Beck Salamon művei.

Teljes szövegt

(1)

Beck Salamonnál nemcsupán új szavakat, hanem új felfo- gást, új szemléletet és problémák megoldását is jelentette.

Beck Salamon a polgári jog tanításának és tanulásának egyik legkiválóbb képviselője. Mindig tanul és mindig újat és újat fedez fel és hirdet. A tanítás és tanulás már magá- ban véve is a legszebb emberi hivatás. A tanulással fonja meg az ember azokat a kötelékeket, amelyekkel önmaga a szellemi élet összességének tagjává válik s a tanítással sze- rez ennek a közösségnek új tagokat, felkelti életközösségé- nek tudatát azokban, akik addig rajta kívül állottak. Ezt a hivatást akként teljesíteni, hogy egyúttal az illető tudo- mányág birodalmát új gondolatkörök meghódításával gaz- dagítja, csak a kiváltságosaknak jut osztályrészéül s ily kiváltságos — Beck Salamon.

Beck Salamon művei.

A) Önálló művek.

A kötelesrészes jogállása. A Miagyar Jogászegylet 1910. évi pá- lyázatán megjutalmazott pályamunka. Budapest, 1913. 77 old. A Magyar Jogászegylet könyvkiadó vállalata VI. év- folyam 3. kötet.

Rendeltetéses javak. Előadás a Magyar Jogászegylet 1917. évi febr. 17. napján tartott teljes ülésén. Dr. Szászy Schwartz Gusztáv elnöki záróbeszédével. Budapest, 1917. 47 old. Ma- gyar Jogászegyleti Értekezések 1917. május hó, ú j folvam, XLIl. kötet 80. füzet.

A tisztességtelen versenyről szóló törvény magyarázata. (Dr.

Vámbéry Rusztemmel együtt), Budapest, 1923. 111 old. Az OMKE könyvtára 7. kötet.

Az 1926. év magánjogi és hiteljogi bírói gyakorlata (Dr. Varan- nai Istvánnal együtt; Beck Salamon az 1—26. oldalt írta- ,,Az 1926. évi magánjogi bírói gyakorlata" címen), Buda- pest, 1927. A „Polgári J o g " könyvtára 3. fűzet.

Kötelemvalósulás. Budapest, 1927. 61 old. A „Polgári J o g " ' könyvtára, 2. füzet.

Érdekeszme töredékek. Különlenyomat „Glossza Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből című művéhez"

munkából. Budapest, 1933. 62 old,. A „Polgári J o g " k ö n y v - tára 17. füzet. (Ugyanez megjelent a „Glossza Grosschmid Béni: „Fejezetek kötelmi jogunk köréből című művéhez" II.

kötet I'. részének 1—60. old.-án. Budapest, 1933.)

Magyar védjegyjog. Budapest, 1934. 365. és LIX. old. A „ P o l - gári J o g " könyvtára 19. füzet.

B) Folyóiratokban és napilapokban megjelent cikkek és szemlék.

Bár a felsorolás teljességre törekedett, ezt a célt elérni nem sikerült, mivel Beck dolgozatai igen sok napilapban és szaklap- ban jelentek meg, amelyek teljes átnézése nem volt lehetséges.

(2)

Rövidítések: JK.: Jogtudományi Közlöny; JÁ.: Jogálam;

K J . : Kereskedelmi Jog; ÜL.: Ügyvédek Lapja; MJÉ.: Magyar Jogélet; PL.: Pester Lloyd; P J . : Polgári Jog.

1908.

_Á tagok felelőssége a közkereseti társaságok váltókötelezettsé- geiért. JK. 254.

1909.

Alaki jogerő és anyagi jogtalanság. J K . 301.

1910.

Névaláírás hitelesítésénél kell-e a közjegyzőnek az okirat tartal- mát ismernie? J K . 417.

A haszonélvezet átruházhatósága. JÁ. 755.

A marxi értékelmélethez. Huszadik Század, I. köt. 90. old.

1911.

A Btk. 416. §-ának 4. pontjához. J K . 125.

Előlegérvényesítés a végrehajtóval szemben. Magyar Kereske- dők Lapja aug. 3.

1912.

Csőd-nyitási visszásság. JK. 5.

1913.

Az elismert törvénytelen gyermek öröklése a Tervezetben. J K 295., 315., 327.

A közszerzői jutalom elvesztése. MJÉ. 42. sz. 4. old.

1914.

A középeurópai közgazdasági egyesületek. J K . 27.

.A polgári törvénykönyv javaslata. J K . 75.

A jövedelmező üzem végrehajtás alá vonása. J K . 170:

Az ügyvédjelöltek továbbképzése. JK. 182.

A kereskedelmi .kongresszus. JK. 217.

A német bíróságok gyakorlatából. J K . 220.

Az ügyvédjelöltek mozgalma. J K . 225.

A polgári törvénykönyv javaslatának 1800. §-hoz. J K . 241.

Kiesés a törvényes öröklésből és a kötelesrész kiszámítása. J K . 286.

Az Ausztriával kötött végrehajtási jogsegély. J K . 290.

A németországi kivételes rendszabályok. JK, 375, A juristitiu.m rendelethez, JK. 401.

A tiz százalékos részkövetelés előzetes végrehajthatósága. JK.

430.

Dr. Frigyes Béla: Észrevételek a polgári törvénykönyv kötelmi jogi részéhez. JK. 452.

Moratórium tanulmányok. JK, 460.

Háborús szemlélődés. JK. 461.

Váltó és áruváltó. JK. 523.

Egy örökjogi probléma. MJÉ, 1914. 46. sz. 3. old.

(3)

1915.

Komentárok a negyedik moratóriumi rendelethez. J K . 35.

A háborús szükségjog. J K . 35.

A negyedik moratóriumi rendelet 17. §-ához. J K . 55.

Dr. Almási Antal: Az egyoldalú ügylet. JK. 111.

Háború és közöröklés. JK. 139.

Külföldi társaságok fiókjai és a kémkedés. — Kártérítés a h á - borús károkért Belgiumban. JK. 191.

Tisztességtelen verseny perindítás útján. JK. 216.

Redukált fizetésű alkalmazottnak a felmondási időre az eredeti fizetés jár. J K . 227.

Álnév alatt megjelent művek szerzőjogi védelme. J K . 264.

A követelések kivételes biztosítása és a hadiszállítása követelé- sek biztosítása. J K . 266.

A Pp. gyakorlatából. JK. 271.

A hadviselésből származó károk megtérítése a német jogban.

JK. 288.

Az alkalmazottak jogviszonya és a háború. J K . 291.

A hadiseregszállítási törvény és a jóhiszemű hitelezők. J K . 299.

A jóhiszemű harmadik hadiszállítási visszaélésnél. J K . 322.

Társasági szerződés felbontása ellenséges államok polgáraival szemben. J K . 343.

Háborús jogfejlődés és államszociálizmus. (A német szövetség- tanács rendelete a kötelező szénszindikátusról.) J K . 364.

Élő jog-e a V'ht. 8. §-a? J K . 375.

Választott bíróság a requirált áruk körüli vitákban. J K . 376.

Magyar és osztrák jog kolliziója. J K . 384.

Fiókvezető azonnali elbocsájtása raktárhiány miatt? J K . 384.

Az ítélet jogereje a csatlakozás lehetősége esetében. J K . 415.

A becsületszó elzálogosítása és a szerződések érvényessége.

JK. 416.

A tudomány elfogulatlansága. J K . 418.

Cégoltalom a bitorló cég valódisága esetén. J K . 500.

Az erkölcstelen ügylet judikaturájából. JK. 500.

Kodifikált háborús bérleti jog. JK. 508.

A visszaható erő kérdéséhez. „Világ" május 10.

Privatrecbtliche Bestimmungen in der Gesetzvorlage über die.- Mdssbráuche bei Heereslieferungen. PL. április 27.

1916.

Hatóság kártérítési felelőssége. J K . 52.

A fizetési meghagyásos eljárás és az ügyvédség. J K . 96.

Munkásbalesetbiztosítási kártérítés és viszonosság. J K . 140i Választott bíróság építési perekben. J K . 190.

Angol háborús bíráskodás. J K . 192.

A textilárukra vonatkozó szerződések hatályon kivül helyezése- Ausztriában. JK. 200.

A részletfizetés elvesztése és a Ptk. .javaslata. JK, 220.

A Kúria 11. számú jogegységi döntvénye körül. J K . 231.

Helyi és helykülönbség melletti vétel. JK, 256.

A moratóriumi rendeletek. J K . 263.

A háborús klauzula érvényesítésének időpontja. J K . 284..

(4)

"Az utólagos háazsságkötés törvényesítő hatálya. J K . 292.

Megszünt-e a moratorium. J K . 299,

Az osztrák bíróságok 'háborús ítélkezéséről. JK. 300.

A Dunakonferencia jogi előadásai. J K . 319.

A váltóbirtokos védelme. JK. 391.

Gazdasági lehetetlenülés és árfelemelés. JK. 395.

A részletfizetés elvesztése. JK. 457.

Jogi felvilágosító hivatal. JK. 457.

A Kúria ítélete holland jogi lapban. J K . 457.

A közhatalom növekedése a magánjogban. Jogi dolgozatok a Jogtudományi Közlöny 50 éves fennállásának emlékére. — Budapest, 1916. 88. lap.

A kivételes hatalom és a magánjog. ÜL. 1916. 7. sz, 1 old.

Lehet-e hadbavonult ellen végrehajtást foganatosítani? ÜL, 916.

39. sz.

Az alkalmazottakért való felelősség kérdéséhez. K J . 1916. 171.

A háború által megszakított szállítási szerződések sorsa. Az Üzlet december 15.

Unerschwinglichkeit und Preiserhőhung. PL. okt. 21.

1917.

Munkásbiztosító pénztár illetményszabályzata. J K . 71.

Kommentár nélkül. JK. 152.

A jogi fogalomkultusz ellen. JK. 202., 243.

Dr.. Almási Antal és Dr. László Márton: A háború hatása a ma- gánjogra (kritika). JK. 346.

A lánckereskedelmi rendelet végrehajtásához. JK. 379.

A gazdasági lehetetlenülés a Reichsgericht gyakorlatában. JK.

380.

Az új háborús lakbérrendelet. J K . 412.

Törvény és élő jog egyezősége. J K . 435.

Váltóra eszközölt fizetések csődbeli megtámadása. K J . 1917.

145.

A gyorsított eljárás revíziója. OMKE. július "26.

A sajtó és a hadserégszállítások. OMKE. aug. 26.

Kormányrendelet és magánjog. OMKE. nov. 16.

Törvényjavaslat az állatszavatosságról. Állatkereskedelmi Köz- löny, március hó.

Biztosítási szerződés holttányilvánítás. Magyar Nemzetgazda, január 13.

Semleges ítélet az angol törvény forgalmi tilalmáról. Magyar Nemzetgazda febr. 3.

Die Überwálzung der Eisenbahnkriegssteuer. PL. jan. 23.

A kivételes hatalom és magánjog. ÜL. 5. sz. 1. old.

1918.

Logika és életismeret. JK. 7.

A mezőgazdasági gépek részletfizetéses vételéről szóló rendele- let. J K . 11,

Közszállítások leszámítolása. JK. 59., 96.

A kereskedősegédek és tisztviselők szolgálati viszonya. J K . 63.

Egyesség-ítélet. JK, 79.

(5)

A háborús nemzetközi bíráskodás. J K . 120.

Házasságon kívül született gyermek. J K . 128.

A maximális árat meghaladó ügyletek érvényességéhez. J K . 168.

Valutajog 1823-ban. J K . 176.

Bérletfelmondás és előzetes megintés. JK. 184.

Szóbeli ingatlanvételi szerződés és birtokforgalmi rendelet. J K . 208.

Az ingatlandrágulás. J K . 240.

A lakásrendelet 21. szakaszához. J K . 240.

Perújítás a 'bontóperi vétkesség kérdésében. J K . 248.

A kereskedősegédek ipari és kereskedelmi tisztviselők. J K . 367, A forradalmi átalakulás a magánjogi jogrend terén. J K . 391.

A mezőgazdasági gépek részletfizetéses vételéről szóló rende- let. OMKE. jan. 16.

Fuvarozás nyitott kocsin. OMKE. ápr. 16.

A kereskedelmi törvény reformja. OMKE. július 16.

Fosztogatás és vasúti károk. OMKE. dec. 6.

Wohnungsfragen und- Baugenossenschaften. PL. július 26.

Preistreiberei und Gläubigerschutz. PL. szept. 28.

1919.

Polgári jógii reformok. J K . 15., 38., 63.

A kereskedelmi alkalmazottak jogviszonyai. J K . 48.

1920.

Etizálás-szocíalizálás? J K . 57.

Huzamos szerződések. J K . 130.

Osztó ítélet. J K . 154.

Kereskedő ülnököket kellene bevonni az árdrágítási ügyek elbí- rálásába. OMKE. febr. 26.

1921.

Válasz Almási Antalnak.. JK. 23.

A túlhatalom korlátolása. Magánjogi tanulmány. J K . 58., 76., 86.

Támadó és védő igények. J K . 132., 147.

A Kúria jogegységi tanácsának 24. sz. polgári döntvényéhez.

JK. 156.

Grosschmid. J K . 171.

A tisztességtelen verseny elleni javaslathoz. OMKE. jún. 25.

Der Gesetzentwurf gegen den unlauteren Wettbewerb. PL. jú- nius 12.

Széljegyzet válóperi ítéletekhez, MJE. 1921. 9. sz. 4. old.

1922.

Turpis causa — követelési jog? JK. 52.

Egy nemzetközi jogi esethez. JK. 115.

Magyar Magánjog: német nyelven. J K . 145.

Pollák Illés. J K . 177,.

Az akkreditiva a bírói gyakorlatban. Magyar Kereskedők Lapja, január 6.

A pénzértékcsökkenés jogi problémája. Uo. dec. 23.

A tisztességtelen verseny kérdéséhez, ,,Az Üzlet", febr. 22.

(6)

Zusätze im Firmenrecht. PL. nov. 10.

Visszaesés a turpis causa gyakorlatában. K J . 150, 1923.

A valorizáció körül. JK. 49.

A szerzői ioé szocalizálása Svájcban. JK. 56.

Csonka tényállás, JK. 164., 173.' Bubi a Ferenc. J K . 166.

Die Rechtsregeln der Zinsenberechnung. PL. márc. 27.

A pénzértékromlás problémájához. K J . 54.

Válasz. Uo. 104.

1924.

Al-mási Antal: Ungarisches Privatreoht. JK. 36.

A kötelesrész természetbeni kielégítéséhez. J K . 51.

Jogirodalom. JK, 133.

Ár ellen — a valorizáció vizein. JK. 161.

A magyar kereskedelemben ezideig nem kapott lábra az elfajult verseny. OMKE, dec. 24.

Uber Iindustrieobligationen. PL. szept. 1-8.

Unlauterer Wettbewerb und ínmarterieller Schaden. PL. dec. 20.

A cégjogi gyakorlatról. K J . 63.

A részvénytársaság igazgatósági tagjainak felelősségrevonásáró]

K J . 103.

A tisztességtelen versenyről. JÁ. 342.

1925.

A részvényes kisebbség védelme. P J . 4., 55.

Jelzálogos tartozás valorizálása. P J . 72, St'aud Lajos nyugalomban. P J . 92.

Ingatlan -tulajdonjog megítélése. P J . 124.

Kártérítés íngatlanvételügylet nem -teljesítéséből. P J . 125.

Váltóper és magasabb kamat. P J . 1-25.

A vagylagos kereseti kérelem elejtése. P J . 126.

A 86, sz. döntvény revíziója elé. P J . 1-27.

Valorizáció — vétkesség — gazdagodás? P J . 127.

Kegydíj — nyugdíj. P J . 129.

Valorizáció és viszonosság. P J . 130.

Az ügyvédi költség felsőfokon való valorizációja. P J . 141.

Ügyvédi költség — kölcsön közvetítésért. P J . 142.

Dolgozatok a földreform -adójoga köréből. — Dr- Földes Mór könyve. P J . 143.

Illegális kiadások meg-térítés-e. P J . 1-68.

Eskü — fogadalom? P J . 170.

Kártérítés az ügylet érvénytelensége mellet-t. P J . 171.

Az egyéni cég és tulajdonosa. P J . 172.

Szolgálati járandóság és a végrehajtási törvény 42. §-a. P J . 173.

A kérdezési kötelezettség megsértése. P J . 224.

Ki viseli -a forgalmi adót. P J . 226.

Házastársak mint vevőtársak. P J . 228.

Tőry Gusztáv. P J . 229.

Közkereseti társaság feloszlása. P J . 262.

Valorizáció és késedelem. P J . 264.

(7)

A követelés megítélésének jogereje és utólag támasztott valori- záció. P J . 264.

Egy négyszögöl szegedi belterületi telek 80.— korona. P J . 265.

Vételárelőleg valorizációja. P J . 266,

Nyilvános előadás a munkaügyi eljárásban. P J . 265.

Az ideiglenes intézkedés a gyakorlatban. P J . 270.

Megállapítási per. P J . 271.

Viszontkereset exterritoriális személyek ellen. P J . 274.

Egyesülési jog és kötbér. P J . 275.

Haszonrészesedő hitelező — alkalmi egyesülés? P J . 309.

Dr. Szladits Károly. P J . 332.

Tulajdonközösség megszüntetése. P J . 395.

A KT. 352. §-hoz. P J . 398.

Megbízás és hűség. P J . 404.

Munkabérigény — kikötés nélkül. P J . 405.

Közigazgatási út — perút. P J . 407.

A perköltség valorizálása. P J . 429.

Az ügyvédi rendtartás 52. §-hoz. P J . 430.

Unlauterer und unzulässiger Wettbewerb. Neues Pester Journal, márc. 25. .

1926.

Vétő fél védelme. P J . 1.

Valorizáció váltóperben és váltóper után. P J . 108.

Kényszeregyességi kérdések. P J . 113.

„Nem vagyok jogviszonyban". P J . 158.

Törvénytelen gyermek öröklési joga. P J . 160.

Együttes cégjegyzés a cégjegyzékben — egyéni cégjegyzés a gyakorlatban. P J . 161.

Örökbefogadási szerződés megtámadása. P J . 168.

Francia frank valorizálása. P J . 170.

Ügyvédi költség. P J . 181.

Közgyűlési határozat megtámadása. P J . 195.

Polgári perut a kincstár ellen. P J . 198.

Házastársak közötti alakszerűtlen adás-vételek. P J . 239.

A valorizáció kezdő időpontja. P J . 241.

Biztosítási összeg valorizációja. P J . 244.

Az ingatlanügylet írásbeliségi kelléke. P J . 245.

Ügyvéd vagy gondnok? P J . 279.

Tulajdonközösség megszüntetése. P J . 287.

Kötetlenség kikötése. P J . 288.

Kölcsön valorizálása. P J . 295.

Ügyvédi munka felhasználása és ügyvédi honorárium. P J . 307.

A bírósági beszédről. P J . 312.

Almási Antal: A kötelmi jog kézikönyve. P J . 314.

Die Reform der Zwangausgleichs. PL. jan. 21.

1927.

Az 1926. év bírói joggyakorlata. P J . 25.

Végrehajtás a nem fellebbező alperes ellen felperes fellebbezése esetén. P J . 35.

Kizsákmányoló jogügylet, P J . 36.

(8)

Kétoldali turpitudo mellett valorizálás. P J . 39.

Tartásdíj visszamenő valorizálása. P J . 40.

Ügyved víégréhajtási aktorátusa a perköltségre. P J , 41.

Ujabb lépés a kölcsönvalorizáció felé. P J . 68.

A kúriai ítéletek tájékoztató értékéről. P J . 69.

Poll'ák Illés — kamarai tiszteleti tag. P J . 77.

Az előfeltételtől független valorizáció. P J . 146.

Részvénytársasági fiók perbevonása. P J . 121.

Osztó ítélet. P J , 123.

Az ügyvédi kamara ellen intézett támadások. P J . 129.

Dr. Graber Károly — 'kormányfőtanácsos. P J . 131.

Dologi adós valorizációs felelőssége. P J . 146.

A részvénytársaság igazgatósági tagjainak kártérítési felelős- sége. P J . 148,.

Peresített váltókövetelés utólagos valorizációja. P J . 149.

Ügyletérvényesség és kényszer. P J . 179.

Perújítás bontóperi ítéletben hozott nőtartási marasztalás ellen..

P J . 181.

Devalorizáció. P J . 182.

Előleg megítélése egy hozandó ítéleti marasztalásra. P J . 183.

Házasságon kívüli együttélés és turpis causa. P J . 194.

A relatív házassági bontóok bírói mérlegeléséhez. P J . 185.

Alkuszdíj az ügylet létre nem jötte esetére. P J . 186.

Dr. György Ernő: Kezesség. P J . 205.

Külföldi ítélet jogereje belföldön. P J . 236.

A személyiségi jog magánjogi oltalma. P J . 238.

Külföldön létrejött kényszeregyesség belföldi joghatálya. P J . 283.

„Administrateur Delegué" jógii minőisége. P J . 283.

Döntések a kezesség köréből. P J . 284.

Szabadságolt alkalmazott visszarendelése. P J . 286.

Turpis causa és érdemetlenség. P J . 290.

Olcsó ár — tisztességtelen verseny? Közgazdaság és Pénzügy- 109.

1928.

Az egyetemlegesség meglazítása. P J . 49—51.

Szentírmai: A válorizáoió fogalma és értékelmélete különös te- kintettel az úgynevezett tiszta pénztartozások és köztük a készpénzkölcsön átértékelésére. P J . 60.

Weinmann: Die Gesetzgebung gegen den unlauteren Wettbewerb- P J . 62., 152.

A versenytilalmi kikötés érvényessége. P J . 77.

Marasztaló ítélet — turpis causa mellett. P J . 78.

Egy érdektelen ügy érdekességei. P J . 80.

Der Vertragsentwurf dér Staatsbahnen betreffend die Vermietung;

,von Lagerräumen. PL. jan. 8.

Genossenschaftsmitgliedsdhaft und Kreditschutz, PL. febr. 7, Perenkívüli költség az ellenfél terhére. P J . 82.

Magyarország magánjogi törvénykönyve. P J . 83.

Özvegyi jog és utólagos érdemtelenség. P J . 116.

Nemesi rend és közszerzemény. P J . 117.

(9)

Grosschmid Benő. P J . 125.

Az egyetemi oktatóügy. P J . 127.

Érdekveszélyeztetés és magánjogi oltalom. P J . 145.

Kényszeregyesség és sortartási kifogás. P J . 148.

Sohuster Rudolf nyugalomban. P J . 149.

Az erkölcsi színvakságról. P J . 151.

Bányász: Védjegyoltalom. Tisztességtelen verseny. P J . 153.

Jog és igazság viaskodása. P J . 157.

Ágyassági viszony és együttes szerzés. PJ. 169.

Ügyvédi költség telekkönyvi előjegyzése. P J . 173.

Magyary Géza. P J . 177.

Túlóra díjazása. P J . 201.

A negatív interesse megtérítése. P J . 208.

1929.

Eladó kártérítési igénye ingatlan vételügylet nemteljesítéséből.

P J . 35—37.

A követelés feléledése. P J . 41.

Az erkölcsi kár önállósága. P J . 41.

Tisztességes magatartás — kötelező. P J . 43.

A szerző nevének feltüntetésére való igény. P J . 44.' Ingózálogszerzés symbolikus átadással. PJ. 78.

.A megrendelések gyűjtéséről szóló törvény ellenére létrejött ügylet érvényessége. P J . 79.

Tulajdonközösség megszüntetése. P J . 84.

Kötelező kíméletlenség. P J . 84—86.

Törvényhatóságok magánjogi felelőssége. P J . 118.

Árverési vételár, belső érték, anyagi igazság. P J . 123.

A kamarai választások után. P J . 128—131.

A szolgalmi jog áthelyezhetősége. P J . 214.

A munkásbiztosítási felsőbíróság döntvénye az üzemutódlásról.

P J . 217.

P o l l á k Iillés. P J . 230.

A készfizető kezes megintése. P J . 289.

Nem vagyoni kár. P J . 290.

A tőkebőség vélelme. P J . 328.

Tartás visszamenő értékesítése. P J . 330.

Utóöröklési jog biztosítása végrendelet ellenére. P J . 331.

Dr. Almási Antal: A dologi jog kézikönyve. I, kötet. P J . 356.

Tőkebőségi vélelem. P J . 410.

A jogképeségi szabály közjogi jellege. P J . 413.

A közjó a magánjogban. P J . 445.

1930.

A részvényes felvilágosítás iránti igénye. PJ. 14.

Baracs Marcell ünneplése. PJ.. 30.

Visszkereseti igény még kiegyenlítetlen tartozás címén. P J . 73.

Guzs-szerződés. P J . 77.

Visszkereseti igény kifizetetlen tartozás címén. P J . 144.

A csődmegtámadási perek gyakorlatából. P J . 150, Kártérítés és gazdagodás. P J . 212.

Vasúti ügykezelési utasítás jelentősége. P J . 218.

(10)

Posthumus állásfoglalás a biztosítási összegek valorizálására.

P J . 219.

Mikor születik meg a jog. P J . 22-1., 259., 464.

Dr. Szladíts Károly: A magyar magánjog tankönyve. Dologi jog.

P J . 274.

A veszély tanához. P J . 328.

Felelősség a jogosulatlan végrehajtással okozott kárért. P J . 331.

Vargha Ferenc nyugdíjban. P J . 350.

Pollák Illés halálára. P J . 357.; megjelent különlenyomatban is.

Dr. König Vilmos P J . 412.

Perjogi határozatok tára. Ötödik kötet. A kir. Kúria hivatalos.

kiadványa. P J . 415.

Ügyvédi tiszteletdíj megbizás visszavonása esetén. Érdekelső- ség. P J . 451.

Érdekveszélyeztetési és ídőelőtti kifogás, P J . 527.

Elévülés és exceptio doli. P J . 537.

Beszámítás megítélt követelés ellen. P J . 542.

A perenkívüli költségek érvényesítése. P J . 546.

A perérték és ügyvédi költség viszonya. P J . 547.

Zum Preischutzsystem der Markenartikel. PL,, jún. 14.

1931.

Jurisdiotio és nemzetközi magánjog. P J . 25.

A Házassági Törvény 55. §-hoz. P J . 27.

A jogegységi döntés és a szaklapok. P J . 43.

Bubla Ferenc. P J . 51.

Dologi adós személyi igénye. P J . 70.

Kincstári pergátló, P J . 72.

Érdekelsőség — utazói napidíj — ügyvédi díj. P J . 119.

Ügyvédi perköltség elengedése. P J . 123.

Kellékhiányos ügylet utólagos érvényre emelése. P J . 123..

Az ügyvédi megbízás visszavonása. P J . 177.

A 44. számú jogegységi döntvényhez. P J . 184.

Tóth Lajos: Magyar Magánjog. Dologi Jog. PJ..210.

Szászy Béla. P J . 356.

Zálogjog jelképi átadás útján. P J . 407!

A culantéria elbirtoklása. P J . 409.

A feltevés tanához. P J . 411.

Két kérdés a szolgálati jogviszony köréből. P J . 411., Utaló magatartás a Kúria gyakorlatában. P J . 445.

Egyéb alapú jogcím-védelem. P J 4551 Grosschmid1 az ügyvédségről.. P J . 457.

1932.

Létszaki cogensség. P J . 24. ' Az OHE és az ügyvédség. P J . 65.

A kulantéria elbirtoklása. P J . 67., 100., 176.

Bírói életértékelés. P J . 90.

Az értelmezés mint a perújítás a l a p j a . ' P J . 122.

Tulajdonközösség és gazdálkodás. P J . 132.

Ügyvédi költség és ajánlat. PJÍ 133.

Jogcímvédelem jelzálogjog-bekebelezés ellen. P J . 136..

(11)

Szerződés érvényessége és a megbízotti hűség. P J . 169.

A bizonyítási teher kérdéséhez. P J . 170.

'Tartási igény és hagyomány. P J . 217.'

Abbanhagyási és kártérítési kérelem viszonya. P J . 218.

Kártérítés 'helytelen szakértői becsüért. P J . 230.

A két-személyes magánjogi szemlélet válsága. P J . 276.

Közlekedő csatornák a jogban. P J . 284.

Az engedményes elleni kifogás. P J . 287.

Üzem jogalanyisága — kollektív szerződés. P J . 317.

Fegyelmi bíráskodás magánjogi szolgálati viszonyban. P J . 366.

A vállalkozói kockázat viselése. P J . 403.

Az üzlethelyiség virtuális értéke. P J . 405.

Létszaki cogensség a szolgálati viszonyban. P J . 408.

1933.

Az engedményes speciális illetékessége. P J . 35.

Dr. Almási Antal kir. kúriai bíró, egyetemi ny. rk. tanár: Do- logi jog II. k. P J , 79.

Struktúraváltozás a jogban. P J . 180.

A részleges érvényesség kérdéséhez. P J . 180.

A megbizásnélküli ügyvitel kérdéséhez. P J . 209.

Külley Rhorer Viotor: Életbiztosítási joggyakorlat. P J . 287.

A hitelezői késedelem tanához. P J . 313.

A 4420/1918. számú rendélet judikaturájához. P J . 371.

Közbenszóló ítélet. P J . 376.

Római jog. Irta: Dr. Személyi Kálmán. P J . 391.

Jogszabály nem ismerése — ment. P J . 412.

Harmadikok javára történő marasztalás. P J . -452'.

„Perveszteség perbenállás nélkül". P J . 504.

A nem vagyoni kár a versenytörvényben. Közgazdaság és Pénz- ügy 97.

Die Sicherung der kaufmännischen Forderungen und die Land- wirteverordnung. PL. nov. 22.

1934.

Az incasso iparról. szóló rendelethez. PJ. 19.

'Érdekelsőség és érdekarányosság a vállalkozói szerződésnél.

P J . 33.

Harmadikok javára történő marasztalás. P J . 41.

Honoracior és közszerzeményi igény. P J . 88.

A tulajdonjog fenntartás kérdéséhez. (A nemfizetés esetén való visszaigénylés.) P J . 92.

A verseny isza'badság-a. (A szabad- ajánlattétel joga.) P J . 95.

.A jogellenesség tudata a versenyjogban. (Tudott-e? kellett-e tudnia?) P J . 96.4

A jog tragikuma. P J . 117.

Nyugdíjjogosultság elérése elő-ttí elbocsátás. P J . 146,

Dr. Szl-ad-its Károly egyetemi professzor: A magyar magánjog vázlata. I-. rész. P J . 167.

A versenytörvény szerinti kártérítés önállósága. P J . 229.

Szolgálati -bizonyítvány kiadása iránt igény peresíthető. P J . 237.

A „vétel bérletet bont" elve a jogegységi tanács előtt, P J . 275.

(12)

Ú j r a a tőkebőségi vélelem. P J . 285.

Lakbér és tartásdíj. P J . 285.

A magánjog szerkezete. Irta: Dr. Fürst László. P J . 300.

A kiskorú részére jogfenntartás nélkül teljesített fizetés valori- zációja. P J . 343.

Au'togarage díj és törvényes zálogjog. P J . 350.

A jövőbeli kár megtérítése. P J . 363.

Külföldi bírósági ítélet jogereje. P j . 410.

Az elnök búcsúja. P J . 439..

Versenyjogi jelszavak a német gyakorlatban, P J . 485.

Közérdek és jogszabálymódosítás. P J . 529.

A versenyjogi popularis akció kérdéséhez. P J . 532.

Oswald I'stván a Kúria elnöke. P J . 542.

Védjegy, szabadjelzés, árunév. P J . 591.

Az özvegyi jog korlátozása. JK. 153.

A részvénytársaság igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak felelőssége. (Felszólalás a Budapesti Ügyvédi Kör vitájá- ban.) Ügyvédi Közlöny 45. old.

Az igazgatósági tagok felelőssége. Magyar Nemzetgazda. febr.

28. _

Die Freiiheit des Wettbewerbes. PL. febr. 6.

1935.

Pseudo-exeeutio. P J . 73.

Közérdek és jogszabály módosulás. P J . 109.

Érvénytelen ügylet — naturalis obligatio. P J . 116.

Zálogtárgy értékcsökkenése és pótfedezet. P J . 119.

Felsöbírósági évnyitó beszédek. P J . 134.

A Jogtudományi Közlöny megszűnésére. P J . 136.

vitéz Dr. Moór Gyula: A természetjog problémája. P J . 194.

A kötelezettség abstraktsága a közvetlen szerződő felek között.

P J . 217.

Dr. Szladits Károly: A Magyar Magánjog vázlata. P J . 251.

JOGALKOTÁS.

A m. kír. Kúria 71. számú polgári jogegységi döntvénye. Ha az a per, amelyben a felülvizsgálati bíróság a Pp. 543. §-árnak 2. be- kezdése értelmében a fellebbezési bíróság ítéletét és eljárását egész- ben vagy részben feloldó határozatot hozott, ezt követően újból a felülvizsgálati bíróság elbírálása alá ikerül, az újabb határozat meg- hozatalánál a felülvizsgálati bíróság nincs k ö t v e a feloldó határozat- ban elfoglalt álláspontjához.

A döntvény indokolása szerint a polgári pernek és a bíróság ítélkezésének célja az anyagi jog rendelkezéseinek érvényre juttatása.

A perjog intézményei, rendelkezései elsősorban ennek a célnak szol- gálatában állanak, A bíróság az anyagi jog megvalósítására irányuló feladatnak rendszerint annál jobban tud eleget tenni, minél szaba-

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :