• Nem Talált Eredményt

„Az elsõ pillanatban tetszik…”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "„Az elsõ pillanatban tetszik…”"

Copied!
2
0
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

ifjúság médiafogyasztásáról, ezekre majd reagálnia kell a megújuló köznevelésnek – ezért is került be a médiaműveltség fejlesztése az alaptantervbe. Ezután Hoffmann Rózsa, az EMMI államtitkára mondott ünnepélyes zárszót (203–207. p.); hangsú- lyozta, hogy a médiatudatosságra nevelést már az óvodában kell kezdeni, hiszen eb- ben a korosztályban is van már médiafogyasztás. A gyermekkel a médiumok prakti- kumát kell megismertetni, és felhívni a figyelmüket a veszélyekre.

A kiadvány gondosan szerkesztett szövegekkel és jó minőségű papíron készült, a tipográfiáért és a tördelésért felelős szakember, Pattantyus Gergely jó munkát végzett. Az „üres” oldalakat a konferencia helyszínéhez és témájához is illeszkedő grafikai elemek és fotók töltik ki – minden tanulmány páratlan oldalon kezdődik.

Sok előadó színes fotóval is szerepel, az előadások zöme ábrákat, diagrammokat vagy egyéb illusztrációkat is tartalmaz, utánuk többnyire a feldolgozott szakiroda- lom is megtalálható. A kötet végén a konferencia részletes programja olvasható (209–216. p.). Néhány apróbb sajtóhibától eltekintve jónak mondható a szöveg- gondozás is.

Csak remélhetjük, hogy az érdeklődők – mind a tanárok, mind a könyvtárosok – megtalálják a számukra megfelelő témát, olvasmányt vagy módszert a kötetben, hiszen most már a konferencia anyaga nyomtatott és elektronikus formában is ren- delkezésükre áll.

(Médiatudatosság az oktatásban. Konferenciakötet. Szerk. Nagy-Király Vivien. Kiad. az Ok- tatáskutató és Fejlesztő Intézet. Bp. 2013. 216 p.)

(E-változat: http://www.oktatas.hu/pub_bin/ikt/kepek/2014/februar/mediatudatossag_az_

oktatasban.pdf)

Murányi Lajos

„Az elsõ pillanatban tetszik…”

Szeretem a bibliográfiákat, ezért örömteli várakozással vettem kézbe Käfer István és Kovács Eszter szép kötetét az 1648–1777 közötti nagyszombati nyomtatványok- ról. Aztán, ahogy múlt az idő, úgy jártam vele, mint egy rossz, de látványos fest- ménnyel. Az első pillanatban tetszik, majd mennél tovább nézi az ember, annál ke- vésbé.

Az anyag évenkénti földolgozása rendben van, de az év nélkül megjelent nyom- tatványok önkényes, év szerinti beosztása helyett jobbnak tartottam volna önálló részben szerepeltetni ezeket. Az illusztrációk között néhány, gyakran ábrázolt címlap helyett inkább a ritkábban, vagy soha sem ábrázolt címlapokat részesítettem volna előnyben. A latin címlapról nem derül ki, de a tördelés azt a benyomást keltette ben- nem, hogy ez egy szlovák könyv magyar fordításokkal. A szlovák szöveg egy kivé- tellel a rektókon, a tulajdonneveket szlovákosították. Minden kétnyelvű, kivéve a csak szlovákul olvasható kolofont. Nem véletlenül, mert bonyolultan, de ott közlik a lényeget: ez egy szlovák könyv. A bibliográfiai rész régi nyomtatványok hangulatát idéző kerete nagyon jó megoldás, a tipográfia, ha nem is tökéletes, de rendben van.

55

(2)

„Kötetünk, a ma ismert összes nagyszombati nyomtatvány adatait közli”– írják.

Nos, ezzel szemben például az Officium Rákóczianum Nagyszombatban megje- lent húsz kiadásából mindössze tizenöt található a bibliográfiában, egy kivételével (1772/50) tévesen, Szorsa Mihály neve alatt, négy esetben ráadásul úgy, hogy nincs szögletes zárójelbe téve a név, ami azt jelenti, hogy a címlapon szerzőként szerepel, ami ugyebár, nem igaz. Szorsa Mihály szerzősége Stöger, majd Sommer- vogel téves adata, amit Knapp Éva meggyőzően cáfolt először 1997-ben, aMagyar Könyvszemlében megjelent tanulmányában, de olvasható három évvel később megjelent Officium Rákóczianum monográfiájában is. A kötet szerkesztői ez utób- biról sem vettek tudomást, ami bizony sajnálatos, mert a bibliográfiából hiányzó öt tétel leírása ott megtalálható lett volna. A könyvnek Bacsó Péter,A tanú című film- jére utaló, találó alcíme lehetett volna a Bibliográfiai Szellem Vasútja, miután lap- jain bibliográfiai zombi és bibliográfiai fantom (1721/43, 44) egyaránt kísért. Min- denesetre a könyv rávilágít arra, hogy milyen nagy felelősség bibliográfiát készíte- ni, egyáltalán szakkönyvet írni. Egy tévedés vagy hiba elszabadult hajóágyúként rombolhat – akár évszázadokon át. Ráadásul, mint a példa mutatja, mindig lesznek, akik egy végre eltemetett téves adatot újraélesztenek, hogy aztán bibliográfiai zombiként kóvályogva újra meg újra előbukkanjon.

Mint olvasom, a könyv jelentős magyar anyagi támogatással jelent meg, és je- les doktorok bábáskodtak világra jötténél. Még elgondolni is rossz, mi született volna vigyázó szemeik felügyelete nélkül.

(Stephanus Käfer–Esther Kovács: Ave Tyrnavia! Opera impressa Tyrnaviae Typis Academicis 1648–1777. Budapestini–Strigonii–Tyrnaviae, 2013 (VEDA SAV, Typi Universitatis Tyrna- viensis). 285, [3] p. 297 mm.)

Borda Lajos

56

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

És bár az ország alkotmánya szó szerint nem nevez- te magát kirekesztõ módon a cseh és a szlovák nemzet államának, ezt csak azért nem tette, mert tisztában volt vele, hogy

Ha eltekintünk a Rákóczi-féle, latin nyelvû Mercurius Hungaricustól 6 és Nottenstein ugyancsak latin nyelvû budai Offnerischer Merkurjától 7 , Pozsony tekint- hetõ

Jelen szöveg tárgyát Tóth László két interjúkötete (a háromból), egy oktatási segédlete, hét tanulmány- és esszékötete (az idei könyvhétre megje- lent Egy

A következőkben a fent említett szótárak közül a két legújabban megje- lent frazális igei szótárak újdonságait emelném ki, vagyis a Collins Cobuild frazális igei

században született gyűjteményes nyelvpolitikai kötetek (mint például Spolsky ed. 2015 stb.) vagy a nyelvpolitika közelmúltban megje- lent összefoglaló elméleti munkái

Tesztszámítások bemutatása után, általános megállapításként azt emeli ki, hogy a CIM modell lehetové teszi egy molekula különbözo részeinek különbözo

Jelen írásomban arra teszek kísérletet, hogy a megyei könyvtárak funkcióinak változását kövessem nyomon a jogszabályok, irányelvek és a szaksajtóban megje- lent cikkek

Az osztrák, a jugoszláv és a holland füzet megje- lent, és már elő volt készítve a lengyel meg az NSZK-kiadvány, amikor megint je- lentkezett Dányi, hogy úgy érzi, a

Ügy látjuk, Benkő Samu arra törekszik, hogy ezek az önmagukban is meg­. álló portrék valamiképpen az

ságoskönyv: az Officium Rákóczianum története, MKsz, 1997, 149-166, 282- 298). Ekkor még, mint írja, nem volt lehetősége betekinteni a kiadvánnyal korábban foglalkozó

Az oktatók számának százalékos megoszlását vizsgálva a magas minősítésű tudományos folyóiratokban megje- lent cikkek száma szerint (5. ábra) megállapítható,

Bár akkor és ott úgy éreztem, hogy jól sikerült, hiszen ezen a szak- területen már sokéves tapasztalat volt mögöttem, a fiatal hallgatóság érdeklõdését mégsem

Ebben az időszakban tanult a budapesti egyetemen a Hugonnai Vilma egyenjogúságért vívott küzdelmét folytató négy orvosnő: Steinberger Sarolta, Genersich Margit, Barát Irén

A cönológiai felvételek alapján a kései meggy az összes vizsgált parcellában megje- lent, a kislevelű és a nagylevelű hárs fafajú parcella esetén azonban a kései

Ki kellett dolgoznom az igen nagyszámú metrikus és metrikátlan, valamint eltér ő vonatkozási alapú állapotjellemz ő k értékeit kezelni tudó olyan matematikai

Ekkor éh- ínség tört ki Latakiában és mivel Boemund még mindig Boemund volt és nem válto- zott egyáltalán, nem tanulta meg beszélni a béke szavait,

3 ly That the Emperor in return for this great Complyance, had on his side demanded a suspension of Arms as a Preliminary tho' this point would most properly come int

A helyi emlékezet nagyon fontos, a kutatói közösségnek olyanná kell válnia, hogy segítse a helyi emlékezet integrálódását, hogy az valami- lyen szinten beléphessen

Minden bizonnyal előfordulnak kiemelkedő helyi termesztési tapasztalatra alapozott fesztiválok, de számos esetben más játszik meghatározó szerepet.. Ez

A népi vallásosság kutatásával egyidős a fogalom történetiségének kér- dése. Nemcsak annak következtében, hogy a magyar kereszténység ezer éves története során a

A Vegyipari és Energiaügyi Minisztérium 1954. november 41-én megje- lent, a minisztériumi és a Vállalati tervek jóváhagyásáról, módositásáról s a negyedéves

(A súlyt a benne lévők adták, nem annyira a láda.) Közte ötvenegy megje- lent kötete, az 1945 óta keletkezett kéziratok, ezek között nevesítve a tűzbiztos acélkazettá- ban

A Potter-kötetek – véleményem szerint – ma már leszálló ágban vannak, nem lehet tudni, hogy tizenöt-húsz, vagy csupán öt évig lehet még őket eladni.. Az is