltételeknek meg- felelt,

– a pályázatot személyesen, vagy postai úton az alábbi címre lehet benyújtani: Dél-alföldi Regionális Közigazga- tási Hivatal vezetõje (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.),

– a pályázat benyújtásának határideje: az a pályázat mi- nõsül határidõben benyújtottnak, melyet a felhívás Bel- ügyi Közlönyben való megjelenését (2007. november 6.) követõ 30. napig postára adtak,

– a pályázat elbírálásának határideje: a pályázat be- nyújtási határidejét követõ 25. nap.

A kiíró a pályázókat a pályázat eredményérõl írásban tá- jékoztatja.

A pályázat elnyerése esetén, közszolgálati jogviszony létesítésekor a köztisztviselõi kinevezésben 6 hónap pró- baidõ kikötésére kerül sor.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást ad:

– dr. Zõdi Zoltán, a Dél-alföldi Regionális Közigazga- tási Hivatal Hatósági fõosztályának vezetõje [Szeged, Rákóczi tér 1., tel.: (62) 562-623],

– dr. Iván János, a Dél-alföldi Regionális Közigazga- tási Hivatal Bács-Kiskun Megyei Kirendeltségének veze- tõje [Kecskemét, Deák Ferenc tér 3., tel.: (76) 513-701],

(13)

– dr. Pataki István, a Dél-alföldi Regionális Közigaz- gatási Hivatal Békés Megyei Kirendeltségének vezetõje [Békéscsaba, József A u. 2–4., tel.: (66) 441-594].

Dunavarsány Város Önkormányzatának jegyzõje pályázatot hirdet

beruházási ügyintézõi munkakör betöltésére Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság, – büntetlen elõélet,

– jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte- lezettség vállalása,

– építészmérnöki, gépészmérnöki, építõmérnöki, vagy fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mér- nöki) szakképzettség,

– legalább 5 év beruházási szakmai gyakorlat, – legalább 2 év közigazgatási gyakorlat.

Elõnyt jelent:

– közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, – iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány hiteles má- solatát.

Feladatai: beruházási, felújítási tevékenységek bonyolí- tása, koordinálása.

Bérezés és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a Hivatal Szervezeti és mûködési szabályzatában és a helyi rendeletekben foglal- tak szerint.

A pályázat beadási határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2007. november 6.) számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ- idõt követõ 15. nap. A pályázat eredményérõl a pályázók írásbeli tájékoztatást kapnak.

A pályázatot zárt borítékban, Dunavarsány Város Ön- kormányzatának jegyzõjéhez kell benyújtania az alábbi címre: Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgár- mesteri Hivatala, 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.

A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat beruházási ügyin- tézõi munkakör betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Dunavar- sány Város Önkormányzatának jegyzõjénél, telefon: (24) 521-041.

Dunavarsány Város Önkormányzatának jegyzõje pályázatot hirdet

belsõ ellenõrzési feladatok külsõ szakértõ általi ellátásra Pályázati feltételek:

– végzettségi elõírások tekintetében a belsõ ellenõrzés- rõl szóló többször módosított 193/2003. (XI. 26.) kor- mányrendelet 11. §-a az irányadó,

– további feltételek: szakirányú gyakorlat és szakmai referenciák bemutatása a megelõzõ 2 év idõszakából.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– közigazgatási ismeretek, – közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:

– a belsõ ellenõrzési (illetve a belsõ ellenõrzési veze- tõi) feladatok részletes bemutatását, és a javasolt vizsgálati témaköröket,

– belsõ ellenõrzési feladatok elvégzéséért fizetendõ megbízási díj havi összegérõl szóló ajánlatot.

Elbírálási szempontok: a pályázat elbírálása során a szakmai feladatellátás szakszerû bemutatása és ellátása az elsõdleges szempont.

A jogszabály szerinti kötelezõ végzettség, illetve a szakmai gyakorlat hiánya a pályázatból való kizárást vonja maga után!

A pályázat beérkezésének határideje: a pályázat Bel- ügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl (2007. novem- ber 6.) számított 30. nap 16 óra.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj- tási határidejét követõen 15 napon belül.

A pályázatokat 2 példányban, zárt borítékban: Dunavar- sány város jegyzõjéhez kell benyújtani személyesen vagy postai úton az alábbi címre: 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Dunavar- sány Város Önkormányzatának jegyzõjénél, telefon: (24) 521-041.

Dunavarsány Város Önkormányzatának jegyzõje pályázatot hirdet

fõépítészi munkakör betöltésére Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság, – cselekvõképesség, – büntetlen elõélet,

– jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte- lezettség vállalása,

(14)

– építészmérnöki egyetemi végzettség,

– a településrendezés körében eltöltött legalább 5 éves gyakorlat,

– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat.

Elõnyt jelent:

– közigazgatási szakvizsga,

– további szakirányú szakképesítés,

– az elvártnál hosszabb idõtartamú településrendezés- ben és közigazgatásban szerzett gyakorlat,

– térinformatikai ismeretek.

A pályázathoz csatolni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, – iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány hiteles má- solatát,

– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett- ség vállalásáról.

Feladatai: ellátja az önkormányzati fõépítészi tevékeny- ség ellátásának részletes szakmai szabályairól és feltételei- rõl szóló 9/1998. (IV. 3.) KTM rendeletben meghatározott feladatokat.

Bérezés és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a Hivatal Szervezeti és mûködési szabályzatában és a helyi rendeletekben foglal- tak szerint.

A pályázat beadási határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2007. november 6.) számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ- idõt követõ 15. nap.

A pályázat eredményérõl a pályázók írásbeli tájékozta- tást kapnak.

A pályázatot zárt borítékban, Dunavarsány Város Ön- kormányzatának jegyzõjéhez kell benyújtania az alábbi címre: Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgár- mesteri Hivatala, 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.

A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat fõépítészi munka- kör betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Dunavar- sány Város Önkormányzatának jegyzõjénél, telefon: (24) 521-041.

Gégény Község

Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet

jegyzõi álláshely betöltésére

A munkakör a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.

évi XXIII. törvény 7–10. §, valamint a helyi önkormányza- tokról szóló 1990 évi LXV. törtvény 36. § (1) bekezdés alapján kerül betöltésre.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben kell ellátni.

Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság, – büntetlen elõélet,

– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés,

– legalább 5 éves közigazgatási és 2 éves közigazgatási vezetõi gyakorlat,

– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

A pályázathoz mellékelni kell:

– a szakmai tevékenységet bemutató részletes önélet- rajzot,

– a végzettségeket, képzettségeket és a szakmai gya- korlatot igazoló okiratok másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, – nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte- lezettség teljesítésének vállalásáról,

– adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbí- rálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztiszt- viselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendel- kezései szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatnak a Belügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl (2007. novem- ber 6.) számított 30 napon belül.

A pályázat elbírálása: a benyújtási határidõt követõ 15 napon belül.

A pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt.

Az állás betölthetõ: a döntést követõen azonnal.

A pályázatot zárt borítékban a következõ címre kell kül- deni: Gégény Község Önkormányzata, Tenkely Józsefné polgármester, 4517 Gégény, Dombrádi u. 2.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Jegyzõi pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Tenkely Józsefné polgármesternél a 06 (45) 463-014-es telefon- számon.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal pályázatot hirdet

a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal (9022 Gyõr, Czuczor Gergely u. 18–24.) belsõ ellenõr munkakörének betöltésére Fõbb feladatai:

– vizsgálja és értékeli a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzési rendszerek kiépítésének, mû- ködésének, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését,

(15)

– vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenõr- zési rendszerek mûködésének gazdaságosságát, hatékony- ságát és eredményességét,

– vizsgálja a rendelkezésre álló erõforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását, valamint az elszámo- lások, beszámolók megbízhatóságát,

– a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítá- sokat és ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékelé- seket készít,

– javaslatokat tesz a kockázati tényezõk, hiányosságok megszüntetésére, kiküszöbölésére, csökkentésére,

– nyomon követi az ellenõrzési jelentések alapján meg- tett intézkedéseket;

– szabályszerûségi, pénzügyi, rendszer- és teljesít- mény-ellenõrzéseket, valamint az éves elemi költségvetési beszámolókra vonatkozóan megbízhatósági ellenõrzé- seket végez,

– felelõs a jogszabályban elõírt feladatok ellátásáért.

A belsõ ellenõr megbízása – köztisztviselõi kinevezés- sel – határozatlan idõre próbaidõ kikötésével jön létre. Be- sorolása, illetménye és juttatásainak megállapítása a köz- tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján történik. A munkakör betöltése esetén a pályázó a Ktv. vonatkozó rendelkezései alapján vagyonnyilatkozat- tételére köteles.

Az állás a pályázatok elbírálása után 2008. január 1-jé- tõl tölthetõ be.

Pályázhat, aki:

– Magyarországon szerzett – vagy ilyennek elismert – egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági, pénzügyi- számviteli szakképzettséggel,

– emellett legalább kétéves munkaviszonnyal, köz- tisztviselõi, illetve közalkalmazotti jogviszonnyal rendel- kezik ellenõrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben,

– a belsõ ellenõrzési feladatok ellátásához szükséges precizitással, jó kommunikációs képességgel bír.

A kiválasztásnál elõnyt jelent az államigazgatásban szerzett gyakorlat, költségvetési intézményi gazdálkodás- ban szerzett jártasság, valamint mérlegképes könyvelõi képesítés.

A pályázathoz mellékelni kell:

– a pályázó szakmai életútját bemutató önéletrajzot, az eddigi munkahelyek és munkakörök feltüntetésével, refe- renciát adó személyek megjelölésével,

– szakmai elképzelések rövid leírását,

– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okira- tok másolatát igazoló okiratot,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, – munkakör ellátásához szükséges orvosi igazolást.

A pályázatota Belügyi Közlönyben történõ megjelenés- tõl (2007. november 6.) számított 30 napon belül kell be- nyújtani a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Földhivatalhoz

„Belsõ ellenõri pályázat” megjelöléssel (9022 Gyõr, Czuczor Gergely u. 18–24.).

A pályázatokat a jogszabályban elõírt módon kezeljük.

A pályázatok elbírálására a beérkezési határidõt követõ 30 napon belül, szóbeli meghallgatást követõen kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:

– dr. Sipos Gertrúd hivatalvezetõ, tel.: 06 (96) 529-420, – Kovácsné Tuzok Ilona humánpolitikus, tel.: 06 (96) 529-429.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal pályázatot hirdet

a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal (9022 Gyõr, Czuczor Gergely u. 18–24.) ingatlan-nyilvántartási osztályvezetõ munkakörének

betöltésére Az osztályvezetõ fõbb feladatai:

– gondoskodik a törvényekben és más jogszabályok- ban meghatározott szakmai feladatok végrehajtásáról, a határidõk betartásáról;

– irányítja és ellenõrzi a körzeti földhivatalok ingat- lan-nyilvántartási feladatainak ellátását; az éves ellenõr- zési tervben foglaltak alapján vizsgálatot tart;

– figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, elõse- gíti az egységes jogértelmezést;

– irányítja és ellenõrzi a megyei ingatlan-nyilvántartási osztály dolgozóinak munkáját, megszervezi a célszerû munkavégzést;

– ellátja a földhivatalok jogi képviseletét, ennek kere- tében elkészíti a peres eljárásokkal kapcsolatos beadvá- nyokat;

– gondoskodik megyei ingatlan-nyilvántartási osztály és a körzeti földhivatalok ingatlan-nyilvántartási dolgozó- inak szakmai képzésérõl, illetve továbbképzésérõl;

– elkészíti a megyei ingatlan-nyilvántartási osztály dol- gozóinak minõsítését, teljesítményértékelését, az osztály munka- és ellenõrzési tervét;

– beszámol a felettesének az osztály és a szakterület te- vékenységérõl;

– gondoskodik a beszámolók, jelentések elkészítésérõl.

Az osztályvezetõ megbízása – köztisztviselõi kineve- zéssel – határozatlan idõre próbaidõ kikötésével jön létre.

Besorolása, illetménye és juttatásainak megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján történik. A munkakör betöltése esetén a pályázó a

(16)

Ktv. vonatkozó rendelkezései alapján vagyonnyilatko- zat-tételére köteles.

Az állás a pályázatok elbírálása után 2007. december 1-jétõl tölthetõ be.

Pályázhat, aki:

– Magyarországon szerzett – vagy ilyennek elismert – jogász végzettséggel,

– emellett legalább kétéves munkaviszonnyal, köz- tisztviselõi, illetve közalkalmazotti jogviszonnyal rendel- kezik jogász munkakörben,

– a vezetõi feladatok ellátásához szükséges vezetõi, döntési, tárgyalási, kapcsolatteremtõ képességgel bír.

A kiválasztásnál elõnyt jelent az államigazgatásban szerzett gyakorlat, angol-, német- vagy francianyelv- tudás; közigazgatási vagy jogi szakvizsga.

A pályázathoz mellékelni kell:

– a pályázó szakmai életútját bemutató önéletrajzot, az eddigi munkahelyek és munkakörök feltüntetésével, refe- renciát adó személyek megjelölésével,

– szakmai elképzelések rövid leírását,

– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okira- tok másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, – munkakör ellátásához szükséges orvosi igazolást.

A pályázatota Belügyi Közlönyben történõ megjelenés- tõl (2007. november 6.) számított 30 napon belül kell be- nyújtani a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Földhivatalhoz

„Ingatlan-nyilvántartási osztályvezetõi pályázat” megjelö- léssel (9022 Gyõr, Czuczor Gergely u. 18–24.).

A pályázatokat a jogszabályban elõírt módon kezeljük.

A pályázatok elbírálására a beérkezési határidõt követõ 30 napon belül, szóbeli meghallgatást követõen kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:

– dr. Sipos Gertrúd hivatalvezetõ, telefon: 06 (96) 529-420.

Magy Község Önkormányzata pályázatot ír ki

megüresedõ jegyzõi álláshelyre Képesítési elõírások:

– állam- és jogtudományi egyetemen szerzett doktori képesítés vagy

– államigazgatási fõiskolán szerzett igazgatásszervezõi képesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga megléte nem fel- tétel, ez alól a képviselõ-testület a pályázót egy évre men- tesítheti,

– kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:

– erkölcsi bizonyítványt,

– a település igazgatásával, a képviselõ-testület mû- ködtetésével kapcsolatos elképzeléseit, az általa irányított hivatal mûködési feltételeire vonatkozó terveit.

További információk:

– az álláshely a pályázat eredményes elbírálását követõ hónap elsõ napjától betölthetõ,

– szolgálati lakás nem biztosított, – bérezés a hatályos Ktv. szerint.

A pályázat benyújtása, elbírálása:

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz- lönyben történõ megjelenéstõl (2007. november 6.) számí- tott 30. nap.

A pályázat elbírálása: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtása: ajánlott küldeményként, cím:

Magy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 4556 Magy, Hõsök tere 4. A borítékra kérjük ráírni: „Jegyzõi pályázat”.

További információ Czirják István polgármestertõl kér- hetõ személyesen vagy a (42) 246-505-ös telefonszámon.

Mátranovák Község Önkormányzatának és Bárna Község Önkormányzatának

képviselõ-testületei pályázatot hirdetnek körjegyzõi állás betöltésére Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság, – büntetlen elõélet,

– államigazgatási fõiskolai vagy állam- és jogtudomá- nyi egyetemi végzettség,

– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,

– legalább ötéves közigazgatási szakmai gyakorlat, – legalább kétéves közigazgatási vezetõi gyakorlat, – saját gépkocsi és vezetõi engedély.

A pályázathoz mellékelni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, – a körjegyzõség vezetésére vonatkozó szakmai elkép- zeléseket,

– a végzettségeket, képzettségeket és a szakmai gya- korlatot igazoló okiratok hiteles másolatát.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :