Mit jelent a könyvtárak számára a desktop publishing? megtekintése

Teljes szövegt

(1)

TMT 3 7 . évf. 1 9 9 0 . 8 - 9. U .

Irodalom

11) I B M . D O B I S / L I B I S an e x e c u t i v e overview IBM Form Number G B 1 1 - 5 8 6 9 or G C 2 8 - 8 0 6 0

12] I B M ; D o r l m u n d a n d Leuven library s y s t e m s w i l h perio- d i c a l s c o n t r o l l i b r a i i a n ' s guide = IBM Form Number S B 1 1 - 5 4 9 0 or S H 2 0 - 2 6 5 5

13) FRYSER. B S - STIRLING. K. H.: T h e e l l e c t Ol s p a l i a l a r r a n g e m e n t . upper-lower c a s e letter combina lions, and reverse videó on patron r e s p o n s e 1o CHT d i s ­ p l a y e d c a t a l o g r e c o r d s J o u r n a l of the American Society lor Information S c i e n c e . 35 köt, fl sz 1964. p.

3 4 4 - 3 5 0

(4| M c A L L I S T E R , C - M c A L L I S T E R . A. S.: A c a s e for c o n - versational cataloging. • The E l e c l f o n i c Library. 1.

köt I. sz 1 9 8 3 . p 5 9 - 6 7 .

15! M c A L L I S T E R . C : D O B I S / L I B I S : a n online. i n l e g r a t e d . turnkey local library s y s t e m - Essen S y m p o s i u m or>

Local Library S y s t e m s , s r e p t . 2 4 - 2 7 . 1 9 8 7 . G e s a m l - h o c h s c h u l b i b l i o t h e k E s s e n . 1 9 8 4 .

M c A L L I S T E R , C : The online public a c c e s s catalogue in D O B I S / L I B I S . - Program, 2 1 . köt. 1 . s z . 1 9 8 7 . p.

2 5 - 3 8 . /

ITrébils Gyulánál

Mit Jelent a könyvtárak számára a desktop publishing? *

Az utóbbi években a könyvtárak figyelme fokozot­

tabban fordult az automatizálás, főleg az állomány- ellenőrzés, a kölcsönzés és a katalogizálás számító­

gépesítése felé. A személyi számítógépek megje­

lenése, olcsó volta és teljesítőképességének növe­

kedése a kiskönyvtárak számára is lehetővé tette, hogy a naponta ismétlődő rutintevékenységek ilyetén kiváltására gondoljanak.

A személyi számítógépre szert tevő könyvtárak kezdetben rendszerint szövegszerkesztő programo­

kat szereztek be: ezek segítségével mindaz, ami korábban írógépelési munkával járt, a továbbiakban sokkal h a t é k o n y a b b módon vált elvégezhetővé. A szövegszerkesztés számítógépesítése nyomán ter­

jedt el a táblakezelés az adatbázis-kezelés és a grafi­

ka automatizálására.

A DTP t ö b b a szövegszerkesztésnél: a különböző forrásokból - pl. szövegszerkesztő, táblázatkezelő és grafikai programokból — nyert információk olda­

lakká szerkesztését teszi lehetővé számitógép fel­

használásával. Néhány évvel ezelőtt az Aldus Corpo­

ration jelent meg últöröként a PageMaker nevű tükör¬

szerkesztŐ programjával a számításlechnikai piacon.

Mit tud a DTP?

A számítógépes oldalszerkesztés legfőbb előnye az az idő. amelyet k ü l ö n b e n a d o k u m e n t u m o k ter­

vezésére és korrigálására fordítanánk. A DTP- szoftvercsalád a következőkre képes:

• n y o m d a i díszekkel való ellátásra,

• diagramok készítésére és árnyékolásra,

• léniázásra,

• tükörkészítósre, azaz a szöveg és a grafika optimá­

lis kombinálására egy-egy oldalon,

• az o l d a l - , illetve hasábátmenetek hibátlanságának biztosítására,

• az ú n . " w y s i w y g " - r e (ez a "what you see is what you get" betűszava), amely a képernyőn látott és a kinyomtatott oldal azonosságára utal.

• D e s k t o p p u b l i s h i n g (DTP) - Íróasztalról p u b l i k á l á s ; egy- mozzanalos olcfalszerkesztés. - A ref

Aligha szorul bizonyításra, hogy a " w y s i w y g " - adottság milyen előnyöket kínál az oldalszerkesztő­

nek, akinek többé nem kell várakoznia a "kefelevonat ra_, szabadon változtathat-módosithat a képernyőn, amelyen gyakorlatilag a " v é g t e r m é k ' hü mását látja.

A DTP-szoftverek használatát ideálisan egészítik ki a közelmúltban mérsékelt áron forgalomba került lézernyomtatók. Velük jó minőségű, 3 0 0 DPI (dots per inch = pont per hüvelyk) felbontású képek k é ­ szíthetők. Előszeretettel használják őket a k i s e b b példányszámú kiadványok előállítására. E nyomtatók olyan fotókész eredetik készítésére is alkalmasak, amelyek egyenesen küldhetők másolásra vagy nyomdába. A c s ú c s m i n ő s é g ű betűszedő rendszerek 1000 DPI felbontásúak. Kidolgozták már azokat a DTP-programokat is, amelyek lehetővé teszik a betűszedő számitógép részére a közvetlen olvasást.

A DTP-műveletekhez az információkat különféle szövegszerkesztési, táblázatkezelői vagy grafikai számítógépes programok készítik. Az előadók e prog­

ramokat egyre sikeresebben bővítik ki DTP- f u n k c i ó k k a l .

Üzemeltetés

A DTP üzemeltetésének alapvető eleme a mikro­

számítógépes munkaállomás. Jelenleg ez egy Apple M a c i n t o s h vagy egy MS-DOS bázisú gépkészlet lehet. Elsőként ( 1 9 8 5 - b e n ) a Macintosh jelentkezett egy olyan programmal, amely lézernyomtatóval működik, szövegét-grafikát kiváló kimenettel k o m ­ binál, és könnyen megtanulható.

A munkaállomáson lennie kell még egy monitornak (a nagyfelbontású grafika megjelenítésére), egy mik­

roprocesszornak, legalább 6 4 0 K véletlen hozzá­

férésű memóriának, továbbá merevlemeznek (az elkészült á l l o m á n y t á r o l á s á r a ) .

Csak aki már megkísérelte a k é p e r n y ő n való raj­

zolást (grafikakészítést) a billentyűzéssel mozgatott kurzorral, érli meg igazán, hogy milyen fontos input­

eszköz az "egér" is. A DTP nyújlotta előnyök akkor érvényesülnek igazán, ha a lézernyomtatóknak ele­

gendő pufferkapacitásuk van a letöltött betűkészletek és d o k u m e n t u m o k tárolására.

3 8 3

(2)

B e s z á m o l ó k , s z e m l é k , r e f e r á t u m o k

Egy tipikus PC-bázisú rendszer kb. 1 0 - 2 0 ezer dollárba kerül. Érdemes azonban figyelembe venni, hogy a könyvtárban általában már van egy-egy személyi számitógép nyomtatóval és különféle szoft­

vercsomagokkal, így a DTP előnyeihez egy néhány száz dollárba kerülő tükörszerkesztő szoftver beszer­

zése révén juthatnak hozzá.

Előnyök - hátrányok

Mívet a DTP sem csodaszer, beszerzése előtt mér­

legelni kell használatának előnyeit és hátrányait.

Íme, az előnyök:

• Azáltal, hogy a d o k u m e n t u m o k nyomdakész előál­

lítása házon belül történik, több idő marad a d o k u ­ mentumok készítői számára.

• A szerző/szerkesztő nagy rugalmassággal kísérle­

tezhet az optimális szövegtükrök gombnyomásra történő kialakításával.

• Mód van az információ későbbi "újracsomagolásá­

ra", az egyes szövegrészek cseréjére-módosításá- ra, a más és más olvasótábor ízléséhez való igazí­

tására.

Meg kell említeni azonban néhány negatívumot is:

• A DTP használata hosszabb betanulási időt és ala­

posabb gyakorlatot követel meg, mint más egyéb, pl. egy-egy szövegszerkesztő szoftver haszná­

latáé.

• Bárkiből nem lesz DTP-operátor. Ahhoz, hogy valaki professzionális végterméket tudjon előállí­

tani, elengedhetetlen bizonyos fokú adottság a grafikához, készség a tervezéshez, jártasság a tipografizálásban stb., hiszen csak ilyen ismeretek birtokában aknázhatók ki a DTP előnyei.

A DTP jövője a könyvtárakban

Az elkövetkező években minden bizonnyal felgyor­

sul a DTP fejlődése. A hardverpiacon megjelennek az otthoni használatra és kisebb hivatalok számára kifej­

lesztett, mérsékelt á r ú , lézerminőséget kínáló, nagy sebességű és felbontóképességű nyomtatók. A nagyobb rugalmasság és felbontóképesség lehetővé teszi a monitorokon való megjelenítésnél a

"wysiwyg"-jelenség előidézését, azaz megtekinthet­

jük a nyomtatandó végtermék hü képét. A DTP-

programcsomagok mind kezelhetőbbekké, felhaszná­

lóbaráttá válnak, s előbb-utóbb bekövetkezik a szö­

vegszerkesztő és a DTP-programok egybeolvadása is.

A DTP könyvtári használatának két főbb területe van: az adminisztrációs munkák és a külső szolgálta­

tások.

Az adminisztratív feladatok közé tartozik az egyes röplapok, körlevelek, brosúrák megjelentetése.

Ezeket a feladatokat eddig a könyvtárak grafikai és kliptechnikával oldották meg. A DTP ennél lényege­

sen többre képesít: a különféle könyvek, bibliográ­

fiák, kezelési utasitások és jelentések is házon belül készíthetők el.

A külső szolgáltatások szempontjából a DTP rangot ad a könyvtárnak, hiszen gyökeresen megvál­

toztatja az információ kezelésének és terjesztésének útját. Az eddigieknél lényegesen nagyobb lehetősé­

gek nyílnak meg az egyes szerzők és kisebb csopor­

tok előtt saját publikációik megjelentetésére. A

"magánkiadások" mindennapos gyakorlattá válnak.

(Más kérdés, hogy ezzel kapcsolatban bizonyára fel fognak vetődni különféle terjesztési, plagizálási és copyright problémák, amelyek megnyugtató megol­

dás után kiáltanak.)

A DTP csak egy része az információs és ügyvi- tel-gépesítési forradalomnak, bár nyilvánvalóan k i f i ­ nomultabb része, hiszen lényeges hatást gyakorol a publikációs gyakorlat megváltoztatására, s a könyv­

tárak számára is új helyet jelölhet ki ebben a forradalomban.

Végül itt érdemes emlékeztetni a "papírmentes világ" eljövetelével kapcsolatos jóslatokra. A ma valósága ezekre rácáfolni látszik, hiszen éppen a számítástechnika, ezen belül a DTP-program az em- berbarátibb megoldás visszatérését teszi lehetővé. A magasabb szinten való visszatérést a vonzó, szemet pihentető, papíralapú, nyomtatott információhor­

dozók előállításához.

B E A D MONT, J . : Desktop publishing: what does it mean for libraries? = Canadlan Library Journal, 4 5 . köt. 3. s z , 1 9 8 8 . p. 1 4 1 - 1 4 4 . /

(Zoltán Imre)

A besorolási adatok

egységesítésének helyzete

A besorolási adatok egységesítése lauthority con- tro!) az USA-ban Cutter óta fontos kérdés mind a könyvtárosképzésben, mind pedig a katalogizálók gyakorlati m u n k á j á b a n ; mégis gyakran úgy tűnik, mintha a könyveknek mielőbbi polcra kerülése min­

dennél fontosabb lenne. A szerzők háromféle vizs­

gálatot végeztek: irodalomkutatást és -elemzést foly­

tattak; vizsgálták, hogy az egyetemi és főiskolai könyvtárak hogyan végzik a besorolási adatok egysé­

gesítését; végül pedig a testületi és személynév­

alakok használatának problémáival foglalkoztak saját k ö n y v t á r u k b a n .

Irodalmi s z e m / e

Az irodalmi szemle az utóbbi két évtized alatt a tárgyban megjelent közel 7 0 cikk közül a fontosabbak tartalmát ismerteti és veti össze. Kezdetben többen

3 8 4

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :