• Nem Talált Eredményt

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA"

Copied!
21
0
0

Teljes szövegt

(1)

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA

(2)

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén

az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet,

és a Balassi Kiadó

közreműködésével.

(3)
(4)

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA

Készítette: Kovács János Mátyás, Laki Mihály, Pető Iván

Szakmai felelős: Laki Mihály

2011. június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék

(5)

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA

7. hét

A klasszikus tervgazdaság zavarai

Készítette: Pető Iván

Szakmai felelős: Laki Mihály

(6)

Az oksági összefüggések rendszere

A klasszikus tervgazdaság oksági összefüggéseinek rendszere

Forrás: Kornai 381.

(7)

Az oksági összefüggések rendszere (folyt.)

• A zavar = döntően az előző ábra 5. blokkja, és kisebb részben a 4., (a felsorolások nem törekednek teljességre), mondhatnánk: a rendszer jelenségei

• A zavar ≠ az „eredeti” elképzelés problémáival vagy az utólagos elemzésekben leírt belső ellentmondásokkal (lásd 1–3. blokk – szintén a teljesség igénye nélkül), mint

az elidegenedés munkamegosztásból adódó következményei, az ex ante illúzió, szemben a piacgazdaság ex post igazodásával, a beruházások ciklikusságra való hajlama,

a naturális tervezés és pénzügyi tervezés ellentmondásai, a tervezés és a mozgósítás ellentmondásai,

a puha költségvetési korlát stb.

• A zavar csak kisebb részben azonos a társadalmi elégedetlenséget kiváltó közvetlen okokkal, ti. ezek a berendezkedés immanens, a legfőbb irányítók által kalkulált elemek, mint

az életszínvonal csökkenése,

a szélsőségesen diktatórikus berendezkedés, személyi kultusz, az erőszak, önkény meghatározó jelenléte:

a) általános politikai terror,

b) beszolgáltatási rendszer, kolhozosítás, c) osztályelnyomás

• Mivel a zavarok, nem legitimálják a „Belzebubbal űzzük ki a Sátánt”, így a társadalmi elégedetlenség is a zavar részeként jelenik meg

(8)

Az oksági összefüggések rendszere (folyt.)

• A klasszikus tervgazdaság zavara az, amivel a társadalom legfőbb irányítói akaratukkal szembeni, attól független tényezőként

szembesülnek

• A fenti ábra első három oszlopától azért érdemes ezt

megkülönböztetni, mert a javítás, kiküszöbölés szándékát, keretét ez határozza meg

• A harmadik oszlop már a rendszer reformja lenne, a második a határokat feszegeti, az első: rendszerváltás

• Míg a piacgazdaság a kötöttpályás közlekedéshez hasonlítható (vasút, villamos), addig a szocialista gazdasági rend klasszikus változata a szabadpályáshoz (vö. Jánossy Ferenc, 1969)

• Kitűnik: a tervgazdaság többletszabadsága véges, a folyamatok

részlegesen irányíthatatlanok, nem akarat által befolyásolhatók,

elszabadulnak

(9)

A működési zavar jelenségei A gazdaságpolitika

• A legszembeötlőbbek az irreális célok, amit korábban túlfeszített fejlesztésnek neveztünk – mivel ezekről rövid idő alatt kitűnt, hogy csak részlegesen megvalósíthatók

• A rendszer működtetői tudják, hogy az iparfejlesztési, beruházási elképzelések a megtermelt jövedelmek radikális átrendezését, rediszribúcióját kívánják, vö. feladatok hierarchiája: termelő eszközöket előállító nehézipar, nehézipar, ipar, a sor végén a termelő tevékenységek sorában a mezőgazdaság, majd a nem termelő tevékenységek, lakossági fogyasztás

• Azt is tudták, hogy a lakosság tűrőképessége véges, bár ennek egzakt határai nehezen kalkulálhatók – de a diktatórikus berendezkedés, a kampányok, az ellenség keresése ennek

„kezelését” szolgálja

• Azzal azonban kevéssé kalkulálnak, hogy a redisztribúciónak nem csak mennyiségi

következményeivel kell számolni, hanem a korábban működő rendszerek szét is zilálódnak.

• Az európai szocialista országokban Csehszlovákián és az NDK-n kívül is voltak modern üzemek, iparágak, ágazatok, s az egészében korszerűtlen agrárgazdaság biztosította a hazai szükségletek kielégítését

• A hiány, az ellátási gondok első megközelítésben a gazdaságpolitika, az elhibázott célkitűzések következményének látszanak. Azért kell exportálni, hogy az import nyersanyagforrásokra épülő iparfejlesztést biztosítsák stb.

• A korábban jelentős könnyűiparra, fogyasztási cikkek gyártására alig jut fejlesztési forrás, a mezőgazdasági árutermelés szétesik

(10)

A működési zavar jelenségei A gazdaságpolitika (folyt.)

• Külön is a mezőgazdaság

a parasztság, szemben a munkásosztállyal, dolgozó osztály ugyan, de konzervatív

szemléletű, ragaszkodik a termelés magántulajdonra épülő szervezetéhez, átnevelendő, az össznépinek mondott állami tulajdonnal szemben a szövetkezet alsóbbrendű:

csoporttulajdon,

nem ismerték széles körben az erőszakos szovjet kollektivizálás következményeit, a milliók halálához vezető éhínséget,

de valamivel óvatosabbak voltak, kerülték a rapid államosítást, szövetkezetesítést, a tervmechanizmus azonban felpörgette az erőszakos szervezést,

a rendszer működtetői is hitték: a nagyüzemi gazdálkodás önmagában hatékonyabb, az erőltetett nagyüzemi gazdálkodás fejlesztést, beruházásokat igényelt volna

a) a paraszti önkizsákmányolás kieső forrásai pótlandók, b) az állattartás, művelés eszközigényei mások,

a naturáliákban meghatározott beszolgáltatási kötelezettség a) a redisztribúció eszköze,

b) az egyéni gazdálkodás feladására kényszerítés eszköze, c) ugyanakkor nem éppen a hatékony mezőgazdaság elősegítője

(11)

A működési zavar jelenségei A tervek teljesítésének problémái

• A tervszerű, arányos fejlődés ideája helyett a tervszerűtlen (tervektől kisebb-nagyobb részben elszakadó), aránytalan fejlődés valósult meg – vö. előző óra tervalkuaz

erőltetett fejlesztési célok megvalósításának esélye eleve szerény,

a tervalku következtében az önkényesen kijelölt célok megvalósításának lehetősége és az ehhez szükséges feltételek alig áttekinthetőek.

az irányítás rendkívüli merevsége révén a bürokratikus koordináció nagy késéssel, súlyos veszteségekkel alkalmazkodik a menet közben felmerülő problémákhoz,

amikor a tervteljesítési gondok világossá válnak, akkor jelenik meg működési zavarként hogy az adottságoktól, a szerves fejlődéstől függetlenek a fejlesztési célok irányának önkényes kijelölése

• Nem csak a tervek, a tervutasítások zavarai is gyorsan áttekinthetővé válnak:

a tervek megvalósítása során kialakul a tervek hierarchiája, a fontossági rangsor, a legfontosabb a termelés mennyisége,

majd ugyanez értékben összesítve,

a zavarok jelentkezése nyomán további mutatókkal egészül ki az utasítások rendszere, de a részletezés is mindig a formális teljesítés felé tereli a végrehajtókat,

minél részletesebb a terv, annál nagyobb a tévedés esélye, illetve annál nehezebb a módosítás lehetősége

(12)

A működési zavar jelenségei A tervek teljesítésének problémái

• Magyar példák

1950: az ipar anyagszükséglete anódmasszából 11.210 t, égetett mészből 52.639 t, hajtószíjból 8654 kg,

1951: „a műszaki fejlesztés által elért megtakarítások és az ehhez szükséges ráfordítások összegzése” – űrlap,

1952: Vegyipari Minisztérium (!)

a) 1953. évi terve, elkészült 1953. június, a minisztérium megszűnt július 4-én,

b) 365 oldal, minden vegyipari termékre külön ún. értékesítési terv, negyedéves bontásban

• A tervek formális teljesítésének része a beszámolási időszakhoz igazodás: év végi, hó végi, dekád végi hajrá

• Következményei a „vevőknél” lökésszerű és nem folyamatos

„ellátás”

(13)

A működési zavar jelenségei Hiány, többlet, ellátási gondok

A vásárlási, beszerzési folyamat

Forrás: Kornai 256.

(14)

A működési zavar jelenségei (folyt.) Hiány, többlet, ellátási gondok

• Az iménti ábra: a horizontális viszonyban, a vevő-eladó kapcsolatban jelentkező hiány

az 1-5. egyaránt érvényes a magánszemélyekre és a vállaltokra, amikor utóbbiak eszközöket, anyagokat, félkész termékeket, szolgáltatást vásárolnak,

létrejön a kényszeralkalmazkodási egyensúly – a fogyasztási cikkek és a szolgáltatások forgalmában (nem azt veszek, amit keresek, hanem, ami van, nem akkor vásárlok, amikor szükségem van valamire, hanem amikor kapható),

a beruházási javaknál nincs kényszeralkalmazkodási egyensúly

• A vertikális kapcsolatban, a vállalat és irányító szervek viszonyában jelentkező hiány:

a vállalatok igénye (vö. tervalku mechanizmusa) eleve meghaladja az elosztható keretet, a felettes igazgatóság, ismerve a minisztériumtól kapott keretet, eleve nem a szükségletből, hanem a tervszámból indul ki – vertikális hiány gerjesztése.

• A bizonytalan beszerzés érdekeltséget teremt készletek halmozására – többlet keletkezik. Sajátosság, hogy nem az eladó halmoz fel készletet, hanem a vevő tartalékol.

• Utólag a szocialista gazdaságot eladók piacának nevezik, mert a vevők

versenyeznek az eladó jóindulatáért.

(15)

A működési zavar jelenségei (folyt.) Hiány, többlet, ellátási gondok

• A bürokratikus elosztás és utasítási rend miatt az eladók diktálnak

nem érzékenyek a vevők igényeire,

pusztán a tervteljesítésen, hatósági beavatkozáson keresztül jelentkező feladatok fontosak, alig érzékenyek az árakra, költségvetési korlátjuk puha

• Ezt egykor nem így fogalmazták meg, de működési zavarként a jelenséget, illetve következményeit észlelték

• Látszólag a bürokrácia működik rosszul

rosszul osztja el az anyagokat,

valójában azonban hatósági úton eleve lehetetlen a feladat, a mechanizmus maga garantálja a rossz, esetleges elosztást

A probléma egykori magyarázatai:

a kereskedelem nem rendelte meg, a gyártó nem gondoskodott a gyártásról,

a külkereskedelem nem biztosította az importot, hibás volt a terv,

az ellenség aknamunkája: szabotázs, árurejtegetők

(16)

A működési zavar jelenségei (folyt.) Hatékonysági problémák

• A tervek feszítettek, az előírt és biztosított feltételekkel nem teljesíthetők az előírások – ez a szokványos logika szerint az erőforrások kihasználását serkentené

• De a termelékenység sokkal rosszabb, mint a piacgazdaságban, mert:

a műszaki fejlesztés elmarad,

az ún. szűk keresztmetszetek, a termelési folyamatok egyes fázisai nem fejlődnek más részelemekkel párhuzamosan, vö. beruházási feszültségek, a tervteljesítés hierarchizálódó szempontjai miatt az új létesítményekre, látványos beruházásokra koncentrálnak, a felújítás, karbantartás háttérbe szorulnak, sőt, a termelést általában is ennek rovására fokozzák,

a selejt, a mennyiségi szempontok dominanciája miatt igen jelentős, a merev ösztönző rendszer nem honorálja a hatékonyságot

– a normákat úgyis emelik

(17)

A működési zavar jelenségei (folyt.) Munkaerőhiány – túlfoglalkoztatás

• Amíg van munkaerő-tartalék (amíg nincs teljes foglalkoztatás) mindig van mobilizálható új munkaerő – extenzív fejlesztés

• A munka nem csak lehetőség, hanem kötelező – kmk (közveszélyes munkakerülő)

• Az alacsony jövedelmek, a magángazdaság felszámolása miatt miatt jelentős

tömegek jelennek meg munkába állási szándékkal: begyűjtés, tszcs elől menekülők, nők

• A rendszer működtetői ugyanakkor krónikus munkaerőhiánnyal szembesülnek

• Strukturális hiány

szakképzettség hiánya – az iparfejlesztés igényei, területi elhelyezkedés egyenetlen:

a) a „tartalék” nagyobbrészt falun él, a városi lét biztosítása költséges, halasztott feladat, b) iparági, regionális aránytalanságok: a vonzóbb munkahelyek előnyben

• Vertikális hiány

a létszám és a bér a tervezés kiemelt tételei, de úgy működnek, mint a termelési előírások: tervalku,

tiltások, kvóták, keretek, címkézett pénzek: átlagbérek, bérköltség összege,

más megtakarítás nem csoportosítható át

(18)

A működési zavar jelenségei (folyt.) Bürokrácia

• A zavarok leglátványosabb elemeinek egyike a bürokrácia felduzzadása. Az utókor tudja, hogy ez a bürokratikus koordináció természetes következménye, de a rendszer működtetője a piacgazdaság bonyolult utólagos koordinációját felváltó, áttekinthetően, előre tervezetten működő rendszer illúziójából indult ki.

• A tervgazdaság sematikus rendszerének a profilírozott struktúra felelt meg:

egy üzem lehetőleg egyféle tevékenység

az ágazati és a funkcionális szervezetek is lehetőleg sematizált szervezeti rendszerben

működjenek: tervhivatal vegyipari főosztály, könnyűvegyipari osztály, szappangyártó csoport, illetve Vegyipari Minisztérium tervfőosztály stb., illetve üzemi szinten séma szerint terv,

munkaügyi, statisztikai, anyagbeszerzési stb. részlegek, nem profilba illő tevékenységek leválasztva

• Kiskereskedelemben a nagykereskedelmi vállaltok ellátási felelőssége.

• Maga a bürokratikus koordináció: (magyar példa)

1950 és 1953 között az ipar és a mezőgazdaság működését 710 számviteli rendelet szabályozta,

1948-ban az iparvállalatok mérlegbeszámolójához 3 melléklet tartozott, 1953-ban 33,

1951-ben 1500 tervmutatóval dolgozott egy átlagos vállalat, 1953-ban 2900-zal

(19)

A működési zavar jelenségei (folyt.) Életviszonyok

• A rendszer kvázi ígérete: lehet, hogy alacsonyabb szinten, mint a korábbi középosztályok, de az

„alapellátás”, a biztonság mindenki számára garantált

valóban, az iskolázás lehetősége, egészségügyi ellátás, üdülés, sport meggyőző sokak számára, a klasszikus időszakban a legtöbb helyen, főleg az európai szocialista országokban a fogyasztás drasztikusan visszaesik,

a lakhatási jog al- és társbérletek tömegeivel jár,

a gazdasági biztonság alacsony szinten garantált – munka, állami nyugdíjrendszer, szembeszökő egyenlőtlenségek,

a szólás és véleményszabadság megszűnik, a politikai kiszolgáltatottság erősebb, mint a korábbi tekintélyelvű rendszerekben

• A mobilitás:

a korábban erősen hierarchizált társadalmakban tömegek előtt nyílik meg a felemelkedés útja,

a) iskola nélküli kinevezésekkel, b) értelmiségivé válással, diplomával, c) az urbanizáltabb környezettel

részben feltétel nélküli lojalitást eredményez viszonylag széles közönségnél,

részben azonban önmaga helyzetén túlnéző, kritikus értelmiség, munkásosztály nő fel, a szocializmus ideája az etalon, a rendszer jó, de a megvalósítás hibás,

evolúció: a rendszerrel van a baj.

• A paternalista totalitárius rendszerben minden a rendszer: minden, ami jó, a rendszer adománya, de ami rossz, az is, ill. a megvalósítás, a vezetés hibája

(20)

Az óra tematikája

A klasszikus tervgazdaság zavarai

• A klasszikus tervgazdaság oksági összefüggéseinek rendszere

• A klasszikus tervgazdaság működési zavara, amivel a társadalom legfőbb irányítói akaratukkal szembeni, attól független tényezőként szembesülnek.

• A zavar jelenségei

A gazdaságpolitika „szélsőségeinek” jelei A tervek teljesítésének problémái

Hiány, többlet, ellátási gondok Hatékonysági problémák

Munkaerőhiány – túlfoglalkoztatás Bürokrácia

Életviszonyok

(21)

Kötelező

• Kornai János: A szocialista rendszer, HVG Rt, 1993, Budapest, 380–406.

• Pető Iván – Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története I. 1945–1985, 1985, 151–239.

Ajánlott

• Bródy András: A minőségjavítás néhány üzemgazdasági kérdése a kohászatban, Közgazdasági Szemle 1955, 2. évf. 9. sz. 1078–1086.

• Bródy András: A hó-végi hajrá és gazdasági mechanizmusunk, Közgazdasági Szemle 1956, 3. évf. 7–8. sz. 870–883.

• Kornai János: A gazdasági vezetés túlzott központosítása, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, [1957] 1990, Budapest

• Jánossy Ferenc: Gazdaságunk mai ellentmondásainak eredete és felszámolásuk útja, Közgazdasági Szemle 1969, 16. évf. 806–829.

Irodalom

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

De akkor sem követünk el kisebb tévedést, ha tagadjuk a nemzettudat kikristályosodásában játszott szerepét.” 364 Magyar vonatkozás- ban Nemeskürty István utalt

tanévben az általános iskolai tanulók száma 741,5 ezer fő, az érintett korosztály fogyásából adódóan 3800 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban.. Az

lődésébe. Pongrácz, Graf Arnold: Der letzte Illésházy. Horváth Mihály: Magyarország történelme. Domanovszky Sándor: József nádor élete. Gróf Dessewffy József:

Az 1873-as év végén a minisztériumnak felterjesztett, az előző másfél év időszakára vonatkozó könyvtári jelentésből csak Mátray Gábor terjedelmes jelentését

ke volt erre, a falai között létesült, új kulturális intézményre — buzgón látogatta a számára "múzeumot" jelentő, látványos gyűjteményt. Pedig az

rülmények közé került, hogy "ma már a munkájához felelősséget vállalni azért, hogy milliós értékű nemzeti gyűjteményeink pusztulnak el, és váltak már hosszú

kivihetetlensége azt bizonyították, amit Szalay már régóta hangoztatott: "...ideiglenes és azért mégis sok pénzbe kerülő pótlásokkal az ügyet ma már megoldani

A kutatás-fejlesztés jelene és jövője az EU új tagállamainak nemzeti könyvtáraiban címmel TEL-ME-MOR (The European Library – Modular Extensions for Mediating Online

Az akciókutatás korai időszakában megindult társadalmi tanuláshoz képest a szervezeti tanulás lényege, hogy a szervezet tagjainak olyan társas tanulása zajlik, ami nem

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkész- ségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik

Történelem és osztálytudat. Politikai gazdaságtan tankönyv.. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1985 I. hét Meghatározottságok: szövetségi rendszer, gazdaságpolitikai

A kapitalista újratermelési modell nincs kiterjesztve a kommunista gazdaságra, az értékelméletben pedig erősen inog (hibás) mind a használatiérték-fogalom, mind

alkalommal újraindulhat(na) a párbeszéd a kommunizmus-elmélet és a modern közgazdaságtan között: jóléti közgazdaságtan, keynesianizmus, analitikus

• Első kvázi-analitikus természetű híradás a szovjet blokkból (1953–60): Bajt, Behrens, Bródy, Brus, Goldman, Horvat, Kohlmey, Kornai, Laski, Levcik, Liberman, Lipinski,

• Addig is egy hosszú zsákutcába be kell még tévedni: a kalkulációs vita késleltetett hatása (lineáris programozás és számítógép kell hozzá), Kelet- Nyugat

A szocialista és a tőkés termelési mód két egymás mellett létező gazdasági rendszerben funkcionál, s mindkét világgazdasági rendszer súlyos gazdasági-társadalmi gondokkal

A szocialista és a tőkés termelési mód két egymás mellett létező gazdasági rendszerben funkcionál, s mindkét világgazdasági rendszer súlyos gazdasági- társadalmi

a bevallott cél nem a szovjet típusú kommunista rendszer, hanem a kapitalizmus igazságtalanságának felszámolása, a liberális demokrácia látszata, kényszereknek

• Kivétel: ahol közvetlen külső beavatkozás nélkül kerül Európában hatalomra a kommunista párt, a világháborús partizántevékenység nyomán, Jugoszláviában és

beruházási terv – részben mérlegek alapján (mire van szükség, mi nincs, milyen prioritásoknak kíván megfelelni – bővebben a következő alkalommal, mint a

• Az állam hatalma korlátlan, formális államosítással, kisajátítással vagy más eszközökkel kedve szerint rendelkezik a tulajdonnal vagy annak hozamával –

• Két világ, két elszámolási rendszer: konvertibilis (kemény) valutában és a szocialista országok pénznemében. • Szövetséges szocialista országok

• Két világ, két elszámolási rendszer: konvertibilis (kemény) valutában és a szocialista országok pénznemében. • Szövetséges szocialista országok