A DOBIS/LIBIS rendszer nyilvánosan hozzáférhető online katalógusa megtekintése

Teljes szövegt

(1)

Beszámolók, szemlék, referátumok

4.5 Az ISDN rendszer szerkezetének általános képe az ISDN behatolási, kifejlődés/ szakaszában

A 9. ábra mutatja az ISDN rendszer (elépítésének átalakulását a kapu funkcióban, a behatolás szakaszában.

A rendszer három részből áll: használói teltételek, felhasználói rendszer, kapulehetöség a hálózathoz, azaz interfész.

A hálózati feltételeknél bal oldalt láthatók a különböző hálózati terminálok (NT), termináladapte­

rek (TA), terminálberendezések (TE) a felhasználói hálózati interfésszel a CCITT Vörös könyv szerint.

A felhasználói teltételek tartalmazzák a teltételen belüli kommunikációs: multimédia multiplexer (MMM), vonalcsere (PBX), helyi hálózati (LAN) rend­

szereket szűk értelmezésben, majd az MMM-et a mul­

tiplex nagy sebességű bérelt vonalak gazdaságos kihasználására Mindezek ö s s z e vannak kapcsolva különböző végállomásokkal (telefon, adatterminál, telefax, ISDN terminál, computer stb.), mindazzal, amit a felhasználói közvetlenül használhat.

A felhasználói feltételek kapcsolatban állnak az in- terfészberendezésekkel, beleértve a kapcsolóberen­

dezéseket és váltókapcsolókat, valamint az ellenőrző rendszereket (CATS) a felhasználói rendszeren belül.

A felhasználói rendszer különböző, alaphozzá­

férései, elsődleges és másodlagos hozzáférésű rend­

szereket tartalmazhat a Vörös könyv meghatározása szerint. T á v k a p c s o l á s ú (RSW) és digitális előfizetői postavonalat (DSC) vezetnek be a gazdaságos nagy távolságú hozzáférés érdekében.

Az interfészszolgáltatás két részre osztható: hívó­

kapcsolású, ha ISDN-kapOSolt rendszer; bérelt vonali szolgáltatás, ha előfizetői terminálás (SLT) és ke­

resztkapcsolású, ellenőrző rendszer. Az előfizetői ter­

minálás kapcsolódhat az ISDN kapcsolási rendszeré­

hez. Az előfizetői terminálok kapcsolhatók a létező nyilvános hálózatokhoz.

Az információs társadalomnak infrastruktúraként szükséges az információs hálózat szerkezete, elhe­

lyezkedve a modern kommunikációs környezetben, a számitógépes kommunikációs technológia és szol­

gáltatás trendjével együtt. E szerkezet jellege és jövője jelentős az információkezelés alapvető funk­

ciójának, az emberi kapcsolatoknak, a médiák válto­

zatosságának, az információs forgalomnak és a többrétegű szerkezetnek a szempontjából.

Az I S D N - k o n c e p c i ó nem csak párhuzamos a számitógépes kommunikáció irányvonalával, hanem a fő helyet foglalja el a modern kommunikációs környezetben az információs hálózat szerkezetében Figyelembe véve az ISDN 1 . változatát, bizonyítható, hogy fokozatosan elmozdulnak a részlegesen in­

tegrált és többségében elkülönülten létező telekom­

munikációs hálózati struktúrák, központjukban a jelenleg telefonkommunikációs forgalommal, és ebből tervezhető az ISDN fejlesztése.

A NEC ennek megfelelően a fejlesztést a hálózat működtetőire, a berendezések és részegységek gyártóira koncentrálta. Arra is törekedett, hogy az ISDN koncepcióját mind nálunk, mind az információ­

felhasználóknál elfogadtassa. Az ISDN elterjedésé­

nek társadalmi szempontjaira is felhívja a figyelmet több kiadványban. Az ISDN fejlesztésével kapcsolat­

ban utalt a berendezések INS-koncepciójának fej­

lődésére, amely az N T T - h á l ó z a t b a n valósul meg. s azonos az ISDN koncepciójával.

/SHIMASAK1, N. - KITAMURA, A - ISHIZAKI, Y. - USUKURA. T.: An overvlew ot ISDN - toward "modern Communications". = NEC Research & Development, Spe- cial Issue on ISDN. 1 987. p. 3 - 18./

(Bauer József)

A DOBIS/LIBIS rendszer nyilvánosan hozzáférhető online katalógusa

A RENDSZER K I F E J L E S Z T É S E É S T E R V E Z É S E A DOBIS/LIBIS rendszer nyilvánosan hozzáférhető katalógus (Online Public Access Catalogue = OPAC) moduljának bemutatása előtt hasznos lesz némi háttérinformációt nyújtani a rendszer többi részéről is.

A DOBIS/LIBIS rendszer évek óta működik számos könyvtárban, s fejlődését éppen sok alkal­

mazójának köszönhette. Azok a javaslatok ugyanis, amelyeket ezek a könyvtárak a rendszer továbbfej­

lesztéséhez adtak 1978 óta. amikor az első IBM prog­

ram készült, négy újabb változathoz vezettek, ame­

lyek mind jelentős új funkciókat tartalmaztak, A DOBIS/LIBIS felhasználóinak azóta is változatlanul nagy szerepük van a fejlesztésben.

A DOBIS/LIBIS rendszert az első perctől teljesen integrált rendszernek tervezték, ahol a bibliográfiai rekord egyetlen adata sem duplikálódik az adatbázis­

ban; az adatok bevitelével egyidejűleg megtörténik a naprakészre hozatal Egy olyan O P A C - k a t a l ó g u s n á l , amelyben a kölcsönzés, a beszerzés, a folyóirat- nyilvántartás adatainak mindenkor teljeseknek kell lenniük, elengedhetetlen a naprakészség követel­

ménye.

A rendszer használata és az adatbevitel csak az arra jogosultaknak van megengedve. (Névvel, illetve kódolt jelszóval kell bejelentkezni.) A rendszer nagy­

számú párbeszédes nyelv egyidejű használatát teszi lehetővé A DOBIS/LIBIS rendszer jelenleg több mint kilencven helyen működik szerte a világon, mintegy 150 könyvtárat szolgál ki legalább tucatnyi nyelven (többek között angolul, arabul, kínaiul is).

(2)

E rendszer használható egyes könyvtárak és ezek különböző részlegei, fiókkönyvtárai, illetve irányítás szempontjából önálló könyvtárakból álló hálózatok által. Az IBM számítógépek széles skálájára telepít­

hető, és három különböző operációs rendszer alatt is működtethető.

A könyvtárak közötti különbségek miatt a DOBIS/LIBIS prpgramokat esetenként a helyi sajá­

tosságokat figyelembe véve módosítani kell. Ezért a programokat úgy tervezték, hogy a módosílások könnyen keresztülvezethetek legyenek, és megfelelő dokumentáció segítse mind a használatot, mind a programkészítést.

A DOBIS/LIBIS funkciói számos könyvtárban működnek. A rendszer fö funkciói:

• Nyilvános hozzáférésű katalógus

• K e r e s é s (a könyvtári személyzet számára)

• Állománygyarapítás

• Katalogizálás

• K ö l c s ö n z é s

• Folyóirat-nyilvántartás

• Bibliográfiai rekordok gyűjteménye az állomány­

gyarapítás és katalogizálás számára

• Kivonatok, az online naprakészre hozatal és a fontos szavak szerinti keresés lehelöségével

• Elektronikus levelezés

• Statisztikák

• Jelentésírás, COM- és nyomtatott katalógusok, valamint katalóguscédulák.

AZ OPAC H A S Z N Á L A T A A K Ö N Y V T Á R A K B A N A DOBIS/LIBIS rendszer nyilvánosan hozzáférhető online katalógusát használó könyvtárakban az olvasók igen elégedettek vele Sokkal szivesebben keresnek a terminálok segítségével, mint a régi c é d u - lakalalógusban vagy mikrofilmlapos katalógusban.

A Calgary Egyetem 9 0 0 0 0 0 tételi tartalmazó nyilvánosan hozzáférhető online katalógusa 40 ter­

minálról elérhető, más katalógus nincs is. Az olvasók az online katalógussal rendkívül meg vannak elé­

gedve.

A belga könyvtári hálózat, amely a Leuveni Egye­

tem online katalógusán alapszik, 1987-től több mint 1 millió tételt tartalmaz. Az adatbázis feltöltése során naponta több mint 800 katalógusrekordot vittek be. A Leuveni Egyetemen, amely a hálózat legnagyobb tagja. 1982 óta használják az OPAC-ot; jelenleg 30 terminálról lolyhat keresés. Az utóbbi években az online katalógusban való keresések száma a n é g y ­ szeresére nőtt.

A Liverpooli Egyetem 1986-ra 3 0 0 0 0 0 tételi vitt be az adatbázisába és 30 katalógusterminált kívánnak elhelyezni a központi könyvtárban, további 20 terminált pedig az egyetemi campuson.

AZ O P A C - M O D U L

Az í. ábra az OPAC első képét mutatja, amely a használó elölt megjelenik, s tartalmazza a rendel­

kezésre álló funkciókat. Ez s z a b v á n y o s DOBIS/LIBIS képernyő formátumban arról tájékoztatja az olvasót, hogy melyik keresési lépést tette meg. és mi lehet a következő.

A képernyő felső három sorában jelennek meg a képcimek és a hibaüzenetek. Utána egy üres sor, majd 14 sornyi kommunikációs lerület következik katalógusrészek, könyvtáriállomány-adatok stb. meg­

jelenítésére. Az 1. ábra menüformában sorolja fel az OPAC funkcióit. Tájékoztatja a felhasználói arról, hogy mit kell tennie következő lépésként.

Példánkban:

"Írja be a kívánt funkció számét, majd nyomja meg az ENTER gombot!"

D O l I s s l I R I S i

Dorlnunrier S j b l l o í h p k f i s y s T í r , L e u v í n s IMegr.ial í i b l l o ! h * * k i v t ' p e n

VáJd&52akidi>ndkdlunkciónAkaSfámál. a felvet használni k< van 1 Böngészés es A *.V,Vnq : í t i A " v a l ó keresés

2 Gvors keresés

3 A koloonzó* M M N l á M l meaieiemiíse 4 Ú zeneik u Ide « A k nn vvlárnsok n a k

S Párbeszéd német nyelven 5 Párbeszéd olasz nyelven

irjfl hp n kívánt funkció szárnál maid nyomia mpa nz ENTER gnnitinl 1

1. ábra A nyilvános hozzáférésű katalógus első képe a képernyőn

3 7 7

(3)

Beszámolók, szemlék, referátumok A következő sor a felhasználó parancsának, az input­

nak a helye. A példán az otvasó az első funkciót választotta ki.

Az utolsó három sor speciális mnemotechnikai kódokat jelenit meg, amelyeket a használó bevihet az utasítás vonalra.

Böngészés és a katalógusban való keresés Ha az 1. ábrán látható képnél az olvasó az 1-est üti be, a képernyőn a 2. ábra jelenik meg. Ez az első lépés a "menü" által irányított keresés során a szerző és egyéb hozzáférési pontok szerint. A katalógustéte­

leket kiegészítik a példányszámra, kölcsönzési hely­

zetre, előjegyzési adatokra vonatkozó információk.

Első lépésként az olvasó kiválaszt egy indexet a keresésre, és beüti a számát. A rendszer következő kérdése, hogy hol kezdődjön a keresés az adott i n ­ dexben. Itt az olvasó bármennyi karaktert bevihef, hogy az index megfelelő szakaszához hozzáférhes­

sen. A kereséshez nem szükséges megadni a keresőszó feljes formáját vagy pontos megfelelőjét.

Csak annyit kell megadni a keresőszóból, amennyit elegendőnek vélünk a megtelelő szekció eléréséhez.

A rendszer válaszul megmutatja a fájl kivánt szek­

cióját. Példánkban a holt keresőszó volt megadva a Hottnung név megkeresésére Válaszként a 3. ábra jelent meg a képernyőn.

A katalógusban való keresés

A könyvtári dokumenlumok megkereséséhez beleértve lelőhelyükéi és kölcsönzési allapotuKal • válasszon eqvei az alábbi Indexekből:

' Szorzok, szerkesztők slh 7 Cimek

n Témák a Kiadók íj SzaKrelzelek f ISBN ISSN

8 Egyéb visszakérpsi ponlnk 10 Kivonalok

i d Raktári jelzelek I & Példányok szá'na

A böngészéshez használja a kövplkozo kódokat1

Csak n képmező a lián lelsoro't kfdok ofi-onvosek

I úi kifejezés ui keresőszó aIkalmazáaa I új incte> agy másik Index használata i eióre eiö'e'éoés az indoxhpr*

b hálra halra'epés nz indexben w az mden megmuialasa az indexei WM

megnézni

s rövid a rövid címek pegvzeke i leries a lehes katalógustétel k példányok a meglévő oéldanyak

* ka pc sóiéba sok - a kapcsolódó lelelek m loyátibi intormáciöérl a keresés lovábbi

lécese

iria bea kiváni mde* számár ivngy pgv kódjelet), majd nyomia meoazENTERopmbol

\ m lováöei intp'—ár'öer l

e veae

2 ábra A fájl kiválasztása

,

t Keresés a katalógusban I Szerzők, szerkeszlcik sió

| 1 van Hoboker,, Antheny, H £ 7 -

| 2 HűffíH-r-s. ir-thur Charles E r n * i t . 7 \

| 1 HeffnunSi Gerard. H O O - H Í J ( I

| <• Holst. Cuslsv IKeonnr*. I Í 7 Í - H I 4 I |

| ; Holst. Henry. Z |

| v Holyweod. John 0 |

| 7 Ver-cin fgr H o l i b l a s i o s t r u - e n l b a u . Arbei t s g r m p i fur Slockfl

| i van Heegstrnettn, Mi U e n , lMft-

[ 1 Kunoirdinik, Engelbert. I H * - ! " ! ! 6 I

| in Hungárián ' t r : n q Duartet . I |

| II HUM. K a r e l . I i : i - J I

| 12 H u i s c h e n r m i t e r . Houter, - l J 7 S 1 I

| 13 Hutjchenrt.l)l*r, Heuter, I1S9-114J 1 I

| 14 Hvybi-ecixts, i l b e ' t . H M - ; I I További mlormációérl ir|a be a kiváni számpf vagy kódot, maja nyom|a meg az ENTER gnmbol I

"i

I ú|kiipjezés f pAóro

i ói inrie- h hátra u CSOnkoll kprpsés e vége

3 ábra A szerzői fájl egy szekciója

(4)

A szerzői és hozzáférési pontok tájija nagyon fontos része a böngésző keresési funkciónak. A lestületi szerzők, konferenciák, összetett vezetékne­

vek é p p ú g y bekerülnek a fájlba, mint a cimek és tárgyszavak, mégpedig a rendszer által automatiku­

san KWIC-index formába hozva. így minimális keresőszóval mind a könyvtáros, mind a könyvtári szerzői katalógusban járatlan olvasó könnyen elvé­

gezheti a keresést.

Amikor a szerzői fájl adott része megjelenik a képernyőn, a bal oldali szám a tételazonosító, a jobb oldali azoknak a dokumentumoknak a száma, ame­

lyek a fájl tételével kapcsolatban vannak. Az olvasó előre vagy hátra is "lapozhat" a fájlban, hogy meg­

találja a kívánt tételt tf, b). De kérhet keresést egy új

kifejezéssel (0, átkapcsolhat egy másik fájlba (it.

végezhet keresést csonkPlt keresőszóval (uh vagy befejezheti a keresést (e).

A jobb oldalán csonkolt keresőszóval történő keresésnél a szó ö s s z e s ragozott vagy képzett alakja megjelenik a k é p e r n y ő n . Pl. a könyvtár csonkolt alak­

hoz megjelenik minden, ami könyvtárral, könyvtáros­

sal, könyvtárival kapcsolatos.

Következő lépésként az olvasó kiválasztja a szerzőt fájlból azt a tételt, amellyel tovább akar keresni. A mi példánkpn ez a 3. számú kifejezés. A rendszer képernyőre vetíti rövid formában mindazt az információ!, ami a keresőktfejezéssei kapcsolatos (lásd 4. és 5 .á b r a ) .

Keresés ,i katalógusban Szerzők. szeJkoszlök s'b HtW'rt icírások Ho'fnung. Gerard

1 The maastro

£ Hoffnung's í n c i f ) i Birrfs. bues and s t s r k s 4 H o f í n j p g ' s aeoustlcs

5 Gerard Hoffnung at the O*forrf Union

6 "...' ' - - . . n , ,1 :, íO"ipanian to n g s i c in Iht Göncért h a l l 7 Tr.a Hoffnung s y « o h o n y a r í h p s T ' a

£ Tha macstra

5 dokumentum IJnd e d i t i n n l 197a 1 9 Í I 1460 I M I 1951 1957 1955 1951

További információért nia be a ki vám számol ivagv kódol). majdnyomiamegazENTER gombol 7.

I ójkiteiezés

i úi'odv" 11 csonkoiásos keresés

w mgiassa az indexet euégo v megőrzés

4. ábra A név szerinti keresésre kapott rövid IPírások

Kp'esés a katalógusban Tárnák

Rovrd Ipirások

S£0301S

Kapcsolódó feletekén irion be "x"-et

M a d r i g á l 5 ?fí dokumentum

1 l o c h a , Jaroma, 191J- 2 StaVSna, Danii 3 Stavens, Danis

* E a r t y Husic Consort of xond 5 E a r l y Husic Consort af Lórid A E i n B t a i n i A l f r é d

7 Dani, E. J .

a Madrigals in Grava** Dictlorharv e* Husié and Musieians 9 Monti. P h i l i p p a da Medrigeli s p i r i t u a l i 10 T o r r i , L. Giovanni C-ocp Cheozzoti 11 C l a n a n i nsn Papa i a u t . r l l t d a k i n a

12 T o r r i i L. Vincanzo Kuffo m a d r i 9 a I i s t a

Tha Penguin boák o* I t a l i a n m r«iusic>

The seeond Perouin book 0 / En (musicl The Ppnqvln book of English » (music) A f a s t i v a l ef madrigals (musicl Musieka of sundrie kindas Tmusic) Das M a d r i g á l

rlilliaik flyrd and tha M a d r i g á l (music) Sth E d i t i o n

< K I U I Í C ) tmusic1

1974 1970 19Í2 19)9 1977 19S1 19J9 195Í.

1929 1957 19J1 1934 Továbhi inlormációért írjon be egy szamot Ivanv kórloti. nnjd nyorn|a meg az ENTER gombol 5

t ójkilejezés t elóro 1 ój indet

11 csonkolásos keresés w mutassa az indexet > kapcsolódások o véqo v megőrzés

5. ábra Rövid leírások az egyéb indexekben való kereséshez

3 7 9

(5)

Beszámolók, szemlék, referátumok

A rövid információ tartalmazza az első szerzőt, az első címet, kiadást, dokumentumtípust és az 1 . adatot a keresömezőből. A szerzői fájlban nem ismétli meg a szerző nevét a kép, hanem mindjárt a címek jelennek meg a képernyő bal oldalán indulva, A k i ­ adásra vonatkozó megjegyzés zárójelben jelenik meg {lásd a 4. ábra 1 . sorát). Ha a dokumentum nem monográfia, a dokumentum típusa szintén megjele­

nik. Ez különösen olyan gyűjteményeknél hasznos, amelyek különböző információhordozókat tartalmaz­

nak (példánkon a 4. ábra 5. sora). Az 5. ábra 8. sora viszont egy enciklopédia adott tételének a megje­

lenítését mutatja.

Ha kereszthivatkozások vagy különböző dokumen­

tumok kapcsolatosak valamely tétellel, a terminál hangjelzéssel hívja fel az olvasó figyelmét az esetle­

gesen érdeklődésre számot tartó dokumentumra, ahogy ez az 5. ábrán látható (felülről második sor, jobboldalt).

A 6. ábra bemutatja, hogy mit lát az olvasó a képernyőn az online katalógusban kereszfhivatkozá- sok esetén. A megfelelő sor hivafkozási számának a beírására rövid információ jelenik meg azokról a dokumentumokról, amelyeknek kapcsolatuk van a lő keresőkérdéssel. A "v" beírása megőrzi az összes ilyen, kereszthivatkozással kapcsolódó dokumentu­

mot, lehetőséget adva az olvasónak, hogy tágítsa a kutatás körét.

Következő lépésként az olvasó eldöntheti, hogy a 4. ábra rövid megjelenítései közül melyik tételről kéri a teljes bibliográfiai leírást (lásd 7. ábra), a teljes

Keresés Témák

Kapcsolódó kilojczések Madrigala

1 Ralatad doeun.en.is alsn undrr Troubsdours

Dokumentumok szama 12

2 Rolated documents a l s ó u n d e r : l i a d a r

J5

3 R a l a í t d documents aLso under:

l a t i a d *

4 Rvlated dneuments a l s ó under:

Folk songs

A kapcsolódó dokumentumok meglekmiéséhez Iriabea keresns;o szamai, maid n r n M meg a;

ENTEH pomBot v

I előre

6. ábra Keresztutalások

Keresés a kala-ógusbari s E L l i W Szerzők, szerkesztők sió. _ ,Lm_, ., . - . TA L. ,—.

TcvaBBi ooWanvokr-r! ,,,a Be a k ie'e!

Teljes leírás Dokumenliim 30 Szerzólkl: Hoffnung, Gererd

Cira: Tha Hoffnung symDhony orchestra Kiadó Dobson Books L i m i t e d . . London, 19 55 Terrederem

Témák

37 p g s . , i 11ustrations

Orchextra - Instruments t Orcnestre - S t r i n o s y Orehestra - rioodwinds / Orchastra - í r i s s / Orehestra - Pareussion / Huiic -

Példányok. Elnelyezés Rakiárl jelzei íllaool Lejár main H ;:.s HSI Charged eut 1995 04 01 musi M «00 Hí, 13 Copy 2 In t r e n s i t

írja Be a k |en?l a további példányok megtekintésére vagy egy másik kódot, majd az ENTER gomóol nyomia meg

k

I üiklfeiezé* t ginre k oéldányok s rövid

i upindej e vege v mrgó'zés w mutassa meg nz ,nd">el

7 ábra Teljes leírás

(6)

leírás formája k ö n n y e n igazithaló az adott könyvtár igényéhez. A bibliográfiai leíráson kívül a teljes i n ­ formációs kép megmutatja a lelőhelyet, a raktári jel­

zetet, a kiadvány kölcsönzési állapotát az első két példányra vonatkozóan. (A további példányokra vonatkozó adatok a "k" beütésével hívhatók a képernyőre.) Az állapot oszlop megmutatja, hogy a keresett példány a helyén található-e. kikölcsönöz­

ték, félretetlék egy olvasónak, úton vagy egyik osz­

tályról a másikra, bevonták a kölcsönzésből, feldol­

gozás alatt van vagy elveszett. A "k" jel beírásával egy könyv ö s s z e s példányának hozzáférési adatai megjelennek (8 ábra) Ha éppen nincs bent kikölcsö­

nözhető példány, az olvasó előjegyzést kérhet, kiköl­

csönözhető példány esetén pedig kérőcédulát nyom­

tathat ki.

A menü alapján történő keresés lehetőséget ad a Boole-logikai operátorok alkalmazására, a kinyom­

tatásra, s arra, hogy a keresés eredményét leszűkít­

sük a kölcsönzési állapot, a dokumentumtípus és a kiadás éve szerint.

Gyors keresés

Ha az olvasó az 1 . ábra 2. számát írja be. a képernyőn a 9. ábra jelenik meg. Ezzel kezdődik az egy képernyős, űrlapkilöltéses keresés.

A gyors keresés lehetővé teszi, hogy az olvasó a különböző keresöszókat egyszerre írja be. A rendszer azután elvégzi a megfelelő kereséseket, és a Boole- féle kombináció alkalmazásával adja meg a választ. A 9 ábrán láthaló képernyőkép alapján a rendszer

K e r e s é s

Sierink S7e*kes7*nk Vb

7 A kr«r.yv(ár ''.ilaidQeál »*p*7Ó példányok 7 Kikölcsönzött úlorrlovo vaay valakire váró

példányok

03 H Ai elsó példány vissz aérkniéinnek dahima .• I <••:..""' példar .

0 A o*'da"vok megrendelni aiaii ailnak I Irjitwa • :. - • - - '<-.r---.1 •• • - i-wft

•\a be a k-t Japéldár-yo* áltekiniésérel vagy egy rhá»lll kÓOol, maid a/ ENTEf gombol nyomja meg V igpn r elölegyés h oé"űsnyok e vég*

3 ábra Az állomány áttekintése

OOBIS UB"S GyQ'S keresés

Anityi me^ör ToMsön Y\ amfiiny ii kiván Ha 5zr><>l|<> a latniiaiorl n rn^íftk elérésérni/

Mindaz adokurnenlum sruK>.pefi?R ameiYnek a szétlője

I és vagy í cs

- -J H - ; i L i • i1 1 . " V - i;; • .1 eime

I . — M —

vagy ' • ** 1

és éjekké" a Témákkal Pngií.lkoi<k

, . és — . . vagy í

Vagy tartalmazza bármelyikeT ezek kÖEüi a szavak korul ;. cimüen. vagy n ktvOAlMLUn. vagy lÁrqvsiajaiDan

fpub • VÍOV in*4er

vaqv mAdrigal vfloy —

Af uíati ftvomiA M f M E W T C T gon*híii V-itry n f M t i TI^O ar F N T F R r ktftflM MNi

9. ábra A gyorskeresés képernyőképe

3 8 1

(7)

keresni log a megadott keresöszók szerint a cím, a kivonat és a téma mezőben. Az OR logikai operátor utasítása szerint minden megtalált dokumentum találat lesz. A végeredmény az 5. ábrához hasontó tormában jelenik meg. Az itt (elsorolt tételek kózül a megtelelő szám beírásával a kívánt dokumentumról megkapjuk a teljes leírást (lásd 7. ábra). A "p" jel beírásával az olvasó kiírathatja a keresés ered­

ményét.

A kölcsönzők rekordjainak azonosítása és megjelenítése

A kölcsönzői rekordok adatvédelmét és ugyanak­

kor az önkiszolgáló kölcsönzési eljárást az olvasó által használt egyéni jelszó biztosítja. A visszaélések elkerülése végett a jelszó karaktereit a rendszer kódolja, mielőtt bekerülnek a kölcsönzői rekordba, továbbá az input mezők sötétek, kivédve ezzel illeték­

telenek betekintését az adatokba, illetve az input lemásolását.

Ha a DOBIS/LIBIS rendszer nyilvánosan hozzáfér­

hető online katalógusát kölcsönzés céljából kívánja valaki használni, az illetőnek azonosítania kell magát mindannyiszor, ahányszor meg akarja jelentetni a kölcsönzői rekordját, vagy önkiszolgáló módon akar kölcsönzést intézni Nincs szükség ilyen azonosítás­

ra a katalógusban való kereséshez vagy üzenet küldéséhez.

Az O P A C - k a t a l ó g u s használható az egyetemi tan­

székek vagy vállalatok saját termináljairól is. Ilyenkor a felhasználói azonosítás a munkafázis elején történik, és mindaddig érvényben van, ameddig az olvasó ki nem jelentkezik a kapcsolatból.

Beszámolók, szemlók, refprálumok Ha az 1. ábrán láthaló képbe az olvasó beírja a 3 számot, megjelenik a kölcsönzők rekordja A képernyőről leolvasható kölcsönzési adatokat a gép egyidejűleg ki is nypmtatja (lásd 10. ábra).

Az olvasó egyéb kölcsönzési adatokat is megje­

leníthet a képernyőn, illetve kinyomtathaf: késedelmi díjak összege, kifizetetlen tartozás, kiegyenlíteti számlák, előjegyzések, kikölcsönzésre váró előjegy­

zett könyvek.

Üzenetküldés a könyvtárosoknak

Az 1. ábrán látható 4. szám beírásakor egy üres képernyő jelenik meg. amelyre az otvasó üzenetet írhat a könyvtárosoknak. Csak a felhatalmazott személyzetnek engedi meg a rendszer, hogy átvegye és elintézze az üzenetet

A párbeszéd nyelvének megválasztása Az 1. ábrán látható 5. szám beírásával a felhasz­

náló megválaszthatja azt a nyelvet, amelyen a párbe­

szédet a géppel tolytatni kívánja. Ennek különösen olyan intézményeknél van jelentősége, ahol az o l ­ vasóknak különböző a nyelvi hátterük.

A DOBIS/LIBIS OPAC sikere ösztönöz a további fejlesztésre. így például tervbe vették a rekordok sor­

rendezésének megválaszthatóságát akár a képer­

nyőn, akár a nyomtatásban, egy újabb parancsnyelv kialakítását az O P A C - k e r e s é s h e z , valamint az erre feljogosított használók számára az online bevitelt és segédképernyők megszerkesztését.

A kolCMnzok rekedi*

A L > •• lelelek nsszeqfe^e

Péidae* Cini Eirjpeat'éí KCnc»o™jef. Leiá^aE ido 2 G i l b w t »nd S v l l i v a n H»not.ook 191! 01 01 11Í5 01 Í J 0 00 U 2 H H M T' 1 l i n g , M a M l y m i s °f > » e I MIS 12 21 I' I S 01 IS 0 00 4*1 The e h v s i c s o' c e l l o P l i v i n g HSS 12 2\ l ' « 5 01 11 0 00

Aie'ieiiei'asíiiu'iii e e i i e - l re«n)n,pm|i -ieo, n ENTEnoomfo!

10. ábra A kölcsönzési tételek önkiszolgáló megjelenítése

(8)

Irodalom

(U IBM. DOBIS/LIBIS - an execulive overview. = IBM Form Number GBI 1-5869 or GC28-8060.

(2) IBM: Dortmund and Leuven library Systems with perio- űicals control librarian's guide = IBM Form Number SB1 1-5490or SH20-2655.

(3! FRYSER. B. S - STIRLING, K. H.: The eílect ot spalial arrangement. upper-lower case letler combinations.

and reuerse videó on patron response to CRT dis­

played catalog records = Journal ot the American Society tor Information Science 35 köt 6 sz. 1994. p.

3 4 4 - 3 5 0 .

[4| McALLISTER, C - McALLISTER. A. S.: A case for con- versational cataloging. • The Electronic Library. 1, köt. 1. Sí. 1983. p 5 9 - 67.

|5| McALLISTER. C: DOBIS/LIBIS' an online. inlegrated.

lurnkey local library system = Essen Symposium on Local Library Systems, szept. 2 4 - 27. 1987. Gesamt- hochschulbibliothek Essen, 1984.

/McALLISTER, C.i The online publlc access catalogue in DOBIS/LIBIS. = Program, 2 1 . köt. 1 . sz. 1987. p.

2 5 - 367

(Trébits Gyutáné)

Mit jelent a könyvtárak számára a desktop publishing?*

Az utóbbi években a könyvtárak figyelme fokozot­

tabban fordult az aulomatizálás, főleg az állomány­

ellenőrzés, a kölcsönzés és a katalogizálás számító­

gépesítése felé. A személyi számítógépek megje­

lenése, olcsó volta és teljesítőképességének növe­

kedése a kiskönyvtárak számára is lehetővé tette, hogy a naponta ismétlődő rutintevékenységek ilyetén kiváltására gondoljanak.

A személyi számítógépre szert tevő könyvtárak kezdetben rendszerint szövegszerkesztő programo­

kat szereztek be: ezek segítségével mindaz, ami korábban írógépelési munkával járt. a továbbiakban sokkal hatékonyabb módon vált elvégezhetővé. A szövegszerkesztés számítógépesítése nyomán ter­

jedt el a táblakezelés az adatbázis-kezelés és a grafi­

ka automatizálására.

A DTP több a szövegszerkesztésnél: a különböző forrásokból - pl. szövegszerkesztő, táblázatkezelő és grafikai programokból - nyert információk olda­

lakká szerkesztését teszi lehetővé számítógép fel­

használásával. Néhány évvel ezelőtt az Aldus Corpo­

ration jelent meg úttörőként a PageMaker nevü tükör­

szerkesztő programjával a számítástechnikai piacon Mit tud a DTP?

A számítógépes oldalszerkesztés legfőbb előnye az az idő, amelyet különben a dokumentumok ter­

vezésére és korrigálására fordítanánk. A DTP- szoftvercsalád a következőkre képes:

• nyomdai díszekkel való ellátásra.

• diagramok készítésére és árnyékolásra,

• léniázásra,

• tükörkészítésre, azaz a szöveg és a grafika optimá­

lis kombinálására egy-egy oldalon,

• az oldal-, illetve hasébátmenetek hibátlanságának biztosítására,

• az ún. "wysiwyg"-re (ez a "what you see is what you gel" betűszava), amely a képernyőn látott és a kinyomtatott oldal azonosságára utal

' Desktop publishing (DTP) = Íróasztalról publikálás; egy- mozzanatos oldalszerkesztés. - A ref

Afigha szorul bizonyításra, hogy a "wysiwyg"- adottság milyen előnyöket kínál az oldalszerkesztő­

nek, akinek többé nem kell várakoznia a "kefelevonat­

ra", szabadon változtat hat-módosít hat a képernyőn, amelyen gyakorlatilag a "végtermék" hü mását látja,

A DTP-szoltverek használatát ideálisan egészítik ki a közelmúltban mérsékelt áron forgalomba került lézernyomtatók. Velük jó minőségű, 300 DPI (dots per inch = pont per hüvelyk) felbontású képek k é ­ szíthetők. Előszeretettel használják őket a kisebb példányszámú kiadványok előállítására. E nyomtatók olyan fotókósz eredetik készítésére is alkalmasak, amelyek egyenesen küldhetők másolásra vagy nyomdába. A csúcsminőségű betűszedő rendszerek 1000 DPI felbontásúak. Kidolgozták már azokat a DTP-programokat is, amelyek lehetővé teszik a betűszedő számítógép részére a közvetlen olvasást.

A DTP-müveletekhez az információkat különféle szövegszerkesztési, táblázatkezelői vagy grafikai számítógépes programok készítik. Az előadók e prog­

ramokat egyre sikeresebben bővítik ki DTP- funkciókkal.

Üzemeltetés

A DTP üzemeltetésének alapvető eleme a mikro­

számítógépes munkaállomás. Jelenleg ez egy Apple Macintosh vagy egy MS-DOS bázisú gépkészlet lehet. Elsőként (1985-ben) a Macintosh jelentkezett egy olyan programmal, amely lézernyomtatóval működik, szövegét-grafikát kiváló kimenettel k o m ­ binál, és könnyen megtanulható.

A munkaállomáson lennie kell még egy monitornak (a nagyfelbontású grafika megjelenítésére), egy mik­

roprocesszornak, legalább 6 4 0 K véletlen h o z z á ­ férésű memóriának, továbbá merevlemeznek (az elkészült állomány tárolására).

Csak aki már megkísérelte a képernyőn való raj­

zolást (gratikakészítést) a billeniyűzéssel mozgatott kurzorral, érti meg igazán, hogy milyen fontos input­

eszköz az "egér" is. A DTP nyújtotta előnyök akkor érvényesülnek igazán, ha a lézer nyom falóknak ele­

gendő pufferkapacitásuk van a letöltött betűkészletek és dokumentumok tárolására.

3 8 3

Ábra

Updating...

Hivatkozások

  1. doeun.en.is als
Kapcsolódó témák :