P r ó b a ú t o n a „PENTE 500"!

Teljes szövegt

(1)

55719 / DUPLA TERJEDELEM 32 OLDAL

Tartalomból:

Vajda államtitkár nyilatkozik KMAC közgyűlés

Nemzetközi autó versenynaptár

Próbaúton a „Pente 500"-al Az AMS pályázatának

eredményhirdetése V é d e k e z é s

a motortolvajok ellen A versenysportról beszél

dr. Demjén Mi a szervetlen üzem-

a n y a g ? Uj motorkerékpár-

modellek A vontató a teher- szállítás s z o l g á l a t á b a n

Mire jó a sárgarépa Varázsló a volán mellett

Király tengely:

Vadnyugati történetek ..

— és m é g sok érdekes cikk, beszámoló és kép

II. évfolyam, 3. szám 1[,9 4 7 m á r c i u s 1

P r ó b a ú t o n a „PENTE 500"!

Elkészült a PENTE 500 „proiolype". A WM- gyár kiskocsija már vigan rója a kiloméie- reket, sebességben és hegymászóképes- ségben alaposan felülmulla a várakozási.

(Részletes ismertetés lapunk belsejében),

(2)

SZÉPKUTHY-SZÉKELY-TICHY

A U T Ó - S E R V I C E ÉS JAVÍTÓMŰHELY

HASZNÁLTAUTÓK VÉTELE ÉS ELADÁSA

BUDAPEST, VI., PAULAY EDE-U. 4 7 . TELEFON: 4 2 1 - 7 8 2

Securc

GÉPMŰHELY

V., K R E S Z G É Z A - U T C A 28.

T E L E F O N : 201-639

H E N G E R C S I S Z Ó L Á S

D U G A T T Y Ú Z Á S

F Ő T E N G E L Y - K Ö S Z Ö R Ü L É S

C S A P Á G Y Ö N T É S , F Ú R Á S

K A R D Á N C S U K L Ó K

JAVÍTÁSA, ÚJ C S U K L Ó K M I N D E N MÉRETBEN R A K T Á R O N

M O T O R K E R É K P Á R -

L Á N C K E R E K E K

M I N D E N M É R E T B E N

GÖRGŐS HAJTÓKAR- C S A P Á G Y

J A V Í T Á S A

A u t ó j a v í t á s

Méray Rt

A u t o s e r v i c e

Méray Rt.

LEHEL-IJ. 10. T.s 380-165

OPEL SERVICE

NEMZETKÖZI GÉPKERESKEDELMI RT. Ú J B Ó L V Á L L A L

XIII., RÉVÉSZ-UTCA 5 TELEFON: 120-204 és 187-345

(3)

A GÉPJARÖMU IPAROSOK £S KERESKEDŐK ORSZ. SZÖVET- SÉGÉNEK A KMAC-NAK, A MAGYAR MOTORSPORT SZÖ- VETSÉG ÉS ÖSSZES TAGEGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség é s kiadóhivatal: Budapest, Liszt Ferenc tér 11.

Teleion: 225—010, 221—810.

Megjelenik minden hó elsején

Postatakarékpénztári c s e k k s z á m l a száma: 6909 Előfizetési díj 12 számra 2 4 — Frt.

II. ÉVFOLYAM 1947 MÁRCIUS 1 3. SZÁM

VAJDA IMRE államtitkár:

a g é p j á r m ű b e h o z a t a l i k e r e t e t b ő v í t e n i f o g j u k !

Érdekes és nagyjelentőségű előadást tartott Vajda Imire államtitkár, a kereskedelemügyi minisztérium külkereskedelmi ügyeinek irányítója a GIKOSz tanácstermében, hogy tájékoz- tassa az autószakma tagjait a gépjárműbehoEatal lehetőségei- ről. Az előadáson — mellyen dr. Szentiványi József, a belügy- minisztérium közrendészeti osztályának vezetője, valamint dr.

i'ehr Sándor min. o. tanácsos is megjelent — az autókereske- delem és ipar vezető egyéniségei vettek részt.

Rosta Lásaló székesfőv. tanácsnok, a GIKOSz elnöksége nevében üdvözölte az államtitkárt:

— Nem volt bátorító érzés — mondotta —, hogy a keres- kedelem- és az iparügyi minisztérium részéről eddig nem része- sültünk megjelelő támogatásban. Az a tény, hogy Vajda állam- titkár úr megjelent a körünkben: út az oázis felé.

Feszült érdeklődés közepette kezdte meg Vajda államtitkár előadását:

— Ugy éreztem magam — mondotta mosolyogva —, mint a bibliai Dániel, de csakhamar meggyőződtem arról, hogy hall- gatóim — nem oroszlánok. Előadásom célja: ismertetni a gép- jár mübeh ozatal ügyét és megtárgyalni a szakmai kérdéseket.

Politikai és gazdasági válaszúton vagyunk, igen szegények nyersanyagokban, melyekből óriási mennyiségeket kell behoz- nunk, egyedül vasércben évi háromnegyedmillió tonna a szüle- ié a le tünk. Ipari kapacitásunk nem gyengébb, mint volt 1938- ban, de a munkateljesítmény csökkenése következtében ágy- nevezett burkolt munkanélküliség fejlődött ki. a munkatelje- sítmény azonos munkaórák mellett az 1938-as szintnek átlag- ban csak a 40%-át éri el. Ennek pszichikai és műszaki okai vannak, o termelésbe bekapcsolt munkagépeink elavultak, fel kell újítani gépi berendezésünket, ezt csak behozatallal lehet megoldani. Ezek a döntő szempontok mutatják meg a behoza- tal útját, ezért vagyunk ridegek és szigorúak minden olyan behozatallal szemben, mely nem illeszthető bele a vázolt keretbe.

— Az ipari apparátusba — íolytatta Vajda államtitkár fejtegetését — illeszkedik bele a közlekedés is. Katasztrofális az a helyzet, hogy tulajdonképpen roncsokkal kell lebonyolí-

tanunk a közlekedést. Csak kezdeti eredmény, hogy teherautók- ban megtöbbszöröztük, motorkerékpárban elértük az 1938-as állapotot! Hiszen ez az 1938-as szint ^szégyenletesen alacsony volt, ha a lakosság és a gépjármüvek számát hasonlítjuk össze.

— A gépjárműbehozatalhoz nagymennyiségű szabad deviza szükséges, ha — tegyük fel — évi 5000 drb gépkocsit impor-

tálnánk, úgy ez az összes behozatalnak mintegy 8-10%-ára rúgna hogy ez ma lehetetlen, azt nem kell hangsúlyozni.

— 'A magyar gazdasági élet feeslegei csak nagyon nehe- zen akkumulálódnak, már pedig a behozatal csak ezekből a feleslegekből való export útján oldható meg. Meg kell értenünk, hogy szigorú elsőbbséget kell adnunk a behozatal gépi szekto- rában a termelő gépeknek, közlekedési eszközökre csak másod- sorban kerü'het sor.

— Világos előttem — fejezte be másfMérás e'őa-'''\s'it az államtitkár —, hogy a kép, melyet vázo'tam, nem biztató és nem ígér semmit a közlekedésben érdekelteknek.

Az előadást követő hozzászólások során Schweitzer Béla az alkatrészbehozatal megoldását sürgette, majd többéi felszó- lalása után Tatár László arra kérte az államti kárt, hogy a behozatal terén tartsák be a fontossági sorrendet.

Válaszában Vajda államtitkár a következőket mondo'ta:

— Az alkatrészbehozatal kérdését mego djuk. Ami a gép- járműbehozatalt illeti: adtunk — bár szerény — keretet és ezt a keretet bővíteni fogjuk! Talán sikerül összekapcso'ní az Angolország felé irányuló bútorexportot az automobi behoza- tallal.

A GIKOSz elnöksége nevében Rosta László mondott köszö- netet az előadásért:

— Az autószakma — hangsúlyozta a megjelentek nagy helyes- lésétől kísérve — az államosítástól tart. Nem látom vefzé yes- nek a helyzetet, hiszen a kereskedelem tőkéje a külföldi ös"ze- köttetés. ezt pedig lehetetlen államosítani. Kérjük az állam- titkár urat, tegye lehetővé, hogy az újabb rendelkezések esz- közlése és végrehajtása előtt hallgassa meg a szakmát, de kér- jük további támogatását is, hiszen mindnyájmiknak egy a célja: az ország felemelése a mai nehéz helyzetből!

Kétségtelen, hogy Vajda államtitkár előadása során lénye- gében magyarázatot kaptunk, biztatást csak igém mérsékelten.

A kép, melyet festett, nem biztató, nem derűs, sőt határozot- tan komor, mégis reménysugár az a kijeflentése, hogy ha sze- rényen is, de bőviteni fogják a behozatali keretet. Köztudo- mású, hogy a magyarországi gépjárműállomány lényegében Potemkiin jellegű, a roncsokból, fáradt alkatrészekből össze- állított jármüvek túlnyomó része csak nagyon rövid élettar- tamú megoüdást ígér. Ha nem történik gondoskodás az állo- mány felfrissítéséről, ú g y hamarosan elérkezünk az elhárítha- tatlan közlekedési csődhöz. És a szépen megindult motorod- tásba, a közlekedés újjáépítésébe befekte ett műnk" nem termi meg a várt gyümölcsöket, ellenkezőleg: kárbavész.

STEIN MOTOR-MUHELY

autó-, motorkerókpárjavitas, a l k a t r é s z k é s z í t é s , oldalkocsi-szerelés, átalakítás, eszterga-munkák

VIII., KABÓK LAJOS-UTCA 24. SZ. (Volt Tavaszmező-utca)

67

(4)

Hatvannégy versenyt ölel fel

az 1947. évi nemzetközi versenynaptár

Nemrég adták ki hivatalosan az 1947 évi nemzetközi versenynaptárt. Óriási meglepetést kelt, h o g y a háború pusz- tításai ellenére is, nem kevesebb mint hatvannégy erőpróba szerepel a naptár- ban, viszont nem kisebb meglepetés az, h o g y az úgynevezett Épreuve Classi- que-k tehát' a klasszikus erőpróbák

száma mindössze hat. Rendkívül érde- kes, h o g v a franciák szinte verseny- dömpinget' rendeznek, húsz erőpróbával szerepelnek, persze ezeknek a verse- nyeknek túlnyomó része csak helyi je- lentőségű sportesemény. A romjaiból még alig kikászolódó Olaszország sem adja alább tíz versenynél, viszont Ame- rika csak egvetlen versennyel, az India- napolis 500 mérföldes Grand Prix-vel szerepel, ráadásul ezt a versenyt nem a nemzetközi GP formula alapján ren- dezik hanem háromliteresek számára.

Félreértések elkerülése céljából hang- súlyozzuk, h o g y az alább közölt verseny- naptár nem azonos a FIA hivatalos Oalendrierjével, mely ennél lényegesen kevesebb versenyt ölel fel és csupán azokat az erőpróbákat sorolja fel. me- lyek mint hivatalosan nemzetközi ver- senyek szerepelnek 1947"ben.

RÉVÉSZ LÁSZLÓ

VI., JÓKAI-UTCA 1

T e l e f o n s z á m : 1 2 7 — 1 3 9

AUTÓALKATRÉSZ S Z A K Ü Z L E T

T^ u a a t l Y Ú k , g y ű r ű k , s z e l e p e k , t ö m í t é s e k é s m i n d e n n e m ű l á n c o k ( a u l ó é s m ű s z a k i )

A versenynaptár a következő:

Március:

21 22. Lyoni csillagtúra. I" r.

30. Nimes Grand Prix. Fr.

Április:

1—7. ötvenedik nemzeti csillag- túra. Nizza. Fr.

Írországi tri ál. Ülster.

La Turbie hegyiverseny. Fr.

l'au Grand Prix. Fr.

San Remo seb. körvers. It.

Mille Miglia. lt.

5—8.

ti.

7.

13. 20.

Május:

4. Pikardiai G. P. Fr.

8. Jersev seb. verseny. Ang.

11. Párizsi G. P. Fr.

17. Bo'ness hegyiverseny. Angi.

7—18. Marseilles G. P. Fr.

24. Shelslev Walsh hegyiv. Ang.

25 Grand Prix des Frontiéres.

Belg.'

25. Római G. P. lt.

26. Int. Road Race. Ang.

30. Indianapolis 500 mfd. ' • USA.

Június:

Luxemburg Grand Prix.

Svájci Grand Prix.

Rampart körver-

15- 2 1 -

15. Angouléme seny. Fr.

15. Turini G. P. lt-

-22. Nemzetközi Lengyel Rally.

Július:

-22.

29.

Le Mans 24 órás. Fr.

Európa Grand Prix. Belg.

(>.

6.

11—15.

12.

12—14.

Rheims Fr.

Maloja hegyiverseny.

Alpesi Rally. Fr.

Ir G. P. . _ Albi Grand Prix. t r .

Svájc.

13. Bari o r s z á g ú t i verseny.

20.

20.

lt.

Nizzai G. P. Fr.

Develier-Les Rangiers hegyi- verseny. Svájc.

Szent Kristóf Hallj*. Gsehszl.

Mont Ventoux hegyiv. 1' r.

Liége seb. vers. Belg.

seb. vers. lt.

20—25.

27.

27.

27. Lido Augusztus:

3. Circuit Strasbourg, l'r.

3. Stelvio hegyivers. lt.

4. Junior G. C. seb. vers.

5—10. Alpesi Rally. It.

'.). Ulster Trophy. Ulster.

10. Comminges G. P. Fr.

Ang.

F O R U A Í J O M B A H O Z Z A : T R I O S , D a m j a n i c h - u l c a 5 8

G Y Á R T J A :

T R I O S KÉMIAI VALLALAT, BUDAPEST 25 évi

15. Pescara U. P. lt.

23. Tourist Trophv. Ang.

30. Zandvoord G. I'. Holl.

30. Craigantlet hegyivers. lllster.

31. Montreaux hegyivers. Svájc.

Szeptember:

I. Brigliton seb. vers. Ang.

7. La Baule Rally. Fr.

7. Olasz G. P.

13. Ír seb. vers.

14. Prese-ott hegyivers. Ang.

20. Bo'ness hegyivers. Skócia.

21. Francia <1. 1'.

27. Shelslev Walsh hegviv. Ang.

28. Zürich'G. 1'. Svájc.

Október:

4. Donington G. P. Ang.

5. Luzern G. 1'. Svájc.

II. B. 11. D. C. seb. vers. Ang.

12. Coupe de Sálon. Fr.

December:

21. Karácsonyi Kupa hegyi vers.

Svájc.

(Rövidítések: Fr. — Franciaország; lt.

— Olaszország: Ang. — Angolország;

Belg. — Belgium; Holl. — Hollandia.) A k é t n a p o s Triált a TTC rendezi április 6. é s 7-én. A v e r s e n y ú t v o n a l a _ a tervezet szerint — a M e g y e r i d o m b o k h o m o k j a v a g y D o b o g ó k ő - Ö r - d ö g á r o k h e g v e s - s z i k l á s terepe lenne az e l s ő n a p . míg a 7-i programot a B u d a p e s t — A s z ó d — Pásztó — G a l l y a - tető-útvonalon b o n y o l í t a n á k le — limi- tált i d ő b e n . Az é r d e k e s n e k í g é r k e z ő v e r s e n n y e l a k ö v e t k e z ő s z á m u n k b a n r é s z l e t e s e n ioglalkozunk.

A TÖKÉLETES FOLYÓS TÖMÍTŐANYAG DÉNES ÉS FRIEDMANN R. T.

BUDAPEST, VI., DESSEWFFY-UTCA 29. — TELEFON: 128-424

(5)

— világot jelentő deszkáira int >>j ke- replő szökkeni kecses piruetlel. flogy a vaun és jövedelmező revü új sztárja a színpad melyik fenekéről, a jobbról vagy a balról pattant elő a rendező intésére

nem tudjuk, de nem is érdekes.

Tény viszont az, honn csakugyan oda•

lejtett és most éppen olyan fanyar mo- sollyal szégyenkezik a reflektorok fényé- ben, akár sokat emlegetett társai: az iigetőlovak. a svájci se/yemkimondhatat- lánok és a Chesterfieldek.

Az új sztárt úgy hívják, hogy Nylon.

És ez a Nylon főképen arról nevezetes, hogy mint kitűnő minőségű, tartós és jeles harisnya mód felelt előnyösen járul Iwzzá a kecses női bokák és lábikrák ke.

c-sének fokozásához. Mint ilyen: nyilván esörendű közszükségleti cikk.

4 lovacskák, a selyem combra valók és Chesterfieldek mellé tehát jön a Nylon.

Persze — dollárokérl.

De _ és ami még ennél is érdekesebb

— a Nylon slrimfli behozatala nem ki- zárólag azt a célt szolgálja, hogy fo- kozza az őz- vagy az ellenkező véglete, ke) ostromló zongorabokák csábos varo- zsát Egyéb célokat is szolgál. Azt cé- lozza, hogy a magyar gazdasági életnek több forint álljon rendelkezésére. Hogy miként — kiderül az rögvest.

A Nylon harisnya behozatalának szük- ségességét hirdető 'kommüniké ugyanis aszongya, liogy:

„Tárgyalások folynak Nylon anyagok és Nylon harisnyák behozatala ügyé- ben is. Ennek az importnak a célja, hogy a gazdasági életnek a dollár értékesítése révén több forint álljon rendelkezésére."

Amiből a gazdasági kérdésekben csak mérsékelten beavatott is arra követkéz- lelhet — s joggal —, hogy: sol: a dollár és kevés a forint. És Nylon harisnyát kell varázsolni a dollárból, hogy sok le- gyen a forint. Hogy túladhassunk — nyilván — nyomasztó dollárfeleslegun- kön.

Mi nem vagyunk álszent ellenségei semmi jónak. Ha tehát hölgyeink Nylon harisnyába kívánják bujtatni a lábacs- káikat. hát bujtassák. Mindenkinek joga van a saját lábát oda és abba bujtatni, ahová és amibe akarja. Ha van Nylon, hát bujtassa bele — Nylonba. Viszont az már szöget üt a fejünkbe, hogy olyan sok a dollárunk, miszerint azok forinttá

való áthasonítása ezt a megoldást köve- telné.

Ha olyan sok a dollárunk, hál miért vallják ennek pontosan az ellenkezőjét azok. akik például az autó- vagy a motor- kerék párimport céljaira utaljál; ki a va- lutákat1 Mert amikor ilyesmiről van szó: nem tapasztalta eddig bezzeg senki sem hivatalo* helyen az öröm. n készség és bőkezűség megnyilvánulását. Pedig az autó- vagy motorkerékpárbehozatal re- vén is „több forint áll a gazdasági élet rendelkezésére a dollár értékesítése ré- vén." Nemdebárf

Kötve hisszük, honn Nylon nélkül el-

PRIMA GUMIK

T r a k t o r - e l a s t i e o k У а я п Ь г о п г я о к 1 6 - I t t - 2 0 - 2 I r o l l o s t e h e r m é r e t e k i t b .

VI., LEHEL-UTCA t/B T E L E F O N I 1 2 9 - 2 6 1

VADAS SÁNDOR

képzelhefet fejlődés, olyan foi baka Jes bele/ nd-r

Vjs

sxépészjiii

ikus éppen a típus- szólunk zak\ és

uházott Iszakad.

Éppen 'úgy válik semmivé, tyid fjjptté a Chesterfield, virslivé a nemes és rekor- der sőt telivér ügető, pardon: kocsiló.

Vagy felmosóronggyá a svájci selyem- ki mondhatatlan ka.

Az autóból és motorkerékpárból iwm lesz virsli, nem lesz rongy, nem lesz füst.

Az autó és motorkerékpár szerényen csak a közlekedés céljait szolgálja. Minden egyes autó és minden egyes motorkerék- pár csak éppen egy-egy harcos katonája annak a csatának, melyet az or- szág molorosításáért vívunk meg a há- roméves terv keretében. Az autó autó, "

motorkerékpár motorkerékpár marad hosszú, nagyon hosszú ideig! Hiszen lát- tuk a 'közelmúltban, hogy még rozsdás halottaiból is képes feléledni és szolgálni n köz, a kultúra, a fejlődés, az ország,

mindnyájunk érdekeit.

Hát akkor: miért vannak dollármilliók

¡ige tolóra selyemlábravalóra. Chester- fieldre — és újabban Nylonra?

Amikor autó- vagy motorkerékpár be- hozatalra csak közelharcok árán adnak ehhez képest csak — centeket. A nyo- masztó - dollárfeleslegből.

Miért merülnek fel napra új kérdésekt Melyekre azonban — válasz sohasem érkezik.

A közeli n a p o k b a n érkezett h a z a f r a n c i a o r s z á g i útjáról F e l e d y Béla min.

tan. é s Kuncz Richárd i g a z g a t ó , akik több francia g y á r a t látogattak m e g . A MÁVAUT részére 45 d a r a b C h a u s s o n g y á r t m á n y ú n e g y v e n ö t s z e m é l y e s autó- buszt rendeltek, a m e l y e k e t a MAVAUT t á v o l s á g i f o r g a l o m b a f o g ü z e m b e he- lyezni. ö r ö m m e l közölték, h o g y a 100 d a r a b o s Renault szállítmány utolsó transzportját február 14-én indították útnak. Az a u t o b u s z ó k v é g s ő szállítási határideje, június 1.

RÁKOS

AUTÓIPAR

BUDAPEST V., DRÁVA-UTCA 11 TELEFON: 200-332

DIESEL-SZOLGALAT

AUTÓVILLAMOSSÁG AKKUMULÁTOROK TEKERCSELÉS STB.

LÉGFÉKBERENDEZÉSEK

Gyors J r Pontos!

ьч

(6)

Az áruszállítás gépesítésének eszményi megoldása,

a vontató tehergépkocsi!

Az újjáépítés egyik fontos kérdése a teheráruszállítás gépesítése, a gépesítés- nek pedig fontos tényezője a vontató tehergépkocsi, mely egészen új elgondo- lások alapján, a régi rendszerű teheráru- szállításnái jóval olcsóbban oldja meg ezt a nagy nemzetgazdasági jelentőségű kérdést. Amerikában már régebben is- merték fel az új rendszer előnyeit és 3 teheráruszállítás már régebben hozzá- idomult ehhez a felismeréshez. Érthető, ha a magyar teheráruszállításnak is al- kalmazkodnia kell az úi módszerekhez, ami annál könnyebben lehetséges, mert

a szükséges vontatógépkocsik rendelke-

zésünkre állanak. . Amerikában fi tehergépkocsi már szinte

teljesen kikapcsolta a vasutat a teher-

szállításból és a statisztikák szerint nem- csak minden egyes családnak van meg a személyautója, hanem átlagban minden tizedik család tehergépkocsival is ren-

delkezik, nemcsak a gyárak állították be a teherautókat munkájukba, hanem a kiskereskedők, kisiparosok, hentesek, mosodások stb. is rendelkeznek saját

szülnek, hogy fedezzék az egyre foko- zódó keresletet.

A rendelkezésre á l ó , az amerikai áru- kölcsönből származó tehergépkocsik te- herbírásban, teljesítőképességben és mű- szaki előnyök szempontjából felülmúlnak minden eddigit Viszont kétségtelen az is, hogy célszerűtlen lenne ezeket a ko- csikat a régi mederben felhasználni, he- lyes az az elgondolás, mely az Ameri- kában kialakult és elfogadott módszerek hez alkalmazkodva oldja meg a gépesí- tés problémáját.

Amerikában a legtöbb kereskedő — nem beszélve a farmerek tízezreiről — kétrészes vontató teherautót használ, melynek gyakorlati értékét tudományos kísérletek bizonyították. A kísérletek eredményeképpen nyert polgárjogot a Fruehauf-elmélet, melynek lényege a következő: egy ló, mondjuk 100 kg ter- het képes vinni a hátán (1), egy közön- séges teherautó, tegyük fel 3 tonnát (2).

Ha lovat kocsi elé fogjuk, ugyanaz a ló ötször annyi terhet bír el, sőt többet is.

(3) A húzóerő gazdaságosabb voltát ak- názza ki a vontatórendszerü teherautó (4). Ennek fő előnye, hogy míg a pót- kocsi rakodása folyik, addig a vontató motoros részt lekapcsolhatjuk és más munkára használhatjuk fel. A rakodás befelyeztével a közben többféle munkát elvégzett motort visszkapcsolhatjuk.

(5—6) Ez a vontatórendszerü teherautó- típus a legkülönfélébb szállításokra al-

autó sokkal kisebb helyen is meg tud fordulni. (9—10) Mivel pedig a pótkocsi egy tengelyén könnyebben mozog, ez a típus a legnagyobb terepnehézségeket is legyőzni. (11.)

Áz amerikai árukölcsön lehetővé teszi,

hogy ezeket az előnyöket felismerve, mi is rálépjünk a gépesített közgazdaság útjára. Szerényebb anyagi viszonyaink- hoz alkalmazkodva egyelőre azt a mód-

szert követhetnénk, hogy több kisember közösen „részvénytársasági alapon" vá- sároljon egy-egy teherautót vagy egy motorosvontatót két pótkocsival. A fen-

9 - 1 0

teherautóval. Minden egyes iparágnak megvan a maga különleges teherautó- típusa: különböző nagyságú fedett ko- csik, hütőszerkezettel ellátott autók ké-

kalmas, miután nyitott, zárt vagy tar- tálykocsit egyaránt a motorkocsi után lehet kapcsolni. í g y a nyitott pótkocsi- val többek között állatok szállíthatok (7), míg ugyanazon idő alatt a fedett kocsit csomagokkal lehet megrakni. (8) Nem lebecsülendő előnye ennek a

módszernek az sem, hogy míg az egybe- épített nagyterjedelmű kocsiknak a meg- forduláshoz nagyobb térre van szüksé- gük addig a két kocsiból álló vontato-

tebb vázolt módon egy sofőrrel gazda, ságosan el lehet végezni többfajta mun- kát egyidejűleg. Teherfuvarozóink, szik- vizgyáraink, pékségeink, tisztítóvállala-

taink szintén ilven rendszerű kocsikkal frissíthetnék fel eddigi kocsiparkjukat, fatelepeink, gyorsárugyüjtőink stb. pedip a régi teherautótípusokkal szemben át- térhetnének erre a sokkal gazdaságosabb rendszerre, amely jelentős munkameg- takarítással járna ós megszüntetné or szágszerte a szállítási problémákat.

(7)

Ügyes és hatásos trükk volt csupán

— az angol

-laqadfiapquqcMk

Aki azokban a bizonyos szomorú években nagytitokban hallgatta az angol rádiót, az bizony értetlenül csóválta a fejét, amikor ogyremásra hallgatta a honi közönségnek angolnyelven adott utasítást: egyiink minél több sárgarépát!

Ugyan milyen célból kínálták a sárgarépát.' Talán, hogy szebh hangjuk legyen az angoloknak, hiszen állítólag a kanári hangja is javul a sárgarépadiéta következtében? Dehogy. A propaganda azt harsogta, hogy együnk sárgarépát és jobb lesz a látásunk a légvédelmi elsötétátésben!

Főleg az autósoknak kínállták a sárgarépát. És az autósok mázsaszámra ették az édeskés gyökeret. Neves orvostanárok nyilatkoztak a lapokban és az egész Harley Street (ez a lon- doni orvosok utcája, akárcsak Budapesten a Kazár-utca az óeskásoké) magyarázgatta a sárgarépaevés biológiai következ- ményeit különös tekintettel a látás élességére. És sárgarépát etettek a pilótákkaül is. Arra vonatkozólag nincsen adatunk, hogy vájjon a fél szentjánosbogár fényerejű liégófénnyel közle- kedő autósoknak mennyire javult a látásuk élessége a sárga- répában tartalmazott állítólag csodáshatású anyagok követ- kezményeképpen. I)o tény és való, hogy fogyott a sárgarépa.

És az is tény, hogy a nagy sárgarépalakomára felfigyelt — « német hírszerzés is.

Most derült ki, hogy az egész sárgarépahadjáratnak nem is volt más célja, mint ügyes triikk, a németekkel szemben.

Az angtfli propagandának ugyanis az volt a célja: elhitetni a németekkel, hogy az angol légvédelmi figyeflőszervek beosz- tottai azért tudják oly jól felfedezni és bemérni a közeledő ellenséges repülőgépeket, a légvédelmi tüzérség pedig ezért tud olyan pontosan lőni, mert a kitartó sárgarépakúra kovetkez-

u ff MATEOSZ

M A G Y A R T E H E R A U T Ó F U V A R O Z Ó K O R S Z Á G O S S Z Ö V E T K E Z E T E

I d e i g l e n e s s z é k h á z a : K ö z p o n t i i g a z g a t ó s á g a :

R U D A P E S T , VIII., VAJ D A H U N Y A D - U T C A 4 T E L E F O N : 1 3 5 - 8 7 7 , 1 3 7 - 6 6 8 , 1 3 7 - 6 6 9 , 1 3 7 - 6 6 0

t'jjel-nappali szolgálat. Központi fuvarvállalás. 1400 darab teher- autó 0.5—12 tonnáig az egész ország területén. Kirendeltségek: Buda- pesten minden kerületben és az ország minden nagyobb helységé- ben. Az e g y e t l e n j o g o s í t o t t k ö z h a s z n á l a t ú (bér) f u v a r o z á s (Y r e n d s z á m ú g é p k o c s i k k a l )

tében élesebbé válik a lövegkezelők látása. Kétségtelen, a lég- védelmi figyelők, a légvédelmi tüzérek VE lóban rettenetes meny- nyiségü sárgarépát ettek, viszont a gépeket nem a sárgarépa val túlfínornított látásukkal fedezték fel és mérték be, sőt lőtték le, hanem az akkor még fantasztikus és szigorú titok tárgyát képező — radar-készülékkel. Melynek az a nyitja, hogy a közeledő repülőgép visszaveri a radar által kibocsátott rádiósugarakat az adóállomás felé ós í g y a gépnek nemcsak pontos helye, magassága és sebessége állapítható meg vak- sötétben v a g y vak-ködben, hanem annak még a típusa is.

hiszen a radar kontúrképet is rajzol a (láthatatlanul közeledő ellenségről.

Az angol hadvezetőség természetesen nem amDfcionalta, hogy a németek tudomást szerezzenek a radar létezéséről és a sárgarépa-tríikkel sikerült elérniük azt, hogy a németek bele- nyugodtak: az angol 'légvédelem sikerei a sárgarépa által fokozott látásban rejlenek. És csak akkor kémlelték ki a radart, amikor az már — késő volt

Angliában sem fenékig tejfel! A nagy keresletre és gyer kínalatra j e l e m r e a The Motor clmü angol szaklap karrikatúrája, amely » » « « ^ k i r a k a t o t ^ b r ^ o l a következő felírással MINDEN GYARTMANYO AUTOMOBIL RAKTÁRON.

Mintha csak valami veteránautó-verseny startját látnók.

N e m c s a k nálunk — h a n e m

Jínéliáőan is

d r á g á b b a h a s z n á l t , mint a z új a u t ó

Közismert és sokat tárgyalt furcsasága a magyar auto- mobilizmusnak az, hogy a használt autó sokkal drágább, mint az új. Ennek oka kizárólag az. hogy amíg új autót magán- ember csak a legritkább esetben kaphat, addig a használt kocsik piacán mutatkozik bizonyos, bár szerény kínálat.

A magyar helyzet nem magyar specialitás, ugyanez a helyzet Angolországban is, ahol olyan nagy a kereslet autók irányában, hogy a megfeszített erővel dolgozó ipar — mely gyártásának felét valutáris okokból exportálni kénytelen — képtelen teljesíteni a rendeléseket. A gyárak a legjobb eset- ben is 12 hónap múlva történő szállításra fogadnak el ren- delést, akinek tehát kocsira van szüksége, az vagy türelem- mel vár v a g y pedig használt kocsit vásárol.

A használt kocsik általában 35—40 százalékkal drágábbak Angolországban, mint az új kocsik. És bár kézenfekvő volna, hogy az összeköttetésekkel rendelkezők a megvásárolt uj kocsit tekintélyes haszonnal adnák tovább, mint a használtat, ez az eset csak igen ritkán adódik elő, ami jellemző az angol szellem közmondásos korrektségére.

Amerikai kocsit nem hajóznak be egyelőre Angolorszag számára. Aminek következtében olyan magasra szökkent a használt amerikai modellek ára, hogy a vezető szaklapok apró-

hirdetéseiben tallózva, olyan hirdetést is találunk, mely pél- dául 1936-os típusú, tehát tübb mint tízéves és nyilván alapo- san strapáit Buick csukott ötülésesért nem kevesebbet követel, mint 3400 dollárt. Tehát olyan árat, melyért már majdneim az új Rolls Royce autócsodát is meg lehetne venni, ha ugyan volna ilyesmi eladó. A rettenetesen magas árszintet jobban megértjük, ha ezt a 3400 fontos árat összehasonlítjuk az egyik népszerű angol kiskocsi, a Ford Anglia (993 kem-es négyülé- ses csukott négyhengeres) 293 fontos árával. A régi Buick árából tehát néni kevesebb, mint tizenegy kis Ford telik k i . . .

71

(8)

A napisajtó jámbor olvasói már élnie- rültek abban a hírtengerben, ami :i

„Pente 500" körül zajlót'. Olyan hír- kacsa is napvilágot látott, hogy a cse- peli gyár ezerforintos ár körül liozza ki kisautóját, ami ezt, az,t é s amazt tud.

Ilyen és ehhez hasonló felületes és alap- talan örömhírekkel lepték meg a türel- mes olvasóikat. A tewhnikai adatok pedig valóságos műszaki csodabogarakról szá- moltak be.

H o g y az AMS olvasói tiszta képet kap- janak a „Pente 500"-ról, engedélyt kél- tünk és kaptunk a WM gyár vezetősé- gétől, hogy e g y próbaúton ,,kikóstoljuk"

a m a g y a r autóipar egyetlen személyautó produkcióját.

A kocsi külsejéről nem alkotunk rész- letes véleményt (csupán annyit jegy- zünk m e g í g y Ziáirójelben, amint azt mái- tavaly novemberben i s megírtuk, hogy a karosszériaitervercéshez jó lenne szak- emberek é s művészek tanácsát is kikérni).

Na de ez nem is 'lényegbevágó. A motort, a, stabilitást, a menettulajdonságokat és hasonló problémákat akarjuk vizsgálat tárgyáviá tenni és mindazt, amire e g y ilyen rövid próbaút alkalmat ad.

A kocsit a konstruktőr Pentelényi János mérnök vezette, rajta kíviil m é g ketten ültünk a kocsiban, amelynek belső tér- fogatán még némi változtatást akar vé- gezni a tervező. E g y bizonyos, négy fel- nőttnek — különösen télen, a m i k o r sok ruhanemű v a n az utasokon — fárasztó lehet e g y hosszabb utazás.

Az önindító gombnyomására, amely az első két ülés között kapott helyet, köny- nyen ugrott be a motor. A hangtalan sebességváltás után vajpuhán indult el a ,,Pente 500". Miközben befordultunk az Andrássy-útra, elmondta Pentelényi mér- nök, h o g y a kocsi mindössze. 600 km-t futott, azt is a városban, miközben a gyári anyagbeszerzőket fuvarozza egyik üzletből a másikba. Az bizonyos, h o g y ez nem az ideális bejáratási módsuer.

Meglepő a kiskocsi fürgesége. Pillana- tokon belül 60-at mutat at órája. Arról persze szó s>eim lehet, h o g y a sebesség m a x i m u m á t megtudjuk a femti ok miatt.

Kérésünkre Pentelényi mérnök leveszi a

Kis méretei ellenére is elegáns vonalvezetés jellemzi a Pente 500-at gázt és hosszú kifutó után ismét gázt

ad. A kis motor engedelmesen felveszi a fordulatszámot, minden „ellenkezés"

nélkül.

Ujabb kérés. Direktben, harmadikban menjünk lassan. Az óra muíatója lassan kúszott vissza: 45 .. . 30 . . . 25 . . . 20 ós a motor simán, ráugatás nélkül dolgozott, szinte hihetetlen, hiszen a talaj sem a legalkalmasabb az ilyen próbára.

Figyeltem a kormánynál ülő Pentelé- nyi mérnökölt. A hegyes szögben álló szélvédő v a g y e g y araszra volt ai. arcá- tól — peclig nem dőlt előre. Ez a hely- kihasználásnak a teteje.

Ismét ' tempóba lendültünk. I r á n y a Hegyaljai-út. A Kossuth-híd enyhe kap- tatójáit könnyen vette volna harmadik- kal ez a virgonc kis autócska. ha nem totyogtak volna előttünk, a „Pente 500"

mellett elefántnak tűnő kék, szürke és egyéb színű taxik.

A Fő-utcáiban megtanultuk becsülni a Pente fékeit. E g y hadihajónagyságú (Fentéhez arányítva) autóbusz kanyaro- dolt be előttünk — jelzés nélkül. Az ilyen vészfékezések kockára teszik az elölülők orrát v a g y a szélvédőt.

A Gellérthegy lábcmál, a Hegyaljai-út

Lefelé a builal ródll- pályán . . .

torkolatánál a vadul száguldó villamos miatt rövid fékezés és visszaváltás vált szükségessé. í g y tollát másodikkal ira- modtunk a havas-sikos emelkedőnek. A kis motor tórdulateeámát figyeltem — az pedig egyenletesen tartotta magát. A tetőn fordulatszámveszteség nélkül for- dultunk be az egyre meredekebb Sánc- utcába. A z első keresztutca után bizony vissza kellett váltani az elsőre, őszintén szólva, amit eddig teljesített a kis „Fente 500", már az is várakozáson felüli volt.

De a Sánc-utcai produkció becsületére vált volna e g y nagyobb kocsinak is.

A jéggé fagyott liórögök fölött simán gurult a „Penito 500", amit a kereszt- rúgóinak,illetve a lengőtengely'ének kö- szönhet. Ezt egészíti majd ki a sorozat- gyártáshoz tervezett dörzslökhárítók.

E rövid próbaúit után jeles bizonyít- ványt. állítunk ki a kis „Pente 500" nak.

A kocsit már most is a legkíméletle- nebb próbáknak vetik alá, 2000 k m - i g Pentelényi ül a kormánynál. E táv befu- tása után idegen kezekbe kerül a kocsi.

Jelenleg a „Pente 500" a N I K kezében van, ahol is komoly formában foglal- koznak a kocsi gyártásának lehetőségé- vel. Napi húsz kocsi gyártásánál már nincs veszélyben a rentabilitás. Ha el- hangzik a boldogító igen, ú g y a gyár- táshoz szükséges berendezkedés után.

ami körülbelül e g y év, megindulhatna a személy kocsigyártás

hané

11 kban.

Értesülésünk szerint a „Pente 500" ára, a jelenlegi körülményekéit figyelembe véve, 10.000 forinton belül lenne. Ennek az összegni k több mint egyharmadát a WM-en kívül gyártott cikkek alkotják.

H a ezt sikerül áthidalni, ú g y 7000 forint körül mozog a kalkuláció.

A „Pento 500" műraaki adatai: A léghűté- ses 2X 250 kcm-es eütenöbtótéseo kétütemű mo- tor 15 IjE-'t Ir.idl 1©. A 35 ikg-os U-proíilm allváz farán frumibnáKyiamva mywgraik n 3 fokozatú váltóművel egylbeépítetit mator. Az összos

¡CTt vények anyaira Si.lumimi. A könnyű fém- hemigeirek perselyesek. A féltengelyek, a

¡Pörsdlie^megokiáslioz lin»>nil5an, a motor- blokknál' e»ukliai'ja.k és ,nelm n keréktemjrely- nél. A karosszéria és alváz méretei itengeily- táv 2(100 mm. nyomtáv 1100 mm, magasság a földtől 1350 mm, belső szélesség HlOO mm.

(9)

L E L K I KARAMBOLOK®|® E „> AR

Antal

Az e g é s z s é g e s lelki élet hasonló a jól megépített, az építészet aranyszabályai szerint emelt várkastélyhoz, amely biztos védelmet nyújt az időjárás v i s z o n t a g s á g a i (a sors szeszélyei) v a g y a külvilág ostroma (az emberi támadá- sok) ellen. V a g y hasonló a jó építésű, n a g y stabilitású tartós, strapabíró gépkocsihoz, amellyel bátran indulha- tunk a n a g y v i l á g n a k . .. V a g y hasonló a jól rendezett, böl- csen beépített városhoz, amelynek útvonalai, utcái szabá- lyos torkolatokban találkoznak, amelynek k ö z l e k e d é s e ren- dezett és nem a járművek vezetőinek önkényétől lügg.

Maradjunk az utolsó hasonlatnál. A lelki élet a modern pszichológia f e l f o g á s a szerint e g y s é g e s , oszthatatlan valami, miként a város utcái is határ nélkül folytatódnak és e g y s é g e s labirintust képviselnek. Mégis el lehet őket külön nevezni saroktól sarokig, terektől terekig, h o g y job- ban áttekinthessük őket. A lelki életben is beszélünk ér- 'elmi, érzelmi, akarati szférákról, rétegekről, stb. — de ezeket m é g s e m lehet eltorlaszolni, elhatárolni e g y m á s s a l szemben, mert akkor baj származik, forgalmi zavar támad é s a lelki élet e g y e n s ú l y a ielborul. í g y pl. ha valaki csak az értelem m e g m ű v e l é s é v e l törődik, az érzelmi és etikai utcákkal nem törődik, .egyoldalú értelmi lénnyé fejlődik és rideg, stílustalan torzzá válik, aki i g a z á b a n nem is ember, hanem gondolkodó gép, hiszen nem vonja le gondolko- d á s á n a k következményeit, v a g y ha igen, ebből az e g y - oldalúságból katasztrófa lesz. Ogy jár, mint az ámokfutó módján, felelőtlenül száguldozó autós, ha nem figyel a keresztező utcákból előbukkanó járművekre és előbb utóbb karambollal végzi.

A lelki élet karamboljai onnan származnak, h o g y a lelki élet aránytalan, kiegyensúlyozatlan, egyoldalú, — bármi téren is mutatkozzék az e g y o l d a l ú s á g . Egyik hét- köznapi p é l d á j a az ilyen lelki karambolnak pl. az, ha valaki tudománya, tudása, élettapasztalata alapján meg- szokott képzeteivel ütközik össze. Konfliktus támadhat az élettapasztalat é s dédelgetett képzetek között, összeütkö- zésre kerülhet sor, pl. érzelem é s kötelasségteljesítés, erkölcsi beállítottság és életmód, c s e l e k v é s — általában:

értelem és érzelem, értelem ós etika, érzelem és etika között. Ezek a főútvonalai a lelki karambolok megszokott fajainak.

Ogy képzelhetjük el szemléltető módon a folyamatot, hogy a Tudatváros rendezett, s z é p e n gördülő, szabályo- zott forgalmában zavar áll be, mert vigyázatlanság, fegyel- mezetlenség következtében egymásbaütközött a vihar- saroknál találkozó képzettömeg!

A következmény ugyanaz, mint gépkocsikarambolok- nál. V a g y egyszerű zúzódások, horpadások, üvegtörés, el- hajlás, könnyen javítható sebzései jelzik a balesetet — a lélek megütődik, kissé megrázkódik, de hamar kiheveri a hibát, ha valami lelki szervizbe tolat és szakértő orvos, v a g y lelkész kikalapálgatja a horpadásokat, rendbehozza a jelentéktelen hibákat. Ha az ütközés erősebb volt, már jelentékenyebb a sérülés, az utca el is torlaszolódik a romoktól és szétlapított k o c s i k t ó l . . . Ilyenkor s ú l y o s a b b a következmény a lelki életben is, évekre nyúló mélyzavarok

Ne köszöriiltesse

h e n g e r é t , forgattyú-tengelyét,

mert

percek alatt

b e c s e r é l e m

azokat k é s z r e köszörült,dugattyú- val, gyűrűkkel felszerelt h e n g e r r e , szakszerűen javított

f o r g a t t y ú t e n g e l y r e

MINDEN ALKATRÉSZ RAKTÁRON

„MOTORBONTÓ"

REICHFELD GÉZA

V„ VISEGRÁDI-UTCA 11/a SZÁM

állanak elő, amelyekkel sokkal nehezebb boldogulni, noha e g y „generálreparatura" ilyenkor is segíthet.

De vannak halálos lelki katasztrófák, lelki karambolok is. Vannak fájdalmak, élmények, amelyeket nem bír kihe- verni a g y e n g é b b e k lelke. Ilyenkor pozdorjává törik Tudat- város viharsarkán a két e g y m á s b a rohant lelki erőmű, szétzúzzák egymást. Halálos lelki karamboltól lesznek az emberek öngyilkosok. Ilyenkor leginkább az i g a z s á g t a l a n - s á g szörnyű érzete szokott uralkodni: i g a z s á g t a l a n s á g a sors részéről (reménytelen szerelem, kenyértelenség, nyomor) v a g y i g a z s á g t a l a n s á g embertársak részéről (mellőzés, el- nyomás, rágalom, gúny, csalás). Az i g a z s á g t a l a n s á g élmé nye ütközik az igazságérzettel. Ezért szenved legtöbbet az életben az, akinek finom, érzékeny igazságérzete v a n . . . A fejlett igazságérzet hajlamosit leginkább lelki karambolokra.

Autóalkatrészek, felszerelési cikkek, autó- és fémipari speciális szerszámok.

Műszaki áruk, csiszoló- és tömítőanyagok

e iCH autóipari cikkek

GOLYÓSCSAPÁGY

FANTL és REZSŐ

autóalkatrész, kerékpár, műszaki- és szerszámkereskedők

B U D A P E S T , VIII., R Á K Ó C Z I - T É R 1. T E L E F O N : 1 3 8 - 8 7 5

73

(10)

STAREA AUTOMOBILISMULUI IN UNGARIA!

Orasul Kecskeinét a fosit sean a unei fas'tivitâti Intime in ziua de cinci Januarie când 1)1. Zoltán TUdy, presedintele republicei ungare, si Dl. Ernest Gerô ministrnl comunicatiei au predat comunicàtiei publiée sectia reconstruiità dintre Szeged—Budapeata a goselei transcontinentale. In legâtura eu ace asta sárbfttoare a avut loe o turâ »tea le care au participai eirca o mie • de automobile si motoreiclete in ciada frigului care a fost (le douàzeei de grade

Un factor important al industriel de automobile maghiare a fost în treçut fabrica „Matra", care, înainte de rásboiu, a ajuns la un mare succès mondial eu motorele moderne, fru-moase ïi putemnice. Cele mai do eeamà reviiste de speeialitate diin strftinatate au fàcut cunoscute a oeste motoare. m ici de câte 100 sau 125, la care încà eu mult în urmà s'a observât furca dina inte, eeeaoe nu a fost introdusâ de marile fabrici mondiale decât mult mai târziu. Rásboiul a distrus fabrica

„Matra" si numai putine masini au putut fi sálvate si aduse în stare do fumetionare. Fabrica a început reeonstructiunea la începutul anului treeut, iar astázi este în situatiunea cá poate începe fabricarea moto- cicletelor cu motor mic în serie. Fabrica „Matra", maná îjtt maná cu una dintre cele mai mari Uziini ale Statului m a gh iar, a început sa producá, ocupandu-se si cu gandul unui export si dupa cum se aude, deodatá cu venirea primáverii prima seria a produiselor „Matra"

va ajunge în circulare.

STIHI MÂRHNTR

Mai multe vagoame de cauciuc au sosit pentru Fabrica Maghiará de Cauciuc S. A., ceeace a fácut posibilá fabricarea reiwiniitelor cauciueuri pentru automobile „CORDATIC".

Cunoscuta fabrica de acumulatoare „Tudor"

lucreazâ ou intreaga eii capacítate.

Nu de mult a ineeput fabricarea cunoseutelor becuri electrice „Tungsram" in „Uzinele Electrice IJniiite" (Egyesült Izzó).

Societatea Vacuuin Oil Coinp. a pus in oirculatie renumitul ulei ,,B" si „AF".

Industria maghiará de piese de schimb lucreazá cu intreaga capacítate. Fabrica de art ico le electrice

„Sigma" a ineeput sá fabrico in serie bobinóle de induetie ce nu au putut fi inloouite pana in prezent.

tot aoeasta fabrica s'a insitalat si pentru febriearea semualizatoarelor de dinectie.

O uziná nou eonstruita — dupa model stráin — fabrica aparate electrice de vulcanizare sub denumiiea

„WORLD".

Bnjile cunoscute in stráinátat© sub marca ,.Fisk' dupa cuín se stie sunit produsu] fabricei maghiare

„Ignis".

Fabrica „Ignis" diiu nou s'a pus in functiune si chiar in trecutul apropiat a primit o comanda de 120.000 buc. din Cehoslovacia si una de 30.000 din Austria.

S O S E L K - D R U t a U R I

Reteaua soselelor construite in Umgaria e de 25.600 km, dintre carii 3000 km este sosea pavatá .modem iar 22.600 km este pietruitá cu piatra sfárámatil

(macadam). . Din cauza curculatiei si a distrugerii razboiiului,

apoi din cauza lipsei de intretinere, cea mai mane parte a drumurilor s'au détériorât atât de mult cá in únele locuri s'a suspendat complet cirulatáa.

Lucráril© de restabilire au ineeput inca in anuí 1945. Luiiigünea drumurilor si soselelor mai importante si mai urgente de réparai era 8750 km. Din aceasta portiune 65% adicá 5600 km — dintre care únele sosele principale in intregimea lor — au putuit fi aduse intr'o stare impoaibilà pâna la s f á m t u l anului 1946.

Pentru ducerea la indeplinire a acestor luerári a trebuit sá se transporte 200.000 metri cubi de material.

Pentru restabilirea si pumerea la punot a retelei de drumuri s'au intocanit un plan de 3 ami. In acest plan in afará de rostabilirea completó a drumurilor cu circulatie continua, se mai preved© uivelarea cu eompresorul q unei lunginii de 2000—2500 km de s<wea pietruitá, precum si construiirea tuned sosele moderne nouft de 225 km si 1200 km sosea de macadam nona.

Az sv. Hurley Davldsonok nem sokat változtak, ez Itt az ezres modell: könnyűfém heneerl'ejckkcl.

Felülvezérelt vágtamodellek is szere- pelnek a Harley gyár programmjában

Az amerikai motorkerékpár nem is o l y a n r é g e n szinte prototípusa volt a megbízható, elnyúzhatatlan, d e c s a k mérsékelt s e b e s s é g r e szánt „ c s a l á d i " modellnek, m e l y akkora motorral volt szerelve, h o g y b e l ő l e két-három mai k i s k o c s i r a is telt volna. Nos, a z amerikai motorkerékpár- ipar, úgylátszik, szakított a régi elvvel, l e g a l á b b is erre vall a Harley D a v i d s o n - g y á r 1947-es g y á r t á s i sorozata, m e l y b e n már szerepelnek a, h a t a l m a s 1000 é s 1200 k e m - e s k é t h e n g e r e s - - ohv. v á g t a g é p e k , m e l y e k s e b e s s é g é r e jel- lemző, h o g y a l e g n a g y o b b m o d e l l s e b e s s é g m é r ő j e e g é - szen a 120 méríöldes, tehát közel a 200 k m - e s s e b e s s é g i g van, kalibrálva. De ohv. k ö n t ö s b e n jelent m e g a 750-es é s az 1000-es m o d e l l is, m e l y e k mellett t e r m é s z e t e s e n szere- p e l n e k az oldaltvezérelt tipusok is.

A külső a z o n b a n n e m sokat változott, a jellemző v o n a - lak mondhatni u g y a n a z o k , a k á r c s a k a nálunk ismert

1930-as, 1931-es m o d e l l e k karaktere. Hatalmas méretek, túlméretezett s á r h á n y ó k , l á b k u p p l u n g , nem b l o k k b a tömö- rített, tehát a motortól f ü g g e t l e n n é g y s e b e s s é g e s váltó, ökörszarv-kormány, h a t a l m a s , a v e z e t ő h á t s ó a n a t ó m i á j á - hoz simuló n y e r e g é s a tizenöt é v alatt a l i g változott első- villa — ez a z 1947-es sv. Harley, h a c s a k nem tekintjük l é n y e g e s újításnak a hidraulikus lökhárítóval ellátott, bár régitípusú elsővillát é s a k ö n n y ű f é m hengerfejeket.

Az ohv. m o d e l l e k , a g y á r v á g t a g é p e i k ü l s ő l e g sokkal sportszerűbbek, bár a típusos HD-jelleg e z e k e n is a z o n n a l meglátszik. A v á g t a m o d e l l e k e l s ő s o r b a n a motoros rendő- rök é s a v e r s e n y z ő k s z á m á r a készülnek, n a g y o n é r d e k e s a „lemeztelenített" szpidmodell, m e l y a tipikus amerikai é s nyaktörő h e g y i e v i c k é l é s r e épült. De talán n e m k e v é s b é fel- tűnő a z ezres ohv. rendőrségi modell, m e l y k i z á r ó l a g a „ s p e e d - c o p " testület s z á m á r a épült. Ezen a g é p e n , m e l y n e k fel- a d a t a n e m c s a k a g e n g s z t e r ü l d ö z é s , h a n e m f ő l e g a s e b e s - s é g i limitet túllépő a u t ó s o k f ü l ö n c s í p é s e : három fényszóró, tüzoltóberendezés, g é p p i s z t o l y é s rádió v a n b e é p í t v e . Félreértések e l k e r ü l é s e v é g e t t : a rendőrségi m o d e l l c s a k ezüstszínű kivitelben szállítható, k i z á r ó l a g a rendőri tes- tület részére. M á s s z í n b e n — a g e n g s z t e r e k is b e s z e r e z h e - tik, a r e n d ő r s é g i m o d e l l e l a z o n o s kivitelben é s f e l s z e r e l é s - sel. C s a k é p p e n m á s h o l kell beszerezniük a — g é p - pisztolyt.

DIMENY

LAJOS O O A I D A 1

SZERSZÁM-, CSAVAR- és LAKATOSÁRUGYÁR AUTÓ- és TRAKTORALKATRÉSZEK, SZERSZÁMOK.

HENGERFÜR.IS. HENGER• és FŐTENGELYKÖSZÖRÜLÉS BUDAPEST, XIV., TELEPES-U. 80. T.: 120-931 VAROSI IRODA ÉS RAKTÁR •

VII., DOHÁNY-UTCA 59. TELEFON: 228 • 534

Minőségi szerszámainkat

i s m é t g y á r t j u k

(11)

UHRIÉK AZ ELEIV

Olyan sokat olvastunk és hallottunk automobilizmusunk újjáépítéséről, hogry uia már unatkozva siklik át a/, olvasó a lapossá silányított, frázissá koptatott újjáépítés meghatározása felett.

És most m é g i s beszélni kell róla.

Annál is inkább, mert mi magunk sem tudtuk, hogy Budapest tőszomszéd- ságában van egy olyan amerikai méretű és felszerelésű gyár, amelyet Moszkvá- ban v a g y K i e v b e n is jól Ismernek. Mert- hogy az I'hrl karosszéria- és járműgyár nemcsak a fenti két orosz metropolisból kapott megrendeléseket, hanem még a megszállt Berlinből is.

centiméter Üveget sem h a g y t a k meg.) És megindult' a kilátástalannak látszó küzdelem az újjáépítésért — a szó nemes értelmében.

A dolgozók e g y emberként álltak a g y á r vezetősége mögé, hogy kivegyék részüket e — heroikus munkából. És a

matematikai semmiből talpra állt ez a hatalmas telep.

Pontonokat építettek a hidakhoz.

Csilléket gyártottak a jóvátételre.

Vagónokat készítettek az újjáépítés- hez.

Közben hidegre fordult az idő és a gyár fűtési problémája még nem volt

Nagyobb, mint egy futballpálya a/, óriás méretű szerelőcsarnok Hogy képet alkothasson magának az

olvasó az Uhri-cég mátyásföldi gyárá- ról, ahhoz repülőgépről készült fel- vételre lenne szükség, mert a telep 31 holdnyi területen fekszik. A n a g y (fűtött) szerelőcsarnok mérete 150X7(1 méter (nagyobb, mint e g y futballpálya).

Közel 800 dolgozó keresi meg a kenye- rét. ¿ s hogy még rövid időre a számok- nál maradjunk, 350 járművet javítottak meg eddig a szovjet hadseregnek.

Mindezt a gyár vezetőségétől, illetve az üzemi bizottságtól tudtuk meg. To- vábbá azt Is, hogy t a v a l y nyárutón kap- ták vissza a telepet, amelyet előbb a menekülő németek raboltak ki, majd az ostrom pusztított el és végül a környék lakossága „látogatta" meg. (Több km kerítést tüzeltek el és egyetlen négyzet-

if

'

• A

ML

•f If

EJ^I m?

megoldva. A m i n t mindenben az aktivi- tás jellemezte az Uhri-céget, úgy ezt a feladatot is méltóképpen oldották meg.

Novemberben megkezdték a kazánház és a g y á r 35 méteres kéményének építését és január 10-én reggel l a n g y o s meleg fogadta az addig hidegben Is szorgal- masan dolgozó munkásokat.

Mi még u g y a n nem láttunk mindent, habár reggeltől délig jártuk ezt a mére- teiben, kivitelében és felszerelésben is monumentális gyártelepet. A hatalmas szereidét — amelynek építésénél f i g y e - lemmel voltak arra is, mint a kórházak műtőjében, h o g y a külső v i l á g í t á s ár- nyékmentes fényt adjon — kiegészíti e g y - e g y korszerűen berendezett elektro- mos műhely, gumijavító, különféle sze- relőműhelyek (hengcrcsiszolóval szerel-

M00 Frt ez az Uhrl Jeep-komblné — a kocsi lefiilássál együtt. Üzemben a monumentális

hidraulikus prés.

ve), fényezőműhely, krómozó (3 méteres káddal), raktárak, munkásfürdők stl). (A bognár- és kovácsmühelyek külön épü- letben vannak.)

Szériában készülnek a Jeep-kombinék, amelyeket 6—8 nap alatt szállít rende- lésre a g y á r 3601) forintért, az egész kocsi l e f ú j á s á v a l együtt.

A m a g y a r autóiparban egyedül csak az Uhri-cég rendelkezik olyan emelet- m a g a s hidraulikus sajtóval, amellyel a fémkarosszéria építéséhez szükséges Ido- mokat tudják kipréselni.

Itt láttuk munkában az első fémvázas karosszériát, a m e l y a felszabadulás óta készült Magyarországon.

Megindult az előkészület arra a nagy- szabású, 150 darabos teherautókarosszá- lási munkára, amivel a M Á V A U T bízta meg az Uhri-céget. A g y á r az úgyneve- zett takt-rendszerben végzi a munkát. A mintadarabokat, a M A V A U T műszaki bizottságának átvétele után szétszedik elemeire, amelyek aztán mint sablonok veszik át szerepüket.

Az Uurl-cég 800 dolgozójával eddig is derekasan kivette részét a m a g y a r auto- mobilizmus újjáépítéséből é s az ered- mény biztosíték arra, h o g y ezután is — ha lehet, még hatványozottabban részt vállal a további munkában.

(12)

dehogy, — csupán egy kis technikai ügyeskedés!

AUTÓIPAR KFT

VI, 3ÓKAI-UTCA 26 T E L E F O N : ! 22-925 ALKATRÉSZEK

KÜLÖNFÉLE A M E R I K A I AUTÓKHOZ FELSZERELÉSI

C I K K E K

Amerikai

3 - 7 % tonnás teher-

AUTÓK

p ó t k o c s i k , vontatók e l a d á s a :

M A R K O U I C S

FŰBIZOMQNYOSN AL,

Budapest, Oikotmány-utca 19.

Telefon: 129-052 és 120-335.

Harisnyában

GFB

autójavitásba n

Gaál Ferenc Budapest

Chrysler, Opel, Bugáit i speciális javítóműhely

XII. ker., uarosmaior-uica 50.

l A . F t í T i X - .

htiTj. 4 bAlllUlrtfc

Ez az a varázskapcsoló. melynek blzanyos számú kattintása a végez el mluüent — odahaza. Ftíyelittk meg a kerek nelkull

ávolliól ormanyt.

Hollywood, 1047 február Hó.

I S I látott már varázslót szép hosszú, lehetőleg ősz szakáll és a hozzátar- tozó tekintélyes ábrázat nélkül? Nos — én láttam És ez a varázsló bizony min- den szakáll nélktil szűkölködött, tekin- télyes ábrázata sem volt, csak kerekded, tejfeles, mosolygó képe, melyen még azt a huszonhárom esztendőt is nehéz volt felfedezni, mely a jelen pillanat és Mr. Mac C. Brainard születésének pilla- nata óta tölt el.

Éppen a Beverly Hills — a milliomos filmsztárok negyede — felé vitt az útunk, amikor a Newyork kávéház lobogósbrényes, állandó pénzzavarban leledző ifjú' irodalmi (vagy ahogyan ¡1 főúr nevezte: felirodalmi) titánjából az itteni stúdiók egyik legjobban fizetett gag-manjévé avanzsált útitársam oda- bökött balfelé:

— Nézzen csak oda — mutatott rea e g y hosszú, nyitott, fekete, kétüléses sportkocsira —' az ottan a varázsló ko- csija.

Szerencsénk volt. A kocsihoz tartózó varázsló mögött éppen becsukódott a divatos drug-store ajtaja. Fékcsikorgás.

És másfél perc múlva már szemben ál- lottunk a fentjelzett tejfeles ábrázat ki- zárólagos tulajdonosával.

_ \leet Mister Brainard — mutatott Ive barátom és néhány pillanattal később már vígan folyt a beszélgetés az alig felcseperedett modern varázslóval, aki

csak egyedül a General Electric Co-tól kap nem kevesebb mint évi 180.000 dol- lárt — apróbb találmányaiért.

Mr Brainard állandóan siet, most is.

'üljön át hozzám a kocsimba — invitál — majd útközben beszélgetünk.

Felberreg a motor. Indulunk- és simán surranunk a napsütötte filmparadicsom tükörsima, széles betonútján. A ko-

t.sin — nincsen kormánykerék. Helyette két szembenálló küllő, a küllők két végén fehér műanyagból esztergált gomb.

_ Leszereltem a kormánykereket. — mondja Mr. Brainard — mert útban volt, nem tudtam kellőkéi)yen kezelni a különféle villamos kapcsolószerveket,

Baljával odanyúl az egyik kis tömbler- kapcsolóhoz és négyet kattint rajta:

— Most a rövidhullámú berendezés- sel, — mondja hanyagul — bekapcsol, tam odahaza a villanykandallót. Mire hazaérünk, hadd legyen meleg a szobá- ban.

Alig haladunk párszáz métert, újra odanyúl a tömblerhez:

— ütőt kattintok, — magyaráz — ez bekapcsolja otthon n garázs villany- világítását. Ha kettőt kattintok, akkor a villa kapuja magától nyílik, — mondja csodálatos nonsalansszal.

Halk berregés hallatszik a szerelékfal mögül. .Mr. Brainard odanyúl a kis kézi csomagtartóba és hanyag mozdulattal — telefonkészüléket vesz elő, közönséges, tárcsás városi telefont.

llelló, — szól bele a mikrofonba — yes, itt Mac beszél. Útban vagyok haza- felé, tíz perc múlva otthon leszek, csak legyenek türelemmel és készítsenek valami jó kávét.

De ezzel nincsen vége a varázslatnak.

Odanyújtja a telefont:

Nem akar valakit felhívni, — mo- solyon- — csak tárcsázza nyugodtan a városi számot.

Tárcsázok, lís mivel nem pesti a tele- fon. hanem hollywoodi, hát pillanatok- kal később már megszólal az M. (1. M.

iroda szőkehangú operatorja.

A kocsi lassít. És elegáns ívben gör- dül fel a járdára. Mr. Brainaid kettőt kattint. Kinyílik a kapu. Begördülünk.

És utánunk becsukódik a kapu. Ötöt kattint, kigyullad a villanyvilágítás a

(13)

I

Aulamditk

f f l f W r r r l T I r r l f f f r

tóinéí 0 ráfi/

Dúsan felszerelt raktárral áll az automobilizmus rendelkezésére !

BUDAPEST, VI., LISZT FEHEJNC-TÉR 4

Telefon: 420-183 és 221-330

A misrysseámú Szovjet ll'.iiísáüi Motorklubok társaski rándulásokon, trlállkoii m í r i k oss/.e e r e j ü k e t

garázsban, egyet, kattint és kinyílik a garázsajtó.

Jól esik a forró kávé. Utóbb az is ki- derül, hogy ifjú barátunk na..rytitokban útközben liftet kattintott, amivel bekap- csolta. a kávéfőző kis gőzkazánjának fűtését.

bármelyik városi számot, hunéin a vá- rosi hálózatból érkező hívásokra jelent- kezni is legyen lehetséges. A végleges berendezés hangszórós lesz, tehát kagyló nélküli, akár menetközben is lehet majd beszélgetést f oly tat n i.

A Mr. Brainard villájában — ebben a modern elvarázsolt kastélyban — nin- csenek villanykapcsolók. A világítá»

ajtónyílásra működik, ha valaki beleül valamélyik karosszékbe, úgy magától gyulMad ki a hozzátartozó olvasólámpa.

— Most dolgozom egy igen érzékeny reléberendezésen, — nyújtózik nagyot, a még n ni is nagykorú feltaláló arról van szó, hogy a garázsban átló kocsi motorját reggel távindító berende- zéssel hozhassam üzembe. Olyan unal-

mas reggel bemelegíteni a motort, sok.

kai egyszerűbb lesz beret válkozás köz- ben megnyomni valami gombot, mire a garázsban álló kocsi motorja beindul és mire a beretválkozást befejeztem, már ülhetek is bele a vidáman purrogó, me- leg 'kocsiba. Ezt a berendezést csukott kocsimra fogom szerelni és a távkap- csoló relé u kocsifűtést is bekapcsolja ma jd.

Búcsúzunk. Gondolatban látom a/.

AMS cikkei nyomán az otthoni roncsok- ból összeeszkábált „személyautókat", a Ford-motorral szerelt Fiatokat és Fiat- motorral szerelt Fordokat. Bizony, messze, nagyon messze van ide Magyar- ország. Messze, de — nemcsak távol-

ságban. E

Halló, Itt Mae lieszél. Tíz, perc múlva otthon teszek.

Huncut mosollyal figyeilii álméjkodát- somat a fiatal feltaláló:

— Nincsen ebben semmi csoda, — töri meg a csendet — csupán bizonyos műszaki, berendezéseket kellett adaptál- nom. Itthon egycsöves, a kocsim leadó- jához hangolt ultrarövid hullámú vevő

van az antennára kapcsolva. Ha műkö- désbe helyezem a kocsim adóállomását, úgy unnak hullámai automatikusan be- kapcsolják a nagy háromcsöves vevőt, mely különleges erősítők és relék köz- benjöttével úgy működik, hogy a ko- csim adójából érkező impulzusok szá- mának megfelelőleg végzi a legkülön- félébb kapcsolásokat. A városi telefonba különleges konverter segítségével kap- csolódom bele és bár berendezésem igen kis kapacitású, mégis hatvan kilométe- res körzetben működik. A berendezésem azonban még nem tökéletes, mert, ha magas, betonházblokkok között áll a kocsim, nagyon lehalkul a hangerő, de remélem, hogy nagyabb kapacitású be- rendezéssel ezen a bajon is túl leszek.

'Találmányomat szabadalmak védik és a BelI Telephoné Co. rövidesen nagy so- rozatokban fogja gyártani a berende- zést, amivel minden autós telefont va- rázsolhat a kocsijába. Most dolgozom a berendezés tökéletesítésén, az újabb kivitel már azt is lehetségessé teszi, hogy a kocsiból nemcsak hívni lehessen

AUTÓGUMIN

R A K T Á R R Ó L

KARA LÁSZLÓ

N Á D O R - U T C A 21 TELEFON: 122-428

77

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :