A Mozi É l e t F i l m t e h e t s é g k u t a t ó - p á l y á - eredetileg k i t ű z ö t t h a t d i j a t o s z t j u k k i , z a t á t l e z á r t u k s a közeli h e t e k b e n eldől a h a n e m t o v á b b i d i j a k a t a l a p í t u

Teljes szövegt

(1)
(2)

Több nyertese lesz a Filmtehetségkutatásnak

A Mozi É l e t F i l m t e h e t s é g k u t a t ó - p á l y á - eredetileg k i t ű z ö t t h a t d i j a t o s z t j u k k i , z a t á t l e z á r t u k s a közeli h e t e k b e n eldől a h a n e m t o v á b b i d i j a k a t a l a p í t u n k , h o g y p á l y á z a t sorsa. M á r m o s t b e j e l e n t j ü k , ezzel is m ó d o t n y u j t s u n k a m a g y a r f i l m h o g y a r e n d k í v ü l i é r d e k l ő d é s r e való t e k i n - u t á n p ó t l á s á n a k m i n é l egészségesebb f e j - t e t t e l , a m i a p á l y á z a t o t k í s é r t e , n e m a z lődésére,

liírö László

Jandu Yva

v *

Járay Margaréta Fekete József

( H a t v a n ) Egyed Edit Górják Emil Horváth Ibolya Páli Tivadar

Rövidhullám

A lengyel rádióamatőrök szövet- sége újból megalakult, elme : Var- sawa, ul. Piusa XI. 47. m. I. *

A berni rádió egy sorozatában, nagy- mesterek alig ismert vagy ismeretlen műveit mutatja be. Nemrég adták

elő Goethe: tClaudine von Villa Bella« című Schubert által megzené- sített költeményét.

*

A Szovjetunióban 11 millió rádió- készülékei tartanak nyitván. Az új ötéves terv végrehajtása során további 925 ezer rádiókészüléket helyeznek üzembe.

Az NBC a National Broadcasting Company, a nagy amerikai rádiótár- saság 2629 alkalmazoílal és munka- társat foglalkozta/. A mult Ívben az NBC forgalma több mint 61 millió dollár volt.

*

A magyar rádió érdekes ajándékot kapott Melbourneből. A magyar szár- mazású Baré Rudolf több hanglemezt küldött, amelyre ausztráliai népzenét vettek fel.

*

A moszkvai rádió naponta ötször közvetít gyermekműsort. Levelek ezrei tanúskodnak, hogy milyen hallatlan népszerűségnek örvend ez a műsor- szám.

*

Londonban már folynak az angol rádiókiállitás előkészületei. A kiállí- tás, amely a rádióipar minden ágál felöleli október l-től 11-ig lesz nyitva.

A norvég rádió »Miért kezdtem Imit ctmú előadássorozatában Sigrid Undset beszélt fiatalságáról.

*

Svájcban a rádióelőjizetők száma már felülmúlja a 900.000-et. Az elő- fizetési dijakból évi 8,000.000 frankot vesznek be.

Kanadában három nagy adóállo- más építését kezdték meg, közvetlenül a Jeges-tenger partján. Az adók fő- feladata az lesz, hogy összeköttetésben álljanak az Alaszka-vidéken cirkáló hajókkal és repülőgépekkel.

Daniig új, korszerű felszereléssel ellátott stúdiót kapott. A háborús károk ugyanis a danzigi rádió épüle- tit használhatatlanná tették és eddig egy alkalmi ipületben volt elhelyezve.

Traviata — filmen

Verdi gyönyörű zenéjű operája — ezúttal, zenei filmről lévén szó, ezt hangsúlyozzuk és nem Dumas szö- vegkönyvét — filmre kerül. Az olaszok csinálják meg, a római Grandi Film Storici vállalkozásában s kitűnő olasz énekesek közreműkö- désével.

I j e d ő s k í s é r t e t

Istenkém f

Amerikai l ó b s z d r t e l o n i t é i ó s s z s m p i l l a f e s t é t

V á r a d i n ó P. A r a n k a ^ m - ú t

Új Vanderbershe-darab

A Madách Színház, amely a sze- zon legnagyobb drámai sikerét vallhatta magáénak, Steinbeck:

Egerek és emberek című drámájá- nak kitűnó 'előadását, megérdemelt nyári szünetét t a r t j a . A zárt kapuk mögött azonban már döntöttek az ú j évadnyitó darabjáról, ame(y Paul Vanderberghe a fiatal francia Író : Lányok, fiúk, kutyák című víg- játéka lesz. Vanderbcrghet már is- meri a magyar közönség a Művész Színházban játszott Tizenhétéves

vagyok I c . darabjából.

(3)

FILM, s z í n h á z é s r á d i ó h e t i l a p

II. é v f o l y a m , 31. szám 1947 augusztus 1.

FELELŐS SZERKESZTŐ:

P Á N C Z É L L A J O S

Sxviiaíom:

Magyarország rfaztvesz a velencei BiennaJen és a éaiuuesi tlliukougresszusou

v •

Beszélgetés a hazatért B u s Fekete Lászlóval

ő s s z e l francia f i l m h é t lesz Budapesten

»

Olaszországi tanulmányútra indu!

öt opcrlsta

A ftlmstatiszták m á r felkészültek a gyártásra

Beszámoló a focarnól Filmfestlvalról Fényképkiállítás a 000 éves Moszkváról Gergely Ferenc a francia filmgyártásról

Képriport a televíziós filnirűl

Magyar karrierek Dél-Amerikában

* t

Megszólal Chopin zongorája és Stradlvari hegedűje

Élesen állást foglalt a nimszakszervezet az osztrákok Tiszaeszlár-íilmlével szemben

A bécsi Oesterreichische Wochcnschau und Filmproduktion Az e m b e r i e s s é g n e v é - b e n c í m m e l R o b o z I m r e , az e g y k o r i V ö r ö s Ú j s á g m u n k a t á r s a f o r g a t ó k ö n y v e a l a p j á n f i l m e t s z á n d é k o z i k k é s z í t e n i T i s z a e s z l á r - ról. A f i l m k ö z é p p o n t j á b a n E ö t v ö s K á r o l y szerepel, a k i n e k s z e r e p é t E w a l d B a l s e r eleveníti m e g , m f g a f i l m n e k G. \ V . P a b s t a r e n d e z ő j e . A b é c s i v á l l a l a t k é r e l m e t

i n t é z e t t a m a g y a r k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m h o z s a z t k é r t e : t e g y e l e h e t ő v é , h o g y a f i l m k ü l s ő f e l v é t e l e i t M a g y a r o r s z á g o n k é s z í t - hessék el. A k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m a k é r é s t v é l e m é n y e z é s v é g e t t á t t e t t e a M a g y a r F i l m a l k a l m a z o t t a k S z a b a d S z a k s z e r v e z e - t é h e z , a m e l y e g y i k l e g u t ó b b i elnökségi ülésén f o g l a l k o z o t t az ü g g y e l s a k ö v e t k e z ő h a t á r o z a t o t h o z t a :

Képtávirat a hét he mutatójáról . *

Rejtvény, regény, fllmtehetségku tatás

*

Mozi-, színház-, h a n g v e r s e n y , sport- és i teljes rádióműsor

»A l e g h a t á r o z o t t a b b a n t i l t a k o z u n k a z e l l e n , h o g y »Az e m b e r i e s s é g n e v é b e n * c i m ü o s z t r á k t i l i n ( e l v é t e l e i n e k e g y r é s z é t M a g y a r o r s z á g o n k é s z í t s é k , m e r t b i z o n y o s n k v a g y u n k b e n n e , h o g y a f i l m p o l i t i k a i c é l j a a z o s z t r á k n é p r é s z é r e a f e l m e n t v é n y m e g s z e r z é s e a n á c i z m u s a l ó l a n n a k b e m u t a t á s á - v a l , h o g y M a g y a r o r s z á g o n m á r é v t i z e d e k k e l e z e l ő t t i l y e n s ú l y o s f a j i g y ű l ö l e t r o b b a n t k i . A m e n n y i b e n m ó d j á b a n v o l n a k ü l ü g y i k o r m á n y u n k n a k a r r a , h o g y a f i l m n e k B é c s b e n v a l ó e l k é s z í t é s e e l l e n f e l e m e l j e t i l t a k o z ó s z a v á t , ú g y e z t a m a g u n k r é s z é r ó i Ls m i n d e n k ü l f ö l d i s z a k s z e r v e z e t i k a p c s o l a t s e g í t s é g é v e l t á m o g a t n i h a j l a n d ó k v a g y u n k * .

FILM, SZÍNDARAB, HANGVERSENY

BESZÉLGETÉS BOGNÁR JÓZSEFFEL B U D A P E S T ÚJ P O L G Á R M E S T E R É V E L

ÉVI

FORINTÉRT

Déli 12 óra. Hirtelen felpattan a polgármes- teri szoba ajtója és nagy léptekkel jön ki a tanácsterembe Bognár József, Budapest ú j pol- gármestere. Bocsánatot kér, hogy már nincs ideje ahhoz, hogy fogadja a Mozi Elet munka- társát, de néhány perc múlva ünnepélyes kül- sőségek között kitüntetéseket adnak át Dinnyés Lajos miniszterelnök vezetésével az Újváros- házán, üljünk autóba, az út alatt készségesen rendelkezésünkre áll.

Legutóbb, mint tájékoztatásügyi minisztert faggattuk Bognár Józsefet. Akkor is csupa láz, csupa rohanás volt minden perce. De a sajtó akkor is a legfontosabb volt számára.

A száguldó interjú megkezdődött. Robogunk le a városháza ódon lépcsőin. Közben már cl is kezdi beszélgetésünket, a színházak községesí- tésénck időszerű kérdéséről:

— A Magyar Színház kérdése nincs még vég- legesen eldöntve. Az azonban bizonyos, hogy a sajtóban közölt terveket a színházzal kapcsolat- ban végrehajtjuk. A cél: a színésznyomor le- küzdése, másrészt a kultúrszínvonal emelése.

A községesitett színháznak feltétlenül más mú- sorpolitikát kell követnie, mint a magánszínhá- zaknak.

— A legfontosabb szempont a községesitett színháznál az, hogy szolgálnia kell a /Óvárosi üze- mek is gyárak dolgozóinak kultúrérdekeit. Ezen a téren kiterjedt, széleskörű bérletrendszer beve- zetésére gondolunk, A Belvárosi, a Magyar és a Városi Színház színdarabokat illetőleg, filmeket és koncerteket m u t a t m a j d be, amelyeket a bér- lettulajdonosok igen kedvező feltételek mellett látogathatnak.

Már robog velünk a polgármesteri autó az Újvárosháza felé, amikor Bognár József néhány érdekes adatot árul el a forradalmi újítást jelenti bérletrendszerről:

— A Belvárosi és a Magyar Színház 2—2 jó darabot, a Városi Színház 2—3 jó filmet m u t a t m a j d bc a bérletesek számára és m ó d j á t e j t j ü k annak is, hogy komoly muzsikát is adjunk a fővárosi dolgozóknak, tartalmas koncertek kere- tében. A dolgozók ezért — elképzeléscink szerint

— évi 12 forintot fizetnének, havi 1 forintos rész- letben. Ez a rendkívül kedvezményes ár bizto- sítja m a j d a bérletrendszer átütő erejét.

— Hogyan készül a főváros centenáriumi ünnepségekre ?

— A főváros tervei már akkor készültek a centenárium ünnepségeivel kapcsolatban, ami- kor tájékoztatásügyi miniszter voltam. Jelenleg is a minisztériummal egyetértően foglalkozunk az újabb tervekkel. Legújabban szóba került egy forradalmi múzeum felállításának terve. Nagy számban készítünk olyan emlékműveket és

szobrokat, amelyek az 1848-as időket jelképezik, úgyszintén a szabadságharc vezetőinek is emlé- keket állítunk.

— Milyen idegenforgalom várható 1

— Budapestet nagy tömegben keresik majd fel az idegenek. A főváros felkészül az idegen- forgalom lebonyolítására.

— Sok szó esik inost a községesitett színhá- zakról. A polgármester úr szerint milyen műsor- politikát kel) folytatnia a város tulajdonában lévő színházaknak ?

— A közületi színház műsorpolitikájának meghatározása nehéz feladat. Elsősorban klasz- szikusokat kell színrehozni, de lépést kell tar- tani az élettel is és a modern idók értékes művei- nek is helyet kel) adni. Minden erővel azon kell lenni, hogy emeljük az általánoskultúrszínvona- Iat. A közelmúlt színházi válságai azzal álltak szoros összefüggésben, hogy jó darab az elmúlt szezonban nagyon kevés volt. A főváros to- vábbra is ntvószubveneióban részesíti a legjobb produkciókat, hogy ezzel is serkentse a színhá- zakat szebb és jobb előadások bemutatására.

— A magánszínházak sorsa ?

— Más téren is igyekszünk m a j d támogatni a nagy terhekkel küzdő magánszínházakat. A közterhek redukálása komoly tervünk az olyan színházaknál, amelyek fontos szerepet töltenek be művészeti életünkben. A jövő évben egyéb- ként is minden fővárosi színház közüzemi ter- heit újabb vizsgálat alá vesszük.

Maros László

b o g n á r j ó z s e f B u d a p e s t á l pnlyArmrstrre

az. Qnaepélye* brlktalA-mn (Futa : Cserua ( . l a k )

- *»

f >

(4)

Magyarország résztoesz

a cannesi és a velencei liltnhongresszuson

A u g u s z t u s és s z e p t e m b e r f o l y a m á n k é t n a g y n e m z e t k ö z i f i l m k o r g r e s s z u s l e s z , az e g y i k V e l e n c é b e n a B i e n n a l e , a m á s i k p e d i g a h a g y o m á n y o s c a n n e s i f i l m v e r s e n y , a m e l y e t az i d é n f o n t o s m e g b e s z é l é s e k k e l k a p c s o l n a k e g y b e , i t t a l a k u l m e g p é l d á u l a n e m z e t k ö z i f i l m k l u b o k k ö z p o n t i s z e r v e z e t e . A v e l e n c e i B i e n n a l e , a m e l y e n f i l m e k b e m u t a t á s a m e l l e t t i s m e r t e t i k a l e g m o d e r n e b b f i l m t e c h n i k a i v í v m á n y o k a t is, a u g u s z - t u s k ö z e p é n k e z d ő d i k és s z e p t e m b e r k ö z e p é i g t a r t , a c a n n e s i f i l m v e r s e n y s z e p t e m b e r 15-től s z e p t e m b e r v é g é i g . A k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m h o z m e g h í v á s é r k e z e t t M a g y a r o r s z á g s z á m á r a is és a k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m az é r d e k e l t s z a k m i n i s z t é r i u m o k k a l és s z a k m a - beli t e s t ü l e t e k k e l k a r ö l t v e m e g b e s z é l é s t t a r t o t t , a m e l y e n e l h a t á r o z t á k , h o g y M a g y a r - o r s z á g m i n d k é t n e m z e t k ö z i ö s s z e j ö v e t e l e n k é p v i s e l t e t i m a g á t és — m i n t h o g y ú j j á t é k f i l m m é g n e m áll a r e n d e l k e z é s ü n k r e — r ö v i d k u l t ú r f i l m e k e t is k i k ü l d . A F i l m -

s z a k s z e r v e z e t a k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m m e g k e r e s é s é r e h é t f ő n e l n ö k s é g i , m a j d i n t é z ő - b i z o t t s á g i ü l é s e n f o g l a l k o z o t t a m e g h í v á s o k k a l s e g y h a n g ú l a g ú g y d ö n t ö t t , h o g y a s z a k s z e r v e z e t részéről V e l e n c é b e P á n c z é l L a j o s t , a c a n n e s i k o n g r e s s z u s r a p e d i g B a d ó

I s t v á n f ő t i t k á r t k ü l d i k i .

1

)us Fekete László, sok nagy- sikerű film és színdarab szer- zője, hosszú távollét után, feleségé- vel együtt — aki Helene Maria Fay néven szintén beérkezett írónő Amerikában— Budapestre érkezett.

Néhány héttel ezelőtt a' Mozi Élet jelentelte elsőnek, hogy a Bus F e k e t e - h á z a s p á r Budapestre jön.

Utazásukat in ár régen tervezték s az első adandó alkalommal megvalósí- t o t t á k . Közel tízesztendős távollét után vannak újra Pesten. A nép- szerű Író kissé talán lefogyott, de jólismert alakját m é g mindig elég terjedelmesnek nevezhetjük.

— Látogatóba jöttünk haza — mondja a Mozi Élet m u n k a t á r s á - nak. — Feleségem édesanyja súlyos beteg volt, heteken át klinikán feküdt, a találkozás azonban, bála

Istennek, jót t e t t s m á r annyira javult az állapota, hogy h a z a m e h e -

1. Rajnay Gáhor virágcsokor helyett egy rúd szalámival üdvözli a ho-szú távoliéi után hazatért Bús-Fekete Lászlót.

•SíKKj?

l e l t . öcsém : Bus F e k e t e Pál, szin- tén súlyos beteg volt, de már ő is r e n d b e j ö t t és vasárnap délután e g y ü t t néztük végig a Vasutas Európa-futballbajnokság döntőjét.

Mert a sport, mondanom sem kell, ma is nagy szerelmem. Már eddig is nagyon sok.régi j ó b a i á t t a l és ked- ves ismerőssel találkoztam.

— Mi volt az első ú j t a ?

— Elsőnek régi jóakarómat, igaz barátomat kerestem fel, akinek in- dulásomat köszönhettem : Jób Dá- nielt. De nem úgy ám, hogy be-

Francia filmhét Budapesten

A: ősszel francia filmhetet rendez- nek Budapesten, amelyen résztvesz- nek a Mafirt-tal élükön mindazok a vállalatok, amflyek francia filmeket hoznak forgalomba. Több szakelőadás lesz a francia filmművészeiről és szó van arról is, hogy a filmhét alkalmából _ ^^ címe. Ezt is feleségemmel irom, _ _

kopogtattam, hanetn felhívtam tele-

m i n t a

legutóbbit, angol nyelven a Budapestre ' látogat el a "francia film ionon és elfogódott hangon mond- Broadway egyik színháza számára.

egyik

kitűnősége.

tam : fiatal, ismeretlen író vagyok A bemutatója ősszel vagy télen lesz.

s úgy érzem, írtam egy j ó színdara- — F'ilm ?

b o t , m i k o r n y u j t h a n á m át ? . . . Jób — A két nagy című szín- darabomat most filmesítik meg Hollywoodban. A szereposz- tásról éppen akkor folyt a tanács- kozás, amikor eljöttünk.

— Budapesti impressziók?

-— Nem tudom elmondani, mi- lyen boldogsággal jöttünk haza s azt válaszolta, ha a közelben vagyok,

2. Régi barátok között. Cinek : Zer- kovltz Béláné. Bús-Fekete László, Rajnuy Gábor. Bús-Fekete l.ászló- aé, állnak : Rajnuy GAhorné, Zer- kovltz Béla. ( K á l m á u foto)

Liszt és Stnauss rajzfilmen

Amerikai jelentés szerint legutóbb Liszt »Magyar rapszódiát-jál raji"

filmre vitték olyan sikerrel, hogy utána a zenés rajzfilmek rendszeresí- tését határozták el. Liszt után most Johann Strauss következik: »Mesék a bécsi erdőből« című híres művével.

Szemere Vera anya-, Gobbi Hilda keresztanya-szerepben

Jelentette a Mozi Élet, hogy a Várkonyi Zoltán—

Szemere Vera házaspárnak kisfia született; Vár- konyi Gábor. A legifjabb pesti szlnészgyerek ke- resztelője az elmúlt napokban zajlott le. Várkonyi Gábort Gobbi Hilda, a Nemzeti Színház művész- nője, mint keresztanya és Szüls Gábor, mint keresztapa tartotta a keresztvíz alá.

(Foto : Várkonyi StudioJ

m i t éreztünk, amikor újra a régi utcákon j á r t u n k . Odakünn sok kósza hír t e r j e d t el Magyarország- ról, mi m a j d elmondjuk mi az igaz- ság. Az újjáépítés m u n k á j a és tem- pója lenyűgöző, az élet meglepő, ez a város örökifjú. Mindjárt megérke- zésem után Dinnyés Lajos miniszter- elnök is fogadott, az amerikai ma- gyarokról tettem jelentést.

— Meddig maradnak?

— A tervek szerint két-három _ h é t i g . . . Azután indulunk vissza, akár azonnal felkereshetem a szín-' b ú « ú « v a a gyönyörű Pesttől

s

a sok házban . . . Igy folyt le a beszélge- r é g ' j ó baráttól és kedvesismerőstói, tés, azután - meghatott örömmel a

a

^

i k k

«

1 o l

y

a n

J

ó l

«

s ö v o

' t

a

viszont-

viszontlátás. Jób után Gombaszögi I n a s . . . <!lhÖ Fridát és Ellát látogattam meg. — - — — i ^ — — — _

Amerikában élő Irén húguktól hoz- tam számukra levelet meg üzenetet, Az első ebédemet Rajnay Gáborék- nál fogyasztottam el, ott voltak Zerkovitz Béláék is, örömmel hal- lom, hogy még mindig 6 a leg- népszerűbb zeneszerző.

— Min dolgozik?

— Continental Play az új dara-

bom, pontosabban az ú j darabunk

feleségemmel

Dosztojevszkij film készül Olaszországban

Fosco Giachetti, az olaszoknak a

m a g y a r közönség előtt ls népszerű

kiváló művésze most fejezte b e ú j

filmjét, Dosztojevszkij : »Karama-

zoff testvérek* című világhírű regé-

nyének változatát. Az Olaszország-

ban készült Dosztojevszkij-film ün-

nepélyes b e m u t a t ó j a szeptemberben

lesz Rómában.

(5)

M u n k á b a n a s t a t l u t a -

elhelyezft Iroda Szemle a női statiszták felett

( F o t o : I n k e y — R á t b K á r o l y ) Férflstntlszlák egy csoportja

A filmstatiszták már felkészültek a gyártás megindulására

J a n ó István és Medgyésl Jázsef, a két legérdékrsehh

típus

A Mozi Élei beszámolt arról, hogy megnyílt a Filmszakszervczct Statisztaelosztó és Nyilván- tartó irodája. A Népszittház-u. 14. szám alatt működő irodában élénk és mozgalmas kép fogad bennünket. A most induló demokratikusmagyar filmgyártás vonzóereje erőteljesen megmutat- kozik ebben az irodában, ahol nap, mint nap tömegesen jelentkeznek a magyar film leendő szereplői, akik mint statiszták szeretnék elkez- deni pályájukat.

Az iroda vezetője Puskás Imre, a Filmszak- szervczct alelnöke és Zeéry Géza gyártásvezető.

A statisztairodában felvonulnak ez élet legkülön- bözőbb típusai. A szeplős gyermekstatiszta- jelöltet ugyanúgy megtaláljuk, mint a Kossuth- szakállas nagyapa-epizódistát.

— Á m u l t hónap 19-én nyilt meg a statiszta-

iroda — mondja a Mozi Élei munkatársának Puskás Imre — a m e l y egy-kettőre, nagy nép- szerűségre tett szert. A jelentkező statiszták kérdőivet töltenek ki, m a j d pedig a felvételnél igazolják politikai megbízhatóságukat. A sta-

tisztairoda vezetői tlpuscsoportokba sorolják az egyes jelentkezőket, akikről az iroda csináltat felvételeket. Az albumokba ragasztott felvéte- lek alapján választják ki az egyes filmek gyár- tásvezetői a szükséges statisztákat. Körül- nézünk a jelentkezők között. Az éppen jelent- kezők közül két érdekes típus ötlik mindjárt a szemünkbe. Az egyik Medgyesi József 52 éves volt szülész, aki jellegzetes hófehér Kossuth szakállával egyike a legérdekesebb epizódfigu- ráknak. A másik »kiugró« statisztajelölt a 195 centiméteres magasságú Janó István, a csepeli gyár rakodómunkása, aki filmszakemberek kívánságára jelentkezett a statisztairodán. A Gary Cooper magasságú érdekesarcú Janó István elmondja, hogy már a múltban is hívták a filmhez.

R á t h Károly a kitűnő fotóriporter szorgalma- san készíti az érdekes fclvéleleket a statiszta- jelöltekről, akik remélhetően rövidesen részt- vesznek a hamarosan meginduló demokratikus magyar filmgyártásban.

Slkn* Márta, a z újpesti szubrett, a k i tllmszinészná

a k a r lenni

O l a s z t a n u l m á n y ú i e l ő t t öt o p e r i s t a

nője, Boris Godunov. Nemcsak nagyszerű éne- kesnő, hanem kitűnő színésznő s a színpadon lenyűgöző megjelenés. Most a Wagner szere- pekre készül.

llencze Miklós, az új nagy basszista ígéret, máris sok szép, beváltott reménnyel, amit sikeres alakitások jelentenek. Most, hogy al- kalma lesz Nazareno de Angleisnál, a világhírű basszistánál tanulnia külföldi ú t j a során, foko- zott reménykedéssel néz a jövő elé.

Mátyás Mária drámai koloratúránk egyik legfiatalabb tagja az Operának. Hoór Tempis Erzsébetnél tanult, közben pedig tanitónőskö- dött. Pesten Palotai Árpádnál folytatta tanul- mányait, a felszabadulás után próbát énekelt, szerződtették : Hunyadi László, Fidelio, Boris Godunov sikerének állomásai. És most tanul- mányútra indul . . .

Sok szerencsét mindannyiójuknak és — a viszontlátásra 1 Gamáslné llaliny Sári

i / 3

M

ű v é s z s z á m á r a aligha v a n n a g y o b b é l m é n y , m i n t — t a n u l m á n y ú t r a m e n n i m ű v é - s z e t e ő s h a z á j á b a . I l y e n ú t előtt áll m o s t a z O p e r a h á z öt t i a t a l ,

<lc m á r i s b e f u t o t t t e h e t s é g e . Olaszországba, a z é n e k m ű v é - s z e t k l a s s z i k u s h a z á j á b a i n - d u l n a k , k i t ű n ő m e s t e r e k h e z , h o g y t o v á b b f e j l e s s z é k t u d á - s u k a t és sok m á s ú t o n f c j l e s z - szék z e n e k u l t ú r á j u k a t , m ű - vészi l á t ó k ö r ű k e t .

Tóth Aladár, az O p e r a h á z i g a z g a t ó j a a k u l t u s z k o r m á n y - nyal és az Ú j O p e r a b a r á t o k E g y e s ü l e t é v e l k a r ö l t v e t e t t e l e h e t ő v é a f i a t a l o p e r a i m ű v é - szek i t á l i a i t a n u l m á n y ú t j á t ,

í m e , az öt b o l d o g é n e k e s :

Ilaskó Magda, a csengőhangú fiatal énekesnő az ostromnak köszönheti, hogy operaénekesnő lett, pedig Palotai Árpád, Budanovits M^ria, Failoni már korábban biztatták, hogy folytas- son óncktanulinányokat. Az ostromot az Opera pincéjében vészelte át, s itt végre meggyőzték arról, hogy az operaszínpadon a helye. Egy év alatt kilenc szerepet énekelt— nagy sikerrel.

Nagypál László, a gyönyörű hangú tenorista már egyik büszkesége az Operának. Nem em- lékszünk olyan fejlődésre, mint amilyenen Nagypál az utóbbi években keresztülment, úgy hangban, mint énekkultúrában. A Boris Go- dunov nagy sikere után több új szerepre készül:

Fidelio, Don Jüan, Simoné Boccanegra, Hegyek alján.

Pulánkay Klára az utóbbi évek egyik leg- nagyobb énektehetsége. Gyönyörű mezzo-szop- ránja ragyogóan érvényesült eddigi szerepei- ben : Don Carlos, Aida, Carmen, Sába király-

R a s k ő Magda

N a g r p á l Lá«zló

P a l á n k a y K l á r a

Bencze Miktől

Mátyás Mária (Fola i VArkonyt,

J o h n , Fekete)

o hét bemutatójáról

I uruy lilu t:s Ih'mGyörgy

RL.L.V MTOSI S Z I N H Á Z N I N C S E N E K YL-L E T E K N E K

ammmm^^mi

m

ftyjvm

T | >;t'

A

h í m

Békeffi-Solt:

NINCSENEK VÉLETLENEK ! (Belvárosi Színház)

Jó alapötlet, fűszerezve néhány hamisítat- lan film-gaggel, mos), a felújítás alkalmából pedig Bródy Tamás Ájj^yöngy Pál franciás könnyedségö zeneszámaival, amelyek szövegét Szécsén Mihály írta. Az előadás lelke : Turay Ida. Humora megtölti a színpadot s egyik;

nevetőhullámból a másikba sodorja a nézőt.

Az 6 alakításáig csak Dénes György ér fel, aki ezúttal egy nyárs polgár férj szerepét formálja

lay, Soltés É ük meg.

meg jellegzetesen. Még Lehotay, Soltész Anni és Bársony István nevét említjü

ím i . v . . u

...

(6)

Gáhory Magda

H Á R O M K I S L Á N Y A ÁLLATKERTI AZ

SZÍNPADON

Augusztus első napjaiban újítja fel az Állatkerti Szabadtéri Színpad Schubert—

Berté : Három a kislány című híres daljátékát. A Schubert- operett érdekes szereposztás- ban kerül a közönség elé: a Tschöll házaspár Apáthi Imre és Gombaszögi Ella lesz, Médyt Gábory Magda, Schubertet Rösler Endre énekli, Schober bárót Gozinány György, Grisit Sennyei Vera, Novotny titkos- rendőrt pedig Szigeti Jenő ját- sza. Az előadást Apáthi Imre rendezi.

Chopin zongorája es Slradivári hegedűje

Különlegesen érdekes műsorszámra készül a francia, rádió.

Megszólaltatják a francia múzeumokban levő világhírű hang-

Eső-, ballon-, vihar- és lódenkabát

szerek hangját lemezre veszik fel, azután közvetítik a rádió hall- gatóinak és szó van arról, hogy más országok rádióadásai számára

is átengednek egy-egy ilyen lemezsorozatot.

OLASZORSZÁGBA INDUL két fiatal magyar tehetség

Hogy kezdődik a mese?

Együtt van a család.

A kislány anyjához fordul és megkérdezi:

— Mondd, anyukám, minden mese ágy kezdődik, hogy — egy- szer volt hol nem volt ?

— Nem éppen — feleli az asszony és jelentős pillantást vet az újságban elmélyedő férjére — gyakran úgy is kezdődik egy mese, hogy: »Fiacskám, ma egy fontos konferenciám van és este később

jövök haza*.

A budapesti film- szakmának éveken á t tevékeny és nép-

szerű t a g j a volt Dr.

Lederer A n t a l . A ki- t ű n ő filmjogász évek- j kel ezelőtt R ó m á b a n t e l e p e d e t t le és ina

^ . • j ^ m m s , r — .vv, m j elentős szerepet M ^ H E E játszik az újjáéledt

ü B f c f c olasz f i l m g y á r t á s b a n P k H a T H ^ , is. Lederer A n t a l j

nemrégiben Buda- pestre érkezett és oka az az érdekes | C. Toppéi, az egyik legnagyobb olasz filmproducer a d o t t meg, aki arra kérte a m a g y a r szakembert,keressen Budapesten szereplőket a rövidesen készülő Valse triste című nagy zenei filmre. A vá- lasztás m e g t ö r t é n t s a Művész Színház két

fiatal t a g j á r a e s e t t : D a r v a s I v á n r a , akinek m á r jelentős színpadi sikere volt az E u r y d i k é b c n és a T e m e t e t l e n holtak című Sartre d a r a b - b a n és a R i t a H a y w o r t h r a emlékeztető J á n o s i J u d i t r a , akit nemrégiben s z e r z ő d t e t e t t $ színház.

Uarvas Iván i Foto : IVelles/ Klza) l á t o g a t á s á n a k egyik megbízatás, amelyet

Jánosi J u d i t ( F o t o : Angelo i

Rendezték a színészek hangverseny-feflépti díjait

A Színészszakszervezet és a H a n g - versenyrendezők Szindikátusa meg- egyezett a b b a n , hogy augusztus 1-től kezdődően a hangversenye- ken fellépő színészek felléptidijának m i n i m u m a 60 forint. Aki ennél az összegnél kisebbet ajánl fel, v a g y fogad el, k i h á g á s t követ el, amely a szakszervezet f e g y e l m i bíióságá-

nak hatáskörébe tartozik.

FÉNYKÉPKIÁLLÍTÁS

A 800 ÉVES M O S Z K V Á R Ó L

Moszkva /elindításának nyolcszázéves évfordulója alkalmá- ból nagyszabásúi fényképkiállitásl rendez a M a g y a r - S z o v - jet M ű v e l ő d é s i Társa s á g a Nemzeti Múzeumban.

•A magasszinvonalú kiállítás fényképekben és eredeti rajzokban mulatja be Moszkva fejlődését megalapításától napjainkig. A kiállítás augusztus első napjaiban nyílik meg.

ORMÁNDY JENŐ - FILMEN Háromezer személyes színházban táncol

A m e r i k á b a n a TATA R - P A T Ó C S p á r

Negyedszázaddal ezelőtt ván- dorolt ki A m e r i k á b a Oimándy-Blau Jenő, az akkor fiatal hegedűművész, , aki odakünn a világ egyik leghíre- sebb kaim estere lett. Ormándy Jenő előbb a philadelphiai, m a j d a new- yorki f i l h a r m ó u i k u s z e n e k a r élén m ű k ö d ö t t , koncertjeit a h a n g v e r - s e n y t e r e m b e n , rádióban egyaránt rendkívüli érdeklődés kíséri, lemezei fantasztikus számban fogynak el.

O r m á n d y J e n ő most f i l m e n is sze- repel : a Memory of Lovc című filmben nagy zenei részletek van- nak, a m e l y e k b e n személyesen lép fel a világhírű m a g y a r k a r m e s t e r .

Száraz bőrnek, ráncok ellen

valódi

V I T A C I T

krém

• a g y t u b u s F t 1 4 . 7 0 Mitesszerek, tág pórusok ellen otthonra Vltaell arcpakolas, nagy doboz Ft 1 4 . 7 0 lsrakat: £ a c á u d i í a & u e i i l c a

O K T O G O N - T É R 3.

A New York ban megjelenő Magyar Jővő egyik legutóbbi száma be- számol arról, hogy Charles Wergi, aki egyik legőszintébb t á m o g a t o j a az A m e r i k á b a n élő, vagy az A m e - rikába érkezett m a g y a r művészek- nek, leszerződtette a Pensylvánia államban élő T a n i m e n t üdülőhelyre a T a t á r - P a t ó c s t á n c o s p á r t . A T a t á r - Patócs duóról kiérkezésük u t á n n é h á n y héttel a legvadabb álhírek t e r j e d t e k el. Később azonban ki- d e r ü l t , hogy ezek az állítások csupán rosszindulatú üzleti r á g a l m a k vol- t a k . A lehetséges m a g y a r táncospár azóta sok helyen szerepelt a Broad- waytól a m a g y a r l a k t a vidékekig és tehetségük, nyilvánvaló elismerése- képpen k a p t á k a mostani, egész n y á r r a szóló szerződésüket Charles Wergétől. A duó a t a n i m e n t i három-

P u l t o s K a l á és T a t á r György (Foto i Fekete)

ezer személyes szabadtéri színpadon táncol egész nyáron á t és, m i n t a Magyar J ö v ő í r j a , ugyanott több m á s m a g y a r művész is fellép.

Gróf Teleki Pál-utca 3

mandat

A Majirt Kép- és Sajtóosztálya az elmúlt napokban ankétot rendezett, amelyen a magyar iparnak a három- éves terv keretében képekben lerög- zített programmját és a Művészet a munkában cimü képsorozatot mu- tatták be.

*

Hans Albers fószerepléséwi új film készül Berlinben Baky József rendezésében, cime: . . . és felettünk az éyt»

*

Apálhi Imrének olyan nagy sikere van a Csókos asszony rendezésével, hogy Fényes Szabolcs az új szezonra két operett rendezésére leszerződtette.

Kertész Pál, a Maflrt rendezője, a rövidfilmek kiváló specialistája, választási rövidfilmet loryal.

Nem igaz a Tőkés Anna férihez- mcncteléről elterjedt hír.

Dickens híres regényét: Nickleby Miklóst most filmesítik Londonban, a főszereplők: Derek Bond, Sally

Ann Houics, Sir Cedric Hardwicke, Aubrey Woods és Jill Balcon.

Demeter Imre, a Világosság kitűnő fiatal munkatársa eljegyezte Gyimesi Pálmát, a Pódium Kabaré művész- nőjét.

*

Willy Forst, a nagyszerű osztrák filmrendező Hofrat Geiger címmel készíti felszabadulás utáni első film- jét.

*

A Magyar-Szovjet Művelődési Tár- saság női tagozata július 30-án ala- kul meg Mihály fi Ernő dr. tájékoz- tatásügyi miniszter megnyitó beszé-

dével.

Vicki Baum Nászút cimü novellá- jából film készüli Amerikában, fő- szereplői: Shirley Tempie és Franchot Tone.

(7)

beszél Budapesten G E R G E L Y F E R E N C párisi magyar filmes

Félévszázad filmen és strandon

Érdekes kisfilm pereg most a külföldi mozikban a strandélet fejlődését mutatja be félévszázadon

keresztül, ölvén esztendővel ezelőtt állig jel- ' öltözőit fürdőzők merészkedtek be a ^

*fiirdöházakba<t, s vállalkozásuk meg- tjM csodált, bátor cselekedetnek yw

* ~ tetszett, — ma a nap, a J e ^

fény és a levegő kul- W túsza milliókat visz '/

ÜL ki a szabadba. A^X

A r l e n e Dahl b e m u t a t j a a száziidrlcjl s t r a n d -

divatot P e n n y E d w s r d s a

m o d e r n s t r i n d o n

államokkal, mint ahogy ebben az irányban már folynak is tárgyalá- sok Olaszországgal, Belgiummal és Svájccal. Szó lehet erről magyar vonatkozásban is.

K é r j ü k , hogy beszéljen az elmúlt szezón filmsikereiről.

— Az 1946—47. évi szezon leg- nagyobb sikere — és ez az utolsó tíz év legnagyobb sikerének tekinthető Párisban — a Balaillc du Ball volt, amely, h a j ó i tudom, Harc a sínekért címen került Budapestre. Ez egy kis filmszínházban, az Empire-ban ke- rült bemutatásra és 12 hétig ment egyfolytában, amikor az óriási ér- deklődés miatt átvitték az 5000 sze- mélyt befogadó Gaumont moziba, ahol további jónéhány hétig pergett.

Ugyanebben az időben játszotta a

magasabb helyárakkal működő Cac- sarfihn színház i s a C h a m p s E l y s é e - n . Nyolc hétig ment egyfolytában a

Symphonie Pastorale és most a leg-

nagyobb kavarodás és vita a Le

Diable du Corps cimü Philip Gerard

film körül van.

Megköszönjük Gergely Ferenc szí- nes beszámolóját, búcsúzóul még ezt m o n d j a :

— Ném udvariasságból szegezem 1c, de párisi filmkörökben a legjobb ajánlólevél magyarnak lenni. Tehet- ségeseknek t a r t j á k a magyarokat, mozgékonyaknak — meg azután nem felejtik el a franciaországi ma-

gyar ellenállási mozgalom működé- sét sem 1

E n n e k ö r ü l ü n k . . .

Komjáth István

gyártási költségek rendkívüli mó-

don megnőttek és ezeknek a ténye- zőknek összefüggései azt eredménye- zik, hogy a következő szezonban a szokásos 75—80 film helyett legfel- jebb 40 készül el. A francia film- szakma dolgozói t e h á t munkanélkü- liség elé néznek, amit érthető módon kifejezésre j u t t a t t a k a m á j u s else- jei felvonuláson. Jogos a francia filmszakmai dolgozók elkeseredett- sége, hiszen egyrészt kiszolgáltatva érzik m a g u k a t , másrészt pontosan t u d j á k , hogy a vállalkozók ilyen gazdasági körülmények között köny- nyen letérhetnek a művészet ú t j á - r ó l

— az üzlet felé. Megoldást talál-

hatunk esetleg olyan t o n n á b a n , hogy kooperációs alapon készíte- nénk verzios filmeket m á s európai

M i magyarok szereltünk azzal büszkélkedni a m ú l t b a n , hogy a világ minden t á j á n van belőlünk, hogy általában mindenütt közszere- tetnek örvendünk . . . Aki olvasta, a régi mozi és színházi sajtót, hamar r á j ö h e t e t t , hogy Giela Garbótól

Zoro és Ilnru-ig tulajdonképpen mindenki magyarszármazású ! Ez- úttal olyasvalakivel beszéltünk, aki- nek neve nem szerepel ugyan köz- szájon és ugyanakkor mégis min- denütt szimpátiát szerzett — az utóbbi években bizony kissé meg- hurcolt —' magyar névnek.

Gergely Ferencről van szó, aki 1930-ban került ki Párisba.

Most itt ül velünk szemben, a francia filmről folyik a beszélgetés:

— A francia filnigyártók — m o n d j a — rájöttek arra, hogy bár filmjeiket szeretik az egész világon, meg kell változtatni a stílust. Az.

igények megváltoztak, a szórako- zási szükségletek kielégítésére alkal- m a s szellemi objektumok teljesen eltérőek a múlthoz viszonyítva. Rö- viden : m á s filmekre van szükség I Ezt bizonyítják egyébként a most lefutott szezon sikerei (amelyekről bizonyára fog még kérdezni tőlem), de bizonyítják a brüsszeli film világ- verseny eredményei is.

— Á francia filmgyártás nehéz

helyzetbekerült. Szerencsétlen kül-

kereskedelmi megállapodások azt

eredményezték, hogy a filmszín-

házak minden 13 hétből 7 héten

kötelesek külföldi filmet játszani. A

(8)

\ !<H<an>6I i x a b u i t l é r i

mozi, flhol a .Fíliu-

tcgUkal* lezajlott

FILM Ü N N E P S É G m

Locarno, 19 47 július hó.

(A Mozi Élet tudósítójától.)

locarnói filmfestival, amely Velence, Cannes és Brüsszel mellett joggal igényli a nagy nemzetközi filmbemutató büszke elmét, érdekes véletlennek köszönheti születését.

Évekkel ezelőtt Locarno verseny- társa, város-konkurrense, Lugano, indította el a filmhetek gondolatát.

Néhány évig ott is tartották a film- hetet. A Parco Civico évszázados fa- óriásai alatt volt a szabadtéri szín- ház egy nagyobb tisztáson. A kül- földi filmeket bemutató filmkölcsön- zők azonban tavaly tavasszal ki- jelentették, hogy a jövőben csak akkor bocsátanak filmeket a rende- zöscgrendelkezésére,ha a szabadtéri filmszínházat amfiteátrummá ala- kítják át. Lugano városa ki js dol- gozta a terveket, azután pedig— a svájci demokrácia szabályai sze- rint — a város polgárainak szava- zása alá bocsátotta az ügyet. A pol- gárok pedig — leszavazták a tervet, mert úgy találták, hogy az amfi- teátrum elcsúfítaná a városi par- kot. Erre viszont lefújták a lugánói filmhetet. Locarno m i n t h a csak erre várt v o l n a a z o n n a l felajánlotta, hogy hajlandó a rendezést vállalni.

A .beugrás* jól sikerült. Kitűnő helyet is találtak a szabadtéri szín- p a d n a k .

A technikai megoldás A technikai berendezkedést is si- került tökéletesen megoldani. Pedig a nehézségek nem voltak lebecsülen- dők 1 A vetítési távolság 52 méter, a képvászon nagysága pedig 8.80X 6.60 méter s ehhez méghozzá kell számítani az esetleges holdvilágot s a kezdésnél még rendszerint mu- tatkozó alkonyati felhomályt.

Ezt a nehéz feladatot két 90 ampéres, nagyerősségü ivlámpával ellátott Europlex-vetítőgép oldja meg, azonkívül mint tartalék egy Moyd S—4 gép is rendelkezésre áll.

Nagy nehézséget okozott a kellő erősségű, de mégis tiszta hang- visszaadás problémája. A park- tisztás, ahol a nézőtér van, 50 méter

hosszú és 40 méter széles, 2000 néző számára nyújt helyet. Szerencsére

ez a hatalmas terület csaknem zárt- nak mondható. Az egyik oldalon a szálló épületének tömbje, szemben pedig a vetítővászon elhelyezésére épített ideiglenes alkotmány akusz- tikailag jól lezárja a nézőteret, két- oldalt pedig olyan faóriások állnak sorfalat, hogy akármelyik mester- séges fallal felveszik a versenyt.

Mint minden hasonló vállalkozás, a locarnói filmfestival sem jutott már fennállásának második évében a tökéletesség fokára. A legnagyobb b a j , amiről persze a rendezőség sem tehet, hogy nincs megfelelő nagy- ságú fedett színházi helyiség, ahol a pro grammban szereplő filmeket az időjárás mostohasága esetén, egy- szerű lielyváltozással minden to- vábbi nélkül elő lehelne adni. Ve- lence e tekintetben kétségtelen előnyben van.

Locarnóban úgy próbáltak e bajon segíteni, hogy a város három mozijába osztották szét, a külön- böző áru jegyek szerint, a szabad- téri színház nézőközönségét. E meg- oidásk Hatástalansága azonban azon- nal kiderül már abból a szomorú tényből is, hogy míg a szabadtéri színház befogadóképessége 2000 fő, addig a három locarnói mozi együt- tesen is alig tud ezer embert befo- gadni. Még ezt is csak három tur- nusban, azaz úgy, hogy a három filmszínház .lépcsőzetesen* tartotta az előadásokat.

A programm A hivatalos programm négy rész- ből á l l t : nyilvános filmbemutatók, zártkörű bemutatók, dokumentfjl- mek az újjá építés témájáról és végül az UNESCO munkájához való hozzá járulásként, speciális előadássorozat

a filmről, *mint a nemzetközi meg- értés gondolatának propagálására alkalmas eszközről.* (Bocsánat a nyakatekert fordításért, de eskü- szöm, igy még egyszerűbb, mint az

eredeti szöveg I)

A nyilvános és zártkörű bemuta- tókon összesen 31 film került a néző- közönség elé. Ez a 31 film az egyes országok közt, a szereplő filmek számának sorrendjében a követ- kezőképpen oszlott m e g : Egyesült Államok 9 film, Olaszország 6,

Franciaország 4, Szovjetunió, An- glia, Me-ikó és Ausztria 2—2 film, végül Argentina, Csehszlovákia, Né- metország és Spanyolország 1—1 film. Már ez a lista is tanulságos.

Meglepő például az olasz film erős képviselete, amit megmagyaráz né- mileg az ország közelsége és a ven- déglátó hely olasz anyanyelve. Ér- dekes Mexikó és Argentína jelent- kezése is, Németország megjelenése, viszont érthetőleg éles vitára adott okot. Nagyobb megértéssel fogad- ták az osztrákok jelentkezését, akik tőlük telhetőleg mindent el is kö- vettek, hogy megjelenésüknek súlyt ésjelentőségct adjanak. Ók vonultak ki a legnagyobb .kísérő garnitú- rával*. Ott v ]t Hubert Marischka, az egyik film rendezője, több női főszereplő, így Hannelere Schroth, Elfie Mayerhofer és H e r t a Mayen, sőt még az egyik film zenéjét szerző Péter Kreuder zenekara is.

Az újjáépítési sorozatban 13 or- szág szerepelt, sőt, tekintve, hogy az egyik USA-film Chiléről szólt:

14. Ezek ; Anglia, Csehszlovákia, Dánia, Egyesült Államok, Francia- ország, Hollandia, India, Jugo- szlávia, Kina, Lengyelország, Né- metország, Palesztina és Svájc. Az olvasó nyilván Magyarország nevét keresi a listán. Én is azt kerestem.

H i á b a . . .

Részt vett viszont Magyarország a külön előadássorozatban Balázs Béla előadása révén. Balázs Béla

.Igazság és valóság a dokument- filmben*címmel tartott igen nagy figyelemre méltatott, érdekes és magas színvonalú előadást.

A mérleg Ezt. az óriási prograinmot fizikai- lag sem volt könnyű abszolválni,hál még szellemileg is feldolgozni. Még nehezebbé tette a dolgot, hogy saj- nos, kevés igazán jó film került elő- adásra. A túlnyomó többség nagyon átlagos volt, vagy éppenséggel gyengének mondható. A témáknál folyton az járt az ember eszében, hogy melyik is volt az a film, amely- nek hasonló volt a t é m á j a ?

Tarr László dr.

a / •/

i r n film újabb forradalmi átalakulás előtt áll. A t e c h n i k a i újítások két irány- b a n is m e g n y i l v á n u l n a k : e g y i k a plasz- tikus v a g y m á s k é p p e n sztereoszkópikus film m e g t e r e m t é s e , m á s i k p e d i g a tele- víziós adások elterjedésével kapcsolat- b a n a külön televíziós filmfelvételek ké- szítése.

A t e l e v í z i ó a legutóbbi hónapokban h i h e t e t l e n lendületet v e t t világszerte. A kísérletek már esztendőkre visszanyúlnak s annakidején Anglia volt az első ország, a m e l y rendszeresen adott televíziós szol- gálatot s ezt csak a háború kitörésekor állították le. A francia rádió éppen az elmúlt h e t e k b e n f o l y t a t t a le az első tele- víziós adást, a m e l y kitűnően sikerült;

a képek tiszták és élethűek voltak. A háború befejezése ó t a n a g y lendülettel és eredményességgel dolgoznak a Szovjet- unió t e c h n i k u s a i is a televíziós adásokon s ez alatt az idő alatt már n é g y távolba- látó adóberendezést h e l y e z t e k üzenű>e, a legutóbbit Sverdlowskban. A terveW sze- rint három-négy é v e n belül a Szovjet- unió m i n d e n n a g y o b b városát felszerelik távolbalátó adóállomásokkal,

A t e l e v i z i ó s adások terén az angol P y e Ltd. legutóbb o l y a n rendszert konstruált, a m e l l y e l a h a n g és a kép ugyanazon

a

hullámhosszon t o v á b b í t h a t ó és egy ké- szüléken v e h e t ő . E l e i n t e a felvétel két adó segítségével történt, k é t antennára volt szükség és a felvevőkészülékek is tulajdon- képpen kettős-konstrukciójúak voltak.

Igen nagyjelentőségű televíziós bír ér-

• . i k i i i i

1

k e z e t t Amerikából is, ahol a legutóbbi h e t e k b e n a Radio Corporation of America és a Warner Bros. f i l m g y á r — ahonnan tudvalevőleg a hangosfilm elindult h ó - dító útjára — szerződést k ö t ö t t a t e l e - víziós film terén f o l y t a t a n d ó közös k u t a - tásokra és az e r e d m é n y e k e g y ü t t e s ki- használására. A megállapodást W a r n e r é k részéről Harry M. W a r n e r és J a c k L. W a r - ner, a világhírű gyár k é t igazgatója és Frank M. Folsoni, az RCA ü g y v e z e t ő al- elnöke írta alá. Az RCA m ű s z a k i o s z t á l y a Camdenben levő t e l e p é n újrendszerű, nor- m á l m é r e t ű f e k e t e - f e h é r televiziós készü- léket dolgozott ki, a m e l y n e k tökéletesítését

m o s t már Burbankban, a Warner-gyár H o l l y w o o d m e l l e t t levő telepén folytatják.

A kísérleti adások irányításával N a t h a n Levinson ezredest bízták m e g Warnerék, aki egyik úttörője volt a h a n g o s f i l m n e k is és a tökéletesítéséhez sok érdekes öt- l e t t e l járult. Az első normálméretü t e l e - víziós adást az RCA 1941 elején tartotta m e g az e g y i k n e w y o r k i filmszínházban

5 x 6 % m é t e r m é r e t ű vásznon. A kísérlet sikerült s ennek n y o m á n folytatták és folytatják a m u n k á t m o s t . A televíziós adás tökéletesítése és elterjedése feltét- lenül szükségessé teszi a televiziós filmek készítését. Frank M. F o l s o m , az RCA al- elnöke igen derűlátó, a m i a jövőt illeti.

A burbanki televíziós t e l e p felavatásán e z t m o n d o t t a :

— A m u l t e s z t e n d ő b e n ü n n e p e l t é k a

hangosfilm huszadik születésnapját. Azt h i s z e m , n e m t é v e d e k , ha 1967-ben m a j d

tm

Lff 1 8

•• > - ••

HSliB

# i . ,

I. A televíziós felvevőgép munkiiliun -3. llarry M. Warner és Jack I.. Warner, a

televíziós film ültőről

a televíziós film — huszadik születés- napját ünneplik . .

.

A n y i l a t k o z a t elég é r t h e t ő e n mondja, h o g y — 1947-ben, t e h á t már m e g l e s z a t e l e v í z i ó s f i l m , a t ö m e g s z ó r a k o z t a t á s új

e s z k ö z e .

A világszerte folyó n a g y k é s z ü l ő d é s ls

ezt bizonyítja. Barabás Imre

4. A televíziós flluimütercui felvétel közben

ö 6. Televíziós felvétel. Mindkét felvé- tel nz angol Pye Ltd. Vldeosonle rendszerű készülékével tőrtént

*

(9)

k a t e d r á j a

(A Mozi Élet népszerű katedráján sorra helyet kapnak a magyar film- szakma legklváláhb szakemberei, akik népszerű, érdekes formában számolnak be mesterségük (likairól.

A filmgyártás egyik legfontosabb kulcspozíciója! nz o p e r a t ő r tölti be, aki a Játékot, a szereplőket lofotogra- fúlja, vagyis filmre >v|szl«. Az operatőr m u n k á j á n a k érdekes mozzanatairól szá- mol be 1» 111 e r Rudolf, a k i mintegy hatvan magynr flliu operatőrjeként működött.)

— Tisztelt hallgatóim I Az opera- tőrnek technikai és művészeti m u n - k á j a van. Feltétlenül szükséges szá- m á r a az, hogy megfelelő technikai tudással rendelkezzék. Tudnia kell tejlát azt, hogy milyen watt-számú

l á m p a m i l y e n felületet t u d bevilágítani. Nagyon fontos emellett a lámpák elhelyezése is.

— Az operatőr különféle fényekkel dolgozik a felvételezés során. í g y alkalmaz föfényt, dísz- letfényt, r u h a f é n y e k e t és ellenfényeket.

— H a hozzákezdenek egy film gyártásához, az első napon ú g y n e v e z e t t világítási napot t a r t a n a k . Ez alatt azt kell érteni, hogy beállítjuk a díszletfényeket. Másnap, amikor a felvételek megkezdődnek, a szereplők »bejár ják az utat*, vagyis azt a t e r e p e t , amelyen játszanak m a j d . E z u t á n kerül sor a személyek megvilágítására.

— A világítási próbák idején az operatőr világít, a rendező a szereplőkkel foglalkozik.

Közben az operatőr elkészül az úgynevezett d u r v a világítással. Amikor ez m e g v a n , jön az első próba — f i l m e n . Az operatőr m ó r gépen keresztül l á t j a a »filmet*. A próbafilm azután

l

i l a j d u s k n Piri

Edftb OUIag-Pudelko

Súlyos václak

egy színigazgató ellen

A Színészek Szabad Szakszervezete fegyelmi bírósága m o s t t á r g y a l j a D. Szubó. József, a volt Vidám Operett Színház igazgatójának ér- dekes fegyelmi iigyét. A fegyelmi híróság, amelynek Bárdi Ödön, Herczeg Jenő, Komlós Vilmos, Győző László és Déri H u g ó a t a g j a i , részletesen t á r g y a l t a azokat a v á d p o n t o k a t , a m e l y e k e t a színház volt t a g j a i emeltek a szín- igazgató ellen. A vádak szerint D. Szabó József törzstársulatot n e m szervezett, engedély nél- k ü l nient el többízben t á r s u l a t á v a l vidéki v e n - dégszereplésekre, tagjaival szemben m e g n e m engedett h a n g o t használt és a színház egyes t a g j a i t , így P a p p István színészt arra a k a r t a felhasználni, hogy a színházépület előtt r ö p - cédulákat osztogasson.

A fegyelmi bíróság a súlyos vádpontokkal terhelt igazgató ügyében dr. Ádám TiboT ügyész indítványára bizonvíláskiegészítést ren- delt el.

Vannak egészes furcsa dolgok

m e g m u t a t j a a világítás esetleges h i b á i t , h i á - nyosságait. Vannak olyan részek a próbafilme- ken, a m e l y e k b e n a fények k i m a r a d t a k . Ennek

alapján azután megkezdődik a kiigazítás nehéz és fáradságos m u n k á j a .

— Az igazítás a l k a l m á v a l a rendező rend- szerint végleg elkészül m u n k á j á v a l .

— Az operatőr legfőbb m u n k a t á r s a a fő- világosító. Az ő segítsége n a g y o n sokat jelent a film sikerének kihívásánál.

— Az operatőr m u n k á j a n e m m o n d h a t ó n y u g a l m a s n a k . E g y s z e r egy repülőgéphői fo- t o g r a f á l t a m , a m e l y alul kiengedte a b o m b á k a t . A kihulló b o m b á k olyan h a t a l m a s légnyomást okoztak, hogy m a j d n e m gépestől, felszereléssel e g y ü t t én is a b o m b á k k a l h u l l o t t a m .

— Régi igazság az, h o g y szereplő és rendező nélkül m á r készült film. Az azonban bizonyos, h o g y operatör nélkül még nem. . .

MAGYAR KARRIEREK

Dél-Amerikában

Érdekes karriert jelentenek a Mozi Életnek Dél-Ameriká- ból: néhány év óta a legismertebb színésznők közé tartozik H a j d u s k a Piri, aki kilenc évvel ezelőtt Budapestről indult el. 1938 n y a r á n végezte el az egyik m a g y a r színésziskolát s az első,"aki tehetségére felfigyelt, H o n t Ferenc, a kiváló színészpedagógus volt, m a : a Színművészeti A k a d é m i a és a Madách Színház igazgatója.

H a j d u s k a Piri azonban nem Pesten kezdte m e g színésznői p á l y a f u t á s á t . Az elkövetkezendő évek szániára reménytelen- nek l á t s z o t t a k , ezért az oklevéllel r e t i k ü l j é b e n egy t á n c - csoporthoz szegődölt, amely Buenos Aires felé v e t t e ú t j á t . O d a k ü n n Dél-Amerikában "azonban n é h á n y k a l a n d o s f o r d u - lat után a táncosnő ismét visszavedlett színésznővé, a bueiios- aircsi Magyar Színháznak lett a t a g j a s egyik emlékezetes sikerét Zilahy L a j o s : T ű z m a d á r cfmű d r á m á j á b a n a r a t t a . (László A n d o r , Gellért Marika, Dézsányi Gábor, Vér Irén, Magyar Angéla voltak a partnerei.) De nemcsak m a g y a r színpadon voltak sikerei, hanem — m i n t h o g y kitűnően meg- t a n u l t spanyolul — spanyol d a r a b o k b a n is.

A fiatal színésznő kilencévi távollét u t á n m o s t jelent- kezett és jelezte, h o g y a közeli hetekben h a z a l á t o g a t Buda- pestre.

Másik érdekes délamerikai karrierről is értesült a Mozi É l e t . A sao-pauloi operaház primaballerinája is m a g y a r te- hetség : Csillag E d i t , vagy ahogy a d é l a m e r i k a i színlapokon szerepel: E d i t h Csillag-Pndelko. Csillag Edit mindössze húsz esztendős, három évvel ezelőtt tiint fel s m o s t a sao-paulói opera ú j a b b három évre szerződtette. Az ú j m a g y a r t á n c - tehetség m á r Braziliában született, a n y j a m a g y a r asszony, a p j a spanyol. Minden fellépését nagy siker kíséri és a brazi- llal I a p o k ' e l r a g a d t a t á s s a l írnak légiesen könnyű táncáról.

Kasznár Zoltán

— Milyen furcsa ez a házi Ez valami új építészeti sttlus?

— Á, dehogy... Csupár a házhely drága errefelé . . .

C i A M K . O A B L I E

is filmgyárat ala pít

Hollywoodban most

Í

a filmgyáralapitási láz

v e i t erőt a színészeken és rendezőkön. A Mozi Élet legutóbb j e l e n t e t t e , hogy Kertész Mihály s a j á t filmgyárat a l a p í t o t t , most olvassuk, hogy Ginger Rogers megvásárol- t a Margarct Rumbeck bestseller regénye : T h e Great Answer filmosítési j o g á t s azt saját p r o - d u k c i ó j á b a n k í v á n j a elkészíteni. Filmgyárat alapit Clark Gable, a népszerű filmszínész is J a c k Conway rendezővel. Most f o r g a t j á k éppen hetedik közös f i l m j ü k e t — címe : T h e H u c k s t e r s s nevezetessége, hogy Gable ebben énekel elő- ször — a sok közös m u n k a a l a t t annyira össze- szoktak, hogy most s a j á t filmgyárban a k a r j á k k a m a t o z t a t n i t e h e t s é g ü k e t .

RÁDIÓDARABBÓL - FILM ÉS REGÉNY

Regényekből, színművekből és filmekből t e m é r d e k r á d i ó j á t é k készült m á r . Most azonban f o r d í t o t t eset t ö r t é n t : Miss Flctcher »Pardon, téves k a p c s o l á s i * című h a n g j á t é k á t lekötötték hollywoodi megfilmesítésre. E g y nagy kiadó- v á l l a l a t t ó ' arra is a j á n l a t o t kapott a szerzőnő.

hogy a filmmé vált h a n g j á t é k o t regényben is Írja m e g .

(10)

A m o z i A fllm elme, főszereplők A DY VII., Somogyi

Béla-út 3. T.: 220-230 4, 6, 8

Idegen nő Ingrid Bergman ALFA X., Kápolna-utca

3/b. 5 , 7 , 9 , v. ü. 3-kor is 31-3. Nagy kaland Merle Oberon. 4-6. Így toriént Dokumenttilm

ALKOTÁS I.Alkotás-u. 11 T. 257-063. %4, y,6. y,8, v. ü. 2. 4, 6. 8

31-3. Keresztúton Som la y

4-6. őrség a Rajnán Lukács Pál

ASTÓH1A X.,Szt. László- tér 14-15. 7.6, 7.8, v. ü.

4, 6, 8

31-3. Falu rossza Greguss l Zoltán. 4-6. Éjjeli szol- gálat Gaby Morlay ÁTRIUM II., Mártirok-

ú t j a 55. T. 157-121. 5, 7, 9, sz v. ü. 3-kor is

Tókiói küldetés Cary Grant

» É K E XIII., Szt. László-

* » út 48. 6, 8, v. ü. 4 Lapzártáig a műsor nem érkezett be , BELVÁROSI IV, Irányi-u.

21. T. 184-099. 544, y,6, 548

Lapzártáig a műsor nem érkezett be

BETHLEN VII., Bethlen- tér 3. T. 225-003. 545,

y,7. 549

Lapzártáig a műsor nem érkezett be

BŐIKIG RÁF V I I I , József- krt 63. T. 139-173. 544.

V.6, y,8, v. ü. 542 is

Lapzártáig a műsor nem érkezett be

BÓLYAI Riadó-utca 4

5, 7, v. ü. 3-kor is Lapzártáig a műsor nem érkezett be

BUDAI VIGADÓ II.. Cor- vin-tér 8. T. 257-007.

H 5 . y,7. y,9. v. Ü. y , 3 is

Arab éjszakák

Maria Montez 1

XA APITOL V I I . , Baross-

w-7 tér 32. 4 , 6 . 8 , v. ü . 2 i s Kétarcú nő Greta Garbó CITY V. Bajcsy Zs.-'v 38.

T. 128-129. y.4,54 r,8 sz. v. ti, 542-kor is

Titokzatos lakó Merle Oberon COHSÓ IV., Váci-utca 9.

T. 182-818. 544. y,6, 548 Lapzártáig a műsor nem érkezett be

CORVIN V I I I . . Üllöi-út 40. T. 339-933. 4, 6, 8

. . . . Tuskólábú

John Garlicld r á A M J A N I C H VII..«pam-

l ' janich-u. 1. 544, '/,6, 548, v. ú. 542 is

31-3. Kél bűvészinas JStan ós P a n . 4-6. Alvilág alko, nya J a m e s Cagney DÉCSI VI., Teréz-krt 28.

T. 121-313. 4. 6, 8 Anna (s u sztdmt király Irene Dunne

DÓZSA X I I I . , Róbert Károly-krl 59-61. 5, 7, 9. v. ü. 2-kor is

31-3. Aloma Dorothy La- mour. 4-6. Asszony az ör- vényben Erich Von Stroheim EU.DORÁDÓ VIII., Nép-

Mái szinház-u. 31. 4,6, 8 I.apzártáig a műsor nem érkezett be

ELIT V. Szt. I s t f á n - k r t 16. T. 128-993. "4. 6. 8, v. ü. 2-kor is '

Elvesztett boldogság Michele.Morgan ÉVA XIV., Erzsébet ki-

rályné-út 26/b. 5, 7, 9, v. ü. 3-kor is

31-3. Alvilág alkonya' J a m e s Cagpey '

1-6. Lehull az álarc Michei Morgan KALÓRIÁN.III., Flórián-

M? tér 3. 5 . 7 , 9 , V. ü. 3 is 31-3. Kél jérji assióhya J e a n Gafland *

4-6. Mindenki muzsikája J i m m y • D u r a n t e

FORTUNA VII., Rákóczi- út 3 2 . 7.4, 546, y,8, v Ü^ 542-kor is

Lapzártáig a műsor nem érkezett be

FÓRUM .IV., Kossuth La jos-u. 18: T. 189-707. y,5 547, 540. v. ü. 543 is

Aranypolgár Orsón Welles U A Z Á M XIII., Váci-út

KM 150. T. 201-504 y,6 548, v. ú. 4 4 is

31-3. Fekete banditák. Mál- tai . kalózok. 4-6. Kalja Daiiieile Darrieux

.HOMÉHOS (kertmozgó) XIV., H c r m i n a - ú t 7.

.. T. 496-147. 7.6, 7.8, v U. y,4 is

L a p z á r t á i g a műsor nem étkezett be

WPOLY V., Csáky-utca 65 1. T. 201-002. 5, 7, 9, v

ü. 3-kor is

31-3. Riehmondi rejtély ' jr. Lon Chaney 4-6..Cskci •• "

' Glnger Rogers ifÓZSKF ATTILA V l l f j

t f Kálvária-tér 7. . 7 138-248. 4, 6, 8

' Lapzártáig a műsor nem érkezett be

Július 31— augusztus 6-ig

M

A mozi A fllm cime,

főszereplők

T A M A R A VII., Do-

liány-u. 42. T. 423- 901. 4, 6, 8, v. ü. 2 ls

Titokzatos lakó Merle Oberon KOSSUTII V., Váci-út 14.

T. 126-204. 5, 7, 9, sz.

v. ü. 3-kor is

KÖRÚTI HIHAlHi V.II., Erzsébet-krt 13. T. 222- 499, reggel9—este 1 l-ig

Kétarcú ni Greta Garbó Felszabadult Magyaror-

szág. Tudományos és technikai htrek, 'Maiirt, franciá, amerikai híradók KISZ TINA Krisztina-

kőrút 155. T. 161-268.

y,4. 546, vj8

31-3. A király bolondja M lehel Simon

4-6. Gibraltár Vivlan Románcé KULTUH (Kertmozi)

IX., Kinízsl-u. 28.

T. 389-175. 545, y,7,549

31-3. Aloma Dorothy Lamour 4-6.gKéf molnprlegény Zoro és H u r o LOYD V., F ü r s t Sftn

a dor-u. 7. T. 123-043.

5. 7, 9

Aranypolgár Orsón Welles AROS V I I I . H a r m l n e -

kettesek-tere 2. TJ

436-571. y,4,y,6, y,8

31-3. Halálos tavasz Ka- l á d y . Jávor. 4-6. Búvár- hajó őrjárat Dokumentfllm MARX VII., István-út

39. 4, H7, 9

Í

ÉP X I I I . , Václ-út 76.

Telelőn: 401-827. 6 8, v. ü. 4-kor is kUUDA III., Selmecl- ' Út 14. 'j,i,

'Ifi. 'Ifi

OLYMPLA VII., Erzsé- bet-krt 26. 2, 4, 6, 8.

v . ü , _ H 12-koris OMNIA VIII., Kölcsei-u.

2. T. 139-693. 5, 7, 9 sz. v. 0. 3-kor ls

»ALACE VII., Erzsé- bet-krt 8. T. 222-426.

11. 1. 3. 5. 7, 9 PARTIZÁN IX., Üllól-út

101. 5. 7, 9

Z

UGLÓI XIV., Angol-u.

26. 5, 7. 9, v. 0. 3 is

31-3. Két jérji asszonya Jean Galland

34-6. Ezred jia Vánja 31-3. Dgnkó Pista Jávor

Pál. 4-6. Néma oár Anna- bella

31-3. Rio Rita Abbott és Costello. 4-6. Férjvadászok

Sárga kalózok Szóké veszedelem

Danielle Darrieux Kína

Loretta Young, Alan Ladd

Csak neked dalolok Deanna Durbin 31-3. Hová lettél drága oöl

gyünk Walter Pidgeon 4-6. Vágyak asszonya

Ivonne P r i n t e m p s PÁTRIA V i l i . Népszín-

húz-u. 13. 4, 6, 8, _ szomb., v. ü, 2 is

PHŐN1X VII., Rákóczi- út 68. 11. 1, 3, 5, 7. 9

Állhatatos túndér Joan F o n t a i n e Két bűvészinas Stan és P a n

R

AI1AY IX., Rűday-u.

32. Vfi. 548, v. ü.

544-kor is

Boszorkányt vettem feleségül V e r o n i c a . L a h e RÓXY VII., Rákóczi-út

82. T. 225-419. 2, 4. 6. 8 31-3. Nagy kaland Mertle Oberon-..

4-6. Szerenád X-tgiT- ROYAL AtfDLLO VII.,

Erzsébet-krt 45. T. 223- 699. 5. 7, 9, sz. v. ü 3 is

Rajirfepu a bálon •«

Assla) Norris, Gino C\

S

AVÓY VIII., ÜUöi-út 4.

T. 138'125. 5, 7, 9, sz.

v. ü. 3-k"or is

ÁUlKüatos. tündér • Ch Ses Boyer • SCALA Teréz-krtöO. T.

120-150. 5 , 7 , 9 , sz. v. 0.

3-kor ls

Kína ' -• . L o r e t t a Young;"' .lan Ladd "

STÚDIÓ V I I . , Akácfa-u. 4.

W . Y i i j í f i , 8 v. ü. y,12 is SZABX0SÁG XI., Bar-

tók Béla-út 64; T. 259- 505. 5, 7, 9. V. ü. 3 is

•SÁTRA IX., Ull6i-út 63.

L T. 139-430. 2, 4, 6, 8 TINÓDI VI., Nagvmezó-

u. 8 T. 224-400. 545,

5 4 7 . yt9

TUBÁN VI., Nagymező- u. 21. T. 125-578. 4. 6, 8, v. ü. 2-kor is (TGOCSA X I I . , Ugocsa-

út io. 544, y,6, y,8

Firjitzenvedély Ray lifllland Végre együtt.

Irene Dunne"

Lapzártáig.-®>sAjvúsor nem érkezett :

Elvesztett bff(Fogság Michele Mbrgan Lapzártáig a műsor nem

érkezett be Szépek stépe

Rita Hayworth

A mozi A fllm címe,

főszereplők

ÚJLAKI III., Bécsl-út 69

5, 7, 9, v. ü. 3-kor is

URÁNIA VII., Rákóczi út 21. T.l36-888. 4. 6, 8 rÁROSI SZÍNHÁZ V I U

Köztársaság-tér 30.

T. 137-540. 4, 6, 8 VESTA VII., Erzsébet

krt 39. 10,12, 2, 4, 6. 8

31-3. Csitri Giiiger Rogers 4-6. Éjjeli szolgálat Gaby Morlay Nyári szünet Mexikó hőse

Tom Keene Két bűvészinas

Slan és P a n 31-3. Lehull az álarc

Michei Simon

TÁNCSICS

6, 8, v. O. 5, 7, 9

C s e p e í

31. Aruíó asszony Pierre.

Blanchaire. 1-3. Péri íör-l vénye Paul L u t t o n . 4-6.L Emlékszel még1 C l a u d e t t c | Colbert

K i s p e s t

FLÓRA Úilói-út 116.

'j.t, ' I f i , T. 0. '1,4 U ROYAL Üllöl-üt 149.

T. 183-739. 6, 8. v. ü.

1-kor is

Nyári szünet 1

STEFÁNIA : Ü116i-út 154.

T. 183—436. 7,7, ','.9, v. ü. 7,5-kor is.

31-3. Egy ballerma szerel I mei Loretta Young. 4-6.1 Tuskőlábú John Gartiel<)|

31-5. Halár hiénái.

Cowboy bosszúja Kex B e U | 6-10. Szűz és az ördög m

Mona Goya WEKF.ltLE

F6-tér 4. T. 183-411 6, 8, v. ü. 4-kor is

31-3. Egy ballerina szerel-l mei Loretta Youag. 4-6J Tuskólábú John Garfletdl

Pes tszente*zsébet

KOSSUTH Kossuth La- jos-u. 51. T. 144-478 6. 8. v . ü . 1 kor is

31-3. Örök visszatérés Jean Marais

4-6. Meseautó Perczei Z l t a l TÁTRA Török Flóris-u.

76. ' I f i . 'ifi. v. ü.

7,4-kor is

VILÁGOSSÁG Klapka-u.

46. 6. 8, • . u. 4 is

Nyári szünel 1

31-3. Zűrzavar a menny országban R.Montgomer 4-6. Gyilkos vagyok

Barbara Stanwyck

Pes tszent töntne

ADRIA Üllöi-út 172.|31-3- ^"hló szárnyak 1'.6 V.8 V ü 544 is Ray Milland

54*. y.». u. Y** Gáncsnélküll bandita|

Tom Tyler FÓRUM Rákóczi-út 1

6, 8. v. ü.-4-kor is

UNIÓ Üllől-út 135.

6, 8. v. ü. 4-kor is

31-3. Lousoodi árva Joan Fontain

4-6. Mindenki szerelője Viviane Románcé 31-3. Három janlóm

Pierre Larquey 4-6. Waterloo Bridge Róbert Taylor Pestújhely

SZÉCHENYI Bacsó Béla-jST-3. Egész évben larsi ú t 6. '1,7. ' I f i . r. 0.! B J n ^ C r o s b y

7,5-kor Ls 'Í4-6. Préri törvénye Ray Carrlgan

Rúhospalota

BÉKE Árpád-út 3.

7.6, 7.8, v. ü. 7.4 is

TAVASZ Bácska-u. 10.

6, 8. v. ü. 4-kor is

31-3. Szellemnek áll a vil Abbot! és Costello 4-6. Dalol a nyár

Bobby Breen

31-3. Emlékek szerenádja Irene D u n n e

4-6. Lezárt ajkak A ü d a Valii

Ú j p e s t

APOLLÓ Árpád-út 77.

T. 292-362.

6, 8, v. ü. 4-kor KULTŰR Erkel-u 23"

6. 8, v. ü. 4-kor is SZABADSÁG Tavasz-u

4. T. 292-167.

6. 8, v. ü. 4-kor is

Mindent érted Alida Valii 31-3. Nagy hazugság

Bette D a v i s

4-6. Szerelmi házasság Rosalind Russel

T CN DÉR Vörösmarty- u. 2. T. 292-168.

7,6. 7.8. v. ü 7.4 is

31-3. Vacsoravendég Ann Sheridan 4-6. Dalol a nyár

| Bobby Breen 131-3. Mindent érted í4-6. Lezárt ajkak

! Alida Valii

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :