• Nem Talált Eredményt

A felvidéki tájkép a szlovák és a magyar költészetben

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A felvidéki tájkép a szlovák és a magyar költészetben"

Copied!
8
4
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

A SZLOVÁK ÉS A MAGYAR KÖLTÉSZETBEN

indenütt jó, de legjobb otthon — talán ez a közmondás fejezi ki a legjobban azt a fontos, döntő szerepet, melyet a szülő- föld játszik az ember életében. Legelemibb s éppen ezért:

legszentebb érzései a szülőföldhöz kötik s ha messze is veti a sors attól a tájtól, ahol született, könnyezve és sokszor megaláz- kodva tér vissza hozzá. Talán Ady Föl-földobott kö című verse érzé- kelteti a legjobban ezt az érzést. Akárhová vezet a sors, mindaz, amit érzünk és gondolunk, a szülőföldünkkel van szoros kapcsolatban.

A költő életét, mondanivalóját, egész lelki alkatát a szülőföld élménye szinte döntő módon határozza meg. Nemcsak azért, mert költészetében mindig fel-felbukkan a vágyakozás oda, ahol bölcsője ringott, hanem azért is, mert a költő lelki alkatának legfontosabb tényezője: a kedély, szoros összefüggésben van azzal a tájjal, annak a tájnak a hangulatával, amely bölcsőjét ringatta.

Különösképen áll ez a Duna medencéjének költőire. A Kárpátok koszorúja alatt egységes és el nem szakítható szellem fejlődött ki s ennek a szellemnek egyik legérdekesebb vonása: a röghözkötöttség.

A Duna völgyének költője, akár magyarul, akár szlovákul, akár németül, akár más nyelven szólaltatja meg lantját, mereven és lelkesen ragaszkodik a földhöz, ahol született. Ezt az érzést, amelyet két igen érdekes motívum: a társtalanság Európa népei között s az ebből következő értetlenség táplál, Vörösmarty Szózata fejezi ki a legszebben. „Bölcsőd az s majdan sírod is, mely ápol s eltakar" — ez a mondat minden magyar ember ösztönös érzését foglalja össze.

De hozzátehetjük, hogy minden politikai ellentét és torzsalkodás ellenére minden itt élő nemzet ragaszkodását is. „Valamikor bölcsője, majd koporsója az én nemzetemnek" — mondja a pánszlávizmus gondolatának apostola, Kollár János a Slávy dcéra előhangjában s ha

„Össz-Szlávia" gondolatát tűzi is ki céljául, ha a Fekete-tengertől az Uraiig terjedő egységes szláv birodalom is az álma, a hazai föld varázsa megkapja, megejti, nem bír elszakadni tőle. Egy évszázad múlva Rázus Márton, a modern szlovák irodalom nemrég elhúnyt nagy munkása fejezi ki ugyanezt a gondolatot Argumenty című munkájában, amelyben fiához intézett tanításait foglalja össze. „Ezért van a hazai földnek sajátos íze és illata és az ember mindenképen felszabadultan tér vissza hallgatag erejéhez. Mást mond a folyó és az erdő, más mosolya van az ég felhőjének az otthon körül, még akkor is, ha nem kastély, mégcsak rendes családi házacska sem, csak szétrombolt kunyhó." A „szent hely" fogalma sehol a világon nem olyan népszerű, mint nálunk, ahol a közös földhöz tapadó közös mult mindörökre összekapcsolja az egyes népeket még akkor is, ha pillanatnyilag politikai vagy más erők elszakították egymástól.

Kazinczy „Vándor, szent hová lépsz, e hely"-e éppúgy összekapcsolja

(2)

4 4 SZIKLA Y LÁSZLÓ

TÁTRAI KÉPEK A RÉGI JÓ IDŐKBŐL

(3)

a „hely" fogalmát azzal a szenvedéssel, amellyel a'haza „törvényeiért kész vala veszni fia", mint Kollár János, aki szerint „Vannak meg- szentelt helyek", ahová a Tátra fiai megilletődve lépnek. A történelem

nagyszerűségét, amelyre a régi Hungária minden nemzetiségű fia megilletődve és büszkén tekint vissza, sokatmondó fenségességgel fejezi ki az a táj, ahol ennek a történelemnek sokszor szomorú, de önérzetet ébresztő eseményei lejátszódtak.

Alig indult el a szlovák irodalom fejlődésének útján, máris szorosan kapcsolódik a hazai földhöz. A XVI. század széphistóriái, histór.ás énekei még nem ismerik a tájleírás színes, varázslatos hatását, de az események, amelyek szintén oly közeli rokonságot mutatnak föl a mi históriáink eseményeivel, itt, a hazai földön, a mi történelmünk földjén peregnek le az olvasó szemei előtt. A szigeti várról, Érsekújvárról, Egerről, Dévény és Zólyom ostromáról szóló énekek mind a közös történelemnek, a közös hazáért folyt vér áldozatának a bizonyítékai, — de talán a Murányi várról szóló szlovák ének a legfényesebb bizonyítéka ennek a közös táj-, közös történelem-gondolatnak. Ez az ének nem Széchy Máriáról, hanem Bazald Mátyásról, a rablólovag várúrról szól, de bevezető sorai:

„Murány vára Magyarország földjén hatalmas sziklán áll, fehéren világít a hegyek közül s bástyái merészen törnek az ég felé..." — nagyszerűen megmutatják, hogy a névtelen szlovák költő lantját ugyanaz a táj, ugyanaz a kép ihlette meg, mint a Gyöngyösi Istvánét, aki viszont ezt a képet oly sok magyar költőnek hagyta örökségül.

Igaz, hogy a magyar költőket, különösen a XIX. század népies költőit, az alföldi Petőfit és Aranyt, Wesselényinek és Széchy Máriának a nép száján is élő kalandos története ihlette meg első- sorban; de hogy előttük lebegett Murány várának a szlovák versben kezdetleges egyszerűséggel, mégis megkapóan megrajzolt képe is, az kétségtelen.

A tájköltészet nagy százada, a XIX. század feltűnése előtt a közös táj, közös haza élményének Bél Mátyás a nagy bizonyítéka.

Az ocsovai születésű, szlovák származású tudós (1684—1749) még nem ösmeri a nemzeti megkülönböztetést Hungárián belül, a szlovák népről éppen olyan szeretettel szól, mint a magyarról. A korában oly feltűnést keltett földrajzi műveit: a Notitiae Hungáriáé Novae-1 és a Hungáriáé prodomus-t a magyar és a szlovák irodalomtörténet egyformán számontartja, — valójában ezek nagyszerű kiegészítései azoknak a történelmi munkáknak, amelyek az ú. n. „hanyatlás korá"- ban a magyar történelmi öntudatot alapozzák meg. Bél Mátyás Pozsonyt és Pozsony vármegyét, Turóc, Zólyom, Liptó, Nógrád, Bars, Nyitra, Hont és Szepes vármegyéket, valamint Pest-Budát írja le fönt említett munkájában és ezeknek a megyéknek földrajzi, nemzetiségi, családi, természetrajzi, stb. adatait írja meg a szlovák

„Hungarus" lelkesedésével és szülőföldszeretetével. Épp olyan szere- tettel jellemzi az itt élő szorgalmas, kitartó, egészséges és dalolni szerető szlovák népet, mint ahogy bemutatja a németséget és a magyarságot is a közös táj, a közös haza földjén. Bél Mátyás a leg- jobb bizonyítéka annak, hogy akkor, amikor a nemzetiségi eszmék

(4)

4 6 SZIKLA Y LÁSZLÓ

még nem szakították el egymástól a közösségre utalt és egymás mellett, egymás között békésen élő népeket, a közös táj hogyan kapcsolja őket eggyé Hungária keretében.

A XIX. század a nemzeti eszme kifejlődésének és diadalra jutá- sának kora. A történetíró természetesnek látja, hogy a nagy közös- ség, amelybe a Tendi Hungária az itt élő népeket összefoglalta, a nemzeti eszme fölbukkanásával megbomlik: a politikai ellentétek, az anyanyelvért vívott harc természetes következménye, hogy a szlovák és a magyar szellemi vezérek s elsősorban a költők szembefordulnak egymással, de hogy a lélek mélyén mégis ott él a közös haza tudata, még akkor is, ha a költő ezt nem vallja be, annak az egész XIX. szá- zadi szlovák költészet a legfényesebb bizonyítéka. Kollár János, akit

már fentebb említettem, mint a pánszlávizmus apostolát, szinte poli- tikai programmjául tűzi ki az elszakadást a magyarságtól s a be- olvadást a szláv közösségbe, amely ekkor még Herdertől nyert regé- nyes fényében tündöklik. De nagy eposzában, a Slávy dcérá-ban, ahol Sláva istennő eszményi alakjának vezetésével bejárja mindazokat a vidékeket, melyeken szláv népek élnek vagy éltek, ott emelkedik igazán költői magaslatokra, ahol — hazaér és a hazai táj valóban átélt és igazán ihletet ébresztő szépségei kapják meg lelkét. Mosóé, a hegyek ölén elterülő kis városka, szülővárosa, szelíd csöndességé- vel megkapja nemcsak a költő képzeletét, hanem az olvasóét is.

Érdekes, hogy — a kor és az egykorú magyar költészet hatása- képen — nem a nagy és merész hegyeket veszi észre szűkebb hazájá- ból, hanem a szelíd, kedves vidéket, amelyet ugyanaz a derű áraszt el, akárcsak a mi romantikusainknál a Dunántúl pasztellszínű domb- vidékét. S a vígság, derű kifejezésére — Tokajt zengi, — íme, itt a közös szülőföld, a közös téma. Víg dalt dalol róla: csillogjon a szem az örömtől, hiszen áll még Tokaj, örvendezzünk! A kis versecske nagyszerűen bemutatja, milyen visszhangot kelt lelkében a Hegyalja lankás vidéke s önkéntelenül is Kazinczyra kell gondolnunk, akit az ellenkező lejtő, de ugyanez a lankás, dombos táj képe ihletett vezéri munkára:

„E világ minden zugolyéi közt, oh, Széphalom, nékem Te nevetsz leginkább."

A derűs nevetés képe a hazai tájé s Kölcsey, a komor költő Tokajt idézi, mikor a régmúlt jólétről és vidámságról ír: „Tokaj szőlő- vesszein nektárt csepegtettél..."

A XIX. század a népmondáknak, a mult regéinek az újjászületé- sét is meghozza. A magyar költészet a Dunántúl várait is észreveszi és bemutatja egy-egy költött, vagy népi monda keretében, de sok- szor elzarándokol a Felvidékre is, ahol százával akadnak kc>zös képek s ezekkel kapcsolatban közös mondák is. A hegyvidék merész és regényes világában minden sziklához monda fűződik, minden zugá- ból egy-egy történelmi alak képe bukkan elénk. A sok hős közül Mátyás király alakját ragadom ki, akinek az „igazságossága" egy- aránt ott él a magyar és a szlovák nép lelke mélyén. Mátyás király alakja Vörösmarty Szép Ilonkájától kezdve a magyar költők egész

(5)

sorát megihlette s ahogy ők se tudták elválasztani alakját a táj szép- ségeitől, varázsától:

„A vadász ül hosszú, méla lesben Vár felajzott nyílra gyors vadat, S mind fölebb és mindig fényesebben A serény nap dél felé mutat.

Hasztalan vár; Vértes belsejében Nyugszik a vad hűs forrás tövében..."

— úgy kapcsolja össze a szlovák költő, Sládkovic András is a nagy magyar király történelmi alakját a Felvidék merész hegyeinek világá- val. Detvan című elbeszélő költeményében Gyetva vidékén ott él Mátyás király alakja a nép száján. A magas, vad „Pol'ana" csúcson a legenda szerint valamikor Mátyás király vadászlese állott, a rettent- hetetlen sziklák, a százéves tölgyek leveleinek susogása mind-mind a történelem nagy alakját juttatják eszébe, akinek az emléke így kapcsolja össze a szlovák költő tájképét a mi tájunk képeivel. A népi hagyományok így keresztelték el a forrást „Királykútnak", a hegyet

„Királyhegynek", az egyik sziklát „Király székének", a nyírfát „Király nyírfájának": aki ismeri a felvidéki magyarság nyelvét, ezeket az elnevezéseket jó ismerősökként köszönti. Ugyancsak a Detvanban mutatja be Sládkovic a hegyvidéki táj derűs, meleg képét, a nap- sütötte réteket, a merész hegyoldalt, amelyen tisztán, üdítően zúg végig a Pol'ana szele. Lányok nevetése, legények kurjantása teszi élővé ezt a képet, amelyhez a magyar irodalomban talán — Mikszáth képei rokoníthatók a legjobban. Sládkovic romantikája ugyan nagyon messze áll Mikszáth reális, sokszor a cinizmust súroló mosolyától, fölényességétől, de az kétségtelen, hogy a hegyi világ derűje az ő novelláiból éppúgy kicsillan.

Sládkovic a Garam szerelmese. „Én Garamom! Fiatal érzéseim szerelmes társa, a Te partjaidon virágzott ki a lelkemben a szerelem világa, s a tiszta víz merész rohanásában sokszor lestem meg a dicső- ség csiráját..." — írja lírai-epikus költeményében, a Marinában és haláláig kíséri a folyó képe, mint nemzetének hű társa, mert őrzi a multat, a mult dicsőségét. Thaly Kálmán is a Garamhoz fűzi a dicső mult képét, mikor az örökszép sorokat adja a kuruc költő szájára:

„Sebes víz a Garam, siet a Dunába, Kurucok tábora éppen ott megszálla."

A szlovák tájat a maga valóságában, életének valódi színei- vel Hviezdoslav Országh Pál fejezi ki a legjobban. Egész költészete szorosan fűződik Petőfi és Arany költői alkotásához, az előbbitől a szabadság eszméjét, az utóbbitól a népi élet reális rajzát tanulja el.

S ha Petőfi nem is rajzolja a hegyvidéki tájat lobogó lelkesedéssel — Hviezdoslav hegyi képei mégis rokonságot mutatnak a magyar költő- vel, mert ő éppúgy a szabadság, a szárnyalás hazájának érzi Árva megyét, a merész csúcsok és mély völgyek világát, akárcsak Petőfi az alföldi róna végtelenségét. De Petőfi is észreveszi a szabadságot

a hegyvidék fenséges tájain, mikor Erdei lakában így ír:

„Nincsen itten rabság, nincsen itten önkény, Mely parancsolatját mennydörögve adja:

Csak az égi háborúnak zeng koronként Istentiszteletre buzdító szózatja ..."

(6)

4 8 SZIKLA Y LÁSZLÓ

Hviezdoslav is a fönségességet veszi észre elsősorban szűkebb hazájának szépségéből. S ahogy Petőfi a róna végtelenségét énekli meg, úgy jut el ő a végtelenséghez a Tátra csúcsaira tekintve. így lesz aztán a Tátra a nemzet őrzője, jelképes bizonyítéka annak, hogy amíg itt áll, addig vigyáz az alatta élők életére, nem hagyja őket el- pusztulni. Sokszor bocsát haragos villámot, mennydörgést a méltat- lanokra, de ez a mennydörgés sokszor megtisztulást, felemelkedést is jelent, akárcsak a Petőfi versében. A szlovákok himnusza, amely- nek zenéje is rokon a bús magyar nótáéval: „Azt mondják, nem adnak .. .'ll dallamával ezt a megtisztulást fejezi ki első versszakában:

„Zeng az ég a Tátrán, villámok cikáznak.

Állj meg, szlovák testvér, elmúlik a veszély, Szebb napok virradnak ..."

A táj fenségessége olykor sötét és komor képpé változik Rázus Mártonnak, az újabb szlovák költőnemzedék egyik legtehetségesebb tagjának költészetében. A sötétség és komorság néha egészen le- hangolóvá válik, ilyenkor a nagy lírikust nemzetének sorsa, nyomo- rúsága nyugtalanítja. „A nagy hegyek alján a halál harangoz": — a kép olyan, mintha Adyt hallanók. Más célzattal ugyan, de hasonló értelemben nyilatkozik meg Mikszáth, amikor Selmecbányát, a hegy- vidéki város fojtott levegőjét, nyomottságát mutatja be.

A hegyi kisváros képe egészen külön fejezet a szlovák irodalom történetében. Sládkovic Selmecbányája a kedves, meleg kisváros,

amelyben nyoma sincs a Mikszáthnál emlegetett nyomottságnak, fülledtségnek. Sőt, a fiatalkori szerelem emlékét idézi fel a maga lírai, harmonikus hangulatával. „Selmecbánya, a Szitnya szép leánya"

— énekli és sóvárogva tekint idősebb korában is az ott töltött fiatal- kori esztendők felé. Nálunk talán Krúdy Gyula vette leginkább észre a hegyi városka harmóniáját, történelemmel átitatott lírai hangulatát.

A Podolini kísértet városképe nagyon hasonlít ahhoz, amelyet Slád- kovic romantikus líraisága tár elénk. Csöndes nyugalom jellemzi ezt a városképet, a nyugalom egyensúlyt sugároz, s az író csupa honvágy:

„Engedd meg, hogy a Te fiad elnyerje a figyelmedet. Ha dicsőnek látlak, az én dicsőségem is az; ha Te meghalsz, az mindkettőnk halála.

Légy az én lelkem vára, ha már szerelmem sírja lettél." Krúdy már más húrokon játszik, mikor vonzalmát, vágyódását nyilvánítja:

„Sok esztendővel ezelőtt egy felsővidéki, kis szepességi városkának voltam a lakosa. Ügy hívják a városkát: Podolin . . . " S csöndes nyu- galom árad a következő sorokból: „Békés, csendes, belvillongástól mentes idők jártak, s az idegen gyámság alól felszabadult városnak mégis a legelső gondja volt a hosszú századokon át megrongált vár- falat, bástyákat kijavítani, megerősíteni. A kapukhoz polgárőrséget rendeltek, amely ügyelte az utasokat, vándorlókat, kereskedőket.

Éjjel becsukták a kapukat és a városra középkori csendesség borult.

Az utcákon nem járt senki, legfeljebb a Rókában búsult néhány utazó idegen, amíg a városi darabontok aludni nem zavarták őket.

A Poprád sietett, futott a határ felé, a nagy hegyek, sötét erdők nagy

1 Lásd ugyanebben a számban Molnár Imre cikkét: Szlovák himnusz — magyar népdal.

(7)

árnyékukkal ráfeküdtek a városkára. Mintha arra vigyáztak volna*

hogy az átaludott esztendőkből nem fog-e egyet is elsikkasztani!"

Itt a harmonikus képbe már belecsúszott a nyomottság hangulata, akárcsak Mikszáth Selmec-képébe. Mikszáth alkotott derűsebb szlo- vák városképet is: Glogovát. De az egykori szlovák próza, Vajansky és Kukucin majdnem kivétel nélkül tragikus, komor színben festik a szlovák kisvárost, amelynek egyetlen kincse van: a történelme Amint kijutnak a természet világába, ahol nincs politikai gátlás, ahol tisztább a levegő, mindjárt élénkebb, derűsebb színeket használnak.

Hetedikes gimnazista koromban, Kassán, egy szlovák irodalmi órán Vajansky egyik regényrészletét olvastuk: folyóparton játszott a jelenet, füzes alján, derűs napsütésben. S én akkor, még öntudatlanul, felkiáltottam: „Istenem, ez olyan szép, hogy akár magyar író is meg- írhatta volna." Talán Gárdonyi egy-egy leírására gondoltam, — ki tudja? A szlovák író még legsötétenlátóbb hangulatában is színes- nek, derűsnek festi a természet világát: „Ragyogott a nappal a fiatal nyárban. Teli zöld takarta a lejtős halmokat, zöld, mely kiemelkedik, ragyog, és kedélyesen különböző árnyalatokat játszik. Kiásott kövek fehérlettek a szőlők között, itt-ott elfeketedett, mohával benőtt fal látszik, mely védi a televényt az eső hömpölygő árjától. A völgy benn ringott a szélben, a zöldesszürke rozs hullámai gyors ütemben követték egymást. Víg, buja patak ölelte át a réteket. A rétek zöldje erősebb volt, mint a tőkéké, helyenként kék, fehér virágok és vöröses lóhere szakították meg. A levegőben pacsirták csapkodtak szárnyaik- kal: mennyi élet, mennyi öröm tarka, dallamnélkuli énekükben!

Az égkék magasból öntik alá világos, tiszta hangjukat, mintha gyöngy ömlenék a fényes, kemény márványra, minden gyöngy más hangú és mégis egymáshoz hasonló... A temető élő sövényére a plebejus verebek egész köztársasága telepedett és valódi parlamenti zsivajt csaptak, kevés ész, kevés dallam, és mindez mily csúnya. De azért élet, mégis csak élet nyüzsög az élősövényen, de keretében... a holtak mezője." Mily színes leírás ez, tele élénk színekkel: az ember önkénytelenül is Gárdonyi, sőt: Jókai hasonló hegyvidéki leírásaira gondol, Jókai Vágvölgyére. És érdekes, ugyanez az író, Vajansky, abban a pillanatban, amint belép a város falai közé, az emberek kicsinyessége, szűk látóköre miatt sötét színeket rak palettájára:

a hős „átható tekintete . . . észrevette a lelki silányságot, a kicsinyes- séget és a cselszövést". Teljes, kissé kesernyés lelkéből nem szerette ezt az alacsony „világocskát", hisz magasabb szellemben nevelkedett, szép tanulmányokban mélyedt el, s nemzeti érzéstől égett. Lehet, hogy igazságtalan volt a mi mucsai „világocskánkhoz". Fogalmai, vágyai és bánata túl erősek voltak s nem engedték, hogy figyelme- sebben bepillantson a szlovák kisvárosi életbe, melyben lehet találni érdekes vonásokat is. Ezek előtt behúnyta a szemét, sóhajtott s az unalom száraz karjai közé ölelte, amikor pátriájára gondolt. Sziklav Ferencnek, a felvidéki magyar írónak egyik verssora jut eszünkbe

a kisvárosról: „Temető van itt, csak a fejfák élnek..."

És mégis ragaszkodnak hozzá! Mégis szeretettel csüggnek min- den tövén, minden zugán, mégis itt kell meghalniok! A szlovák költő,

4

(8)

5 0 SZIK LA Y LÁSZLÓ

a magyar költő egyaránt ragaszkodik szülőföldjéhez s ha meg is látja hibáit, ha nyomasztóan borul is rá a kicsinyesség és a nagy hegyek árnyéka, vállalja a borút, a fülledtséget, kitart hazája mellett. Hogy is mondta Petőfi?

„Itt minálunk nem is hajnallik még Holott másutt már a nap úgy ragyog.

De semmi kincsért s hírért a világon El nem hagynám én szülőföldemet.

Mert szeretem, hőn szeretem, imádom Gyalázatában is nemzetemet."

A közös szülőföld közös képei közös érzést és közös gondolat- világot alakítottak ki a két nemzet lelkében. Amíg ezt a közösséget mesterséges jelszavak bontják meg, addig nem lesz harmónia a Duna völgyében. De a föld ráér, túléli a harsona rezét s a vezércikk papi- rosát.

Sziklay László

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

De akkor sem követünk el kisebb tévedést, ha tagadjuk a nemzettudat kikristályosodásában játszott szerepét.” 364 Magyar vonatkozás- ban Nemeskürty István utalt

forgalom. A régi postabélyeg készletet felülbélyegezték, azon- kívül új lajtabánsági bélyegeket is nyomtak, amelyeket Mar- tiny Győző mérnök és Szekeres

Andréka többek között arra hivatkozott, hogy a Nemzeti Múltunk Kulturális Egyesület szoros kapcsolatban állt a Kettőskereszt Vérszövetséggel, mely hazafias

Nem láttuk több sikerrel biztatónak jólelkű vagy ra- vasz munkáltatók gondoskodását munkásaik anyagi, erkölcsi, szellemi szükségleteiről. Ami a hűbériség korában sem volt

Legyen szabad reménylenünk (Waldapfel bizonyára velem tart), hogy ez a felfogás meg fog változni, De nagyon szükségesnek tar- tanám ehhez, hogy az Altalános Utasítások, melyhez

tanévben az általános iskolai tanulók száma 741,5 ezer fő, az érintett korosztály fogyásából adódóan 3800 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban.. Az

* A levél Futakról van keltezve ; valószínűleg azért, mert onnan expecli áltatott. Fontes rerum Austricicainm.. kat gyilkosoknak bélyegezték volna; sőt a királyi iratokból

lődésébe. Pongrácz, Graf Arnold: Der letzte Illésházy. Horváth Mihály: Magyarország történelme. Domanovszky Sándor: József nádor élete. Gróf Dessewffy József:

Az 1873-as év végén a minisztériumnak felterjesztett, az előző másfél év időszakára vonatkozó könyvtári jelentésből csak Mátray Gábor terjedelmes jelentését

Éppen ezért a tantermi előadások és szemináriumok összehangolását csak akkor tartjuk meg- valósíthatónak, ha ezzel kapcsolatban a tanszék oktatói között egyetértés van.

Ennek során avval szembesül, hogy ugyan a valós és fiktív elemek keverednek (a La Conque folyóirat adott számaiban nincs ott az említett szo- nett Ménard-tól, Ruy López de

A vándorlás sebességét befolyásoló legalapvetőbb fizikai összefüggések ismerete rendkívül fontos annak megértéséhez, hogy az egyes konkrét elektroforézis

(Véleményem szerint egy hosszú testű, kosfejű lovat nem ábrázolnak rövid testűnek és homorú orrúnak pusztán egy uralkodói stílusváltás miatt, vagyis valóban

Az akciókutatás korai időszakában megindult társadalmi tanuláshoz képest a szervezeti tanulás lényege, hogy a szervezet tagjainak olyan társas tanulása zajlik, ami nem

Az olyan tartalmak, amelyek ugyan számos vita tárgyát képezik, de a multikulturális pedagógia alapvető alkotóelemei, mint például a kölcsönösség, az interakció, a

A CLIL programban résztvevő pedagógusok szerepe és felelőssége azért is kiemelkedő, mert az egész oktatási-nevelési folyamatra kell koncentrálniuk, nem csupán az idegen

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkész- ségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik

A „bárhol bármikor” munkavégzésben kulcsfontosságú lehet, hogy a szervezet hogyan kezeli tudását, miként zajlik a kollé- gák közötti tudásmegosztás és a

ke volt erre, a falai között létesült, új kulturális intézményre — buzgón látogatta a számára "múzeumot" jelentő, látványos gyűjteményt. Pedig az

rülmények közé került, hogy "ma már a munkájához felelősséget vállalni azért, hogy milliós értékű nemzeti gyűjteményeink pusztulnak el, és váltak már hosszú

kivihetetlensége azt bizonyították, amit Szalay már régóta hangoztatott: "...ideiglenes és azért mégis sok pénzbe kerülő pótlásokkal az ügyet ma már megoldani

A kutatás-fejlesztés jelene és jövője az EU új tagállamainak nemzeti könyvtáraiban címmel TEL-ME-MOR (The European Library – Modular Extensions for Mediating Online

Az eredmények alapján elmondható, hogy a szülők éneklési szokásai közepes erősségű összefüggést mutatnak a szülők zenehallgatási szokásaival, azzal, hogy