• Nem Talált Eredményt

Anthropológiai Közlemények 1960/3–4. 59–84.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Anthropológiai Közlemények 1960/3–4. 59–84."

Copied!
26
0
0

Teljes szövegt

(1)

SZEMÉLYAZONOSSÁGI VIZSGÁLATOK A MAGYAR JAKOBINUSOK CSONTVÁZAIN

I r ta : D R . BA RTÜ CZ L A JO S egyet, ta n á r

A z a n tr o p o ló g iá t h a z á n k b a n n é m e ly e k m ég m a is te lje s e n e lm é le ti t u d o ­ m á n y n a k t e k in tik , m e ly n e k a g y a k o rla th o z , a m in d e n n a p i é le th e z v a jm i k e v é s kö ze v a n .

Pedig részben szovjet, részben n y u g a ti kezdem ényezések ny o m án , a m i tu d o m á n y u n k ­ b a n is m in d erőteljesebb m érték b en és m ind tö b b ir á n y b a n b o n to g a tja sz á rn y a it az ú n . ,,alkalmazott antropológia'” , am ely érin tk ezést keres a m ind en n ap i é le t szükségleteivel, ese­

m ényeivel, különböző h aszn álati tá rg y a in a k a v aló d i közszükséglet a rá n y a ib a n való helyes készítésével. F o n to s tá m p o n to t szo lg áltat az a p aság i p erek eldöntésében, az ifjú ság te s ti fejlődésének értékelésében, bűnü g y i esetek felderítésében, a tö rté n e ti esem ények, szem élyek és fo rrá sa d a to k ig azolásában, régi v a g y m ai em berek arcvonásainak, szom atikus jellegeinek a csontok a la p já n v aló re k o n stru á lá sá b a n , a n épek ő stö rtén etén ek , eth n o g en e tik ai p ro b ­ lém áin ak , d em o g rap h iai és palaeopathológiai v iszo n y ain ak m egvilágításában, — bogy csak n é h á n y p é ld á t em lítsek a sok közül.

E z a lk a lo m m a l az a n tro p o ló g iá n a k a tö r té n e ttu d o m á n y o k k a l v a ló k a p ­ c s o la tá t ó h a jto m k issé m e g v ilá g íta n i, a M a g y a r J a k o b in u s o k so k á ig is m e r e t­

le n s ír ja in a k m eg k e re sé se és a t a l á l t c s o n tv á z a k o n k é t íz b e n is v é g z e tt sz e m é ly ­ azo n o ssá g i v iz s g á la to k a la p já n .

1. A m agyar J a k o b in u so k kivégzése

165 é v v e l e z e lő tt, 1795 ta v a s z á n , k é t ré s z le tb e n já ts z ó d o tt le a v é r e s tö r té n e lm i e se m é n y . F e re n c c sá sz á r a V á r a l a t t i „ g e n e rá lis k a s z á ló r é t e n ” , a m a i V é rm e z ő n , m á ju s 2 0 -án re g g el, le f e je z te tte a m a g y a r J a k o b in u s m o z g a ­ lo m ö t v e z e tő jé t: M a rtin o vics Ig n á c sz á s z v á ri a p á t o t , v o lt e g y e te m i t a n á r t és u d v a r i v e g y é s z t, L aczkovics J á n o s t, az e g y k o ri s v a d ro n y o s k a p i t á n y t , H a jn ó c zy Jó zsefet, S zerém v á rm e g y e v o lt a lis p á n já t, a f i a t a l S z e n tm a r ja y

Ferencet, O rc z y b á ró t i t k á r á t és S ig ra y J a k a b g ró fo t, a d u n á n tú li k e r ü le ti T á b la s z á m fe le tti ü ln ö k é t.

K é t h é tte l k é ső b b jú n iu s 3 -á n , h a so n ló so rs é r te a s z a b a d g o n d o la t k é t lelk es if jú h ív é t: S zo la rcsik S á n d o r n e v e lő t és Öz P á l ü g y v é d e t.

A k eg y etlen kivégzés a leg n ag y o b b ny ilv án o sság e lő tt, de ro p p a n t e lő v ig v á z a tta l, k a to n a i óvóintézkedések kíséretében tö r té n t.

A n ag y n yilvánosság e lő tt, szin te színpadiasán elő k észített és le f o ly ta to tt kivégzéssel az ak k o ri k o rm á n y z a tn a k n y ilv án v aló an k ettő s célja v o lt: egyfelől a lelkek teljes m egfélem ­ lítése s m ásfelől a v é rta n ú k k a l e g y ü tt a g o n d o lat szab ad ság án ak is az eltem etése. A v éres

(2)

sz ín já té k szerzői a z t a k a rtá k , hogy n y u g a lm u k a t m ég az em lékezés se zav arja. A m ennyire n y ilv án o san és m egfélem lítően m e n t végbe u g y an is m aga a kivégzés, a n n y ira tito k b a n , feled- te tő e n tö r té n t a tem etés.

Jellem ző erre a kettősségre, hogy am íg a kivégzés in d o k o lását tö b b ezer p é ld án y b a n k in y o m a ttá k és a nép k ö z ö tt o sz to g a ttá k , és a h iv a ta lo s jelen tések is az u d v a r felé a kivégzés lefolyásáról részletesen b eszám o ltak , addig m ag áró l a tem etésrő l, an n a k helyéről, idejéről és m ó d járó l, szin te teljesen h a llg a tta k .

íg y a z u tá n h iáb a é b red t fel később a n em zeti kegyelet érdeklődése irá n tu k tö b b ízben is: D eák F eren c, K o ssu th L ajos, m ajd B eö th y Ö dön szem élyében. H iá b a v o lt a fő v áro si és főleg a b u d a i közönség tö b b szö ri felbuzdulása, m ajd a „ B u d a p e sti Ú jság ” cikksorozata 1909- b en , hogy: k u ta s sá k fel a m ag y ar Jak o b in u so k ism eretlen sírja it. N em v o lt sem m i b izto s a la p , m elyen a k u ta tá s o k e lin d u lh a tta k volna.

2 . K u ta tó ásatás a síro k megkeresésére

C sak n é h á n y h o m á ly o s , e g y m á s n a k e lle n tm o n d ó , p á r soros h ír a d á s e m líte tte a te m e té s h e ly é t. V o lt p l. o ly a n v é le m é n y , a m e ly ú g y t u d t a , h o g y a k iv ég zés h e ly é n , m a g á n a V é rm e z ő n , f ö ld e lté k el ő k e t. V isz o n t m a g á ró l a k iv ég zés p o n to s a b b h e ly é rő l is tö b b fé le s z á jh a g y o m á n y k e rin g e tt.

S ághy F erenc sz e rin t: „ a város te m e tő jé n k ív ü l” , a M agyar H írm ondó sz e rin t: „ a P olgári te m e tő n k ív ü l” , W . E .-n ek Illésházy M iklós grófhoz in té z e tt egykorú levele szerin t:

,,a d com m une m ilitu m coem eterium ” te m e tté k el őket. K özelebbi h ely et azonban egyikük sem jelö l m eg.

Még b iz o n y ta la n a b b á te tte a sírok helyének keresését K azinczy F eren c am a m eg­

jegyzése, hogy: „ a z ö t te s te t k iv itté k a D u n a m e lle tt em elk ed ett h alm o k ra, senki sem tu d ja , h o l fekszenek.”

A d ö n tő f o r d u la to t Dr. Gá r d o n y i Al b e r t fő v á ro s i fő le v é ltá ro s fe lfe ­ dezése h o z ta m eg , a k i a V érm ező tu la jd o n jo g á r a v o n a tk o z ó a k t á k k e resése k ö z b e n 1914 j a n u á r j á b a n a B u d a i L e v é ltá r 980/1810 je lz é sű ir a tc s o m ó já b a n Ha i n i s s Fr i g y e s b u d a i m é rn ö k n e k 1910. ja n u á r 19-ről k e lte z e tt je le n té s é re s eg y te r v r a jz r a a k a d t, a m e ly a k a to n a i te m e tő és a v á ro s i v á m h á z k ö z ö tt e lte rü lő h á ro m sz ö g a la k ú te r ü le t alsó szélén 7 k e re s z tte l je lö li a z t a h e ly e t, a h o l a ja k o b in u s o k c s o n tv á z a i p ih e n n e k . E g y m á sik , 18 0 1 -b en k é s z íte tt t é r ­ r a jz á n p e d ig e sz ó b a n forgó egész d o m b o s te r ü le te t, m e ly a m a i J á n o s k ó rh á z m e lle tt fe k szik , „ J a c o b in e r H ü g e l” -n e k n e v ezi.

E z e k u t á n m o s t m á r re á lis a d a to k r a t á m a s z k o d h a to tt a F ő v á ro s K ö z ­ g y ű lé sé n e k 1914. ja n u á r 21-én k e lt h a tá r o z a ta , a m e ly u t a s í t o t t a a T a n á c s o t, h o g y M a rtin o vics Ig n á c és társai s írh e ly é n e k p o n to s m e g á lla p ítá s á ra és a síro k f e ltá r á s á r a a szü k ség es in té z k e d é s e k e t te g y e m eg.

Ily e n e lő z m é n y e k u t á n k é r t fel a F ő v á ro s i T a n á c s 1914. á p r . 2 1 -én k e lt h a tá r o z a ta a la p já n Dr. Wi l d n e r Öd ö n ta n á c s n o k , h o g y az á s a tá s o k V ezetését és fe lü g y e le té t v á lla lja m el.

N a g y ö rö m m e l fo g a d ta m a m e g tis z te lő m e g b íz á st, m e rt h a s ik e rü l v a ló ­ b a n m e g ta lá ln i és h ite le s íte n i a v é r ta n ú k fö ld i m a r a d v á n y a it, a k k o r ezzel eg y felő l s z o lg á lh a tta m a m a g y a r s z a b a d s á g g o n d o la tá n a k és a v é r ta n ú k e m lé k é n e k ü g y é t, m á sfe lő l d e m o n s tr á lh a tta m á lta la a m a g y a r a n tro p o ló g ia é r té k é t is, m e r t tu d o m á n y s z a k u n k h a s z n á lh a tó v á v á l t fo n to s tö r té n e lm i ese­

m é n y e k és sz e m é ly e k ig a z o lá sá ra , ré s z le tk ö rü lm é n y e ik tis z tá z á s á r a , s ő t az egyes fo rrá s o k h ite le ssé g é n e k m e g á lla p ítá s á ra is.

Az e x h u m á lá s i á s a tá s e lő tt t e h á t , m e ly e t 1914. á p r. 29-én k e z d te m m eg, n a g y je le n tő s é g ű k o m p le x f e la d a to k és n e m k is n eh ézség ek á llo tta k .

(3)

1. ábra. H ainiss Frigyes té rra jz a 1810-ből (A sírok 7 kereszttel jelölve),

(4)

í g y m in d e n e k e lő tt a ré sz b e n v íz m o sá so s, ré sz b e n fe ltö lté se s t e r ü le te n , m ely jó id e ig sz e m é tle ra k ó h e ly ü l is s z o lg á lt, m eg k e lle tt k e re s n i a v é r t a n ú k s ír ja it, a m e ly e k n e k h ite le s e n sem s z á m á t, sem p o n to s a b b h e ly é t n e m is m e r tü k .

H a a s ír o k a t m e g ta lá ltu k és h ite le s íte ttü k , a b e n n ü k le v ő c s o n tv á z a k a t és esetleg es eg y éb m e llé k le te k e t ú g y k e lle tt m e g fig y e ln i, le írn i, m e g m e n te n i, h o g y m in é l tö b b b iz o n y íté k o t s z o lg á lta s s a n a k az egyes c s o n tv á z a k sz e m é ly - a z o n o s s á g á n a k m in d e n k é ts é g e t k iz á ró m e g h a tá ro z á s á ra s a v é re s e s e m é n y le fo ly á s á n a k és ré s z le tk ö rü lm é n y e in e k tis z tá z á s á r a .

E z é r t az á s a tá s t ré s z b e n m eg k e lle tt elő z n ie , ré s z b e n v e le p á r h u z a m o s a n fo ly n ia k e l l e t t m in é l b e h a tó b b le v é ltá r i, tö r té n e lm i, h e ly tö r té n e ti, c s a lá d - tö r té n e ti, ik o n o g ra p h ia i s tb . k u ta tá s o k n a k is, h o g y a síro k h ite le s s é g é n e k , a c s o n tv á z a k sz e m é ly a z o n o s s á g á n a k és a tö r té n e lm i e se m é n y ré s z le te in e k p o n to s m eg ism e ré sé h e z m in é l tö b b b iz o n y íté k á lljo n re n d e lk e z é s ü n k re .

N e m v o lt ez a k k o r k ö n n y ű f e la d a t, h isz e n a M a rtin o v ic s p e r f o n to s ir a ta in a k n a g y része B é c sb e n a T itk o s L e v é ltá r b a n is m e re tle n és h o z z á f é r ­

h e te tle n h e ly e n h e v e r t, m á sfe lő l az egész á s a tá s ü g y e n e m ta lá lk o z o tt s e m a bécsi u d v a r , sem egyes i t t h o n i k ö rö k t ú l n a g y ro k o n sz e n v é v e l, eg y éb nehéz-)-, ség ek rő l és a k a d á ly o k ró l n e m is szó lv a.

A lig k e z d tü k m eg az á s a tá s t 1914. á p rilis 2 9-én, a n e h é z sé g e k és p r o b ­ lé m á k m á r is je le n tk e z te k . A v é r ta n ú k s ír ja in a k v a ló s z ín ű h e ly é t a H a in is s - féle v á z la t és a m a i té r r a jz e g y b e v e té se a la p já n a m é rn ö k i h iv a ta l, ille tv e Ba r c z e n Gy u l a fő m é rn ö k je lö lte k i. A k ije lö lt h e ly e n a z o n b a n h iá b a á s t u n k 30 m h o ssz ú és 4 m m é ly k u ta tó á r k o t, a b b a n n é h á n y kő- és té g la d a r a b o n , á lla tc s o n to k o n k ív ü l se m m iféle s írn a k , fö ld b o ly g a tá s n a k n y o m a n e m l á t s z o t t . H a so n ló v o lt a h e ly z e t k ifelé, a v illa m o s s ín e k m e lle tt p á rh u z a m o s a n h ú z o t t m á so d ik k u t a t ó á ro k te k in te té b e n is. P e d ig o ly a n ta n ú k is a k a d ta k , a k ik ú g y t u d t á k , h o g y a v illa m o ssín e k é p íté s e k o r o t t e m b e rc s o n to k a t t a l á l t a k .

A z első k é t k u t a t ó á r o k n e g a tív e re d m é n y e i u t á n tü z e te s e n ö s s z e h a s o n ­ líto tta m a H a in iss-fé le v á z la t m é re te it a m a i té r r a jz z a l s m e g á lla p íto tta m , ho g y a k iv ég zés ó ta e lte lt 119 év a l a t t a s z ó b a n forgó h áro m sz ö g a la k ú t e r ü l e t lén y eg es v á lto z á s o n m e n t á t a z á lta l, h o g y tr a n s v e r s a lis szélesség éb ő l a K ú t ­ v ö lg y i ú t k ö z e le b b h o z á s a 11 — 17 öl s á v o t le v á g o tt, alsó szélén p e d ig a d o m b ­ ró l le m o s o tt fö ld és k a v ic s tö rm e lé k á lt a l a te r ü le t n ö v e k e d e tt. E b b ő l k é ts é g ­ te le n n é v á l t , h o g y a v é r ta n ú k s ír ja it n e m a m a i te r ü le t alsó szélén a v illa m o s ­ sín ek k ö z e lé b e n , h a n e m a t t ó l jó v a l b e lje b b , ille tv e fe lje b b , az em e lk e d ő t e r ü ­ le t b e lse je felé k e ll k e re s n ü n k .

A k ö v e tk e z ő k u t a t ó á r k o k a t t e h á t az e lső v el p á rh u z a m o s a n a t e r ü l e t b elseje felé á s a tta m . A z o n b a n n e o lith -b ro n z k o ri c s e ré p tö rm e lé k e k e n , s z é jje ls z ó rt á lla tc s o n to k o n , i t t - o t t h a m u - és s z é n m a ra d v á n y o k o n k ív ü l m á s t n e m t a l á l t u n k , n o h a m in d e n k u t a t ó á r o k b a n le h a to ltu n k a b o ly g a ta tla n d ilu v iá lis lö ssz ré te g ig .

3. A ta lá lt síro k szem élyazonossági b izo n yítéka i

H á r o m h e ti e re d m é n y te le n k u t a t á s u t á n , v é g re 1914. m á ju s 2 0 -á n re g g e l, é p p e n a k iv é g z é s 1 1 9 -ik é v fo rd u ló já n , sírg ö d ö r n y o m a ira és a b b a n e m b e r i c o m b c s o n tra a k a d tu n k . Ó v a to s a n s im á ra n y e s v é n a t a l a j t , c s a k h a m a r 2 m hosszú s 80 cm széles sírg ö d ö r k ö rv o n a la i t á r u l t a k e lén k , m e ly n e k t ö m ö t t ta la jú széle élesen e lv á lt a la z a , f é r e g já r a to k k a l s ű rű n á t f ú r t , k e v e r tf ö ld ű tu la jd o n k é p p e n i s írg ö d ö rtő l, m e ly e t e k k o r d e s z k á v a l fe d e tte m le, k ö r ü lk e r ít-

(5)

t e t t e m és k é t ásó n y o m m é ly e n k ö r ü lá s a tta m , ú g y h o g y az s írh a lo m m ó d já ra k ie m e lk e d e tt a k ö rn y e z ő ta la jb ó l. E r r e ré s z in t a v é d e le m és k é n y e lm e s e b b m u n k a , r é s z in t a n a g y o n n ed v es fö ld la s s ú k is z á r ítá s a m ia tt v o lt sz ü k sé g .

E z u t á n a k ö rn y e z ő f ö ld te rü le t s im á r a g y alx d ására k e r ü lt a so r, a m ik o r is az e lő b b itő l 1 m tá v o ls á g b a n a szo m széd o s K ú tv ö lg y i ú t felé ú ja b b 80 cm széles és 2 m hosszú s írg ö d ö r k ö rv o n a la i b o n ta k o z ta k k i. M a jd to v á b b fo ly ­ t a t v á n a ta la j s im á ra g y a lu lá s á t, a K ú tv ö lg y i ú t felé 1 m tá v o ls á g b a n 2 X 2 m á tm é r ő jű n a g y , az e lő b b ie k k e l u g y a n c s a k p á rh u z a m o s sírg ö d ö r k ö r v o n a la i m u t a t k o z t a k . V égül a sírg ö d rö n tú l is m é t 1 m -re, d e m á r egészen a K ú tv ö lg y i

2. ábra. A m e g ta lá lt síro k szám a és helyzete.

ú t széle m e lle tt, eg y n e g y e d ik , az első k e ttő v e l te lje s e n azonos m é r e tű k e s k e n y s ír g ö d ö r h a tá r o z o tt k ö rv o n a la i lá ts z o t t a k . A k u t a t ó á ro k n a k se m to v á b b i k is z é le s íté s e , sem m in d k é t v ég én v a ló m e g n y ú jtá s a , sem a b o ly g a ta tla n d ilu - v iá lis lö ssz ré te g ig v aló á t k u t a t á s a n e m v e z e te tt tö b b sírg ö d ö r m e g ta lá lá s á r a . E t t ő l k e z d v e a le fö d ö tt s írg ö d rö k e t é jje l- n a p p a l te m e tő ő rö k k e l ő r iz te tte m , n e h o g y ille té k te le n b o ly g a tá s tö rté n h e s s é k .

K é rd é s m á r m o st, h o g y a t a l á l t 4 s ír le h e t-e v a ló b a n a m a g y a r J a k o b i­

n u s o k s ír ja és h a ig en , m e ly ik s írb a n m e ly ik v é r ta n ú h a m v a it k e r e s h e tjü k ? E r r e a k ö z b e n ö s s z e g y ű jtö tt e g y k o rú tö r té n e lm i a d a to k a d t a k f e le le te t.

A s íro k h e ly z e té t és a K ú tv ö lg y i ú th o z , ille tv e az Ú j S z e n t J á n o s k ó rh á z h o z v a ló v is z o n y á t a m e llé k e lt á b r á n l á t j u k . A s ír o k a t a m e g ta lá lá s s o r r e n d jé b e n je lö lte m r ó m a i s z á m o k k a l. E s z e rin t a K ú tv ö lg y i ú t m e lle tt f e k ü d t a IV . sz.

k e s k e n y s ír, u t á n a k ö v e tk e z e tt b efelé a h á ro m sz ö g a la k ú t e r ü le t b e ls e je felé a I I I . sz. széles sír, m a jd a I I . és I . sz. k e s k e n y sír.

Ny iz s n y á n s z k y Gy ö h g y b u d ai ü g y n ö k 1795. m áju s 21-én k e lt levelében az első kivégzésről és tem etésrő l a k ö v etk ez ő k et í r ta :

„A k iv é g z e tte k ho lt te s te i, m iu tá n a z o k rö v id ideig a népnek sz e m e lá ttá ra k ité v e m a r a d ta k , k ü lö n v á la s z to tt síro k b a úgy te m e tte tte k el, hogy M artinovicsot az egyik, a négy

(6)

ig a z g a tó t pedig m ásik sirh alo m b a helyezték el.” A n ag y (III. sz.) sírgödörben te h á t n y il­

v án v aló a n M artinovics négy tá r s á n a k ( Sigray, H ajnóczy, Szenlm arjay, Laczkovicsj c so n t­

v á z a it kell k eresn ü n k . M ivel pedig ezen kív ü l 3 egyes sírt ta lá ltu n k , m ár a sírgödrök h e ly ­ zetéből n a g y o n valószínű, hogy M artinovicsot a közös sír m ellé, a k é t h é tte l később k iv ég ze tt Öz Páll és Szolarcsik Sándort k ü lön-külön sírgödörbe, de szin tén egym ás m ellé te m e tté k . Logikailag te lje se n é rth e te tle n lenne ugyanis, h a a jú n iu s 3-án k ivégzett Öz és Szolarcsik sírgödreit eg y m ástó l 7— 8 m tá v o lsá g ra , eg y ik ét a k é t h é tte l előbb k iv ég zettek b al oldalán, a m á s ik a t p ed ig azok jo b b o ld alán á stá k volna meg.

A s íro k sz á m á b ó l és e lh ely ezéséb ő l t e h á t m á r elev e a rra k ö v e tk e z te ttü n k , h o g y a K ú tv ö lg y i ú t m e lle tti IV . sz. s írb a n M a rtin o v ic s Ig n á c , a m e lle tte fe k v ő I I I . sz. n a g y s írb a n a v ele egy n a p o n k iv é g z e tt és e lte m e te tt négy társa, a to v á b b b e fe lé k ö v e tk e z ő I I . sz. és I . sz. k e s k e n y s írb a n p ed ig Öz P á l és S zo ­ larcsik S á n d o r te te m e fe k sz ik .

E fe lte v é s ü n k e t m in d e n k é ts é g e t k iz á ró a n ig a z o lta a síro k t a r t a l m a és a b e n n ü k t a l á l t c s o n tv á z a k a n tro p o ló g ia i v iz s g á la ta .

A síro k fe lb o n tá sá t, a cso n tv ázak in situ h elyzetének m eg állap ítását m á r teljesen m agam v ég eztem , hogy m in d e n legkisebb jelenséget m egfigyelhessek, am i a szem élyazonos­

ság m e g h a tá ro z á sa szem p o n tjáb ó l később fontos lehet.

A c s o n tv á z a k a t ta k a r ó fö ld ré te g ó v a to s e ltá v o lítá s a u tá n m e g á lla p íth a tó v o lt, h o g y a 3 k e s k e n y s ír b a n (I. I I . IV .) eg y -eg y fé rfi c so n tv á z , a I I I . sz. n a g y s írb a n p e d ig 4 f é rfi c s o n tv á z a fe k ü d t o ly m ó d o n , h o g y h á ro m e g y m á s m e lle tt k in y ú jtv a , a n e g y e d ik p e d ig az e lő b b ie k felső te s té n k e re s z tb e té v e fo g la lt h e ly e t.

M ég f o n to s a h h , h o g y m in d a 7 c s o n tv á z n a k tö rz s e a r a j t a le v ő e g y -k é t alsó n y a k c s ig o ly á v a l e g y ü t t c so n k á n v é g z ő d ö tt, m íg a fej az ö t- h a t felső n y a k c s ig o ly á v a l e g y ü tt m in d e g y ik n é l a té r d e k v a g y a lá b a k k ö z ö tt f e k ü d t, te lje s e n b o ly g a ta tla n á lla p o tb a n .

M ivel te h á t a síro k at p o n to san o tt ta lá lta m meg, ahol a H ainiss-féle egykorú té rra jz jelzi, s m ivel a 4 sírb an 7 lefe je z e tt férfi csontváza fe k ü d t olyan elhelyezésben, ahogyan az egyk o rú fo rrá so k le írtá k , kétségtelenné v á lt, hogy v aló b an az 1795-ben pallossal k iv ég ze tt 7 m ag y ar Ja k o b in u s cso n tv á z á t ta lá lta m m eg. E z t b iz o n y íto tta a csontok kissé vöröses b a rn a p a tin á ja és m e g ta rtá s i á lla p o ta is, am ely a 119 év elő tti eltem etésnek teljesen m egfelelt.

V a la m e n n y i csontváz k ö rü l jó l lá ts z o tta k a koporsó korh ad ék ai, m elyekből Ho l l eN- DONNER Fe r e n cm űegyetem i m a g á n ta n á r m eg á lla p íto tta , hogy a koporsók fenyőfából készül­

te k .

A c s o n tv á z a k n a k in s itu p o n to s m eg fig y elése n e m c sa k a z t ig a z o lta , h o g y az összes c s o n tv á z a k te lje s e n b o ly g a ta tla n o k v o lta k , h a n e m a tö rz s v é g é n és a lá b a k k ö z ö tt fe k v ő k o p o n y a a l a t t e re d e ti íz ü lé sb e n ta l á l t n y a k c s ig o ly á k h e ly z e té b ő l és sz á m á b ó l az is k é ts é g te le n ü l m e g á lla p íth a tó v o lt, h o g y a tö rz s és a le v á g o tt fej u g y a n a z o n eg y én h ez t a r t o z o t t , t e h á t a h u llá k ille tv e fe je k esetleges ö sszecserélésérő l n e m le h e t szó.

E z u t á n k ö v e tk e z e tt az egyes c s o n tv á z a k n a k és m e llé k le te ik n e k g o n d o s k iv é te le , a z o k n a k a F ő v á ro s á lta l re n d e lk e z é sre b o c s á to tt K á ro ly k ö r ú t 15. sz. a l a t t i h e ly isé g e k b e v a ló b e s z á llítá s a , o t t ré sz le te s a n tro p o ló g ia i v iz s ­ g á la ta és fé n y k é p e z é se s e n n e k a la p já n az egyes c s o n tv á z a k s z e m é ly a z o n o s­

s á g á n a k m e g h a tá ro z á s a .

4 . A csontvázak szem élyazonossági b izo n yítéka i

I t t a s z e m é ly a z o n o ssá g n a k c s a k le g fo n to s a b b b iz o n y íté k a it e m líte m , am in ő k a te s tm a g a s s á g , az é le tk o r, a c sig o ly á k o n lá t h a t ó p a llo s v á g á s o k n y o m a i, az á lta lá n o s c s o n ta lk a t, a k o p o n y a és a rc je lle g z e te s v o n á sa i.

(7)

a ) A I V . sz. sír csontváza

E sir, m in t l á t t u k , a K ú tv ö lg y i ú th o z le g k ö z e le b b f e k ü d t s m á r a tö b b i síro k h o z v a ló v isz o n y á b ó l a le g n a g y o b b v aló sz ín ű sé g g e l M a rtin o v ic s Ig n á c s ír já r a k ö v e tk e z te th e t tü n k , a m it a c s o n tv á z tü z e te s a n tro p o ló g ia i v iz s g á la ta is ig a z o lt.

M é rsé k e lte n m a g a s te rm e tű , elég e rő te lje s iz o m z a tú f é r f i c s o n tv á z a . A tö rz s felső v é g én c sa k a V II.-ik n y a k c s ig o ly á t ta lá lta m , m íg a tö b b i h a t

3. ábra. a, IV. sz. sír koponyája; b , M artinovics egykorú képe.

n y a k c s ig o ly a a k o p o n y á v a l e g y ü tt a lá b f e je k k ö z ö tt fe k ü d t e re d e ti b o ly g a - t a t l a n íz ü lé s b e n . Ú g y a V I., m in t a V I I . n y a k c s ig o ly á n k é ts é g te le n ü l m e g ­ á lla p íth a tó k a p a llo sv á g á s á lta l o k o z o tt s im a v á g á s i fe lü le te k , a m e ly e k e t u g y a n o ly a n s ö té tb a r n a p a tin a f e d e tt, m i n t a csig o ly á k tö b b i ré s z é t. A V I.

n y a k c s ig o ly á b ó l le v a n v á g v a a co rp u s e lü ls ő alsó széle egészen a jo b b o ld a li szél k ö z e p é ig , de c sa k 1 m m v a s ta g s á g b a n , a jo b b o ld a li p ro cessu s a r tic u la r is in fe rio r 2 — 3 m m v a s ta g s á g b a n s a jo b b o ld a li p ro c e ssu s tr a n s v e r s u s alsó széle u g y a n c s a k 2 — 3 m m v a s ta g s á g b a n . A p a llo s a z o n b a n i t t m á r n e m v á g ta s im á n , h a n e m in k á b b tö r te a c so n to t. A V I I . n y a k c sig o ly á b ó l le v a n v á g v a a b a lo ld a li p ro c e ssu s tra n s v e rs u s felső fe le , a co rp u s b a l felső s a r k a , a b a lo ld a li a rc u s fe lső széle 3 —4 m m v a s ta g s á g b a n s az egész b a lo ld a li p ro c e ssu s a r tic u la r is s u p e rio r. A v á g á s i sík t e h á t ré z sú to s, b a lró l-jo b b ra -fe lfe lé la s s a n e m e lk e d ő . E z e k b ő l az is m e g á lla p íth a tó , ho g y a v á g á s t b a l o ld a lró l s e rő se n n y a k tő b e k a p ta . E z t ig a z o ljá k az e g y k o rú k é p e k s a M a g y a r H írm o n d ó n a k M a rtin o v ic s k iv é g z é sé rő l í r o t t a m a tu d ó s ítá s a , h o g y : ,,M in e k u tá n n a b e k ö tte tte k a szem ei:

s z e m b e tű n ő k é p p e n f e ln y ú jto tta a n y a k á t .”

(8)

Am i M a rtin o v ic s Ig n á c te s tm a g a s s á g á t ille ti, a rró l e g y k o rú h ite le s a d a to k n e m m a r a d ta k fe n n , v a g y e g y m á s n a k te lje s e n e lle n tm o n d ó a k . S z irm a y A n ta l k ö z é p n a g y s á g ú n a k e m líti, v is z o n t c s o n tv á z a m é rs é k e lte n m a g a s te r m e tr e v a ll. Az alsó v é g ta g c s o n tja ib ó l s z á m íto tt v a ló s z ín ű é le tb e li te s tm a g a s s á g a 171 cm k ö r ü l l e h e te tt. E z t ig a z o lta M a rtin o v ic s B é la s z a b a d k a i la k o s, a k in e k a k iv é g z e tt n a g y b á ty ja v o lt, s a k it 1 9 1 4 -b en 174 cm m a g a s n a k ta l á l t a m . E g y é b k é n t M a rtin o v ic s te r m e té v e l és te s ta la k já v a l, v a la m in t a r c v o n á s a iv a l a z id ő k ö z b e n t a l á l t k é p e k a la p já n k ü lö n ta n u lm á n y b a n ó h a jto k ré s z le te s e n fo g lalk o zn i.

M a rtin o v ic s Ig n á c a k iv é g z é sk o r 40 éves v o lt. E n n e k m eg felel a k o p o n y a ­ v a r r a to k és fo g a k á lla p o ta . A v a r r a to k k ö z ü l u g y a n is a s u tu r a co ro n alis le g ­ n a g y o b b ré sz e m ég n y i t o t t v o lt s a s u tu r a s a g itta lis és s u tu r a la m b d o id e a is a lig 2 /3 -ad ré s z b e n v o lt m é g e lc so n to so d v a . A fo g a k k ö z ü l u g y a n az alsó f o g ­ so rb ó l m á r 4 fo g (jo b b P a és M2, a b a l Mx és Ma) é le tb e n k ih u llo tt s fo g m e d rü k fe ls z ív ó d o tt, a m eg lev ő fo g a k rá g ó fe lü le te i a z o n b a n m é g csak m é rs é k e lt k o p á s t (2 . fok) t ü n t e t t e k fel.

A sz e m é ly a z o n o ssá g m e g h a tá ro z á s á ra d ö n tő fo n to s s á g ú M a rtin o v ic s I g n á c fe jé n e k , és fő leg a r c á n a k a la k ja .

N o rm a te m p o r a lis b a n f e ltű n ik az a r á n y la g n a g y a g y k o p o n y a , az a l a ­ cso n y , h á tr a f u tó h o m lo k , az erősen k id o m b o ro d ó g la b e lla és erő sen f e j l e t t arcu s s u p e rc ilia re s , m e ly e k f e le tt h a r á n t b a r á z d a lá th a tó . A k o p o n y a te tő lap o sje lle g ű , h á tra fe lé g y e n g é n em elk ed ő , e z é rt a v e r te x a n y ílv a r r a t h á ts ó h a rm a d á ra e sik . A n y a k s z ir t m é rsé k e lte n d o m b o rú . A k o p o n y a h á ts ó része az elülsőhöz k é p e s t fe ltű n ő e n széles. A le g n a g y o b b h o ssz ú sá g 196 m m , a le g ­ n ag y o b b szélesség 152 m m .

Még je lle g z e te se b b az arc á lta lá n o s a la k ja , v a la m in t a n n a k egves r é s z ­ le te i, főleg az o rr- és á lltá j. Az arc k e sk e n y , m a g a s, lefelé é k a la k ú a n k e s k e n y e d ő és h e g y esen elő re n y ú ló . Az o rr fe ltű n ő e n n a g y , e rő se n d o m b o rú h á tú , az a r c ­ b ó l erő sen k ie m e lk e d ő . E r r e u ta l az o rrc s o n to k n a g y s á g á n , h o s s z ú s á g á n és a la k já n k ív ü l a m a x illa k é to ld a li h o m lo k n y ú lv á n y a o rri sz ö g le té n e k fe ltű n ő e n erő s fe jle tts é g e és előre á llá s a . Az a p e r tú r a p irifo rm is is k e s k e n y , m a g a s . A m a x illa fo g m e d ri része a m e tsz ő fo g a k f e le tt k issé ré z s ú to s a n elő re le jt.

Az á llk a p o c s ig en m a g a s, főleg a m e ts z ő fo g a k a t h o rd ó elü lső ré s z é b e n . E z é rt a fo g so r rá g ó s ík ja n e m v íz sz in te s, h a n e m a m e tsz ő fo g a k t á j á n e rő s e n fele m e lk e d ő . M ég je lle m z ő b b a z o n b a n az ig e n e rő sen fe jle tt, eg y ség esen k id o m ­ b o ro d ó á llc sú c si t á j , m e ly az egész a rc n a k fe ltű n ő e n p ro g n a th s az o rra l e g y ü t t erő se n d in a r o id - ta u r o id je lle g e t a d . F o k o z z a e z t m ég az a k ö rü lm é n y , h o g y az állcsú cs f e le tt m é ly , h a r á n t b e m é ly e d é s v a n . E z a z t b iz o n y ítja , h o g y t u l a j d o ­ n o s á n a k é le tb e n ig e n elő re álló , k id o m b o ro d ó s m e g tö r t á lla v o lt. E zzel k a p ­ csolatos az is, h o g y az á llk a p o c s á g a k (ra m u s) ig e n erő sen ré z s ú to s a n e lő re - lefelé le jte n e k .

H e ly sz ű k e m ia tt m ellő zö m a k o p o n y a és c s o n tv á z tö b b i ré sz é n e k r é s z ­ le te s le írá s á t. A fe lso ro lt je lle g e k a z o n b a n a n n y ir a je lle m z ő s a já ts á g a i e k o p o ­ n y á n a k , é sp e d ig a 7 v é r ta n ú k ö z ü l csak is a IV . sz. sír k o p o n y á já n a k , s a n n y i r a m eg e g y e z n ek a M a rtin o v ic sró l f e n n m a r a d t e g y k o rú á b rá z o lá s o k je lle g z e te s v o n á s a iv a l, h o g y e c s o n tv á z n a k M a rtin o v ic s I g n á c c a l v a ló s z e m é ly a z o n o s s á g á t m in d e n k é ts é g e t k iz á ró a n ig a z o ljá k .

(9)

b) A közös sír ( I l l . s z . ) cso n tvá za in a k szem élyazonossági b izo n y íté k a i A l i i . sz. közös s irb a n , m in t l á t t u k , 4 c s o n tv á z f e k ü d t é sp e d ig az 1. sz.

le g fe lü l k e re s z tb e n a tö b b ie k felső t e s t é n , a 2. sz. a B u d a k e s z i ú t felő l n ézv e a j o b b sz é le n , a 3. sz. tő le b a lr a a k ö z é p e n , a 4. sz. p e d ig a b a l sz é le n . U tó b b i h á r o m n a k lá b a i a B u d a k e s z i ú t felé, c s o n k a tö r z s ü k p e d ig a H id e g k ú ti ú t, ille tv e az Ü j S zen t J á n o s k ó rh á z é p ü le ts o r a felé n é z te k . M ind a n é g y c so n tv á z

k ö r ü l j ó l lá t s z o t t a k a k o p o r só k k o r h a d é k a i, a m e ly e k e t Ho l l e n d o n n e r Fe­ r e n c m a g á n ta n á r fe n y ő fa m a r a d v á n y o k n a k h a tá r o z o t t m eg .

A közös sír 1. sz. csontváza

E z a la c so n y te r m e tű , g yenge iz o m z a tú fé rfi c s o n tv á z a . T ö rz sé n e k h o ssza a z alsó v é g ta g o k k a l e g y ü tt, a le v á g o tt fe j n é lk ü l, m in d ö ssze 140 cm v o lt. A k o p o n y a az első ö t n y a k c s ig o ly á v a l e g y ü t t e re d e ti íz ü lé sb e n a té r d e k k ö z ö tt f e k ü d t. A g erin co szlo p felső v ég én a V I . és V II. n y a k c s ig o ly a fo g la lt h e ly e t, s z in té n e r e d e ti b o ly g a ta tla n íz ü lé sb e n . E b b ő l k é ts é g te le n , h o g y a fe je t a tö r z s tő l e lv á la s z tó p a llo s v á g á s az V. és V I . n y a k c s ig o ly a k ö z ö tt é r te , ésp ed ig b a lr ó l j o b b r a h a la d v a , ré z s ú to s a n e m e lk e d ő ir á n y b a n . L e sz e lte u g y a n is a V I. n y a k c s ig o ly a b a lo ld a li pro cessu s t r a n s v e r s u s - á t és a rc u s -á t, m a jd a fe le tte le v ő V . n y a k c s ig o ly a te s té n e k k ö z e p é t é rv e , le sz e lte a n n a k p ro c e ssu s sp in o - s u s - á t, az a rc u s jo b b fe lé t és a jo b b o ld a li p ro c e ssu s a r tic u la ris in fe rio rt, m a g a s ­ s á g á n a k e g y h a rm a d á b a n .

4. á b r a . Az első pallosvágás nyom a S ig ray I. h á tc s ig o ly á já n és b al I. b o rd á já n .

(10)

T ü z e te s e b b v iz s g á la tta l a z o n b a n az is k id e r ü lt, b o g y a V I I . n y a k c s i­

g o ly án és az I . h á tc s ig o ly á n s z in té n v a n n a k e g y k o rú sim a v á g á s n y o m o k , m e ly e k e t u g y a n o ly a n s ö té tb a r n a p a tin a f e d e tt, m in t a c sig o ly ák tö b b i r é s z é t.

Í g y egy v á g á s az I . b o r d a b a l s a r k á t s az I . h á tc s ig o ly a b a lo ld a li h a r á n t n y ú l ­ v á n y á t (p ro cessu s tra n s v e rs u s ) é r te , k e tté sz elte a c s ig o ly a te s te t egészen a jo b b o ld a li h a r á n tn y ú lv á n y k ö zep éig , ah o l m e g a k a d t s c sa k tö r te a c sig o ly a jo b b fe lé t.

E g y m á s ik p a llo sv á g á s a V I. és V II. n y a k c s ig o ly a k ö z ö tt h a to lt b e , szelte a V I. n y a k c s ig o ly a b a lo ld a li h a r á n tn y ú lv á n y á t az alsó íz ü lő n y ú lv á n n y a l e g y ü tt, a b a lo ld a li c sig o ly a ív alsó sz é lé t, a c s ig o ly a te s t b a l s a r k á t és a tö v i s ­ n y ú lv á n y t, m a jd á tm e n v é n a V I I . n y a k c s ig o ly a te s té r e , é rte a n n a k felső jo b b s a r k á t és h a r á n tn y ú lv á n y á t a jo b b o ld a li felső íz ü lő n y ú lv á n n y a l e g y ü tt. I t t a z o n b a n m á r c sa k r e p e s z te tte és t ö r t e a c s o n to t, je lé ü l a n n a k , h o g y ez a v á g á s sem v á g ta á t te lje s e n a n y a k a t.

A k ö zö s sír 1. sz. c s o n t v á z á n 't e h á t h á ro m p a llo sv á g á s b iz to s n y o m a i á lla p íth a tó k m eg, m e ly e k k ö zü l az első a v á lltő b e s ú j t o t t , a m á s o d ik a V I . és V II. n y a k c s ig o ly a k ö z ö tt h a to lt b e s á tv á g ta a n y a k 3/4 ré s z é t, v é g ü l a h a rm a d ik az V. —V I. n y a k c s ig o ly a k ö z ö tt b e h a to lv a te lje s e n e lv á la s z to tta a fe je t a tö rz s tő l.

E h á ro m p a llo sv á g á s e g y ú tta l a z t b iz o n y ítja , h o g y a közös sír le g fe lü l fe k v ő 1. sz. c s o n tv á z á b a n S ig ra y J a k a b g r ó f c s o n tv á z á v a l v a n d o lg u n k . A z ő k iv é g e z te té s é rő l u g y a n is Be r nÁt h Jó z s e f k ir. ta n á c s o s 1795. m á ju s 2 5 -é n k e lt le v e lé b e n a k ö v e tk e z ő k e t í r ta :

„G r. Sigray vala az első, k i a halál félelm étől úgy elcsüggedett, hogy utolsó ü lőhelyére h a jd ú k v e z e tté k . E n n ek h ó h éra vala egy 77 esztendős b u d a i öreg, k i az időnek hosszúsága m ia tt oly n a g y g y ak o rla tla n sá g b a e se tt, hogy m in deneknek rem énységét m egcsalta s h a r ­ m ad ik halálos csapásra is alig végezte k i a szerencsétlen grófot. Első csapás a v á llá b a , m áso d ik

a fejébe, h a rm a d ik a n y a k á b a u g yan, de m ég sem egyszerre, han em reszelve.”

M egerősítette a h á ro m pallosvágás té n y é t a Bécsi M agyar M erkurius is, m ely a z t í r ta a kivégzésről, hogy: „S igrayhoz három szor v á g o tt hozzá a B udai H óhér s m in e k u tá n n a előbb a v á llá t, azu tá n az á llá t ta lá lta v o ln a, úg y c sap ta el a h a rm a d ik v ág ásra a fejet.” Az álián azo n b an csak a lág y részek et é rh e tte a pallos, m e rt az állkapcson m ag án vágás n y o m ai nem v o ltak lá th a tó k .

A h á ro m p a llo s v á g á s o n k ív ü l egy éb b iz o n y íté k o k is v a n n a k , a m e ly e k a közös sír 1. sz. c s o n tv á z á n a k S ig ra y v a l v a ló a z o n o s s á g á t ig a z o ljá k . Í g y a v é k o n y , g y e n g e , sim a c s o n ta lk a t s az a la c so n y te s tm a g a s s á g , — a m e ly a v é g ­ ta g c s o n to k m é re te i a la p já n s z á m ítv a 160,5 cm -re te h e tő — te lje s e n e g y e ­ zik K a z in c z y F e re n c le írá s á v a l, a k i s z e rin t S ig r a y t: ,,A z a ssz o n y i első n ev elés, a z u tá n a p a p o k é , a s s z o n y iv á , p u h á v á , a z u tá n p a p o s s á , n e m t e r ­ m észetessé c s in á lta s a m it az a ssz o n y i n e v e lő k és p a p o k el n e m r o n ­ t o t t a k r a j t a , egészen e lro n tá a f i a t a l m á g n á s o k tó n u s a ; n ö v ése n e m v a la erő s, á b r á z a tá t r u t u l e lt a r k í t o t t a a h im lő és h á ly o g o t v o n t az e g y ik sz em ére.”

A k o p o n y a v a r r a t a i k ö z ü l a n y ílv a r r a t ( s u tu r a s a g itta lis ) u g y a n m á r tö b b m in t 2/3 ré s z b e n e lc s o n to s o d o tt, a l a m b d a v a r r a t (s u t. la m b d o id e a ) n a g y o b b ré sz e a z o n b a n te lje s e n n y i t o t t s a k o s z o rú v a r r a t b a n ( s u t. c o ro n a lis) is c sa k egyes p o n to k o n l á th a tó k a k e z d ő d ő e lc so n to so d á s n y o m a i, a f o g a k rág ó fe lü le te p e d ig g y e n g é n k o p o tt s é le tb e n c s a k a b a l felső h u llo tt k i.

M in d ezek a la p já n é le tk o ra 3 5 —45 é v k ö rű ire te h e tő , a m i n e m á ll e lle n té tb e n azzal az a d a t t a l , h o g y S ig ra y k iv é g e z te té s e k o r 38 éves v o lt. E g y é b k é n t a

(11)

k o p o n y a k ic si, k ö n n y ű , sim a , a la c s o n y , h o ssz ú k á s, a cso n to s sz e m ö ld ív e k (a rc u s s u p e rc ilia re s) és a c s e c s n y ú lv á n y o k (p ro cessu s m a sto id e u s) g y e n g é n f e jle tte k , s im á k , n ő ies je lle g ű e k . M in d ez eg y e z ik K a z in c z y n a k S ig ra y ró l a d o tt f e n t e m líte tt sz e m é ly le írá s á v a l.

A z a rc k o p o n y a je lle g e i k ö zü l le g s z e m b e tű n ő b b az egész a rc fe ltű n ő k e sk e n y sé g e , m a g a ssá g a , az o rrg y ö k , a sz e m g ö d rö k , a k ö r te k é p ű o rrn y ílá s

5. ábra, A 2. és 3. pallosvágás n y o m a i S igray nyakcsigolyáin.

s a felső á llc s o n t a lv e o la ris ré szén ek f e ltű n ő k e sk e n y sé g e , m a g a s s á g a . E je lle ­ g ek e g y felő l eg y e z n e k S ig ra y a ty já n a k e g y k o rú o la jfe s tm é n y é n l á t h a t ó v o n á ­ s a iv a l, m á sfe lő l m e g k ü lö n b ö z te tik s k ö n n y e n fe lism e rh e tő v é te s z ik ő t a tö b b i h a t v é r t a n ú a rc á tó l.

M in d e ze k a la p já n teljesen kétségtelen a közös sír 1. sz. csontvá zá n a k a három p allosvágással kivégzett S ig ra y J a k a b b a l való szem élyazonossága.

A közös sír 2. sz. csontváza

E c s o n tv á z n a k , m e ly a közös sír jo b b szélén f e k ü d t, le g s z e m b e tű n ő b b je lle g e v o lt egyfelől k ic sin y sé g e , m á sfe lő l a c s o n to k n a k n a g y fo k b a n k o r h a d t, tö r e d e z e tt, m á llé k o n y v o lta . É s té n y le g ez a k é t je lle g v e z e t b e n n ü n k e t leg ­ k ö n n y e b b e n a sz e m é ly a z o n o ssá g fe lism e ré sé h e z . #

A m i a te s tm a g a s s á g o t ille ti, a tö r z s h o ssz a a le v á g o tt fej n é lk ü l 140 cm . A la c so n y te r m e tr e v a llo tta k az alsó v é g ta g c s o n tja i is. A c o m b c s o n to k le g ­

(12)

n a g y o b b h o ssz ú sá g a u g y a n is 417 ille tv e 414 m m v o lt, m íg a s íp c s o n to k é 3 3 4 , ille tv e 333 m m s a s z á rk a p c so k é 320, ille tv e 318 m m . V a ló sz ín ű é le tb e li te s tm a g a s s á g a t e h á t 156 cm k ö rü l le h e te tt. A k ö zö s sir fe ltá r á s a k o r m á r in s itu lá th a tó v o lt, h o g y a n é g y c s o n tv á z k ö z ü l ez a le g rö v id e b b .

U g y a n ily e n s z e m b e tű n ő je le n sé g v o lt e c s o n tv á z n á l, h o g y k o p o n y á ja d a ra b o k ra o m o lv a s a fö ld n y o m á s a k ö v e tk e z té b e n e rő se n e lto rz u lv a f e k ü d t a té r d e k k ö z ö tt. A n y a k - és h á tc s ig o ly á k le g n a g y o b b rész é b ő l c s a k t ö r ö t t , k o r h a d t d a r a b o k v o lta k lá th a tó k , m e ly e k a f ö ld tő l v a ló ó v a to s tis z to g a tá s k ö z b e n is m ég a p ró b b d a r a b o k r a m á llo tta k s z é t. H o g y c s a k u g y a n le f e je z té k az k é ts é g te le n a b b ó l a té n y b ő l, h o g y m in d a té r d e k k ö z ö tt d a r a b o k b a n h e v e rő k o p o n y a a l a t t f e k ü d te k n y a k c s ig o ly a tö re d é k e k , m in d a tö rz s is n é h á n y k o r h a d t u to ls ó n y a k c s ig o ly a tö re d é k b e n v é g z ő d ö tt. E m e n y a k c s ig o ly a tö r e ­ d é k e k ta n u lm á n y o z á s á b ó l m e g á lla p íth a tó v o lt, h o g y a k o p o n y a a l a t t le g a lá b b n é g y , de ö tn é l se m m i e s e tre sem tö b b , a tö rz s v é g é n p e d ig le g a lá b b a k é t a ls ó , d e h á ro m n á l se m m i e s e tre sem tö b b n y a k c s ig o ly a tö re d é k e i f e k ü d te k . L e g ­ v a ló sz ín ű b b t e h á t , h o g y a p a llo sv á g á s az V .-ik n y a k c s ig o ly á t s z e lte k e tté .

H a s o n ló a n k o r h a d t á lla jto tb a n v o lta k a h á t- és á g y é k c sig o ly á k i s . U tó b b ia k k ö z ü l c s u p á n h á ro m v o lt é p e b b á lla p o tb a n , d e az is n a g y o n k ö n n y ű v o lt s k ö n n y e n m á llo tt. U g y a n ily e n k o r h a d t v o lt, az e g y é b k é n t k ic si k e re s z t- c so n t, a la p o c k á k és a m e d e n c e . Ú g y ezek en , m in t a v é g ta g c s o n to k o n az iz o m ­ ta p a d á s i h e ly e k és a c o m p a k t c s o n tá llo m á n y g y e n g e fe jle tts é g e s a d ip lo e n a g y fo k ú k o r h a d ts á g a id ő s e b b , g y e n g e , b e te g e s f é r f ir a v a llo tt.

K ie g é sz íti e k é p e t a k o p o n y a v a r r a to k és a f o g a z a t á lla p o ta a la p já n m e g ­ á lla p íth a tó é le tk o r.

A n y ílv a r r a t ( s u tu r a s a g itta lis ) és a la m b d a v a r r a t (s u t. la m b d o id e a ) m á r c sa k n e m te lje s e n e lc s o n to s o d o tt, a k o sz o rú v a r r a t (s u t. c o ro n a lis) a z o n b a n m ég c sa k a b re g m a , s te p h a n io n és p te r io n t á j á n t ü n t e t fel e lc s o n to s o d á s t, a tö b b i része n y i t o t t . A felső fo g so rb a n v a la m e n n y i fog m eg v o lt, az á llk a p o c s ­ b ó l a z o n b a n a b a l P 2 és m in d k é to ld a li Mj m á r é le tb e n k ih u llo tt s fo g m e d rü k fe ls z ív ó d o tt. A fo g a k rá g ó fe lü le te k ö z e p e se n k o p o tt (2 — 3 fo k k ö z ö tt). M in d ­ ezek a la p já n a k o p o n y a tu la jd o n o s á n a k é le tk o ra 45 — 50 é v k ö rű ire t e h e tő . A fe ls o ro lt te r m e t, te s t a l k a t és é le tk o rb e li je lle g e k te lje s e n m e g e g y e z ­ n e k M a rtin o v ic s k iv é g z e tt ig a z g a tó tá rs á ró l, H a jn ó c zy Józsefről m e g m a r a d t szem ély i a d a to k k a l.

K a z in c z y u g y a n is a k ö v e tk e z ő k e t í r ta : ,,É n H a jn ó c z it ig e n jó l is m e r te m , leg szo ro sb b a r á tim s z á m á b a n á llo tt. E g y k is te r m e tű , t ö m ö tt h ú s ú , n e m ép en h a sa s, p iro s k is k é p ű , d e re k a s a n ősz e m b e rk e .”

H ajnóczy a m odori ev. egyház an y ak ö n y v e szerin t 1750. m ájus 3-án sz ü le te tt a T o ln a ­ m egyei M ajoson. A kivégzéskor te h á t 46-ik életévében v o lt. A „Series C ap tiv o ru m ” is 45 évesnek e m líti.

É le ttö rté n e té b ő l v iszo n t, m elyet egyik lesz á rm a z o ttja , dr. H ajnóczi R . Jó z se f í r t m e g , tu d ju k , hogy so k a t b eteg e sk ed ett. „T ü d ő lo b b an sokáig é le t és h a lá l k ö zö tt le b e g e tt” . . .m a jd

„súlyos term ész etű veselobja” szegezte hosszabb időre ágyhoz. T e h á t so k at d olgozott, k o rá n elvénült, beteges szervezetű em ber volt, am i igazolja a csontvázon v ég zett fe n ti m e g á lla p ítá ­ sokat.

A H ajnóczyról k észü lt egykorú festm ényre, am ely et K azinczy em lít, m ég nem sik e ­ r ü lt reá ak adnom , de a kivégzést és az ún. v é rta n ú fá t ábrázoló egykorú v izfestm én y en lá th a tó H ajnóczy-fej m egőrizte fejének és arcán ak n é h á n y jellegzetes sa já to ssá g á t, am ely ek a közös sír 2. sz. csontváza szem élyazonosságának m eg állap ításán ál szintén d ö n tő sú lly al esnek la tb a . Ily en ek az arckoponyához k ép est igen n a g y , széles, hosszú ag y koponya, erősen kidom borodó n y a k sz irtte l, a középm agas, in k á b b széles arc, az erősen kiálló állkapocsszög­

letek , a hom orú o rrh á t, m ely csak a vége felé tü n t e t fel gyenge d o m b o ru lato t s az erősen

(13)

7. ábra. a, H ajnóczy kop o n y ája; b , H a jn ó c z y lev ág o tt feje (egykorú vízfestm ény).

fi. ábra. Sigray a ty já n a k képe és Sigray koponyája.

(14)

m eg tö rt, előrehajló, széles állcsúcs, m ely fe le tt h a rá n t b a rá z d a lá th a tó : m ind az e m líte tt p rim itív képen, m ind a k o p o n y án jó l felism erhető s H ajn ó czy fe jé t és a rc á t a tö b b i h a t v é r­

ta n ú é tó l jó l m egkúlönböztethetővé teszi.

E ze k a la p já n teljesen kétségtelen, hogy a közös sír 2. sz. csontváza a kivég­

zett H a jn ó c zy Jó zseffel azonos.

A közös sír 3. és 4. sz. csontváza

A z e d d ig e lm o n d o tta k a la p já n e k é t c s o n tv á z b a n m á r c s a k a M a rtin o ­ v ic c sa l e g y n a p o n k iv é g z e tt és e lte m e te tt S z e n tm a r ja y Ferencről és L aczkovics Já n o sró l le h e t szó. H o g y m e ly ik c s o n tv á z k ié, a z t a k ö z ö ttü k tö b b fo n to s je lle g b ő l m e g á lla p íth a tó n a g y a n tro p o ló g ia i k ü lö n b s é g t e t t e egész b iz to s a n

e ld ö n th e tő v é .

L á s s u k m in d e n e k e lő tt a te s tm a g a s s á g o t. A 3. sz. c s o n tv á z h o ssza in s itu a le v á g o tt fej n é lk ü l 146 cm , m íg a 4. sz. c s o n tv á z é 158 cm v o lt. A k e ttő k ö z ö tt t e h á t 12 cm k ü lö n b s é g m u ta tk o z ik .

A k é t c so n tv á z te r m e tb e li k ü lö n b s é g é t s z e m b e tű n ő e n fe je z ik k i az alsó v é g ta g c s o n to k m é re te i is. A c o m b c so n t le g n a g y o b b h o ssz a u g y a n is a 3. sz.

c s o n tv á z n á l 418, ille tv e 420 m m , a 4 . sz. c s o n tv á z n á l p e d ig 4 8 9 , ille tv e 495 m m . A s íp c s o n t le g n a g y o b b h o ssz ú sá g a a 3. sz. c s o n tv á z n á l 344 m m , a 4. sz.

c s o n tv á z n á l 414, ille tv e 412 m m . T e h á t m in d k é t c s o n tn a k h o ssz ú sá g a te k in ­ te té b e n 70 — 75 m m k ü lö n b s é g m u ta tk o z ik a 4. sz. c s o n tv á z ja v á r a . A v é g ta g ­ c s o n to k m é re te i a la p já n s z á m ítv a a 3. sz. c s o n tv á z v a ló s z ín ű é le tb e li te s t- m a g a ssá g a 161 cm -re, a 4 . sz á m ú é p e d ig 174 c m -re te h e tő . A k é t c so n tv á z te r m e te k ö z ö tt t e h á t 13 cm k ü lö n b sé g á lla p íth a tó m e g , v a g y is az e g y ik (3. sz.) k isk o z e p e s, v a g y le g fe lje b b k ö zep es te r m e tű , a m á s o d ik (4. sz.) p e d ig h a t á ­ r o z o tta n m a g a s te r m e tű v o lt.

M ivel pedig Szirm ay A n tal a z t írja L aczkovicsról, hogy : „m ag as a lk a tú v o lt, jó l m eg­

te r m e tt te s tte l, ta g b a s z a k a d t, vitéz, szép arcú, hosszú fek ete h a jja l és b aju sszal, ragyogó fekete szem ekkel és m o z d u lataib an , já rá s á b a n és nézésében e lá ru lta , hogy m ag asab b ra v an h iv a tv a ” — és K azinczy sz e rin t is: „N övése b a jn o k i v o lt, já rá s a affectatio nélkül büszke, mint; a lélek, m ely benne la k o tt. R itk a em b er lá tta ő t P e stn e k u tc á in , ritk a asszony Bécsben, m időn a g á rd án ál volt, hogy a lá tá sá ra m egállani nem sz e re te tt v o ln a ” — n y ilv án v aló , hogy e leírások nem a 3. sz., h an em a 4. sz. cso n tv ázra illenek in k á b b .

S zen tm arjay te rm e té rő l az egykorú források sem m i h itelesebb a d a to t n em közölnek.

E gyedül Ka zin c zy em lékszik meg róla S zirm ay m u n k ájáh o z fű z ö tt „Jeg y zései” -ben, m ely szerint: „k ü lseje olyan v o lt, hogy a strázsán álló k a to n á k n em g yőzték csodálni ennek az A n to n iu sn ak szépségét; g y ö n y ö rű sugár te rm e t, az arc, m in t a b ara c k pirossága s délceg lélek ” . K azinczy e leírá sá b a n te h á t in k áb b a szépségen és délceg te s tta rtá s o n , m in t a te rm e t m agasságán van a hangsúly. H a S zen tm arjay feltűnően m agas te rm e tű le tt vo ln a, a z t bizonyára kiem elték v o ln a az egyk o rú források, úgy, m in t a z t L aczkovicsnál te tté k .

A te s tm a g a s s á g a d a ta i t e h á t m á r m a g u k b a n a z t v a ló s z ín ű s ítik , h o g y a közös sír 3. sz. c s o n tv á z a S z e n tm a r ja y F e re n c é , a 4. sz. p e d ig L aczk o v ics J á n o s é . K ü lö n b e n , h o g y L a c z k o v ic s J á n o s r a c s a k u g y a n je lle m z ő v o lt a szem ­ b e tű n ő e n m ag as te r m e t, k id e rü l a b b ó l is, h o g y K a z in c z y , a m ik o r J á n o s t e s t ­ v é ré t, L aczk o v ics L á s z ló t je lle m z i, k ie m e li, h o g y : „ n ö v é se . . .so k k a l a la ­ c s o n y a b b , m in t a m a z é ” ti. L a c z k o v ic s Já n o s é .

T o v á b b i, m ég fo n to s a b b a d a t o t s z o lg á lta t a k é t c s o n tv á z sze m é ly a z o n o s­

s á g á n a k m e g h a tá ro z á s á h o z a k o p o n y a v a r r a t a i n a k és a fo g a k n a k á lla p o ta . A közös sír 3. sz. c s o n tv á z á n a k k o p o n y á já n a sy n c h o n d ro s is sp h e n o ­ o c c ip ita lis u g y a n m á r e lc s o n to s o d o tt, a k o p o n y a összes v a r r a t a i a z o n b a n

(15)

m é g te lje s e n n y i t o t t a k , a m i a 30 é v a l a t t i é le tk o rra v a ll. E z t m e g e rő s íti a fo g a k á lla p o ta , a m e n n y ib e n m in d k é t f o g s o rb a n az összes fo g a k b e n t v a n n a k , n o h a ú g y a felső fo g so rb a n , m in t az alsó fo g s o rb a n m á r 3 — 3 fo g o n az o d v a so - d á s je le i m u ta tk o z n a k . V isz o n t a fo g a k rá g ó fe lü le te i m ég g y e n g é n k o p o tta k . F é r fik o p o n y á ró l lé v én szó, az arcu s s u p e rc ilia re s g y e n g e fe jle tts é g e is a f i a t a l k o r m e lle tt szól.

E z z e l s z e m b e n a közös sír 4. sz. c s o n tv á z á n a k k o p o n y á já n a k o s z o rú ­ v a r r a t ( s u tu r a co ro n alis) k ö zép ső h a r m a d a m á r erős f o r r a d á s b a n v a n . M ég

■8. ábra. a, S zen tm arjay kop o n y ája; b, S z e n tm a rja y arca (egykorú olajfestm ény).

e lő r e h a la d o tta b b az e lc so n to so d á s a n y ílv a r r a tb a n ( s u tu r a s a g itta lis ), m e ly ­ n e k m á r c sa k h á ts ó része n y i t o t t 2 — 3 c m h o s s z ú s á g b a n . A l a m b d a v a r r a t ( s u tu r a la m b d o id e a ) s z in té n a k ezd ő d ő sy n o s to s is n y o m a it m u t a t j a az a s te r io n tá jo n . A fo g a k u g y a n m in d k é t fo g so rb a n te lje s s z á m b a n m e g v a n n a k , r á g ó ­ fe lü le tü k a z o n b a n jó v a l k o p o tta b b , m in t a 3. sz. c s o n tv á z k o p o n y á já é . E z e k a la p já n v a ló s z ín ű é le tk o ra 4 0 —45 év kö zé te h e tő .

A m e g m a ra d t egykorú a d a to k S zen tm arjay ró l á lta lá b a n m in t f ia ta l em berről em lékez­

nek meg. P a u le r G yula szerin t: „S z e n tm a rja y F eren c m ég nagyon f ia ta l em ber v o lt.” — K a z in ­ czy is a z t ír ja róla, hogy „liliom fehérségű, rózsapirosságú, délceg já rá s ú , kinél P esten s B u d án nem igen v o lt szebb if jú ” . E leírással m egegyeznek az egykorú képek is. A „Series c a p tiv o ru m ” 28 évesnek em líti S z e n tm a rja y t. Laczkovics Já n o s ró l viszont tu d ju k , hogy 1754. ja n . 13-án S z e n tlő rin czk átán sz ü le te tt, te h á t a kivégzéskor 41 éves v olt.

M in d em e a d a to k k é ts é g te le n n é te s z ik , h o g y a k ö zö s sír 3. sz. c s o n tv á z a S ze n tm a rja y Ferenccel, a 4. sz. c s o n tv á z p e d ig Laczkovics J á n o ssa l a z o n o s.

A k o p o n y a és c so n tv á z egy éb je lle g e iv e l i t t h e ly sz ű k e m i a t t n e m fo g la l­

k o zo m , c s u p á n a z t e m líte m m eg , h o g y m in d k é t c s o n tv á z k o p o n y á ja a té r d e k

(16)

k ö z ö tt b o ly g a ta tla n h e ly z e tb e n fo g la lt h e ly e t s a 3. sz. c s o n tv á z k o p o n y á ja a l a t t az első ö t c sig o ly a, a tö rz s v é g é n p e d ig a V I — V I I . n y a k c s ig o ly a f e k ü d t a 4. sz. c s o n tv á z k o p o n y á ja a l a t t az első h a t n y a k c s ig o ly a f e k ü d t b o ly g a ta t- , la n íz ü lé sb e n , a tö rz s v é g é n p e d ig a V I I . n y a k c s ig o ly a fo g la lt h e ly e t.

E s z e r in t S z e n tm a rja y F e re n c e t az V . — V I., L a c z k o v ic s J á n o s t p e d ig a V I .—V I I . n y a k c s ig o ly a k ö z ö tt é r te a p a llo s v á g á s . E c sig o ly á k m in d e g y ik é n jó l lá t h a t ó k a p a llo sv á g á s á lta l o k o z o tt, e g y k o rú p a tin á v a l f e d e t t sim a v á g á s i n y o m o k is.

c) A z I . és I I . szá m ú egyes síro k csontvázai

M ár a síro k e lh ely ezéséb ő l n a g y v a ló sz ín ű sé g g e l a r r a k ö v e tk e z te th e t ü n k , h o g y az I . és I I . sz. egyes s ír b a n az 1795. jú n iu s 3 -á n e g y ü tt k iv é g z e tt Öz P á l és S zo la rc sik S á n d o r v é r ta n ú k c s o n tv á z a it k e ll k e re s n ü n k . E z t a f e lte v é s t m ég j o b b a n m e g e rő s íte tte az a té n y , h o g y a IV . sz. egyes s ír c s o n tv á z á b a n m in d e n k é ts é g e t k iz á ró a n s ik e rü lt M a rtin o v ic s I g n á c o t, a I I I . sz. k ö zö s s ír n ég y c s o n tv á z á b a n p e d ig a v e le e g y ü tt k iv é g z e tt n é g y ig a z g a tó t á r s á n a k : S ig ray J a k a b n a k , H a jn ó c z y Jó z s e fn e k , S z e n tm a r ja y F e re n c n e k és L a c z k o v ic s J á n o s n a k c s o n tv á z a it fe lis m e rn ü n k és h ite le s íte n ü n k .

K é rd é s m á r m o s t, h o g y v a n n a k -e o ly a n a n tro p o ló g ia i tá m p o n to k , le ír á ­ so k , m e ly e k a la p já n a k é t c s o n tv á z sz e m é ly a z o n o ssá g a p o n to s a b b a n m e g ­ h a tá r o z h a tó .

Az I . sz. sír c s o n tv á z a m in d ö s s z e á llítv a , m in d a v é g ta g c s o n to k m é r e te i­

b ő l s z á m ítv a 165 cm k ö rü li, t e h á t k ö zep es te r m e tű , ezzel sz e m b e n a I I . s z . sír c s o n tv á z a v a la m iv e l a la c s o n y a b b , 163 cm k ö rü li, t e h á t k isk ö z e p e s é le tb e li te r m e tr e v a ll.

Az egyk o rú források Szolarcsik S ándor te s tm a g a ssá g á t eg y általán nem em lítik , v aló . színüleg a z é rt, m e rt nem tű n t fel a közepesnél sem m ag asab b , sem alacsonyabb te rm e té v e l-

Öz P álró l viszont K azinczy F erenc a k övetkezőképpen em lékezik m eg: „ É n Ő zt 1793-ban lá tta m , n em n ag y te s tű , jó arcú , igen szerény em b er.” E bből valószínű, hogy Öz P ál v alam iv el alacsonyabb v o lt, m in t Szolarcsik S ándor s így a te r m e t a la p já n az I. sz. sír cso n tv ázáb an ink áb b Szolarcsik S á n d o rt, a II. sz. sír cso n tv ázáb an pedig in k á b b Öz P á lt g y a n íth a tju k .

U g y an ily en h a tá ro z a tla n o k az életk o ru k ra v o n atk o zó a d a to k is.

A z I . sz. sír k o p o n y á já n a k o sz o rú v a r r a t (s u t. co ro n a lis) m ég te lje s e n n y i t o t t , a n y ílv a r r a t (s u t. s a g itta lis ) h á ts ó h a r m a d á b a n az o b elio n tá j o n s a la m b d a v a r r a t (s u t. la m b d o id e a ) felső, la m b d a p o n t k ö rü li ré sz é b e n a z o n b a n m á r k e z d ő d ő v a rra te lc s o n to s o d á s n y o m a i é sz le lh e tő k . E z z e l sz e m b e n a fo g a k rá g ó fe lü le té n c sa k a fo g k ú p o k c sú c sa in é sz le lh e tő k ig e n g yenge k o p á s n y o m a i, o d v a s o d á s is c sa k a felső M j-en m u ta tk o z ik . É le tk o r a t e h á t 25 — 3d év k ö zé te h e tő .

A I I . sz. sír k o p o n y á já n v is z o n t a v a r r a to k m in d n y it o t t a k , e lle n b e n a fo g ak k ö z ü l a felső jo b b és b a l M, m á r é le tb e n k ih u llo tt s fo g m e d re ik fe lsz ív ó d ­ ta k . H iá n y z ik a felső fo g so rb ó l a jo b b in c isiv u s m ed ia lis is, h e ly é n h ézag ^ tre m a ) v a n . A fo g a k rá g ó fe lü le te i g y e n g é n k o p o tta k s az alsó M3-o n caries je le m u t a t ­ k o zik . T e h á t e k o p o n y a é le tk o ra is 25 — 30 é v kö zé te h e tő . A fo g ak h a s z n á lt - ság a a la p já n a z o n b a n ez a k o p o n y a m ég is v a la m iv e l id ő s e b b n e k lá ts z ik , m in t az e lő b b i. M e g e rő síti e z t a sz e m é re m c s o n t és a c s íp ő c so n ti ta r a j á lla p o ta , a m e n n y ib e n az első n él m ég é s z re v e h e tő k az e lc so n to so d á s n y o m a i.

A m i m á r m o s t S z o larcsik és Öz P á l é le tk o r á t ille ti, az a d a to k m e g le h e ­ tő s e n e lle n tm o n d ó k .

(17)

S zirm ay A n tal egykorú m u n k á já b a n , éppúgy m in t a M agyar H írm o n d ó , Szolarcsik S á n d o rt „2 0 éves sz ak álltalan if jú “ -n ak írja le. K azinczy sz e rin t azonban „20 és 30 k ö zö tt” vo lt.

A Series c a p tiv o ru m 22 évesnek m ondja, B ódy B arn a gönczi plébánostól n y e r t értesülésem sz e rin t S zolarcsik S ándor Gönczön sz ü le te tt 1766. m ájus 25-én. T e h á t a kivégzéskor 29 éves v o lt.

Őz P á l születésének pontos id e jé t nem ism erjü k . S zirm ay 25 évesnek m o n d ja . A Series c a p tiv o ru m szerint pedig 29 éves, te h á t a kivégzéskor 30 éves v o lt.

E zen a d ato k b ó l csupán a n n y it á lla p íth a tu n k m eg egészen b izto san , ho g y m in d k e ttő m ég f ia ta l em b er v o lt és hogy Öz P á l legalább egy évvel idősebb v o lt Szolarcsik S ándornál.

E n n e k a la p já n az é le tk o r a d a to k is a m e lle tt b iz o n y íta n a k , h o g y az I . sz. egyes sír c s o n tv á z a S z o larcsik S á n d o ré , a I I . sz. egyes sír c s o n tv á z a p e d ig Öz P álé le h e t.

V ég leg esen és te lje s b iz to n s á g g a l e ld ö n ti a z o n b a n a k é rd é s t a n y a k c s i­

g o ly á k h e ly z e te és á lla p o ta .

A z I . sz. sír c s o n tv á z á n a k k o p o n y á ja a té r d e k k ö z ö tt f e k ü d t s a l a tta e re d e ti íz ü lé s b e n az első ö t n y a k c s ig o ly a fo g la lt h e ly e t, m íg a tö r z s v é g é n a V I. és V I I . n y a k c s ig o ly á t ta lá lta m . A p a llo sv á g á s t e h á t az V .—V I. n y a k c s i­

g o ly a k ö z ö tt v á la s z to tta el a fe je t a tö r z s tő l. M in d k é t csig o ly á n jó l l á ts z o tta k az e re d e ti p a llo s v á g á s á lta l o k o z o tt és e g y k o rú p a tin á v a l f e d e tt s im a v á g á s i fe lü le te k . E z e k a sé rü lé se k a z o n b a n a V I. n y a k c s ig o ly á n lé n y e g e se n n a g y o b b t e r ü le te t fo g la ln a k el, m in t az V . n y a k c s ig o ly á n .

9. ábra. Öz P á l II— II I— IV . n yakcsigolyája pallosvágási nyom okkal.

(18)

A I I . sz. egyes sír c s o n tv á z á n a k tö rz s e a V I I . n y a k c s ig o ly a tö b b tö re d é ­ k é v e l v é g z ő d ö tt. A k o p o n y a p ed ig a lá b fe je k k ö z ö tt felfelé f o rd u lv a fe k ü d t, s r a j t a a felső h a t n y a k c s ig o ly a és a V I I . c sig o ly á n a k n a g y tö re d é k e fo g la lt h e ly e t. E c sig o ly á k o n a z o n b a n tö b b h e ly e n is l á ts z o tta k p allo s v á g á s i n y o m o k . T ü z e te s e b b v iz s g á la tta l m e g á lla p íth a tó v o lt, h o g y e c s o n tv á z n y a k á t k é t p a llo sv á g á s é r te . Az e g y ik a I I I . és IV . n y a k c s ig o ly á n o k o z o tt erő s sé rü lé se k e t, a m ásik p e d ig te lje se n á ts z e lte a V I I . n y a k c sig o ly a t e s t é t . N y ilv á n ez v o lt az a m á so d ik v á g á s , a m e ly a fe je t a tö r z s tő l te lje s e n e lv á la s z to tta .

M ivel p e d ig a k iv é g z é se k e g y ik le g h ite le se b b t a n ú j a , B ic sk e y S á n d o r fő sz o lg a b író , 1795. jú n iu s 3 -á n a V á rm e g y é h e z i n t é z e t t h iv a ta lo s je le n té s é b e n e z e k e t í r t a : ,,1 -ö r S z o la rc sik S á n d o rn a k , 2-or p e d ig Öz P á ln a k ; az e lső n ek egy v á g á s s a l, a m á s o d ik n a k p e d ig k é t v á g á s s a l a h ó h é r p a llo s a á lta l fe jő k v é t e t e t t ” se m m i k é ts é g n e m f é r h e t tö b b é a h h o z , h o g y az I . sz. egyes sír c s o n tv á z a v a ló ­ b a n Szolarcsik S á ndorral, a I I . sz. e g y es síré p e d ig a k é t p a llo s v á g á s s a l k iv é g ­ z e t t Öz P á lla l azonos.

E z z e l a m a g y a r J a k o b in u s o k h a m v a in a k első e x h u m á lá s a és t u d o ­ m á n y o s v iz s g á la ta 1914. jú liu s 1 5-én be is f e je z ő d ö tt A p e rre és k iv ég zésre v o n a tk o z ó la g a k k o r is m e r t t ö r té n e ti a d a to k a t, v a la m in t az á s a tá s t ö r t é ­ n e té t és a c s o n tv á z a k tu d o m á n y o s v iz s g á la tá t Gá r d o n y i Al b e r t fő v á ro si fő le v é ltá ro ssa l e g y ü tt í r t u k m eg s a F ő v á ro s T a n á c s a 19 1 9 -b en a lb u m s z e rű díszes m u n k á b a n k ia d ta .

d ) A M a g ya r J a k o b in u s o k m á so d ik exhu m á lá sa

A z t h ih e tte v o ln a az em b e r, h o g y ezek u t á n a v é r ta n ú k h a m v a i ö rö k n y u g o v ó ra is té r h e t t e k . A z o n b a n a k ö z b e jö tt p o litik a i e se m é n y e k m ia tt 12 é v ig k ü lö n tö lg y fa lá d ik á k b a z á r v a a F ő v á ro s i L e v é ltá r p á n c é lte rm é b e n k e lle tt v á r n io k , am íg 1926. au g . 1 8 -án sor k e r ü lh e te tt a rra , h o g y 6 ta g ú b i z o t t ­ ság je le n lé té b e n , s z in te tito k b a n , a K e re p e si te m e tő 412-es s ír b o ltjá b a n e lte ­ m e th e ttü k ő k e t. D e i t t is c sa k 1953. jú n iu s 27-ig p ih e n h e tte k , a m ik o r a G u m i­

g y á r a s z ó b a n forgó t e r ü l e t e t k iig é n y e lte . E k k o r a te m e tő ig a z g a tó s á g a a m á r erő sen k o r h a d t lá d ik á k b ó l a c s o n tv á z a k a t új lá d ik á k b a r a k a t t a s a z o k a t ú j r a s z á m o z ta tv á n , id e ig le n e s e n az ú j ra v a ta lo z ó m ö g ö tti r o m s ír b o ltb a n h e ly e z ­ t e t t e el.

M iv el a F ő v á ro s T a n á c s a a v é r ta n ú k h a m v a in a k v égleges s írb o ltb a v a ló e lh e ly e z ését és m é ltó e m lé k f e lá llítá s á t h a tá r o z ta el s m iv el a te te m e k t ö b b ­ szöri k ö ltö z te té s e , á t r a k á s a k ö v e tk e z té b e n , am i a n tro p o ló g u s s z a k é rtő je le n lé te n é lk ü l m e n t v ég b e, e lő f o r d u lh a to tt, h o g y egyes c s o n to k e lk e v e re d te k , a z o n ­ k ív ü l a c s o n to k és az a z o k a t ta r ta lm a z ó lá d ik á k a k r ip tá k n ed v esség e k ö v e t­

k e z té b e n ro n g á ló d ta k és k o r h a d ta k is, a M. T u d o m á n y o s A k a d é m ia T ö rté n e t- tu d o m á n y i I n té z e te ig a z g a tó s á g á n a k j a v a s la tá r a a F ő v á ro s T a n á c s á n a k V ég ­ r e h a jtó B iz o tts á g a 1959. sz e p t. 2 6 -á n ú jb ó l m e g b íz o tt, h o g y ,,a z egyes lá d á k ta r t a l m á n a k a t e m e té s t m egelőző tu d o m á n y o s a n tro p o ló g ia i e lle n ő rz é sét és a c s o n to k k o n z e r v á lá s á t” v ég ezzem el.

í g y k e r ü lt so r a M a g y a r J a k o b in u s o k h a m v a in a k m á s o d ik e x h u m á lá ­ sá ra , a 7 lá d ik a t a r t a l m á n a k tu d o m á n y o s m e g v iz s g á lá s á ra , sze m é ly a z o n o s­

s á g u k m e g h a tá r o z á s á r a és a c s o n tv á z a k t a r tó s ítá s á r a , a m e ly m u n k a 1959. o k t.

2 0 -tó l 1960. m á ju s 15-ig á lla n d ó fe lü g y e le te m m e lle tt az E m b e r ta n i I n t é z e t ­ b e n fo ly t.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A modellel kapcsolatban Dalkir (2005) felhívja a figyelmet arra, hogy a szerzők a tudás menedzselésének szervezeten alapuló ismeretelméleti modelljét alkották meg, azonban

Das österreichische Bundesheer und die österreichische Teilnahme an internationalen Einsätzen seit 1960, 37–43.. 4 Jelen írás szerzője egy hosszabb tanulmányt publikált

Az interjúkutatás során magyarországi (n=4), erdélyi (n=3) és vajdasági (n=4) óvodapedagógusokkal, illetve magyarországi (n=3), erdélyi (n=3) és vajdasági

Adandó alkalommal értesített, amikor szokásához híven, hosszabb-rövidebb időre kiszakadva a fővárosi forgatagból, a cívis városba jött Hoppál Mihály, hogy egyik

Ha e kór a szegycsontot támadja meg, a mozgás mindenekelőtt a mellső lábakkal korlátolt, (hasonló a rok- kantsághoz) ezután hosszabb vagy rövidebb időre, egy da-

Az utóbbi regények tém{ja az ide{lokból való ki{br{ndul{s, amihez elvezethet egy rendszer tov{bb m{r nem menthető negatívumainak felt{rul{sa (Csukovszkaja: Sorsz{ma

lehessen.) És így v{lt ez az eszme később – egyébként a marosvécsi íróközösség- nek vagy irodalmi parlamentnek, az Erdélyi Helikonnak szintúgy oszlopos tag- j{v{ v{ló

azt kérdezzük magunktól, hogyan kell " megtartan i a vasárn apot " , meg kell gon- dolnunk, mit is ünneplünk mi keresztények vasárna p.. Ezzel új korszakat nyitott : Els