A kis könyvtár szép! "Small (Library) is beautifull" megtekintése

Teljes szövegt

(1)

Hat közgazdasági könyvtár hírt ad magáról

Az MTA Világgazdasági Kutató Intézete Tudományos Tájékoztató Szolgálata

Az MTA Afroázsiai Kutató Központjában 1 9 6 6 - b a n rakták le a könyvtár alapjait. Egy szakképzetlen könyvtáros kezdte meg az első naplózásokat.

1 9 6 9 - b e n a kormány létrehozta a Világgazdasági Tudományos Tanácsot (VTT), amelynek elnökévé az intézet a k k o r i igazgatóját nevezték k i . A VTT nem kapott külön hivatali apparátust, hanem az Afroázsiai Kutató Központot bízták meg egyrészt a VTT költség­

vetésének kezelésével, másrészt a hivatali feladatok ellátásával. Szükségessé vált egy információs bázis megszervezése is az intézet, valamint a VTT kiszolgá­

lására. Ezért 1 9 7 0 elején az addigi kis könyvtárat t u d o m á n y o s tájékoztató szolgálattá szervezték át, a létszámot pedig szakképzett munkatársakkal töltötték fel. Egyidejűleg jóval megemelték az állománygyarapításra fordítható összeget. 1 9 7 3 - b a n az Afroázsiai Kutató Központ Világgazdasági Kutató Intézetté alakult át, amelynek információs szerve a Tudományos Tájékoztató Szolgálat (TTSZj.

Gyűjtőkör

A TTSZ gyűjtőköre fennállásának két évtizede alatt számos esetben módosult, mindenkor alkalmaz­

kodva az intézet változó feladataihoz. Kezdetben a gyűjtés zömét a fejlődő országokkal foglalkozó iroda­

lom tette ki, hiszen az Afroázsiai Kutató Központ alapításakor lényegében az egyedüli tudományos intézmény volt Magyarországon, amely a korábbi gyarmatok önálló országokká válása idején vizsgálta ezek gazdasági és társadalmi problémáit, fejlődésük várható irányait, az ezzel kapcsolatos különféle keleti és nyugati fejlődéselméleteket, s nem utolsósorban Magyarországnak a fejlődő országokkal szemben követendő politikáját. A VTT igényeire, valamint arra tekintettel, hogy a fejlődő országok problematikája nem vizsgálható a világgazdasági összefüggésekből kiragadva, már az első időktől kezdve kiterjedt a gyűjtés világgazdasági témákra is. A gyűjtőkör meg­

határozásánál figyelemmel kellett lenni arra, hogy az intézetet meglehetősen nagy számban, hosszabb- rövidebb időre felkereső külföldiek a magyar gaz­

daság kérdései iránt is érdeklődtek. Gyűjtőkörünket tehát mindenkor inkább tágabban értelmeztük, s ez eddig hasznosnak és célszerűnek bizonyult.

Gyűjtőkörünk ez idő szerint - a fentiek figyelem­

bevételével - az alábbi témákat öleli fel:

• Világgazdaság - trendek, folyamatok, közép- és hosszú távú prognózisok

• Kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok

• Nemzetközi gazdasági integrációk

• A műszaki fejlődés világgazdasági tendenciái és hatása

• A legfejlettebb piacgazdaságok

• A kelet- és közép-európai országok gazdasága

• Japán, a kelet- és délkelet-ázsiai országok gaz­

dasága

• A fejlődő országok gazdasága

• Magyarország külgazdasága

Szolgáltatások

A szolgáltatásokat indokolt esetben minden nagykorú személy igénybe veheti. (Nyitvatartás:

h é t f ő - csütörtök 9 - 16 óráig, pénteken 15 óráig.) Az egyes szolgáltatások:

• helyben olvasás,

• kölcsönzés,

• könyvtárközi kölcsönzés,

• cédulakatalógusok könyvekről és folyóiratcik­

kekről (szerzői betűrendes, saját rendszerű szak­

katalógus, földrajzi katalógus, térképkatalógus),

• újságkivágat-gyüjtemény,

• gépiratok gyűjteménye,

• szaktájékoztatás,

• témafigyelés (csak intézeti munkatársaknak),

• eseti bibliográfiák (csak intézeti munkatársaknak),

• tartalomjegyzék-másolás (csak intézeti munkatár­

s a k n a k ) ,

• szerzeményezési jegyzékek,

• intézeti híradó,

• nemzetközi kiadványcsere,

• intézeti kiadványok,

• másolás (árazott).

Állomány Könyv Folyóirat Gépirat Újságkivágat

Rendszeresen járó folyóirat

5 6 0 0 0 7 0 0 0 17 5 0 0 3 0 0 0 0 0 7 0 0

Felvlnczi Tamás

A k i s könyvtár szépl

"Small (Library) Is beautlfull"

Remélem, olvasóinknak is eszébe jut ez a Schuma- cftertől kölcsönvett és kissé módosított megállapítás.

A legjobban azonban annak örülnénk, ha hozzá­

tennék: "Nemcsak szép, de j ó is."

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtu­

dományi Intézetének Könyvtára 1 9 5 5 - b e n alakult, éa sajátos f u n k c i ó k a t lát el két nagy testvére, a K S H könyvtára és a Budapesti Közgazdaságtudományi

412

(2)

TMT 3 8 . évf. 1 9 9 1 . 9 - 1 0 . az.

Egyetem Központi Könyvtára mellett. G y ű j t é s ü n k fÖ területei: a makroökonómia, a gazdaságpolitika és a gazdaságirányítás, valamint a közgazdasági elméle­

tek. Szeretném remélni, hogy a világ közgazdasági szakirodalmának ebből a részéből kevés alapmű hiányzik a k b . 5 0 0 0 0 kötetes könyvállományunkból.

Majdnem teljeskörűen gyűjtjük a magyar gazdaságról szóló szakirodalmat. A szerzeményezés során arra törekszünk, hogy a közgazdaságtan legújabb művei minél hamarabb eljussanak a kutatókhoz. Ennek érdekében követjük nyomon a különböző nagy, nem­

zetközi, t u d o m á n y o s könyvkiadók kiadási terveit, p r o s p e k t u s a i t , f ő b b referáló folyóiratait.

Az állomány hatékonyságának másik garanciája a folyamatos selejtezés, amely nemcsak a minden könyvtárat fenyegető helyhiányon enyhít, hanem az elavult szakirodalomtól is megszabadít.

Vétel, csere vagy ajándék útján mintegy 1 0 0 0 - f é l e folyóirat, napilap, egyéb periodikum érkezik könyv­

tárunkba. A magyar közgazdasági folyóiratokon kívül beszerezzük a fontosabb külföldi elméleti szakfolyó­

iratokat is, módszeresen feltérképezve a világ különböző régióit és a közgazdaságtan fontosabb területeit. Különös gondot fordítunk arra, hogy többféle közgazdasági irányzat, elméleti iskola néze­

teit ismerhessék meg olvasóink.

Az elméleti szakirodalmon kívül, ha nem is teljes körben, megkapjuk egyes országok k o n j u n k t ú r a - , bankjelentéseit. A napi politikai-gazdasági informá­

c i ó k r ó l tekintélyes angol, német ós francia nyelvű napilapokból tájékozódhatnak a könyvtár látogatói.

A külföldi folyóiratok között az angol és a német nyelvűek dominálnak, kutatóink nyelvtudásának megfelelően. Az érdeklődők eredeti nyelven olvashat­

ják a kelet-európai országok szakirodalmát és n a p i ­ lapjait is.

Évente több mint egymillió forintot költünk folyóirat-beszerzésre annak ellenére, hogy számos folyóiratot cserébe és ajándékba kapunk.

A könyvtár anyagának harmadik részéi alkotják a különböző cserepartnerektől kapott tanulmányok, melyek a hazai és külföldi műhelyek legfrissebb kutatásairól számolnak be. A tanulmánysorozatok között megtalálhatók többek között az új-zélandi mak-

roökonómiai modellek, a svéd közgazdasági kutatás eredményei és a leghíresebb amerikai egyetemek tanulmányai.

A k ö n y v t á r u n k b a járó külföldi kutatók számára igyekszünk minél több idegen nyelvű p u b l i k á c i ó t be­

szerezni a magyar gazdaságról. Külön kell szólni az Európai Közösség manapság egyre aktuálisabbá váló anyagairól, amelyeket a többi állományrésztől elkülönítve tárolunk. 1 9 6 9 óta az EK letéti könyvtára vagyunk Magyarországon. Erről a kérdésről szól Szalay Sándor közelmúltban megjelent c i k k e . (Az Európai Közösség kiadványai a magyarországi letéti k ö n y v t á r a k b a n . = Könyvtári Figyelő. 3 7 . köt. 1. sz.

1 9 9 1 . p. 3 8 - 44.)

Betűrendes, ETO-szerinti és földrajzi katalógus segíti az állományban való tájékozódást. K ö n y v t á r u n k a folyóiratok cikkeit is feldolgozza. Külön katalógus­

ban gyűjtjük téma szerint csoportosítva a Magyaror­

szágról szóló idegen nyelvű publikációkat. A k u r r e n s tájékoztatási szolgálják a folyóiratok tartalomjegyzé­

kéről készített másolatok és az évente ötször-hatszor megjelenő Új könyvek jegyzéke.

K ö n y v t á r u n k b a n már több éve folynak előkészüle­

tek a számitógép alkalmazására. Jelenleg egy AT személyi számítógépünk van, melyet k ö n y v r e n ­ delésre, gyarapodási, selejtezési jegyzékek készí­

tésére és más könyvtári folyamatok végzésére hasz­

nálunk. A közeljövőben tervezzük egy M i c r o l S I S - e n alapuló szakirodalmi adatbázis kiépítését. K ü l s ő megrendelőknek a következő szolgáltatásokat nyújt­

j u k :

• Témafigyelés a k ö n y v t á r u n k b a érkező összes szakirodalmi anyag alapján, tetszés szerinti gazda­

sági-társadalmi témákra. (Ára: 3 - 4 0 0 0 F t / h ó - a téma kiterjedtségétől függően.)

• Visszatekintő bibliográfiák készítése katalógu­

saink és referáló folyóirataink alapján (Ára: 5 0 Ft/

bibliográfiai tétel.)

• Folyóiratok tartalomjegyzék-másolatai. (Ára: 12 Ft/nap.)

Könyvtárunk állományát helyben bárki használ­

hatja, és természetesen részt veszünk a könyvtárközi kölcsönzésben is.

Dévai Péter

Á l l á s h i r d e t é s

Állást k e r e s Állást kínál

Egyetemen, könyvtár kiegészítő szakon végzett kőnyv- tirosnő 1D év gyakorlattal, középfokú német nyelvvizsgával állást keres. "Önképzés" jeligére.

Főiskolai végzettségű szakkőnyvtémsok munkahelyük megszűnése miatt október 1 -tői állást keresnek. Az ajánla­

tokat "Változatos munka" jeligére a szerkesztőségbe vagy a 252-5259 telefonon várják.

A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola Szakkönyvtára olvasószolgálati tevékenység ellátására könyvtárost keres.

Jelentkezés Poós Lészlóné könyvtárvezetőnél 111 1 -5276).

4 1 3

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :