• Nem Talált Eredményt

Terepszerkezeti formák jellemzése irányszög szerinti Fourier-sorokkal

In document Óbudai Egyetem (Pldal 67-72)

6. Terepszerkezeti formák elkülönítése 65

6.2. Terepszerkezeti formák jellemzése irányszög szerinti Fourier-sorokkal

Az előző módszerekben meghatározott mennyiségek helyett az r sugarú kör mentén a ponthoz képest meghatározott magasságkülönbségekre egy másodfokú Fourier-sort is felírhatunk az irányszög (δ) függvényében, és ennek paramétereiből is megpróbálhatjuk eldönteni a pont jellegét. A sor paramétereiből ugyanis minden az előző módszerekben a pont besorolásához használt jellemző kiolvasható.

Egyf(x)függvényt a következő módon közelíthetünk egyN-ed fokú Fourier-sorral:

f(x)∼sN(x) = a0 ahol az összesen2N+ 1darabai-vel ésbi-vel jelölt együtthatók értékeit a következő módon számíthatjuk:

Ezek a közelítések a felhasznált trigonometriai függvények jellegéből adódóan egy 2π periódusú függvényre vagy valamilyen más függvénynek egy ilyen hosszúságú sza-kaszára alkalmazhatóak.

A fenti közelítő elvet alkalmazhatjuk a vizsgált ponttólrtávolságban található, egy-mástólδirányszögük alapján megkülönböztethető pontoknak a vizsgált ponthoz viszo-nyított magasságkülönbségére is. A Fourier-sor együtthatói ekkor a következő módon számíthatóak egyx, ykoordinátákkal megadható pontrsugarú környezetére:

ai = 1π´360°

(h(x+rsinδ, y+rcosδ)−h(x, y))cos(iδ)dδ bi = 1π´360°

(h(x+rsinδ, y+rcosδ)−h(x, y))sin(iδ)dδ

(6.2.3) A h(x, y) a kétváltozós függvénynek tekintett terepfelszín. A 2π, vagyis 360 fok hosszúságú periódus az irányszögből értelemszerűen adódik. A gyakorlatban az integ-rálás helyettM számú pontban számított értékek összegzését végezzük. Az együtthatók számítása így a következő összefüggésekkel történik:

ai = M2 PM−1

A fentiek alkalmazása során szükséges ah(x, y)ismerete, ami az esetünkben azt je-lenti, hogy a rendelkezésre álló domborzatmodell alapján tetszőleges vízszintes pozíci-óban meg kell tudnunk állapítani a magasságot. Mivel ezek a pozíciók a vizsgált pont körül egy kör mentén helyezkednek el, csak nagyon ritkán esnek a domborzatmodell támpontjaira, így valamilyen interpolációt is alkalmaznunk kell.

Aza0együttható értéke azt fejezi ki, hogy a pont mennyivel van átlagosan magasab-ban vagy alacsonyabmagasab-ban azrsugarú környezeténél. Az a1 ésb1 együtthatók értékeiből a felület dőlésére lehet következtetni. Ha aza2 ésb2együtthatók értékei jelentősek, ak-kor abból arra következtethetünk, hogy a pont egy nyeregpont vagy (ha közbena1ésb1 értékek is jelentősek) egy idomvonalon található. (6.2.1. ábra)

Az r sugár értéke különféle lehet, ami különböző aiés biértékeket eredményezhet, amelyek így r függvényében értelmezhetőek. Lehetőségünk van az ai és abiértékeket tetszőleges számú és értékűrmellett kiszámítani, majd az eredményekre egyN-ed fokú polinomot illeszteni, ami azy=c0+c1x+c2x2+· · ·+cNxN módonN+1adattal adható meg. EgyM-ed fokú Fourier-sor paramétereinek N-ed fokú polinommal való kifejezé-se így összekifejezé-sen (2M + 1) (N + 1) adatot jelet. Ezek az adatok megadják a domborzat közelítő leírását egy pont környezetében.

A vizsgálatot fordítva is el lehet végezni. Egy pontból kiindulva különféle irányokban egy-egy N-ed fokú polinommal írjuk le a felület függőleges metszeteit, majd ezeknek a polinomoknak a paramétereire írunk fel Fourier-sorokat a metszet irányszögének függ-vényében. Ennek a megoldásnak az a hátránya, hogy a polinomok az r = 0esetben az irányszög függvényében különböző értékeket vehetnek fel, így a felület nem lesz folyto-nos, ezért részletesebben nem is foglalkoztam ezzel a módszerrel.

Azaiésbiparaméterek előállításának egyik kézenfekvő módja a (6.2.4) egyenletben

6.2.1. ábra. Különféle terepszerkezeti formákhoz tartozó pontok környezetének vizsgálata a hozzájuk tartozó másodfokú Fourier-sor segítségével. A kék vonal a terepfelszínnek a pont környezetében vett metszetét mutatja 10 fokos mintavételezési sűrűséggel. A piros vonal az ugyanezekre az adatokra illesztett másodfokú Fourier-sor képe. A diagramok alatt a Fourier sor paraméterei is megtalálhatóak. A zárójelben az|a0|, ap

a21 +b21illetve ap

a22+b22 értékek vannak.

bemutatott numerikus integrálok számítása, amihez a terepfelszín magasságát (a képle-tekbenh(x, y)-al jelölve) a vizsgált pont köré rajzot kör menténM darab pontban kell meghatározni valamilyen interpolációs módszerrel, majd ezeket az értékeket (pontosab-ban a vizsgált pont magasságával képzett különbségeiket) szorozni kell az irányszög meg-határozott trigonometriai függvényével, és az így kapott szorzatok összegét kell számíta-ni. A magasságok meghatározását végezhetjük olyan interpolációs módszerrel, amelyik egy pont magasságát a környező rácspontok súlyozott átlagaként adja meg, mint például a (⁇) összefüggéssel leírható bilineáris interpoláció.

Ah(x, y)függvény kiszámítandó értékeit ezzel a rácspontok magasságainak lineáris kombinációjára vezethetjük vissza, amelyeket azután az irányszög megfelelő, a kérdéses pontra nézve konstans értékű trigonometriai függvényével is szorozhatunk, majd össze-gezhetünk is. A végeredmények a 6.2.2. ábrán bemutatottakhoz hasonló konvolúciós szűrők lesznek a (rácstávolsághoz viszonyított) sugártól és az interpolációs módszertől függően. Ezekkel a konvolúciós szűrőkkel már a legtöbb térinformatikai szoftverben le-hetőségünk van arra, hogy azaiésbiparamétereket egy vizsgált domborzatmodell min-den rácspontjára vonatkozóan gyorsan és egyszerűen ki tudjuk számítani.

Minden paraméterhez másik konvolúciós szűrő tartozik. Az eredményként kapott raszteres állomány a kérdéses paraméter területi változását fogja ábrázolni. Ha a para-méterekre támaszkodva akarunk további jellemzőket levezetni, akkor aritmetikai műve-leteket kell végeznünk a konvolúciós szűrővel kapott állományok között.

Az a0, a1, b1, a2 és b2 adatokból és egy újonnan bevezetett e érdességi tényezőből

Az e értéke méterben (vagy más a magasság mérésére használt mértékegységben) értendő. Mivel a felületmodellből levezetettai ésbi paraméterek mértékegysége szintén hasonló, aPi paraméterek dimenzió nélküli számok lesznek. AP0értéke0és1, a többi fent bevezetett paraméter értéke pedig−1és1között változik.

Minél nagyobb a P0értéke (minél inkább közelít 1-hez) a terep a vizsgált pont kör-nyezetében annál inkább síknak tekinthető; aP1 értéke pedig a lejtős területeken nagy.

A P2 abszolút értéke az idomvonalak mentén lesz jelentős; a gerincvonalak mentén a

−1-hez, a völgyvonalak mentén pedig az1-hez közelít. AP3 értéke a terepfelszín lokális magassági szélsőértékeinek közelében lesz jelentős; ha aza0 < 0akkor ezeken a helye-ken csúcsok, ha pedig a0 > 0, akkor pedig teknők vannak. A P4 értéke a nyeregpontok környezetében lesz magas.

6.2.2. ábra. Aza0,a1,b1,a2 ésb2paraméterekhez (ebben a sorrendben) tartozó konvolú-ciós szűrőkr= 2,5τ és bilineáris interpoláció esetén.

Bár a 6.2.5-ben nem így lett jelölve, de aPiértékek tulajdonképpen függvények, érté-kük függ a terepponttól (a vizsgált pozíció vízszintes koordinátáitól és a domborzatmo-delltől) és a konvolúciós szűrő előállításakor alkalmazott sugártól (mindezek függvényei azaiésbi értékek), valamint a kifejezések számításához bevezetetteértéktől.

6.3. Terepszerkezeti formák elkülönítése fuzzy

In document Óbudai Egyetem (Pldal 67-72)