• Nem Talált Eredményt

I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek"

Copied!
40
0
0

Teljes szövegt

(1)

I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek

Ál lás pá lyá za tok

Aj ka Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hir det Aj ka Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta lá nál al jegy zõi mun ka kör be töl -

té sé re . . . . 1650

Bá tya Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot ír ki jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . 1650

Jász árok szál lás Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot ír ki mû sza ki iro da ve ze tõi ál lás be töl té sé re . . . . 1651

Ma ros le le Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za - tot ír ki jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . 1651

Ta ta bá nya Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü - le te pá lyá za tot hir det Ta ta bá nya Vá ros Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó sá ga pa rancs no ki be osz tá sá nak be töl té sé re . . . . 1652

Tök köz ség jegy zõ je pá lyá za tot ír ki pénz ügyi elõ adói mun ka kör be - töl té sé re. . . . 1652

II. FÕRÉSZ: Hi va ta li igazgatás Kincs tá ri va gyon ér té ke sí té sé re ki írt pá lyá zat kiegészíté se . . . . 1654

Kincs tá ri va gyon ér té ke sí té sé re ki írt pá lyá zat vissza vo ná sa . . . . 1654

Kincs tá ri va gyon ér té ke sí té se . . . . 1654

Az Ál la mi Szám ve võ szék vizs gá la tai. . . . 1665

Hi va ta los köz le mé nyek. . . . 1666

III. FÕRÉSZ: Hírközlési tevéke nység Közlemények . . . . 1668

IV. FÕRÉSZ: Képzés, továbbképzés, szakképzés Kul tu rá lis pályázatok . . . . 1671

VI. FÕRÉSZ: Egyéb hir detmény ek A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó tá jé koz ta tó ja Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já nak ma gyar nyel vû ki adá sá ban meg je lent jogi ak tu sok ról (2006. jú li us 19–26.) . . . . 1672

Cég hir det mé nyek Fel hí vás va gyon ér té ke sí té sé re . . . . 1679

Ke res ke del mi kép vi se le tek meg szû né se. . . . 1683

Hí rek, in for má ci ók, tá jé koz ta tók . . . . 1683

Ki ál lí tá sok – ren dez vé nyek . . . . 1684 Budapest, 2006. augusztus 2.

Meg je le nik minden szerdán.

IX. évfolyam, 2006/31. szám Ára: 315 Ft

T A R T A L O M

(2)

Sze mé lyi rész Á

LLÁS PÁ LYÁ ZA TOK

Aj ka Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hir det

Aj ka Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta lá nál al jegy zõi mun ka kör be töl té sé re Pá lyá za ti fel té te lek:

– egye tem ál lam- és jog tu do má nyi ka rán szer zett jo gi vég zett ség,

– leg alább 10 év köz igaz ga tá si gya kor lat, – leg alább 5 év köz igaz ga tá si ve ze tõi gya kor lat, – köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga,

– bün tet len elõ élet, – cse lek võ ké pes ség,

– össze fér he tet len ség hi á nya, – ma gyar ál lam pol gár ság.

Mun ka kör tar tal ma: a több ször mó do sí tott 1990. évi LXV. tör vény 36. §-ában fog lal tak sze rint az zal, hogy az al jegy zõ ön ál ló szer ve ze ti egy ség ve ze té sé vel is meg bíz - ha tó.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó szak mai ön - élet raj zát, a mun ka kör el lá tá sá ra vo nat ko zó elképzelé - seket.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell a szak irá nyú ké pe sí tés rõl szó ló ok ira tok má so la tát, va la mint 3 hó nap nál nem ré geb - bi er köl csi bi zo nyít ványt.

Il let mény a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény fi gye lem be vé te lé vel, meg ál la po dás sze rint.

A pá lyá za tot

2006. ok tó ber 31-ig

be ér ke zõ en dr. Já ger Lász ló jegy zõ höz (8400 Aj ka, Sza - bad ság tér 12.) le het be nyúj ta ni, to váb bi fel vi lá go sí tás is itt kér he tõ, te le fon: (88) 521-102.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá ra a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen ke rül sor.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, a mun ka kört tel jes mun ka idõ ben kell el lát ni. A mun ka kör 2007. feb ru ár 1-jé - tõl tölt he tõ be.

Bá tya Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot ír ki

jegy zõi ál lás be töl té sé re

A kép vi se lõ-tes tü let a mó do sí tott 1990. évi LXV. tör - vény 10. § (1) be kez dés b) pont já ban; va la mint a 36. § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott jog kör ben el jár va ír ja ki a pá - lyá za tot az aláb bi fel té te lek kel, a mó do sí tott 1992. évi XXIII. tör vény 8. § (1) be kez dé sének ér tel mé ben.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet, cse lek võ ké pes ség,

– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi ké - pe sí tés,

– köz igaz ga tá si szak vizs ga, jo gi szak vizs ga vagy az OKV el nök sé ge ál tal tel jes kö rû en köz igaz ga tá si jel le gû nek mi nõ sí - tett tu do má nyos fo ko zat alap ján adott men te sí tés,

– leg alább két éves köz igaz ga tá si gya kor lat,

– ki ne ve zés ese tén va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett - ség, a köz szol gá la ti jog vi szony lé te sí té se nap já val meg - egye zõ idõ pont ban a köz tiszt vi se lõ, a kö zös ház tar tás ban élõ há zas-, il let ve élet társ és gyer mek szá má ra is kiterje - dõen, il let ve a Ktv. 7. § (7) be kez dés b) és c) pont ja i ban fog lal tak tel je sí té se.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:

– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tot vagy hi te les má - so la tát,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, – szak mai ön élet raj zot, il let ve ve ze tõi el kép ze lé se ket a he lyi pol gár mes te ri hi va tal irá nyí tá sá ról, a jegy zõi fel ada - tok el lá tá sá ról.

El lá tan dó fel ada tok: a mó do sí tott 1990. évi LXV. tv.

36. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint.

Bé re zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló mó do sí tott 1992. évi XXIII. tv. 45. § (4) be kez dé se alap ján, va la mint e tör vény ben és a he lyi ren de let ben, sza bály zat ban fog lalt jut ta tá sok. Igény ese tén la kás meg old ha tó.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben va ló meg je le nést (2006. jú li us 18.) kö ve tõ 30. nap.

A pá lyá za tot a kép vi se lõ-tes tü let bí rál ja el.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj - tá sá ra elõ írt ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 30 na pon be lül.

A mun ka kör be tölt he tõ leg ké sõbb a pá lyá zat el bí rá lá sá - nak nap ját kö ve tõ hó nap el se jén.

A pá lyá za tot Bá tya köz ség pol gár mes te ré hez kell be - nyúj ta ni az aláb bi cím re: 6351 Bá tya, Kos suth L. u. 20.

A pá lyá zat be nyúj tá sá val kap cso lat ban fel vi lá go sí tást nyújt: Sáf rán Jó zsef pol gár mes ter, tel./fax: (78) 468-475.

I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek

(3)

Jász árok szál lás Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot ír ki

mû sza ki iro da ve ze tõi ál lás be töl té sé re

Fel ada ta: az el sõ fo kú épí tés ügyi fel ada to kat el lá tó épí - tés ha tó sá gi, mû sza ki iro da ve ze té se, va la mint a jegy zõ által mun ka kö ri le írás ban meg ha tá ro zott fel ada tok el vég - zé se.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság, – bün tet len elõ élet,

– fel hasz ná lói szin tû szá mí tó gé pes is me re tek,

– leg alább há rom év köz igaz ga tás ban el töl tött gya - korlat,

– ké pe sí té si elõ írás: a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írá - sa i ról szó ló 9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let ál tal elõ írt egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû épí tész mér nö ki, épí tõ mér - nö ki (szer ke zet épí tõ, ma gas épí tõ, üzem mér nö ki) szak kép - zett ség, fõ is ko lai szin tû te le pü lés mér nö ki (vá ros gaz da sá gi mér nö ki) szak kép zett ség,

– a pá lyá zó nak meg kell fe lel nie to váb bá a köz tiszt vi se - lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény ben (a to - váb bi ak ban: Ktv.) sze rep lõ ál ta lá nos al kal ma zá si fel té te - lek nek, ill. a ki emelt épí tés ügyi igaz ga tá si ügyek ben el já ró ha tó sá gok il le té kes sé gi te rü le té rõl, a ki je lö lé si el já rás ról, va la mint a szak mai fel té te lek rõl szó ló 220/1997. (XII. 5.) Korm. ren de let 6. §-ában fog lalt szak mai fel té te lek nek,

– B ka te gó ri ás jo go sít vány.

Il let mény: a Ktv.-ben fog lalt elõ írá sok nak meg fe le lõ en.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo - nyít ványt,

– is ko lai vég zet tsé get iga zo ló ok ira tok má so la tát, – gép pel írott rész le tes szak mai ön élet raj zot ed di gi mun kaköreinek, te vé keny sé ge i nek le írá sá val.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben tör té nõ meg je le nést (2006. jú li us 18.) kö ve tõ 30. nap.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je a be nyúj tá si ha - tár idõt kö ve tõ 15. mun ka nap. Az ál lás be tölt he tõ a pá lyá - za tok el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal.

A pá lyá za tot Jász árok szál lás Vá ros Ön kor mány zat jegy zõ jé hez, dr. Vis nyay No é mi jegy zõ höz kell be nyúj ta ni a kö vet ke zõ cím re: 5123 Jász árok szál lás, Ár pád tér 1.

Ma ros le le Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot ír ki jegy zõi ál lás be töl té sé re

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv: Ma ros le le Köz ség Ön - kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te 6921 Ma ros le le, Sza - bad ság tér 1.

A meg hir de tett ál lás hely: Pol gár mes te ri Hi va tal 6921 Ma ros le le, Sza bad ság tér 1.

Mun ka kör: Ma ros le le köz ség jegy zõ je.

Al kal ma zá si fel té te lek:

– bün tet len elõ élet, – cse lek võ ké pes ség, – ma gyar ál lam pol gár ság.

Ké pe sí té si fel té te lek:

– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok - to ri ké pe sí tés,

– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, – leg alább két évi köz igaz ga tá si gya kor lat.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

– az is ko lai vég zett sé get, va la mint a szak vizs ga le té te lét iga zo ló ok ira tok má so la tát,

– szak mai ön élet raj zot,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, – Mt. 80. § (3) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko za tot, – a hi va ta li mun ka ve ze té sé vel, irá nyí tá sá val kap cso la - tos el kép ze lé se ket.

Az ál lás be tölt he tõ: az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal.

Il let mény, pót lé kok, jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál - lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tv. alap ján, va la mint a kép - vi se lõ-tes tü let he lyi ren de le te alap ján.

A pá lyá za tot Ma ros le le köz ség pol gár mes te ré hez kell be nyúj ta ni „jegy zõi pá lyá zat” jel igé re. Cím: 6921 Ma ros - le le, Sza bad ság tér 1. Te le fon: (62) 256-033.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je:

2006. ok tó ber 10.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2006. no vem - ber 30.

(4)

Ta ta bá nya Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot hir det

Ta ta bá nya Vá ros Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó sá ga

pa rancs no ki be osz tá sá nak be töl té sé re Pá lyá za ti fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság, – bün tet len elõ élet,

– hi va tá sos tûz ol tó tisz ti ál lo mány vi szony fenn ál lá sa, – fel sõ fo kú (egye tem vagy fõ is ko la) ál la mi vég zett ség, – fel sõ fo kú szak mai (tûz ol tó) ké pe sí tés,

– a pa rancs no ki be osz tás hoz szük sé ges egész ség ügyi, pszi chi kai, fi zi kai al kal mas ság,

– ren dé sze ti szak vizs ga, ren dé sze ti ve ze tõ kép zõ és ren - dé sze ti mes ter ve ze tõ-kép zõ tan fo lya mi vég zett sé gek meg - lé te, vagy azok elõ írt ha tár idõ re tör té nõ el vég zé sé nek vál - la lá sa,

– tûz ol tá si, mû sza ki men té si vagy tûz meg elõ zé si te rü le - ten szer zett leg alább 10 éves szak mai, 5 éves ki emelt fõ - elõ adói és/vagy ve ze tõi gya kor lat,

– va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség vál la lá sa, – leg alább „B” ka te gó ri ás gép jár mû-ve ze tõi en ge dély.

Elõnyt je lent:

– szá mí tó gép-ke ze lõi is me re tek, – ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

– a pá lyá zó sze mé lyi ada ta it is tar tal ma zó szak mai ön - élet raj zot,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, – is ko lai vég zett sé get, szak mai ké pe sí tést ta nú sí tó ok - ira tok má so la tát,

– pa rancs no ki be osz tás hoz szük sé ges egész ség ügyi, pszi cho ló gi ai, fi zi kai al kal mas ság iga zo lá sa,

– va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség vál la lás ról szó ló nyi lat ko zat,

– a pa rancs no ki be osz tás hoz kap cso ló dó szak mai prog - ra mot,

– a hi va tá sos tûz ol tó-ál lo mány ban el töl tött idõ igazo - lását,

– ki emelt fõ elõ adói/ve ze tõi gya kor lat ról szó ló iga - zolást,

– a ren dé sze ti szak vizs ga el vég zé sé rõl, il let ve a ren dé - sze ti ve ze tõ kép zõ és a ren dé sze ti mes ter ve ze tõ vé kép zõ tan fo lya mok elõ írt ha tár idõ re tör té nõ el vég zé sé rõl szó ló nyi lat ko za tot.

A be osz tás sal já ró fel ada tok: a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság tûz ol tá si, mû sza ki-men té si, ka taszt ró fa el há rí tá - si, tûz meg elõ zé si, tûz vizs gá la ti és mun ka vé del mi, mi nõ sí - tett idõ sza ki, gaz dál ko dá si és sze mély ügyi fel ada tai el lá tá - sá nak irá nyí tá sa, szer ve zé se, fel ügye le te, va la mint mû kö -

dé si, il le té kes sé gi te rü le tén kap cso lat tar tás a társ szer vek - kel, la kos ság gal, gaz dál ko dó szer vek kel.

Szol gá la ti hely: 2800 Ta ta bá nya, Ság vá ri End re u. 18.

Az il let mény és egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sa: a fegy - ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi - szo nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. tv. és vég re haj tá si ren de - le tei alap ján.

A mun ka kör be töl té sé hez szol gá la ti la kás nem áll ren - del ke zés re.

A be osz tás Ta ta bá nya Me gyei Jo gú Vá ros Kép vi se - lõ-tes tü le te dön té sét kö ve tõ en 2007. ja nu ár 1-jé tõl tölt he tõ be, a ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.

A pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ 15 na pon be lül a pá lyá za - tok egy ide jû vissza kül dé sé vel min den pá lyá zó írás be li ér - te sí tést kap.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz - löny ben tör té nõ meg je le nést (2006. jú li us 18.) kö ve tõ 30 na pon be lül.

A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban Ta ta bá nya Me gyei Jo gú Vá ros pol gár mes te ré nek, Ben csik Já nos nak cí mez ve (2800 Ta ta bá nya, Fõ tér 6.) kell be nyúj ta ni.

A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni: „Pá lyá zat tûz ol tó-pa - rancs no ki be osz tás ra”.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi tá jé koz ta tást nyújt dr. Be ne Mag dol na Ta ta bá nya Me gyei Jo gú Vá ros cím ze - tes fõ jegy zõ je [2800 Ta ta bá nya, Fõ tér 6., tel: (34) 515-732].

Tök köz ség jegy zõ je pá lyá za tot ír ki

pénz ügyi elõ adói mun ka kör be töl té sé re A pá lyá za tot ki író köz igaz ga tá si szerv ne ve: Tök Köz - ség Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la.

Be töl ten dõ mun ka kör: pénz ügyi elõ adó.

Pá lyá za ti fel té tel: ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet, cse lek võ ké pes ség, kö zép is ko lai vég zett ség és köz - igaz ga tá si szak kép zett ség vagy pénz ügyi-szám vi te li szak - ké pe sí tés.

(5)

Köz igaz ga tá si gya kor lat vagy pénz ügyi-szám vi te li gya - kor lat elõnyt je lent.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: kéz zel írott szak mai ön élet - raj zot, vég zett sé get iga zo ló do ku men tu mok má so la tát, há - rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, bé re zés a köz tiszt - vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény alapján.

A pá lyá za tot írás ban kell be nyúj ta ni a pá lyá za ti ki írás Bel ügyi Köz löny ben va ló meg je le né sé tõl (2006. jú li us 18.) szá mí tott har minc na pon be lül.

Az ál lás be tölt he tõ az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni le het az aláb bi te le fon szá mon: 06 (23) 341-166 dr. Ta nács Pé ter Zsolt jegy zõ nél vagy He ge dûs Aran ka mun ka ügyi fõ elõ adó nál.

A pá lyá za tot az aláb bi cím re kér jük el jut tat ni: Tök Köz - ség Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la dr. Ta nács Pé - ter Zsolt 2073 Tök, Fõ ut ca 1.

(6)

K

INCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT KIEGÉSZÍTÉSE

A Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság (1054 Bu da pest, Zol tán u. 16.) ér te sí ti a Tisz telt Ér dek lõ dõ ket, hogy a Hi va ta los Ér te sí tõ 2006. jú li us 19-én meg je lent 29. szá má ban meg hir de tett APEH va gyon ke ze lé sé ben lé võ, Ba la ton fü red, Kosz to - lá nyi ut ca 12. szám alat ti üdü lõ in gat la nok ra (1. és 12. té tel) a tu laj do nos tár sa kat elõ vá sár lá si jog nem il le ti meg.

A fen ti ár ve rés re az ár ve rés nap ján 8–9 órá ig le het je lent kez ni.

Az ár ve ré si fel hí vás a to váb bi ak ban nem vál to zott.

K

INCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT VISSZAVONÁSA

A Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság, a Ma gyar Köz löny Hi va ta los Ér te sí tõ je 2006/29. szá má ban meg je lent – a Mis kolc, Ka zin czy ut ca 12., Ré gi pos ta ut ca 2. fszt. 3. in gat la nok ér té ke sí té sé re vo nat ko zó – pá lyá za ti fel hí - vá sát vissza von ja.

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

K

INCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE

A Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó sá ga (9400 Sop ron, Baj csy-Zsi linsz ky u. 4.) to váb bi ak ban:

ki író, a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság (1054 Bu da pest, Zol tán u. 16.) meg bí zá sá ból a kincs tá ri va gyon nal va ló gaz dál - ko dás ról szó ló 58/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let (to váb bi ak ban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján

nyil vá nos pá lyá zat

ke re té ben ér té ke sí ti a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban és a Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem va gyon ke ze lé sé ben ál ló, Sop ron, 6839. hrsz.-on nyil ván tar tott, ter mé szet ben a Sop ron, Lö vér krt. 66. szám alat ti 4274 m2 te rü le tû sza na tó ri um meg ne ve zé sû, bel te rü le ti in gat lant.

Az aján la ti biz to sí ték: 35 000 000 Ft, az az har minc öt mil lió fo rint, vagy 140 000 euró.

Az aján la ti biz to sí té kot HUF-ban a ki író Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett 10033001-00282864-00000000 szá mú szám lá já ra, eu ró ban pe dig a ki író Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett 10033001-00282864-00000000 szá mú szám lá já ra kell át utal ni, „Sza na tó ri um” jel ige megjelölésével.

Az aján la ti biz to sí té kon fe lül fenn ma ra dó vé tel árat ma gyar fo rint ban (HUF) kell megfizetni.

Az in gat lan a Sop ro ni Táv köz lé si Igaz ga tó ság ve ze ték jo gá val ter helt, egyéb más vo nat ko zás ban per-, te her- és igénymentes.

II. FÕRÉSZ: Hi va ta li igazgatás

(7)

A ki író tá jé koz tat ja az aján lat te võ ket, hogy a kor mány ren de let 42. § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott le he tõ ség gel él ve – amennyi ben az el sõ két hely re rang so rolt aján lat ban sze rep lõ vé tel árak kö zött (a ma ga sab bat te kint ve 100%-nak) leg - fel jebb 20% el té rés van, vagy ha a 44. § (1) be kez dé se, il let ve a be nyúj tott aján la tok egyi ke sem len ne nyer tes nek nyil vá - nít ha tó, a KVI Hasz no sí tá si Ta ná csá nak ja vas la ta alap ján – nyil vá nos ár tár gya lást tart hat. Amennyi ben csak egy ér vé - nyes aján lat ér ke zik, nyil vá nos ár tár gya lás tar tá sa he lyett a ki író fel hív hat ja az aján lat te võt aján la ta módosítására.

Az in gat lan jel lem zõi:

Az in gat lan Sop ron bel vá ro sá tól dél re az or szá go san is is mert tisz ta le ve gõ jû Lö vé rek ben fek szik. Sop ron „kü lön le ges te rü le tek” be so ro lá sú öve ze té ben az üdü lõk és sza na tó ri u mi épü le tek ál tal köz re fog va he lyez ke dik el. Fek vé sé nél fog va, (lej tõs Lö vér domb ol dal) Sop ron egész pa no rá má ja meg cso dál ha tó az épület szintjeirõl. 1995-tõl használaton kívüli ingatlan.

Az épü le tet az 1900-as évek ele jén épí tet ték 4300 m2 te rü le tû tel ken. Az in gat lan net tó alap te rü le te 2800 m2 amely 4 szint bõl (pin ce, föld szint, I. és II. eme let) és egy rész le ge sen be épí tett pad lás tér bõl áll. 1961–62-ben át épí tet ték és ak - kor nyer te el a sza na tó ri um je len le gi hom lok za ti meg je le né sét. A fõ épü let jel lem zõ épü let szer ke ze te i nek anya ga: ala po - zás, kõ- és ve gyes fa la zat, lá ba za ti fal, cik lop kõ fa la zat be ton, fö dém szer ke ze tek, mo no lit vas be ton le mez, te tõ szer ke zet bak dú cos, fa szer ke ze tû nye reg te tõ, te tõ fe dés, hor nyolt cse rép fe dés sel tör tént, hom lok zat kép zés, cik lop kõ fa la zat.

Az épü let hasz ná la ton kí vül van, így je len leg min den köz mû szol gál ta tás szünetel.

A ki író az in gat lan ról bõ vebb in for má ci ót (mû sza ki ada tok, tu laj do ni lap-má so lat, adás vé te li szer zõ dés-ter ve zet) tar - tal ma zó pá lyá za ti do ku men tá ci ót bo csát a pá lyá zók ren del ke zé sé re. A pá lyá za ti do ku men tá ció 10 000 Ft + áfa vissza nem té rí ten dõ el len ér té kért át ve he tõ a pá lyá za ti fel hí vás köz zé té te le nap já tól a pá lyá zat leadási határidejének utolsó napjáig, a kiíró fenti címén a titkárságon.

A pá lyá za ton va ló rész vé tel fel té te le az adott in gat lan ra vo nat ko zó pá lyá za ti do ku men tá ció ki író tól tör té nõ meg vá sár - lá sa, és az ab ban foglaltak figyelembevétele.

Az in gat lan be mu ta tá sá ra a pá lyá za ti fel hí vás meg je le né sét kö ve tõ 20. nap tá ri nap (amennyi ben mun ka szü ne ti nap ra esik, ak kor az azt kö ve tõ el sõ mun ka nap) 10 óra kor ke rül sor, il let ve elõ ze tes egyez te tés alap ján.

A pá lyá za tok be adá sá nak mód ja:

A vé tel re vo nat ko zó pá lyá za ti aján la to kat zárt, cég jel zés nél kü li bo rí ték ban „Sza na tó ri um” jel ige fel tün te té sé vel, 3 pél dány ban (1 ere de ti és 2 má so la ti pél dány ban), ma gyar nyel ven, sze mé lye sen, il let ve meg ha tal ma zott út ján kell be - nyúj ta ni úgy, hogy az aján lat az aján lat té te li ha tár idõn be lül a ki író hoz meg ér kez zék. A pá lyá zó kö te les az ere de ti pél - dányt meg je löl ni „Ere de ti” fel írás sal. Ha az azo nos pá lyá zó ál tal be nyúj tott pá lyá za tok kö zött el té rés adó dik, az így meg - je lölt aján lat ban fog lal tak az irány adók.

Aján lat té te li ha tár idõ: a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Ér te sí tõ ben va ló köz zé té tel tõl szá mí tott 30. na pon 10 (tíz) órá ig. (Amennyi ben ez mun ka szü ne ti nap ak kor az ezt kö ve tõ el sõ mun ka na pon 10 óra. A 30 nap ba a meg je le nés nap ja nem szá mít be le.)

Az aján la to kat a Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem, Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság 9400 Sop ron, Baj csy-Zsi linsz ky u. 4.

„B” épü let I. eme let tit kár sá gán kell a meg je lölt ha tár idõ ig le ad ni.

A pá lyá zó az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá ig mó do sít hat ja, vagy vissza von hat ja pá lyá za ti aján la tát. Az aján lat té te li ha - tár idõ le jár tát kö ve tõ en a be nyúj tott aján la tok csak a ki író fel hí vá sá ra, il le tõ leg nyil vá nos ár tár gya lás so rán mó do sít ha - tók, de az aján la ti árak nem csök kent he tõk. Az aján lat te võ a szer zõ dés kö té sig, il le tõ leg az ár tár gya lás meg kez dé sé ig kö - te les ti tok ban tar ta ni aján la ta tar tal mát. A ki író a kor mány ren de let 48. § (3) be kez dé se sze rint kö te les a pá lyá zók szá mát és az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig titkosan kezelni.

A pá lyá za tok fel bon tá sa az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá nak nap ján 10 óra kor tör té nik a ki író fen ti cí mén, zárt kör ben, köz jegy zõ jelenlétében.

A rész vé tel fel té te lei:

A pá lyá za ti aján lat nak tar tal maz nia kell:

– a pá lyá zó azo no sí tó ada ta it (név, lak cím, le ve le zé si cím, cég ne ve, szék he lye, te le fon szá ma, te le fax szá ma, kép vi se lõ ne ve, alá írá si cím pél dány, hi te les, 30 nap tá ri nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat, KSH-azo no sí tó szám, „be jegy zés alatt”

ese tén azt iga zo ló hi te les iga zo lás, sta tisz ti kai szám jel), – a pá lyá za ti do ku men tá ció meg vá sár lá sát iga zo ló bi zony lat,

– a HUF-ban fi ze ten dõ meg aján lott vé tel ár meg je lö lé sét, te lek-, fel épít mény net tó ér ték + áfa bon tás ban,

(8)

– a vé tel ár ki egyen lí té sé nek mód ját, an nak fi gye lem be vé te lé vel, hogy az aján la ti biz to sí té kon fe lül fenn ma ra dó net tó vé tel ár hát ra lé kot, és a tel jes vé tel ár ra vo nat ko zó áfa össze gét a szer zõ dés alá írá sát követõ 30 naptári napon belül ki - egyen lí ti,

– de vi za bel föl di pá lyá zó ese tén iga zo lá so kat ar ról, hogy a Ma gyar Ál lam mal és szer ve ze te i vel szem ben hat hó nap nál ré geb ben le járt köz tar to zá sa nincs, il let ve adó-, vám-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék és egyéb, az ál lam ház tar tás más al - rend sze re i vel szem ben fennálló lejárt fizetési kötelezettsége nincs,

– de vi za kül föl di pá lyá zó köz jegy zõ elõtt tett nyi lat ko za tát ar ról, hogy „a Ma gyar Ál lam mal, il let ve szer ve ze te i vel szem ben nincs tartozása”,

– az aján la ti biz to sí ték át uta lá sá ról szó ló hi va ta los ban ki iga zo lást, (az aján lat te võ nek gon dos kod nia kell ar ról, hogy a HUF-ban be fi ze tett aján la ti biz to sí ték leg ké sõbb az aján lat té te li ha tár idõ nap já ra a ki író Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze - tett 10033001-00282864-00000000 szá mú szám lá já ra, vagy az eu ró ban be fi ze tett aján la ti biz to sí ték a ki író Ma gyar Ál - lam kincs tár nál vezetett 10033001-00282864-00000000 számlájára beérkezzék),

– a pá lyá zat el adá si áron túl me nõ egyéb fel té te le i nek el fo ga dá sá ról szó ló nyilatkozatot,

– a pá lyá zó gaz da sá gi tár sa ság tu laj do no sa i nak ar ról szó ló nyi lat ko za tát, hogy nyer tes ség ese tén meg kö ten dõ adás vé - te li szer zõ dés hez szük sé ges-e külön társasági cselekmény.

Az aján la ti biz to sí ték a nyer tes aján lat te võ ese té ben a vé tel ár ba be szá mí tás ra ke rül. Az eu ró ban be ér ke zett aján la ti biz to sí ték HUF-ra tör té nõ át szá mí tá sa a pá lyá zat el bí rá lá sá nak nap ján ér vé nyes hivatalos MNB árfolyam alapján történik.

Az aján la ti biz to sí té kot a ki író a pá lyá za ti fel hí vás vissza vo ná sá ról szó ló hir det mény köz zé té te lé nek, il let ve az el já rás ered mény te len sé ge ki hir de té sé nek nap já tól szá mí tott 15 mun ka na pon be lül vissza fi ze ti az aján lat te võk ré szé re. Ered mé - nyes pá lyá zat ese tén a ki író az aján la ti biz to sí té kot a nem nyer tes pá lyá zók ré szé re az aján la tok el bí rá lá sá nak nap já tól szá mí tott 15 mun ka na pon be lül fi ze ti vissza. A ki író ugyan csak vissza fi ze ti az aján la ti biz to sí té kot, ha a ki író az el bí rá lá - si ha tár idõt meg hosszab bít ja, mely nek függ vé nyé ben az aján la ti kö tött ség idõ tar ta ma is meg hosszab bo dik, és a pá lyá zó a ha tár idõ meg hosszab bí tá sá ról szó ló értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy ajánlati kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani.

Az aján la ti biz to sí ték után a ki író költ sé get nem szá mít fel, ka ma tot nem fi zet, ki vé ve, ha az aján la ti biz to sí ték vissza - fi ze té sé re nyit va ál ló 15 mun ka na pos határidõt elmulasztja.

Amennyi ben a pá lyá zó aján la ti kö tött sé gé nek ide je alatt aján la tát vissza von ja, vagy ha az adás vé te li szer zõ dés meg - kö té se a nyer tes pá lyá zó nak fel ró ha tó, vagy ér dek kö ré ben fel me rü lõ más ok ból hi ú sul meg, az aján la ti biz to sí té kot el - vesz ti. A pá lyá zó az aján la ti biz to sí té kot el vesz ti ak kor is, ha a már meg kö tött szer zõ dés a pá lyá zó nak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.

Kö te le zõ en vál lalt aján la ti kö tött ség: az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá nak nap ját kö ve tõ 90 nap tá ri nap. Amennyi ben a pá lyá zó aján la ti kö tött sé gé nek ide je alatt pá lyá za tát vissza von ja, az ál ta la be fi ze tett ajánlati biztosítékot elveszti.

A pá lyá za ti aján la tok el bí rá lá sa, vagy a nyil vá nos ár tár gya lás ra ki tû zé se (az aján lat mó do sí tás ra va ló fel hí vás) az aján - lat té te li ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 30 nap tá ri na pon be lül tör té nik, mely idõ tar ta mot a ki író egy al ka lom mal leg fel jebb to - váb bi 30 nap tá ri nap pal meg hosszab bít hat. En nek függ vé nyé ben az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meghosszabbodik.

A ki író a pá lyá za ti aján la tok el bí rá lá sát kö ve tõ en, a pá lyá za ti aján la tok bon tá sá tól, vagy a nyil vá nos ár tár gya lás le zá - rá sá tól (az aján lat mó do sí tás kéz hez vé te lé tõl) szá mí tott 30 nap tá ri na pon be lül, vagy az el bí rá lá si ha tár idõ eset le ges meg - hosszab bí tá sá nak le jár tát kö ve tõ 15 nap tá ri na pon be lül írás ban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás eredményérõl.

A pá lyá zat el bí rá lá sa so rán a rang so ro lás kor al kal ma zan dó ér té ke lé si szem pon tok fon tos sá gi sorrendben:

– a meg aján lott vé tel ár össze ge,

– a vé tel ár ki egyen lí té sé nek mód ját, an nak fi gye lem be vé te lé vel, hogy az aján la ti biz to sí té kon fe lül fenn ma ra dó net tó vé tel ár hát ra lé kot, és a tel jes vé tel ár ra vo nat ko zó áfa össze gét a szer zõ dés alá írá sát kö ve tõ 30 naptári napon belül ki kell egyen lí te ni,

– a pá lyá zat nyer te se az, aki a pá lyá za ti fel hí vás ban rög zí tett fel té te lek tel je sí té se mel lett, az ér té ke lé si szem pon tok alap ján összes sé gé ben a legjobb ajánlatot tette.

(9)

Az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé nek elõ fel té te le, hogy a nyer tes pá lyá zó az ered mény hir de tés rõl szó ló ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 8 ban ki na pon be lül, az aján la ti biz to sí té kon fe lül fenn ma ra dó vé tel ár hát ra lék (be le ért ve az áfát is) ere jé ig fi ze té si ga ran ci át ad.

A ki író fi ze té si ga ran ci á nak te kin ti a fel té tel nél kü li bank ga ran ci át, a fel té tel nél kü li ban ki hi tel ígér vényt és a vé tel ár - hát ra lék ügy vé di vagy közjegyzõi letétbe helyezését.

– A fel té tel nél kü li bank ga ran ci át, mely nek ked vez mé nye zett je a va gyon ke ze lõ, a bank nak a pá lyá za ti fel hí vás ban meg adott jel ige fel tün te té sé vel meg je lölt in gat lan meg vá sár lá sa cél já ra kell ki ál lí ta nia és vissza von ha tat lan fi ze té si kö te - le zett sé get kell vál lal nia a ki író fe lé a tel jes vé tel ár hát ra lék ra az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével.

– A fel té tel nél kü li ban ki hi tel ígér vényt, mely nek ked vez mé nye zett je a va gyon ke ze lõ, a bank nak a pá lyá za ti fel hí vás - ban meg adott jel ige fel tün te té sé vel meg je lölt in gat lan meg vá sár lá sa cél já ra kell ki ál lí ta nia és vissza von ha tat lan fi ze té si kö te le zett sé get kell vál lal nia ar ra, hogy a vé tel ár ként ígért össze get a bank a ve võ ré szé re meg hi te le zi a tel jes vételárhátralékra, az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével.

A ki író a fen ti ek ben em lí tett, vé tel ár hát ra lék ki fi ze té sé nek biz to sí té ká ul szol gá ló ira to kat ma gyar or szá gi és kül föl di I. osz tá lyú bankoktól fogadja el.

A ki író a pá lyá zat nyer te sé vel – az er rõl szó ló ér te sí tés kéz hez vé te lé nek nap já tól szá mí tott 30 nap tá ri na pon be lül, de leg ké sõbb az aján la ti kö tött ség le jár tá nak nap já ig – az adásvételi szerzõdést megköti.

A tu laj don jog át szál lá sát ered mé nye zõ nyi lat ko zat ki adá sa a tel jes vé tel ár nak a ki író szám lá ján tör té nõ meg je le né sét kö ve tõ en ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb 15 naptári napon belül történik.

A ki író fenn tart ja jo gát, hogy

– a nyer tes pá lyá zó vissza lé pé se ese tén a pá lyá zat so ron kö vet ke zõ he lye zett jé vel szer zõ dést kössön, – a pá lyá za ti el já rást ered mény te len nek nyil vá nít sa,

– az el bí rá lá si ha tár idõn be lül a kor mány ren de let 42. § (2) be kez dé se alap ján – min den ér vé nyes aján la tot be nyúj tott részt ve võ meg hí vá sa mel lett – nyil vá nos ár tár gya lást tart son, vagy egyet len aján lat te võ ese tén fel hív ja az ajánlattevõt ajánlata módosítására,

– pá lyá za ti fel hí vá sát az aján lat té te li ha tár idõ elõtt vissza von ja, mely rõl a pá lyá za ti fel hí vás köz lé sé vel meg egye zõ he lye ken az aján lat té te li ha tár idõ le jár ta elõtt hirdetményt tesz közzé.

A pá lyá za tot kö ve tõ nyil vá nos ár tár gya lás so rán a pá lyá zók aján la ta i kat mó do sít hat ják, az zal, hogy a ko ráb ban meg - aján lott vé tel ár nem csök kent he tõ, és a mó do sí tott aján lat nak is meg kell fe lel nie a pá lyá za ti fel hí vás ban meghatározott valamennyi feltételnek.

Ér vé nyes a pá lyá za ti aján lat, ha:

– azt a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott, il let ve sza bály sze rû en meg hosszab bí tott aján lat té te li ha tár idõ ben nyújtották be,

– a pá lyá zó az aján la ti biz to sí té kot az elõ írá sok nak meg fe le lõ en bo csá tot ta rendelkezésre,

– a de vi za bel föl di pá lyá zó csa tol ta nyi lat ko za tát ar ról, hogy nincs köz tar to zá sa (adó-, vám-, tár sa da lom biz to sí tá si já - ru lék és egyéb, az ál lam ház tar tás más al rend sze re i vel szem ben fenn ál ló lejárt fizetési kötelezettsége),

– a de vi za kül föl di pá lyá zó csa tol ta köz jegy zõ elõtt tett nyi lat ko za tát ar ról, hogy a Ma gyar Ál lam mal, il let ve szer ve ze - te i vel szemben nincs tartozása,

– olyan pá lyá zó nyúj tot ta be, aki nek nincs a ki író val szem be ni tar to zá sa, ko ráb bi fi ze té si kö te le zett sé gét teljesítette, – a pá lyá zó a pá lyá za tot sza bály sze rû en alá ír ta (gaz da sá gi tár sa ság ese tén cég sze rû aláírás),

– az meg fe lel a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott összes fel té tel nek.

Ha az aján lat te võ, vagy az ér dek kö ré be tar to zó más sze mély a pá lyá zat tit kos sá gát meg sér ti, a ki író az aján la tát ér - vény te len nek nyilvánítja.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tást ad a Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem, mû sza ki gaz da sá gi fõ i gaz - gató-he lyet te se, Fe ke te Jó zsef a (99) 518-345-ös, il let ve a 06 (30) 223-2571-es számú telefonon.

(10)

A Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság meg bí zá sá ból el já ró Or szá gos Men tõ szol gá lat (1055 Bu da pest V., Mar kó u. 22.) to váb bi ak ban: ki író, a kincs tá ri va gyon nal va ló gaz dál ko dás ról szó ló 58/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let (to váb bi ak ban:

kor mány ren de let) vo nat ko zó fe je ze tei alap ján

nyil vá nos pá lyá zat

ke re té ben ér té ke sí ti a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban és az Or szá gos Men tõ szol gá lat va gyon ke ze lé sé ben ál ló aláb bi in gat - la no kat:

1. Kis oro szi, Szé che nyi u. 169. szám alatt ta lál ha tó 496. hrsz.-ú, 6422 m2 te rü le tû, mû ve lés alól ki vett, üdü lõ épü let és ud var meg ne ve zé sû ingatlan,

2. Kis oro szi, Szé che nyi u. 169. szám alatt ta lál ha tó 497. hrsz.-ú, 2637 m2 te rü le tû, mû ve lés alól ki vett, gaz da sá gi épü - let és ud var meg ne ve zé sû ingatlan.

Pá lyáz ni csak a két in gat lan ra együt te sen le het.

Aján la ti biz to sí ték: 10 000 000 Ft, az az tíz mil lió fo rint.

Az aján la ti biz to sí té kot HUF-ban a ki író Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett 10032000-01491687-00000000 szá mú szám lá já ra kell át utal ni, az aláb bi ak ban meg adott jelige megjelölésével.

A vé tel árat ma gyar fo rint ban (HUF) kell meg fi zet ni.

A ki író tá jé koz tat ja az aján lat te võ ket, hogy a kor mány ren de let 42. § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott le he tõ ség gel él ve a pá lyá za ti aján la tok bon tá sát kö ve tõ en – amennyi ben az el sõ két hely re rang so rolt aján lat ban sze rep lõ vé tel árak kö zött (a ma ga sab bat te kint ve 100%-nak) leg fel jebb húsz szá za lék el té rés van, vagy ha a 44. § (1) be kez dé se alap ján a be nyúj - tott aján la tok egyi ke sem len ne nyer tes nek nyil vá nít ha tó, a KVI Hasz no sí tá si Ta nács ja vas la ta alap ján – nyil vá nos ár tár - gya lást tart hat. Amennyi ben csak egy ér vé nyes aján lat ér ke zik, nyil vá nos ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az ajánlattevõt ajánlata módosítására.

Az in gat lan per-, te her- és igény men tes.

Az in gat lan jel lem zõi:

A két, össze sen 9059 m2-en el he lyez ke dõ tel ket az OMSZ egy ként hasz nál ta. A 496. hrsz.-ú te lek össz köz mû ves (víz, vil lany, gáz, csa tor na és te le fon be ve ze tés re ke rült, a gázt nem hasz nál ták, a 497. hrsz.-ú te lek köz mû ve sí tet len.

A 496. hrsz.-ú tel ken egy 491 m2 hasz nos te rü let tel bí ró üdü lõ épü let, va la mint egy 14 m2-es ker ti rak tár, a 497. hrsz.-ú tel ken pe dig 2 (egyen ként 147 m2-es) rak tár épü let ta lál ha tó. A pan zió jel le gû fõ épü let (üdü lõ) 130 éve épült, L alap raj zú, ha gyo má nyos épí té si mó dú, eme le tes, rész ben alá pin cé zett tég la épü let, mely 26 fõ el he lye zé sé re al kal mas, kony há ja – he lyi sé gei és ki ala kí tá sa mi att – ven dég lá tó cé lú hasz no sí tás ra nem fe lel meg a vo nat ko zó elõ írá sok nak. Az üdü lõ épü - let a tár sal gó ban le võ cse rép kály hán kí vül más fû té si le he tõ ség gel nem ren del ke zik. A két rak tár épü let könnyû szer ke ze - tes (acél váz és pa nel) épí té sû. A 14 m2-es ker ti rak tár a hi va ta los tér kép má so la ton nem került feltüntetésre, fennmaradási engedéllyel nem rendelkezik, mûszaki és esztétikai állapota miatt bontásra javasolható.

Az in gat la nok a Szent end re-szi get ré sze ként he lyi je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let nek mi nõ sül nek. A ter mé szet vé del mé rõl szó ló 1996. évi LIII. tv. (Tvt.) 68. § (7) be kez dés a) pont ja sze rint el ide ge ní te ni csak a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter egyet ér té sé vel, leg alább azo nos ter mé szet vé del mi ér té kû vé dett ter mé sze ti te rü let tel tör té nõ cse re út - ján le het (a cse re in gat lan ér té ké nek be szá mí tá sá val). A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter el vi egyet ér té sét ad ta az in gat lan ér té ke sí té sé hez az zal, hogy a Tvt. hi vat ko zott §-a, va la mint az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tv.

109/I. § (2) bekezdése alapján az adásvételi szerzõdés hatályba lépésének feltétele a környezetvédelmi miniszter egyetértése.

A Kis oro szi 496. és 497. hrsz.-ú in gat la nok együt tes ter mé szet vé del mi ér té ke 2 866 000 Ft, az EDAL Kör nye zet ter ve - zõ Bt. 2006. áp ri li sá ban ké szí tett ter mé szet vé del mi értékbecslése alapján.

Kis oro szi Köz ség Ön kor mány za ta a 2006. jú ni us 28-án kelt 01-154/2206/5 szá mú le ve lé ben je lez te, hogy – az 1996. évi LIII. tv. 68. § (6) be kez dé sén ala pu ló – elõ vá sár lá si jo gá val nem kíván élni.

(11)

A ki író az in gat lan együt tes rõl rész le tes in for má ci ót tar tal ma zó ma gyar nyel vû do ku men tá ci ót bo csát a pá lyá zók ren - del ke zé sé re. A pá lyá za ton va ló rész vé tel alap fel té te le a do ku men tá ció meg vá sár lá sa. A do ku men tá ció ára: 50 000 Ft, az - az öt ven ezer fo rint + 10 000 Ft, az az tíz ezer fo rint áfa, mely HUF-ban ban ki át uta lás sal, az Or szá gos Men tõ szol gá lat Ma - gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett 10032000-01491687-00000000 szá mú szám lá já ra fi zet he tõ be. A do ku men tá ció a ki író szék há zá ban (1055 Bu da pest V., Mar kó u. 22. II. eme let 202. sz. szo ba), az át uta lá si bi zony lat be mu ta tá sa el le né ben ve - he tõ át. A do ku men tá ció meg vá sár lá sát iga zo ló bi zony la tot vagy an nak má so la tát az aján lat be nyúj tá sa kor a pá lyá zó nak csa tol nia kell.

A pá lyá za tok be adá sá nak mód ja:

A vé tel re vo nat ko zó pá lyá za ti aján la to kat zárt, cég jel zés nél kü li bo rí ték ban az in gat lan meg je lö lé sé vel: „Kis oro szi üdü lõ” jel ige fel tün te té sé vel, 3 pél dány ban (1 ere de ti és 2 má so la ti pél dány ban), ma gyar nyel ven, sze mé lye sen, il let ve meg ha tal ma zott út ján a ki író fen ti cí mén kell be nyúj ta ni úgy, hogy az aján lat az aján lat té te li ha tár idõn be lül a ki író hoz meg ér kez zék. Az aján lat te võ kö te les az ere de ti pél dányt meg je löl ni „Ere de ti” fel írás sal. Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Aján lat té te li ha tár idõ:

2006. szep tem ber 4. 10 óra.

Az aján la to kat a ki író fen ti cí mén, 1055 Bu da pest V., Mar kó u. 22. II. eme let 202. sz. szo bá ban kell a meg je lölt ha tár - idõ ig leadni.

A pá lyá zó az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá ig mó do sít hat ja, vagy vissza von hat ja pá lyá za ti aján la tát. Az aján lat té te li ha - tár idõ le jár tát kö ve tõ en a be nyúj tott aján la tok csak a nyil vá nos ár tár gya lás so rán, il le tõ leg egy ér vé nyes aján lat ese tén a ki író fel hí vá sá ra mó do sít ha tók, de az aján la ti árak nem csök kent he tõk. Az aján lat te võ a szer zõ dés kö té sig, il le tõ leg az ár - tár gya lás meg kez dé sé ig kö te les ti tok ban tar ta ni aján la ta tar tal mát. A ki író a kor mány ren de let 48. § (3) be kez dés sze rint kö te les a pá lyá zók szá mát és az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig titkosan kezelni.

A pá lyá za tok fel bon tá sa az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá nak nap ján 10 óra kor tör té nik a ki író fen ti cí mén, zárt kör ben, köz jegy zõ jelenlétében.

A rész vé tel fel té te lei:

A pá lyá za ti aján lat nak tar tal maz nia kell:

– a pá lyá zó azo no sí tó ada ta it (név, lak cím, le ve le zé si cím, cég ne ve, szék he lye, te le fon szá ma, te le fax szá ma, kép vi se lõ ne ve, alá írá si cím pél dány, hi te les, 30 nap tá ri nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat, KSH-azo no sí tó szám, „be jegy zés alatt”

ese tén azt iga zo ló hiteles igazolás, statisztikai számjel),

– a HUF-ban fi ze ten dõ meg aján lott tel jes vé tel ár meg je lö lé sét, te lek-, fel épít mény-áfa bontásban,

– a cse ré re fel aján la ni kí vánt, pá lyá zó tu laj do ná ban lé võ, vagy e cél ból ál ta la meg sze rez ni kí vánt in gat lan(ok) ada ta it (cím, hrsz., tu laj do nos, ter mé szet vé del mi ér ték, for gal mi ér ték) és az azo kat alá tá masz tó do ku men tu mo kat (1 hó nap nál nem ré geb bi tu laj do ni lap, 3 hó nap nál nem ré geb bi ter mé szet vé del mi ér ték becs lés és for gal mi ér ték becs lés). Ha még nincs a pá lyá zó tu laj do ná ban a cse ré re fel aján la ni kí vánt in gat lan, a pá lyá zó nak an nak meg szer zé sé re vo nat ko zó an leg - alább – az in gat lan tu laj do no sa által aláírt – szándéknyilatkozattal kell rendelkeznie, melyet a pályázatához csatolni kell,

– a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um ál tal ki adott nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko zó an, hogy a fel aján la ni kí vánt in gat lan az 1996. évi LIII. tv. 68. § (7) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján csereterületként elfogadható,

– a pá lyá zó el fo ga dó nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko zó an, hogy a ki író a fel aján lott cse re te rü le tet a tel jes vé tel ár ba an nak for gal mi ér té kén, de ma xi mum a meg aján lott tel jes vé tel ár 20%-áig számítja be (beszámítási érték),

– a vé tel ár ki egyen lí té sé nek mód ját, tel je sí té sé nek ha tár ide jét, an nak fi gye lem be vé te lé vel, hogy az aján la ti biz to sí té - kon és a cse re te rü let be szá mí tá si ér té kén fe lül fenn ma ra dó vé tel ár hát ra lé kot a szer zõ dés alá írá sát követõ 30 naptári napon belül kell kiegyenlíteni,

– iga zo lá so kat ar ról, hogy a Ma gyar Ál lam mal és szer ve ze te i vel szem ben hat hó nap nál ré geb ben le járt köz tar to zá sa (adó-, vám-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék-fi ze té si kötelezettsége) nincs,

– az aján la ti biz to sí ték be fi ze té sé rõl szó ló hi va ta los ban ki iga zo lást, (a pá lyá zó nak gon dos kod nia kell ar ról, hogy a HUF-ban be fi ze tett aján la ti biz to sí ték leg ké sõbb az aján lat té te li ha tár idõ nap já ra az Or szá gos Men tõ szol gá lat Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett 10032000-01491687-00000000 számú számlájára beérkezzék),

– a pá lyá zat el adá si áron túl me nõ, egyéb fel té te le i nek el fo ga dá sá ról szó ló nyilatkozatot,

(12)

– a pá lyá za ti do ku men tá ció meg vá sár lá sát iga zo ló bi zony la tot,

– a pá lyá zó gaz da sá gi tár sa ság tu laj do no sa i nak ar ról szó ló nyi lat ko za tát, hogy nyer tes ség ese tén meg kö ten dõ adás vé - te li szer zõ dés hez szük sé ges-e külön társasági cselekmény.

Az aján la ti biz to sí ték a nyer tes aján lat te võ ese té ben a vé tel ár ba be szá mí tás ra kerül.

A ki író gon dos ko dik ar ról, hogy a pá lyá za ti fel hí vás vissza vo ná sá nak, il let ve az el já rás ered mény te len sé gé nek meg ál - la pí tá sa nap já tól szá mí tott 15 mun ka na pon be lül a va gyon ke ze lõ az aján la ti biz to sí té kot vissza fi zes se az aján lat te võk ré - szé re. Ered mé nyes pá lyá zat ese tén a va gyon ke ze lõ az aján la ti biz to sí té kot a nem nyer tes aján lat te võk ré szé re az aján la - tok el bí rá lá sá nak nap já tól szá mí tott 15 mun ka na pon be lül fi ze ti vissza. A va gyon ke ze lõ ugyan csak vissza fi ze ti az aján - la ti biz to sí té kot, ha a ki író az el bí rá lá si ha tár idõt meg hosszab bít ja, mely nek függ vé nyé ben az aján la ti kö tött ség idõ tar ta - ma is meg hosszab bo dik, és az aján lat te võ a ha tár idõ meg hosszab bí tá sá ról szóló értesítés kézhezvételétõl számított 7 nap tá ri napon belül nyilatkozik, hogy ajánlati kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani.

Az aján la ti biz to sí ték után a va gyon ke ze lõ költ sé get nem szá mít fel, ka ma tot nem fi zet, ki vé ve, ha az aján la ti biz to sí - ték vissza fi ze té sé re nyit va ál ló 15 mun ka na pos határidõt elmulasztja.

Amennyi ben az aján lat te võ aján la ti kö tött sé gé nek ide je alatt aján la tát vissza von ja, vagy ha az adás vé te li szer zõ dés meg kö té se a nyer tes aján lat te võ nek fel ró ha tó, vagy ér dek kö ré ben fel me rü lõ más ok ból hi ú sul meg, az aján la ti biz to sí té - kot el vesz ti. Az aján lat te võ az aján la ti biz to sí té kot el vesz ti ak kor is, ha a már meg kö tött szer zõ dés az aján lat te võ nek felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.

Kö te le zõ en vál lalt aján la ti kö tött ség: az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá nak nap ját kö ve tõ 90 nap tá ri nap. Amennyi ben a pá lyá zó aján la tát az aján la ti kö tött sé gé nek ide je alatt vissza von ja, az ál ta la be fi ze tett ajánlati biztosítékot elveszti.

A pá lyá za ti aján la tok el bí rá lá sa, vagy a nyil vá nos ár tár gya lás ra ki tû zé se (az aján lat mó do sí tás ra va ló fel hí vás) az aján - lat té te li ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 30 nap tá ri na pon be lül tör té nik, mely idõ tar ta mot a ki író egy al ka lom mal leg fel jebb to - váb bi 30 nap tá ri nap pal meg hosszab bít hat. En nek függ vé nyé ben az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meghosszabbodik.

Az ár tár gya lás, il let ve az aján lat mó do sí tás el bí rá lá sa az ár tár gya lás ki tû zé sé tõl, il let ve az aján lat mó do sí tás ra tör té nõ fel hí vás idõ pont já tól szá mí tott 30 naptári napon belül történik.

A ki író az el bí rá lá si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 nap tá ri na pon be lül írás ban tá jé koz tat ja a pá lyá zó kat a pá lyá za ti eljárás eredményérõl.

A pá lyá zat el bí rá lá sa so rán a rang so ro lás kor al kal ma zan dó ér té ke lé si szem pon tok fon tos sá gi sorrendben:

– a meg aján lott vé tel ár össze ge, – vál lalt fi ze té si mód és ha tár idõ,

– a pá lyá zat nyer te se az, aki a pá lyá za ti fel hí vás ban rög zí tett fel té te lek tel je sí té se mel lett összes sé gé ben a leg jobb ajánlatot tette.

A cse ré vel ve gyes adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé nek elõ fel té te le, hogy a nyer tes pá lyá zó az ered mény hir de tés rõl szó ló ér te sí tés kéz hez vé te lét követõ 15 napon belül

– a fel aján lott cse re te rü let tu laj don jo gá nak meg szer zé sét bi zo nyí tó ok ira to kat be mu tat ja (mi ni mum: ér vé nyes adás vé - te li szer zõ dés és föld hi va tal ál tal ér ke zett tu laj don jog-be jegy zé si ké re lem), va la mint

– az aján la ti biz to sí té kon és a cse re te rü let be szá mí tá si ér té kén fe lül fenn ma ra dó vé tel ár hát ra lék (be le ért ve az áfát is) ere jé ig fi ze té si ga ran ci át ad.

A ki író fi ze té si ga ran ci á nak te kin ti a fel té tel nél kü li bank ga ran ci át, a fel té tel nél kü li ban ki hi tel ígér vényt és a vé tel ár - hát ra lék ügy vé di vagy közjegyzõi letétbe helyezését.

– A fel té tel nél kü li bank ga ran ci át, mely nek ked vez mé nye zett je a va gyon ke ze lõ, a bank nak a pá lyá za ti fel hí vás ban meg adott jel ige fel tün te té sé vel meg je lölt in gat lan meg vá sár lá sa cél já ra kell ki ál lí ta nia és vissza von ha tat lan fi ze té si kö te -

(13)

le zett sé get kell vál lal nia a va gyon ke ze lõ fe lé a tel jes vé tel ár hát ra lék ra vonatkozóan, az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével.

– A fel té tel nél kü li ban ki hi tel ígér vényt, mely nek ked vez mé nye zett je a va gyon ke ze lõ, a bank nak a pá lyá za ti fel hí vás - ban meg adott jel ige fel tün te té sé vel meg je lölt in gat lan meg vá sár lá sa cél já ra kell ki ál lí ta nia és vissza von ha tat lan fi ze té si kö te le zett sé get kell vál lal nia ar ra, hogy a vé tel ár ként ígért össze get a bank a ve võ ré szé re meg hi te le zi a tel jes vé tel ár hát - ra lék ra vonatkozóan, az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével.

A ki író a fen ti ek ben em lí tett, vé tel ár hát ra lék ki fi ze té sé nek biz to sí té ká ul szol gá ló ira to kat ma gyar or szá gi és kül föl di I. osz tá lyú bankoktól fogadja el.

A ki író a pá lyá zat nyer te sé vel – az er rõl szó ló ér te sí tés kéz hez vé te lé nek nap já tól szá mí tott 30 nap tá ri na pon be lül, de leg ké sõbb az aján la ti kö tött ség le jár tá nak nap já ig – az adásvételi szerzõdést megköti.

A tu laj don jog át szál lá sát ered mé nye zõ nyi lat ko zat ki adá sa a tel jes vé tel ár nak a ki író szám lá ján tör té nõ meg je le né sét kö ve tõ en ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb 15 naptári napon belül történik.

A ki író fenn tart ja jo gát, hogy

– a nyer tes pá lyá zó vissza lé pé se ese tén a pá lyá zat so ron kö vet ke zõ he lye zett jé vel szer zõ dést kössön, – a pá lyá za ti el já rást ered mény te len nek nyil vá nít sa,

– az el bí rá lá si ha tár idõn be lül a kor mány ren de let 42. § (2) be kez dé se alap ján – min den ér vé nyes aján la tot be nyúj tott részt ve võ meg hí vá sa mel lett – nyil vá nos ár tár gya lást tart son, vagy egyet len aján lat te võ ese tén fel hív ja az ajánlattevõt ajánlata módosítására,

– pá lyá za ti fel hí vá sát az aján lat té te li ha tár idõ elõtt vissza von ja, mely rõl a pá lyá za ti fel hí vás köz lé sé vel meg egye zõ he lye ken az aján lat té te li ha tár idõ le jár ta elõtt hirdetményt tesz közzé.

A pá lyá za tot kö ve tõ nyil vá nos ár tár gya lás so rán a pá lyá zók aján la ta i kat mó do sít hat ják, az zal, hogy a ko ráb ban meg - aján lott vé tel ár nem csök kent he tõ, és a mó do sí tott aján lat nak is meg kell fe lel nie a pá lyá za ti fel hí vás ban meghatározott valamennyi feltételnek.

Ér vé nyes a pá lyá za ti aján lat, ha:

– azt a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott, il let ve sza bály sze rû en meg hosszab bí tott aján lat té te li ha tár idõ ben nyújtották be,

– a pá lyá zó az aján la ti biz to sí té kot az elõ írá sok nak meg fe le lõ en bo csá tot ta rendelkezésre,

– pá lyá zó csa tol ta az iga zo lá so kat ar ról, hogy a Ma gyar Ál lam mal és szer ve ze te i vel szem ben nincs hat hó nap nál ré - geb ben le járt köz tar to zá sa (adó-, vám-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék-fi ze té si kötelezettsége),

– olyan pá lyá zó nyúj tot ta be, aki nek nincs a ki író val szem be ni tar to zá sa, ko ráb bi fi ze té si kö te le zett sé gét teljesítette, – a pá lyá zó a pá lyá za tot sza bály sze rû en alá ír ta (gaz da sá gi tár sa ság ese tén cég sze rû aláírás),

– az meg fe lel a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott összes fel té tel nek.

Ha az aján lat te võ, vagy az ér dek kö ré be tar to zó más sze mély a pá lyá zat tit kos sá gát meg sér ti, a ki író az aján la tát ér - vény te len nek nyilvánítja.

Az in gat lan ról to váb bi in for má ció az Or szá gos Men tõ szol gá lat Jo gi osz tá lyán (1055 Bu da pest V., Mar kó u. 22.

II. eme let 202. sz. szo ba, kap cso lat tar tó: dr. Gyar ma ti Ist ván, tel.: 350-6545) sze mé lye sen, vagy telefonon kérhetõ.

Az in gat lan be mu ta tá sá ra mun ka na po kon, te le fo non tör té nõ elõ ze tes idõ pont-egyez te tés alapján kerül sor.

(14)

A Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság (1054 Bu da pest, Zol tán u. 16., a to váb bi ak ban: ár ve rez te tõ) a kincs tá ri va gyon nal va ló gaz dál ko dás ról szó ló 58/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let vo nat ko zó fe je ze tei alap ján ár ve rés ke re té ben ér té ke sí ti a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban és az ár ve rez te tõ va gyon ke ze lé sé ben lé võ aláb bi va gyon ele me ket:

KVI Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga Sal gó tar já ni Ki ren delt ség

Sor-

szám In gat lan cí me Hrsz. Te rü let

(m2) Meg ne ve zés Tul.

h.

Ki ki ál tá si ár (brut tó Ft)

Áfa (Ft)

1. Sal gó tar ján, Zrí nyi Mik lós u. 14.

3022. 1298 m2 Iro da ház 1/1 21 600 000 3 600 000

Ár ve ré si elõ leg össze ge: 2 160 000 Ft.

Meg jegy zés: az in gat lant 2 bér lõ az ér té ke sí té sig tar tó, ha tá ro zott ide jû bér le ti szer zõ dés sel bér li. Az in gat lan ha tár vo na lá nak ge o dé zi ai ki tû zé se a ve võ fel ada ta és költ sé ge. Az in gat lant a TIGÁZ Rt. ré szé re be jegy zett bá nya szol gal mi jog ter he li.

Li cit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let 50. § (1) be kez dés sze rint.

2. Sal gó tar ján, Mú ze um tér 1. V. eme let 2.

3897/2/A/13. 109 m2 Iro da 1/1 15 501 610 2 583 602

Ár ve ré si elõ leg össze ge: 1 550 000 Ft.

Meg jegy zés: az in gat lan hoz tar to zik 209/10000 tár sas há zi kö zös tu laj do ni há nyad.

Li cit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let 50. § (1) be kez dés sze rint.

3. Pász tó, Nagy me zõ ut ca 14–16. fszt. 1.

2388/8/A/1. 177 m2 Iro da 1/1 27 000 000 4 500 000

Ár ve ré si elõ leg össze ge: 2 700 000 Ft.

Meg jegy zés: az in gat lan hoz tar to zik 870/10000 tár sas há zi kö zös tu laj do ni há nyad.

Li cit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let 50. § (1) be kez dés sze rint.

4. Szé csény, Rá kó czi u. 42. 1495/A. 133 m2 Gaz da sá gi épü let 1/1 2 640 000 440 000

Ár ve ré si elõ leg össze ge: 264 000 Ft.

Meg jegy zés: il le ti a Szé csény bel te rü let 1495. hrsz.-t ter he lõ föld hasz ná la ti jog 200 m2-re.

Az in gat lan va gyon ke ze lõ je 1/1 tu laj do ni há nyad ban a Nóg rád Me gyei Mun ka ügyi Köz pont.

Az ár ve rez te tõ az in gat lant a va gyon ke ze lõ vel kö tött meg bí zá si szer zõ dés alap ján ér té ke sí ti.

Az in gat lan ra a Szé csény 1495. hrsz.-ú in gat lan tu laj do no sa it elõ vá sár lá si jog il le ti meg.

Egye bek ben az in gat la nok per-, te her- és igény men te sek.

Az ár ve rés idõ pont ja: 2006. au gusz tus 30. 10 óra.

Az ár ve rés he lye: KVI Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga Sal gó tar já ni Ki ren delt ség, 3100 Sal gó tar ján, Bar tók Bé la ut ca 10.

Az ár ve ré si el já rás sal, va la mint az in gat la nok meg te kin té sé nek le he tõ sé gé rõl to váb bi in for má ció kér he tõ a KVI ki ren delt sé gén: Haj da ra Fe renc né tõl, il let ve Kis Fe renc tõl a (32) 416-143-as te le fon szá mon.

Az ár ve rés re je lent ke zés ha tár ide je: sze mé lye sen, vagy kép vi se lõ út ján az ár ve ré si idõ pon tot meg elõ zõ en 7.45 és 9 óra kö zött, 9 óra utá ni je lent ke zést nem fo ga dunk el.

Észak-al föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó ság Nyír egy há zi Ki ren delt sé ge

Sor-

szám In gat lan cí me Hrsz. Te rü let

(m2) Meg ne ve zés Tul.

h.

Ki ki ál tá si ár (brut tó Ft)

Áfa (Ft)

1. Õr 513/1. 18 175 Szán tó, er dõ 1/1 360 000 0

Ár ve ré si elõ leg (aján la ti biz to sí ték) össze ge: 36 000 Ft.

Az in gat lan per-, te her- és igény men tes.

2. Nyír egy há za, Arany J.

u. 7. I. em.

6096/A/8. 329 Iro da, ta nács te rem, tá ro ló

658/3290 7 776 000 1 296 000

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság 1158/2006/EK rendelete (2006. július 28.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott fo- lyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 14.. egyedi pályázati

Helyesbítés a gyümölcs- és zöldségfélékre vonatkozó, az A1 és B rendszer keretébe tartozó ex- port-visszatérítések meghatározásáról (paradicsom, narancs,

cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztár- saság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársa- ság, a

* A Bizottság 800/2006/EK rendelete (2006. május 30.) a hizlalásra szánt fiatal hím szarvas- marhákra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezelésérõl

Gyümölcsös u.. Tokaj belterület 228. Tiszaújváros belterület 2174.. szám alatt ta lál ha tó ún. A pá lyá za tot követõ ártárgyalás összehívása esetén a ki

– amennyiben a legkedvezõbb ajánlat magasabb, mint a pályázati bekerülési összeg, akkor a többletet pályázaton kívüli forrásból kell biztosítani (amely lehet

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma, ágazat képviselõi- nek pontosan célzott elérését

Ke rek es né dr. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek.. §-ában fog lal tak sze rint tör té nik.. és a hely ben ér vé nyes Köz - szol gá la ti sza bály zat alap