• Nem Talált Eredményt

Verseny és Szabályozás 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Ossza meg "Verseny és Szabályozás 2016"

Copied!
288
0
0

Teljes szövegt

Kotek Péter–Selei Adrienn–Tákácsné Tóth Borbála • Az Északi Áramlat-2 gázvezeték megépítésének hatása a gázárakra és a versenyre 241 IV. A tanulmány szerzője arra keresi a választ, hogy adható-e megfelelő megoldás a problémára, egyúttal áttekintést ad arról, hogy az Európai Unió intézményei és a magyar versenyhivatal hogyan kezeli a túlzott árak jogi megállapítása által támasztott kihívásokat. A kötet utolsó tanulmánya, amelyet Kotek Péter, Selei Adrienn és Takácsné Tóth Borbála írt, gázpiaci modellezéssel elemzi az Északi Áramlat-2 gázvezeték hatását az európai országok nagykereskedelmi gázáraira és az európai gázpiaci versenyre.

MÚLT, JELEN, JÖVŐ AZ ÁGAZATI

ÉS VERSENYSZABÁLYOZÁSBAN

VÁLLALATI ÉRDEK

A VERSENYSZABÁLYOZÁSBAN

A jövőben a kereslet leegyszerűsíthető arra a tényre, hogy minden cég ugyanazt a V < π1 összeget ajánlja fel, ahol π1 az innováció előtt az oligopóliumban elérhető nyereség. Néhány évvel később a Holland Versenyhivatal (NMa) is kifejlesztett egy eszközt a problémás piacok feltérképezésére: az OFT-t [2004]. Rájöttünk, hogy a szektornak érdemes lenne egy jól működő versenyhatóságot támogatnia, amely az általa kiszabott szankciókkal „fékezi” azokat a cégeket, amelyek esetleg megpróbálnak monopóliumot szerezni.

1. ÁBRA  • A vállalat döntési fájaLétezik versenyfelügyelet
1. ÁBRA  • A vállalat döntési fájaLétezik versenyfelügyelet

FÜGGELÉK

Versenyszempontból legproblémásabb iparágak Hollandiában A CI-érték alapján versenyszempontból a legproblémásabb iparágak a következők (Petit o.): egyéb nem desztillált, erjesztett italok gyártása, 3. vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása, 5. televízió- és rádiókészülékek gyártása, 11. 2002 óta az OFT beszámolók nem naptári évhez, hanem üzleti évhez igazodnak.). A listán csak a jelentésekben kiemelt – az OFT által valamilyen szempontból kiemelten jelentősnek ítélt – esetek szerepelnek, amelyek kifejezetten versenykorlátozással kapcsolatosak (amelyek nem fogyasztóvédelmi vagy összefonódási jellegűek). 13 Mivel egy egyedi eset lezárása évekig is eltarthat, itt az 1998-2002 utáni három évet vettük figyelembe, amely az OFT skála [2004] alapjául szolgált.

A TÚLZÓ ÁRAZÁS MINT ERŐFÖLÉNNYEL VALÓ VISSZAÉLÉS AZ UNIÓS ÉS A MAGYAR

JOGGYAKORLATBAN *

Ebben a megközelítésben egy adott árat túlzottnak tekintünk, ha a tőke megtérülése nagyobb, mint a súlyozott átlagos tőkeköltség (WACC) (O'Donoghue-Padilla pg.). Egy adott termék vagy szolgáltatás jövedelmezőségét az Internal Rate of Return (IRR) méri, amely egyenlő az összes diszkontált negatív és pozitív cash flow összegével, az adott termék vagy szolgáltatás élettartamát. Időbeli összehasonlítás • Az Európai Unió intézményei időnként túlzottan magas árakat állapítanak meg az időbeli összehasonlítás alapján. 2002 és 2016 között összesen 41 olyan esetet találtunk, ahol vádemelési magatartási vizsgálat indult, és az eljárás alá vont társaság nem volt kábelszolgáltató. arra a következtetésre jutottunk, hogy a GVH az uniós esetekhez hasonlóan elsősorban a törvényi monopóliumok ellen lép fel.

1. ÁBRA  • A túlzó árak elleni szigorú beavatkozás politika hatása
1. ÁBRA  • A túlzó árak elleni szigorú beavatkozás politika hatása

A MAGYAR MALOMIPAR

PIACSZERKEZETÉNEK MODELLEZÉSE

Ennek megfelelően a GVH 100 milliós pénzbírságot szabott ki a molnárokra.3 Az összejátszás ténye a bírósági eljárás során nem derült ki, de a GVH-nak végül 2014-ben vissza kellett fizetnie a bírságot az új szakmaközi törvény miatt.4 Ugyanakkor A GVH a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal malomipari támogatások előállítására kiírt pályázatán részt vevő cégeket is ellenőrizte, és megállapította, hogy a malmok felosztották egymás között a piacot. A búzából többféle lisztet őrölnek, ezek közül a legfontosabb a finomliszt (BL-55), amely a malmok kapacitásának körülbelül a felét foglalja el.8 Ez az a piac, amelyre az elemzés fókuszában áll. Ezért a malomipar szerepel a Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánytermelők és Kereskedők Szövetsége taglistájában (gabonaszovetseg.hu), az EMIS Intelligence adatbázisában, valamint az élelmiszeripari szervezetek név- és címjegyzékében kettős bejegyzéssel. Az Agrártudományi Kutatóintézet által kiadott könyvelés (Székelyné Raál [2010]) cégeket is gyűjtöttünk (utóbbi kettő esetében csak a legalább egymilliárd forint árbevételű cégeket).

Az összesített árbevétel alapján a következő cég az Első Pesti Malomés Sütőipari Zrt., amely honlapján is kijelenti, hogy szerepet vállal Budapest és vonzáskörzete lisztellátásában (www.epmsrt. .hu/#!about1 /cliu9 ). Becslési eljárás és eredmények • Az adatok panel struktúrában vannak elrendezve, ami megkönnyíti a cégek egyedi jellegéből adódó potenciális endogenitás kezelését. 2014-ben (százalék) 4,81 Az Államadósság Központ honlapja. www.akk.hu) rf – rM piaci kockázati prémium Nyugat-Európában. pages.stern.nyu.edu/~adamodar/).

Emellett a domináns vállalatok a kereslet mellett a Cournot-verseny szerint határozzák meg a megtermelt mennyiséget, ami a piaci árat eredményezi. Megjegyzés: a megfigyelt piaci ár az éves átlagos processzor eladási ár az AKI PÁIR adatbázisból Forrás: saját szerkesztés. Ennek lényege, hogy két cég esetén is (ha nincsenek fix költségek) a piaci ár megegyezik a határköltséggel.

KSH információs adatbázis – statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?&lang=hu Magyar Gabonafeldolgozók, takarmánygyártók és -kereskedők Szövetsége.

1. ÁBRA  • Az országos jelentőségű malomipari vállalatok malmászati tevékenységből  származó belföldi árbevétele, 2014 (milliárd forint)
1. ÁBRA  • Az országos jelentőségű malomipari vállalatok malmászati tevékenységből származó belföldi árbevétele, 2014 (milliárd forint)

ADAT, INFORMÁCIÓ,

INFORMÁCIÓHIÁNY AZ ÁGAZATI ÉS VERSENYSZABÁLYOZÁSBAN

INFORMÁCIÓSZERZÉS A SZABÁLYOZÁSBAN

Arrow műveinek gyűjteményes kiadásának negyedik kötete (Arrow [1984]) volt az első olyan könyv, amely az információ közgazdaságtana címmel (részben) a közgazdasági vitákhoz kapcsolódó cikkeket és könyvfejezeteket közölt. Ezt a szemléletet jól tükrözték a bizottság éves jelentései, amelyek az államban működő vasúttársaságokra vonatkozó adatok gyűjtése mellett részletesen dokumentálták a baleset-megelőzési intézkedéseket és a viteldíjakra vonatkozó ajánlásokat, valamint a kapcsolódó levelezést. részletesen több száz (Thir Annual Report [1872]). Ez 1869 és 1875 között zajlott le négy tagállamban a mezőgazdasági termelők szövetségei által az emelkedő vámokra válaszul kezdeményezett mozgalmak eredményeként, amelyek több évtizedes vitához vezettek mind a bevezetés jogszerűségéről, mind annak gazdasági előnyeiről (Taussig Edgeworth [1912], Pigou-Taussig [1913], Locklin [1933]).

Az 1930-as évek óta a brit szabályozott ágazatok legtöbb vállalatát ad hoc és állandó bizottságok vizsgálták, de a szabályozási hiányosságként vagy szabálysértésként azonosított tények egyikét sem vonták felelősségre a bíróságok. Mások azzal próbálják lassítani a szabályozási folyamatot, elhúzni a meghallgatásokat – az Egyesült Államokban –, hogy túl sok haszontalan információt szolgáltatnak, és bosszantják a szabályozót és a szakértőket. Coase az elődöket is megnevezte, jelezve, hogy "az LSE által képviselt alternatív költségek megközelítése minden bizonnyal Knightra és Wicksteedre vezethető vissza, és Lionel Robbins fejlesztette tovább, de kétségtelen, hogy Hayek befolyása is érezhető volt, ami ezt adta. osztrák színben." (Coase [1990] 8. o.).

A megfelelő ösztönzés egyensúlyban tartja ezeket a folyamatokat, elismeri az erőfeszítéseket, de nem annyira intervenciós, hogy a sokszor kockázatkerülőnek tartott, kiegyensúlyozott jövedelemhez szokott ügynököt rajta kívül álló körülmények esetén magas büntetés járjon. Az ársapka szabályozás ugyanakkor azon alapul, hogy az árszabás szabadsága az erőforrások elosztására is kihat, hiszen azon szolgáltatási kosaron belül, amelyre az árplafon vonatkozik - és egy szolgáltatónál több ilyen kosár is lehet - az árak szabadon módosíthatók az egyes szolgáltatásokhoz A szabályozási folyamat leghíresebb elemének, az árszabályozásnak az elmúlt száz évben bekövetkezett folyamatos átalakulása jelezte, hogy bár kezdetben erős volt a bizalom a közvetlen információszerzés lehetőségében, az átalakulás - a közvetlen információszerzésről lemondva indirekt módon valósul meg ösztönzésekkel, információn alapuló prioritási megoldásokkal.

Quarterly Journal of Economics, Vol. 2001]: Regulator-Regulator Interaction in the Liberalized Utilities: Access and Contract Compliance in the Rail Sector.

Az árszabályozás ösztönzési formáinak változásait jól illusztrálja az 1. táblázat,  amely azt mutatja, hogy 1985 és 2000 között az Egyesült Államok tagállamaiban  hányan választják a különböző árszabályozási formákat a távközlésben.
Az árszabályozás ösztönzési formáinak változásait jól illusztrálja az 1. táblázat, amely azt mutatja, hogy 1985 és 2000 között az Egyesült Államok tagállamaiban hányan választják a különböző árszabályozási formákat a távközlésben.

DIGITÁLIS PLATFORMOK ÉS A BIG DATA

6 A versenyjog modern alkalmazása főként az amerikai chicagói iskolát követi (meglehetősen anti-intervenciós szemlélet, amely neoklasszikus alapokon nyugszik) és – főleg Európában – az ordo liberális alapokkal büszkélkedő ún. brüsszeli iskolát (lásd például Cole [2015]). Egy hagyományos piacon – az üzleti haszon maximalizálásán és a fogyasztói jóléten túl – az ilyen árviselkedés a tökéletlen verseny jellemzője lenne, hiszen utalhat például a felfaló árazásra. A digitális felületek – az oldalukon megjelenő felhasználói adatok kezelésének eredményeként – pontosabb, személyre szabottabb szolgáltatást tudnak nyújtani.

FCRA • Az FCRA (15 US Code 1681–1681x, 2014) azokra a fogyasztói jelentéseket készítő cégekre vonatkozik, amelyek elsődleges tevékenysége a fogyasztói adatok további felhasználása céljából történő gyűjtése és elemzése. FTC törvény • Az FTC által alkalmazott harmadik jogszabály a Federal Trade Commission Act (FTC Act), 5. Említésre méltó még a McWane-ügy, amelyben a bíróság – elfogadva az FTC vizsgálatát és megállapításait – hozott ítéletet. hogy az erőfölényben lévő vállalkozást a Sherman törvény 2. szakasza határozza meg.

Ezeket a megállapításokat 2013-ban az Európai Unió Bírósága is megerősítette (Cisco Systems és Messagenet [2013]), a Cisco keresetét követően. Általában az online keresési hirdetések és a közösségi médiára specializálódott hirdetések közötti különbségtétel, valamint az online elérhető nagy mennyiségű fogyasztói adat miatt, amelyek nem a Facebook vagy a WhatsApp tulajdonában vannak (Aol, Yelp, Microsoft, Yahoo!, IAC, Twitter, LinkedIn). stb.) engedélyezte az egyesülést. Illetve a hatóság azon képessége, hogy azokra az esetekre összpontosítsa a szakértői testületeket, ahol a fogyasztói érdekek legnagyobb sérelme valószínűsíthető, aminek alapja lehet – a korábbi mérlegelési jogkörrel ellentétben – az érintett fogyasztók száma.

FTC Report, Federal Trade Commission, January, https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/big-data-tool-inclusion-or-exclusion-understanding-issues/160106big-data-rpt . pdf.

ÁLLÍTSÁTOK MEG LEVIATÁNT!

2 Különbség van az USA szabálya és az EU versenyjogi versenyellenes célkoncepciója között: a versenyellenes célú megállapodások is részesülhetnek az EU-Szerződés 101. cikkében foglalt elvekből, majd a magyar versenyt ismerteti. a versenyellenes célok intézményének joggyakorlatát, majd az európai versenyjogi fogalom cseppfolyósítását és a horizontális információcserében való sűrítését. Kimondja, hogy a „környezet” címszó alatt a versenyellenes cél elvének alkalmazásakor valamilyen korlátozott hatásvizsgálatot kell végezni.

A fentiek szerint az a tény, hogy a horizontális irányelv kiterjesztette a versenyellenes megállapodások körét a horizontális információcserével és a gazdasági kapcsolatok eseti vizsgálatával ezen a területen, az antikoncepció eredményeként írható elő. - versenycél. A versenyellenes cél lényege éppen az, hogy ne kelljen piacelemzést végezni, mivel ez a joggyakorlatot kiszámíthatóvá, kiszámíthatóvá teszi. Ez ugyanaz a mechanizmus - körülbelül egy évszázada - az amerikai versenyjog per se szabályának, amely többé-kevésbé egyenértékűnek tekinthető az európai versenyellenes célkitűzéssel.

A versenyellenes célkitűzés új felfogásának egyik első (felesleges) áldozata a Bizottság új de minimis közleménye volt. Az a tény, hogy a versenytársak közötti információcserével (illetve annak meg nem határozott eseteivel) bővült a versenyellenes megállapodások köre, a versenyellenes cél fogalmának felhígításaként értékelhető, és ennek keretében egy ügy. - a gazdasági kötvényekre kiterjedő eseti vizsgálatot kell végezni. Egy ilyen, eseti alapon végzett korlátozott hatáselemzés azonban pontosan ellentétes a versenycél intézményének funkciójával és jelentésével.

A Cartes bancaires ügyben hozott ítéletében egyértelművé tette: a versenyellenes szándék kivétel, szigorúan és szűken kell értelmezni, és nem tölthet be haszon funkciót (EBHT [2014b]).

A HÁLÓZATOS SZOLGÁLTATÁSOK PIACA ÉS SZABÁLYOZÁSA

AZ ELVESZETT MOBILINTERNET NYOMÁBAN

A rendelkezésre álló nemzetközi összehasonlító információk felhasználásával arra vállalkoztunk, hogy megvizsgáljuk a mobilinternet-penetrációt befolyásoló és azzal összefüggő tényezőket, és ezekből azonosítsuk azokat az okokat, amelyek szerepet játszhatnak a mobilinternet-penetráció olyan mértékű elmaradásában, amelyet a gazdasági fejlődés alapján elvárnánk. A vizsgálat során először egyedileg, nemzetközi összehasonlító adatok alapján értékeltük a penetráció alakulásában szerepet játszó főbb tényezőket, majd többváltozós panelökonometriai vizsgálattal elemeztük ezek együttes hatását. Ezekben elsősorban összehasonlító adatok alapján keressük, hogy a magyarországi mobilinternet-penetráció lemaradásában mely tényezők lehetnek relevánsak.

MOBILINTERNET BETÖRÉS – MAGYARORSZÁG RELHÍV HELYZETE KÜLÖNBÖZŐ ÖSSZEHASONLÍTÓ ADATOK TÜKRÉBEN Ma a mobil szélessávú szolgáltatás legelterjedtebb felhasználása a szélessávú adatszolgáltatás mobiltelefon (általában okostelefon) segítségével. A másik jellemző szolgáltatás, bár a felhasználók számát tekintve ma már kevésbé fontos, a laptopokon, PC-ken vagy táblagépeken használt szélessávú mobilinternet szolgáltatás, pl. nagy képernyős eszközök (amit angolul nagy képernyő használatnak is neveznek). A mobil adatszolgáltatás korábbi időszakában a mobilinternet előfizetők többsége jellemzően ez utóbbi volt, de az okostelefon megjelenésével2 és elterjedésével a speciális igényeket kiszolgáló szélessávú mobilszolgáltatás valóban tömegszolgáltatássá vált.

Bár természetesen előfordulhat bizonyos fokú helyettesítés a két használat között, az említett különbségek miatt mindenképpen önálló szegmenst alkotnak. A tanulmány szempontjából az első kérdés, hogy Magyarország hol tart valójában a mobilinternet-penetráció tekintetében, valóban szembetűnő-e a lemaradás. Az OECD Mobile Broadband és az Európai Unió Digital Agenda Scoreboard (DAS)3 adatbázisából nyert adatokat az 1. táblázat foglalja össze.

3 A Digital Agenda Scoreboard egy olyan portál, amely az Európai Unió tagállamaiban a digitális szolgáltatások mutatóit összehasonlító adatokat közöl.

1. TÁBLÁZAT  • Magyarország pozíciója a mobilinternet penetrációs mutatója szerint  a különböző adatbázisokban
1. TÁBLÁZAT  • Magyarország pozíciója a mobilinternet penetrációs mutatója szerint a különböző adatbázisokban

Ábra

1. ÁBRA  • A vállalat döntési fájaLétezik versenyfelügyelet
1. ÁBRA  • A túlzó árak elleni szigorú beavatkozás politika hatása
1. TÁBLÁZAT  • A versenyhatósági beavatkozással szemben támasztott szűrőkritériumok  a szakirodalombanban
2. TÁBLÁZAT  • A túlzó árazás miatt indult eljárások száma 2002–2016 között   az indítás éve szerint
+7

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

In 2010 a weak significant correlation could be seen between the frequency of diseases and uncertainty, well-being and the dimensions of the D-C-S model, that is to say higher