• Nem Talált Eredményt

Az iskolarendszer és a társadalmi mobilitás a kiegyezéstől (1867–1945)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Az iskolarendszer és a társadalmi mobilitás a kiegyezéstől (1867–1945)"

Copied!
5
0
0

Teljes szövegt

(1)

is. A közoktatás világában egyre gyakrab- ban fellelhetõek olyan programok, kezde- ményezések, innovációk, amelyeknek a célja, hogy a Közoktatási Törvény és más, oktatással kapcsolatos jogszabályok ér- vényre jussanak az óvodai-iskolai hétköz- napok során, végeredményben pedig a hát- rányos helyzetû tanulók oktatási esély- egyenlõségének lehetõsége teremtõdjék meg. A közoktatás így járulhat hozzá e ta- nulók társadalmi integrációjához, demok- ratikus állampolgárrá neveléséhez.

Jegyzet

(1)1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról.

(2) Kt., 19. § (1)

(3)A vizsgálat általános iskolai pedagógusok köré- ben zajlott. A minta régióra és településtípusra volt reprezentatív, 1 464 pedagógust kérdeztünk meg sze- mélyesen kérdõívvel és mintegy 110 pedagógussal készítettünk interjút. Az országban abban az évben 96 700 általános iskolai pedagógus dolgozott.

(4)Kt., 13. és 14. §

(5)A felsõoktatási intézmények hallgatóinak száma az összes tagozaton (nappali, esti, levelezõ és távok- tatási) és képzési szinten (akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzés, fõiskolai és egyetemi szintû alap- és kiegészítõ alapképzés, szakirányú tovább- képzés, doktori képzés) 381 560 fõ volt. Ez 32 ezer fõvel (9%-kal) magasabb az elõzõ tanévi létszámnál.

6 128 fõ akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szak- képzésben, 216 581 fõ fõiskolai, 124 606

fõ egyetemi szintû alap- és kiegészítõ alapképzésben, 26 815 fõ szakirányú továbbképzésben és 7 430 fõ PhD, illetve DLA képzésben vett részt. (Oktatási Mi- nisztérium, 2004)

(6)Alkotmány (1949. évi XX. tv.) 70/F. § (7)1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról.

Irodalom

Az Oktatási Jogok Biztosa Hivatala számára a Kurt Lewin Alapítvány által készített országos kutatásso- rozat (2000–2003) összefoglalója teljes terjedelmé- ben elérhetõ a www.oktbiztos.hu honlapon.

Aronson, Elliot (1994): A társas lény.Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Bíró Endre (1998): Jog a pedagógiában.Pedagógus- továbbképzési Módszertani Központ, Jogismereti Alapítvány, Budapest.

Csécsiné Máriás Emõke – Besenyei Roland (2004, szerk.): Statisztikai tájékoztató; Felsõoktatás, 2002/2003. Oktatási Minisztérium Közgazdasági Fõ- osztálya – Statisztikai Osztály.

Csepeli György (1992): A szabadsági iskolája. In:

Csepeli – Stumpf – Kéri:Állam és Polgár. (Politikai szocializációs tanulmányok I.) MTA Pol. Tud. Int.

Budapest.

Gönczöl Katalin (1998): A diákokat megilletõ jogok érvényesülésérõl a középfokú oktatási intézmények- ben.Az Állampolgári Jogok Országgyûlési Biztosá- nak OBH 6213/1998. sz. jelentése, Budapest.

Ligeti György Kurt Lewin Alapítvány

Iskolakultúra 2005/2

Az iskolarendszer és a társadalmi mobilitás a kiegyezéstõl (1867–1945)

A magyarországi közoktatási rendszer kialakulására és fejlődésének irányaira, változási tendenciáira utalva elsősorban e változások társadalmi összefüggéseinek néhány elemét vizsgáljuk 1867 és 1945

között, különös tekintettel a társadalmi mobilitás kérdésére.

A

modern, egységes rendszerré szer- vezõdõ iskoláztatás, a közoktatás létrejötte a polgári társadalomfejlõ- dés késõi szakaszának, a nemzetállamok kialakulásával és megerõsödésével (is) összefüggõ folyamatoknak az eredménye.

A közoktatás – az urbanizációval, a tö- megkommunikációval és a választójoggal, a „modern” társadalmak e három másik

jellemzõjével együtt – mind nagyobb sze- repet játszik az egyes országok gazdasági- társadalmi fejlõdésében. Az iskolának a modernizációban betöltött szerepével szo- rosan összefügg az iskola modernizációja, azaz magának az intézményrendszernek a kialakulása, változása és megújulása, amely szerves fejlõdés esetén a hagyo- mány és a korszerûsítés érzékeny egyensú-

(2)

lyára épül. Az iskolarendszer eredményes- sége, elvárt társadalmi hatása – nem utolsó sorban – azon is múlik, hogy az általa köz- vetített tudás és az új ismeretekhez kötõdõ értékek összhangba hozhatók-e az iskolák társadalmi környezetének szükségleteivel, sajátos igényeivel, illetve kialakult érték- rendjével, mûvelõdési hagyományaival, szokásaival.

Eötvös József,a magyarországi modern – polgári és nemzeti – közoktatási rend- szer megteremtõje politikai fellépésének kezdetétõl rendkívül fontos szerepet tulaj- donított a köznevelésnek az ország polgá- rosodásában, gazdasági és társadalmi fej- lõdésében. A népnevelés kiterjesztése – meggyõzõdése szerint, amint ezt az 1848- as népiskolai törvényjavaslattal és az 1868. évi népoktatási törvénnyel kapcsola- tos vitákban többször is kifejtette – az em- beri szabadság, a társadalmi és politikai egyenlõség és a nemzeti felemelkedés cél- jait szolgálja, s alapja „a mûveltségi álla- pot további emelésének, (…) a magasabb tanintézetek tökéletesítésének.”

A népoktatás Eötvös-i felfogása korsza- kos fordulatot, paradigmaváltást jelentett a magyar népoktatás történetében. A tansza- badság és a tanítási szabadság liberális el- vével és gyakorlati biztosítékaival ellen- pontozott tankötelezettségen alapuló pol- gári népoktatási rendszer ugyanis nemcsak szervezetében, mûködésében és tartalmá- ban, hanem funkcionálisan is eltért a ko- rábbi iskolai gyakorlat sajátos szocializá- ciós rendeltetésétõl, amely elsõsorban az egyes néprétegeknek a társadalmi munka- megosztásban eleve kijelölt helyére és sze- repére, „állapotbeli kötelességeik” tudo- másulvételére és elsajátíttatására irányult.

A kötelezõ és egységes népiskola – Eöt- vös felfogása szerint – a polgárosodó tár- sadalom változó igényeihez igazodóan egy arányosan fejleszthetõ, demokratikus iskolarendszer több irányban is nyitott alapintézményét jelentette. Ilyen értelem- ben tehát nemcsak elvi elhatárolódást je- lentett a hagyományos, „felülrõl építkezõ”

(és skolasztikus jellegû) iskolarendszerrel szemben, amely – kezdetben az egyház(ak), késõbb az iskolát „politikum-

ként” kezelõ felvilágosult abszolutizmus sajátos szempontjai szerint – az iskolai szelekció eszközeivel segítette elõ az erõ- sen korlátozott társadalmi mobilitást és ez- által is erõsítette a társadalmi struktúra öröknek és megváltoztathatatlannak tekin- tett stabilitását, hanem nagyszabású társa- dalmi-gyakorlati kísérlet is volt egy, az elõzõtõl eltérõ logikájú, azaz az egyéni szabadság elvére alapozott, alulról építke- zõ, nyitott és demokratikus társadalom céljait szolgáló, nyitott és demokratikus is- kolarendszer megteremtésére.

Eötvösnek az iskolarendszer egészével kapcsolatos elgondolásait jól érzékelteti a középiskola általa elképzelt, ám szinte minden irányból elutasított reformterve, amely – többek szerint – a magyar közok- tatási rendszer más irányú fejlesztésének

„elmulasztott, nagy lehetõsége” volt. Eöt- vös középiskolája a népiskola szerves ki- egészítését és folytatását jelenthette volna négyéves – a felsõ népoktatás intézménye- ivel egyenrangú és átjárhatóságot biztosító – alsó tagozatával, valamint hároméves, egységes középsõ szintjével, amelyet a magyar iskolai hagyományokat folytató kétéves, líceum jellegû, háromirányú egyetemi elõkészítõ szakasz zárt volna le.

Ez az iskola az általánosan képzõ középis- kola elsõ hazai elõképe, – elvileg – elejét vehette volna az iskolarendszer korai szét- tagolódásának.

A magyar közoktatási rendszer szerve- zeti és tartalmi fejlõdésének irányát azon- ban – Eötvös elképzeléseit korrigálva – ép- pen az adott társadalmi erõviszonyok hatá- rozták meg: a polgári jellegû egységesülés helyett a sok tekintetben anakronisztikus társadalmi szempontokhoz és elvárásokhoz igazodó, túlzott differenciálódás irányába – mind az alsó-, mind pedig felsõ-középfokú oktatás terén. Az alapfokú oktatás egysége ellen irányuló antidemokratikus akciókat viszont, amelyek különösen az 1890-es években erõsödtek fel, – polgári és nemzet- politikai érvekkel – lényegében sikerült ki- védeni. A népoktatás eltorzuló, illetve – részben a településszerkezeti sajátosságok következtében, részben a felekezeti meg- osztottság miatt – torzóban maradt szerke-

(3)

zete (a népiskolák több mint 60 százaléka a századforduló után is egytanítós, osztat- lan iskola!) azonban eleve korlátok közé szorította a megújuló népiskolai tantervek (1877, 1905) megvalósítását, illetve a tömeges(ebb) továbbtanulást megalapozó funkció kiteljesedését.

A népoktatási törvényre épülõ modern magyarországi közoktatási rendszer növek- võ társadalmi szerepe, egyre szélesebb réte- gekre kiterjedõ mûveltségközvetítõ és szo- cializációs hatása – mindezek ellenére – statisztikai adatokkal is jól igazolható. 1870 és 1914 között – a népességnövekedés mintegy 140 százalékos arányához képest – csaknem a duplájára nõtt az elemi népisko- la 1–6. osztályát rendszeresen látogató tan- kötelesek számra (kb. 1 150 000-rõl csak- nem 2 190 000-re). A

korszak újnak számí- tó alsó-, illetve alsó- középfokú intézmé- nyeit, az iparos- és kereskedõtanonc-is- kolákat, illetve a pol- gári iskolát 1910-ben együttesen több mint 175 000 ezer növen- dék látogatta (93 + 83 ezer), az egyéb szak- iskolákba járók szá- ma pedig megközelí-

tette a 30 000-et. 1870 és 1910 között – a felsõoktatási intézmények hallgatóihoz ha- sonlóan – megkétszerezõdött a középisko- lákba járó tanulók száma. Az adatokat ösz- szesítve megállapíthatjuk, hogy amíg 1870- ben mintegy 1 200 000 magyarországi gyermek és ifjú, azaz az összlakosság kb. 9 százalékának az életében játszott minden- napi szerepet az iskola, ez az arány 1910- ben megközelítõleg 14 százalékos, a vala- milyen iskolába járók száma csaknem 2,5 millió. Az iskolázatás mindennapossá válá- sa, nagyarányú kiterjedése a tanulást, a mû- velõdést beemelte a társadalom átalakuló értékrendjébe, fokozatosan növelte a tudás, a mûveltség társadalmi presztízsét.

A fenti adatokból hozzávetõlegesen megbecsülhetjük az iskola növekvõ szere- pét az ország gyors ütemû gazdasági fejlõ-

dése által indukált társadalmi mobilitási fo- lyamatokban. Megbízható történetstatiszti- kai és szociológiai elemzések híján is jog- gal feltételezhettük már korábban, hogy a népiskolai oktatás tér- és idõbeli kiterjedé- se, amely a fenti adatokon túl az alfabetizá- ció mértékének ugrásszerû emelkedésével is igazolható (1869: 36 százalék, 1910:

68,7 százalék), a parasztság nagy tömegei számára az általános – és nem kis mérték- ben a speciális, szakmai – mûveltség szín- vonalának az emelkedését jelentette, s egyes rétegeit nyitottabbá és fogékonyabbá tette az árutermelés és a piaci viszonyok iránt, illetve az ehhez szükséges új ismere- tekkel és szociális készségekkel, képessé- gekkel vértezte fel õket. Ezek a változások kétségtelenül nyitottabbá, mozgékonyabbá tették a zárt paraszti társadalmat, elõsegí- tették az iskolázot- tabb paraszti rétegek, fõképpen a mezõgaz- dasági tulajdonvi- szonyok által kevés- bé kötött zsellérség növekvõ mértékû – részben a falusi, me- zõvárosi iparosréteg, nagyobbrészt a váro- si munkásság bõvülõ utánpótlását szolgáló – társadalmi mobilitását, s nem utolsósor- ban a kivándorlásban megnyilvánuló hely- zetváltoztatást is.

A korszak második felében egyre jelen- tõsebb mobilitást segítõ tényezõvé válik az ipar, a kereskedelem és a közlekedés, vala- mint az egyéb szolgáltatások bõvülõ és dif- ferenciálódó munkaerõigényéhez igazodó- an növekvõ volumenû alsó és középfokú szakképzés. Hasonló szerepet játszanak a polgári iskola és az erõsen szelektáló kö- zépiskola alsó osztályai (a „négy gimnázi- um”), az állami és a magánalkalmazotti ré- teg, továbbá a növekvõ létszámú „alsó” ér- telmiség (pap, tanító, jegyzõ) merítési bázi- sának „alulról” történõ bõvítésében.

A középiskola kettõs profilja (gimnázi- um és reáliskola) egyrészt az állami és vár- megyei köztisztviselõi réteg és egyes ma-

Iskolakultúra 2005/2

A magyar iskolarendszer tehát a 20. század közepére – a két vi-

lágháború között végrehajtott konzervatív iskolareform ered-

ményeképpen – kétségtelenül megszilárdult és bizonyos érte-

lemben gazdagodott is, ám a nemzetközi fejlődés fő irányától és belső arányaitól mindinkább

eltérő, sajátos fejlődési utat járt be.

(4)

gas presztízsû értelmiségi pályák megle- hetõsen zártkörû, illetve a modernnek szá- mító értelmiségi pályák (orvosi, ügyvédi, pénzügyi-kereskedelmi, magántisztvise- lõi) viszonylag nagyobb társadalmi moz- gást megengedõ és indukáló munkaerõ- utánpótlását biztosította. Ez utóbbi vonat- kozásban különösen tanulságosak Karády Viktornak a magyarországi zsidóság isko- láztatására (az úgynevezett „túliskolázás”

és az ezzel összefüggõ gyorsütemû, több- lépcsõs mobilitás jelenségére) vonatkozó kutatásai, illetve – a mobilitás szélesebb összefüggéseire utalóan – a tájékozódása nyomán elindult történetstatisztikai és tör- ténetszociológiai vizsgálatok (Nagy Péter Tibor és munkatársai).

A dualizmuskori magyarországi iskola- rendszer alakulását összefoglalva megálla- píthatjuk, hogy a fejlõdés iránya több te- kintetben is eltért Eötvös közoktatás-poli- tikai elgondolásaitól. A tanulás szabadsá- gát, valamint a több irányú kapcsolódást és átjárást biztosító, tehát a liberális de- mokratizmus elvei szerint építkezõ, nyitott iskolarendszer helyett – legalábbis a szá- zadforduló után érzékelhetõ tendenciákat illetõen – egy széttagolódó, társadalmi szempontok alapján elkülönülõ iskola- rendszer képe bontakozik ki elõttünk, amely a társadalmi mobilitás szempontjá- ból is erõsödõ korlátokat és szelekciós me- chanizmusokat alakít ki.

Hiányos lenne azonban a korszak isko- lafejlõdésnek bemutatása, ha nem utal- nánk azokra a törekvésekre, amelyek a korszak hivatalos iskolapolitikájától eltérõ módon, a kialakult iskolarendszer szerve- zeti és tartalmi fogyatékosságainak és el- lentmondásainak bírálatából kiindulva kí- séreltek meg más – európai orientációjú – alternatívát felmutatni a magyarországi közoktatás-fejlesztés számára. E változást sürgetõ új nevelés- és iskolakoncepciók a századfordulót követõen szükségképpen találkoztak a polgári radikalizmus és a szociáldemokrata munkásmozgalom isko- lapolitikai programjaival. A szekularizáci- ót, az egyházak közoktatási szerepének visszaszorítását, az egységes, nyolcosztá- lyos állami népiskola megvalósítását zász-

lajukra tûzõ politikai erõk természetes szö- vetségesre találtak a magyar neveléstudo- mány konzervatív irányzataival, illetve a hivatalos oktatáspolitikával szembefordu- ló pedagógiai reformtörekvésekben. A vi- lágháborút, a forradalmakat és a Trianont követõ megrázó történelmi fordulat azon- ban a gyakorlati megmérettetés esélye nél- kül – pontosabban: egy eltorzult, utópista- voluntarista gyakorlati kísérlet negatív ta- pasztalatai alapján – söpörte el ezeket a merõben más alternatívákat kínáló okta- tásfejlesztési elgondolásokat.

*

A magyar iskolarendszer két világhábo- rú közötti története az utóbbi alternatíva egyértelmû elutasítását, a századfordulón kirajzolódó iskolaszerkezet meghatározott irányú továbbfejlesztését, kiteljesítését je- lentette. Kornis Gyulamár a huszas évek elején megfogalmazta az „új korszak” tár- sadalom- és mûvelõdéspolitikai alapelveit:

„a társadalmi organizmus” különbözõ ré- tegeihez igazodó, „öncélú”, azaz a várható társadalmi helyzetre és a velejáró „állapot- beli kötelességekre” felkészítõ, s ily mó- don a társadalom hagyományos belsõ ta- golódását is megszilárdító iskolarendszer célirányosan differenciált továbbfejleszté- sének az Eötvös-i tradícióktól elforduló, antidemokratikus irányvonalát.

A hat-, illetve a – korszak végén – nyolcosztályossá fejlesztett népiskola fel- sõ osztályai és a népiskolához kapcsolódó alsófokú szakképzési intézmények a társa- dalom „alsó néposztályai” számára nyúj- tottak korlátozott mûvelõdési lehetõséget.

Ezt az iskolát a bíráló kortársak joggal mi- nõsítették „nem alsó fokú, hanem alsó ren- dû” iskolának (Karácsony Sándor), illetve

„osztályiskolának” (Prohászka Lajos); eb- bõl a „zsákutcából” (Földes Ferenc) csak kivételesen lehetett átlépni a közoktatási rendszer magasabb rendû intézményébe.

Az iskoláztatás „másodrendû útvonalát”

egyrészt az alsó középosztály mind töme- gesebb szocializációját szolgáló, középfo- kú iskolának minõsített polgári iskola, másrészt az erre épülõ négyirányú közép- fokú, az ipari, a kereskedelmi, a mezõgaz-

(5)

dasági, valamint a felsõfokú tanító- és lel- készképzést megalapozó líceumi szakkép- zés jelentette. Ez utóbbiak a másodvonal- beli, „nem lateiner” értelmiség képzését, „a keresztény úri középosztály” alsóbb réte- geinek a kialakítását és megerõsítését vol- tak hivatva elõsegíteni. Az 1938-as szakis- kolai törvény egyben az addig külön uta- kon járó hazai szakképzés kései legitimáci- óját, a magyarországi kapitalista fejlõdés kényszerû tudomásulvételét, ugyanakkor

„magyarosítási” szándékát is jelezte.

Az iskoláztatás (és a társadalmi érvé- nyesülés) „királyi útját” az új összetételû és új szellemû „keresztény-nemzeti közép- osztály” gerincét képezõ közhivatalnoki és értelmiségi réteg felkészítésére, kialakítá- sára hivatott, a hiearchizált iskolarendszer

„csúcsát” jelentõ intézmény – a többszörös metamorfózisa ellenére is lényegében vál- tozatlan „új” középiskola –, az egységes (humán) gimnázium kínálta, amelynek ki- váltságait az 1934-es középiskolai törvény ismételten megerõsítette.

A magyar iskolarendszernek ez a merev, kasztszerû tagozódása mindinkább eltávo- lodást jelentett az egyetemes fejlõdés fõ irányától, amelyre – már a századforduló- tól, s fõleg az elsõ világháborút követõen – a tömegoktatás tér- és idõbeli kiterjeszté- se, azaz a tankötelezettség idõtartamának növelése, a közoktatás alapintézményei- nek széles körû megszervezése, valamint az általános és közös képzés idõtartamá- nak bõvítése, az egységesülõ alsó közép- fokú képzés általánossá (és kötelezõvé) té- tele, s ezáltal a szelekciós küszöb emelése, az iskola- és pályaválasztási kényszer „ki- tolása” volt a jellemzõ.

A magyar iskolarendszer tehát a 20. szá- zad közepére – a két világháború között végrehajtott konzervatív iskolareform eredményeképpen – kétségtelenül megszi- lárdult és bizonyos értelemben gazdago- dott is, ám a nemzetközi fejlõdés fõ irá- nyától és belsõ arányaitól mindinkább el- térõ, sajátos fejlõdési utat járt be.

Míg a dualista korszakban az iskolázta- tásban résztvevõk növekedési üteme – ter- mészetszerûen – lényegesen meghaladta a lakosság növekedésének mértékét, addig a

két világháború között ez a folyamat lelas- sult, s csupán csekély eltérés volt az isko- lai mutatók javára (1921/22-ben 110, 1937/38-ban 114 százalék). Ettõl némileg különbözik a polgári, illetve a középisko- lába járók aránynövekedése (119, illetve 125 százalék). A felsõoktatásban részt ve- võ hallgatók száma viszont 1937/38-ra az 1921/22. évi létszám 76 százalékára esett vissza. A középiskolai tanulók körében kismértékben nõtt a polgári, kispolgári, valamint a paraszt, csekély mértékben a munkásszármazású tanulók aránya. A fel- sõoktatás szociális mutatói pedig teljes mértékben igazodtak a szellemi-értelmisé- gi réteg egyes, egymástól is elkülönülõ csoportjainak zárt belsõ arányaihoz.

A két világháború közötti magyar társa- dalomra vonatkozó mobilitási vizsgálatok (Andorka Rudolf és mások) arra a követ- keztetésre jutottak, hogy „a nagy és alap- vetõ társadalmi rétegek közötti korlátok, valamint a mobilitási kerülõ utak tulajdon- képpen az egész társadalmi struktúra félfe- udális és elmaradt jellegét” fejezik ki. En- nek a helyzetnek a magyarázatát – elsõsor- ban – a külsõ körülmények és a belsõ okok következtében lelassult gazdasági fejlõ- désben, az ipari munkahelyek számának vontatott növekedésében, az egész foglal- koztatási szerkezet alapvetõen elmaradott voltában látják. A megmerevedett társadal- mi struktúrán belül különösen szembeötlõ- nek találták a szellemi réteg zártságát, fõ- leg a munkás- és parasztszármazásúak rendkívül csekély arányát, korlátozott tár- sadalmi mozgáslehetõségét. Az iskola- rendszer szerkezete, belsõ arányai lénye- gében leképezték a társadalom merev, anakronisztikus szerkezetét, s a két lépcsõ- ben végrehajtott iskolareform szelekciós hatása maga is nagymértékben hozzájárult a szociális különbségek megõrzéséhez, a zárt társadalmakra jellemzõ kasztjelleg fennmaradásához, erõsítéséhez.

Kelemen Elemér Neveléstudományi Tanszék,

Tanító- és Óvóképzõképzõ Fõiskolai Kar, ELTE

Iskolakultúra 2005/2

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Nem láttuk több sikerrel biztatónak jólelkű vagy ra- vasz munkáltatók gondoskodását munkásaik anyagi, erkölcsi, szellemi szükségleteiről. Ami a hűbériség korában sem volt

Legyen szabad reménylenünk (Waldapfel bizonyára velem tart), hogy ez a felfogás meg fog változni, De nagyon szükségesnek tar- tanám ehhez, hogy az Altalános Utasítások, melyhez

tanévben az általános iskolai tanulók száma 741,5 ezer fő, az érintett korosztály fogyásából adódóan 3800 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban.. Az

* A levél Futakról van keltezve ; valószínűleg azért, mert onnan expecli áltatott. Fontes rerum Austricicainm.. kat gyilkosoknak bélyegezték volna; sőt a királyi iratokból

lődésébe. Pongrácz, Graf Arnold: Der letzte Illésházy. Horváth Mihály: Magyarország történelme. Domanovszky Sándor: József nádor élete. Gróf Dessewffy József:

Az 1873-as év végén a minisztériumnak felterjesztett, az előző másfél év időszakára vonatkozó könyvtári jelentésből csak Mátray Gábor terjedelmes jelentését

ke volt erre, a falai között létesült, új kulturális intézményre — buzgón látogatta a számára "múzeumot" jelentő, látványos gyűjteményt. Pedig az

rülmények közé került, hogy "ma már a munkájához felelősséget vállalni azért, hogy milliós értékű nemzeti gyűjteményeink pusztulnak el, és váltak már hosszú

kivihetetlensége azt bizonyították, amit Szalay már régóta hangoztatott: "...ideiglenes és azért mégis sok pénzbe kerülő pótlásokkal az ügyet ma már megoldani

A kutatás-fejlesztés jelene és jövője az EU új tagállamainak nemzeti könyvtáraiban címmel TEL-ME-MOR (The European Library – Modular Extensions for Mediating Online

Az eredmények alapján elmondható, hogy a szülők éneklési szokásai közepes erősségű összefüggést mutatnak a szülők zenehallgatási szokásaival, azzal, hogy

Az akciókutatás korai időszakában megindult társadalmi tanuláshoz képest a szervezeti tanulás lényege, hogy a szervezet tagjainak olyan társas tanulása zajlik, ami nem

Az olyan tartalmak, amelyek ugyan számos vita tárgyát képezik, de a multikulturális pedagógia alapvető alkotóelemei, mint például a kölcsönösség, az interakció, a

A CLIL programban résztvevő pedagógusok szerepe és felelőssége azért is kiemelkedő, mert az egész oktatási-nevelési folyamatra kell koncentrálniuk, nem csupán az idegen

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkész- ségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik

A „bárhol bármikor” munkavégzésben kulcsfontosságú lehet, hogy a szervezet hogyan kezeli tudását, miként zajlik a kollé- gák közötti tudásmegosztás és a

De akkor sem követünk el kisebb tévedést, ha tagadjuk a nemzettudat kikristályosodásában játszott szerepét.” 364 Magyar vonatkozás- ban Nemeskürty István utalt

forgalom. A régi postabélyeg készletet felülbélyegezték, azon- kívül új lajtabánsági bélyegeket is nyomtak, amelyeket Mar- tiny Győző mérnök és Szekeres

Andréka többek között arra hivatkozott, hogy a Nemzeti Múltunk Kulturális Egyesület szoros kapcsolatban állt a Kettőskereszt Vérszövetséggel, mely hazafias

Éppen ezért a tantermi előadások és szemináriumok összehangolását csak akkor tartjuk meg- valósíthatónak, ha ezzel kapcsolatban a tanszék oktatói között egyetértés van.

Ennek során avval szembesül, hogy ugyan a valós és fiktív elemek keverednek (a La Conque folyóirat adott számaiban nincs ott az említett szo- nett Ménard-tól, Ruy López de

A vándorlás sebességét befolyásoló legalapvetőbb fizikai összefüggések ismerete rendkívül fontos annak megértéséhez, hogy az egyes konkrét elektroforézis

(Véleményem szerint egy hosszú testű, kosfejű lovat nem ábrázolnak rövid testűnek és homorú orrúnak pusztán egy uralkodói stílusváltás miatt, vagyis valóban