határozata

In document A Kormány ha tá ro za tai (Pldal 21-24)

a kórokozók nemzeti törzsbankja létrehozásáról

A Kormány a jár vány ügyi biz ton ság meg erõ sí té se ér de ké ben – fõ ként az em ber re ve szé lyes ma dár inf lu en zatör -zsek meg je le né se miatt – a ha zai elõ ál lí tá sú ol tó anyag tech no ló gi ai ki pró bá lá sa és fej lesz té se, to váb bá a gyors diagnosztikai el já rás ki fej lesz té se cél já ból úgy ha tá ro zott, hogy:

1. lét re kell hoz ni az Or szá gos Epi de mi o ló gi ai Köz pont ban az em ber re ve szé lyes kór oko zók nem ze ti törzs -bank ját;

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter Ha tár idõ:azon nal

2. az em ber re ve szé lyes kór oko zók nem ze ti törzs bank já ban kell el he lyez ni mind azon ál la ti pa to gé ne ket is, ame -lyek az em ber re ve szé lye sek.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter

föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter Ha tár idõ:fo lya ma tos

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök

A Kormány

2249/2006. (XII. 23.) Korm.

határozata

a HUNGAROTRANSPLANT Egészségügyi Koordináló Közhasznú Társaság végelszámolásáról

és feladatainak átadásáról az Országos Vérellátó Szolgálat részére

A Kormány – össz hang ban az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azokat meg ala po zó in téz ke dé sek rõl szóló 2118/2006.

(VI. 30.) Korm. ha tá ro zat ban, va la mint az ál lam ház tar tás egyen sú lyi hely ze té nek ja ví tá sá hoz szük sé ges rö vid és hosszabb távú in téz ke dé sek rõl szóló 2050/2004. (III. 11.) Korm. ha tá ro zat ban elõ ír tak kal – az ál lam i fel adat el lát ás ha té kony sá gá nak, za var ta lan sá gá nak biz to sí tá sa és a mû -kö dé si -költ sé gek csök ken té se ér de ké ben:

1. jó vá hagy ja az ál lam ház tar tás ról szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 95. § (4) be kez dé se alap ján a HUNGAROTRANSPLANT Egész ség ügyi Ko or di ná ló Köz hasz nú Tár sa ság vég el szá mo lás sal tör té nõ meg szün te -té sét;

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ:a vég el szá mo lás meg kez dé sé re: azon nal 2. egyet ért az zal, hogy a HUNGAROTRANSPLANT Egész ség ügyi Ko or di ná ló Köz hasz nú Tár sa ság ál tal vég -zett, a szerv transz plan tá ci ó val kap cso la tos ko or di ná ci ós fel ada tok – a fel adat el lá tá sá hoz szük sé ges lét szám mal és esz kö zök kel együtt – ke rül je nek át adás ra az Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat ré szé re.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter Ha tár idõ:fo lya ma tos

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök

A Kormány

2250/2006. (XII. 23.) Korm.

határozata

a MAFILM Filmgyártási és Kulturális Szolgáltató Rt.

részvényeinek és a Magyar Filmlaboratórium Kft.

üzletrészének a Magyar Mozgókép Közalapítványra történõ átruházásáról

A Kormány – fi gye lem mel a Ma gyar Köz tár sa ság 2007.

évi költ ség ve té sé rõl szóló 2006. évi CXXVII. tör vény 6. § (11) be kez dé sé ben fog lal tak ra – az Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ Zrt. (ÁPV Zrt.) a MAFILM Rt. rész vé nye i -nek és a Ma gyar Film la bo ra tó ri um Kft. üz let ré szé -nek pénz be li té rí tés nél kül a Ma gyar Moz gó kép Köz ala pít vány ra (a to váb bi ak ban: MMK) tör té nõ át ru há zá sa fel té te -le i rõl a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

1. Az át ru há zás ról szóló meg ál la po dás ban ren del kez ni kell a kö vet ke zõk rõl:

a) a va gyon át adás ra a tár sa sá gok köz gyû lé se/taggyû -lése ál tal el fo ga dott 2005. évi éves be szá mo lók alap ján kerül sor;

b) a MAFILM Zrt. ese té ben az ÁPV Zrt. felé fenn ál ló, 76,2 mil lió Ft össze gû, 2007. jú ni us 30ig ese dé kes ka mat -men tes tu laj do no si köl csön vissza fi ze té sé re vo nat ko zó an az MMK kö te le zett sé get vál lal;

c) a va gyon át adá si meg ál la po dás ban ki kell köt ni, hogy az MMK-nak meg fe le lõ bel sõ sza bá lyok meg al ko tá sá val

tel je sen el kell kü lö ní te nie egy más tól a film szak mát érin tõ költ ség ve té si for rás-el osz tá si te vé keny sé gét a film szak mai tár sa sá go kat érin tõ tu laj do no si te vé keny sé gé tõl.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter Ha tár idõ:2007. ja nu ár 31.

2. Az 1. c) pont sze rin ti ki kö tést az MMK éves költ ség ve té si tá mo ga tá sá ról szóló meg ál la po dás ban is szerepel -tetni kell.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter Ha tár idõ:a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té se kor 3. Ez a ha tá ro zat 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök

A Kormány

2251/2006. (XII. 23.) Korm.

határozata

a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló szerzõdésének

rendelkezéseibõl eredõ, a munkavállalók szabad áramlásával összefüggõ feladatokról

és intézkedésekrõl

A Kormány

1. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy a Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zá sát köve tõen a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal alkalma -zandó, a mun ka vál lalók sza bad áram lá sá ra vo nat ko zó átmeneti sza bá lyok ról szóló Korm. ren de let hatályba lépését köve tõen ér te sít se az Euró pai Bi zott sá got az át me -ne ti idõ szak elsõ sza ka szá ban (2007. ja nu ár 1-jé tõl 2008.

december 31ig) a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal alkalma -zandó, a mun ka vál lalók sza bad áram lá sá ra vo nat ko zó átmeneti sza bá lyo zás ról;

Ha tár idõ:a Korm. ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen, ha la dék ta la nul

2. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy a Bol gár Köz tár sa -ság és Ro má nia csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl, va la mint az Eu ró pai Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról szóló ok mány VI. és VII. mel lék le té ben meg ha tá ro zot tak sze rint ér te sít se az Eu ró pai Bi zott sá got az át me ne ti idõ -szak má so dik sza ka szá ban (2009. ja nu ár 1-jé tõl – 2011.

de cem ber 31ig) a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal alkalma -zandó, a mun ka vál la lók sza bad áram lá sá ra vo nat ko zó átmeneti sza bá lyo zás ról;

Ha tár idõ:2008. de cem ber 31.

3. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy a Bol gár Köz tár sa ság és Ro má nia csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl, va la mint az Euró pai Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról szóló ok mány VI. és VII. mel lék le té ben meg ha tá ro zot tak sze rint ér te -sít se az Euró pai Bi zott sá got az át me ne ti idõ szak har ma dik sza ka szá ban (2012. ja nu ár 1-jé tõl 2013. de cem ber 31-ig) a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal al kal ma zan dó, a mun ka vál lalók sza bad áram lá sá ra vo nat ko zó át me ne ti sza bá lyo zás ról;

Ha tár idõ:2011. de cem ber 31.

4. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy amennyi ben a Bol -gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zá sát köve tõen a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal al kal ma zan dó, a mun ka vál lalók sza bad áram lá sá ra vo nat -ko zó át me ne ti sza bá lyok ról szóló Korm. ren de let 6. §-ában meg ha tá ro zott, a Korm. ren de let hatályba lépését kö ve tõ ne -gyed éven kén ti fe lül vizs gá lat ered mé nye kép pen a Korm.

ren de let 1. szá mú mel lék le te mó do sí tás ra ke rül, er rõl ér te -sít se az Euró pai Bi zott sá got;

Ha tár idõ:a Korm. ren de let mó do sí tá sá nak ha tály ba-lé pé sét köve tõen, ha la dék ta la nul

5. fel hív ja a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz tert, hogy a Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai Uni ó -hoz tör té nõ csat la ko zá sát köve tõen a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal al kal ma zan dó, a mun ka vál lalók sza bad áram lá sá ra vo nat ko zó át me ne ti sza bá lyok ról szóló Korm. ren de let sza bá lya it 2007. de cem ber 31-ig vizs gál ja fe lül;

Ha tár idõ:2007. de cem ber 31.

6. fel hív ja a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz tert, hogy – amennyi ben a Kormány dön té se alap ján Ma gyar or szág az át me ne ti idõ szak alatt a bol gár, illetve a ro mán ál lam -pol gá rok ra a mun ka vál lalók Kö zös sé gen be lü li sza bad moz gá sá ra vo nat ko zó 1612/68/EGK ren de let 1–6. cik ke it ren de li al kal maz ni – ké szít sen elõ ter jesz tést a Kormány ré szé re a Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró -pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zá sát köve tõen a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal al kal ma zan dó, a mun ka vál lalók sza bad áram lá sá ra vo nat ko zó át me ne ti sza bá lyok ról szóló Korm.

ren de let mó do sí tá sá ról. A ren de let nek tar tal maz nia kell:

a) a Bol gár Köz tár sa ság és Ro má nia csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl, va la mint az Euró pai Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról szóló ok mány VI. és VII. mel lék le té nek 7. pont já ban meg ha tá ro zott véd in téz ke dé si el -já rás sal kap cso la tos ha tás kö rö ket gya kor ló ma gyar szerv(ek) ki je lö lé sét és el já rá sát,

b) az Euró pai Bi zott ság, illetve Ta nács ál tal a véd in téz ke dés tár gyá ban ho zott ha tá ro zat ha zai köz zé té te lé re vo -nat ko zó sza bá lyo kat, va la mint

c) a véd in téz ke dés rõl szóló dön tés elõ ké szí té se – vagyis a szük sé ges in for má ci ók össze gyûj té se – ér de ké ben a fog lal koz ta tót ter he lõ be je len té si kö te le zett sé get a mun ka ügyi köz -pont felé, amennyi ben bol gár, illetve ro mán ál lam pol gárt, vagy e sze mé lyek csa lád tag ját kí ván ja fog lal koz tat ni;

Ha tár idõ:a Kormány dön té sét köve tõen, ha la dék ta la nul

7. fel hív ja a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz tert, hogy a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról szóló tör vény ren del ke zé se i vel való össz hang meg te rem té se ér de ké ben vizs -gál ja fe lül

a) a Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zá sát köve tõen a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal al kal ma zan dó, a mun ka vál lalók sza bad áram lá -sá ra vo nat ko zó át me ne ti sza bá lyok ról szóló Korm. ren de let, b) va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal az Euró pai Unió hoz tör té nõ csat la ko zá sát köve tõen al kal ma zan dó munka -erõpiaci vi szo nos ság és véd in téz ke dés sza bá lya i ról szóló 93/2004. (IV. 27.) Korm. ren de let sza bá lya it

az zal a cél lal, hogy egy kor mány ren de let vo nat koz zon a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé -lyek re;

Ha tár idõ:2007. már ci us 31.

8. fel hív ja a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz tert, hogy a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá ról és tar tóz -ko dá sá ról szóló tör vény ren del ke zé se i vel való össz hang meg te rem té se ér de ké ben vizs gál ja fe lül a kül föl di ek ma -gyar or szá gi fog lal koz ta tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl szóló 8/1999. (XI. 10.) SZCSM ren de let sza bá lya it.

Ha tár idõ:a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be-uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról szóló tör vény ha tály ba lé pé sé vel össz hang ban A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,

szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kormány

2252/2006. (XII. 23.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia

között a közúti és a vasúti határforgalom ellenõrzésérõl szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és Ro má -nia Kor mány a kö zött a Ma gyar Köz tár sa ság és Ro má -nia kö zött a köz úti és a vas úti ha tár for ga lom el len õr zé sé rõl szóló, Bu ka rest ben, 2004. áp ri lis hó 27. nap ján alá írt

Egyez mény vég re haj tá sá ról szóló Meg álla po dás (a továb -biak ban: Meg álla po dás) be mu ta tott szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt a Meg álla po dás be mu -ta tott szö ve gé nek – a jó vá ha gyás fenn -tar tá sá val tör té nõ – vég le ges meg ál la pí tá sá ra;

3. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy a szer zõ dés szö ve gé nek vég le ges meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma -zá si ok ira tot adja ki;

4. jó vá hagy ja a szer zõ dés ki hir de té sé rõl szóló kor mány ren de let ter ve ze tét, és el ren de li a szer zõ dés vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sát kö ve tõ en annak a Ma gyar Köz löny -ben tör té nõ ki hir de té sét.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök

A Kormány

2253/2006. (XII. 23.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi

közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény jegyzékváltás útján történõ módosításáról

A Kormány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és az Albán Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a nem zet kö zi köz úti sze mély szál lí tás ról és áru fu va ro zás ról szóló Egyez mény (a továb biak ban: Egyez mény) jegy zék vál tás út ján tör té nõ mó do sí tá sá val, és el fo gad ja a jegyzék bemutatott szövegét;

2. fel ha tal maz za a kül ügy mi nisz tert, hogy az Egyez -mény mó do sí tá sá ról szóló dip lo má ci ai jegy zék vál tást folytassa le;

3. el fo gad ja az Egyez mény mó do sí tá sa tár gyá ban jegy -zék vál tás út ján lét re ho zan dó Meg álla po dás ki hir de té sé rõl szóló kor mány ren de let ter ve ze tét, és el ren de li annak a Ma gyar Közlönyben történõ kihirdetését.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök

Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel.

A szer kesz té sért fe le lõs: Gi lyán György, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká ra. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.

Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.

Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál,

Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.

Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.

In for má ció: te l.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 20 664 Ft áfá val. Egy pél dány ár a: 378 Ft áfá val.

A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni vál toz ta tá sá nak jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 1217—3533

06.4141 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.

In document A Kormány ha tá ro za tai (Pldal 21-24)