Beszédek, a melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudomány-egyetem MDCCCXCVI-XCVII. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1896. évi október havi 4-én tartattak

Teljes szövegt

(1)

Á C Í A RÉG. SCIENT. UNIVERSITATIS CLAUDIOPOLITANÁE FRANCISCO-JOSEPHINAE ANNI MDCCCXCVI—XCVII.

A KOLOZSVÁRI M. K FERENCZ-JÓZSEF TUDOMÁNY-EGYETEM MDCCCXCVI—XCVII. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK

BEIKTATÁSA ÉS

A TANÉV MEGNYITÁSA ALKALMÁBÓL 1896. ÉVI OKTÓBER HÓ 4-én TARTATTAK.

FASCICULUS I.

I—II.

M E L Y E K

K O L O Z S V Á R ,

A J T A I K . A L T E R T M A G Y A R P O L G Á R K Ö N Y V N Y O M D Á J A . 1896.

(2)

I.

B E S Z É D ,

melylyel

Lindner Gusztáv

jogtudor, kir. tanácsos, h. ügyvéd, a magyar közjog, közigazgatási és pénzügyigazgatási jog ny. 1·. tariára, a II. alapvizsgálati bizottság el- nöke, a jogtudományi, államvizsgálati "és az államtudományi államvizs- gálati bizottság tagja, a jog- és államtudományi karnak az 1881—82-ik és 1895—96-ik tanévben dékánja és 1882—83. és 1896—97-ben pro-

dekánja, mint rector-helyettes

A TUDOMÁNY-EGYETEM KORMÁNYÁRÓL L E L É P E T T 1896 október 4-én.

(3)

^ à n 4

(4)

Mélyen tisztelt egyetemi közgyűlés!

A lejárt tanév, egyetemünk működésének 24-ik éve, melynek nyári szakában nemzetünk örömévé- nek államunk ezeréves fennállását magasztaló és dicsőítő fényes és lélekemelő ünnepélyei lefolytak, egyetemünk évkönyveiben is a jelentékenyebb és fon- tosabb eseményekben gazdagabbak közé fog szá- míttatni, mert keretébe O cs. és apóst. kir. Fel- sége legmagasabb ..-..megjelenése az egyetemen, a nagyméltóságú] ¿vallói·;,, és ' közoktatásügyi m. kir.

minister úrnak^'m'egtis'z.telŐ, látogatása, az uj egyet, központi épület '^használatba vétele, az egyetemi díszjelvények adományozása, egyetemi építkezések, szervezeti munkálatok és mindennemű közigfazgaz-

o o

gatási teendők teljesítése esik.

A tanév kezdetén átadá az egyel, hatóság a nagym. vallás- és közokt. minister úr meghagyása folytán a jogi kar által évek hosszú során át hasz- nált lyceumi helyiségeket az erdélyi róm. kathol.

status képviselőinek, s átvevé a vállalkozóktól a nagym. minister úr szakközegének közreműködése mellett az uj központi egyet, épület szinház-utczai szárnyát hivatalos használatba.

Jogosan fejezheté ki az 1895 sept. 15-kén hi- vataláról lelépett rector az egyetem őszinte örö- mét a fölött, hogy végre valahára akadémiai ün-

(5)

XIV.

nepélyeit a tudomány tekintélyének megfelelő saját otthonában ülheti meg.

1895 szeptbr. 22-én érte egyetemünket — megalapítása óta másodszor — azon ritka szerencse, hogy annak tanácsa 0 cs. és ap. kir. Felségét, leg- kegyelmesebb Királyunkat és Urunkat, állami kor- mányunk képviselői, az erdélyi részek hatósági kül- döttségei s a város összes polgári és katonai ha- tóságaival együtt a pályaudvaron hódolatteljes tisz- telettel fogadhassa s aztán Ő Felségénél a rector vezetése alatt tiszteleghessen.

' Most is épúgy mint j887-ben fogadá az egye- tem tanácsa Ő cs. és apóst. kir. Felségét az egye- temi épület kapuja előtt, honnan 0 Felsége Br.

Bánffy Dezső ministerelnök és Perczel Dezső .bel- ügyminiszter urak, 0 Nagyméltóságaik, Kolozs- megye méltóságos főispánja, Kolozsvár város nagy- ságos polgármestere és az egyetem intézeti főnö- kei kíséretében a feljáraton és folyosókon sorfalat képező egyetemi fiatalságnak folytonos lelkes él- jenzése közt az új épületet megtekinteni, a rector

kérésére legmagasabb nevét a jogi tanácstermébe letett egyetemi emlékkönyvbe beírni s az új egyet, épület e szárnyának sikerült fölépítése fölött leg- felsőbb megelégedésének kifejezést adni kegyes- kedett.

1895. november 3-kán ünnepié meg az er- délyi evang. reform, egyházkerület, hazánk helvét hitvallású kitűnőségei és válogatott közönség jelen- létében theologiai tanintézetének megnyitását, mely- ben az egyet, tanács is részt vett nemcsak azért>

mert e tanintézet rendes hallgatói a nmgú v. és

(6)

XIV.

k. o. ü. miniszter úrnak 1895 ápril 18-án 18936 sz. a. kelt m. rendelete alapján annyiban összeköt- tetésbe hozattak egyetemünk bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karával, a mennyiben féléveik teljes beszámítására való jogosultsággal rendes hallgatókul olykép iratkozhatnak be, hogy a ta- nulmányi, fegyelmi és leczkepénz szabályzat . 49

§-ától eltérőleg csak heti 1 0 óra hallgatására kö telezhetők s az egyetemi rendes hallgatókat meg- illető összes jogokban és kedvezményekben része- sedjenek, — az ösztöndíjak elnyerésére való jogo- sultság kivételével, — hanem azért is, hogy őszinte örömének kifejezést adjon egy hazai magasabb tan- intézet sikerűit megalapítása fölött.

Értesülve arról, hogy O Felsége 1895 okt.

12-én kelt 1. f. elhatározásával a legmagasabb ne- vét viselő kolozsvári tudomány-egyetemnek d í s z - j e l v é n y e k b e s z e r z é s é r e ötezer forintot leg- kegyelmesebben adományozni méltóztatott, az egye- tem tanácsa a rector magnificus vezetése alatt m.

é. november 3-kán Br. Bánffy Dezső ministerelnök úr és m. é. november 4-kén Dr. Wlassics Gyula v. és k. o. ü; minister úr ő Nagyméltóságaiknál tisz- telgett s az 1895 november 9 kén tartott ülésében a ministeri leiratot tudomásul véve, egyhangú ha- tározattal kimondta, „hogy addig is, mig a jelvé- nyek elkészülnek, és azok bemutatásával O cs. és ap. kir. Felségének a székes fővárosban személye- sen tolmácsolhatnák ezen kitüntető kegyének meg- nyilatkozásáért az egyetem legmélyebb hálás kö- szönetét, a díszjelvények adományozása czéljából tett magas előterjesztésekért úgy a ministerelnök

(7)

• 8

úr ő Excellentiájának, mint a nagyméltóságú val- lás és közokt. i miniszter úrnak az egyetem hódo- latteljes köszönete feliratilag fejeztessék ki.

As egyetem kösigasgatdsi teendői.

Az egyetem ügyei egyrészt elnökileg, másrészt 9 rendes és 22 rendkívüli ülésben intéztettek el.

Az elintézett ügydarabok száma 1762-re emel- kedett.

A rector és a kari dekánoknak évenkénti új- jáválasztása szükségképen maga után von bizonyos

ingadozást és nehézkességet az közigazg. ügyek el- intézésében, melyet mint az egyetemek önkormány- zatával és sajátságos szervezetével járó hátrányt tűrni kell addig, mig a közigazg. teendőket el'átó egyetemi közegek részletesebb és czélszerűbb tag- lalása a közigazg. ügyeknek gyorsabb és megfele- lőbb elintézési módját biztosítja.

A lejárt tanévben mindenféle rendkiv. közig, teendők voltak ellátandók, melyek nem minden év ben ismétlődnek s melyek főleg azért több mun- kát okoztak, mert a közoktatási kincstár érdekeit védelmező egyetemi hatóság kénytelen vala az új központi egyet, épület berendezését, valamint an- nak fűtési és világítási felszerelését mint szerződés ellenest kifogásolni s mert csak az utolsó időben s csak ismételt erélyes felszólalás után sikerűit, az egyet, hatóság a szerződésen alapuló követelései- nek a vállalkozókkal szemben legnagyobbrészt ér- vényt szerezni.

A rectori és jogkari dékáni hivatalnak, az egye- temi könyvtárnak és a quaesturának, valamint a gond-

(8)

XIV.

noki hivatalnak, a földrajzi és növénytani intézetek átköltöztetése, az egyetem régi épületében elhe- lyezett növénytani, ásványtani, természettani és ál- talános kór- és gyógyszerésztani intézeteknek a városi vízvezetékkel való összekapcsolása és meg- felelő vízvezetéki berendezéssel való ellátása, a köz- ponti épület csatornáinak a város csatorna-hálóza- tával való összeköttetése, tűzrendészed óvintézke- dések elrendelése és gyakorlati alkalmazása, a ki- állítási tárgyak és munkák előkészítése és teljesí- tése a rendes munka-menyiséget tetemesen szapo- rították, mely a rectori hivatal teendőinek gyak- rabban beállott helyettesítő ellátása folytán még bajosabban volt elintézhető, mint rendes körülmé- nyek közt.

A z egyetemi hatóság igyekezett a közigazg.

teendők gyors és megfelelő elintézésének megköny- nyítését elősegíteni e g y e t e m i á l l a n d ó b i z o t t s á g o k szervezésének javallása útján, melyek léte-

sítését a nagym. miniszter úr elismerésre méltó készséggel megengedni méltóztatott.

A z e g y e t , á l l a n d ó é p í t k e z é s i b i z o t t - s á g , melynek keletkezési oka voltaképen az egye- temi hatóság és a vállalkozók közt az új egyet, központi épület átadása alkalmával támadt egye- netlenségekre vezethető vissza, a nagym. mi- nister úr 1895 n o vb r . 21-én 62504 sz. a. kelt ren- delete alapján létesülvén, s z e r v e z e t i s z a b á l y - z a t a a nmgú miniszter úrnak 1896 ápril. 16-án 3842 sz. a. kelt m. rendeletével erősíttetett meg·.

A z építkezési bizottságban mindanégy kar 1 — 1 taggal van képviselve; azonfelül az építészeti hí-

(9)

IO

vatal főnöke is tagja a bizottságnak. Az elnöki te- endőket Dr. Davida Leo, ny. r. tanár, a jegyzői teendő- ket Ladits Nándor egyet, gondnok látja el.

A második a lejárt tanév alatt szervezett bi- zottság az e g y e t e m i á l l a n d ó t o r n a - v í v ó - b i - z o t t s á g , melyet a nmgú minister úr az egyet, tanács felterjesztésére 1896 márcz. 22-én 5 2 1 0 sz.

a. k. m. rendeletével az egyetemi torna-vivó-ügy észszerű kezelésének szakszerű ellenőrzése czéljából erősített meg.

Ezen bizottságban is képviselve van mindanégy k a r ; az elnöki teendőket Dr. Lindner ny. r. tanár teljesíti.

A harmadik egyet, állandó bizottság az e g y e t , á l l a n d ó g a z d á s z a t i b i z o t t s á g , melynek szervezeti szabályzata munka alatt van s mely hi- vatva lesz az egyetem gazdasági ügyeinek szabály- szerű elintézését gondosan előkészíteni s lehetőleg megkönnyíteni, nemkülönben működésével az egyet, hatóságot a közigazg. teendők ellátása tekinteté- ben tehermentesíteni.

A mult évben elintézett fontosabb szervezeti ügyekre vonatkozó, már 1895 május 27-én 2 7 9 0 1 sz. a. kibocsátott ministeri rendelet hozandó szóba mely a jog- és államtudományi államvizsgálatok új- jászervezését a két tudomány egyetem jog- és ál- lam tudom. kara véleményének bekérése mellet^

kilátásba helyezte, de még keresztül nem vitte.

Az 1895 május 18 án 1 1 6 5 8 sz. a. kelt mi- niszteri rendelet, mely a t a n á r i s u c c r e s c e n t i a nagy horderejű és az egész magyar tudományos életet átfogó kérdését felkarolta, ezen egyetemen

(10)

I I

szintén a lejárt tanév alatt nyert elintézést egy- részt s e m i n a r i u m i e l ő a d á s o k r e n d e s t a r - t á s á n a k e l r e n d e l é s e , másrészt k ü l f ö l d i u t a z á s i ö s z t ö n d í j a k a d o m á n y o z á s a útján, melylyel az ösztöndíjasnak azon kötelessége jár, hogy jelentést tegyen folytatott tanulmányairól s a végén szakmája köréből egy értekezést közöljen egy tudományos szaklapban.

A nmgú v. és k. o. minister úr 1895. novbr.

9-kén 5 7 3 1 6 sz. a. kelt magas rendelete útján ér- tesült az egyet, tanácsa arról, hogy a tanári fize- tések és lakbérek emelése iránti kérése ezúttal tel- jesíthetőnek nem találtatott.

Az egyet, tanácsnak a k é t t u d o m á n y e g y e - t e m t ö r z s fi z e t é s e i n e k e g y e n l ő s í t é s e t á r- g y á b a n f. é. szeptember elején a nmgú vallás- és közokt. ü., valamint a pénzügyminister úrhoz tett újabb felterjesztésére a nagym. v. és k. o. ü. minis- ter úr az 1897-ik évi állami költségvetési törvény- javaslatnak a képviselőház pénzügyi bizottsági ülé- sében végbement tárgyalása alkalmával kijelen- tette, hogy az 1 8 9 3 : 4. t.-cz. revisiója nélkül is rendezhető és rendezendő a kolozsvári egyetemi tanárok fizetése, kiemelve azt is, hogy eltévesztett közoktatási politika volna az, a mely az egyet, ta- nárok törzsfizetésében főváros és vidék szerint kü- lönbséget tenne és így az egyetemek közt foko- zatokat állapítana meg.

Hangsúlyozta végre a minister úr: Erős kul- turális érdek követeli az oly rendszer behozatalát, mely a törzsfizetés szempontjából nem állít fel fo- kozatokat a budapesti és kolozsvári, de bármely

(11)

12

ezentúl felállítandó egyetem között sem, határozot- tan megígérve, hogy a jövő évi költségvetés e visszásság fokozatos megszüntetéséről fog intézke- dést tartalmazni.

A nmgú miniszter úrnak a. n ő k t u d o m á - n y o s p á l y á r a b o c s á t á s a tárgyában 1895 decbr·

19-én 6 5 7 1 9 sz. a. kiadott úttörő rendelete tág körökben nagy megelégedést szült.

0 cs. és ap. kir. Felsége Bécsben 1895 n o vb r . 18-án kelt 1. f. elhatározása alapján a nőknek a bölcsészeti, orvosi és gyógyszerészeti pályákra való léphetésök czéljából — a felsőbb tanintézetekre leendő felvételre — a. mennyiben a szabályszerű feltételeknek megfelelnek — az illetékes felsőbb tanintézet meghallgatása alapján esetről-esetre en- gedély adassék és részükre, miután tanulmányaikat a fennálló szabályok értelmében sikerrel befejezték, a képesítő oklevél kiadassák.

Noha e rendelet határozott haladást jelent női oktatásunk területén, nagyobb és általánosabb gya- korlati befolyással a magasabb női oktatásra mind a mellett csak kellő számú leánygymnasiumok szer- vezése után fog birni.

A t a n á r o k i l l e t m é n y e i t m e g á l l a p í t ó s z a b á l y z a t , mely a nm. v. és k. o. minister úr

1896 május 9-én 20599 sz. a. kelt m. rendeleté- vel, a tudomány- és műegyetemi tanárok által ál- lami vagy kir. felsőbb és középtanintézeteknél el- töltött szolgálati éveknek az egyetemi (műegye- temi) tanári szolgálatba korpótlék szempontjából való beszámítása tárgyában kibocsáttatott, e g y s é - g e s a l a p o t t e r e m t e t t a k o r p ó t l é k o k b e -

(12)

*3

s z á m í t á s á r a n é z v e , melynek eddigi hiánya az egyes beszámítási eseteknek rendkívül eltérő elin- tézési módját vonta maga után.

A házi átalány kiegészítésére, az egyetemi gondnok és quaestor hivatalos működésére vonat- kozó alapelvek megállapítására, az egyetemi ala- pítványok tőkeösszegeinek és felgyülemlett kamat- ötszegeinek 4°/0-os koronajáradék kötvényekben való elhelyezésére, a berendezési és kiállítási szük- ségletek kiútalványozására vonatkozó rendeletek egyszerű felemlítésére szorítkozom.

E g y e t e m ü n k n e k t e r v e z e t t , d e m é g k e r e s z t ü l n e m v i t t é p í t k e z é s e i leginkább bizonyítanak a mellett, hogy még messze állunk összes-intézeteinknek teljes felszerelésétől.

Az egyetem részére törvényhozásilag megsza- vazott évi dotatio, mely 1872-ben csak 1 0 1 7 3 4 frtot tett ki, 1895-ben már 3 5 1 . 3 5 8 frtra emel- kedett.

A rendes dotation kívül a törvényhozás csak- nem minden évben szavazott meg rendkívüli össze- geket tanszékek és intézetek fölszerelésére, a könyv- tár hiányainak kiegészítésére . és egyet.' épületek emelésére, úgy hogy az egyetem alapítása óta meg- szavazott összegek már meghaladják a 7 millió fo- rintot, mely összegből körülbelől 51/2 millió frt a rendes évi kiadásokra, másfél millió frt pedig az építkezésekre s épület berendezésekre esik.

A központi épület beltorda utczai szárnyának f. é. tavaszán megkezdett építése már annyira haladt, hogy az épület födél alatt van és annak haszná- latba vehetése 1897 őszére biztosan remélhető.

(13)

u

A z o r s z á g o s K a r o l i n a k ó r h á z ú j é p ü - l e t é r e felhasználandó telek tekintetében a nm.

minister úr végérvényesen még nem határozott.

1895 decbr. 10-én 67934 sz. a. k. rendeletével ugyan leküldötte a nm. minister úr az országos Karolina kórház új épületére vonatkozó tervéket és költségvetést, valamint az alsó-szénutczai telep és gazdasági egyesület kertjére vonatkozó s a ma- gassági méreteket is feltüntető két kataszteri fel- vételt az egyet, tanácsnak, de az orvosi kar a kér- déses telkek helyszíni megvizsgáltatása után is 1896 junius i-én és 3-kán tartott üléseiben hozott egy-

hangú határozattal az alsó-szén-utczai telek mellett foglalt állást nem csak azért, mert e telek közel esik a városhoz s ennélfogva úgy a járó bétegek, mint a hallgatók részére könnyen hozzáférhető, ha- nem azért is, mert ott áll már az élet- és köz- egészségtani, a boncztani, a kórboncztáni és tör- vényszéki orvostani intézet, közvetlen szomszédsá- gában pedig — a múzeum kertben — a növény- tani, állattani és vegytani intézet.

A gazdasági egyesület kertjének választása el- len szólanak kedvezőtlen talajviszonyai, a többi or- voskari intézetek, s a központtól távol fekvése, a nagy laktanya zajos és zavaró szomszédsága, a kör- nyék kövezetlen útai s a vízvezeték berendezésé- vel járó nagyobb nehézségek s így remélhető, hogy az orvosi kar véleménye a kórházi építkezési hely kiválasztásánál számba fog vétetni.

A központi egyet, épületnek középső része ta- lán csak a jövő évszáz kezdetén lesz használatba vehető, mert az epítkezési költségek megszavazása

(14)

t$

fisak évi részletekben fog megtörténni; de aiiriál biztosabban remélhető, h o g y a z e g y e t e m n e k ú j k ö n y v t á r é p ü l e t e e l ő b b e l k é s z ü l , melyre Kolozsvár sz. kir. városának képviselő testülete a város tulajdonát képező, a bel- s kültorda-utcza sar-

kán fekvő u. n. kőfaragó telket ingyen felajánlott, mely értékes ajándékért az egyet, tanács a város tanácsának és képviselő testületének átiratilag őszinte köszönetet nyilvánított.

AB egyetem tanári és tanítói ssemélysete a lejárt tanév téli szakában: ' 45 rendes, 6 czímz. ny. rendkivűli, 9 magánta- nár, 3 magántanító s 1 előadóból állott. .

Nyári szakában :

43 rendes, 6 czímz, ny. rendkivűli, 10 magán- tanár, 4. magántanító s 1 előadó működött.

A tanári kar a lejárt tanév alatt a következő tanárokkal szaporodott :

O Felsége 1895 jul. 12-kén kelt 1. f. elhatá- rozásával .

Dr. H a r a s z t i Gyula állami főreáliskolai ren- des tanár a franczia nyelv és irodalom tanszékére rendes tanárrá;

Dr. C s e n g e r y János bpesti tanárképző in- tézeti gyakorló főgymnasiumi rendes és egyetemi magántanár a classica philologia nyilv. rend. ta- nárává·;

0 Felsége 1896 január 29-én Bécsben kelt 1.' f. elhatározásával

B ö h m Károly budapesti ág. ev. főgymna- siumi igazgató a nyugalomba lépett dr. Szász Béla ny. r.

(15)

t ő

tanár helyébe a bölcsészet nyilv. rend. tanárává ne- veztetett ki;

Dr. K e n y e r e s Balázs a törvényszéki orvos-

tan nyilv. rendkiv. tanára, ' Dr. B u d a y Kálmán a kórboncz- és kórszö-

N

vettan helyettes tanára és dr. V a j d a Gyula a magyar művelődés történet nyilv. rendkívüli ta- nára ugyanazon tanszékek rendes tanáraivá nevez- tettek ki.

Ha. őszinte örömmel üdvözlöm egyrészt egye- temünk kötelékébe fölvett, illetőleg előléptetett e jeles szakférfiakat, másrészt mindnyájunk mélyen átérzett fájdalmának kell kifejezést adnom/két mun- kás érdemteljes tagtársnak gyászos elhunyta fölött.

Dr. R ó z s a h e g y i Aladárnak, a közegészség- tan, orvosi rendészet és állatjárványtan 1883 óta alkalmazott ny. r. tanárának 1896 január 27-én be- következett halála nem jött váratlanul, mert álla- pota már huzamosb idő óta reménytelen volt.

A z elhunyt, kinek korai sírba szállását mé- lyen fájlaljuk, alapos közegészségtani ismereteit az egyetem és a város érdekében értékesítette, jóté- konyczélú egyesületek kebelében és különösen, mint a vörös kereszt-egylet alelnöke élénk, közhasznú te- vékenységet fejtett ki.

Igazán megdöbbentően hatott tanártársaira és barátaira dr. K a n i t z Ágost, a math. term. t. kar ny. r. tanárának és e. i. dékánjának 1896 jul. 12-én villámcsapásként bekövetkezett hirtelen elhalálo- zása, ki az 1896 május 29-én tartott pályadíjosztó- közgyűlésen oly rendkívül érdekesen és élénken értekezett a „ N ö v é n y i s m e r e t é s n ö v é n y t u -

(16)

d o m á n y r ó l h a z á n k b a n a l e g r é g i b b i d ő k - t ő l n a p j a i n k i g . "

Egyetemünk e két fáradhatlan, tudományukat gondosan művelt munkás tagjának emlékét tiszte- letben fogja tartani.

Sit Vobis terra levis!

A mult tanévben a tanári kar tagjait ért ki- t ü n t e t é s e k b ő l a következőket emelem ki:

Dr. Kuncz Ignácz ny. r. jogtanár a m. tud.

akadémia lev. tagjává választatott meg,

Dr. Békésy Károly czímz. ny. rkiv. tanárrá ne- veztetett ki,

Dr. Brandt József ny. r. orvostanár Ő cs. és ap. k.. Felségétől a III osztályú vaskorona-rend ado- mányozásával lett kitűntetve,

- Dr. Finály Henrik bölcs, kari ny. r. tanárnak a magyar nemesség adományoztatott.

Érettségi vizsgálatokra küldettek ki kormány képviselőkűl: Dr. Finály Henrik, dr. Schilling L a - jos, dr. Szádeczky Lajos, dr. Schneller István, dr.

Csengery János, dr. Böhm Károly, és dr. Moldován Gergely ny. r. tanárok. " .

Dr. Márki Sándor ny. r. tanárt a m. k. bel- ügyministerium 30736/I 1896 sz. a. kinevezte a magyarországi helynevek egységes törzskönyvének létesített vegyes bizottság .tagjává,

1896 márcz. 26-án grf. Béldi Ákos főispán kine- vezte. Kolozsvár sz. k. város tiszteletbeli tanácsosává,

1896 szeptbr. 5 — 6-án az egyet, tanács meg- bízásából Hunyad vármegyének a Vulkáni és Vas- kapui hágóknál rendezett millennaris ünnepén az egyetemet képviselte.

(17)

I&

A tanárok irodalmi működését a XVII. sz. melléklet tünteti fel.

Magántanári képesítések:

a) a jogi karban :

Dr. F i n k e y Ferencz sárospataki jogakad. ta- nárnak a b ü n t e t ő j o g b ó l é s p e r t a n b ó l meg- szerzett magántanári képesítése a nagym. v. és k.

o. minister úrnak 1896 junius 8-án 28874 sz- a· kelt. m. rendeletével erősíttetett meg;

b) az orvosi karban: . ° Dr. G e n e r s i c h Gusztáv a g y e r m e k g y ó -

g y á s z a tb ó 1 magántanári képesítést nyert a nagym.

minister úrnak 1896 május 11-én 24540 sz. a. kelt

rendelete alapján; . dr. A k o n c z Károly a s z ü l e t é s z e t i és

n ő g y ó g y á s z a t i p r o p a e d e u t i k á b ó l magán- tanári képesítést nyert a nagym. minister úrnak

1 89Ójulius 3 i-én 4 1 9 8 2 sz. a. kelt rendelete alapján ; c) a bölcsészet-, nyelv- és történettud. karban:

Dr. F e r e n c z i Zoltán czimz. ny. rendkiv. ta- nár a nagym. minister úrnak 1895 decbr. 30-án 7 0 1 4 2 sz. a. kelt rendelete alapján, j o g o s í t - v á n y t n y e r t a m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t e g é s z k ö r é r e k i t e r j e s z t h e t ő e l ő a d á s o k t a r t á s á r a ;

d) a mathem. term. tudományi karban:

Dr. R u z i t s k a Béla vegytani tanársegéd ma- gántanári képesítést nyert az alkalmazott analy- tikai chemiából a nm. min. úrnak 1896 julius 29-én 41 103 sz. a. kelt rendelete alapján.

T a n á r s e g é d i t e e n d ő k ellátásával bízatott meg 1895 ok*· i-jétől kezdve S z t á n e s e k Zoltán

(18)

az ásványtani tanszéknél s dr. Bálint Sándor az ál- lattani tanszéknél a kisebb tanársegédi illetmények kiútalványozása mellett. -

Vegyésznövendékké M a r k o v i t s Miksa má- sodéves gyógyszerésznövendék választatott 1895 szept, 1 -tői kezdve egy évre; 300 frtos vegyész- növendéki ösztöndíja a nm. minister úrnak 63670/895 számú rendeletével kiútalványoztatott.

Az országos középiskolai tanárvizsgáló bizott- ság és középiskolai tanárképző intézet 1S95/6-ik évi működésének eredményeit a XIII. melléklet;

a vizsgálatokat a X I V . melléklet, és

a tanári oklevelet nyertek neveit a X V . melléklet tűnteti fel.

A tanárképző intézetnek volt a tanév végén összesen 19 tanszéke, a melyekből egyik (az ás- ványtani) helyettessel láttatott el.

Újonnan szervezt'etett a Il-ik félévben a f r a n - c z i a n y e l v é s z e t i é s i r o d a l m i g y a k o r l a - t o k t a n s z é k e , de egyelőre tiszteletdíj nélkül.

Az egyetemi könyvtár,

melynek az uj központi épületben történt át- költöztetése hat heti munkát és körülbelől 1800

frtnyi költséget vett igénybe, a tanév végén könyv- tár igazgatót és könyvtárőrt nyert.

A z e g y e t , k ö n y v t á r i g a z g a t ó j á v á Ő Felsége Ischlben fi. é. jul. 13-án kelt 1. f. elhatáro- zásával dr. Ferenczi Zoltán cz. ny. rendk. egyet.

tanárt a Vl-ik fizetési osztályba sorolással és az 2»

(19)

XIV.

ezen osztály második fokozatának megfelő illetmé- nyekkel 1. k. kinevezni méltóztatott.

Laínzban f. é. május 25-én kelt 1. f. elhatáro- zásával 0 Felsége dr. Gyalui F a r k a s könyvtártiszt- nek az egyet, könyvtárőni czímet és jelleget ado-

mányozni kegyeskedett. . A könyvtár évi 6000 frtos rendes dotatiot

kap, melyben, a , n é g y kar 4 egyenlő rész szerint osztozkodik; a dotatiohoz járul m é g a hallgatók könyvtár- és beiratási illetéke, mely jelenleg körül- belől 1000 frtra tehető.

Évről-évre mindinkább tűnik ki a r e n d e s könyv- tári dotatio elégtelensége, melynek nagy részét a foly- ton szaporodó folyóiratok előfizetési díjai emész-

tik föl. ' E bajon csak némileg segíthettek az itt-ott

engedélyezett rendkívüli könyvtári dotatiok, melyek legutolsója 5000 írtból állott s részben még elszá-N molás alatt van, mert csak a jogkari dékánnak ada- t o t t m e g eddig a szabályszerű felmentvény az ál- tala elszámolt összegre nézve a ' nagym. minister úrnak 1896 junius 10-kén 2 3 3 4 1 sz. a. k. rende- letével.

Az e g y e t , k ö n y v t á r a könyvtárigazgató- nak 1896 aug. 24-én tett hivatalos jelentése sze- rint a lejárt tanév alatt g y a r a p o d o t t 2030 kötet- tel és 1460 külön kezelt a p r ó b b nyomtátványnyal, összesen 3490 darabbal. Hozzáadva ezen gyarapo- d á s t a múlt évben kimutatott 3 7 0 1 4 kötet- és tér- képhez, jelenleg az egyet, könyvtár 39044 kötet- és térképből ál); a doktori dissertatiók száma az idén 1 2 7 0 3- r a szaporodott.

(20)

2 1

Ezekhez járulnak még a b p e s t i e g y e t e m i k ö n y v t á r n a k á t v e t t d u p l u m a i , melyek ösz- szesen 3 3 7 4 műből állanak.

A könyvtár o l v a s ó - t e r m é b e n megfordult tíz hónap alatt 5988 olvasó. Legélénkebb volt a könyvtár látogatása márczius havában.

Kivétetett az olvasó-teremben való használatra 3 9 1 1 mű 5265 kötetben és füzetben, házi haszná-/ _ latra 1446 mű 2 5 3 0 kötet- és fűzetben, összesen

5357

mű 7796 kötet- és fűzetben. . t

. A z e g y e t e m i h a l l g a t ó s á g n a k lassan bár, de folyton emelkedő s z á m a , a lejárt tanévben a legmagasabb volt. az egyetem fennállása óta, mert a téli félévben 702 és a nyári félévben 643 hall- gató látogatta az egyetem előadásait. . .

A hallgatók számának a nyári félévben bekö- vetkezett apadása, úgy. látszik, némileg összefügg a fővárosi egyetemnek a millennium évében na- gyobbodott látogatottságával. .

A z 1895/6-iki tanévben működött tanerők lét- számát, a hirdetett előadásokat, az egyetemi hall- gatóságot, s tagjainak minőségét és vallását, a ki- állított ' távozási és végbizonyítványokat, a tandíj- mentesség engedélyezését, az ösztöndíj-, szorgalom- pálya- és jutalomdíjakat, a megtartott vizsgálato- kat és szigorlatokat, a kiállított doktor^ okleveleket, a dologi és személyi kiadásokat az egyetemi ala- pítványokat és egyleti tőkéket, a ^középiskolai ta- nárvizsgáló bizottság és k ö z é p ^ p l a i tanár képző intézetnek m. é: működését és az. egyet, könyvtár használását az I — X V I c. alatt mellékelt kimutatá- sok tűntetik fel.

(21)

XIV.

A z egyetemi hallgatóság magaviselete általá- ban véve az akadémiai szabályoknak megfelelő vala.

E g y esetben fegyelmi vizsgálat alapján hozott fe- gyelmi ítélet folytán több egyetemi hallgató a fe- gyelmi szabályzat 83-ik §-ában foglalt kihágás miatt az egyetemi tanács szine előtt megrovatott.

A lejárt tanévben is a halál több reménytel- j e s ifjút ragadott el körünkből, nevezetesen: Ko- vács Kálmán, Gál Ádám és Pothorszky József jog- hallgatókat, valamint Rézler Jenő jogszigorlót, Riesen- berger L a j o s orvosszigorlót és Ferenczi Sándor gyógyszerészettan hallgatót.

Arnica tellus ut des hospitium ossibus!

Az e g y e t e m i a l a p í t v á n y o k tőkéje ösz·

szesen 4 1 4 6 4 frt 61 krt tesz ki.

A joghallgatók, orvostanhallgatók, középisko- lai tanárjelöltek és gyógyszerésznövendékek segély- egyleteinek tőkéje összesen 3 0 0 1 9 frt 75 krbóláll.

Hozzájárul a kolozsvári mensa académica (diák- asztal) tőkéje 7507 frt 84 krral, mely összeg a jótékonyczélú államsorsjáték idei nyerességéből Ő cs. és ap. kir. Felsége 1. f. elhatározása alapján nevezetes összeggel fog szaporíttatni.

Igen kellemes kötelességet teljesítek akkor, mikor az egyetemi hatóság és fiatalság nevében hálás köszönetet mondok a kolozsvári diák-asztal humánus czéljait előmozdító nemeslelkű adakozók- nak, nevezetesen:

Az államtudományok tiszteletbeli doktorának, nagyságos H e g e d ű s Sándor úrnak, Kolozsvár sz.

k. városa országgyűlési képviselőjének (i000) e z e r - f o r i n t o s nagylelkű adományáért;

(22)

• 23 í* '

κ

A z államtudományok tiszteletbeli doktorának, nagyságos Körösi József úrnak, a székes fővárosi statisztikai hivatal igazgatójának (250) kétszázötven forintnyi adományáért;

A z első magyar általános biztosító társaság- nak (50) ötven forintnyi adományáért.

Legyen végre szabad, az egyetem nevében hálás köszönetet is mondanom néhai S z a c s v á y Sándorné s z ü l e t e t t b á r ó W e s se 1 é η y i J o ζ e- fi η nemes gondolkozású úrhölgynek áldást terjesztő bőkezűségeért, melylyel számos közhasznú intézet között a kolozsvári diák-asztalnak is (5000) ötezer forintot végrendeletileg hagyományozott.

A l e g e l s ő p r o m o t i o s u b a u s p i c i i s R e -

//

g i s, mely Ο cs. és ap. kir. Felsége 1895 novbr.

9-én Bécsben kelt 1. f. elhatározása alapján 1896 . márczius l-jén a városi vigadó nagy termében Ο Felsége személynökének Nmgú Dr. W l a s s i c s Gyula v. és k. o. ü. m. kir. miniszter úrnak és a város egész intelligentiájának részvetele mellett aka- démiai ünnepély méltóságának megfelelő módon és mintaszerű rendben lefolyt, s melynél F i l e p Gyula orvosszigorló az orvostudományok doktorává avattatott, a résztvevők teljes megelégedésével ta- lálkozott.

A z egész felavatási ünnepély gondos előké- szítésének és fényes lefolyásának részletes leírása, melyre különben két tanácstag vállalkozott, beszá- molóm körén kivűl esik s így megelégedhetem an- nak kiemelésével, hogy az ünnepély mindenben a szabályzat határozatai szerint megtartatott; de más- részt mulasztás jogosult vádjának vélném kitenni

(23)

XIV.

magamat, ha beszámolómba nem venném fel szó szerint az elnöklő prorektor beszédjeit s 0 Felsége nmgú személynőkének mélyértelmű és lendülettel- j e s szónoklatát:

A z egyetemi tanácsnak Kolozsvár előkelőségei által teljesen megtöltött díszes terembe történt be- vonulása és elhelyezkedése után dr. Meltzl Hugó elnöklő prorektor a következő beszéddel nyitotta

meg a díszülést: ' ö

Nagytekintetű Gyülekezet!

Tekintetes Egyetemi Tanács!

Midőn van szerencsém megnyitni a mai nyil- vános díszgyűlést, mely legelső a maga nemében az Ő Felsége legmagasabb nevét viselő egyete- men, alig találhatok méltóbb szót hozzá, az ősrégi academicus üdvözletnél: Q. F. B. F. Q. S ! (Quod felix bonum faustumqué sit!), mely egyformán szól a magas Sénatusnak, valamint Filep Gyula orvos - jelölt úrnak, a kit ezennel köszöntök; de minde-

nekelőtte az Alma Mater Francisco-Josephina e dí- szes vendégkoszorujának. É s most. legyen szabad felkérni az orvosi kar e. i. nagyságos dekánját dr.

Udránszky László mélyen tisztelt kartárs urat, hogy méltóztassék tanácsunk elé terjeszteni a mai pro- motio sub auspiciis ügyét.

Ennek megtörténte és a kir. Felség nmgu kép- viselőjének előirt fogadtatása után elnöklő prorek- tor a Felség személynőkét a következő ünnepélyes beszéddel üdvözölte:

(24)

' Nagyméltóságú Királyi Képviselő Úr!

Kegyelmes Urunk!

Midőn Excellentiád mint Felséges Urunk és Királyunk legmagasabb Személyének képviselője a zord tél végén kegyeskedett e bérezés hazarészben megjelenni a sub auspiciis Regis legelőször tar- tandó ünnepélyes felavatásra, jól esik nemcsak az Alma Maternek, hanem az egész díszes gyülekezet- nek,', hogy alattvalói hódolattal adózhatik Ő cs. és ap. kir. Felségének, hálás tisztelettel üdvözölve a magyar kir. szent Majestas képviselőjét.

É s midőn legkivált az egyetemre nézve szol- gál kétszeresen is jó ómennek, hogy az erdélyi ré- szek ez ünnepélyes alkalomból a Felség legmaga- sabb Személye képviseletének épen Excellentiád szeretve tisztelt magas személyében örvendhetnek, mint a kinek erős kezére van bizva a magyar egy- ház és iskola felvirágzása, kegyeskedjék megengedni Excellentiád, hogy kezdetét vehesse a tulajdonké- peni ünnepély.

A z egyet, tanács a beszéd végeztével újra he- lyet foglalván, jelölt a királyi képviselő előtt állva és meghajlás után olvasva a következőket mondja:

. Nagyméltóságú királyi képviselő Ú r ! A legmélyebb hódolattal járulok Nagyméltósá- god, mint Felséges Urunk és Királyunk legmaga- sabb Személyének képviselője elé. Meghatott lel- kemben soha nem enyésző hálával köszönöm a ke- gyet, hogy Uram és Királyom engem a mai kitün- tetésre méltat. Örömtől magasztosában, igaz szív-

(25)

XIV.

bői fogadom köszönetem zálogaként, hogy teljes életemben mindig minden törekvésemet, mint hű alattvaló Királyom szolgálatára, szeretett hazám ja- vára és dicsőségére fogom szentelni.

o o

Miután a jelölt doktorrá avattatott és doktori oklevelét átvette, Nagyméltóságú Doktor W l a s - s i c s Gyula Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. Mi-* f "

nister Ur, mint 0 császári és Apostoli Királyi Fel- ségének Képviselője a gyűrű átadása alkalmával a következő beszédet m o n d o t t a :

Az Ő Császári és Apostoli Királyi Felsége legmagasabb nevét viselő Ferencz József tudomány- egyetem polgárai között Ön az első, ki abban a fölemelő és az egész életére kiható kitüntetésben részesül, hogy a kora ifjúságától odaadó ügybuz- galommal kifejtett szellemi munkásságát és tanév- ről-tanévre elért sikerét Urunk Királyunk méltónak tartotta arra, hogy tudorrá avatása alkalmából leg- magasabb Személyét képviseltesse.

A „sub auspiciis Regis" tudorrá avatás ez ün- nepén, midőn a leggondosabb fejedelem uralkodói bölcsessége és királyi szíve lebeg fölöttünk, vigyük mindenekelőtt szivünk, lelkűnk legmelegebb érzései- vel hódolatteljes hálánkat a trón elé, s köszönjük meg, Ön a kitűntetett, én a képviselő és az egész ünneplő közönség a királyi kegy ez újabb megnyi- latkozását.

És különösen itt, a dicsőségesen uralkodó király nevét viselő egyetem magasztos ünnepén, midőn Ő Felsége fejedelmi ajándékát vagyok hivatva át- nyújtani, érezzük át, a mi minden hű magyar szí- vében él és a mi igazán a nemzetnek köztudata

(26)

XIV.

gyökeréig ható élő lelkiismeretévé vált, hogy az ezredév nagy nemzeti ünnepére e sok megpróbál- tatáson keresztül ment hazának nincs nagyobb áldása, becsesebb ajándéka, mint a mi hőn szeretett Kirá- lyunk az ő íejedelmi erényeivel.

Ő nemcsak a magyar alkotmánynak legfőbb őre és az alkotmány biztosítékainak legrendíthetet- lenebb oszlopa, de a magyar nemzet fentartó ere- jének és hatalmának, az eszmékben és eszmények- ben egységes magyar nemzeti kulturának fejedelmi apostola.

. A királyi tettek egész sorozata nyilvánítja, hogy a nemzet nagyságának, jövő fejlődésének és felvirágzásának legfőbb biztosítékát a nemzet köz- művelődésében látja.

A tudorrá avatás ez intézményének megte- remtésével minden beszédnél ékesebb királyi tett- ben szól nemzetünkhez.

Nézzétek — szól a királyi tett a magyar tár- sadalomhoz — én fejedelmi gondjaim között, tró- nomról méltónak tartom, hogy figyelemmel kisér- jem a haza legdúsabb termést ígérő virágait és ápolom őket, hogy a magyar hazának gyümölcsöz- zenek. Felkeresem már a tanuló szobákban, a te- hetség, szorgalom, a példás akaraterő kivívta igaz érdemet, melyet sem születés, sem rang, sem ille- téktelén befolyás meg nem szerezhet és átnyújtom a tiszta érdemnek a legszebb pályabért.

Jutalmazom az ifjúkor munkásságát és kötele- zem a remény beváltására, mert e csillogó drágakő nemcsak kitüntet, de kötelez. E drágakőről nem- csak e szó ragyog le: jutalom, de mellette még

(27)

XIV.

nagyobb arányokban emelkedik ki a másik jelige:

kötelesség É s ennek hű teljesítéséből közös anyánk, a hazára száll az áldás. így beszél a királyi tett a magyar társadalomhoz. .

/

E s én kérdem: a magyar társadalom öntudata, lelkiismerete mit szól e királyi tettel szemben ? Teljesíti-e kötelességét? Beviszi-e komoly, mély, igazi érdeklődését a tantermekbe, és mit tett az ifjúság között a szellemi verseny fokozására, mit a kiválók kitüntetésére? Tépelődhet, elmerenghet ezen egy kissé a magyar társadalom lélektana. Különö- sen meggondolhatja, hogy a díjkiosztások Anglia és Francziaország társadalmában országos eseményt képeznek. A z angol gazdag ember ritkán mulasztja el, hogy végrendeletében ne tűzzön ki díjakat az egyetemeken. A versenyek hatása hatalmas. Pasteur életének leírásában olvasom, hogy első versenyén a 14-ik helyre jutott. E g y évig nem mutatkozott.

Tanulmányába mélyedt és mikor az új versenyen a negyedik helyre jutott, lépett az Ecole normálé ba.

Anglia két vezérférfia: Salisbury : és Gladstone számos egyetemi díjban r é s z e s ü l t . . . de nem foly-

tatom. ' Én csak kérve-kérem a magyar társadalmat,

értse meg és vésse szívébe a királyi tett. szózatát.

Vonja le a tanulságot. A mi socialis életünk ér- deklődése a kizárólagosság hibájában szenved. Van- nak nagy tudósaink, íróink, művészeink és van tudományos írói és művészi életünk is, de a tár- sadalmi élet egész' szellemi érdeklődését a politika és itt is a napi politika múló tüneményei emésztik fel, úgy, hogy komoly, mély, igazi érdeklődés a

(28)

XIV.

magyar socialis életben a szellemi élet más nyilvá- nulásai iránt nem is jelentkezik.

Pedig az összetartó, a kibékítő, a fölemelő, a lélek harmóniáját, a kölcsönös méltánylást és be- csülést biztosító, a nemzet igazi idealjai felé vezető

elemek a napi politika izzó kohójának körén kivűl állanak. A politikai érdeklődés kizárólagossága a magyar társadalmi élet nagy hibája. ·

Ezen segítenünk kell és segítünk is. Fordítsuk tekintetünket a trón felé. Szeretett királyunk ama fejedéimi tettére, hogy a „sub auspiciis Regis" in- tézményét megteremtette — nem válaszolhat szeb- - ben a magyar társadalom, mintha követve uralko- dójának dicső példáját, beviszi komoly, 'mély érdeklődését a tantermekbe. Az ifjúság nemes versenyét kiki a maga módja és eszközei szerint mozdítsa elő. Odaadó figyelemmel kisérje, meleg érdeklődéssel vizsgálja: kik. lesznek hivatva majdan a nemzetet vezetni, a nemzet intelligentiájának feladatát betölteni.

így a magyar társadalom kivetkőzik fokoza- tosan egyoldalúságának békóiból. Lassankint a szellemi élet minden nyilvánulásához érdekkel tapad és boldogabb lesz, harmonikusabb lesz a világnézlet, melyben ítéljük a jelent és látjuk a jövőt.

• Tevékeny munkatársa lehet a magyar társa- dalom a tanári kar oktatásának és nevelésének és jóltevője a nemzet legnagyobb kincsének — a haza

ifjúságának. ' - . Ezen jnkább megérintett, mint. kifejtett gon-

dolatkör váljék termékeny erővé és a fejedelmi tett adjon új irányt a magyar társadalom szellemi

(29)

3Q

tartalmának és igazi mély érdeklődésének. Oldozza fel az egyoldalúság lenyűgöző kötelékéből.

Ily gondolatok hatása alatt intézem Önhöz kérelmemet: Teljesítse az életben férfias öntudattal a mai kitüntetéstől, a fejedelmi ajándéktól elvá- laszthatlan komoly kötelességét és szolgáljon egész életén át nemzetem ifjúságának példányképűi és kitüntetése buzdítson sokat-sokat a folytonos ko-

moly munkára. :

Jelölt a királyi képviselő beszédjének be- végezte után a gyűrűt átvévén, a rector mag- nificus a következő szavakban kívánt neki sze- rencsét:

A legjobb szerencsekivánat, melyre a doktor úr oly bőven tette magát érdemessé, annál drágább zálogúl szolgálhat legszebb reményekre jogosító pályáján, minél fényesebb kitüntetésben volt sze- rencséje részesülni nemcsak a doktor úrnak, hanem az egész egyetemnek — egyfelől mindenek előtte Ő Felsége legkegyesebb ajándéka a gyűrű által, mely már a mythologiában a mindenséget fénynyel elárasztó igazság jelképe, másfelől a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minister Úr Ö Excellentiája, mint Felséges Urunk és Királyunk legmagasabb személyének képviselője által. K e g y e s - kedjék Excellentiád a Királyi képviselő megen- gedni, hogy Ö Felsége legmagasabb kegyelmét ismételten megköszönjük és hogy most ' hódolat- teljesen bezárom ezt a díszgyűlést azzal a hő kí- vánsággal, mely minden igazi magyar ember keblét dagasztja, hogy 0 c s á s z á r i é s a p o s t o l i K i - r á l y i F e l s é g e , l e g k e g y e l m e s e b b U r u n k

(30)

- 3 1 -

a m a g y a r K i r á l y E l s ő F e r e n c z J ó z s e f éljen, éljen, éljen! ·

A millennium.

Az egyetem képviselői államunk ezeréves fenn- állásának megünneplésére rendezett több ünnepély- ben vettek részt, még pedig a szűkebb tanács az országos kiállításnak f. é. május 2-án végbement ünnepélyes megnyitásában vett részt és O cs. és ap. kir. Felségének f. é. május 7-én a rector ve- zetése alatt az egyetem hódolatteljes köszönetét , tolmácsolta a díszjelvények legkegyelmesebb ado- mányozásáért. A szűkebb tanács továbbá a rector vezetése alatt a vall.- és közokt. minister úr 0 Nagyméltóságának az egyetem legőszintébb sze·

rencsekivánalmait tolmácsolta azon alkalomból, hogy Ő Cs. és apostoli Kir. Felsége.a. minister urat valóságos belső titkos tanácsossá kinevezni ke- gyeskedett.

Az egyetem képviselői jelen voltak a puszta- szeri, munkácsi és hunyadmegyei ünnepélyeknél s részt vettek a tanügyi congressus-, valamint a köz- művelődési egyesületek díszgyűléseiben.

Mint k i á l l í t ó az egyetem e g y e s t a n á r o k i r o d a l m i m ű v e i t á l l í t o t t a ki, a mire nézve egyébiránt megjegyzendő, hogy a kiállított művek száma jóval kisebb, mint a megjelenteké; mert a művek kiállításának eszméje nem találkozott a ta- nárok általános helyeslésével.

Az egyetem kiállította továbbá f é n y k é p é k - ben a boncztani, élettani és vegytani intézeteket, továbbá a Károlina-kórház, a szemészet, szülészet,

(31)

bőr- és bujakórtani kórodákat, a növénytani és ál lattani épületet, a központi épület lebontandó ré- szét, a csillagda-épületet s a régi közegészségtani intézetet.

F a m i n t á k b a n ki lettek állítva az állattani, boncztani, élet- és közegészségtani s végre a vegy- tani intézet. . -

A z egyetem eddigi működését és statisztikáját a kiállított g r a f i k a i t á b l á z a t tüntette fel.

// ·

Őszinte köszönetre kötelezték egyetemünket azon tanártagjai, kik a Nagyméltóságú Vallás és

Közoktatásügyi m. kir. Minister Ur felhívására ' /

„ A f e l s ő o k t a t á s ü g y M a g y a r o r s z á g o n "

az 1896 évi- ezredéves országos kiállítás alkalmá- val kiadott munkában egyetemünk eddigi műkö- dését, a tér szűke miatt röviden, de igen találóan

jellemezték. • Az egyetem történeti vázlatát igen érdekesen

dr. Márki Sándor; a jog- és államtud. karét dr.

Pisztóry .Mór; az orvosi karét dr. Szabó Dénes; a bölcs, nyelv és tört. tud. karét dr. Finály Henrik;

a kolozsvári m. kir. középiskolai tanárképző inté- zetét dr. Szamosi János és a mathem. term.-tud.

karét dr. Kanitz Ágost ny. r. tanár írta. / . A z acta reg. scíent. universitatis Claudiopoli- tanae Francisco-Josephinae idei második füzetében jelent meg továbbá az ezredéves orsz. kiállítás al- kalmából A k o l o z s v á r i m. k i r . F e r e n c z J ó - z s e f t u d o m á n y - e g y e t e m t ö r t é n e t e é s s t a t i s z t i k á j a .

A z egyetem történetét az egyetemi tanács

(32)

XIV.

rtiegbizásából dr. Márki ny. r. tanár a hivatott tör- ténész biztos tapintatával vázlatozta.

Az egyetem statisztikáját dr. Pisztory Mór ny.

r. tanár, a statisztikai munkálatokban jártas szak- ember biztonságával, jó áttekintést nyújtó módon állította egybe. '

Az e g y e t e m kiállítási működésére vonatkozó adatok elősorolását azon örvendetes tudósítással fejezhetem be, hogy O cs. és ap. kir. Felsége f. é.

szept. 4-én kelt legfelsőbb elhatározásával „A k o - l o z s v á r i m. k i r . F e r e n c z J ó z s e f t u d o - m á n y - e g y e t e m t ö r t é n e t e é s s t a t i s z t i - k á j a " czímű munka felajánlott díszpéldányát a császári, és királyi család hitbizományi könyvtára részére legkegyelmesebben elfogadni s az e g y e t e m rectorának egyúttal legfelsőbb elismerését nyilvá- nítani méltóztatott.

Az egyetem millenniumi ünnepélye.

F. é. május 29-én megjelent, a nagym. vallás- és közokt. m. kir. minister úrnak 1896. május 20-án

2 3 5 3 1 . sz. a. kelt m. rendelete alapján Leövey Sándor ministeri tanácsos úr O Méltósága, mint az egyetemi díszjelvények á t a d á s á r a kiküldött minis- teri biztos, a jogi kar szigorló termében összegyűlt tanári k a r teljes ülésében.

Dr. Lindner Gusztáv, a jogi kar dékánja, kit dr. Martin Lajos az egyetem rectora, hirtelen rosz- szúlléte miatt, mert dr. Meltzl H u g ó prorector jelen

nem volt, közvetlenül az ülés kezdete előtt a rec- tori functiok helyettesítő teljesítésere felkért, Leövey Sándor miuisteri tanácsos úr ő Méltóságát az elnöki

o

(33)

XIV.

szék elfoglalására és az egyet, díszjelvények át- . adására kérte fel, mire is a ministeri biztos úr az egyetemi díszjelvényeket átadta az egyetem tanári testületének, ékes szavakban mindenekelőtt pár- huzamot vonva a kczép- és újkori, egyetemek ju- risdictiója és hivatása közt, kiemelve továbbá a kolozsvári m. kir. F. J. tud. egyetemnek fontos nem- zeti és kulturális missióját ezen országrészben s végre kifejezést adva a magyar állam alkotmányos kormánya nevében azon reménynek, hogy az egye- tem mindig hivatásának magaslatán állva, a hazai

O o '

tudományt mindig gondosan és szakszerűen művelni s a magyar állam érdekeit előmozdítani fogja.

Ezen, alapvonásaiban közölt, általános tetszés- sel fogadott tartalomdús megszólításra az egyetem nevében a rector helyettese válaszolt, mindenek- előtt hódolatteljes köszönetet mondván 0 cs. és apóstoli kir. Felségének, a hazai tudomány legma- gasabb pártfogójának, az egyet, díszjelvények leg- kegyelmesebb adományozásáért, a nmlgú vallás- és közoktatási m. kir. Minister úrnak az ügynek pár- toló fölterjesztéseért s a méltóságos miniszteri ta- nácsos úrnak az ügy sikeres kezdeményezése és a jelvényeknek személyes átadásáért, megígérve, hogy ' az egyetemi díszjelvények viselői mindenkor a hazai

tudomány lelkes munkásai lesznek és a magyar állam érdekeit hazafiasan és lelkiismeretesen fogják előmozdítani. .

F. év május 31-én vonult be — legelőször a jelmezes pedellusok előlépése mellett — az egye-

temi tanács a rector vezetése alatt a városi vígadó nagytermébe, hogy Leövey Sándor ministeri biztos

(34)

XIV.

a tanári kar és válogatott nagy közönség jelenlé- tében megülje az egyetem millenniumi ünnepélyét.

Az ünnepélyt bevezeté az egyet, hallgatóság által. elénekelt Szózat után a rector magnificusnak rövid megnyitója, mely után az ünnepély súlypontja, dr. Szádeczky Lajos, a történelem tanárának szép eszmékben . gazdag, és nagy szónoki jártassággal előadott emlékbeszédje következett.

A tiszteletbeli doktorok kihirdetése O cs. és ap. kir. Felségének Bpestén f. é. május 6-án kelt 1, f. elhatározása alapján történt, melylyel megen- gedtetett, hogy a legmagasabb Nevét viselő, ko- lozsvári tudomány-egyetem a magyar állam ezer- éves fennállásának megünneplése alkalmából:

József főherczeg O császári és királyi Fensé- gét t i s z t e l e t b e l i b ö l c s é s z e t d o k t o r r á , to- vábbá . · Szabó Miklós valóságos belső titkos tanácsost,

a curia elnökét, . Horváth Boldizsár a . m a g y a r tudom, akadémia

tiszteleti tagját, - Daruváry Alajos valóságos belső titkos taná- csost, a curia nyugalmazott másodelnökét,

Csemegi Károly valóságos belső titkos taná- csos, curiai nyug. tanácselnököt,

Czorda Bódogot, a curia másodelnökét, Karap Ferencz kir. táblai nyug. tanácselnököt és Oberschall Adolf curiai tanácselnököt a j o g - t u d o m á n y o k t i s z t e l e t b e l i d o k t o r a i v á ,

gróf Csáky Albin valóságos belső titkos ta- nácsost, .

gróf Apponyi Albert és

(35)

3*

Hegedűs Sándor országgyűlési képviselőket, Kőrősi Józsefet a fő- és székvárosi statisztikai hivatal igazgatóját és

dr. Schwarcz Gyula bpesti tudom, egyet, ta- nárt az á l l a m t u d o m á n y o k t i s z t e l e t b e l i d o k t o r a i v á ,

Bálint Gábor kolozsvári egyet. ny. rendkiv. tanárt, Böhm Károly és ' Schneller István kolozsvári ny. r. tanárokat, gróf Eszterházy János műtörténészt,

Müller Frigyes erdélyrészi ágostai hitv. evang.

püspököt, . Szilády Áron, halasi ev. ref. lelkészt, dunamel-

íéki ev. ref. egyházkerületi főjegyzőt, Thaly Kálmán országgy. képviselőt,

Zsilinszky Mihály vallás- és közoktatásügyi mi- nisztériumi államtitkárt,

Hollán Ernő valóságos belső titkos tanácsos nyugalm. altábornagyot,

Hieronimy Károly valóságos belső titkos ta- nácsost,

gróf Széchenyi Bélát, a magyar tüdőm, akadé- mia tiszteleti és igazgató tagját,

Bedő Albert földmivelésügyi ministeriumi ál-

lamtitkárt és . Bielz Albert kir. tanácsos és nyug. tanfelügye-

lőt t i s z t e l e t b e l i b ö l c s é s z e t d o k t o r o k k á avathassa s nekik a doktori, okleveleket kiszolgál- tathassa. Erre dr. Széchy Károly bölcs, kari prode- kán hangulatteljes ódájának szavalása után a Hym- nus eléneklésével végződött e sikerűit egyetemi ünnepély.

(36)

S most már, mert az 1896 május 29-én tar- tott évzáró és pályadíj-kiosztó-ünnepélyre nézve az Acta harmadik füzetére utalhatok, azon őszinte kí- vánsággal fejezem be mint rector helyettes beszá- molómat, hogy a betegség miatt prorectorságáról lemondott és egy félévre szabadságolt tavalyi rec-

torunk egészsége minél hamarább teljesen helyre- álljon és őt tanszékére és kartársai körébe vissza vezesse s tisztelettel kérem az idei Rector Magni- ficust, dr. Farkas Lajos úr O Nagyságát, hogy szé- két elfoglalni szíveskedjék.

(37)

M e l l é k l e t e k . - i.

Az 1895/6. évi tanerő létszáma.

Karok megnevezése

r. t. Ny. Nv.

rk." t. M.- tanár M.-

tanító Előadó Ösz- szesen Karok megnevezése

i. II. i. II. r. II. I. II. i. II. I. II.

' f é é V

Jogi karban 1 4

'H 2

2 1 1 1 1 1 18 18 Orvosi karban . . .. 1 0

1 0 1 ll 3 3 14 14

Bölcs.-, nyelv- és

lört.-tud. karban. 1 3 1 2 3 3 • 2 3 3 4 21 22 Mathm.-, term.-tud.

karban 8 7 3 3 1 1 10

Összesen.... 45 43 6 6 9 , 0 3 4 1 1 64 64

II.

Az 1895/6. tanévben kirdétett előadások táblázatos kimutatása.

Karok megnevezése Tárgyak száma Heti óraszám

Karok megnevezése

I. félév n . félév I. félév II.félév

Jogi karban 27 29 104 1 0 1

Orvosi karban 40 40 164 174

Bölcs.-, nyelv- és tört.-tud. karban 58 55 1 1 3 109 Mathm.-, term.-tud. karban 3 1 36 237 279

Összesen 156 160 618 663

(38)

XIV.

III.

Egyetemi hallgatóság kimntatása.

Bölcs.-, Jogtud. Orvost. nyelv-, karban karban tört. -tud.

Hallgatók minősége karban

Hallgatók minősége

I. II. I. II. I. II. i. II. i. II.

f é 1 é v

Rendes hallgató . . . 3 2 5 3 0 0 1 1 1 1 0 7 1 2 7 1 1 7 5 4 5 2 6 1 7 5 7 6

Rendkívüli hallgató. 4 4 2 6 2 4 3 3 2 1 5 1 3 4

I. é. gyógysz. növ. 1 7 1 7 1 7 1 7

II. é. gyógysz. növ. 1 7 1 6 • — 1 7 1 6 Összesen... . 3 6 9 3 2 6 13ojl27 1 3 o| l 2 0 7 3 7 0 7 0 2 6 4 3

. IV.

Tagok minősége.

N e v e z e t e s e n I. II.

N e v e z e t e s e n

félévben

Ösztöndíjas rendes tag 1 6 1 6

Rendkívüli tag 1 5 1 5

Előkészítő tanfolyamon 4 2 5 6

Összesen 7 3 8 7

(39)

V.

Táblás kimutatás az 1895/6. tanévi egyetemi hallgatóság létszámáról,

1 annak vallása és születése szerint.

a) Vallásra nézve : 1

Karok megjelölése

Róm.

kath. Görög

kath. Görög

kel. Ágost,

hitv. Evang.

ref. Unitárius Izraelita vall. Összesen 1

Karok megjelölése

I. i 11- I. 1 II· I. I ii· 1. | 11. 1. II. I. II. I. II. I. II.

1

Karok megjelölése

f é é V

Jogtud. karban 1 7 1 150 34 29 1 2 1 3 18 ' 1 8 92 81 22 17 20 17 369 326 Orvostud. karban 23 23 22 21 6 9 10 9 28 29 3 3 21 17 1 1 3 1 1 1 Bölcs.-, nyelv- és tört.-tud. karban 40 38 3 3 3 3 9 9 70 62 4 4 1 1 130 120 Mennyiségtan-, term.-tud. karban . 26 24 2 2 4 4 6 8 14 1 2 4 3 56 53

I. éves gyógyszerész 9 9 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 17 17

II. éves gyógyszerész 6 5 ' — 2 2 2 2 4 4 3 3 17 .16

Összesen 275 249 62 56 28 32 45 46 212 192 34 28 46 39 702 643 b) Születésre nézve : ' Valamennyien magyarországiak, kivéve az első félévben 2 jog- és 1 orvostan-, a második félévben 2 jog- és 2 orvostanhallgatót, kik a monarchia más tartományaiból és· illetve más államból valók voltak.

(40)

VI.

Távozási- és végbizonyítványok kimutatása.

Kivétetett

Jogtud.

karban Orvost, karban

Bölcs.-, nyelv-, tört.-tud.

karban

Mathm.-, term.-t.

karban Összesen

Kivétetett

I. | II. i. | II. I. | II. i . | II. I. i II.

egész | év 1

Kivétetett

f é l é v egész | év 1

Távozási bizonyítvány . Végbizonyítvány

29 37

27 34

6 8

i l | - 19 1

4 10

3 6

35 50

35 69

70 1 1 9 Összesen || 66 6l|| 14

2o|

1 14 9 85 104

1

189

VII.

Tandíjmentességet

É l v e z e t t

Egészen Félig Elengedett tandíj

összege É l v e z e t t

1.1 ii. I. | II. I. | II. egész évben

É l v e z e t t

f é l é v b e n

egész évben

Jogi karnál Orvosi karnál Bölcsészeti karnál Mathm.-, term.-t. karnál..

12 1 5 ! 9 6 441 48

3 -

1 ,1

36 j 39 9 6 3' 1 2

1

2i 9

708-50 332-20 601-70 95-70

857-45 306-35 1207-80 127-60

1565-95 638-55 1809-50 223-30

Összesen 6öj 69 öoj 66 1738-10 2499-20 4237-30

(41)

XIV.

VIII.

Ösztön-, szorgalom- s pálya-, illetve jutalom- díjak kimutatása.

A jogi karban kapott:

3 hallgató Ferencz József Erzsébeth-féle arany-

ösztöndíj czímen 900 frtot.

5 hallgató állami ösztöndíj czímen összesen . 1350 » 46 hallgató az erd. róm. kath. status alapjából

természetbeni ellátásban 4780 » 1 hallgató a Mártonffy-Koncz-féle alapítványból 97 » 2 hallgató a K . Papp Miklós-féle alapítvány .

kamataiból 43 » . 4 hallgató a Peielle-féle alapból ebédp. czímen 160 » 2S hallgató különböző alapokból ösztöndíjként 5175 » 8 hallgató pályaművek írásáért 415 »

Összesén 97 hallgató különböző czímen 12.920 frtot.

As orvosi karban élvesett:

5 hallgató állami ösztöndíjban 1500 frtot.

16 hallgató katonai ösztöndíjban 6560 » 6 hallgató Pfenningsdorf-féle ösztöndíjban . . 300 » 18 hallgató különböző alapokból 3659 » 4 hallgató á Peielle-féle alapból ebédp. czímen 160 » 5 hallgató pályamunkák kidolgozásáért . . . 355 >

Összesen 54 hallgató élvezett . . . . 12.534 frtot.

(42)

XIV.

A bölcs-, nyelv- és természettudományi karban:

4 hallgató állami ösztöndíj czímen . . . . 1200 frtot.

12 hallgató tanárképezde! ösztöndíj fejében . 3600 » 8 hallgató különböző alapokból 1400 » 2 hallgató a Peielíe féle alapból ebédp. czímen 84 » 6 hallgató pályamunkák írásáért . . . 470 »

Összesen 32 hallgató élvezett . . . . 6754 frtot.

A math.-, term.-tud. karban élvezett:

9 halig, állami és tanárképezdei ösztöndíjban 2900 frtot.

10 hallgató magánalapítványból '795 "

1 halig, a K . Papp Miklós-féle alapítványból 43 » 2 halig, a Peielle-féle alapból ebédp. czímen 84 » 7 hallgató pályamunkákért 420 >

Összesen 29 hallgató kapott 5242 frtot.

Vagyis összesen 2 1 3 hallgató részesült összesen 37.450 frtnyi díjakban. -

IX.

Az 1895/6. évben megtartott vizsgálatok és szigorlatok száma; ugyanis: ,

. T a r t a t o t t

Alapvizsg. Államvizsg. Elővizsgálat Gyógysz. elővizsg. Szakvizsg. Paedag. vizsg. Szigorlat . Összesen

Jogi karban 221 59 217 497

Orvosi karban 74 84 158

Bölcsészeti karban 4 4

Mathm.-, term.-tud. karban 49 1 4 53

•Középiskolai tanárvizsgáló

40 127

bizottság előtt .· 46 41 40 127

Összesen 267 59 74 49 41 40 309 839

(43)

XIV.

X.

Az 1895/6. tanévben kiállított doktori oklevelek kimutatása.

Jogtudományi doktori oklevél 41 Államtudományi ·» » 10 Orvostudományi » » 29 Bölcsészettudom. » » (a bölcsészeti karban) 4

» » » (a math.-, termt. » 4

Sebésztudományi » » 1 Ezeken kivűl kiállíttatott a jog- és államtudo-

mányi kar áltál 12, a bölcsészeti kar által 8, a math.- természettudományi kar által 7 honoris causa dok- tori oklevél.

Kiállíttatott tehát doktori oklevél Összesen . . . . 1 1 6

Ezen. kivűl tanári oklevél kiadatott 45 Továbbá ki Jett szolgáltatva gyógysz.-mesteri oki. . 18

Valamint még szülésznői oklevél . 36 A kiállított oklevelek összes száma tehát . . . 215

XI. '

Dologi kiadások.

A könyvtár gyarapítására az évi rendes

átalányon 6000 frton kivűl a quaesturától, könyvtári és be-

íratási illetékben beszolgáltatott . . 1089 frt 45 kr.

Tehát összesen . . 7089 frt 45 kr.

állott rendelkezésre.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :