; KÖNYVÉSZET. Az 1876—1885. ÉVEKBEN MEGJELENT GAZDASÁGTÖRTÉNETI · KÖNYVEK.

Teljes szövegt

(1)

; KÖNYVÉSZET.

Az 1876—1885. ÉVEKBEN MEGJELENT GAZDASÁGTÖRTÉNETI · KÖNYVEK.

(Második közlemény.) K ö z l i : BARCZA IMRE.

Frahiói Vilmos. II. Lajos király számadási könyve 1525. 8° 194 old. Budapest, 1876.

Galgóezy Károly. Pest-Pilis-Solt törvényesen egyesült megye monographiája I—III.

kötet. 8° 248, 275, VIII + 408 old. Budapest, 1876—79.

de Gerando Antonia. A munka történetének rövid vázlata. 12° 120 old. Buda- pest (év nélkül).

Gorove László. Eger városának története. 8« XXXII + 336 old. Eger, 1876.

Gyárfás István. A jászkunok személyes és birtokviszonyainak történelmi és jogi fejtegetése. (Magyar igazságügy. 1883.)

— A jászkunok története II., III., IV. kötet. 8° II. kötet 393—487 ; III. kötet 1. 1—520: III. kötet 2. 521—795; IV. kötet 1—436 old. Budapest, 1883, 1885.

— A paraszt vármegye. Értekezések a tört. tudom, köréből. IX. 11.

Gyürki Antal. Ötvennégy év Hontmegye történetéből. 8°. Vácz, 1883.

Haan Lajos és Zsilinszky Mihály. Békésmegyei oklevéltár. 8° Vili + 275 old. Buda- pest, 1877.

Hajnal István. A békési kaszinó története. 8° (69 old.) Békés-Gyula, 1877.

Hajnik Imre. A királyi könyvek a vegyesházakbeli királyok korszakából. Értek, a tört. tud. köréből VII. 12.

nattyúfy Dezső. Moha község történelmi vázlata. 8° 27 old. Székesfehérvár, 188.3.

Hegyesy Márton. Biharmegye 1848—49-ben. 8° 344. old. Nagyvárad, 1885.

Hodor Károly. Dobokavármegye ismertetése. Köre metszett pecsétjével és földabroszá- val. 80 XVIII. + 972 old Kolozsvár.

Ivánfi Ede. Titel mint prépostsági hely. 8° 32 old. Temesvár. 1877.

Ivánfy István. A tiszai határőrvidék 1686—1750. 8° 118 old. Budapest, 1885.

Jakab Elek. A Ghycziek Erdély történetében. Értek, a történ, tud. köréből. VI. 5.

— A kalendáriumokról U. o. IX. 4.

— A levéltárokról. Székfoglaló értekezés 8° 191. old. Budapest, 1877.

— A magyar Fiume. S° 36 old. U. o. 1885.

— Tanulmányok Erdély XVIII. századbeli jogtörténetéből. Értek a tört. tud.

^ köréből. VII. 3.

Kálnay Nándor. Csesztve község története és leírása. 8° 68 old. Budapest, 1884.

Kandra Kabos. A sárvári várispánságról. 21 old. Budapest, 1884.

— Szabolcs vármegye alakulása. Értek, a történ, tud. köréből. XII. 2.

Károly Gy. Hugó. Abaujmegye XVI. századbeli műveltség történetéről. 8° II + 70 old Kassa..-1876.

(2)

293.

KeUmen Kajetan. A jász-kun redemptio története és fejlődése a jelen korig.-8°

265 old. Szeged, 1877.

— Jász-kun birtokviszonyok és fejlődése a jelen korig. 8° 265. old. Karczag, 1897.

Keleti Károly. Magyarország szőlőszeti statisztikája. 1860—1873. 4° 402 old. Buda- pest, 1876. . . .

Komlósy Ferencz. Bosznia és Herczegovina jogviszonya Magyarországhoz a közép- korban. 1103—1528. I—II. kötet. 8° 160. old. Budapest, 1879.

Korizmics László. A tiszavölgy rendezése iránt Palleocapa nézetei 1847-ből. 8° 21 old.

Budapest, 1879.

Krizskó Pál. A körmöczi régi kamara és grófjai. Értek, a történ, tud. köréből.· VIII., 10.

Kuncz Adolf. Szombathely—Savaria monographiája. I. rész : Szombathely város, 2 tér- képpel. 80 160 old.

Lakatos Ottó. Arad története. 3 kötet. 8° 252, 274, 368 öld. Arad, 1881.

Lánczy Gyula. A faluközösség eredete, 8° 90 old. Budapest, 1881.

Lehoczky Tivadar. Beregvármegye leirása I. 8° 72 old. Budapest, 1876.

— Beregvármegye monographiája. I—III.. kötet. 2° 460, 501, 860. old. Ung- vár, 1881, 1882.

Lukácsy Kristóf. A magyarok ős-éléi, hajdankori nevei, és lakhelyei. (Szamosujvár.) Majláth Béla, A. felső vármegyék rendeinek gyűlése Kassán, 1863-ban..8° 71 old.

Budapest, 1883.' . ' . . * '

— A hajdúk kibékitési kísérlete Inánchon 1607-ben, Értek'a tört. tud/körébőLX.,.7.

— Adatok a.helynevek történetéhez. U. o¿. XII. 5.

— Az 1642. . évi s'zőnyi békekötés története. U. o. XII. 5. .

— Forgách Ádám és Báthory Zsófia ékszerei. U. o. X. 3.

— Liptómegye őst.ermelése, adó, ipar, és kereskedelmi viszonyai. .8° VIII -\-A22 old.

Budapest, 1877. . .- Major Pál. Mosonmegyé monográfiája .1 füzet. 8° IV + 1 9 6 . old. M.-Óvár,. .1878.

Marczali Henrik. Magyarország történelme . II. József korában I., II. 442, 536 old.

Budapest, 1882—1885. . - Márki Sándor. Mária, Magyarország királynéja 1370—95. 8° 19! old. és 9. melléklet.

Budapest, ,1885. . . . ' -

1 Sarkad története. 8° 189 old. Budapest, 1877.

Mikulik József. A bánya és vasipar története Dobsinán. 8° 80 . óid. .Budapest, 1881.

— Magyar kisvárosi élet 1526—1715. 8° 295 old. Rozsnyó, 1885. / . . ' Morgenstern Я . (Marczali.) A földrajzi viszonyok befolyása Magyarország történetébe.

8° 49 old. Budapest, 1874.

Nagy József. A cholera Nyitramegyében .1831 —1874-ig. 8° 144 old. :Nyitra,..1876.

Nagy Lajos. A jász-kun birtokviszonyok fejlődési és jogi' alapja.. 8°. 288 old.

Karczag, 1878. .

— Óriási per a Jászkunságból a m. kir. kincstár ellen. (Történelmi tanulmány.) 80 30 old. U. o. 1879.

Nagy Sándor. A régi Biharmegyéről. Könyvek és térképek ismertetése a 17. és 18.

századból. 8° 88 old. Nagyvárad, 1885.

Nedeczky Gáspár. Dömös története. 8° 147 old. Esztergom, 1880.

Némethy Károly. Az első aradi önkéntes polgári tűzoltói karnak félszázados műkö- dése 1834—1884. 80 881 old. Arad, 1885.

Némethy Lajos. A Budapest vízivárosi Erzsébetek, megtelepedésük századik évfor- dulója. 80 51 old. Budapest, 1885.

(3)

294.

Némethy Lajos. Budapest felső vízivárosi szt. Annáról czimzett plébánia templom rövid története. 8° 14 old. Biidapest, 1876. ' "

• Oláh Károly. Az orgona-épitészet története. 8° 48 old. Budapest, 1879.

Ormós Zsigmond. Árpádkori művelődésünk története. 8° 56 old. Budapest, 1883.

Ortvay Tivadar. Magyarország régi vízrajza a XIII. század végéig. 2 kötet. 8° 544, 464 old. Budapest, 1882.

Osváth Fái. Sárrét története. 8° 480 old.. Nagyvárad, 1875.

Őri G. György. A Margitsziget történelme. 8° 184 old.- Kassa, 1875—76.

Pesty Frigyes. A helynevek és a történelem. (Értek, a történ, tud. köréből.) VIII.. I.

— A magyarországi várispánságok története. 8° 591 old. Budapest 1882.

— A Szörényi bánság és Szörény vármegye története. 3 kötet. 8° 483, 579, 426 old. Budapest, 1878.

— Az eltűnt régi vármegyék. I—II. kötet. 8° 439, 509 old. Budapest, 1880.

— Brankovics György rácz despota birtokviszonyai Magyarországban. Értek, a történ, .tud. köréből. VI. 9.

— . Krassó vármegye története." II. 1—2, III., IV. kötet. 8° 414, 349, 514, ?84-old.

Budapest, 1883—85.

Pompéry János.' Az első m. általános biztosító társaság negyedszázados évfordulója.

8° 29 old. Budapest, 1883.

Propper N. János. Magyar szokások és erkölcsök a XVII. században. 8° 94 old.

' Debreczen, 1877.

Puskás Ferencz. Borszék története. 8° 169 old. Budapest, 1882.

'Rácz Géza. Magyarország államéletébői. 1541 — 1564. 8Q 86 old. Budapest, 18,84.

Radvánszky Béla. Magyar családi élet és háztartás a XVI. és XVII. században. 3 kötet.

8° 256, 406, 429'old. Budapest, 1880.

— Lakás és bútorzat a XVI. és XVII. században. 8° 37 old. U. o.

Rákóczy Ferencz levéltára. .1. osztály.: Had- és belügy. Szerk. Thaly Kálmán. IV—VII.

kötet. Gróf Bercsényi Miklós főhadvezér és fejedelmi helytartó levelei Rákóczy fejedelemhez 1704—1712. 8° Budapest, 1 8 7 6 - 1 8 7 9 .

Reizner János. A régi Szeged. I. 8o VII + 319 old. és 1. melléklet. Szeged, 1884.

Réthy László. Magyar pénzverő izmaeliták és Bessarábia. 8° IV + 1 8 4 old. Déva, 1882.

Rodiezky Jenő. Adatok a magyar mezőgazdaság történetéhez. A juhtenyésztés. 8° 77 old. M.-Óvár, 1880. . ' - .

Romer Flóris. Adatok a budai várnak a török foglalás előtti helyszíneléséhez. 13 .old. Budapest, 1877.

Rupp Jakab. Magyarország helyrajzi története. 8° XV + 375 old. Budapest. 1876.

Salamon Ferencz. Budapest története. 3 kötet. 8° Budapest, 1885.

Ί. kötet : Budapest az ó-korban. (VIII + 366 old.) Π. '. Budavár 1458—1470. (615 :old.)

III. „ Kutfőbirálatok. (381 old.)

ScJmlz József. -A vajdahunyadi vár restaurálásának története. 16° 38 old. Pécs, 1876 Sebők László. Gyöngyös és vidéke története. 8° 304 old: Gyöngyös, 1881.

(Folyt, köv.) ¿

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :