Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleményei

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 24-31)

Tájékoztató

a polgári felhasználású ipari robbanóanyagokra a 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 4. §-a alapján vonatkozó behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelmek benyújtásáról

Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépõ kereskedelmérõl szóló, többször módosított 110/2004. (IV. 28.) Korm.rendelet 2.a)és 2.b)számú mellékleteiben szereplõ polgári robbanó-anyagok esetében a Korm. rendelet 4. §-a szerintikiviteli, behozatali és reexport engedélykérelmeka Korm. rendelet végrehajtásáról szóló, módosított 67/2004. (IV. 28.) GKM rendelet elõírásai alapján, valamint a kérelmek kitöltésének és benyújtásának általános feltételeirõl szóló, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) En-gedélyezési Fõosztály által a Gazdasági Tájékoztató 2005. évi 41. számában, valamint a Gazdasági Közlöny 2005. évi 13. számában közzétett Tájékoztatóban foglaltáltalános kitöltési és benyújtási szabályokon túl az alábbiakat is figye-lembe véve nyújthatók be az MKEH Kereskedelmi Igazgatóságra:

Az engedélykérelem nyomtatványon –a 16. rovatban –meg kell adni

– a termék/ek konkrét, a gyártási, forgalmazási, tárolási bányafelügyeleti engedélynek megfelelõ megnevezését;

– az áru termékenkénti mennyiségét;

– kivitel, reexport esetén a külföldi címzett nevét, pontos címét;

– behozatal, reexport esetén a kérelmezett termékre, relációkra (országokra) és legalább a kérelmezett határidõig ér-vényes külön (tevékenységi) engedélyre vonatkozó hivatkozást.

Akérelemhez csatolni kell

– a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletérõl szóló, többször módosított 191/2002.

(IX. 4.) Korm. rendelet alapján az ORFK által kiadott, a kérelmezett szállításra érvényes Nemzetközi Robbanó-anyag-Szállítási Engedély másolatát;

– a kérelmezõ jegyzésére jogosult személy nyilatkozatát

= arról, hogy a kérelem nem vonatkozik a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezésérõl szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó termékekre;

= az áru rendeltetésérõl és ezzel összefüggésben arról, hogy az áru forgalmazása, illetve felhasználása a polgári fel-használású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletérõl szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet elõírásai szerint történik;

– a kiviteli és reexport engedélykérelemhez

= az árualap származását, megszerzését igazoló dokumentumokat: például a vonatkozó szerzõdés, üzleti ajánlat, szándéknyilatkozat hiteles dokumentumait;

= magyarországi gyártású robbanóanyag (ideértve a lõport is) esetén a többször módosított 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet alapján a Magyar Bányászati Hivatal által kiadott érvényes gyártási engedélyt (elsõ alkalommal hiteles másolatban);

= a kérelmezõ által behozott (szabad forgalomba bocsátott) és újra kivinni tervezett robbanóanyagok kivitele ese-tén a vámkezelést igazoló vámokmányok másolatát és a behozatali engedély számát;

= a külföldi végfelhasználó nyilatkozatát, különös tekintettel az áru nem katonai, nem rendvédelmi rendelte-tésére;

– aktív és passzív feldolgozás esetén a vámtevékenységi engedély másolatát.

Ha a kérelmezõ által a kérelmezett árukör pontos meghatározásához adott információk nem elégségesek, valamint ha az engedélyezési eljárásban a kérelmet aláíró személy képviseletre való jogosultsága másként nem tisztázható, az MKEH további dokumentumok csatolását kérheti.

Az MKEH az engedélykérelmek elbírálása során vizsgálja azt is, hogy a kérelmezett áru a kettõs felhasználású termé-kek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl szóló 50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet, illetve a kettõs felhasználású termékek és technológiák kivitelére vonatkozó közösségi ellenõrzési rendszer kialakításáról szóló, módosított 1334/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e, és megfelelõ esetben ezek betartását az engedély érvényességének feltételéül szabja.

Az engedélyezés során a kérelmek és az azokban foglalt adatok kezelése a közigazgatósági hatósági eljárás és szolgál-tatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyil-vánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény elõírásai, valamint az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes tör-vénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések meg-állapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140. §-ának (3) bekezdése szerint történik.

Az engedélyezési eljárás kezdeményezésekor a kérelmezõ megjelölheti a kérelemben közölt azon adatokat, amelyek-nek üzleti titokként történõ kezelését kéri.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az eltérõ engedélyezési követelmények alkalmazása miatt az egyaránt a 36. KN árucso-portba tartozópolgári célú ipari robbanóanyagokra, valamint a polgári célú pirotechnikai termékekre vonatkozó enge-délykérelmek nem terjeszthetõk elõ egy beadványban, csak külön-külön engedélykérelem formanyomtatványokon.

E tájékoztató közzétételével egyidejûleg a Gazdasági Tájékoztató 2004. évi 28. számában megjelent Tájékoztató érvényét veszti.

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Igazgatóság

Tájékoztató

az egyes tûzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai termékekre, a 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 4. §-a alapján vonatkozó behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelmek benyújtásáról

Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépõ kereskedelmérõl szóló, többször módosított 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 2.a)és 2.b)számú mellékleteiben szereplõ polgári pirotechni-kai termékek esetében a Korm. rendelet 4. §-a szerintikiviteli, behozatali és reexport engedélykérelmeka Korm. rendelet végrehajtásáról szóló, módosított 67/2004. (IV. 28.) GKM rendelet elõírásai alapján, valamint a kérelmek kitöltésének és benyújtásának általános szabályairól szóló, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) Engedélyezési Fõosztály által a Gazdasági Tájékoztató 2005. évi 41. számában, valamint a Gazdasági Közlöny 2005. évi 13. számában közzétett Tájékoztatóban foglaltáltalános kitöltési és benyújtási szabályokon túl az alábbiakat is figye-lembe véve nyújthatók be az MKEH Kereskedelmi Igazgatóságra:

Az engedélykérelem nyomtatványon – a 16. rovatban – meg kell adni – behozatal esetén a külföldi feladó nevét, pontos címét;

– kivitel, reexport esetén a külföldi címzett nevét, pontos címét;

– behozatal, reexport esetén a kérelmezett termékre, relációkra (országokra) és legalább a kérelmezett határidõig ér-vényes külön (tevékenységi) engedélyre vonatkozó hivatkozást.

Akérelemhez csatolni kell

– a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletérõl szóló, többször módosított 155/2003. (X. 1.) Korm. ren-delet szerint a II., III., IV. és V. pirotechnikai osztályba tartozó polgári felhasználású pirotechnikai termékek konk-rét megnevezését, mennyiségét (darab-, kartonszámát stb.) és azok pirotechnikai osztályok szerinti besorolását tar-talmazó termékspecifikációs listát;

– a kérelmezõ jegyzésére jogosult személy nyilatkozatát

= arról, hogy a kérelem nem vonatkozik a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezésérõl szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó termé-kekre;

= az áru rendeltetésérõl és ezzel összefüggésben arról, hogy az áru forgalmazása, illetve felhasználása a többször módosított 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet elõírásai szerint történik;

– lõpor pirotechnikai termék gyártásához történõ behozatala, kivitele, reexportja esetén a polgári felhasználású rob-banóanyagok forgalmazásáról és felügyeletérõl szóló, többször módosított 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet alap-ján az ORFK által kiadott, a kérelmezett szállításra érvényes Nemzetközi Robbanóanyag-Szállítási Engedély máso-latát;

– a kiviteli és reexport engedélykérelemhez

= az árualap származását, megszerzését igazoló dokumentumokat: például a vonatkozó szerzõdés, üzleti ajánlat, szándéknyilatkozat hiteles dokumentumait;

= a külföldi végfelhasználó nyilatkozatát, különös tekintettel az áru nem katonai, nem rendvédelmi rendelteté-sére;

= a kérelmezõ által behozott (szabad forgalomba bocsátott) és újra kivinni tervezett robbanóanyagok kivitele ese-tén a vámkezelést igazoló vámokmányok másolatát és a behozatali engedély számát;

– aktív és passzív feldolgozás esetén a vámtevékenységi engedély másolatát.

Ha a kérelmezõ által a kérelmezett árukör pontos meghatározásához adott információk nem elégségesek, valamint ha az engedélyezési eljárásban a kérelmet aláíró személy képviseletre való jogosultsága másként nem tisztázható, az MKEH további dokumentumok csatolását kérheti.

Az MKEH az engedélykérelmek elbírálása során vizsgálja azt is, hogy a kérelmezett áru a kettõs felhasználású termé-kek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl szóló 50/2004. (III. 23.) Korm.rendelet, illetve a kettõs felhasználású termékek és technológiák kivitelére vonatkozó közösségi ellenõrzési rendszer kialakításáról szóló, módosított 1334/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e, és megfelelõ esetben ezek betartását az engedély érvényességének feltételéül szabja.

Az engedélyezés során a kérelmek és az azokban foglalt adatok kezelése a közigazgatósági hatósági eljárás és szolgál-tatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyil-vánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény elõírásai, valamint az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes tör-vénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140. §-ának (3) bekezdése szerint történik.

Az engedélyezési eljárás kezdeményezésekor a kérelmezõ megjelölheti a kérelemben közölt azon adatokat, amelyek-nek üzleti titokként történõ kezelését kéri.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az eltérõ engedélyezési követelmények alkalmazása miatt az egyaránt a 36. KN árucso-portba tartozópolgári célú ipari robbanóanyagokra, valamint a polgári célú pirotechnikai termékekre vonatkozó enge-délykérelmek nem terjeszthetõk elõ egy beadványban, csak külön-külön engedélykérelem formanyomtatványokon.

E tájékoztató közzétételével egyidejûleg a Gazdasági Tájékoztató 2004. évi 22. számában megjelent tájékoztató érvényét veszti.

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Igazgatóság

Felhívás

a kontingentált külföldi vállalkozásra alkalmas cégek 2006. évi sorba rendezési kérelmeinek benyújtására a többször módosított 53/1999. (IX.24.) GM rendelet szerint

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a kontingentált vállalkozási export engedé-lyezésérõl szóló, többször módosított 53/1999. (IX.24.) GM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2)-(8) bekezdése alapján 2006-ban is sorba rendezi az elõminõsítéssel rendelkezõ, kontingentált vállalkozásban résztvevõ cégeket és al-vállalkozóikat.

A Hivatal ezúton hívja fel a németországi kontingentált vállalkozási exportban érdekelt magyarországi székhelyû vállal-kozásokat a sorba rendezésre vonatkozó kérelmeik

2006. július 31. beérkezési határidõvel történõ benyújtására.

A 2006/2007 kontingensévben németországi vállalkozási exporttevékenységet kontingens elõirányzat birtokában foly-tatni kívánó vállalkozások közül sorba rendezést csakelõminõsítéssel rendelkezõ és legalább egy kontingensévben Né-metországban kontingentált vállalkozási exportot teljesített cégek (és alvállalkozóik) kérelmezhetnek.

A sorba rendezés iránti kérelmeket az alábbiak figyelembevételével kell elõterjeszteni:

1. A sorba rendezés iránti kérelmeket a többször módosított 53/1999.(IX.24.) GM rendelet 1. számú mellékletének meg-felelõ INFORMÁCIÓS LAP szerint, egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani.

Megfelelõ formátumú kérelem készíthetõ az INFORMÁCIÓS LAP – jelen felhíváshoz csatolt fotómásolatának,

– a Hivatal Tanácsadói és Ügyfélszolgálati Irodájában, valamint a Vállalkozói Érdekegyeztetõ Fórumnál (1013 Budapest Döbrentei tér 1.) és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál beszerezhetõ példányának, – Magyar Közlönybõl készült fotómásolatának, vagy

– a Hivatal honlapjáról letöltött példányának

(http://www.mkeh.gov.hu/kereskedelmi/nemzeti/vallalkozasi) felhasználásával.

A sorba rendezési kérelmekre az elektronikus ügyintézés szabályai a 297/2005 (XII.23.) kormányrendelet 11. §-a szerint nem alkalmazhatóak.

2. A kérelmeket írógéppel, vagy számítógéppel, olvashatóan kell kitölteni. A Hivatal az ettõl eltérõ módon készített ké-relmek esetében a kérelmezõt az INFORMÁCIÓS LAP újbóli kitöltésére hívja fel.

3. A sorba rendezés iránti kérelmeket a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal címére, postai úton (1537 Buda-pest, Pf. 345.) vagy személyesen a BudaBuda-pest, II., Margit krt. 85. sz. alatti Tanácsadói és Ügyfélszolgálati Irodában (Kis Rókus utca felõli bejárat) lehet benyújtani.

4. A kérelmek kitöltésénél az összesítõ adatok számítását soronként, a már lezárult megelõzõ két kontingens év, illetve üzleti év adatai összegének átlagolásával kell elvégezni.

A cég és alvállalkozója az INFORMÁCIÓS LAP-ot külön-külön töltsék ki, a cég alvállalkozóval közös sorba rendezési kérelmének fejlécén jelezve, hogy a cég a ”Cég + x db alvállalkozó” sorba rendezését kéri. Itt kell jelezni, hogy melyik vállalkozás végzi a kivitelezést. (”KIVITELEZÕ”)

Az INFORMÁCIÓS LAP sötét árnyalattal jelölt rovatait üresen kell hagyni.

Az E Ft-ban meghatározandó értékadatokat - a kerekítés általános szabályai szerint - egész számként (tizedesek nélkül) kell megadni.

A kiszámlázott árbevételt euróban kell feltüntetni.

5. A kitöltött INFORMÁCIÓS LAP-hoz mellékelni kell

a) a német iparhatósági bejegyzés iratmásolatát (Gewerbe-Anmeldung);

b) a német adóhivatal által a cég adószámáról, adóalanyiságáról kiadott irat másolatát (Finanzamt Bestätigung);

c) érvényes VÉF és MKIK elõminõsítés fotómásolatát az INFORMÁCIÓS LAP 11. és 12. pontjában a kérelmezõ által megjelölt tevékenységekre szólóan;

d) a cég (és alvállalkozó) tevékenységére, termékére, szervezetére, szolgáltatására vonatkozó, akkreditált szervezet által végzett minõsítés másolatát.

A Hivatal a kérelemben közölt és az általa nyilvántartott adatok közötti ellentmondás, vagy eltérés esetén a sorba rende-zés megalapozottsága és hitelessége érdekében az adatok pontosítására, további információk nyújtására, illetõleg az azok hitelességét igazoló más dokumentumok bemutatására szólítja fel a kérelmezõt.

A Hivatal a nem vagy nem megfelelõen kitöltött kérelmek esetében adatkiegészítést kér.

A Hivatal a jelen felhívásban meghirdetett sorba rendezést folyamatosan, de legkésõbb 2006. augusztus 31-ig végzi el, a kérelmezõket a meghozott határozat továbbításával közvetlenül értesíti.

Budapest, 2006. június

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Igazgatóság

INFORMÁCIÓS LAP

a kontingentált külföldi vállalkozás eredményessége megállapításához, sorba rendezési eljárás keretében (Megjegyzés: közös sorba rendezéskor a cég és alvállalkozói által külön-külön is kitöltendõ!)

A cég (alvállalkozó) megnevezése:

Jogelõd (ha volt):

A cég (alvállalkozó) adószáma:

Célország:

Az elõzõ kontingensévre vonatkozó sorba rendezés száma:

A VÉF külföldi vállalkozásra alkalmas minõsítõ szakvéleményének száma, érvényességi ideje:

A Kamara külföldi vállalkozásra alkalmas minõsítõ szakvéleményének száma, érvényességi ideje:

Értékelési szempont és a számításához szükséges adatok Két évvel korábbi kontingensévben1

Megelõzõ

kontingensévben Összesen

1. A kontingens felhasználás során kiszámlázott árbevétel (a célország devizanemében)

1.1. A kiszámlázott értékbõl megvalósult pénzügyi teljesítés (a célország devizanemében)

2. Az engedélyezett szerzõdésekre felhasznált statisztikai munkahónap

3. Az engedélyezett szerzõdések után egy kiküldöttre jutó fajlagos vállalkozási export árbevétel (1/2.)

Értékelési szempont és a számításához szükséges adatok Két évvel korábbi üzleti évben

Megelõzõ üzleti

évben Összesen

4. A kivitelezést végzõ, a kiküldötteket foglalkoztató belföldi tevékenységének nettó árbevétele (E Ft)

5. A kivitelezést végzõ, a kiküldötteket foglalkoztató belföldi tevékenysége során nem adminisztratív munkakörben fog-lalkoztatott, illetve nem adminisztratív munkát végzõ átla-gos állományi létszáma (fõ)2

Értékelési szempont és a számításához szükséges adatok

6. A cég és alvállalkozó piaci jelenléte kezdetének idõpontja a célor -szágban

... év ... hó ... nap 7. A cég, illetve az alvállalkozó tevékenységére, termékére, szervezeté

-re, szolgáltatására milyen akkreditált szervezet által végzett minõsí-téssel rendelkezik (másolatát csatolni kell):

Területi érvényessége:

8. A cég (alvállalkozó) gazdasági tevékenységének fõbb adatai a megelõzõ két üzleti évben az éves beszámoló és adóbeval-lások alapján

Két évvel korábbi üzleti

évben

Megelõzõ

kontingens-évben

8.1. Nettó árbevétel E Ft

Ebbõl a célországbeli vállalkozási szerzõdésekbõl származó árbevétel

E Ft Ebbõl a belföldi tevékenységbõl származó árbevétel 8.2. Aktivált saját teljesítmények értéke E Ft

8.3. Mérleg szerinti eredmény E Ft

8.4. Céltartalék várható kötelezettségekre E Ft 8.5. Céltartalék a jövõbeni költségekre célországban devizanem 8.6. Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma

szeptem-ber 30-ával2

8.7. A felhasznált kontingens statisztikai

munkahónap 8.8. A foglalkoztatottak utáni szja-fizetési kötelezettség

az adott évben összesen

E Ft 8.9. Az adott évi kötelezettségekbõl szja-tartozás E Ft 8.10. Célországi megfizetett béradó devizanem 8.11. A foglalkoztatottak utáni társadalombiztosítási

járu-lék fizetési kötelezettség az adott évben összesen

E Ft 8.12. Az adott évi kötelezettségekbõl társadalombiztosítási

járulék tartozás

E Ft 8.13. A célországi kifizetett iparûzési adó devizanem 8.14. Kontingensen kívüli kiküldötti létszám célországban fõ

Az Információs Lap elõzõ pontjainak kitöltése során alkalmazandó adatok értelmezése

1Kezdõ cégnek nem kell kitöltenie.

2Foglalkoztatottak havi létszámainak számtani átlaga. (A havi létszámok összesen/12.)

3 Az elsõ saját néven, illetve a vonatkozó törvényi elõírások szerinti jogelõd nevén teljesített szerzõdés kezdési idõpontja.

További adatok a cégrõl/alvállalkozóról:

1. A cég/alvállalkozó teljes neve:

2. A cég/alvállalkozó székhelye:

2.1. A cég/alvállalkozó postai címe:

2.2. A cég/alvállalkozó telephelyei, fióktelepei:

3. A cég/alvállalkozó telefonszáma:

telefaxszáma:

e-mail címe:

4. A cég/alvállalkozó vezetõjének neve, beosztása:

5. A cég/alvállalkozó célországbeli teljes címe (irányítószám, város, utca, házszám, emelet):

6. A céget/alvállalkozót bejegyzõ külföldi Iparhatóság iratának azonosító adatai (a bejegyzés iratmásolatát csatolni kell):

7. A cég/alvállalkozó célországbeli képviselõjének (fióktelep vezetõjének) neve: állampolgársága:

7.1. A célországbeli képviselõ foglalkoztatási módja:

alkalmazotti munkaviszony igen/nem

szerzõdéses-megbízási viszony igen/nem

egyéb

8. A cég/alvállalkozó célországbeli adószáma (az adóhivatal által kiadott irat másolatát csatolni kell):

Illetékes adóhivatal:

9. A cég/alvállalkozó célországbeli számlavezetõ bankja:

Bankszámlaszám:

10. Tagja-e a cég/alvállalkozó a célországbeli gazdasági kamarának? igen/nem 11. Milyen módon folytatja a cég/alvállalkozó a tevékenységet a célországban?

– vállalkozóként önálló kivitelezéssel

– bizományosként kivitelezést végzõ vállalkozóval – vállalkozóként alvállalkozói kivitelezéssel – alvállalkozóként

12. Milyen szakmai tevékenységet folytat a cég/alvállalkozó a célországban?

Tevékenység megnevezése TEÁOR

(négy számjeggyel)

Tevékenység megnevezése

TEÁOR (négy számjeggyel)

13. Folyik-e jelenleg a cég/alvállalkozó ellen munkaügyi szabálysértési eljárás a célországban, illetve belföldön?

igen/nem 14. Szabtak-e ki az elmúlt 24 hónapban munkaügyi szabálysértés címén a céggel/alvállalkozóval

szemben belföldön vagy a célországban büntetést?

igen/nem 14.1. Ha igen, mikor: ... év, melyet ... évben leróttunk. Értéke devizában:

A bírságot kiszabó szerv:

14.2. ... év, melyet ... évben leróttunk. Értéke forintban:

A bírságot kiszabó szerv:

Mint a nevezett cég/alvállalkozó vezetõje a) nyilatkozom, hogy

– az Információs Lapon közölt adatok valódiak és megegyeznek a számviteli törvény alapján elõírt éves mérlegbeszámolók adataival,

– a céggel/alvállalkozóval vagy annak vezetésével szemben etikai vagy tisztességtelennek minõsülõ piaci magatartás miatt elmarasztalás az elmúlt egy évben nem született, és nem áll fenn olyan más körülmény, amely alapján a sorba rendezési kérelmet el kellene utasítani,

...

cégszerû aláírás.

– a cégnek/alvállalkozónak belföldi jogszabályi kötelezettség alapján keletkezett rendezetlen köztartozása nincs;

b) hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal az Információs Lapon és a csatolt mellékletekben szereplõ adatokat a vállalkozási export kontingenssel kapcsolatos hatósági feladatai ellátása céljából kezelje, és azokat kizárólag az illetékes országos gazdasági kamara és a Vállalkozói Érdekegyeztetõ Fórum, mint szakértõk részére továbbítsa.

...

az aláíró(k) neve nyomtatott betûvel

A kontingentált külföldi vállalkozás eredményességének szempontrendszere a sorba rendezési eljárásban történõ értékeléshez a 2005. évben és az azt követõ években

Célország:Németországi Szövetségi Köztársaság

Szempontok Értékelés

a) a kiszámlázott árbevétel a megelõzõ két kontingensév átlagában, elõször sorba rendezett cég esetében a megelõzõ kontingensév kiszámlázott árbevétele

100 000 euró/év alatt 5 pont

100 001-500 000 euró/év esetén 10 pont

500 001-1 000 000 euró/év esetén 15 pont

1 000 001-1 500 000 euró/év esetén 20 pont

1 500 000 euró/év felett 25 pont

b) az egy kiküldöttre jutó fajlagos vállalkozási export árbevétel a megelõzõ két kontingensév átlagában, elõször sorba rendezett cég esetében a megelõzõ kontingensév egy kiküldöttre jutó fajlagos vállalkozási export árbevétele

2800 euró/hó/fõ alatt 0 pont

2800 euró/hó/fõ 5 pont

2800 euró/hó/fõ felett minden

30 euró/hó/fõ növekmény után 2-2 pont

de maximum 75 pont

c) a kivitelezést végzõ, a kiküldötteket foglalkoztató belföldi tevékenységének nettó árbevétele a megelõzõ két üzleti év átlagában

4 000 000 Ft/év alatt 0 pont

4 000 001-10 000 000 Ft/év esetén 5 pont

10 000 001-50 000 000 Ft/év esetén 15 pont

50 000 001-100 000 000 Ft/év esetén 20 pont

100 000 000 Ft/év felett 25 pont

d) a kivitelezést végzõ, a kiküldötteket foglalkoztató által belföldön nem adminisztratív munkakörben

foglalkoztatottak, illetve nem adminisztratív munkát végzõk létszáma a megelõzõ két üzleti év átlagában

5 fõ alatt 0 pont

5-10 fõ esetén 10 pont

11-50 fõ esetén 15 pont

50 fõ felett 25 pont

e) a cég és az alvállalkozó célországbeli piaci jelenléte években, kontingentált vállalkozási szerzõdés teljesítése keretében

évente 2 pont max. 16 pont

f) a cég, illetve alvállalkozója tevékenységére, termékére, szolgáltatására, szervezetére vonatkozó akkreditált szervezet által végzett minõsítés

10 pont

Megjegyzések:

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 24-31)