pontjában, az eljárás 1

Teljes szövegt

(1)

Felolvasólap Pályázó neve:

Székhelye:

Adószáma:

Telefonszáma:

Email címe:

Tárgy: Iroda helyiségek bérlete II.

A pályázati dokumentáció I. fejezet 1.1. pontjában, az eljárás 1. részében megjelölt helyiségek bérleti lehetőségének elnyerésére az alábbi ajánlatot teszem:

__ HUF / hónap vagy1

A pályázati dokumentáció I. fejezet 1.2. pontjában, az eljárás 2. részében megjelölt helyiség bérleti lehetőségének elnyerésére az alábbi ajánlatot teszem:

__ HUF / hónap vagy1

A pályázati dokumentáció I. fejezet 1.3. pontjában, az eljárás 3. részében megjelölt helyiség bérleti lehetőségének elnyerésére az alábbi ajánlatot teszem:

__ HUF / hónap vagy1

A pályázati dokumentáció I. fejezet 1.4. pontjában, az eljárás 4. részében megjelölt helyiség bérleti lehetőségének elnyerésére az alábbi ajánlatot teszem:

__ HUF / hónap vagy1

A pályázati dokumentáció I. fejezet 1.5. pontjában, az eljárás 5. részében megjelölt helyiség bérleti lehetőségének elnyerésére az alábbi ajánlatot teszem:

__ HUF / hónap vagy1

A pályázati dokumentáció I. fejezet 1.6. pontjában, az eljárás 6. részében megjelölt helyiség bérleti lehetőségének elnyerésére az alábbi ajánlatot teszem:

__ HUF / hónap

Nyilatkozom, hogy a Pályázati Dokumentáció előírásait, feltételeit, valamint a szerződéstervezetet részletesen áttekintettem és azokat kifejezetten elfogadom.

Kelt.:

pályázó neve

1 Annak a résznek a megjelölését, amelyre nem tesz ajánlatot, törölje ki vagy húzza át.

(2)

pályázó (cégszerű aláírás)

(3)

Nyilatkozat

………. (képviselő neve), a ………….. (pályázó neve, székhelye) pályázó cégjegyzésre jogosult képviselője a Miskolci Egyetem „Iroda helyiségek bérlete II.” tárgyú pályázati eljárása során az alábbi nyilatkozatot teszem.

Nyilatkozom, hogy a pályázó

 elfogadja a pályázati dokumentáció valamennyi előírását;

 ismeri és elfogadja a pályázati dokumentáció részét képező szerződéstervezetet és az üzemeltetés feltételeit;

 nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt;

 tevékenységét nem függesztette fel, vagy tevékenységét nem függesztették fel;

 nincs az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása;

 nem minősül az alábbi bűncselekmények vonatkozásában büntetett előéletűnek

a) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.

évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény,

b) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmény, XXXVIII. Fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmény, XXXIX. Fejezetében meghatározott költségvetést károsító bűncselekmény, XL. Fejezetében meghatározott pénzmosás, XLI. Fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény, XLII. Fejezetében meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény vagy XLIII. Fejezetében meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény;

 nem áll fenn vele szemben, hogy gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta;

 állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott.

 az eljárás során tudomására jutott tényeket, adatokat, megoldásokat üzleti titokként időbeli korlátozás nélkül megőrzi, és azokat az ajánlattétel célján kívül más célra nem használja fel, valamint a 254/2007. (X. 4.) Korm.

rendelet 43. §-ban foglalt titoktartási kötelezettségének eleget tesz.

Kelt.:

pályázó neve pályázó (cégszerű aláírás)

(4)

Nyilatkozat átláthatóságról és tényleges tulajdonosról

………. (képviselő neve), a ………….. (pályázó neve, székhelye) pályázó cégjegyzésre jogosult képviselője a Miskolci Egyetem „Iroda helyiségek bérlete II.” tárgyú pályázati eljárása során az alábbi nyilatkozatot teszem.

Nyilatkozom, hogy a pályázó a 2011. CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint

átlátható szervezetnek minősül.

A pályázó a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont szerinti valamennyi2 tényleges tulajdonosának3 nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban adom meg:

A tényleges tulajdonos neve:

Állandó lakóhelye:

Kelt.:

pályázó neve pályázó (cégszerű aláírás)

2Csak természetes személyt lehet feltüntetni. Amennyiben a pályázó tulajdonosa egy jogi személy, abban az esetben ennek a jogi személynek a természetes személy tényleges tulajdonosát kell feltüntetni. Valamennyi tényleges tulajdonost fel kell tüntetni, a mintában szereplő név és állandó lakóhely sorok a szükséges számban megismételendők.

3

2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont szerinti tényleges tulajdonos:

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,

d) alapítványok esetében az a természetes személy,

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,

e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében

ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá

ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :