A Mozi É l e t f i l m t e h e t s é g k u t a t ó p á l y á z a t á n a k t o v á b b i j e l e n t k e z ő i t m u t a t j u k be ezeken a f é n y k é p e k e n . A p á l y á z a t m o s t m á r a végéhez közeledik és a t e h e t s é g k u t

Teljes szövegt

(1)

P O P I N T

Szörényi Eva

m a g y a r í i l m t ő s z e r e p e b e n ( Á T R I U M ) ( F o t ó I n k e y — R á t h K )

51201 ^mmig^

•mé mwn

(2)

A FILMTEHETSÉGKÜTATAS ÖJ RÉSZTVEVŐI

A Mozi É l e t f i l m t e h e t s é g k u t a t ó p á l y á z a t á n a k t o v á b b i j e l e n t k e z ő i t m u t a t j u k be ezeken a f é n y k é p e k e n . A p á l y á z a t m o s t m á r a végéhez közeledik és a t e h e t s é g k u t a t á s h a t győztese az ú j t a n é v b e n m e g k e z d h e t i t a n u l m á n y a i t az Á l l a m i l a g e n g e d é l y e z e t t F i l m m ű v é s z e t i I s k o l á b a n . A z o k részéről, a k i k csak k é s ő b b l é p t e k a Mozi É l e t olvasói s o r á b a és későn szereztek a p á l y á z a t r ó l t u d o m á s t , kivételesen j ú n i u s 15-ig m é g elfoga-

d u n k f é n y k é p e k e t . E z e n a n a p o n a z o n b a n véglegesen l e z á r j u k a p á l y á z a t o t . T a l a m a t l Edit Oolba H e n r i k m

/ -

K e k é t s M a r g i t

( G y ö n g y ö s ) Biezó P é t e r

( K a p o s v á r ) P á l i n k á s É v a

( S á t o r a l j a ú j h e l y ) Somodi József

( J á s z k a r a j e n ő ) Szabó M a r g i t

( V e r p e l é t ) P a r á n y i E r n ő ( S á t o r a l j a ú j h e l y )

JÁNOS VITÉZ

A nTörekvéso dal-, zene- és ö n k é p z ő egylet s z o m b a t o n dél- u t á n m u t a t t a b e a k ő b á n y a i ú t i É s z a k i F ő m ű h e l y ö t s z á z s z e m é - lyes k u l t ú r t e r m é b e n B a k o n y i — H e l t a i — K a c s ó h : J á n o s v i t é z c í m ű d a l j á t é k á t . A r e n d e z é s m u n k á j á t Villányi F e r e n c , az é n e k s z á m o k b e t a n í t á s á t Molnár J ó z s e f n é v é g e z t e igen sikeresen.

A szerény k e r e t e k k ö z ö t t el- k é s z í t e t t díszletek d i c s é r e t e t ér- d e m e l n e k , k ü l ö n ö s e n a I I . fel- v o n á s é . A szereplők k ö z ü l első- s o r b a n a B a g ó t r o m b i t á s t ala- k í t ó Fehér P á l t kell m e g d i c s é r n i , a k i ú g y j á t é k á v a l , m i n t h a n g - j á v a l h a t a l m a s s i k e r t a r a t o t t . Meg k e l l m é g d i c s é r n ü n k Mérey

Mérr j l.rzoétirl (Ilu-kn). lu-nádl Mer-ff i kukorica Jancsi)

•lune-l f - Juli-ka 11 nnllosZ llinsluhö- t u l . (Hajnal I lla, Mrrvj Erzsébet, Tu-néill Hczső)

\ francia király udvarában (Középen:

Szcbck Uili.il> i - \ran> I n n i iFutu : VArkiinyl Studlól

E r z s é b e t e t ( I l u s k a ) , Tasnddi R e z s ő t ( K u k o r i c a J a n c s i ) , Haj- nal E l l á t ( G o n o s z m o s t o h a ) , a g y ö n y ö r ű e n és k u l t u r á l t a n é n e k l ő Arany Irént ( F r a n c i a k i r á l y k i a s a s s z o n y ) , v a l a m i n t a t e h e t s é g e s b a l e t t k a r t . A Vas- u t a s h a n g v e r s e n y z e n e k a r t a k i - t ű n ő Pécsi S á n d o r v e z é n y e l t e .

A T ö r e k v é s k u l t ú r g á r d á j a h o s s z ú , évtizedes m ú l t r a t e - k i n t h e t vissza. Sok neves fő- v á r o s i m ű v é s z i n d u l t i n n e n el, a t ö b b i k ö z ö t t a m a m á r e u r ó p a i h i r ü t e n o r i s t á n k i s : J á r a y J ó z s e f , a k i m i n t gép- l a k a t o s s e g é d k e z d t e el és a H á r o m a k i s l á n y S c h u b e r t sze- r e p é b e n u g r o t t ki. E k k o r l á t t a m e g az O p e r a h á z a k k o r i igaz- g a t ó j a és t a n í t t a t t a a t e h e t - séges f i a t a l é n e k e s t . A l á t o t t a k és h a l l o t t a k u t á n azt h i s s z ü k , h o g y m é g sok ilyen t e h e t s é g e t t e r m e l k i m a g á b ó l a »Törekvés«

k u l t ú r e s o p o r t j a .

—Így—

Megoldották a Vígszínház

válságát

H é t f ő n e s t e a Vígszínház t á r - s u l a t i ülésén m e g j e l e n t O r t u t a y Gyula k u l t u s z m i n i s z t e r és be- j e l e n t e t t e , h o g y a j ö v ő b e n az á l l a m t á m o g a t n i k í v á n j a a Víg- színház m ű v é s z i t ö r e k v é s e i t . A n a g y m u l t ú színház i g a z g a t ó j a t o v á b b r a is J ó b Dániel m a r a d , d e ú j d r a m a t u r g - i g a z g a t ó vo- n u l b e S z o b o t k a T i b o r , a kiváló f i a t a l iró s z e m é l y é b e n . A' Víg- színház h é t f ő n j á t s z o t t a utol- j á r a az A r i s t o p h a n e s c. víg- j á t é k o t , k ö r ü l b e l ü l k é t h é t múl- v a N y á r i k é k ég c í m m e l iro- d a l m i k a b a r é m ü s o r t m u t a t b e , a m e l y e n k ö z r e m ű k ö d i k a r á d i ó z e n e k a r a is.

báíí'Is menyasszonyi ruhák, jelmezek

minden alkalomra RÁCZ DEZSŐ jelmezkölcsönző VII., Wesselényi-utca 17. Tel.: 221-694

A z első francia színes film

Pártsban most mutatlak be Ramuntcho címmel az első fran- cia színes filmet, amely a dél- franciaországi baszkok életéről szól. A premiert Biarritzban tartották meg.

Meghalt Egyed Zoltán

l-gyfd Zoltán, a Uiiímö lr«»

«7 ín híi/1 nj*;'niiró liHíőr* ilrr.ulo éjjrl tio**/!!. ktmi* l»«'l«'ipi-fi é« Hl*

o|M'rá«'ló után mi*{jti>i|t.

I 'fi > «*«l tölili «yindiiruhut irt.

S/«*k«*f> Júnn^iil irt S/iuii«kol» «iinii r r g ö i j r l |H*dl|| |»«r éi%«*1 Hollywood Imii filmr*' t i f t r k . r r o f i r t inrlb'tt tnin-llrU el.

(3)

FILM, SZÍNHÁZ ÉS RÁDIŐ HETILAP II. é v f o l y a m , 2 4 . s z á m

1047 Június 13.

FELELŐS SZERKESZTŐ :

P Á N C Z É L L A J O S

— • —

£(vdaíam:

Filmegyezmény Magyarország: és Olaszország: között «

Prágába utazik a Színész Szakszerve- zet elnöke

*

Török Sándor új rádióbeszélgetései « Kodály Zoltán moszkvai szereplésének

nagy jelentősége * Művészet-e a

1

grand guignol? « Uj Csajkovszki film: A ballerina * Gyártásvezető a Mooi Élet katedráján *

Képtávirat a hét bemutatóiról Mozi Rozi új kalandja #

Miért nem tárgyalták le a színészek kollektív szerződését? *

Jávor Pál további amerikai szerep- lésre kapott szerződést

*

Képriport Ray Millandról * Megoldották a Vígszínház válságát « Balett készül egy Wilde novellából Sárospataki diákok angol Július

Caesar-előadása

Rejtvény, munkáskuRúrrovat, Lelki vegytan, filmtehetségkutatás, regény *

Mozi-, színház-, hangverseny-,» teport- és teljes rádióműsor

D i n n y é s L a j o s m i n i s z t e r e l n ö k pénteken délután m e g j e l e n t a H u n n i a f i l m g y á r tele- pén, a h o l h í r a d ó f i l m e t készítettek róla.

Az ú j m i n i s z t e r e l n ö k a filmfclvevőgép l e n e s é j e előtt rövid beszédet m o n d o t t .

A felvétel u t á n D i n n y é s m i n i s z t e r e l n ö k n a g y érdeklődéssel t e k i n t e t t e m e g a g y á r - telepet és a z ú j j á é p í t e t t berendezést. A H u n n i a f i l m g y á r telepén a felvételnél jelenlévő s z a k e m b e r e k k é r d é s t i n t é z t e k a m i n i s z t e r e l n ö k h ö z a m a g y a r f i l m g y á r t á s m e g i n d u l á s á n a k n a g y p r o b l é m á j á r ó l . A m i n i s z t e r e l n ö k a k ö v e t k e z ő k e t m o n d o t t a :

(Athenaeum képszolgálat)

— Nem teszek h a n g z a t o s Ígéreteket, de k i j e l e n t e m , hogy régi szerelmese v a g y o k a f i l m n e k . Sokszor m e g f o r d u l t a m a f i l m - g y á r a k k ö r ü l . Most e s a k a n n y i t m o n d h a - t o k , hogy k é t hét m ú l v a szivesen l á t o m Szegő I s t v á n t , a H u n n i a f i l m g y á r i g a z g a t ó - Ját, h o g y l e t á r g y a l j u k ' a m a g y a r f i l m g y á r - t á s m e g i n d í t á s á n a k időszerű kérdéseit.

RÖVIDESEN ELKÉSZÜL AZ ÚJ

SZERZŐJOGI TÖRVÉNY

A Mozi Élet annak idején hirt adott arról, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisztérium kinevezte a szerzői szakértőbizottság tagjait. Értesülésünk szerint ez a bizottság, amelynek hatvan tagja van, rövidesen összeül és tető alá hozza az új szerzői törvényt.

W T a g y v á r a k o z á s előzi m e g az ú j m a - Í-VÍ g y a r f i l m g y á r t á s m e g i n d u l á s á t . H a -

t á r o z o t t t e r m i n u s u g y a n m é g n i n c s a m u n k a m e g k e z d é s é r e , d e m á r é r n e k , sót n é h á n y p o n t o n k i a l a k u l t a k a t e r v e k , t á r - g y a l á s o k és m e g b e s z é l é s e k f o l y n a k . E l s ő - n e k v a l ó s z í n ű l e g T a m á s i Á r o n : Mezei próféta c í m ű d a r a b j a k e r ü l m ű t e r e m b e , K e r é n y i Z o l t á n r e n d e z é s é b e n . E n n e k m á r az előállítási k ö l t s é g e is e g y ü t t v a n : for- g a t ó k ö n y v é t és k a l k u l á c i ó j á t j ó v á h a g y - t á k , a m i a z t j e l e n t i , h o g y m e g k a p j a a 200.000 f o r i n t o s á l l a m i k ö l c s ö n t , a m á s i k 200.000 f o r i n t o t p e d i g a Mozi É l e t é r t e s ü - lése s z e r i n t a K ö z p o n t i H í r a d ó f o l y ó s í t j a .

A M a f i r t n á l szó v a n h á r o m f i l m g y á r - t á s i t e r v r ő l is s v a l ó s z í n ű , h o g y n e m a h á r o m k ö z ü l v á l a s z t a n a k , h a n e m m i n d a h á r m a t m e g c s i n á l j á k a f o l y a m a t o s f i l m - g y á r t á s során. E z a h á r o m f i l m : T e r - s á n s z k y J ó z s i J e n ő : Kakuk Marci c í m ű b ű b á j o s r e g é n y e , R a d v á n y i G é z a : Vala- hol Európában . . . c í m ű e r e d e t i f i l m - s z ü z s é j e és R e j t ő J e n ő — a P . H o w a r d n é v e n n é p s z e r ű és a m u n k a s z o l g á l a t b a n t r a g i k u s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t e l h ú n y t k a l a n d r e g é n y í r ó — Doktor Bakó c í m ű s z a t i r i k u s r e g é n y e , a m e l y n e k v á z l a t á t az í r ó h a g y a t é k á b a n t a l á l t á k m e g .

A z O r i e n t - f i l m , a S z o c i á l d e m o k r a t a P á r t f i l m v á l l a l a t a v a l ó s z í n ű l e g V é s z i E n d r e , a n a g y t e h e t s é g ű f i a t a l í r ó : Egy vágón története c í m ű e r e d e t i t é m á j á v a l s t a r t o l . A f i l m , a m e l y e t K e l e t i M á r t o n r e n d e z , egy v a g ó n o n k e r e s z t ü l m o n d j a el az e l m ú l t é v t i z e d e k t ö r t é n e t é t . A k i k Vészi t é m á j á t i s m e r i k , a z t m o n d j á k : k ü l ö n l e g e s e n é r d e k e s f i l m .

Még egy k o m o l y f i l m g y á r t á s i t e r v v a n s e b b e n v a l a m e n n y i p á r t f i l m v á l l a l a t a e g y e t e m l e g e s e n v e n n e r é s z t . E z a f i l m a k ö n n y e b b m ű f a j h o z t a r t o z i k , B é k e f f y

I s t v á n í r t a , c í m e : Mú z s á t nem lehel fele-

ségül venni.

(4)

Prágába utazik a Szinészszakszervezet elnöke, EsS é' s S k k b í í " "

A m a g á n s z í n h á z a k n y u g d í j - i n t é z e t e i n e k egyesítése— a m e l y - ről elsőnek a Mozi É l e t s z á m o l t b e — e l ő r e h a l a d o t t s t á d i u m b a n v a n és a l e g r ö v i d e b b i d ő n b e l ü l o l y m ó d o n r e n d e z ő d i k a k é r d é s , h o g y a n y u g d í j a s o k az eddigi j e l e n t é k t e l e n összegek h e l y é b e á t l a g b a n h a v i 250 f o r i n t o s n y u g d í j a t k a p n a k m a j d .

A b o n y i Géza, a Színészek S z a b a d S z a k s z e r v e z e t é n e k el-

n ö k e r ö v i d e s e n P r á g á b a u t a - z i k , h o g y a c s e h s z l o v á k fő-

hogy t a n u l m á n y o z z a • csehszlovák színészet szociális berendezéseit

v á r o s b a n , d e a k i s e b b v á r o s o k - b a n is t a n u l m á n y o z z a a cseh- szlovák színészet k i t ű n ő e n f u n k c i o n á l ó szociális i n t é z k e - d é s e i t és b e r e n d e z é s e i t . A cseh- szlovák k i s v á r o s o k l e g n a g y o b b r é s z é b e n u g y a n i s ú g y n e v e z e t t s z í n é s z h á z a k a t l é t e s í t e t t e k , a m e l y e k l e h e t ő s é g e t n y ú j t a n a k a r r a , h o g y a v á r o s o k b a n v e n -

dégszereplő s z í n t á r s u l a t o k tag- j a i olcsó és kellemes elhelyezést n y e r j e n e k . E n a g y f o n t o s s á g ú szociális intézkedésen k í v ü l j e - l e n t ő s k ö n n v e b h s é g e t j e l e n t az o t t a n i s z í n é s z k ö r ö k b e n az is, h o g y a n y u g d í j a s színészeknek a k t í v k o r u k b a n k a p o t t fizeté- sük 75 s z á z a l é k á t t u d j á k ki- f i z e t n i .

% mondat £GY BIZARR TÉMA

színpadon és filmen

A M ű v é s z S z í n h á z b a n n a g y é r d e k l ő d é s m e l l e t t m u t a t t á k

b e J o s e p h K e s s e l r i n g a m e r i k a i író : Arzén és levendula című b i z a r r d a r a b j á t , a m e l y k é t a n g y a l i j ó s á g ú v é n k i s a s s z o n y r ó l szól, a k i k r ő l k i d e r ü l , h o g y c s u p a j ó s á g b ó l és s z e r e t e t b ő l t i z e n - k é t e m b e r t ö l t e k m e g . A p o m p á s g r a n d - g u i g n o l b ó l f i l m is k é s z ü l t , m é g p e d i g F r a n k C a p r a r e n d e z é s é b e n s é r d e m e s össze- h a s o n l í t a n i a m a g y a r e l ő a d á s és a f i l m s z e r e p l ő i t . í m e :

S Z E R E P : MŰVÉSZ SZIMHÁZ CAPRA-FILM Abby Gobbi Hilda Josephine Hull

Martha GömöryVilma J e a n Adair ; . . . Mortimer Várkonyl Zoltán Cary Grant

Jonathan Főidényi László Haymnnd Massey Dr. Einstein Apáthl Imre Peter Lorre K l a i n e H a r p e r Mednyánszki Agi Priscilla I-ane ...•

Teddy Billcsi Tivadar John Alexander O'Hara Pécsi Sándor Jack Carson

A Magyar-Szovjet Mű-

velBdési Társaság nagy érdeklődéssel kísért film- előadás sorozatában az el- múlt pénteken Erdős László, a Mafirl propa- gandaosztályának veze-

tője tarlotl érdekes és ér- tékes előadást.

*

Keleti Imre, a Corvin filmszínház eddigi igazgatója, átvette az Ady mozgósztnház vezetését.

*

Meghalt egy régi mozigépész: Klau- ser István, aki egyik alapitója volt a magyarországi első mozi-gépész egye-

sületnek.

*

Tárgyalások folynak arról, hogy Tersünszky Józsi Jenő Képeskönyv című művészi miniatűrjeiből rövid-

filmet csináljanak.

*

A Magyar-Szovjet Művelődési Tár- saság a Széchenyi-strandon műsoros délutánt tartott, amelyen a Berczik-

tánccsoport, Dubnovszky Tatjána éne- kesnő, Kardos István karnagy és a szellemesen konferáló Darvas Szilárd

lépett jel.

*

Svanholm Svel, a kiváló svéd teno- rista operai vendégszereplése és hang- versenye a művész megbetegedése miatt őszre marad.

*

'Kitűnően sikerült nagyzenekari estet rendezett hétfőn a Magyar-Szov-

jet Művelődési Társaság, — Csaj- kovszkij és az örmény származású Csemberdzsi szerepellek a műsoron, | amelyet Komor Vilmos vezényelt, a Dobronyi kamarakórus pedig gyö- nyörű orosz kórusműveket énekelt.

MÁRTON és SZÁSZ

Gróf Teleki Pál-utca 3

Nyári s z í n h á z B u d á n

Új színházalapitási terv érik.

Hanusz József ismert pesti vállalkozó d budai Császárkertben készül nyári színházat csinálni. A tárgyalások előrehaladott stádiumban vannak, már darab is van, rendező is, minden az engedélykiadástól függ. A színház megközelítésére külön autóbuszjárato- kat állítanának be.

M Ú Z E U M B A N

Ai&deUocátiá:

fél siker

A Mozi Élet egyik legutóbbi számi- ban bejelentette, hogy sorozutosan be- mutatja a fővárosi filmszínházak deko- rielólt. Eladnék u Corvin filmszínházat vettük sorra, ezen a héten a Városi Színház egyik érdekes dekorációs tervét mutatjuk és u díszítés Jelentőségéről szólaltattuk meg Plgmond Ervint, a filmszínház üzemvezetőjét.

— A dekorációnak — mondotta — olyannak kell lennie, amely az eLső pil- lantásra megfogja a közönséget. Fontos, hogy a dekorációk Ideiében elkészülje- nek és a film megjelenése előtt már hó- napokkal előbb felkeltsék a közönség érdeklődését és a közönség éppen a z ügyes dekoráció hatása alatt v á r j a a filmet. A Jő dekoráció már félslkrrt P. Gy .

T Ő R Ö K S Á N D O R ú j rádióbeszélgetései

A m a g y a r r á d i ó legérté- k e s e b b m ű s o r - s z á m a i k ö z é t a r t o z i k Tö- rök S á n d o r , a k i v á l ó író v a - s á r n a p i r á d i ó - beszélgetése.

É r d e k e s e m - b e r e k e t szólít a m i k r o f o n elé

Tőrök Sándor

és érdekes pro-

,' Ftjmond Krria nimdekorácló a Vvroil Színház előcsarnokában

(Foto : Inkeyi

Ém Í L

i

bíémákról indul meg a vita a hall- gatóság előtt. Tudni kell ezekről a beszélgetésekről, hogy eltérően a rádióinterjúktól nem fektetik le előre írásban, hanem valóban ott születnek meg a mikrofon előtt.

A Mozi Élet munkatársa beszélt Török Sándorral, aki legközelebbi .vasárnapi beszélgetéseiről, a kö- vetkezőket mondotta:

— Június közepe táján Hatvany

Lajossal beszélek — a honvágyról.

Erről a témáról senki sem illetéke- sebb beszélni, mint Hatvany, akiről tudjuk, hogyannakidején hazajött az emigrációból és a bíróság elé állt. Nem törődött semmivel, csak- hogy — Itthon legyen 1 Azután Staud Gézával, a Színészek Szak- szervezetének fótitkárával beszél- getek el »a légüres színházakról,, utána pedig Bortnyik Sándor festő- művésszel a giccsről. Végül Molnár Miklóssal, a kritikussal jelenek meg a mlkrofón előtt. Molnár a múlt- koriban a Móricz Zsigmondról foly- tatott beszélgetésem után megtá- madott azért, mert »nem voltam u vonalban,. Erre meghívtam, hogy tárgyaljuk meg mindezt a mikro- fon előtt. A beszélgetés címe: Kri- tika és politika lesz.

— Miféle lény lehetett ex?

— Xem tudod? Ez volt az ókori motorkerékpár t

— Mennyivel jobb volt a pótülése, mint n mostaniaké . . .

Egy szerző,

akt nem babonás

Az első nyári produkció : Kolozs- vári Andor Kétszínű szerelem című revűje Garai Imre zenéjével a Royal Revűszínházban június 13-án,pén- teken i n d u l . . . Igen, pénteken és tizenharmadikán... A népszerű Kolozsvári Andorra, annyi nagy- sikerű film kitűnő szerzőjére igazán nem lehet azt mondani, hogy — babonás., .

Filmíróból producer lett Bohém Endre

Az amerikai filmmagyarok közül

talán Bohém Endre dolgozik leg-

régebben Hollywoodban. Közel két

évtizede, hogy kikerült, sokáig mint

gag-man, majd mint filmdramaturg

dolgozott, legújabban — mint ol-

vassuk — producer lett. Alan Ladd

most készülő Comeback című film-

jével mutatkozik be, mint gyártás-

vezető.

(5)

KÉRDEZ:

T a m á s i Á r o n

f e l e l :

Művészet-e a grand guignol?

A Művész Színház n é h á n y n a p p a l ezelőtt m u t a t t a be Kesselring : Arzén és leven- dula c í m ű b ű n ü g y i b o h ó z a t á t .

N e m r é g i b e n m u t a t t á k b e a p e s t i f i l m - s z í n h á z a k Spencer T r a c y k i t ű n ő a l a k í t á s á - b a n a D r . J e k y l l és Mr. H y d e c i m ű f j l m e t , a m e l y a g r a n d g u i g n o l - f j l m i s k o l a p é l d á j a v o l t . A k r i t i k á k á l t a l á b a n m e g b é l y e g z i k a h á t b o r z o n g a t ó r é m t ö r t é n e t e k e t . A Mozi

Élet m o s t , n o g y ez az a k t u á l i s k é r d é s fel- m e r ü l t , T a m á s i Á r o n h o z , a k i t ű n ő Íróhoz f o r d u l t ezzel a k é r d é s s e l : m ű v é s z e t - e a g r a n d g u i g n o l a f i l m e n és a s z í n p a d o n ?

— A m a g a m részéről — m o n d j a T a - m á s i Áron — a g r a r d guignolt különc- k ö d é s n e k t a r t o m . H a igényes m ű v é s z e t e t a k a r u n k n y ú j t a n i a k ö z ö n s é g n e k , úgy a m ű v é s z e t b e n e n n e k a m ű f a j n a k nincs helye. A m ű v é s z e t n e k , a k á r k ö n y v , d r á m a v a g y f i l m , a z a célja, h o g y az é l e t e t sű- r í t v e m e g m u t a s s a és a b b ó l , a m i t m e g - m u t a t , k i v e z e t ő u t a t a d j o n . A n é z ő n e k v a g y az o l v a s ó n a k m e g kell m u t a t n i , h o g y a k i v e z e t ő ú t sokkal szebb, m i n t az

az ú t , a m e l y e n b e m e n t . J o b b á , n e m e s e b b é és h a l e h e t , t a p a s z t a l t a b b á és o k o s a b b á kell t e n n i az e m b e r e k e t . E z a m ű v é s z e t legfőbb c é l j a .

— A m i c s u p á n az é r z é k s z e r v e k r e a k a r

h a t n i és az é r z é k s z e r v e k b r u t á l i s m e g - r a g a d á s á n k e r e s z t ü l a k a r j a a közönséget m a g á h o z v o n z a n i , az a m ű v é s z e t e l f a j - zása. Ilyen n e m m ű v é s z i h a t á s r a t ö r e k v ő példa a d e t e k t í v r e g é n y , v a g y egy olyan f e s t m é n y , a m e l y c s u p á n e r o t i k u s h a t á s k i v á l t á s á r a t ö r e k s z i k a m ű v é s z i élmény- n y ú j t á s h e l y e t t .

Ajánljuk a Hölgyeknek,

hogy k ü l ö n ö s e n t a v a s s z a l ü g y e l j e n e k arcuk szépségére.

Használják rendszeresen a híres

nagyenyedi K o v á c s - k r é m e t

Az elhanyagolt arcbőrt Is rövid Idő alatt teljesen rendbehozza

OPERA-ŐSBEMUTATÓ SZEGEDEN

Ünnepi előadás volt a szegedi Állami Színház- ban szombaton este. Muszorgszkynak, a kiváló orosz zeneszerzőnek »A szorocsinzi vásár* című vígoperáját mutatták be a Magyar-Szovjet Mű- velődési Társaság védnöksége alatt. A díszbe- mutatón megjelent Ortutay Gyula vallás- és köz- oktatásügyi miniszter, Barúlin és Szmirnov szovjet követségi tanácsosok, a Magyar-Szovjet Művelő- dési Társaság központi vezetősége, a szegedi oso- port teljes elnöksége, valamint a szegedi társa- dalom kiválóságai.

A szorocsinzi vásár —ellentétben Muszorgszky eddig nálunk ismert komor tárgyü műveivel —

t A i v L £ t mAivMMi At« a/vvf irf J A m XrdX.v

víg aki

hOZ SOglv, a ihw.V.-..- -- | - —g—J Muszorgszky orosz népi motívumokból és táncok- ból szőtt hozzá muzsikát.

Az előadás rendezője Abonvi Tivadar volt. A karmester, Várady László, különösen nagy mű- vészi teljesítményt nyújtott a zenekar betanítá- sával és vezetésével. Az előadás ünnepi hangulat- ban zajlott le, amiben elsősorban a főszereplők nek Hidy Franciskának, Simándy Józsefnek, dr.

Sikolya Istvánnak, Turján Vilmának volt nagy része.

Muszorgszky posthumus vígoperája a szegedi Állami Színházban

A bemutató-estén még egy magyar balett is bemutatásra került. Veress Sándor zenéje, Paulini Béla szövege harmonikusan egyesül »A csoda- furulya* című balettben, amelynek koreográ- fiáját Zsedényi Károly kéizítette, ő tanította '«

be a balettet és ő táncolta a főszerepet is.

jelentős események

«. vidéki opera bemutatót.

Kétségtelen, hogy valóban nagy jetentősége van ennek a vidéki bemutatónak, m;rt a múlt- ban Magyarország nem engedhette meg magának azt a fényűzést, hogy két tökéletes, európai szín- vonalú operája működjék. 8. J

KÜLÖNÖS UTAZÁS

Lázár E n d r e (PárIs) k é p e s riportja

egy új francia filmről

| - | Hát a .Különös utazás* elég külő L J nősen kezdődik : a tengelyre szerelt Turesa alkotmány utasait a rendőrség

leitartóztatja. A vidám film rendezője Plerre Prévert, zeneszerzője a magyar Kozma József.

S Főszereplője pedig a szép Martiné Carol, a franria Ilim (latal csillaga, kl Itt partnerével Georges Vttzorls-szal látható. Martiné Carol a film bemutatása után szerelmi bánatában a Szajnába ugrntl, de kimentették.

E A Ilim egy része a Stromboll elne- vezési! fantasztikus országban ját- szódik, amelynek egy törpe a nagylier- eegnője. Próvert, a film rendezője fiatal- korában lUmtlsztvtselő, rekláműgynök, vetítő és segédrendező volt.

M Ezen a felvételen bt a szép Martiné

E " Carol látható, aki hamarosan kl

Elérte ágy az öngyilkosságot, mint a

szerelmi bánatot és máris áj szerepre

készül, mintán a Különös ntazá* Pária-

kon nagy sikert aratott.

(6)

K A T E D R Á J A Két új

filmarc

(Most, hogy a magyar filmgyártás megindu- lásáról egyre több és komolyabb szó esik, a leg- kiválóbb szakemberek sorozatosan adnak elö a Mozi Élet katedráján és ismertetik érdekes és a közönség körében kevésbbé ismert mesterségük műhelytitkait.

A filmgyártás egyik legfontosabb irányító té- nyezője a gyártásvezető, aki a film elkészítésének

és beállításának minden mozzanatáért felelős a gyártó filmvállalat felé. Erről a hatalmas fele- lősséget jelentő tudományról mond most ismeretlen

adatokat Szirtes László, az ismert gyártásvezető.) A lendületesen előretörő angol film- gyártás egyre-másra ontja az új tehet- ségeket. Ezek közt tartozik Maxwell Heed is Patrícia Roc is, — utóbbi nevére már Hollywoodban is felfigyel- tek. A kit új tehetség most játssza n Rank-organizációhoz tartozó Eagle- Lion filmgyárnál a Testvérek című

"agy filmet, amelynek Dávid MacDo- nald a rendezője.

— Kedves hallgatóim, attól a perctől kezdve, amikor egy gyártó- vállalat elhatározza, hogy filmet gyárt és erre megbízást ad a gyár- tásvezetőnek, ő az első ember, aki dolgozni kezd a készülő filmmel kapcsolatban. Olyan munkába kezd, amely csak a film bemutatásának

napján ér véget.

— Izgalmas és érdekes munka a film gyártásvezetőjének munkája.

Először is a gyártó céggel együtte- sen kiválasztja és megveszi a film szüzséjét, majd megállapodik a film forgatókönyv-Írójával, aki elő- ször elkészíti a film vázlatát, az úgynevezett treetmant-et. Ugyan- csak megállapodást köt a film ren- dezőjével is, aki — igen gyakran — a forgatókönyv-íróval együtt Írja a könyv technikai részét, az úgyneve- zett „baloldal"-t.

— Nehéz szavakkal érzékeltetni azt a hajszát, amely a filmgyártás megkezdését megelőzi. Rengeteg éjszakába nyúló megbeszélés-soro- zat révén alakul csak ki a forgató- könyv végleges képe, sőt az elké- szült forgatókönyvbe még forgatás alatt is kerülhet változtatás.

— Amikor a forgatókönyv végre elkészül, a gyártásvezető elkészíti a

film költségvetését. A költségvetés és a forgatókönyv ezután a Hunnia filmgyárba kerül, ahol az úgyneve- zett „kalkulációs bizottság" bírálja felül a könyvet és a kalkulációt. Ha a kalkulációs bizottság megfelelő- nek tartja a gyártás engedélyezésé- hez szükséges feltételeket, javasolja a belügyminisztériumnak, hogy a filmhez állami támogatást nyújtsa- nak. Amikor a különféle szűrőkön keresztüljutott a filmkönyv és a kalkuláció, megkezdődnek a film előkészítő munkálatai.

— A gyártásvezető ezután a gyártó céggel és a rendezővel való megbeszélés, alapján megállapodik a film zeneszerzőjével, a főszerep- lőkkel, a díszlettervezővel, a ruha- tervezővel és nem utolsó sorban biztosltja a filmhez szükséges nyers- anyagot. Sorra kerül még a labora- tóriumi szerződés megkötése, a filmgyári megállapodás lefixirozása és még vagy 50—60 különféle szer- ződés megkötése. Közben azonban gondolni kell arra is, hogy a gyár- tásvezető a rendezővel kikeresse a film külső felvételeinek, az úgy- nevezett motívumoknak a helyét is.

— Amikor már minden rendben- lévőnek látszik, kedves hallgatóim, a gyártásvezető kijelöli a film forga- tásának időpontját és elkészíti a gyártás menetrendjét. Ez abból áll, hogy előírja azt, hogy egy díszlet- ben hány napon keresztül forgatnak és azt is, milyen sorrendben forgat- ják a film egyes jeleneteit.

B A LETT PA N TO Ml N

© a y W l l d o - n o v s l I á b ó l Szenkár Dezső, az ismert kompo- nista balett-pantominon dolgozik.

A pantomin Wilde Oszkár : Boldog királyfi című világhírű novellájából készül.

Ldöszőntelenttés Szempilláiestés

valódi

VITACIT

szerekkel:

Aocáucl Itowuctika OKTOGON-TÉR 3. II. — F o n t o m >

B a | d r o t u n k csak a „Loránd-VItacIM lalzdsO másotUt, a/tón t

Szeplők és hajszálak végleges eltávolítása

T a r t ó s s z e m p i l l a f e s t é s

Simon Ágnes

r I v- Ferenciek tere 4.

Csa^ko,* ~ —r

A fordulat szép Rozlkáuk Jó kedélyét visszahozta :

•Az mer kérni büntetéspénzt KI Itt fürdik a tllosba?«

Rozika a pénztárcáját, Kint a ruhájában hugytu :

•Segítsen kl — szól n csőszhöz S u pénzt rögtön megkaphatja,.

isikos a fű, nedves a part A csősz egyszeresek megcsúszik.

Egy loecsanás után már Hozlkával együtt úszik.

Sajnos a csősz észrevette : Hogy tilosban zavar vizet, Ezért a szegény Rozika Bizony majd büntetést fizet.

(7)

Tömegjelenet a darabból. Balról jobbra:

Soóe Gyula, Czcmba Pál, Mazsnay Gábor, Sipkói István, SinórOa Lóránt. Valády Anna. Farkas László, Nagy János, Farkas Árpád, Diner György. Faltys Mária, Dénes

György és Kocsis Mihály (Foto: Várkonyi 'Audié)

JULIUS CAESAR

angolul a Madách Színházban

A sárospataki angol gimu.ii.ium növendékei otthoni nagy sikerük után elhatározták, hogy Budapestfen is bemutatják ez- évi angol színdarabjukat, a »JuIius Caesarc-t-

Sárospatakon minden évben előadnak angolul egy-két, szín- darabot. A műit évben a Hamlet én a Szent Johanna került bemutatásra s országszertfe ismeretes volt a néhány éve előadott Ember tragédiája angol előadásának nagy sikere.

A szereplők mind diákok, tíztől tizennyolc évig. az angol ágazat növendékei. Nagy lelkesedéssel dolgoznak a siker érde- kélben s ebben kitűnő társuk Mt. Halstead, a British Council tagja, az előadás rendezője. Mr. Halstead, Berkshireben olyan iskolában járt. ahol saját görög színházuk volt s így ez nem első kirándulása ezen a téren. Jövőre, mint mondotta, nagyon

A darab löszereplöl. Balról jobbra: Dénes látván (Metélius), Sipkói látván (Casoa), Kocsis Mihály (Cinns). Sinóroa Lóránt

(Casslu"). Cromba Pál (Köké) Faltys Má- ria (Portia), Dinár György (Brutus) Va- lády Anna (CalpurnU) ós Nagy János (Juliua Gaoear) (Foto: Várkonyi-Studió)

szerotoé a Szentivánéji álom előadását megszervezni.

A Madách Színiházban hétfőn megtartóit előadást nagy kö- zönség néztte végig- A nagy siker eredménye, hogy Nagy János (Julius Caesar), Szalay Tamás (ÍMarcus Antonius) és Valády Anna (Calpurnia) még ebben az évben angliai tanulmányútra mehet.

Nem volna teljes a beszámoló, ha nem emlékeznénk még meg azokról, akik sz'ntéu hozzájárultak a sikerhez, így Svrhla Gyula (Octavius), Sipkói I s V á o (Casc3), Faltys Mária (PortSa).

Diner György (Brutus), Sinóros Lóránt (Cassius) és Kocsis Mi- hály (Cinna) alakításairól- Külön, meg kell említeni a díszlette-

ket, amelyeket. Molnár Máiyás VIII. osztályos tanuló Jtestett

Gaál György

FILMEGYEZMÉNY MAGYARORSZÁG ÉS OLASZORSZÁG KÖZÖTT

A kereskedelmi minisztérium sajtószolgálata Jelenti: A napokban olasz filmblzottság tár- gyalt Budapesten. A tárgyalások az 1946 november 9-én megkötött magyar-olasz árucserefcrgalnti egyezmény értelmében folytak, hogy a két ország között mozgófényképegyezményt létesítsenek.

Az egyezmény szövegét június 3-án parafálták.

Az egyezmény a többi között intézkedik arról, hogy a magyar és olasz filmipar a gyártás t erén együttműködjön. Azonkívül gondoskodik olasz nyersfilmek magyarországi importjáról. Az egyez- mény aláírása a legrövidebb idón belül Rómában történik meg.

A Mozi Élet értesülése szerint a magyar bizottság június 18-án indul Rómába az egyezmény aláírásira s előreláthatólag nyolc napot tölt az olasz fővárosban.

Miért nem tárgyalták le a színészek kollektív szerződését?

A Mozi Élet jelentette, hogy a vidéki szülészek kollektív szerződésének ./megkö- tése után sor kerül a fővárosi színésziek kollektív szerződésének lélárgyalúsára is- A Budapesti Színigazgatók Testülette és a Színészek Szabad' Szakszervezetének vezető- sége a mult héten ült volna össze a nagy-

fontosságú tárgyalás lebonyolítására. A pénteki tárgyalási napon a Színészszak- szervozet, megbízóin képviselőit meglepetés élte, ugyanis valamennyi fővárosi színház a gazdasági igazgatók révén akarta képvi.

seltelni magát. A tanácskozás megtartá- sát emiatt elhalasztották.

A HET

bemutatóiról

1. i: tdaii Imre. Kiss Manyi, Sennye:

Vera. I'ataky Jenó

VIHAROS NÁSZÉJSZAKA (MEDGV ASZ A V SZÍNHÁZ) :'. I'ongrárz Imre, Földes Éva,

AsclerOszkár, Gyimesi Pálma (PÓDIVM KABARÉ)

V

(8)

lUtoÚMtd

KODÁLY

M O S Z K V A I

S Z E R E P L É S E

KODÁLY ZOLTÁN (Athenaeum kép- szolgálat)

ságosnak tlevezi. »Kodály alkotásai- ban — folytatja — könnyű felfedezni mind a francia impresszionisták, mind pedig a neoklasszicizmus hatását.

Uffvanakkor

Kodálv zenéiének nnn.t a szovjet-magyar

kulturális kapcsolatok megerősödését

jelenti

Ha 1 Milland feleséiévei bevérly

blllsi otthonában írógép mellen, a dolgozó, azobában

A Mozi Élet multheti számában részletesen beszámolt arról, hogy a Szovjetunióban milyen nagy várako-

^ n « | i Í | i M a É Kc " É U t a agyt

Most módunkban van már közölni, hogyan fogadták Kodály Zoltán má jus 26-án rendezett hangversenyét, amelyen a moszkvai filharmonikusok és az Államszövetségi Rádióbizottság zenekara szerepelt.

Egyik legelterjedtebb napilap, a szakszervezeti TRUD, a következő kritikát irta :

•Kodály Zoltán neve régóta ismere- tes Moszkva zenekedvelői előtt. Elő- ször mintegy húsz évvel ezelőtt hal- lottuk néhány szimfonikus és kamara- müvét, valamint a »Háry Jánosi cimü operájának zongorakivonatát.* A má- jus 26-iki hangversenyt a lap rend- kívül érdekesnek és sokban tanul-

Ugyanakkor Kodály zenéjének egyik legfontosabb vonása az, hogy gyökerei a rendkívül gazdag magyar folklórt v nyúlnak vissza. Ez a tény megható rozza zenéjének nemzeti jellegét, de- mokratikus tendenciáját. Meg kell mé£ mondani, hogy minél erősebben üt at Kodály zenejében a népi alap.

annál világosabb, eredetibb és fri- sebb. A »Variációk egy magyar nép- dalról*, a uGalóntai táncok« cimü da- rabokban éreztük leginkább »a féli:

lehelletét*. Természetes, hogy a kö zönségnek is ezek tetszettek a legjob ban, valamint a »Háry János* szvit.

Meg kell még mondani, hogy Kodály a hangszerelésnek is kiváló mester,«

— írja M. Szokolszkij, a TRUD május 28-iki számában.

Kodály hangversenye telt házat vonzott és óriási sikere volt. A szovjet lapok egyöntetűen megállapít ják, hogy a hangverseny nem csupán Moszkvi zenei eletének volt jelentós eseménye, hanem egyszersmind a Szovjetunió'és az új demokratikus Magyarország kö- zötti kulturális kapcsolatok megerő- södését is szimbolizálta.

Kedvenc siórakoiisa:

a vasasxtargályoiás

• • •

A filmszínész és lébarátja

R A Y M I L L A N D , az ú j filmszínészgárda t e h e t - séges és népszerű tagja. D é l - wales-i származású, N e a t - b a n született, 1A08 január 3-án.

N é g y éven I p e s z t ü l t a g j a volt a brit király" testőrségnek, az- után l e n d ü l j át a színészethez.

1930-ban s a r e p e l t először fil- m e n epizódszerepben, m a j d át m e n t Hollywoodba és éveken át felváltva szerepelt Angliá- b a n és Kaliforniában. Voltak nagy sikerei: H o t e l Imperial, Kék csillag, »z első átütő sikert azonban az '939-ben készített Vágyak a viharban jelentette.

Ezután következett a Száguldó szárnyak, Arat a vihar !, Csil- lagok parádéja, Csitri, m a j d a Férfiszenvedély ( T h e Lost Weekend), amellyel megnyerte az Academy Award Oscar- díjat, valamint 1946-ban a cannesi nemzetközi filmverseny első díját.

(Paramount—Mopex filmi

R a y M i l l a n d r ó l

AV- .

/ l m >

rslasécéval, lM7-as európai utaxása torán

Neathbaa, szü tévére sában >

lordmayor kíséretében. Naalb Ray Mtllaadot legutóbbi láto- gatása alkalmival diái polgárévá

aratta

A oagy szerep: rérfiszenvedély (Tha Loat Weekend)

—u Új Csajkovszhy Hím i A BALLERINA

New-York, június 2 (RepülSpostáoal ér-

kezett.)

J á v o r P á l l e g u t ó b b B u f f a l ó - b a n , B r i d g e p o r t b a n , S o u t h N o r - w a l k b a n , P o r t A m b o y b a n é s P h i l a d e l p h i á b a n v e n d é g s z e r e - p e l t é s m i n d e n ü t t n a g y s i k e r t a r a t o t t . J á v o r új t u r n é r a k a - p o t t s z e r z ő d é s t , e z e n a z o n b a n a z e d d i g i a p e r s o n a l a p p e a r a n c e * h e l y e t t e g é s z e s t é t b e t ö l t ő s z í n - d a r a b b a n l é p fel. H o g y m e l y i k lesz a z a s z í n d a r a b , a z t m é g n e m v á l a s z t o t t á k k i . T e r m é - s z e t e s , az ú j a b b t u r n é m i a t t J á v o r k é s ő b b , v a l ó s z í n ű l e g s z e p t e m b e r e l s ő f e l é b e n t é r v i s s z a B u d a p e s t r e .

I t t e m l í t j ü k m e g , h o g y az a t á r s u l a t , a m e l y n e k S z ü l e Mi- h á l y v e z e t é s e a l a t t R á k o s s y

JÁVOR PÁL

új turnéra kapott szerződést

Amerikában

T i b o r , N a g y a j t a y G y ö r g y , B o - d á n M a r g i t , R á t k a i I s t v á n , M ó r o c z G a b r i e l l a , R a c z k ó L i v i a é s F e l e k y L á s z l ó z e n e s z e r z ő a t a g j a i , a K é t j ó m a d á r é s V a r j ú - f é s z e k c í m ű d a r a b o k k a l t u r n é - z i k s l e g u t ó b b C l e v e l a n d b a n a P u b l i c A u d i t ó r i u m L i t t l e T h e - a t r e - b e n , S o u t h B e n d e n a C e n - t r a l H i g h S c h o o l b a n , E a s t Chi- c a g ó b a n a W a s h i n g t o n H i g h S c h o o l b a n , B u r n s i d e o n a M a - g y a r H á z b a n , C h i c a g ó b a n a z A t h e n a e u m T h e a t r e b a n j á t - s z o t t .

E. C.

•A HAI.I.KIUVA rímmel IU0M kétzQU el Moszkvában eflj új f i l m I V A X O \ s / . K I r e n d e z ő é b e n , Csnjkovazkjr z e n é j é v e l , HEGYIN A

és

JATUKBOYA

főszereplésével- Kbből

a (tiniből valók az Itt kőzött képek, umi-ljck most érkeztek Uudupestre.

(Foto : Szőveiportfllm 1

(9)

Június 12—1 S-ig

A

DY : V I I , Somogyi Béla-út 3. T e l . : 220—230. 4, 6, 8, v . ü. 2-kor i s : Máltai ház (fr.), Viviane R o m á n c é . ALFA : X . Kápolna-ui 3/bi — 5, 7, 9

v. ü. 3-kor is : Csitri (am.), Ginger Rogers, R a y Milland.

ALKOTÁS: I, Alkotás-utca 11. Tel.:

257-063. — 4, 6 8. 12—15 : Jég hátán is megélünk (am.). Abbott és Cos- tello. 16—18 : Zűrzavar a m e n y o r - szágban (am.). R ó b e r t Montgomery.

ASTORIA : X , Szt. László tér 14—15.

>46, yt8 , v . ü . 4 , 6 , 8 . 12—15. Viharos esküvő (ang.). Margaret Lockwood.

16—18 : Zöld k a k a d u (ang.), J o h n Mills.

ÁTRIUM : I I . ker. Mártlrok-ütja 55.

T e l : 457-121. — 5, 7. 9, sz. v. ü.

3-kor i s : Szerenád. Szörényi É v a , Uray T i v a d a r , B e n k ó Gyula.

B

ELVÁROSI: IV, Irányi u. 21. T e l . : 184-099. — >/24, yj6, y,7, >/,8:

12—15. Őrség a R a j n á n (am.), B e t t e Davis, Lukács Pál. 1 6 — 1 8 : Casa- blanca (am.), Ingrid B e r g m a n n . BETHLEN : V I I , Bethlen-tér 3. T e l . :

225-003. — 4 5 , 4 4 , 7, 4 9 : Állha- tatos tündér (am.), Charles Boyer.

HODOGRÁF : V I I I , József k r t . 63.

T e l . : 139-173. — 4 1 2 . 4 2 - k o r i s : L a d y Hamilton (ang.),, Lawrence Olivér, Vivien Leigh.

BUDAI VIGADÓ : II, Corvin-tér 8.

Tel. : 257-007. — 4, 6, 8, v. ü. >42.

Szőke veszedelem (ír.), Dániellé Darrieux, A l b e r t P r é j e a n .

C

A P I T O L : V I I , Baross-tér 32. — 2, 4. 6, 8, v. ü. 4 1 2 - k o r i s : Bocsánat, hogy élünk (am.), A b b o t t és Costello.

CITY : V, Bajcsy Zsilinszky-üt 38. Tel. : 128-129. — 4 4 , 4 6 , 4 8 : Az utca t ö r v é n y e (am.), H a r r y Carey és a Zsákutcai fiók.

CORSO : IV, Váci-u. 9. T e l . : 182-818.

4 4 . 4 6 , y , 8 : Végre e g y ü t t (am.), Charles Boyer, Irene D u n n e .

E

1

CORVIN : V I I I , Üllői ú t 40. T e l . : 339-933.— 4, 6, 8 : Az utca törvénye (am.), H a r r y Carey és a Zsákutcai fiúk.

D

AMJANICH : VII, Damjanich-u. 1.

— 4 4 , y,6, y28, v. ü. y22-kor is : 12—15 : Sportszerclem. Bársony Ró- zsi, P a t a k y J e n ő . 1 6 — 1 8 : Rió, az ördögsziget (am.), Victor Mc. Laglen, Basil R a t h b o n c .

DÉCSI : VI, Teréz-krt. 28. T . : 121-343.

4, 6, 8 : Végre együtt (am.), Irene Dunne, Charles Boyer.

DÓZSA : X I I I , R ó b e r t Károly krt.

59-61. — 5. 7, 9, sz. v. ü. 3-kor is : 12—15. Akiket nem lehet leigázni.

Gorbatov regénye íilmen. 1 6 — 1 8 : Végre egy jó házasság (am.), Carole L o m b a r d , R ó b e r t Montgomery. w

ILDORÁDÓI V I I I . NépszínhAz-u.31.

I 4, 6, 8. — 12—15 : Tiszavirág.

Tolnay Klári. 16—18: Mexicói f u t á r (am.).

E L I T: V, Szt. István k r t . 16. — Tel. : 128-993. — >44, y'26, y28 v. ü. y22-kor is : A r a b éjszakák (am.), Maria Montez, Sabu.

ÉVA: X I V , Erzsébet kir.-né-út 26/b.—

5, 7, 9, sz. v. ü. 3-kor i s : 5 — 8 : Madách. Szörényi É v a , J á v o r Pál, T i m á r József.

F

L Ó R I A N : III, Flórián-tér 3. — 5, 7. 9. sz. v. ü. 3-kor is : Hová lettél d r á g a völgyünk? (am.), W a l t c r Pidgeon, Maureen O ' H a r a . FORUM : IV, Kossuth Lajos u. 18.

Tel. : 189-707. — 4, 6, 8, v ü. 2-kor is : Férfiszenvedély (am.), R a y Mil- land.

H

AZÁM : X I I I . , Váci-út 150. T e l . : 201-541. — >46, y28, v. ü. y24-kor is. 13—15 : Szerelem kikötője ( f r . ) , J e a n Gabin, Ida Lupino. 1 6 — 1 8 : Zsákutca (am.), Sylvia Sidney, Joel Mc. Crea.

HOMEROS : X I V , H e r m i n a üt 7.

Tel. : 496-147. — 5, 7, v. ü. 3-kor is. 12—15 : Társbérlet (am.), Charles Coburn, J e a n A r t h u r . 16—18 : Sárga rózsa. Csortos Gyula.

ÁLLHATATOS TÜNDÉR

(amerikai)

Főszereplők: Charlos Boyer. Joan Fontaine, Charles Coburn. Alexis

Smith. Peter Lorro

Az Alpok regényes rengetegében él Al- bert Sanger, egy nagyszerű muzsikus, négy fiatal lányával.

A családnak r é g i jó- 1 arát.ia Lewis Dodd zeneszerző, aki riránl különösen a k i s T e s s i mutat nagy érdeklö- i <lést. Tcssa örökölte , a p j a szívbaját! s ez a betegség az öreggel hamarosan végez.

E k k o r el'jón hozzájuk apjuk egyik rokona. Charles Creighton. a leányá- val Florencerszal. Dodd és Florence megszereti egymást és a zeneszerző feleségül veszi a gazdag lányt. A ze- neszerző és felesége között hamar el- lentétek merülnek fel és Lewis Dodd érzi hogy nem jól válaszott, Flo- rence megérzi, homv a k i s Tessa ve- télytársa a szerelemben. Amikor azon- ban az asszony megérzi, hogy a sze- relmesek. egymáshoz vallók, m á r késo.

a kis Tessa m e g h a l t . . .

AZ UTCA TÖRVÉNYE

(Amerikai)

Főszereplők: Harry Carey, Frankié Thomas

Egy éjszaka holtan ' találják Corson detek- i tivfelügyeiőt. Egy hang

felhívja a rendőrséget és azt mondja: Fog- _ ^ ják el azonnal Tomy É V t ^ B Shayt — akid. lte is I ^ B tartóztatnak- A rendör-

^ V ségen hiába mondja, B ^ ^ ^ B hogy ártatlan, nem

hisznek neki és ha- Í H B B ^ K - Iáira i1 élik. Lewis fcl-

iigveilő, aki gyermekkora óda ismerte Tomyf, ártatlannak tartia s emiatt feljebbvalóival is szembeszáll, ami- nek az lett a következménye, hogy lefokozzák. De Így Is tovább nyomoz

s a "Zsákutcái f i ú k . segítségével ki- nyomezza az igazi tit.'es:. aki köz- ben még egy gyilkosságot is elköve- tett. Tom filiay újra szabad és megkenli a bocsüle'ea emberek éle- tét.

CRISTOBAL, AZ ARANYHAJÓ

(Francia)

Főszereplők: Charles Vanel, Dita Parlo. Albert Prélean

A nyílt óceánon gaz- ' dátl&nu! hánykolódik

egy hajó, ami nem

^ ^ szenet, hanem aranyat szállít. A gonosztevük- W bői ál'ló legénység vér-

" . . szemet kap. FeMá ad I . - 9 és köve'eli a kapilány-

\ — ' tói, hogy adja ki ne- rr yfj: kik a négy hordó ara- j T j - T ' nyat, - mert többről A nem tudnak — ami Tovar kabinjában á l . A khpitány nem flehet ti túlerővel szemben sem- mit. m m á n nézi, hogyan fosztják ki a hajóját. A rádióberemd esést a ka- lózok összetörték és a hajó most irá- nyítás nélkül hányknlődk a tenge- rem, mtg végül egy ciirkáió személy- zete rátalál.

FÉRFISZENVEDÉLY

(THE LOST WFEKEND) (Amerikai)

Charles Jackson regénye. Rendezte:

Rlilv Wllder Zené:ét szerezte: Rózsa Miklós. Föszerenlök: Rav Milland.

Jane Wyman. PhiKn Terrv. Howard da SS jva

Don Birman fiatal

• . j f ^ H b ^ Író tehetséges. nagy jövőre hivatott, de í ^ T * mégrögzöt* alkoholista m NT^P v és liiába akar mene-

f S , J » _ | kii In 1 szenvedélyétől.

^ W mind mélyebbre siily T ^ J ^ B iyed. Lassan már aen-

, i J v j U f b' é s semmi nem ér- t í , L É dekli, csak a pillán-1.

R fl amikor szájához emel-

w a whiskys poha-

HUNNIA : X I , Bartók Béla-út 130.

Tel. : 259-441. — 4, 6, 8, v. ü.

y22-kor is : Amiről nem beszélünk.

Koós J u d i t , Nagy Adorján.

I

POLY : V, Csáky u. 65. T e l . : 2 0 1 - 0 0 2 . - 5 , 7 , 9. sz. v. ü. 3 - k o r is. 12—15 : A francia lány (fr.), Micheline Presle. 16—18: Hazugság nélkül. Básthy Lajos, Polly Ági.

J

ÓZSEF ATTILA : V I I I , Kálvária- t é r 7. Tel. : 138-248. — 4, 6, 8 : Bűn és szerelem (am.), Barbara Stanwyck.

K

AMARA : V I I , Dohány-u. 42. Tel.:

423-901. — 4 6, 8. V. ü. 2-kor is.

Szellemnek áll a világ (am.), Abbott és Costello.

KOSSUTH : V, Váci-út 14. T e l . : 126-204. — 5, 7, 9, sz. v. ü. 3-dor is : Bocsánat, hogy élünk (am.), Abbott és Costello.

KÖRÚTI IIIRADÓ : V I I , Erzsébct-krt.

13. Tel. : 222-499. — Reggel 9-tól este 10-ig, sz. v. 11-ig : Sohri hegység kincse, egy nagy felfedezés története.

Marika és Barika, ú j a m e r i k a i színes rajzfilm. Mafirt, francia, orosz és a m e r i k a i híradók.

KRISZTINA: I. Krisztina k r t . 155.

T e l . : 161-268. — 4 4 >/26, >48,v. ü.

4 2 - k o r is. 12—15 : Mindennek a férj az oka (am.), Mvrna Loy, Melwyn.

Douglas. 1 6 — 1 8 : Benedek-ház. Szö- rényi, K a m a r á s Gy.

KULTUR : I X , Kinizsi-u. 28. Tel. : 389-175. — 4 5 , y27, y29. 1 2 — 1 5 : Lila akác. Ágav Irén, Kabos Gyula.

16—18 : Kis vadóc (ol.), Lilia Silvi.

L

LOYD : FUrst Sándor-u. 7. T e l . : 123—043. 3, 4 6 , 8, v. ü. 12-kor is:

Szellemnek áll a világ (am.), Abbott és Costello.

M

AROS : V I I I , Harminckettesek- t e r e ^ Tel.: 136-571.- 44, >46, y28, 12—15 : Halál kocsisa (Ír.), Louis J o u v e t . 1 6 — 1 8 : P a p u c s h ő s . Kabos

Gyula, Gombaszögi E l l a .

MARX : VII., István-út 39. — 5, 7, 9.

v. ü. 3 - k o r is. 1 2 — 1 5 : Lehull az á l a r c (fr.), Madeleine Sologne. Michel Simon. 16—18 : Erről álmodik a lány- iam.), Ginger Rogers.

N É P : X I I I . , Váci-út 76. Tel.: 401-82 '46. y28, v. ü. >44-kor is. 12—15 : Iglói diákok. J á v o r Pál. Keleti L.

1 6 — 1 8 : T a r z a n titkos kincse (am.), J o h n n y Weissmtiller.

Ó

BUDA : I I I , Selmeci-út 14. —'1.4, ' I f i . ' I f i . 12—15 : Yankcc Doodlc (am.), J a m e s Cagney, 16—18. Ot lépés K a i r ó felé (am.), Erich von Stroheim. i'ranchot Tone.

OLYMPIA : Erzsébet-kőrút 26. — 2, 4, 6, 8 : Casablanca (am.), Ingrid Berg- m a n n , H u m p h r e v Bogart.

OMNIA : V I I I , Kölcsey-u. 2. Tel. : 139-693. — 5, 7, 9, sz. v. ü. 3-kor is : Cristobal, az a r a n y h a j ó (ír.), Charles Vanel, Dita Parló

P

ALACE : V I I , Erzsébet-krt. 8. Tel.:

222-426. — 11, 1, 3, 5, 7, 9 : Állhatatos tündér (am.i, Charles Boyer.

PARTIZÁN : IX, Üllői-út 101. — 5. 7, v. U. 3-kor is. 12—15 : Arat a vihar (am.), Paulette Gorjdard, J o h n W a y n e . 16—18 : Akiket pem lehet leigázni (or.), Gorbatov regénye filmen.

PÁTRIA : V I I I , Népszínház-u. 13.

4, 6, 8, sz v. ü. 2-kor is : A r a b éjsza- kák (am.), Maria Montez, Sabu.

PIIŐNIX : V I I , Rákóczi-út 68. — 11, 1, 3, 5, 7 : Casablanca (am.), Ingrid B e r g m a n , H u m p h r e v Bogart.

R

OXY : V I I , Rákóczi-út 82. T e l . : 225-419. - 4 6, 8, sz. v. ü. 2-kor is. 12—15 : K é t á g y a s hálószoba (am.), George Brent. 16—18 : Erről álmodik a lány (am.), Ginger Rogers.

ROYAL APOLLO : V I I , Erzsébet-krt.

45. Tel.: 223-699. — 5, 7, 9, sz. v. ú.

3-koris : Kacagó képeskönyv. Ame- rikai t r ü k k f i l m e k . Orientál Brothers artista csoport személyes felléptével.

S

AVOY: V I I I , Üllői-út 4. Tel.:

138-125 — 5, 7, 9, v. ü. 3-kor i s : A r a b éjszakák (am.), Maria Montez, Sabu.

F I L M E K

rak É s minél inkább akar ellene küzdeni, antiA-1 gyeng'hbnek mutat- kozik Egy nagy szerelőmnek kell eljönni, hogy sok megpróbáltatás ós kegyétlen kl.land után mi gis azzá az emberró váljon, aki egykor vol* s aki újra lenni akart.

KACAGÓ KÉPESKÖNYV

(amerikai)

Kitört a "Macska- háború. és ki tudja, mivé nem fajultak volna a dolgok, ha

• Sambó és a tigrise idejében közbe nem

vetik m a g u k a t Még Így íe súlyos ro'a a helyzet, mert beavatkozott a do- logba a »Fejné Iküli

lovag., aki sanda tervének megnyerte a "Király sza- bójá«-t. ezt meg ódon lovagi barátja

• Don Quijote* követte tüzön-viaen á'.

Még a szerencse i» meUépárpCK. mert megtalálta "Aladán vanázsLámpáJát*.

melynek segítségével sürgősen fel- idézték » Ludas Simi kalandjai.-t.

melyek a "Királyi mosoda, segítsé- gével, igen alkalmasoknak bizonyul- tak, az egész rettentő zavaros hely- cet tisztázására.

LADY HAMILTON

(Angol)

Rendezte: Korda Sándor. Főszereplők:

Vivien Leigb. Laurenee Ollvicr Charles Grevilte Ná- polyba küldj nagy- I atyjához, — WilllLiam iínmiltonhoz — E m m a

Hartot, hogy a» ott, r.enót és nyelveket 1 tanuljon. Az igazi ok

azonban az, hogy Charles át a k a r j a ját- szani a szép Emmát

az öreg HamiPosmnlk.

Hamilton egy alka- lommal bemutatja Emmának Horadio

Nelson kapitányt. 1793-ban kitör » háború Franciaország és Anglia kő- zött és Nelsonnak 10.000 katonára van szüksége, amit Fjnma — illetve most már Lady Hamilton — közben- járására meg is kap. Hosszú évek után újból találkozik Lady Hamilton és Nelson e isimét E m m a az, aki közbenjár, hogy Nelson a királynő- höz bejusson. A sok találkozásnak az lett a vége. begy egymásba sze- rettek. Közben Nelson arról értesül, hogy Nápolyban forradalom tört ki és parancs ellenére oda siet. Ennek az lett a vége, bogy Nejeon ISemond és Emmával egy vidéki házba költözik

— közben született gyermekével. P«v nancs jőn: Napóleon elindult és csak Nelson álltthatja meg. A trafalgari ütközetnél Nelson elesik és Emma a kis falusi házban tengeti tovább meggyötört életét.

MÁLTAI HAZ

(Francia)

Főszereplök: Vlvianne Romaitoe, Louis Jnovel

. Kaf.i'c, a züllött ír''Hiány megismer- kedik a naplopó MateovaL, mikor Mn- '«o megtudja, hogy Safie gyermeket vár.

egy veszélyes útra indul. Safiet kiteszik a máltai házból és . • M ^ H egy expedíció vezc-

I tője találja meg. aki magával viszi Euró- l>áib és feleségül részi- Safie elhajó- zik és egy védetlen folyván találko- zik Mateóval, arra törekszik, hogy egyszer s mindenkorra véget vessen az ügynek. Safie férje kiadja fele- sége ólját, azonban Mateo mindent rendbehoz. majd öngyilkos lesz.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :