• Nem Talált Eredményt

Katekheta, az az: "A' diététikai rövid kátékhézis" magyarázója; Szülék, tanítók 's átaljában felnőttek számára, két értekezéssel együtt Az életről és savanyú vizekről

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Katekheta, az az: "A' diététikai rövid kátékhézis" magyarázója; Szülék, tanítók 's átaljában felnőttek számára, két értekezéssel együtt Az életről és savanyú vizekről"

Copied!
82
3
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

■ % oh a

K A T E K H E T A ,

az az r

”A ’ D S É T É T 3 K A I

r ö v i d

KÁTÉKHEZ1&,

MAGYARÁZÓJA;

Szillók, tanítók, ’s átaljában felnőttek szamára,

KÉT ÉRTEKEZÉSSEL EGYÜTT

A Z É L E T B Ő L és S A V A N Y Ú V I Z E K R Ő L,

,• K É S Z Í T E T T E

Sz S Z O T Y O R I J Ó ' S E F . Orvos Doctor.

... —

M - V Á S Á R H E L Y T ,

o m t a t t a t o t t a Ks, Rcf. R u lvg yo m b e t ű i v e l , 1 első Visti Káli J ó s é i ' á l l a l ,

i 8 3 "2.

(2)

Kinyomtathatni.

M. Vásárhelyen 1832-ben ,

Januárius 24-kén.

A n ta l Jánoa m. 6.

Könyv Vi’sgáló.

K

Választott mondás :

Níntsen felek ezet, mely minden igazat

lá­

tott volna ; de nintsen olyan i s , mely abból valamit ne látott volna.

G r o t i u s.

; • ; i '

/_/ .. . I

/

MÉLTÓSÁGOS

k

SZÜLETETT R. SZ. B. GRÓF SZ.

T E L E K I ’S O F I A

A S Z S Z O N Y N A K ,

AZ ERDÉLYI N. FEJEDELEMSÉGBELI FELS. KIRÁ

LYI KORMÁNYSZÉK NÉHAI TANÁTSOSSA,

A’ SZELÍD L E L K Ű

11. S Z . B . G R Ó F S Z . T E L E K I J O ' S E F Ú R

K E G Y E S Ö Z V E G Y É N E K t

ő NAGYSÁGÁNAK

Válóban P á t r o n á j á n a k h á l á d a t o s s z í ve l a j á n l j a

az. író.

(3)

Hazám 1 ím ellened az Ur a* Teleki Família gyászos sorsában kcle-ki.

az író.

Méltóságos Grófné

Nagyságos Aszszonyom !

K in e k ajánlhatnám kis könyvem méltábban, mint annak az édes a- nyának , ki gyermekeibe a’ szelíd­

séget egyenességgel, az egyenessé­

get emberbetsűléssel példáson tud­

ta plántálni; annak az édes anyá­

nak, kinek gyermekei között láttam elöbszer a’ skárlát veszedelmes kö­

vetkezését, az agyvelői vízkorságot;

láttam a’ kártyás torokgyékat; pro

báltam a’ hat hetüs tsetsemőt tsets

nélkül táplálni; próbáltam kéttségek

közt az eczettel való mosogatást ;

annak a’ Gróf Aszszonynak, kit több

ízben savanyuvízre kísértem , és a’

(4)

ki 30 esztendőtől fogva tehet ról- lam bizonyságot, hogy a’ mint be­

széllek, betegeimmel is úgy bántam,

’s a’ mint betegeimmel bántam , könyvemben is úgy írok ; annak a’

magyar római mátronának, ki né­

kem már elbetegesűltnek a’ pestis rémíílésében kéttszer is önként me­

nedéket ajánlott 1828-ban Novem­

berben? Minden bizonyai senkinek inéltábban nem ajánlhatnám kis könyvem, mint Nagyságodnak, tisz­

teletem ’s háládatossagom jeléül; me­

lyet, hogy Nagyságod ily szempont­

ból kegyesen eltagadni méltóztas-

son, alázatosan kérem is. De valyon ki ajánlja kis könyvét? Az a’ bús Orvos, kire 1817-ben Április 7-kén az a7 szomorú követtség bízatott volt, hogy vinné-meg Nagyságodnak az özvegyek sorába lett leszállitta- tását ; nyóltz szép gyermekeinek árvákká levését Apa nélkül; az a5 kitől, Istenéhez való felsohajtása vég­

zésével legelőbb is aztkérdé N agy­

ságod: ,,hát már az én gyermekeim­

hez megmarad é ezután is?” az, a’

ki megmaradott máig is olyannak,

a’ milyen volt, minekelőtte az osz-

lop-lérj f i, a’ dísz, a’ gyám olító, a’

(5)

szerelmetes férj , a’ jó atya elesett volna az a’ ki sír a’ hazával > só­

hajt a’ hazafiakkal ; magában gyá­

szol és kesereg Nagyságoddal ’s élő kedves gyermekeivel

Nagyságodnak

M. Vásárhelyen, Januarius 1-sö napján

1832 ben*

alázatos szolgája S z S z o t y o r i J ó ’s é f

Orvos Doctor.

Nyilatkoztatás.

A

*- A D i é t é t i k a i r ö v i d K á t ék h éz l s. r ö v i d e b b nem l e h e t e t t a ’ F e l s ő b b e k á lta l k i s z a b o t t t á r g y a k sokfélesége és fontossága m i a t t ; h o szs zabb sem l e he t e t t , u gya n a z o k á l ta l i n p g ha t ár zo t t m e k k o - ras ág k ö v e t k ez é sé b en .

M e g j e l e n t t e h á t ezen K ö n y v e t s k e t e s t v ér e p á s z m á j á b a n , világosító j e g y z é s e k k e l , k ö z b e t e t t m a g y ar á zó t z i k k c l y z e t e k k e l , a' D i é l é t i k á b a n tsupán e m l í t e t t betegs égek bőv eb b i s mé r te t és é - Vel, az él et r ől egy é rt e ke zé ss el , végre p e d i g a ’ s a v a n y ú v i z e k r ő l való r ö v i d útasi t tás sal ; m e gj e ­ l e n é s é t siet t et vé n, de t ö ké l et es í té sé t a k a d á l y o z ­ v á n e lbet ege se dé se m ; de n e m oly tzél lal j e l e n t - m e g , hogy má s k ö n y v e k olv asá sát ól v a l a k i t , va gy Orvos hívásától s e n k i t is elfogjon ; sőt l e l ­ ke se n k ö t i azt s zívére m i n d e n n e k ; azt is ped ig , hogy a ’ m a g y a r á z a n d ó k é r d é s e k j ó l m e g v á l a s z ­ t a s s a n a k , a' s z e mé l y he z ’s k ö r n y ú l á l l á s h o z a l ­ k a l m a z t a s s a n a k , a jánl ja.

Mi nt hogy ázom bán e* k ö n y v n e m g y e r m e ­ k e k s z á m á r a í r a t o t t : éltein én is a* N y e l v és z ek s zabadságával , s n é h á n y Sz ó k f o r m á l á s á v a l

1

(6)

p r ó b á t t e t t e m ; a zo mb a n h el yen helyen a' de ák s z ó k a t ki ne m k e r ü l h e t t e m . K ü l ö n v é l e k e d é s i m , h a n e m k ö z e l i t n e k az iga zhoz vagy h i h e t ő b e / , ö n k é n t e l e n y és zn e k. M in d e n l is ztnek va n k o r ­ p á j a , ’s m i n d e n k ö n y v n e k lesz hibája.

S o k a t m u n k á l ó d t a k s z á m u n k r a , k i k e l ő t ­ t ü n k é l t e k ; sok va n még m a is h á t r a a* nagy é p ü l e t b ő l ; elég m a r a d a z o k n a k i s , k i k u tá n - n v n k j ó n e k , hogy m i t a d j a n a k h o z z á ; ’s m it a d j a n a k le gk ö ze l eb br ől h o z z á ? E g y leány- ne- y e l ő I n té z et e t, m e l y a ’ s zegényebb s o r s ú a k l e ­ á n y g y e r m e k e i k e t r e n d e l t e t é s e k r e k é s z i t t s e , a ’ j n i v e l ő d é s j ó t é t e m é n n y e i b e n ré sze si ttse . S z e ­ g é n y e k t és zi k az e m b e r i Ne m na gyob b r é s z é t , a' l e án y g y e r m e k e k a s z ü l ö t t e k s z á m á n a k fe ­ le r é s z é t , e z e k p e d i g , m i n t l é je n dó feleségek, a n y á k , g a zd a s z s zo n y o k a ’ h a z a , n e m z e t , fa­

j ú i b a és h á z a k bo ldogs ágának kiegészítő részét.

A n n yi v a l mé l tób ba n k í v á n h a t n i egy i ly e n I n ­ t é z e t f e lá l 11:á s á t , mivel a ’ m a gy ar a szszony é p pe n oly m é r t é k b e n tö ké l et es í the t ő, m i n t a k á r ­

m i ly u as n c mz e t b e l i aszszony.

10

K a l a u z s z ó .

-* -Ma et a , g ö r ö g b ő l , té sz e n k öz ön sé ge se n t á p ­

D

l á l á st ; D i é t a , diestől , té sz e n b iz o ny o s n a p o ­ k o n e g y üt t t a l á l k o z á s t , m e l y e t t ö b n y i r e k ö v e t ­ n i s z o k o t t ve ndé ge s ke dé s. D i é t a , m a g y a r o s o n Orvosi e l h a t á r z o t t é r t e l e m b e n tészen é l et hosz- s za b b í tá s á t e sz köz lő , m é r t é k l e t e s , n a p o n k é n t m a g a i d e j é b e n való t á p l á l á s t ; me l y s z e r i n t az orvosi t e k i n t e t b e n v e t t D i é t a , ba a n n a k é r t e l ­ m é t n é z z ü k . sem a ’ görög D i a e t á b ó l , sem a ’ d e á k D i é t á b ó l e g ye dül n e m ’s z á r m a z h a t ó , ha­

n e m e g y üt t m in d a* k e t tő bő l , m i v e l m i n d a*

k e t t ő n e k é r t e l m é t m e rí t i - k i . E l k e z d ő d i k p e d ig a’ D i é t a a’ f o g a n t a t á s s a l , és így az e in ber t si r á- n a k ( E m b r y o ) is va gyon s a j á t D i ét á j a. A s z ü ­ letés u t á n más é ghajl at ny i l i k- f e l , hol a Sor s, a' Nem 's a' t. más meg má s m ó d o s í t á s t k í v á n ­

n a k a ’ di é tá b an . ^

V a l a m i n t az egésségesek d i é t á j á t m i n d e n h e l y e n és i d ő b e n s z e gl e t t né r t é kr e megál lítani : ügy a ’ b et ege ké t is m i n d e n n é l v í z m é r t é k r e v e n ­ ni, ne m lehet. A n n a k o k á é r t az orvosi Atyák a be tege k d i é t á j á t elis o s z t o t t á k négy r é s zr e . Első a' /¿özrj) d ié ta , m e l y b e n j ó bús l é v be n hany-

1 ■*

(7)

12

*ak k e n y e r e t , e n g e d t e k t s i r k é t és g a l a m b f í a t enni. M á so d ik a v ék o n y d i é t a, m e l y á l l o t t főtt á r p a k ás áb ól . H a r m a d ik «’ vékonyabb^ m e l y ­ ben tsak mé ze s v i r í t s enged te te tt . N e g y e d ik a le g v é k o n y a b b, m e l y b e n a ’ m i t a d t a n a k , igen híg és k ev és vé lt. E' k é t utolsó a d h a t o t t o k o t azon m o n d á s r a : o r v o s i m ádon é ln i, a n n y im in t k o ld u st m ó d o n é ln i; m ed ice v iv e r e e s t m e n d i- ce v iv e re . — A’ m á i O r v os o k i l y o s z t á l y o k a l a t t r e n d e l i k a’ b e t e ge k d i é t á j á t : egy f e r t á l y, k é t f e r t á l y , h á r o m f e r t á l y , és eg ész p o r tió - j ú d ié ta . T a p a s z t a l t dolog , hogy a ’ P a t i k á n a k d rá ga t a k a r m á n j a ne m h a sz n á l a ’ betegséghez n e m i l l e t e t t d i é t a n é l k ü l ; e’ p e d i g s ok e setben segít a’ n élkíilis

A ’ L e j d a i és U l t r a j e k t o m i A k a d é m i á k mi- n e k e l ő t t e g y ó gy ít á sr a m c g h a t a l m a s i t n á k ifjú o r ­ vosi A p o s t o l a i k a t , a’ k ö v e t k e z ő fogadást téle- t i k - Je v é l l e k : , , E n N. N. sze nt ül ígérem és fel-

„ f o g a d o m , hogy a ’ be t eg e k g y ó g y í t á s á b a n , a ’ ,, m e n n y i r e t sak e l m é m m e l fe l ér he t em , a zok -

„ n a k be tegs égekhe z a l k a l m a z t a t o t t hasznos dié-

„ t á t és o r v o s sá g ok a t fogok r e n d e l n i . S e n k i n e k

„ is k é r é s i r e , u n s z o l á s á r a , v a g y j u t a l o m é r t ,

„ vagy m á s okb ól is á r t a l m a s orvos ságot n e m

„ a d ok , és a’ v i s el é s né l is ve sz té st nem eszköz-

„ l e k ; a k á r m e l y h á z b a b é m e n é n d e k tsupán t s a k

„ a ’ beteg j o v á r a mégyek -b é, t ávúi l é v é n mi n-

„ den b o s z s z ú á l l á s t ó l ; s z e n t ü l , t i s z t á n , á r t a t - ,, latiul , bessűletesen és j ó l e lk ie s m é r e t t e l foly-

13

« tat om é l e t e m e t , g y a k o r l o m t u d o m á n y o m a t , és a ’ m e l y e l h a l g a t n i v a l ó k a t a’ gyógyítás 55 k ö z b e n l á t á n d o k és h a l l á n d o k , a z o k a t k i 55 n e m h í r l e l e m , h a l g a t á s b a n t a r t o m , h a n e m h a 55 Fe ls őb sé g p a r a n t s o l a t j á r a . A ’ m i n t e z ek e t meg- 55 l a r t á n d o m , ú g y l é g y e k s ze r e n t s é s t u d o m á - 55 n y o m b a n , b ol do g é l et e m b e n az Isten á l t a l ; 55 a ’ megszegés e se té ben p e d i g e l l e n k e z ő k esse- 55 n e k én r a j t a m . ” R e m él t e m , hogy e ze n fel­

h o z o t t or vo s i e s k ü v é s f o r m á b ó l a’ h á t ú l só é s na gy ob b r é s z t is , m e l y szor ossan n em t a r t o z i k I z é l o m r a , a’ di ét a m a g y a r á z a t á r a , m e g sz e nv ed i i t t az olvasó.

A ’ D i é t é t i k a i m m á r teszi azon orvosi t u d o ­ m á n y o s r e n d s z a b á s o k szép r e n d e l e g j b e a l k a - t o t t s u m m á j á t , m e l y e k n e k t e j e s í t é s é t ő l f ü g g , bogy az e m b e r t s i r á z á s o n k e z d v e az egéssége- sek e gésségeseknek m a r a d h a s s a n a k , a" b et eg e k is k ö n n y e n m e gg yóg yúl ha ss an ak .

Az élet tsak úgy v i r á g z i k ’s g yi imő lt s öz ik t e ly e se n , ha t e s t ü n k s z e r k e z t e t ő r és zei még a’

foganszáson k e z d v e t is zta míségűek ; ’m ű s z e r e i p e di g, m i n t a ’ m á j , g y om or , tüdő, v e l ő k *s a* t.

é pe k : m e r t e ze k az é l et l e v ez e t ői ’s m e g a l a p o ­ z ó i . De az egésséges e l m e is i n k á b b l a k o z i k ép t e st be n ; a’ h a z á n a k is ép fiai t é sz i k e l e v e n b ás tyá it . I l y e n o k b ó l az í r ó r ö v i d D i é t é t i k á j á - b a n az É p s é g e t elől ra ngoz tat t a; azon h at d ól got p e d i g , ¡melyekben a’ r égie k a’ d i é t é t i k á t h a t á ­ r o z t a k , u, in. L e v e g ő t , é te lt és i t a l t, tn o z-

(8)

и

g á s t és n y u g v á s t, á lm o t és é m e tt s é g e t, tis z té i- lu s t i s r e k e d é s t, v é g re a sze n v e d ó sé g e t azu- , a ‘> r e n d e l t e f a e r , cibus e t p o t u s , m o t u s e t ípiics , sontnus et vigília , e x cr e t a r e t e n t a , p a - t h c n i a j . Л е т t ud n i p e d ig a ’ közönségesebb be- t egségekben , v é l et l e n e se t ek be n, mé rg ek t ö r t é ­ n e t e i b e n e m b e r n e k ’s k ü l ö n ö s ö n l e j e n d ő s z ü ­ l é k n e k , h á z t ű z t a r t ó g a z d á k n a k m a g o k o n és f e l e b a r á t a i k o n segíteni , és így a ’ í á j d a l m o k e nyhítése , ’s n a p o k s z á m o s í t á s a m ó d j a i b a n jö- v e v é n y n e k l enni , több m i n t h i j á n y , ' é l h e t e t ­ lenség. Az ért az e z e k e t i ll e tő r e n d s z a b á s o k n a k is hely a d a t o t t azon r ö v i d D i é t é t i k á b a n . Ol y D i é t é t i k a i m m á r , ’a m e l y ezen s z ü ks é ge kh e z v agyon a l k a l m a z t a t v a , n oh a r ö v i d légyen is, n e m Jehet-el m i n d e n p at ika i s z e r e k r e és k é z i segít sé­

g ekr e való ut así t ás n é l k ü l : m i d ő n m i n d e n n a p i t a pas zt al ás az, hogy a’ betegek na gyob b s z á m á ­ n a k n ints en mó d j a Orvos u t á n lá tni , sem e n n e k i deje, m i n d e n ü v é me gjutni. Á m b á r az é let mé j- séges belsőj ét setéttség r e j ti s z e m ü n k e l ő l , még is a* D i é t é l i k a hasznos ok ta t ás i me l l e t t az É l e t- r ó l va ló é r t e k e z é s n e k is helyt a dni v é l e k e d é ­ sem s ze ri nt , nem lehet tzél ellen. D e m i n t h o g y e k ö ny v e t e k é n e k c z é l j a s zorossabban a ’ D ié tét i- k a ma g ya r áz a tj a , l a p o k és k é r d é s e k r e n d j e sze­

r é n t : a z é r t ezen é l e t r ő l való é r t e k e z é s t a’ s ava­

n y ú ' i z e k r ő l való utasítással együtt u t o l j á r a l e t ­ tem. Végye azomhan az É r d e m e s Olvasó az új on ­ nan f o r m á l t n e h á n y szók é r t e l m e s / i é s é t is rö- л idén.

13 Egész é r t e l e m b e n az orvosi T u d o m á n y az egésséggel ’s épséggel f o g l a l a t o s k o d i k , me ly foglalatosságban s ok ka l szélesebb j e l e n t é s ű a"

g y ó g y ítá s , m i n t az o rvo slá s ; j ó v a l is elébb g yó gy í t ot t a k s e b e k e t , t e t t e k h e l y r e f i t z a m o d á - s o k a t , s é r ü l é s e k e t , f o r r a s z t a t t a k öszve t ö r é s e ­ k e t ’s a ’ t. m i n t o r v a s o l t a k h i de g le l és e ke t, viz-

k o r s á g o k a t , n y a v a l y a - r o n t á s o k a t , ’s a t. E z e n s z e m b e t ű n ő s é g s zült e a ’ szoros é r t e l e m b é l i kii- l ö mb öz t et ős ég e t a’ Medic us és Chirurgus s z e m é ­ l y e k b e n , h ogy az i n k á b b be ls ők e t o r v o s s á g o k ­ k a l orvos ol , e’ p edi g i n k á b b k ü l s ő k e t e s z k ö ­ z ö k k e l és g y ó g y s ze r ek k el g y ó g y í t ; m i n d a z á l - tal m i n d a* k e t t ő ugyan a zon egy t e s t et az egés- ség és épség tz él j ár a.

E z e n a n y o m o n a’ közönséges b e sz éd ben is s zor oss ab b m e g k ü l ö m b ö z t e t é s j ö t t f o l y a m a t b a , és m o n d j a k : " a ’ B al á ’s hi de gl e lé se o r v o s ol ha t ó, a ’ B er t a l a n n y a v a l y a - r o n t á s a o r v o s o l h a t l a n ; — a ’ P á l sebe gyógyí th at ó , a ’ P é t e r é g y ó g y í t h a t ­ ván. — M a g o k a t a ’ f og la la tos sá go kat így k ü ­ l ö n b ö z t e t h e t n i - meg : a* Me di c in a T u d o m á n y

s m e ste rsé g , szükséges a r r a okosság és t a p as z ­ talás ; a C h i ru rg i a p e d i g M e s te r s é g 's tu d o ­ m á n y , s züks éges r e á i s m e r e t és gya korlá s.

E z e k u t á n ma gy ar ul , ’s m é l t ó betsűléssel m o n d a s s á k a’ C h i r u r g i a szoross é r t e l e m b e n g y ó ­ g y ító , vagy r ö v i d í t v e G y ó g y -m e s te r s é g n e k, és

az a zt g y a k o r l ó k h i v a s s a n a k G y ó g y -D o k to r ok.

n u k , vagy G y ó g y-M este re k n ek .

(9)

A ’ f elfogott I s p o tá ly n e v e z e t n é l k ü l el le­

k e t a n y a i n y e l v ű n k , v a l a m i n t a ’ h í m e z e t t be- te g e k h á z a n e v e z e t n é l k ü l is, és n e v e z z ü k a z t széles c zé l ar á ny os é r t e l e m b e n G yógy h a j ló k n a k— és a' b e t eg e k he z l á t ó t B e te g é s z n e k, v a l a m i n t a ’ n i é b e k h e z l á t ót m é h é s z n e k s z o k t u k m on da n i .

A ’ h id e g l e l és n e k f F e b r i s ) h e l y é b e F á z f ű- le s t t e t t e m , m i v e l c k e t s y m p t o m a b e n n e me g v a g yo n r e n d s z e r ó n t , és így is k ö v e t k e z n e k egy­

m á s u t á n ; a ’ g y ú l a d á s n a k p e d i g he lyébe ( I n f l a m - m a t i o ) h a n g z ó t a t, mi ve l e hez húz i nk á b b , ú ° y a ’ r a g a d v á n y ( c o nt a gi um) h e l y e t t F ó g a n s z v á n y t.

E l n e v e z t e m még az a r t é r i á t k im é r n e k, a ’ v é n á t n y a s té n y é r n e k, a ’ vas l y m p h a t i c u m a t e iz e n y v é r n e k; v i z e n y v n e k a z é r t , m i v e l meg- h á r l y á z ó e n yv es s ég e t is v i s ze n elegy belcgy n e d v e k öz ött. — E ze n h á r o m újj n e v e z e t igen i llő m i n d a ’ f á z f ű l é s h e z , m i n d a ’ langza th oz — m i n d a z o n á l t a l e ’ k ó n y v e t s k é b e n e legyes en j ö ­ ttek elő;— t o v á b b á n e v e z t e m az e p i d é m i á t N é pe l -

b o r itó be tegs égnek, az e n d e m i á t n é p b etiered ő betegségnek, a" s p o r a d i c u s t n é p b e n -e ls z o r t b e te g­

s égne k ; — a ’ c r u d i t a s t n y e r s e s é g n e k, a ’ c o c t i o t f ő z é s n e k , a’ erisist v é g z e t n e k; a ’ r c p r o d u c t i o t elé h o zó ó n k tfe je lő sé g n e k ) vagy r ö v i d e n tsak, ón- k ife je lő s é g n e k 's a ’ t.

J e g y z é s . Az e ze n tú l e l ő f o r d u l ó k ét fé le u. m.

arabs és r ó m a i szám közül az első j e l e n t i a ’ D i e t é t i k a i K á t é k b é z i s l a p j á t , a’ m á s o d i k p e d i g a z o n l a p o n a n n a k a' k é r d é s n e k s z á m á t , m e l y ­ r e é p p e n szoll a ’ m a g y a r á z a t és világosítas.

Ifi

DIÉTÉTIKÁT VILÁGOSÍTÓ JEGYZÉSEK É S

M A G Y A R Á Z A T O K .

i ?

E L S Ő R É S Z .

"—¿ap 11.

T

Kérdés It. Bávártai Hauser Gáspár , a m e n n y i b e n ne vel és n é l k ü l * a n n y i b a n f elemás vadsá gba n is n e V e k e d e t t , és s zá n a k o zá s i g k i is t ő r t belőlle a f elemás Vadság. A ’ Vad á l t a t o k k ö z ö t t t a l á l t a t o t t e m b e r e k b e n m é g n á g y ó b b m é r ­ t é k b e n , ’s t sak n e m egészszen m e g v a n a* Vad­

s á g ; né gy ké z láb j á r h a k , v a d a k é l et e m ó d j á t , h a n g j á t > s zo k á s á t k ö v e t i k ; o l y a n o k , a ’ m i l y e n tá r sa sá gba Vetette ő k e t a' sors. A’ Hassiai e r ­ d ő be n t a l á l t a t o t t e m b e r a* f a r k a s o k m ó d j á t k ö ­ v e t t e , a’ L i t l má n i e r d ő b e n t a l á l t g y e r m e k a ’

m e d v é k é t , az I r l á h d i á b a n fe lf og a to tt a l j ú i t o ­ k é t , a’ Bámbergi p e d ig az ö k rö k é t . T e s t e k m á r a n n y i r a el is v é l t Vadúlva , hogy f e lá llíta ni alig l e he t e t t . M i t so da é rzéssel l e h et n e n é z n i e z e k ­ n e k t o v á b b Való s z a p o r o d á s o k a t ! E l l e n b e n a*

t á rs as ági é l et b en n e m tsak e gyenes á l l á s t , é kes t e k i n t e t e t ^ díszes m é r t é k ű n a g y s á g o t ) h a nem a ’

2

(10)

t e s t n e k és l é l e k n e k r o p p a n t e r e j é t , a z é l e t n e k s zi j jas ságá t is b á m u l h a t n i B. T r e n k b e n . U r a l ­ k o d i k az e m b e r s z á r a z o n , v i z e n , l e ve gő b en , k ö n n y í t a’ sors mos toba sá gán ; a ’ t a l á lt g y e r ­ m e k e k n e v e l é s i r e , s i k e t n é m á k ’s v a k o k ta ní ­ t á s á r a , be t eg e k g yó g y ít á s á r a , v a k e z i n á l á s r a , ö z v e g y s é g , á r v as ág e n y h í t é s b e , á r v i z e k , égé­

s ek által o k o z o t t k á r o k kőpótlására n e m es i n ­ t é z e t e k e t t sak t á rs as ágb an t a l á l u n k fel ál lí tv a

12. lap. I I I. k érd és. Az a’ mi á l t a lm ég ye n v. v i s z s z a ü t , ( a pa s z t a l t a t i k a’ test a lk ot ásá ban a ’ l é l e k t ehet ségei ben, az e r köl ts ha jl a nd ós ág ai ­ ban. N e v e z e t e s a ’ S ko t z i a i Boetlui H e c t o r F a ­ m í l i á n a k e m b e r h ú s ehetősége , m e l y r ő l az i r a - t i k , h o g y az esz te nd ős l e á n y k á b ó l j s ki t ö r t v o l n a , és az is hogy n e ve l é s á l t a l sem l e het et t a ’ 12 e sztendős fiúból k i t ö r ö l n i a zon vadságot.

12. V. A ’ k i m á s t m e g ö l , az g o n o s z t é v ő , és a ’ t ö r v é n y r a b j a , h a l á l f i a ; u k i m a g á t öli- m e g , az m e g v a g y o n h á b o r o d v a , ’s á t a l k o d v a . K a t ó e’ r é s z b e n n e m k ö v e t n i való pél da. Só k- r á t e s ig en n e m e s m é g h a l á l á b a n is.

13. I. Ahoz , hogy az e m b e r i N e m m i m ó ­ d o n t a r t a t h a t i k f e n n , úgy hogy é pe n és v i d á ­ m o n s z a p o r o d j é k lé t el e t z é l j á n a k me gfelel őleg, fontos s zava va n a ’ D i é t é t i k á n a k ; ’s e r r e n é z ­ ve más k ö n y v e k r e , k ü l ö n ö s e n D r. C ári P a u lu s

i- e r s u ch - j á r a ú tn s ii ta t ik az olvasó. — I de t s a k e n n yi j e g y e z t e t i k : f i g y e l e m r e mé lt ó dolog, hogy G' énévában 200 e s z t e n dő ól ta t a p a s z t a l t a i n a k

IS D l É T . V I L . J E G Y Z . É S M I G Y . 19

,,agy i d ő t , hoszszú é l e t e t é r n i az e m b e r e k n a ­ gyobb s zá mma l , m e l y e t a ’ házasság közönséges

v ó l tá n ak t u l a j d o n í t a n a k ; h a s o n l ó k é p p e n , mi ól -

*a ot t a ’ t e h é n h i m l ő oltása b é v i t e t e t t , a’ s z a p o ­ r o d á s s o k k al nagyobb.

13. II. Viselős a szszonynál m e g v er é s és r o n ­ gálás á lta l v e s z té st o k o z n i , v a g y em b erö lés , m e r t e m b e r a z , a' m i a zz á l e h e t ; v a gy n yo - m o r é k ilú s , mi ve l a’ m i a t t t ö k é l e t e s m e g ér é sr e n e m m e h e t a ’ m é h n e k g yü mő lt s e.

Köz ön sé ges en az e m b e r i m é h n e k gyiimől- ts e 10 h ói d s ze r én ti h ó n a p r a m e g é r v é n , a’ k ö l ­ d ö k s í nor á lta l való p ó r á z t a t á s t t u s a k o d á s o k k ö ­ z ö t t ma gá r ól l e r á z z a , s z ü l e t i k , s z ív r eh a tó h a n ­ gos me gsí ral lás sai j e l e n t i m e g é r k e z é s i t , h og y s ie ss en ek s z a b a d í t á s á r a , ’s m i n d e n f o s z l á n n y a i t b á t r a h a g y v á n beszáll m e zí t el e n e ’ világba; na gy Vá ltozá s t ö r t é n i k r a j t a a ’ v é r k e ri ng é s ’s l é le k - zclés m ó d j á n a k e gysz er re m e g v á l t o z á s a mi at t.

Az a n ya i éles ^fájdalmok k e v é s i d ő r e me gné- m ú l n a k . —

R e n d s z e r i n t a’ legelső t e r é h t ő l n e h á n y n a ­ p o k k a l elébb s z a b a d u l n a k az asz szo nyo k; a ’ p r ó - b á l t a k n á l egyes e se t ek be n , meg l e h e t h og y v a ­ l a m i v e l k é ső b b e t s k é n is. M in d en szülés , m e l y 37. h é t n e k bélelése e lő tt e s i k , i d é t l e n ; de kü- lömbs ég vagyon i t t is. A’ szülés 16. hét e lő tt Vesztésnek, 28. e l ő t t é r e t l e n n e k , 37. e l ő t t ele- v e é r é s ű n e k m o n d a t i k . Az i d é t l e n szülés v a l a k i - r e v i gyá za tl ans ág m i a t t r e á t a n u l h a t , és bajos

2 *

E L S Ő R É S Z .

(11)

21 c l s z o k t a t n i , ’a m i n d e n i k k c l h o v á t o v á b b , több

s ze n v e d é s j á r együtt. Megjegyezzék e zt az új h á z a s o k , ’s o k o t a ’ vesztésre n e a d j a n a k , hogy vnagokat n e v á do lha ss ák. Mihel yt félhetni a Vesztéstől , m i n d j á r t ágyába l e n y ú g o d j é k a / , a s z s z o n y , fejével a l á b b , farával f e l j e b b , vagy e g y e n e s b e n , l á b a i t egymás m e l l e t t e l n y ú j t v a , vagy tsendesett e gymás r a k ot s ol va , d ié t áj a so- v á n y , n e m h e v í tő Jégyen , i ta la is ne m yizel- t e t ő ; a ’ l é l e k t s e n d e , a ’ test n y u g a l m a felette s z ü k s é ge s ek a k k o r . Minden p a t i k a i s ze re k k ö z t a ’ hol éj n e m k é s t e k , J egha sznos abbna k e ’ k ö ­ v e t k e z ő t t a p a s z t a l t a az Í r ó t ldozass Spi ri tus J n n i p e r i t 4, L o t a t , d e s t i l l á l t Car yopbyllus olajat, S z e r e t s e n d i ó ba l zs a mo t fél fél k ö m i n g e t L :iU- d á n u r n a t egy k ö m i n g e t , egybcvegyíiés m á n 3 . ó r á n k é n t s ze lí de n má zo l ni kell a ’ farinakat és a ’ v iz el l ő liojag f elett, s bé kell fedni meleg r uhá va l .

L á t o t t az író. k é p z e l t viselőgséget is egy eszes es á r t a t l a n é let ű a s z s z o n y s á g b a n; a ’ k i a’

k é p z e l t 5-dik liónap v égi n é r e zn i k e z d e t t ’s a z u t á n m i n d i n k á b b é r z e t t , de a ’ va st ago dá sa g j e n g é n h a l a d h a t o t t ; m á s o k n a k az ő viselóssé- ge i r á n t való k é t e l k e d é s t igen s zo m o r a n vette;

a ’ 10->k h ó na p végén a szülés f á jd a l m a i t k é p ­ zelte é r e z n i , a z é r t le is f e k üd t , 's n éhány fáj- d a l m a t s k a k n a k érzésé ’s e l m úl á sa u t á n , a ’ ter­

hesség is e l mú lt .

14. .1 A ’ ti-Jyes m é r t é k ű anyaság e ’h á r o m- bán áll ; s z ü l n i, s z o p t a t n i, d a jk á ln i és nevel­

D l É T . V I I . J E G Y I . É S . M A G Y .

n i' 55Nem azt az a n y á t k e r e s e m ” , m o n d a ’ bé- getó b á r á n y , a ’ k e t s k é n e k , " m e l y m i d ő n k e d ­ ve t a r t o t t a , f ogadott m é héb en , még t s a k azt se t u d v á n , hogy ba k v. n y ö s t é n y , f e j é r va gy f eke te leszek é , és n é h á n y h ón ap ig h o r d o z v á n magába n , a k k o r k i s z ó l t , ’& m e g k ö n n y e b b ü l t t o l l e m ; liánom ke r es em a z t , a' m e l y e m l ő i n t á p l á l . ” J óság ’s n e m a’ szü ks ég tészi a’ s z ü l é ­ ket,

A* nem s z o p t a t b a t á s n a k a k a d á l y a i v agy a l­

k o tá sia k , min étnű a’ tsetsetlenség , b i m b ó t l a n - ság , v agy még töké le tes te j et le ns é g is ; .vagy ö ltö z e t á lta t o h o z o tta k , m i d ő n a ’ s zo r on g at á s m i a t t az e m l ő k k i ne m d o m b o s o d h a t n a k , a ’ b i m b ó k ki ne m ü l h e t n e k , és a ’ gelétes fejéri- tő p o r o k által k i s z á r a z t a t n a k a ’ téj fo rrás ok.

L z e n e se te kb en elkeli, ma gát s z á nn i a ’ s z e n v e ­ désr e bá r G, hétig , és orvosi taiiáta t elyesítése u t á n sok sz or m e g j ö h e t a r téj , a z e m l ő k , b i m ­ b ó k m e g a d j á k ma gokat , a ’ f o r r á s o k k i d u g ú l n a k . A' több a k a d á l y o k b a n is o rv os t ól k e l l füg- n i . K e v é s n e k a d a t i k k ö n n y e n , i n g y e n p e d i g s e n k i n e k sem a’ szopt at ás édes érzése ; és h a v a g yo n v a r á ’slói k ö r , az nein m á s , h a n e m a ’ szopt at ási , — M e g j e g y e z h e t n i , hogy v a l a m i n t n e m a ’ k ö v é r , v. húsos e m l ő k a ’ l e gt e je se bbe k : ógy n e m is a’ p u h a fogásúak a ’ f e j e t l e n e k . A’

s*abadűlás e l őt t ( mely az első g y e r m e k k e l 10.

h ó l d s z e r é n t i h ón a p e l őt t az utolsó t i s z t u l á s t ó l s z á m l á i v á , mintegy k é t hetiéi e s i k ) valami

E L S O R É S Z .

(12)

23 4. h i t t e l hasznos az e m l ő k e t készíteni estvén-

k é n t mc le get sk e t ej je l , va gy esső vízzel szelí­

de n m o s o g a t n i , ha erőssen é r z é k e n y e k , a ’ v í z ­ be k ev és p á l i n k á t is t e n ni ; a ’ b e h u l lo t t b i m ­ bót t is zta p i p á v a l , v a gy butelliával k i s z í v a t n i , de kötés á lta l k i h ú z n i s enki se pr ób á lj a . A ’ s z ü ­ l e t e t t g y e r m e k od a tevésivei sem igen s iet ni , sem késni n e m t a n á t s o s ; az első esetben n e m l é v é n mé g téj', szívás által f e l v á l i k a* bimbó , az u to ls ób an p e d ig feszítő f á jd al om fogja-el a ’ lsetset. M i he l yt k ö v e s e d i k a’ tsets , t e n n i kell r e á j a , lenma gbó l ’s r o ’slisztből t e jb e n főtt p é ­ p e t k e d v es é rzés ű me l ege n , 's a b b a székfűvi- r a g p o r t is e l e g y í t h e t n i ; a’ szopt at ás p e d i g ¡fo­

l y ón . A* k i f o k a d t tsets s e b j é r c igen j ó a ’ k ö ­ v e t k e z ő í r : T é g y G u m i p o r t 2. k ö n t i n g e t , p e- ruViai b a l s a m o t 1. k ö n t i n g e t , friss édes m a n ­ d u la o la ja t másfél kö nt . Ró'sa v i z e t 2 . L o t a t , készíts í r t b e l ül i e k , ’s ezzel k ö t ö z d egy na p h a t s z o r is , de m i n d e n s z o p t a t á s k o r l e m o s v á n a ’ b imbó ró l. H a a’ t set sben t s o m ó s o d á s m a r a d , h a s z n á l n i kell a’ k ö v e t k e z ő í r a t : Végy fáin b ü ­ r ö k p o r t J, l o t a t , s zí n mé ze t .t é gy h o z zá e l e ­ g e n d ő t , tsinálj írat b e l ő l l e , n a p j á b a n k é t s z e r s ze lí de n má zol d-b é ezzel a ’ fájdalmas r é s zt , vagy b ő rr e k e n v é n , borit tsad-bé e z z e l , o l t a l m a z v á n

e r ő s z a k t ó l . —

H a k er ne l en még is v a l a k i d a j k á t v á l a s z ­ tani , ló dolog a n n a k szelíd i n d u l a t j á r ó l , er- kóltsbeii tisztaságáról bizonyos l e nni ; ezután

2 2 D l É T . V 1 L . J E G Y Z . É S M A G Y .

M e g t u d n i , hog y s a j á t g y e r m e k e , k ö v é r , egés- s ég e s, és s zé pe n n ő t t é ? h a r m a d i k h og y a’ szo- pó g y e r m e k n y u g s z i k a' d a j k a t eje u t á n ? t e l i k ? g y o m r a , v i z e l l e t e j ó l - j á r n a k ?

A ’ bús a n y á n a k és d a j k á n a k te j e s av ós ‘; a*

h a r a g b a n mérges,* az ij e dő s be n e l a p a d , m á s ú - Vá t é r , ’s mé g a ’ luílésben is. S e n k i n e s z op ­ tasson , m i d ő n tsetse m e g f á z o t t , v a gy m e g h ű l t , t ó i k o r me g i je d e t t , m e g m é r g e l ő d e t t , n e h og y n y a ­ v a l ya r on tá s vagy ha lál k ö v e t k e z z é k a ’ g y e r m e k ­ re. N é m e l y e k n é l i l y e n e s e t e k b e n l á t t a k z ö l d t e je t is. I l a d a j k á v a l sem b o l d o g u l h a t n i (a* m i az í r ó n is m e g t ö r t é n t , k i 6 . b e t ű s csecsemőt k é n t e l e n v a l a tsets n é l k ü l t á p l á l n i , n e v e l n i , ’s m a t elyes gyönyörűséggel sze ml él i ben ne e g yüt t a szép e l m é t , j ó s z í v e t , k e l l e m e s á b r á z a t o t j , a k k o r r á m é g ’m a r a d n a k e ’ k é t m ó d o k : 1. ) A’

D o k t o r F i d é l i s é , a’ k i 6 . g y e r m e k e i k ö z ű i ö t ö t azzal t áp lá lt -f cl h ogy 8. bú z as z em n e h é z n y i fa ha jat f ő z e t e t t , n á d m é z e t és t e j e t e l eg y í t v é n h o z z á , 's ezt a d t a a ’ g y e r m e k e k n e k $ a’ g yo m- r o n g y a k r a n segített r h a b a r b a r á s f o r r á z a t t a l . 2 ) Az í r ó é , a* ki g y ö n g y k á s á t p e r g e l t e t e k , ( l é g j o b b sütő k e m e n t z é b e n , k e n y é r k is ze d és u t á n egyf or má bb a ’ p e r g el és ) ’s liszté t s in á l v á n , k e - yés áni s maggal hig p é p e t főzetett b előlle vízben l s > de r e n d s z e r i n t i n k á b b híg téjben, 's a zt a dó - g á t t á ; g y o m o r és v i z e l l e t szabad j á r á s i r a gondj a volt. Még a ’ t set ss zopót is l e h e t ételében r e n d h e z s z o k ta t ni , ’s a ’ t.

E L S Ö R É S Z .

(13)

V a l a m i n t n é m e l y e k a' s z op t a tn i ne m aka- f á s b a n h i b á z n a k : tigy m á s o k az elvál aszt ani n e m a k a r á s b a n a ’ h a t á r o n t úl m e n n e k , és nya- k a s k o d n a k e l a n n y i r a , hogy tö bb e n s í r n a k aZ e l v á l a s z t á s k o r , m i n t a ’ s z o pt a tá sh oz Való s zo­

k á s k o r ; de h í j á b a n ! m e r t h a t á r t é t e t e t t ebben i s , m e l y n é l t o v á bb m e n n i n e m lehet . Mihelyt a* h a v i t i sz tul ás i l i e n d ő l e g k e z d m e g j e l e n n i ; m i h e l y t b e á l l o t t az lijjabb m e g t e r he se d és ; m i ­ h e l y t a’ g y e r m e k n e k is 4 — 6 — 8 foga m á r v a ­ gyon , és eszik i s i m á r e k k o r i de j e s űrge tőleg a z el vál as zt ás nak. A ’ m i e ze n a’ f é gu l á n ne ta- l á m t á g í t h a t , az a ’ Ve res , ’s s k á r l á t , hójagos j á r o v á n y h i m l ő , v a gy e gy sz e rr e sok f og akna k jö vé se . J ó a’ b imb ót a' v á l a s z t á s r a k a p o r ol aj ­ j a l b e k e n n i , m e r t k e se rűs ég e l e m o s h a t a t l a n ;

a l k a l m a s vá las ztó h ó n a p o k Május, J u n i u s , Sep- t e mber .

Az a n y a p e d i g Választás i d e j é n e m l ő i t n y a ­ k á b a f e l k ö s s e , ne m e rő s en t á p l á l ó t , h a n e m k e v e s e t és has s í k í t ó t e g y é k , ‘s Vizeltető pe- t r e ’s c l y e m fü tt y ét is igyék. V agy on a ’ P a t i k á ­ b a n v a l a m i a rc a h u m d u p p lic a tu m nevű só, e b­

ből n a p o n k é n t másfél k ö n t i n g e t az í r t főtt víz­

ben bé k e l l Venni , h a d d s i k á l j o n a ’ g y o m o r , o szo lj on a’ téj , m e r t így jó. F e l e t t e v i g y á z n i k e l l m i n d a r r a , hogy a g y e r m e k a ’ me j j k ö r ű i való j á t z o d o z á s k öz b en ne sóvároghassa a ’ t e ­ j e t ; m i n d a r r a hogy b os zs zank odá sá ba n k ö r ­ m e i t a’ tsetsbe belé ne v á g j a ; m in d pe di g arra, h ogy d ö f é s , n yo m á s a zon ne t ö r t én j e n. —-

24 D l É T . V J L . J E G Y Z . É S 31 A G Y .

25

& L S 6 R É S Z .

14. II I . A* k ó l d ö k s i n o r e lv ágás ával n em j ó igeit s i et n i , ’s h a l e h e t a ’ m e gs í r al l á s t el k el l várni. Az a n y á t a’ v é r e l fol yá sa f é le l m e e l l e n b á t o r s á g b a k e l l h e l y h e z t e t n i , ’s a z u t á n a* g y e r ­ m e k e t t s u p á n k e d v e s me le g sé g ű t i s z ta v í z b e n m c g f e r c s z t e n i ( a ’ gyengeség e s e t é be n b o r v a g y

®czet k i t s i n y m é r t é k b e n t ö l t e t h e t i k , v i g y á z v á n bogy s z e mé b e ne l o ts o lt a ss é k, v a gy t oj ás ütfet- h e t i k a’, f e re d őb e) , s z á j á t m á s l a g y m a t a g v í z ­ zel , vi s el t es t i s zt a l e ng y ó l t s r o n g y a i ki mos ni m i n d e n k o r , ’s hol k é t g y e r m e k v a n , k ü l ö n k ü ­ l ö n , *s ha gyni k e l l hog y a lu gy ék. M i k o r b e ál l r e n d e s e n a s z o p t a t á s , el ébb f e r e s z t e n i k e l l ,

’s a z u t á n s zo pt a tn i. N ag y h i b a a’ k is g y e r m e ­ k e t h i d e g vízbe m á r t a n i , v a gy s ár gas ág át h i ­ deg f e re dő ve l g y ó g y i t n i , m i v e l v a n e n n e k is bá tor s ág os a bb m ó d j a ; t. i. k í v ü l r ő l gyeng én ’s k e d v e s e n m e l e g f e re d ő v e l , m e l y k é s z ü l t ka- k u k fűből ’s s z a p p a n v i r ág bó l , b e l ü l r ő l p e d i g g y o m o r t i s z t it ó R h a b a r b a r á s f o r r á z o t t a l ’s J ú - l e p p e l kell gyógyitni* Még a’ k e r e s z t e l ő víz is veszesse-el hidegségit. Mi dőn má s fa lu ba k e ­ r e s z t e l n i k ü l d i k a ’ g y e r m e k e t , j ó z a n f é l e k e r e s z t ­ s z ü l é k r e b í z z á k , ne hogy a’ h ó ba h u l l a s s á k , m i n t m á r m e g t ö r t é n t , *s ot ho n v e g y é k a ’ k o ­ m á k é s z r e , hogy e l v e s z t e t t é k a’ g y e r m e k e t . A ’

s zopó g y e r m e k , h a j ó l l a k o t t , h a n i n t s f á j d a l ­ m a , t s e n d c s e n a luszik. Szél el le n j ó a ’ ha sá t s ze li de n k e r e k e n s ú r o l n i t e n y é r r e l , k ö m é n y ­ maggal f ü s tö lt r u h á v a l b o r o n g a t n i , a ti s zt úl ás -

2

(14)

na k m i n d k«ít ú í t y á r a figyelni , hogy szabadon l e g y e n e k azok.

S ok h o m á l y o s k ü l ö n ö s s é g e k v e s z i k ezen k o r b a n e r e d e t e k e t , k ü l ö n ö s e n a’ s z o p t a t ó t ó i , m e l y e k r ő l k é sőbb en p a n as z ol na k, hogy sem a p j á ­ h oz , sem a n n y á h o z n e m ü t ö t t a ’ g y e r m e k ; úgy de i g e n , el h i s z e m , a ’ d a j k á h o z , a* s z o b a l ­ á n y h oz ’s a’ t. Cá r té si us F r a n t z i a Fi l osof us k ü ­ l önös en k e d v e l l e t t e a ’ k a n t sa l fejér s z e m é l y e ­ k e t , ’s k é s ő r e t a l á l t a - k i az ok á t, hogy t. i. d a j ­ k á j a k a n t sa l vólt.

S e m m i v e l s ze lí de kb en n e m ' l e h e t á l m o t sze­

r e z n i a g y e r m e k n e k , m i n t lágy énekléssel.

Ne légyen h i ba egy kis p é l d a : F d e s á l om j ö j j t sen de sen , Ringasd-el az én k e dv e s e m ;

Á l m o d j é k ő v i r á g o k k a l , É b r e d j e n - f e l mosolygással.

Aludj ! a l u d j ! te kis a n g y a l , Ne m kiiszködöl mé g a* go nd a í ;

M aj d ha na gy l é sz , m i n t a lminál !

\S a’ gond m?m hágy, m e l y olt strá'sál.

Aludj b á t r a n , m e r t v i g y á z u n k , Bőltsöd m e l l e t t mi őrt á l l u nk ; Ne m j ő i de s emmi v e s z é l y , J ól a l u d j , hogy sokáig élj !!

16. f. A ’ s ér t és e k igen s oks zor o k o z n a k h a l ál o s s e b e k e t , m e l y e k é r t a ’ sebző életével is i a k o l h a t . Ne m á r t t u d n i , hogy a‘ halál os

26 D l É T . V I L . J E G Y Z . É S M A G Y . 27

sebek h á r o m f é l é k : a.) T e ly e ssé g g e l h a lá lo so k, a gyve lő n ek , s z í v n e k , t ü d ő n e k , g y o m o r n a k általszegzései , ’s más h a so n ló k. 6 .) M a g o kb a n h a lá lo s o k, de segítség á l ta l n é h a me ggyógyít- h a t ó k , l á b o k , k a r o k elvágása ’s a ’ t. c .) T ö r - té n tte s e n h a lá lo so k , m i n t m e g t ö r t é n t az é r v á ­ gás u t á n is néha a’ v á g ó n ak h ib á já b ól , n é h a a zon k í v ü l is. — De a’ n y o m o r é k í t ó s e b e k igen sokak.

17. I I . E r d é l y Ország ö rökös Dísze Udv.

C anc cl la ri us n é ha i G r ó f T e l e k i S á mu e l Ú r 83.

e sz t endős k o r á b a n is pá p a s z e m n é l k ü l o l v a s o t t ; h a sonl ól ág a most 78. e sz t end ős Refor. P ü s p ö k , F ő T i s z t e l e t ű Zágoni Bo do la J á n o s Úr is p á ­ p a sz e m n é l k ü l olvas.

17. III. Az í r ó e m b e r a sz ta lát ú gy h el yh ez - G' ss e , hogy bal v á l l a felől ess ék a' világosság asztalára.

19, I. A* n y e r s e gé r fa r kú fű az o r r b a d u - g a t v á n , m e g i n d í t j a a ’ vé r t ; p r ó b á l t dolog a' g y e r m e k e k között. De betegségben p i ó t z a k k i ­ p ó t l á s á r a n e m p r ó b á l t a az í r ó , h o l o t t t a la m az a r a n y é r i n d í t á s á r a is le h et n e h asználni.

20. I. Mily szükséges légyen a ’ j ó n y á l a ‘ t á pl ál ó n e d v e lkészítésir e , m u t a t j a a' k ö v e t k e ­ ző p é l d a : Skótz ia i Maclead J o h a n n a , b ék ót so - l ó d v á n 1767-ben O ct ob er 2 - ká n szája, é t el nél- k í 'l élt 1771-ig , ’s el n e m f og y ot t t e s t é b e n , J,léj j éb e n , farában. E k k o r várat l anti! felült , Narni k e z d e t t , a z u t án l e nf o n á s r a a d t a m a g á t

a * ,

E L S Ő R É S Z .

(15)

29 m e l y t ő l a n y á l a z á s á lta l i n k á b b e l p u s z t u l t ,

m i n t a ’ k o p la l ás tó l , m e l y r e n é z v e Orvossá Dr.

M a c k i n s z i e a’ l e n fo n á s t n é k i m e r ő b e n m e g t i l ­ t o t t a , és g y a p j ú f oná st r e n d e l t a z o n okból , m i v e l a r r a n e m s zük sé g a’ n y á l a t vesztegetni.

N i n t s k ü l ö m b e n a ’ pipázással is. H a s o n l ó t m ú ­ l a t a ’ n yá l a z á s i gyógyítás is ( s a l i v a t i o ^ . 1830-ban D e c e m b e r 31 -d ik n a p j á n víra dól ag az í r ó n a k j o b b fe l ét . e l ü t v é n a ’ gut ta , e z t nagy n y á l a z á s k ő ­ v e t t e , m e l y m i a t t t s a k a’ t s o n t y á ’s bő re ma- r a d o t t - m e g ; az e l p r ó b á l t s z e r e k k ö z ű i semmi n e m m é r s é k l i úgy m á i g is a ’ n y á l a z á s t m i n t a s e r s e p r ő p o r a , n a p o n k é n t 10. 20. g r á n t h ár om v e r s e n v é v én - b é, egy egy k a l á n fa hé jj as vízben.

21. e. H á r o m r e n d b é l i fogai j ő n e k egymás u t á n az e m b e r n e k , u. m . 2 0, téj f o g , 28. ál­

l a n d ó fog , és 4. bőltsesség f o g , La az utolsó k i n e m t a l á l n a m a r a d n i . A z é pséghez t a r t o z i k m e n n é l t e ly e se b b s z á m m a l , ’s m e n n é l tovább m e g m a r a d á s a a’ f o ga k na k . I n n e n k ö v e t k e z i k "

h o g y ^ f o g a t n e m k e l l m i n d j á r t ’k i r á n g a t n i , a n ­ n y i v a l is i n k á b b , m i v e l s o k s z o r a ’ fogfájás o k a m á s u t t v a g y o n , és fázfúlési ( f e b r i s ) gyó­

gyításra m e gs z ű n i k . N e m ta nát sos t o v á b b á fo- g a t h ú z a t n i z i v a t a r o s i d ő b e n , n e m a ’ v i s el é s­

n e k , n e m f al us i o t r o m b a h ú z ó k k a l , k i k gyak- r a n az á l l k a p t z á t l e h a s i t t y á k , l e s z a k a s z t y á k ; a ddig l e gal áb b s e n k i se h úz as s a- ki f o g á t , mí g m e g n e m p r ó b á l j a f á j d a l m á t e l mú l a sz t a ni jser-

*'í)eVei j n a p j á b a n h á r o m s z o r v el e Lé k e n - 2 8 D l É T . V 1 L . J E G Y Z . É S M A G Y .

v ®n a fogat k í v ü l r ő l , és a’ fog b ú s t is illetvén;

epét hója gjá ban kell t é lb e n e l t e nn i e ’ végre.

A legtsinosabb fogtevés is a ’ t e r m é s z e t i fogat tsak p ót ol ja , de ki nem pótolja. Megesett, hogy a b o r b é ly -i m ih el yb é li e k e g y i k n e k s zájából a fogat k i v o n v á n , ’s m á s n a k s zá j áb a által p l á n ­ t á l v á n , ezzel e g y üt t a’ f r a n t z u t is á l t a l p l á n ­ t á l t á k . K á r o s t e h á t a ’ f og ta k ar ít á st , fej éri lést t z el l e n g ő k r e b íz ni , k i k v á l a s z t ó vízzel k evés i d ő r e megfejérítilc ugyan a’ f o g a t , de a ’ m e l y e ’ m i a t t » í e g r o ' s d á s o ú i k , ’s k iv ész ö r ö k r e . M i ­ l y e n s o k a t é r a j ó f o g , a k k o r t u d j u k - m e g in- k á b h , m i d é n m á r e l v e s z t e t t ü k . Sz ol gá lj on t a ­ n ús ág ul az egész é le t en k e r e s z t ü l ez i nt é s : m in -

d en o r v o s lá s t , m e ly é p sé g ü n k e t 's egésségün- k e t ille ti , h a m in d já r t ts a k egy f o g k ih ú zá sa ^ egy ty ú k s z e m k iv á g á s a , egy M is té ly beadása Is , t a n ú i t, j ó l e l k ű, j ó z a n é le tű e m b e rre k e ll b íz n i. C o n n e r t a bban h ól t - r a e g , hogy a’ | k l y - s t él yt igen me l ege n a d t ák - bé n e k i : ’s h á t a h i ­ bás foghúzás m i a t t h á n y á n n e m v e s z te k -e l ?

21. f . A ’ vastag és t ö m ö t t haj erős a l k o t á s j e l e . H a j a t fésülni a’ g y e r m e k á g y a s aszszo- n y o k n á l tsak a k k o r s z a b a d , m i d ő n m á r fel k e z d e t t e k k e l n i , ’s a k k o r is elébb n á d m é z z e l k i f ü st öl ve , s négy r é s z r e osztva, n a p j á b a n t s a k egy r é s z t , még p e d i g dél e l ő t t ; e l v ág ni p e d i g fiem szabad. Á r t a l m a s a" ha jvágá s a ’ fo rr ó n y a ­ v a l y áb ól f e l t a m b á s k o d ( a k n a i , n e v e z e t e s e n a*

s z a k a da tl a n és h a gy má zo s í á z f ú l é s e k b e n , me - E L S Ó R É 8 Z .

(16)

30 31 l y e k k ü l ö l n b e n i s , de t s a k í e p t i b e n , megko-

p a s z i t j á k á ’ fejet. I ly e n cselben t él be n sapkái k e l l viselni.

2 2. I. E u r ó p á b a n Görög Országban talál*

t a t n a k ináig is a ’ legszebb e mber i k é p ek . Né­

h á n y e sz t endő ve l ez e lőt t í ra t ot t egy Görög if­

j ú r ó l , ki a ’ s za ba dsá gér t folyt h á b o r ú b a n esett­

el , hogy soha szebb e m b e r r e nem siitött-le a' nap.

2 2 . II. Minden s zé pí tő s z e r , m e l y kívülről n ie s z e l t e t i k az orc zára pirosítás , a’ n y a k r a fe- j é r í t é s , a’ k é zr e bőre Iágyítása v é g e t t , i dőna p e lőtt vénit, r á n t z o s i t , ’s n a gy on á rt al ma s.

h á n y K a l o p i s t r i a , é p p e n a n n yi K a k op is tr i a. A h á n y szépítő s z e r , a n n y i r útí tó szer.

T u d az í ró töbl) r e n d b é l i szépítő s z e r e k e t , m e l y e k közűi h á r m a t i de tészen. 1-ső P h a e d r u s Meséinél; I-ső K ö n y v e 3-dik Meséje. 2-dik Pb ae dr. III. K ö ny v. 8-ik Mese. 3-d ik Pbaedr.

III. K. 18-dik Mese. — V eg yen e ze kből m i n ­ den, ki ma gát szépíteni a k a r j a , reggel egy, d é l­

ben k é t , estve k ü l ö n ö s e n h á r o m tetéz k a l á n y me gfontolá st.

23. 1. A’ régi Gör ögöktől fogva má i g is a’

testi g y a k o r l á s o k n y o m o r e k í t á s n é l k ü l , egésség és élet f e n t a r t á s á r a , h a s z n o s o k n a k lenni t a r t a t ­ n a k , inelj é k rő l a zo n ib a n a lább is lészen szó.

D l É T . V I L . J E G Y Z . É S . 31 A G Y .

M Á S 0 D I K R É S Z.

24. IV. A’ k e r e sz t e l ő k ö n y v e k írása a’ ké- sobbi i d ő k hasznos r e nds za bás ai k ö z é ta r to z ik ,

^ i n t s pé l da , hog y E u r ó p á b a n Valaki hoszszab- ban é l t v o l n a T z á r t á n Pé t er né l .

Mózes a ’ ’Sidó nép nagy T ö r v é n y a d ó j a és bőlts I g a z g a t ó j a 80 észt. k o r á b a n l e t t feje a ’ n é p n e k , ’s azt 40. e sz t en de ig v e z é r e l v é n , 120.

észt. k o r á b a n hólt-meg.

V e s pu c iu s B ra si l iá ba n t a l á lt é l et b en e g y üt t

^'>it , a p á t , n a g y - a p á t , s z ü l e - a p á t , és ez u t ól - s,),,ak is apját . T a l á l t egy I n d u s a s z s z o n y r a i s , bi ötöd íz en való m a r a d é k i v a l e g y ü t t élt. V a ­ gyon , va gy v o l t egy t e m p l o m a n n a k e m l é k é r e , bogy 7 3, 75, 77, 79, 81 , 83 , 85 , es 8G e s z t e n­

dős t e s t v é r e k e g y ü t t v o l t á n a k é l et be n. A z is á l l i t t a t i k , h og y A m e r i k a l e t t v o l n a a’ hoszszú élet ha zá ja . — A ’ t e t t e k nagysága s z e r i n t való hoszszú é l et m é r t é k é t k i ü t i k m i n d a z o k az e m ­ b e r e k , a' k i k a k á r m e d d i g é l t ek , az e m b e r i ­ ségnek hasznos és s o k s z á z a d o k r a , s őt ö r ö k i d ő k r e k i t e r j e d ő s z o l gá l at ok a t t e t t e k . S z á m o ­ sok az i l y e n e k . I l y e n v o l t a’ t ö b b e k k ö z ö t t G ut te nb er g J á no s , a' k ö n y v n y o m t a t á s f e l t a l á ­ l j a 1436-ban ; J e n n e r E d u á r d , a* Vakczina el*

t e rj es zt őj e 1796-ban; i l y e n v ó l t m é g az is a

(17)

32 33 I ) I I Í T . V I L . J E G Y Z . É S 31 A G Y

ki E r d é l y b e le gel ébb a’ t ö r ök bt í za termesztést b éh oz ta . —

E z e l ő t t a ’ s z ü l é i t e k b ő l az első hónapban m e g h o l t k ét tízed rész ( s/in ) , az a z , IGOO-ból k é t s z á z ; 7 e s z t e n d ő r e p e d i g m e gh o lt a’ s z ül é i­

t e k n e k fele.

24. V. F r a n k l i n B c n i a m i n n a g y a p j a ’1 04 , édes a p j a 8 7 , édes a n n y a 8 5 , ő ma g a 84 esz­

t e n d ő t é l t é n e k ; m i n d n y á j a n m u n k á s és j ó er- k ö l t s ű e m b e r e k v o lt a k.

A' p á r a t l a n 7 , és 9 s z á m o k b a b o n á j a nem m a r a d h a t o t t - k i ; m e l y b ő l l e t t e k a’ 4 9 , 63, 81-ifc i j e s z t ő s e s z t e n d ő k az ok os sá g és t a pas zt al ás el­

l e né r e .

24. VI. N i n t s e n k é t falevél , t oj ás , embeí e g y m á s s a l t ö k é l e t e s e n e g y f o r m a ; a z a ’ meg- o s z t h a t a t l a n s á g b a n t a l á l t a t ó k ül ö n s é g adatik m i n d e n n e k a ’ k ü l ö n é let tel e l őr e , m i n d e n ne ­ v e l é s t 's s z ok á st me gel őzőleg. — I n n e n némel y e m b e r egésséges k o r á b a n is t s u d a b o g á r ; ugyan ezen o kb ó l a ’ ha sonlói sá gon va ló gyógyítás (ho- m o j o p a t h i a ) n e m l e h e t f u n d a m e n t o m o s . — Ilyen k ü lö n ös sé g v a l a igen s z e m b e t ű n ó l e g a ’ Campet- ti é r zé k e n y s é g i b e n . M i k o r ő víz , szén , a r a n y , e z ü s t , r é z , vas ’s a ’ t. f e l e t t m e g á l l ó i t , min- d e n i k r e m á s k é n t dobo go tt s z í v e , m i n d e n i k fe<

l e t t k ü l ö m b ö z ő é r z é s i , n yu g ta l an sá g i t á m a d t a k s z í v é n e k ; a’ h o n n a n e gy en e se n m e g é r z e t t e , hol van a r a n y , e z ü s t , r é z ’s a’ t. T e r m é s z e t e s ezek u t á n , hogy az e m b e r e k betegségeiben is egy-

M Á S O D I K R É S Z .

inastól s okai k ü l ö m b ö z n e k , ’s m é g ö n m a g o k - Íol is úgy e l t á v o z n a k ( a l t e r a n t u r j b etegs égek a l at t , hogy alig l e h e t r e á j o k i s m é r n i . — M i ­ dőn a ’ b e t e g , egésséges á l l a p o t b e l i M a g á h o z hasonló k e z d l e n n i , j ó j e l n e k t a r t a t i k ; vala*

Wiint az is, m i k o r ’s imbel a’ beteg g y e r m e k . E z e n Eredetiség l e h e t f u n d a m e n t o m a s o k a k n á l , h o g y Első l á t á s r a e g y má sh oz n a gy v o n s z ó d á s t , m á ­ sok e l le n b e n u n a t k o z á s t é r e zn e k ; a z t m o n d j á k s y m p a t h i á n a k , e zt p e d ig a s y m p a t l n á n a k ; u g y a n

®’ l e h e t a ’ n e m z e t i c h a r a c t e r n e k és a’ s z emé l ye s t e m p e r a m e n t u m n a k is f u n d a m e n t o m a , v a l a m i n t n é m e l y orvo ssá gok n e m v e h e t é s é n e k ( I d i o - synerasis}.

25. I. T ű z és v í z , levegő és f ő i d , a' n e m ­ ző és n e m z e t t T e r m é s z e t n e k ( n a t u r a n a t u r a n s e t n a t u r a t a ) , n e m e g y sz e rű e le ve i ( e l e m e n t u m , é ltető á l l a t) . A ’ n a p tü z e os zl i k l e v eg ői m e l e g ­ r e és v i l á g o s s á g r a ; ez i s m é t h é t színű s zi vá r- ványo3 s ú gá r okr a.

Az á l la t i t ű z n e k v a gyon r o k o n s á g a a' l e v e ­ gőihez, d e v a g y o n k ü l ö n s é g e , v a gy saj át ts ága is. A’ szem ma gából s z i k r á z i k , a’ s z e m é r m e s ­ n e k ég *s l a n g a l l i k o rt z á j a .

Az ü t k ö z é s ’s v is zs zat ör és n e m e s í t v e t ö r ­ t é n n e k az á l l a t o k o n , n é h a n e m o ly m o s t o h á n , n é h a e rős za kosa bba n. Midőn a ’ f e n n e m l i t e t t ele*

v «k m e g t á m a d ó l a g m u n k á l ó d n a k -. a k k o r az á l ­ l a t i t e s t ó l t a l m a z ó l a g v is e l i magát. M i h e l y t p e- dig i e h e t t s é g e s , m i n d j á r t m e g t á m a d ó l a g mun*

4

(18)

k ál ód ik ez. P él da , hogy az egér kó , h a nen>

b á n l a t i k , nem bá nt e m b e r t ; de bévéte tvé n, a<

e m b e r i g y om o r k í v á n j a a z t meggyőzni, Egyjlí g y ő z v é n , g y ő z e t i k a’ mási k. E z az á l la t i élei h a r c za mi n d e n é l t e t ő k k e l , v. e l e ve k ke l .

26. I. A' ki ma gá t h id e gh ez k í v á n j a szók' t a t n i , k e z d j e a zt S e p t e m b e r b e n ; a * k i pedig m e l e g he z , Május ba n k e zdj e.

26. IV. Lebeg a főid színén m i n d e n ü t t kfr r ö s k ö r ű l , egyenlő magosságra va l a m i nehéz a*

á l l at i é l et e t , az é g ő ^ fá k ly á t is kioltó t u l a j d o n ­ ságú l e v e g ő , me l y a ’ közönséges l evegőnél fél­

s ze r n eh ez e bb , a z é r t is a n n a k az al yát f o r m á l ­ j a , de szoross é r t e l e m b e n nem sajáti ré sze a*

lev eg őn ek : ez n e v e z t e t h e t i k S zé tii-sa v a n y g ő z ' n e k t C a r b o n i c u m). S z e n tn e k a z é r t , m i v e l a’

szén a n n a k á g y a , vagy a l y a z a t j a , l é g ye n b á r á l l a t i , p l á n t á i , va gy á s v á n y i , mindegy*

S o v á n y n a k a z é r t , m i v e l a' l e v e g ő n e k azoá részével egyesül , m e l y s a v a n yí ta n i s z o k o t t még m á s a r r a a l k a l m a s í t o t t t e s t e k e t is ( a ’ s avany k ü l ö m b ö z i k az e t z e t t ő l , ’s a’ sóstól i s ) . G ő z- u ek a z é r t , m i v e l v é k o n y a b b m i n t s e m l á t h a t ' n ó k ; gnzölgi e z t a ’ p l á n t a , lelteili az á l l a t , n e m z ő d i k ez a* m u s t o s , seres f o r r á s o k a l k a l ' m á v a l . (Legti sz tá bb szén a' ragyogó g y é m á n t , m e l y n e k t ü z e ne m mele gí t, világa n e m fogyat­

k o z i k ; meggy új t a t v á n a ’ g y é m á n t , fé ny e se n ég;

végre egészszen el is é g , ’s e n n e k is l án gj a k o rm o s i t ) .

3 i D l É T . V I I . J E G Y Z , É S 31 A G Y. 35

E z a ’ gőz m i n d e n fójt ossága m e l l e t t a 1 víz- ttctnzővcl v a l ó b iz ony os e g y e s ü l e t b e n , az úgy Nevezett r ó 's a s z tn u s z á r a z betegségben , j ól enyhíti a* t ü d ő n e k s e b e it ; e z é r t ta ná t so s az olyannak m ú l a t n i t e h e n e k i s t á l ó j á b a n , k ís ér ni tavaszszal az e k é t , vi asz o l v a s z t á s t s z a g o l n i , még s z u r o k g ő z t i s , de n e m f ü s t ö t , szívni.

A ' p l á n t á i s z e n e k k ö z t első a’ h ár s fas zén >

me ly orvos ság -gyanánt h a s z n á l t a t h a t i k . H a s z ­ nos az ezzel k é s z í t e t t szenes v í z g y e r m e k e k ­ n e k és n a g y o k n a k ; m i n t p o r h a sz nos a ’ szagos s z á j ú a k n a k , r o t h a d ó s t ü d ő j ű e k n e k , m e l y b ő l az i l y e n e k é h o m r a ’s l e f e k v é s k o r v e gye ne k- bó egy k á vé s k a lá n n a l ; m e g p r ó b á l h a t n i a ’ g y o m o r s z o r ú l ás á ba n is ; szagos s e b e k e t p e d ig , úgy a t ú l i é t is ve l e b e h i n t e n i , és az í r a k b a is b el ül ­ ié e l eg yí t e ni , é p p e n igen j ó . — A ’ ro th a sz tó f á z f ű l é s b e n , (f ebr i s p u t r i d a ) v é r h a s b a n , ’s a k á r - ínely r a ga dó betegségben l é v ő n e k g y al og sz é ké t, Vizellő e d é n n y é t , ezzel vagy a k á r m e l y szén- p o r r a l h i n t e n i legjobb.

Ga zdaságos on l ia szná lta tik a' faszén az i t a ­ l o k k e d v e t l e n s z í n é t , a ’ s zínméz r ó s z szagát e l v e n n i , az á l l o t t hús büszhött ségét e l v e r n i , a' büdös, mo ts á ro s vi zet tisztává, és egésséges, megiható vízzé tenni. Végy e' "végre f a s z e n e t , Més zköv et egyenlő m é r t é k b e n , t ö r d a p r ó r a , m i n t a' gombostő feje , inosd-ki j ól , úgy hogy f e z e d e t ne f o g j a ; e k k o r végy egy á i a l a g o t , m e l y n e k e gyik f e ne k e l é g y e n k i v é v e , m á s i k b a

\ *

M Á S O D I K R É S Z .

(19)

l é g y e n t s a p ü t v e , ’s pacira á l l i t v á n a* feneke*

fe li ve l, a ’ tsap f e le t t v a l ó r é s zé t belülről s z ü l i r u h á v a l h ú z d - bé j ó m ó d d a l , a zon f e lyűl helyez*

tess fa r os t él yt , e k k o r t ó l ts d -m e g félig a’ fenn írt h ól ts zcn es p o r r a l , a r r a tsendesen t ől ts e d a’

v i z e t , ’s k e v é s i dő m ú l v a lehet a ’ l egjobb ita*

Ili t i s z ta v i z e t l e t s ap ol ni . Na gyon a j án l h a t ó a' Mez ő sé gr e , ’s j o b b a* d a r á skő k ü pü né l .

A’ s z éni -s avan y g é z e n f e l y ű l , m i n t ennél k ö n n y e b b , le beg a’ S a v a n y n e m z ő g ő z . k ö ­ zönséges l e ve gőné l ez is nehezebb. S o vá n yn a k a z é r t m o n d a t i k , m i v e l l egtöbb testet e’ sava- n y i t- m eg . M o n d a t i k életlev e g ő h eh is^ m i v e l a’

m o s t a n i él et r e, le h el l és r e , e l m ú l h a t a t l a n ú l s z ü k ­ séges. E r r e s í ra ll ik -me g a ’ s z ü l e t e t t g y e r m e k í e bb en él az á l l a t n a gy elevenséggel ; ez által a ’ t e s t e k t ö m ö t t i t n e k , a* meleg k i h a j t a t i k , más t e s t e k p e d i g sebességgel égnek. H a e m b e r n e k 's á l l a t n a k t is z t á n t s a k e bb en ke l le n e é l n i , le­

h e l n i : s o k k a l r ö v i d e b b é l e t ű e k l e n n én e k . Té-

*zi ez a ’ r e n d e s l e v e g ő n e k hu sz on hé t század r é s z i t C^/ioa)-

E z e n is f el yűl Hebeg a ’ köz önsé ge s l e vegő ­ nél is k ö n n y e b b é le tle n leveg ő , Caz ot ui n) , aZ a z o l y h ij á no ss ágú l evegő , m e l y b e n ma gá r a t is z t á n g y er i y a n e m é g he t , ’s mé g úgy is alig pisloghat. , h a s av a ny n e m z ő v e l e l e g ye d és be n v a n ; m e l y b e n á l l a t , e m b e r meg n e m é l h e t ; és

*' me ly bizonyos e legy ed ésbe n j á t z o d t a t j a a’

kepZelódést. Ez a ’ hússal élő á l l a t o k táplálói-

36 D l É T . V I L . J E G Y Z . É S . M A G Y . M A S O D I K R É S Z. 37

*,5>n ne vez et es rés zt tészen , ’» még az allati üs tb en i s , k i v á l t a ’ velős r é s z e k b e n ; j ó e le ­ gyítésben t ö k é l e t e s j ó le vegőt a l k o t l e h e l t e m ,

®íüi, ’s abban t e s t ek e t is é g e t n i , é r t z e k e t me g- s«tVanyitni , ro' sdásxtni s a' t. E ’ k e t t ő , i, i.

S(iv u n y n e m z ő és a z életlen leveg ő t e sz i k szó- r «ss é r t e l e m b e n a ’ közönséges levegőt.

Ne m l e h e t v égr e a* levegő r és zei közűi cgészszen k i s z o r i t n i al v íz n e m z ő g ő z t. Ez m i n ­ den nehézséggel bíró t es t ek k ö z t a ’ l e g kö n ny eb b;

a’ k ö z ö n sé g es l e v e g ő n é l 14-szer is k ö n n y e b b . V íz n e m z ő n e k a z ér t m o n d a t i k , mi ve l a ’ s av any n e m z ő v e l úgy e g y e s it te t vé n , hogy a ’ víz nemző l égyen egy , a’ s a v a n y n e m z ő p e d i g h a t rés zt , n e m z ő d i k az ízetlen ’s s zi nt e lc n víz ( 1 0 0 l ó t v íz ben va gyon 86 lót s a v a n y n e m z ő , és 14 lót víznemző). A* ví z ne mz ő is s a v a n y í t , ro' sdásit , k o t l o s i t , ’s lobban ; a’ t ü d ő n e k m a g á r a f e le tt e á rta lma s. A ’ vízben élő á l l a t o k v é r e n e m oly p i r o s , nem is oly m e l e g , m i n t a' le vegő be n é l ő k é ; m é g az e m b e r t s í r á é sem oly p ir o s és m e l e g , m i n t az a nyáé. Az egésséges t ü d ő k s za ­ m á r a m e g v á g j o n a' levegőt a l ko tó r é s z e k n e k e gymás hoz való m é r t é k e allitva.

E r d é l y Ország le vegőj éről szóról s zóra ez ' a g y o n Mátyus Diétét. I. Dar. 329-dik {lapon : vrfla a’ mi Er d él yi h a z á n k f e kv és it e l né zz ük ,

•toely a ’ fold golyobissán szélességére 45 és 50, űoszszúságára 40 es 45 grá dus ok k öz ö tt esik , é» így a* hidegre es me l eg re n é z ve legjobban

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

De akkor sem követünk el kisebb tévedést, ha tagadjuk a nemzettudat kikristályosodásában játszott szerepét.” 364 Magyar vonatkozás- ban Nemeskürty István utalt

48 Pl. kötet 42r folióján a teljes oldal szövegét áthúzták, a jobb és bal oldali margón pedig a „Scriptum per errorem” megjegyzés olvasható... gében mindössze

32 Aquinas, Thomas, Summa sacrae theologiae: In Tres Partes Divisa, Et quattuor distincta Tomis, volumen. 3., Bergomi, 1590.. 33 Aquinas, Thomas, Summa totius

Az elmúlt évtizedben az élethosszig tartó tanulás straté- giája és terjedő szemlélete mellett – ahhoz csatlakozva – megjelent az élethosszig tartó tanácsadás

A fiatalok (20–30 évesek, más kutatásban 25–35 évesek) és az idősek (65–90 évesek, más kutatásban 55–92 évesek) beszédprodukciójának az összevetése során egyes

A második felvételen mindkét adatközlői csoportban átlagosan 2 egymást követő magánhangzó glottalizált (az ábrákon jól látszik, hogy mind a diszfóniások, mind a

– A december 9-i rendezvény célja, hogy a sokszor egymással ellentétes nézete- ket valló csoportok, valamint a témában jártas szakemberek ismertessék véle- Vallásos

Feltevésem szerint ezt a kiadást ugyanaz a fordító, azaz Bartos zoltán jegyzi, mint az előzőt, s vagy azért nem tüntették fel a nevét, mert az ötvenes évek klímájában

Az orr-vérfolyás a'véres emberekben, a' g y e r - mekek némely betegségeikben orvosság, ki pótólja a* vérszípoztatást; de a' gyakori, vagy igen nagy mértékbeli meg

Az akciókutatás korai időszakában megindult társadalmi tanuláshoz képest a szervezeti tanulás lényege, hogy a szervezet tagjainak olyan társas tanulása zajlik, ami nem

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkész- ségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik

táblázat: Az innovációs index, szervezeti tanulási kapacitás és fejlődési mutató korrelációs mátrixa intézménytí- pus szerinti bontásban (Pearson korrelációs

indokolásban megjelölt több olyan előnyös jogosultságot, amelyek a bevett egyházat megillették – például iskolai vallásoktatás, egyházi tevékenység végzése bizonyos

Érdekes mozzanat az adatsorban, hogy az elutasítók tábora jelentősen kisebb (valamivel több mint 50%), amikor az IKT konkrét célú, fejlesztést támogató eszközként

A helyi emlékezet nagyon fontos, a kutatói közösségnek olyanná kell válnia, hogy segítse a helyi emlékezet integrálódását, hogy az valami- lyen szinten beléphessen

A törzstanfolyam hallgatói között olyan, késõbb jelentõs személyekkel találko- zunk, mint Fazekas László hadnagy (késõbb vezérõrnagy, hadmûveleti csoportfõ- nök,

lődésébe. Pongrácz, Graf Arnold: Der letzte Illésházy. Horváth Mihály: Magyarország történelme. Domanovszky Sándor: József nádor élete. Gróf Dessewffy József:

Az 1873-as év végén a minisztériumnak felterjesztett, az előző másfél év időszakára vonatkozó könyvtári jelentésből csak Mátray Gábor terjedelmes jelentését

ke volt erre, a falai között létesült, új kulturális intézményre — buzgón látogatta a számára &#34;múzeumot&#34; jelentő, látványos gyűjteményt. Pedig az

rülmények közé került, hogy &#34;ma már a munkájához felelősséget vállalni azért, hogy milliós értékű nemzeti gyűjteményeink pusztulnak el, és váltak már hosszú

kivihetetlensége azt bizonyították, amit Szalay már régóta hangoztatott: &#34;...ideiglenes és azért mégis sok pénzbe kerülő pótlásokkal az ügyet ma már megoldani

A kutatás-fejlesztés jelene és jövője az EU új tagállamainak nemzeti könyvtáraiban címmel TEL-ME-MOR (The European Library – Modular Extensions for Mediating Online

4 Together with the Young Reporters scheme and the Youth Panel, the New Perspectives project (through which IWM challenged young people to take a new perspective on lesser