• Nem Talált Eredményt

A hunveyor-4 felkészítése a Mars2012 projektre

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A hunveyor-4 felkészítése a Mars2012 projektre"

Copied!
20
0
0

Teljes szövegt

(1)

OTDK-DOLGOZAT

Varsányi Péter Bsc

2013

(2)

A HUNVEYOR-4 FELKÉSZÍTÉSE A MARS2013 PROJEKTRE

PREPARING THE HUNVEYOR-4 FOR THE MARS2013 PROJECT

Varsányi Péter

(3)

TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETÉS ... 4

2. A HUNVEYOR ... 5

2.1. MÉRŐESZKÖZÖK ... 6

2.1.1. Hőmérséklet mérés ... 7

2.1.2. Fény erősség és spektrális intenzitás mérés ... 7

2.1.3. Szélerősség, széliránymérés... 7

2.1.4. Gázkoncentráció mérés ... 7

2.1.5. Pormérés ... 7

2.1.6. Részecske detektor ... 7

2.1.7. Zajérzékelő ... 7

2.1.8. Légnyomás érzékelő... 8

2.1.9. Villámdetektor ... 8

2.1.10. Páratartalom mérés ... 8

2.1.11. Képkészítés ... 8

2.1.12. Rezgés érzékelő ... 8

3. A HUNVEYOR-4 FELKÉSZÍTÉSE A MARS2013 PROJEKTRE ... 9

3.1. MÉRŐ KOCSI ... 9

3.1.1. Mérő kocsi felépítése ... 9

3.1.2. Mérő kocsi irányítása ... 9

3.2. UCMOTE ... 10

3.3. ADATOK LEKÉRÉSE ... 10

3.3.1. Átviteli közeg ... 11

3.3.2. Késleltetés kezelése ... 11

3.4. A MESSAGE QUEUE PARANCSAI ... 12

3.4.1. Temperature.Get ... 12

3.4.2. Brilliance.Get ... 12

3.4.3. Spectrum.Get ... 13

3.4.4. WindSpeed.Get ... 13

3.4.5. WindDirection.Get... 13

3.4.6. Gas.Get ... 13

3.4.7. Particle.Get ... 13

3.4.8. Noise.Get ... 13

3.4.9. Pressure.Get ... 13

3.4.10. Lightning.Get ... 13

3.4.11. Vapour.Get ... 13

3.4.12. Dust.Get ... 13

3.4.13. Webcamera.Get ... 13

3.4.14. Vibration.Get ... 13

3.4.15. UCMOTE. Send ... 13

3.4.16. Measurement.Send ... 14

4. ADATOK TÁROLÁSA ... 15

4.1.1. Measurements ... 15

4.1.2. Command queue ... 16

4.1.3. Users ... 16

4.1.4. News ... 17

5. ÖSSZEFOGLALÁS ... 18

5.1. FEJLESZTÉSEK ... 18

IRODALOMJEGYZÉK ... 19

(4)

1. BEVEZETÉS

A Hunveyor-4-re felfigyelt az ÖWF (Österreichische Weltraum Forum, Univ. Innsbruck, Ausztria), és meghívást nyert a 2013. februárjában rendezendő „Mars2013” elnevezésű te- repgyakorlatra. Ezt a marsi analóg terepgyakorlatot az ÖWF és az Ibn Battuta Center kö- zösen hajt végre a Szaharában, Erfoud (Marokkó) közelében1.

A Mars2013 projekten való részvétel több szempontból is kihívás lehet a Hunveyor-4-re nézve. A sivatag nagyban eltér az eddigi tesztkörnyezetektől: mint pl. szálló por, a napi hőmérsékletingadozás, elektromos hálózat hiánya, páralecsapódás, esetleges csapadék, tá- voli terepen való működtetés vezeték nélküli összeköttetés segítségével.

A terepgyakorlaton való részvétel fontosabb céljai: a Hunveyor szállíthatóságának, rázás- állóságának vizsgálata, üzemképes maradjon a kísérlet teljes időtartama alatt, sikeres mé- réseket hajtson végre, lehetőleg külső emberi beavatkozás nélkül, valamint nemzetközi vi- szonylatban bizonyítsa a magyar diákok magas szintű alkotó munkáját.

1 A projekt honlapjának címe http://www.oewf.org/cms/mars2013.phtml

(5)

2. A HUNVEYOR

A HUNVEYOR egy mozaik szó, a Hungarian University Surveyor szavakból áll össze.

Maga a szerkezet egy oktatási célú egyetemi űrszonda modell, melyen megtanulható az, hogyan kell létrehozni, irányítani egy űrszondát, milyen problémák léphetnek fel, s ho- gyan lehet azokat orvosolni.

Magyarországon több oktatási intézményben is fut Hunveyor projekt. Jelen dolgozatban a Mars2013 projektre felkészítendő, az Óbudai Egyetem székesfehérvári kampuszán épülő, a négyes sorszámot viselő űrszondát fogom bemutatni.

A Hunveyor-4 egy létező műhold, a Surveyor-7 mintájára készült. A felépítése, szerkezete hasonló, a belső működése, illetve a működést meghajtó elemek azonban az iskola profil- jának megfelelően helyettesítve lettek. A központi rendszert egy számítógép vette át, a mérőeszközöket pedig az egyetemi hallgatók építették hozzá, villamosmérnök tanulmá- nyaiknak köszönhetően. Az így kialakított mérőrendszer az internetről vezérelhető.

Az egyetemi kísérleti gyakorló űrszonda modell építése 2001. óta folyik intézetünkben, melyről számos cikk és közlemény is tanúskodik [1.], [2.], [3.]. A projekt keretében több szakdolgozat, diplomamunka készült [4.], [5.], [6.].

1. ábra A kezdeti felépítés

(6)

Az évek során a szonda több fejlődési fokozaton ment keresztül. A kezdeti megvalósítás- ban (1. ábra) a Hunveyoron futott egy web szerver, azon pedig egy weboldal, mely segít- ségével bárki hozzáférhetett a mérési eredményekhez, megnyitva ezzel a Hunveyort az ér- deklődők számára. Később a nagy erőforrás igényű feladatok, mint pl. a mért adatok táro- lása (adatbázis kezelés), felhasználók kiszolgálása, leváltak a szondáról, és átkerültek az úgynevezett „Földi irányító központ”-ba, lecsökkentve ezzel a szondán a hibalehetőségek számát és a teljesítmény igényt (sem web szerver, sem adatbázis szerver nem fut, így tár- helyet sem foglalnak az eszközön). Jelenleg egy 533MHZ-es, VIA C3-as processzoron és 120MB DIMM RAM-on, egy 1GB Flash kártyáról fut a Hunveyor.

2. ábra Az új felépítés

2.1. MÉRŐESZKÖZÖK

Jelenleg hőmérő, a fényerősség, spektrális intenzitás, szélerősség, széliránymérő, gázkon- centráció, pormérő, nagyenergiájú részecske érzékelő, rezgés érzékelő, zajérzékelő, lég- nyomás, villámdetektor, páratartalom mérő, valamint több web kamera van illesztve a szondához.

(7)

A Hunveyor főbb mérőeszközei a későbbiekben tovább bővíthető I2C buszon keresztül érhetők el. Ez egy Texas Instruments által gyártott TUSB3210 USB alapú chip kontroller segítségével valósul meg [7.].

2.1.1. Hőmérséklet mérés

A Hunveyorban több helyen is található hőmérsékletmérő eszköz, 4 darab bent a belső ré- szen, illetve egy külső mérőeszközön is elhelyezkedik egy hőmérő, ezen felül az UC MOTE-ok is tudnak hőmérsékletet mérni[13.].

2.1.2. Fény erősség és spektrális intenzitás mérés

A megvilágítás erősségét egy fotodióda méri. A megvilágítás spektrális intenzitás eloszlá- sának mérése a LED-ek azon tulajdonságát használja ki, hogy amilyen hullámhossz tarto- mányban egy LED sugároz, ugyanabban a hullámhossz tartományban érzékeny fotodióda- ként is működik.

2.1.3. Szélerősség, széliránymérés

A diákok által készített eszköz képes mérni a szélirányt (fokban), illetve a szélerősségére a beérkező impulzusok sűrűségéből a szél sebességére lehet következtetni.

2.1.4. Gázkoncentráció mérés

A gázkoncentráció mérő rövid melegedés után képes mérni a gázokat – CO, H2, CH4.

2.1.5. Pormérés

A szintén diákok által készített eszköz lézernyalábot bocsát ki. A porszemcsékről vissza- verődő lézerfény észleléséből lehet következtetni a levegőben lebegő por mennyiségére.

2.1.6. Részecske detektor

SUR-1 típusú detektorral, a szonda I2C buszán keresztül mérhető a nagyenergiájú ré- szecskék mennyisége. Az eszköz ki és bekapcsolható a buszon keresztül.

2.1.7. Zajérzékelő

Az ANALOG-1 eszközben zajérzékelő is található, a mérési eredmény dB-ben adható meg.

(8)

2.1.8. Légnyomás érzékelő

Az ANALOG-1 eszközben található egy légnyomás érzékelő, a szonda által mért légnyo- más értékeket kPa értékben adja meg.

2.1.9. Villámdetektor

A diákok által készített eszköz a villámláskor keletkező elektromágneses zajt érzékeli.

2.1.10. Páratartalom mérés

A levegő páratartalmának mérésére szolgál, a mérési eredményt %-ban adja vissza az esz- köz.

2.1.11. Képkészítés

A Hunveyor-4 rendelkezik 3 db USB-s web kamerával, amellyel külön-külön vagy akár egyszerre is készíthető kép, mely később feldolgozható. A sztereo web kamerával 3D-s kép is előállítható, szoftveres feldolgozás után. A képet az egyszerűbb tárolás, illetve a megjelenítés érdekében, base64 kódolással tárolja, ez az eljárás nyomtatható karakterek felhasználásával tárolja az információt[10.]. A tárolni kívánt információt 3 bájtos egysé- gekre bontja, majd az így kapott 24 bites bináris egységeket 6 bitenként elkülönítve index- számokat kapunk, mely a kódtábla index száma lesz. Így a kis és nagybetűs angol abc il- letve a számok és a ’+’, ’/’ felhasználásával 64 darab karaktert kapunk. Ezeket felhasznál- va a 6 bites egységeket indexszámként használva a bináris adat szövegesen is tárolható.

Az eljárás során három karakterenként egy extra karaktert tárolunk le.

A mono web kamera a dokkoló egység, illetve a mérő kocsi által szállított talajminta ta- nulmányozására szolgál. A beérkezett mintáról képet készíthetünk, illetve a kiskocsi dok- koló egységének használata során, vizuálisan is meggyőződhetünk, hogy a kocsi akkumu- látora sikeresen rákapcsolódott a szondán erre a célra elhelyezett töltőállomására.

A képeket JPEG formátumban tömöríti a szonda tárhely illetve sávszélesség csökkentése szempontjából, melyet base64 kódolással tárol az földi irányító központ.

2.1.12. Rezgés érzékelő

A szonda lábaira szerelt rezgés érzékelők I2C buszon keresztül a percenkénti rezgések száma olvasható ki.

(9)

3. A HUNVEYOR-4 FELKÉSZÍTÉSE A MARS2013 PROJEKTRE

A Mars2013 projekt keretein belül lehetőség nyílik, hogy a mars felszínéhez hasonló tere- pen teszteket hajtson végre a szonda. A szonda mellett, egy külső tápról meghajtott, mérő kocsi egységet is igénybe veszi a sivatagi környezet. A mérő kocsit a szonda vezérli rádió- frekvencián keresztül, mellyel az eszköztől távolabb eső helyekről is képes lesz mintát gyűjteni, és azt tanulmányozni.

A kocsi mellett egy új, eddig a szondával együtt nem tesztelt, mérő-szenzor hálózat is ki- próbálásra kerül. A kiterjedt hálózat révén egyszerre nagyobb területről (több km2), is ké- pes lesz egy időben méréseket menteni. A mérőeszközök hálózata az úgy nevezett Mote- okból áll össze, melyek csekély fogyasztásuk miatt hónapokig is üzemképesek maradnak, kis tömegüknek köszönhetően nem jelent plusz terhet a szétterítésük.

3.1. MÉRŐ KOCSI

3.1.1. Mérő kocsi felépítése

A mérő kocsin található 4 darab motor, melynek feladata a kocsi mozgatása, a markoló kanál irányítása illetve a markoló vízszintes irányú mozgatása. Két motor felel a kocsi mozgatásáért, ezek előre hátra tudják mozdítani a kocsit és az első kerekeket jobbra, balra.

A mérő kocsi később felszerelhető egy diákok által készült reflexiós LED spektrométerrel, mellyel a műholdtól távolabb eső helyeken is képes mérni. A kocsi energiaellátását a ma- gával vitt akkumulátor biztosítja.

3.1.2. Mérő kocsi irányítása

A mérő kocsit szintén az Unicomp Informatikai Kft. támogatásában kapott USB-s rádió- frekvenciás vezérlővel.

A kocsit 8 biten lehet vezérelni:

PW7 PW6 PW5 PW4 PW3 PW2 PW1 PW0

PW0/PW2 előre/hátra PW3/PW4 jobbra/balra

PW5/PW6 markoló tálca kilökése/behúzása PW7 markoló kanál működtetése

A bitek beállítása rádiófrekvencián küldött jelekkel történik. A mozgás addig tart, amed- dig a jelet küldjük.

(10)

3.2. UCMOTE

A terepgyakorlaton az UniComp Informatika Kft. által fejlesztett MOTE-oknak nevezett miniatűr mérőállomásokat használjuk, melyek képesek páratartalom, hőmérséklet, gyorsu- lás és fényerősség mérésére. Ezek az úgynevezett MOTE-ok(porszemek) a méréseiket a bázisra továbbítják, amely USB-n keresztül a Hunveyorhoz kapcsolódik, így közvetlenül olvashatók a mérési eredmények, amint beérkeznek.

Az UC Mote-ok rádiófrekvencián kommunikálnak, fogyasztásuk csekély, az idő 99.99%- ban alvó állapotban vannak, mikor felébrednek, mérnek, bekapcsolják az antennát, és kül- dik az adatot. Működésükhöz kell egy központ, amelyhez kapcsolódva adatot küldenek.

Az eszközöknek egymás hatótávolságán belül kell elhelyezkedni (100-200méter). Az akti- válás egy speciális jel elküldésével valósul meg, ezután a hálózat - kötött útvonalon – ak- tivált, és folyamatos méréseket továbbít. Ha megszakad a kapcsolat, a Moteok tárolják az elmúlt 10-15 mérés eredményeit, és amennyiben újra felépül a kapcsolat, azokat egyszerre küldik el. A Moteok órája szinkronizált a központtal, és percenként 0.15 másodpercet siet, melyet a központban megkapott értékeknél kompenzálni kell.

3.3. ADATOK LEKÉRÉSE

A Mars2013 projekt sikeres végrehajtása érdekében a kommunikációs modellt gyökeresen át kellett alakítani. A korábbi modellek esetében, az adatbázis, és a web szerver, közvetle- nül elérhető volt, amint sikerült a mérés, az adat egyből tárolásra is került. Az új modell viszont két részre bontja az adatlekérést, a mérés közvetett (TCP/IP) úton érkezik meg az adatbázis szerverhez.

Tovább nehezíti a kérdést, hogy a változó Mars - Föld távolság olyan nagy késleltetést idéz elő a kapcsolatban, melyet a TCP/IP nem tud lekezelni. A Föld – Mars távolság dur- ván 50 millió és 200 millió km között változik, ami mintegy 2 – 18 perc késleltetést okoz a 300 ezer km/s-os rádiójelek terjedésben. Az oda-vissza párbeszédben ez ennek kétszere- se, 4 és 36 perc közötti érték. A kísérlet keretein belül egy valódi Föld-Mars közötti kap- csolatban fellépő fél órás késleltetést is szoftveresen kell szimulálni.

(11)

3.3.1. Átviteli közeg

A Hunveyor és a központi szerver között WI-FI vagy akár kábellel is megoldható a kap- csolat. A Hunveyorhoz készült egy parabola, amellyel WIFI jelet képes 2-3km távolságból is fogni, a Mars2013 projekt keretein belül szeretnénk ezt is hosszabb távon keresztül tesz- telni, jel erősség és jelátviteli sebesség szempontjából.

3.3.2. Késleltetés kezelése

A késleltetés kezelése hatalmas problémát jelent az eszköz és a központ kommunikációjá- ban, lévén számítógép alapú az egész rendszer, kézenfekvő volt a TCP/IP használata, ez- zel viszont hosszabb kapcsolatot nem lesz képes kialakítani az eszköz. A régebbi XMLRPC ötlet egy jól működő megoldás volt, azonban a TCP/IP-vel nem sikerült megva- lósítani aszinkron adatátvitelt, ha egy kérés el lett küldve, addig kellett nyitva lenni a kap- csolatnak, amíg a válasz is megérkezett. A Föld Mars közötti hatalmas távolság miatt fel- lépő késleltetés miatt a kapcsolat régen bezáródna. A probléma megoldására több megol- dás is szóba került, ezeket a továbbiakban ismertetem.

3.3.2.1. DTN – Delay Tolerant Network

Az IP megoldások hatékonyak tudnak lenni, ha rövid távolság/időn belül szeretnénk ada- tokat átküldeni, pl. a mérő kocsi és a Hunveyor között, de bolygóközi távolságok esetében, mondjuk a Naprendszeren belül, vagy naprendszerek közötti kommunikációra alkalmat- lan. A NASA kutatásának keretein belül több fejlesztőből álló csapat vizsgálta a kérdést, Vinton Gray Cerf, az internet alapító atyja vezetése alatt.

Az egyik ilyen megoldás a DTN, azaz a késleltetés tűrő hálózat, angolul a Delay Tolerant Network.

3. ábra: A DTN protokoll (forrás: [9.])

(12)

A mellékelt képen jól látszik, hogy a program résznél még TCP/IP kapcsolat épül fel, az internet router után viszont egy teljesen más protokoll lép életbe, lecserélve a TCP/IP-t. A protokoll váltásra azért van szükség, mert a TCP/IP merőben más jellegű hálózat kialakí- tására készült, rövid távolságon rendkívül hatékony, jól skálázható hálózat építhető belőle és az automatikus útvonalválasztásnak köszönhetően hibatűrő is. A TCP/IP viszont rövid távú kapcsolat kiépítésre lett kitalálva, arra, hogy az eszközök között kicsi az időeltérés, ebből fakadóan a kapcsolat kiépítése és annak fenntartása során egy bizonyos idő túllépése után, a kapcsolat megszakad. A jelterjedésben fellépő 30perces késleltetés már jóval meg- haladja ezt a mennyiséget, nem beszélve még nagyobb távolságok közötti kapcsolatról.

Sajnos jelen projekt keretein belül, ez nem valósítható meg, a szükséges hardver megvá- sárlás anyagi vonzata miatt.

3.3.2.2. A Message Queue

A megoldás a Message Queue [11.].

Ez egy aszinkron kommunikációs protokoll, így a küldőnek és fogadónak nem kell egy időben-kapcsolatban lenniük. Az üzenetek addig tárolódnak a sorban, amíg a fogadó át nem veszi. Szemléletes példával élve, a Message Queue egy postaláda, ’A’ ír egy levelet

’B’-nek, majd beteszi a postaládába, a postás kézbesíti a levelet (’B’ leveszi az üzenetet a sorról), ebben az esetben ’A’-nak és ’B’-nek nem kell egy egyidejűleg a postaláda mellett tartózkodnia, mégis sikerül az átvitel.

A Hunveyor jelenlegi kivetelezésében python alapú snakeMQ 1.0-t használ[12.]. Egysze- rűség, teljesítmény, és tárhely szempontokat szem előtt tartva jutott a választás erre a megoldásra.

UDP/IP és message queue használatával olcsóbban, protokoll váltás nélkül megvalósítható az amit a fentebb említett DTN technológia nyújtani tud.

3.4. A MESSAGE QUEUE PARANCSAI

3.4.1. Temperature.Get

A hőmérséklet mérésére szolgáló parancs, paraméterként egy darab számot vár, a hőmérő címét.

3.4.2. Brilliance.Get

Fényerősség mérésére szolgáló parancs, nincs paramétere.

(13)

3.4.3. Spectrum.Get

A fény színekre bontására szolgáló parancs, nincs paramétere 3.4.4. WindSpeed.Get

Szélsebesség mérésére szolgáló parancs, nincs paramétere.

3.4.5. WindDirection.Get

Szélirány mérésére szolgáló parancs, nincs paramétere.

3.4.6. Gas.Get

A gáz mérésére szolgáló parancs, nincs paramétere.

3.4.7. Particle.Get

A nagy energiájú részecskék percenkénti mérésére szolgáló parancs, nincs paramétere.

3.4.8. Noise.Get

A zaj mérésére szolgáló parancs, nincs paramétere.

3.4.9. Pressure.Get

A légnyomás mérésére szolgáló parancs, nincs paramétere.

3.4.10. Lightning.Get

A villámlások percenkénti számának mérésére szolgáló parancs, nincs paramétere.

3.4.11. Vapour.Get

Páratartalom mérésére szolgáló parancs, nincs paramétere.

3.4.12. Dust.Get

Por mérésére szolgáló parancs, nincs paramétere.

3.4.13. Webcamera.Get

Képkészítésre szolgáló parancs, opcionális paraméterként megkaphatja a web kamera számát, így kép készíthető mindkét kamerával, akár külön-külön is.

3.4.14. Vibration.Get

A percenkénti rezgések számát lekérdező parancs, paramétere nincs, a visszatérési érték az átlagos rezgések száma percenként.

3.4.15. UCMOTE. Send

A MOTE-ok automatikus méréseinek a központba való küldésére szolgáló parancs, para- méterként elküldi a mérést egy serializalt adattípusban.

(14)

3.4.16. Measurement.Send

Mérési eredményt küld vissza a szonda, az irányító központba, majd a parancsütemező adatbázisba tárolja azt. Paraméterei a mérési eredmények.

A parancsokat a földi irányító központon háttérben futó programok, illetve a szondán futó programok adhatják ki. A weboldalról a felhasználó kérése a megadott parancsra konver- tálódik, melyet a web serveren futó php alakít át, és ezt adatbázisban tárolja, mely meg- könnyíti a parancsok átküldését, illetve a kiadott parancsok visszakereshetőségét. A paran- csot a parancsütemező az adatbázisból kiolvassa, és az üzenet sorba helyezi. A szonda ér- zékeli az üzenet érkezését, végrehajtja a parancsot, az eredményt pedig visszahelyezi az üzenet sorba. A visszaérkezett eredményt a földi irányító központ az adatbázisban tárolja, melyhez a weboldal közvetlenül hozzáfér, és megjeleníti azt.

(15)

4. ADATOK TÁROLÁSA

Már a kezdetektől igény volt a mérések tárolására, és ezt megvalósítani legegyszerűbben adatbázis-kezelő szoftverrel lehetett. Így nem csak visszakereshetők az adatok, de egy szervezett, egységes formátumban tárolható, szinkronizálható.

Az adatokat Postgresql adatbázisba tároljuk. Az adat tárolás és lekérdezés során SQL nyelvet használ, mely megkönnyíti az adatok tárolását, és a célzott lekérésekkel gyorsan kiszűrhető a keresett információ.

A táblák az adatok tárolására, visszakereshetőségére, és a weboldal igényeinek megfelelő- en lettek kialakítva. A felhasználó a weboldalon a regisztráció után, illetve a megfelelő jo- gosultság szinttel méréseket végezhet. A mérések elvégzéséhez, tekintve hogy a szonda műszereinek száma véges, egy időben csak egy felhasználó végezhet méréseket, így elke- rülhető, hogy egy eszköznek több felhasználó is küldhessen parancsokat egyidőben. A mé- réshez a felhasználónak megfelelő jogosultsági szintet kell kapnia, majd a mérés időpont- jában, egy előre lefoglalt órában, végrehajthatja a méréseket. A méréseket ezután, amint bekerülnek az adatbázisba, a weblapon lehet megtekinteni. Minden regisztrált felhasználó jogosult a mások, vagy saját maga által elvégzett mérések megtekintésére. Az adatbázis struktúrája a következő:

4.1.1. Measurements

Ebben a táblában helyezkednek el a beérkezett mérési adatok. A mérési eredmények sok- színűsége miatt szükséges az adatokat tárolhatóvá alakítani, ezt JSON fogja biztosítani, a Postgresql plsql függvényen keresztül tudja kezelni a JSON formátumot, ezzel kereshető- vé alakítva a komplex formátumot.

Az adatok egy tömbből átalakított JSON szövegben kerülnek letárolásra, a tömb specifi- kációja:

Szükséges adatok:

’data’: mérési adat

’time’: pontos időpont amikor a mérés történt(a szonda ideje, a mérés elvégzésének idő- pontjában)

(16)

4.1.1.1. A tábla szerkezete:

measurements id

date data type user_id

integer timestamp long varchar long varchar integer

<pk>

<fk>

4. ábra: Measurements tábla

A user_id a megadott user azonosítóját takarja, amely a mérést kezdeményezte.

A type a mérés típusát tartalmazza, ez szabadon választott szöveg, pl. Hőmérséklet

4.1.2. Command queue

A command queue táblában vannak a kiadott, vagy éppen végrehajtás alatt levő paran- csok, ez két célt is szolgál:

- vissza lehet követni, ki, mikor, milyen parancsot hajtott végre

- ide érkeznek be a parancsok a weboldalról, amely a parancsütemező és a weboldal közötti kapcsolatot hivatott megvalósítani

4.1.2.1. A tábla szerkezete

commandqueue id

command date valid user_id

integer long varchar timestamp smallint integer

<pk>

<fk>

5. ábra: commandqueue tábla

A command tartalmazza a parancsot, illetve a parancs paramétereit A valid egy boolean típus, jelentése: a parancs végre lett hajtva

A user_id tartalmazza a megadott user azonosítóját, aki a parancsot elküldte.

4.1.3. Users

A felhasználók tábla a weboldal szempontjából lényeges, ebben a táblában tárolja a re- gisztrált felhasználókat, jelszavukat, felhasználói hozzáférés szintjüket.

4.1.3.1. A tábla szerkezete

users id

email password approved confirmation user_level

integer long varchar long varchar smallint long varchar smallint

<pk>

6. ábra: users tábla

(17)

A jelszót md5hash formában tárolja, a megadott felhasználói név (jelen esetben email cím) és a jelszó összefűzése után md5hasht állít elő a rendszer, és ezt ellenőrzi, ily módón ha weboldalhoz illetéktelenek is férnek hozzá, a jelszavakhoz nem lehet közvetlenül hozzá- férni.

Az approved egy boolen mező, jelentése: a felhasználó sikeresen visszajelzett az email címre kapott emailre.

A user_level egy számot tartalmaz, amely a felhasználó maximális szintjét szabja meg, je- lenleg a következő felhasználói szintek értelmezettek:

- 100, adminisztrátor, teljes hozzáférés

- 5, kiemelt felhasználó, mérések, időpontfoglalás joga

- 1, átlagos felhasználó, átlagos felhasználó, beléphet és megnézheti mások mérési eredményeit

A regisztráció után, minden felhasználó, alapértelmezetten 1-es szinttel rendelkezik.

4.1.4. News

A news tábla tartalmazza a weboldalon megjelenő híreket.

4.1.4.1. A Tábla szerkezete

news id

title content update_at

integer long varchar long varchar timestamp

<pk>

7. ábra: News tábla

A title tartalmazza a címet, a content pedig a tartalom részét a hírnek.

(18)

5. ÖSSZEFOGLALÁS

A dolgozatom bemutatja mindazon fejlesztéseket, és átalakításokat, amelyek elengedhetet- lenek a Hunveyor Mars2013 projektben való sikeres részvételéhez. A felkészítés során új tapasztalatokat szereztem, új technológiákat ismertem meg, ott ahol a feladat engedte, a régi rendszer és technológia megtartásával, azokat hatékonyabban felhasználva, egy olyan rendszert sikerült kialakítani, amely képes teljesíteni a projekt követelményeit. Gyakran több optimális lehetőség is kínálkozott egy-egy probléma megoldására, melyet körüljárva, a legjobb megoldást választottam.

5.1. FEJLESZTÉSEK

A jövőbeni fejlesztések között szerepel a számítógép korszerűsítése, egy kisebb ARM ala- pú számítógépre, Raspberry Pi-re [14.]. A kisebb helyfoglalás, és a korszerűbb architektú- ra segítségével, növelhetjük a hatékonyságot és egyszerűbb megoldásokat alkalmazhatunk.

Cél többek között, hogy a rendszer évek múlva is működőképes maradjon, ezért olyan szoftverek, programozási nyelveket használ a szonda, melyek nem mindig kedveznek a felépítésnek. Jó példa erre a python, amely egy script nyelv, amelyet futási időben fordul le, ellentétben a C nyelvvel, ahol fordítási időben elő áll a program, kevesebb erőforrást lefoglalva a rendszerből. A python nyelv még is jó választás, mert nincs szükség minden forráskód módosítás után újrafordítani a programot. Ezen technológiák felhasználásával, a Hunveyor-4 hosszútávon is működőképes marad. A nyílt forráskódnak, és a scriptnyelvek alkalmazásával, a projekt könnyen folytatható. A weboldalra nyílt a regisztráció, a mérési eredményeket egy egyszerű regisztráció után le lehet kérni, az adatokat le lehet tölteni ok- tatási célra.

Célom, hogy ezeket a terveket megvalósítsam, és a Hunveyor sikeresen teljesítse a külde- tését.

(19)

IRODALOMJEGYZÉK

[1.] György Hudoba: Ten Years of the HUNVEYOR Educational Space Probe, Óbuda University e-Bulletin, Volume 2, Issue Number 1, 2011, ISSN 2062-2872, http://uni-obuda.hu/e-bulletin/Hudoba_2.pdf

[2.] Hudoba, G., Balogh, Z., Berczi, S.: Parallel Port functionality enhancement for HUNVEYOR-4 robotic space probe, 6th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, 2008. SAMI 2008., ISBN: 978-1-4244-2105- 3 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=4469171

[3.] Bérczi Sz., Hegyi S., Hudoba Gy. (2008): A Hunveyor gyakorló űrszondamodell sok- oldalú fölhasználása a fizika tanításában és a tantárgyi kapcsolatokban. Fizikai Szemle. 58/2.sz. 55-61. (HU ISSN 0015

3257) http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0802/berczi0802.html

[4.] Balogh Zoltán (2006): Kommunikációs modul tervezése és megvalósítása a Hunveyor űrszondához

[5.] Szrenkó Zoltán (2008): A Hunveyor XML-RPC kommunikációja

[6.] Kerese Péter (2003): A Hunveyor-4 kommunikációs szoftverrendszere

Egyéb dokumentumok

[7.] TUSB2136 adatlap: http://www.ti.com

[8.] Mars 2013 Press Kit English:

http://www.oewf.org/cms/download.php?f=9c425cfcfc401673374e8aad5e33fe62

[9.] DTN: http://www.das.ufsc.br/~montez/DAS6606/delay tolerant network.pdf

[10.] Base64 rfc: http://tools.ietf.org/html/rfc3548

[11.] Message queue: http://www.journalofcloudcomputing.com/content/pdf/2192-113X- 1-20.pdf

[12.] SnakeMQ: http://snakemq.net/

[13.] UCMote: http://ucmote.unicomp.hu/

[14.] Raspberry PI: http://www.raspberrypi.org/

(20)

Ábra

2. ábra Az új felépítés
3. ábra: A DTN protokoll (forrás: [9.])
5. ábra: commandqueue tábla
7. ábra: News tábla

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Legyen szabad reménylenünk (Waldapfel bizonyára velem tart), hogy ez a felfogás meg fog változni, De nagyon szükségesnek tar- tanám ehhez, hogy az Altalános Utasítások, melyhez

Az akciókutatás korai időszakában megindult társadalmi tanuláshoz képest a szervezeti tanulás lényege, hogy a szervezet tagjainak olyan társas tanulása zajlik, ami nem

Az olyan tartalmak, amelyek ugyan számos vita tárgyát képezik, de a multikulturális pedagógia alapvető alkotóelemei, mint például a kölcsönösség, az interakció, a

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkész- ségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik

A „bárhol bármikor” munkavégzésben kulcsfontosságú lehet, hogy a szervezet hogyan kezeli tudását, miként zajlik a kollé- gák közötti tudásmegosztás és a

• Több adat típus: kép, skaláris érték, összefüggő skaláris értékek. •

De akkor sem követünk el kisebb tévedést, ha tagadjuk a nemzettudat kikristályosodásában játszott szerepét.” 364 Magyar vonatkozás- ban Nemeskürty István utalt

forgalom. A régi postabélyeg készletet felülbélyegezték, azon- kívül új lajtabánsági bélyegeket is nyomtak, amelyeket Mar- tiny Győző mérnök és Szekeres

Andréka többek között arra hivatkozott, hogy a Nemzeti Múltunk Kulturális Egyesület szoros kapcsolatban állt a Kettőskereszt Vérszövetséggel, mely hazafias

Éppen ezért a tantermi előadások és szemináriumok összehangolását csak akkor tartjuk meg- valósíthatónak, ha ezzel kapcsolatban a tanszék oktatói között egyetértés van.

Ennek során avval szembesül, hogy ugyan a valós és fiktív elemek keverednek (a La Conque folyóirat adott számaiban nincs ott az említett szo- nett Ménard-tól, Ruy López de

A fiatalok (20–30 évesek, más kutatásban 25–35 évesek) és az idősek (65–90 évesek, más kutatásban 55–92 évesek) beszédprodukciójának az összevetése során egyes

A vándorlás sebességét befolyásoló legalapvetőbb fizikai összefüggések ismerete rendkívül fontos annak megértéséhez, hogy az egyes konkrét elektroforézis

Feltevésem szerint ezt a kiadást ugyanaz a fordító, azaz Bartos zoltán jegyzi, mint az előzőt, s vagy azért nem tüntették fel a nevét, mert az ötvenes évek klímájában

(Véleményem szerint egy hosszú testű, kosfejű lovat nem ábrázolnak rövid testűnek és homorú orrúnak pusztán egy uralkodói stílusváltás miatt, vagyis valóban

tanévben az általános iskolai tanulók száma 741,5 ezer fő, az érintett korosztály fogyásából adódóan 3800 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban.. Az

* A levél Futakról van keltezve ; valószínűleg azért, mert onnan expecli áltatott. Fontes rerum Austricicainm.. kat gyilkosoknak bélyegezték volna; sőt a királyi iratokból

lődésébe. Pongrácz, Graf Arnold: Der letzte Illésházy. Horváth Mihály: Magyarország történelme. Domanovszky Sándor: József nádor élete. Gróf Dessewffy József:

Az 1873-as év végén a minisztériumnak felterjesztett, az előző másfél év időszakára vonatkozó könyvtári jelentésből csak Mátray Gábor terjedelmes jelentését

ke volt erre, a falai között létesült, új kulturális intézményre — buzgón látogatta a számára &#34;múzeumot&#34; jelentő, látványos gyűjteményt. Pedig az

rülmények közé került, hogy &#34;ma már a munkájához felelősséget vállalni azért, hogy milliós értékű nemzeti gyűjteményeink pusztulnak el, és váltak már hosszú

kivihetetlensége azt bizonyították, amit Szalay már régóta hangoztatott: &#34;...ideiglenes és azért mégis sok pénzbe kerülő pótlásokkal az ügyet ma már megoldani

A kutatás-fejlesztés jelene és jövője az EU új tagállamainak nemzeti könyvtáraiban címmel TEL-ME-MOR (The European Library – Modular Extensions for Mediating Online