• Nem Talált Eredményt

Efficiency and Market Share in Hungarian Corporate Sector P

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Ossza meg "Efficiency and Market Share in Hungarian Corporate Sector P"

Copied!
38
0
0

Teljes szövegt

(1)

415

678:9; )<"=;>+?' A@B DC7 E,)FHG7 )I)J8KL@M@

NPORQTSKU.V-WXS

Y[Z\A]K^`_ba1\dcfehgi]Kj _beKkmlXk0^neKoqprZsteu_mjveKZkbpr_bpw].Zx\yoz].Z1].c|{}p~k_m]|ozjb\ye:_m\?_ba\doz].c€‚\q_bpw_bpwƒK\A\yZ'ƒXpwjv].Z„

c\yZ'_A]K^e€jb]K€‚\qjv…w{^‡†Zoz_bpw].ZprZ1sc}e:jblK\q_d\yoz].Z1].cˆ{K‰Š‹_dprkRŒ?pr\y…w{}Ž‚\y…rpw\qƒK\y_bae:_?oz].c}€\q_bpr_bpw].Z

aeKkJ€‚].kbpw_bprƒK\\z‚\yoz_‘].Zˆ\z’oqpw\yZoz{K“.Ž†__ba1\_ba1\q]Kjb\q_bp~oqeK…XeKZˆ\yc}€pwjvproqeK…'kb†1€€‚]Kjb_JprkJ”'†pr_m\Rkboqe:j•oz\K‰

–

a\?]KŽgm\yoz_bpwƒK\—]K^-_baprk0€`e:€\qjRprk0_m]xprZ'ƒK\ykm_bpws.e:_m\[_ba1\,…~prZ1lxŽ\q_LŒ \q\yZoz].c€‚\q_bpw_bpw].ZBeKZB\z’Boqpw\yZoz{

^n]Kjd_ba1\u˜—†Z1s.e:jvpreKZ*oz]Kjv€]Kj•e:_m\tkm\yoz_m]Kj,†jvprZ1sxƒ™e:j•pw].†kR€aeKkm\ykd]K^_ba1\u_mjveKZkbpw_bpw].Zš€jv]Xoz\ykbky‰‘›3\

\yc€`…w]T{3^njb].Z'_bpw\qj|€jv]X†oz_bpw].Z3^‡†Zoz_bpw].Zkt^œ]Kjx\zX€`…w]KjvprZ1sžpŸ\qjv\yZoz\yk|eKc].Zs sKjb].†€kt]K^¡j•c}kq“

eKZš^n]Kjdpr1\yZ'_bpw^n{Xp~Z1s|_ba1\u_L{'€`proqeK…-eK™gb†km_bc\yZ'_€jb]oz\ykbk]K^\yeKo•ažsKjb].†€žkm\q€e:jve:_m\y…w{B_ba1jb].†1s.a].†1_

_ba1\x_mjveKZkvpw_bpw].Z €\qj•pw]X †Z'_bpr… ¢y£K£.¤'‰¥—jb].†1€k—e:jb\1\z¡`Z\y eKoqoz]KjvprZ1s_m]šp~Z†km_mj•pw\ykq“kbpr¦q\K“‚eKZ

]hŒ?Z1\qjvkbapw€‰

– a\,\ykm_bp~c}e:_m\yš€jb]†oz_bpw].Zf^n†Zoz_bpw].ZkRprZp~oqe:_m\—exsKjveK†eK…`prc}€jb]TƒK\yc}\yZ_AprZB\z’Boqpw\yZoz{eKZše

kbapw^œ_A^njb].c§\yozjb\yeKkbprZ1sf_m]fprZozjb\yeKkvprZ1sjb\q_b†1j•ZkA_m]fkboqeK…r\|†1\t_m]fsKjb]TŒ?p~Z1sfkbae:jv\t]K^‘kbc}eK…r…¡j•c}k

\yZ'_m\qjvprZ1sˆapws.a1\qj0jv\q_b†1jvZk‘jv\qs.prc\K‰‘¨ e:jvlK\q_Rkbae:jb\?oqeKZBŽ\?\zX€…~eKprZ1\yŽX{x_ba\,1\qsKjb\q\,]K^-prZ_m\qj•ZeK…

eKZž\zX_m\qjvZeK…oz].c€‚\q_bpw_bpw].ZžeKZšŽ'{š_ba1\u\z’Boqpr\yZoz{š]K^_ba1\t¡jvc*‰

–

jveKZkvpw_bpw].ZeK…jb\yoz\ykvkbpw].Z©prZª¢y£K£:«™„v¢fŒeKkt^n].…r…w]hŒ \yŽ'{Pež^‡eKkm_|oz].Zkb].…rpre:_bpw].ZP€‚\qjvpr]X-“-Œ,pw_ba

jve:€`pr…w{*prZozjv\yeKkbprZ1s¡`jvc¬…r\qƒK\y…\z’oqpw\yZoz{­eKZ®prc€jb]TƒprZ1sBjb\q_b†1jvZk?_m]*kboqeK…w\K‰ – aprk—oz].Zkm].…~pre™„

_bpw].Z®€‚\qjvpw]ž\yZ1\yPprZ¯¢y£K£™°:„L±X“Je:^œ_m\qju_bae:_[c}\yeKZ­¡`jvc¬…r\qƒK\y…\z’oqpw\yZoz{­].Z…w{žovaeKZsK\y3kb…w]TŒ,…w{K‰

¨®eKkbkbpwƒK\prZ'ƒK\ykm_bc\yZ'_bk[…re:jbsK\y…w{žprZozjb\yeKkm\y _ba1\ˆc}e:jvlK\q_[kvae:jb\|]K^_ba1\|Ž‚\q_m_m\qj[€‚\qjb^œ]Kj•c}prZ1s¡j•c}k

eKZ3kb\yoz_m]Kjvkq“jv\ykb†…w_bprZsprZ®jve:€`pr®\yoz].Z1].c}prosKjb]hŒd_ba-‰˜,]TŒR\qƒK\qjy“_baprk[\yoz].Z1].c}prosKjv]TŒd_ba©cfey{

Ž‚\yoz].c\tƒ†…rZ\qjve:Ž…w\[pw^€jb]X†oz_bpwƒK\u\z’Boqpw\yZoz{B^‡eKpr…rk_m]fp~c€jb]hƒK\u^neKkm_m\qjT‰

²³d´¶µ—·‡¸X¹•¹Mº~»-¼:¸'½Mºn¾¿JÀdµuÁXÂÃÄ}Á`ÅXÂÄ}Á'Æ

ÇÈ 5É ¾XÊM˂¹hÀ—ÌRºœÊMÍκn¿3½zÊM¸X¿‚¹Mº~½zºœ¾¿3ș¼h¾¿‚¾Í 5Ï-Рʕ¾`Ëт¼h½Mºn¾¿3Ò>т¿‚¼T½zºœ¾¿‚¹ Ï ÈhÓ­¼™ºœÈ™¿‚¼ 5

2 ÔÕ.Öt×Ø'ÙyØÚvÛÜÙTÝÞLß.à.àXáTâLã,áTä åæHçáTè[è[۟ÞLÞLÛéáhØ­êë ìí0åî‡ìçJåªà.â‹áTïTâiÙyè[è[Ötð0á'ñ-êò™ózî‡ôõ•öõbî÷íøÙTØùžáTäúRԑûAì

ð0áüÞAÔþý.õ•òhÿTòhôtÙyØùšÔþýTò.õTöt۟ÞïTâiÙqã‹Öbärß.ÝÜÝBÙTÚ:Ø.á ‘ÝÜ֕ùKïh֕ù1ñBÖ[ã‹ÕÙyØáhâÙTØùfìè.â‹ßÞî`ÙqÙqã‹áhÞ Ù:۟ù

â‹á ‘؏ÖvØ'ùçJÙTâLÝÜÛÜØháTÕ.Ø}åÙyâ‹ÝéÖíÖqÙuë0áTâ !Ùqã‹Õ"Û#:Ýá™ÞûáTâ‹ÖvØ$%ÙhÞ'&•Ýá(")Ùyã*!ÙTÞÙyØù+™ÙyØ-,.hÖ*/>ØÙTâ0äráhâ

ãLÕ.֕Ûéâ0ÚváTè[è[Övؙã‹Þ‘ÙTØùÞß.ïhïTÖMÞ>ã‹ÛéáhØÞãLá[֕ÙTâLÝÜÛé֕â!TÖvâiÞLÛéáhØÞJáyäãLÕ.۟ޑàÙTà'֕â•ñ

01

ØÞãLÛéãLßKã‹Ö[áyäåÚbáTØáTè[ÛÜڕÞ0áTäë0ß.ØïhÙyâ‹ÛŸÙyØfì ÚvÙTù.ÖvèáTä2,KÚbÛÜÖvØ'Úb֕Þ`çJåêí345

1

ÙyØùšçJåæ%

ßù.Ù6áTâiÞÛ879

ßKî

ù.ÙTà'ÖMÞ>ãAõTõhõ:ëß.Ø.ï™Ùyâ :.Ô`ÖvÝ<;>=RöTÿ.õvî‡öhýTò9yÿTÿõ:?'Ù @A;B=RöTÿ.õvî‡öõ•òhö.õ•öhÿy֕èuÙyÛÜÝC;‚ÕÙTÝéàXÖvâ‹Ø4D ֕ÚváTØñÚbáhâLÖhñÕ:ß

001

ØÞãLÛéãLßKã‹ÖˆáTäåÚbáhØ.áTè[۟ÚvÞ?áyäë0ßØ.ïhÙTâL۟ÙyØ­ì ÚvÙhùKÖvèEBáTäF,KÚbÛÜÖvØ'Úb֕ޗÙyØ'ù çJåæ

ßù.Ù6áTâiÞÛ>79

ß'ù.ÙyàX֕ÞãˆõhõTõ

ë0ß.ØïhÙyâ :KÔ`ÖvÝ<;>=RöTÿõbî÷öTýTò9yÿ:ó:õ:?'Ù @A;>=RöTÿõbî÷ö.õMòTö.õMöTÿqÖvèuÙyÛÜÝC;GháTâ‹áhÞLÛHD ÖMÚbáhØñÚváTâ‹ÖTñÕ:ß

(2)

RˆÑ¿TS1¸Xʕº‡¸X¿š»-ʕ͠¹FU-¸.VÈ(S¾¿‚È[½U‚ÊM¾XÑTSWUžË‚ºCXșʕș¿1½

Ð

șÊMºœ¾`˹¾XÒș¼h¾¿‚¾Í­ºn¼—½MÊz¸X¿¹•Ò>¾Ê•Í®¸'½Mºn¾¿B¹Mºœ¿‚¼™Èu½UÈ

·nº 4 ÈhÊz¸X·œº<Y™¸'½zºœ¾¿ ¾XÒ Ð ÊMºœ¼™Èh¹¸X¿ËþºnÍ Ð ¾Ê•½M¹ºn¿ÅZW[W[\]Z_^a`m¿‚ºœ½Mº‡¸X·œ·5 ÃJÍ ¾¹v½}»-ÊMÍ­¹b•Ñ‚¹•½ É ¸'ºœ½zÈhË/¸X¿Ëþ˂ºœË

¿‚¾X½f¸'Ëb•Ñ‚¹•½}½U‚È™ºœÊ¼:¸ Ð ¸X¼™º~½zºnÈh¹½z¾3½UȚҸX·n· ºn¿!ºn¿1½zÈhÊM¿-¸'·A¸X¿‚Ë!È:c½MșÊM¿‚¸X·A˂ș͠¸X¿‚Ë2^edx·œ½U‚¾ÑTS4U%Í®¸X¿ 5

f

ѹMÑ-¸X·œ·5 ¹MÍ ¸X·œ·hg Ð ÊMºiV'¸'½zÈ»-ÊMÍ­¹ É È™Ê•È%ș¹•½z¸ 4 ·œºn¹UșËHºn¿½U‚È Ð ÈhÊMºn¾Ë ÅZ4[W[\jZ`Å×½UÈ Ð ÊMºiV'¸'½zºœ¹z¸'½Mºn¾¿

¾X҈¹•½z¸'½zÈ\m¾ É ¿‚È™Ë ș¿1½zÈhÊ Ð Ê•ºn¹•È™¹ f kTl

³nmé¹gob•Ñ‚¹•½­¹•½z¸Xʕ½MșË!^qpnU‚Ⱥn¿¼™ÊMș¸X¹MÈhË ¼h¾Í Ð ÈT½zºœ½Mºn¾¿øÒ>ÊM¾Í 4 ¾X½U

¿‚È É ·5 șͭșÊSºn¿_Sª»-ʕ͠¹­¸X¿Ë Ò>ÊM¾XÍ ·nº4 ÈhÊz¸X·œº<Y™Èh˶ºnÍ Ð ¾Xʕ½z¹h׸'¿‚Ë Í­¾ÊMÈ©ºœÍ Ð ¾Ê•½z¸X¿1½z·5 ÃA½U‚È·n¾X¹M¹ž¾XÒ

½UȚÒ>¾ÊMͭșÊ}µnr¯³%d Í ¸XÊs'Èh½M¹·nșË=½M¾¸P¹MÈVXșʕȠʕș¼™Èh¹M¹•ºn¾¿ø¸X¿‚Ë=½M¾¯¸PËÈ™È Ð ¼™Ê•ºn¹•ºn¹¾XÒd½U‚È 4 ¸X¿Tsºœ¿TS

¹MÈh¼h½M¾Ê ºœ¿ÅZWZ1Á\mÂ_^qpnU‚ȯ¸X˂¾ Ð ½Mºn¾¿<¾X҈¿‚È É ¸X¼™¼h¾Ñ‚¿1½zºœ¿TSª¹•½q¸'¿‚Ë-¸Xʕ˂¹®¸'¿‚˸=½z¾XÑTSWU 4 ¸X¿TsÊMÑ Ð ½z¼ 5

·‡¸ É ºn¿!ÅZWZÁ*¼h¾¿1½zʕº4 ѽMș˩½z¾*½Uȏ¸X¼h¼™Èh·nșÊM¸'½zºœ¾¿3¾XÒ ÊMÈh¹•½zʕт¼h½MтÊMºœ¿TS‚Ã É U‚ºœ¼ U É ¸X¹uÒ>тʕ½U‚È™ÊtÈh¿TU-¸X¿‚¼hșË

415 ¹MÑ 4 ¹•½q¸'¿½Mº‡¸X·AÒ>¾Ê•È™ºCS¿!ºn¿AVÈh¹•½zͭș¿1½š¸X¿‚Ëø½U‚ȞșͭșÊSș¿‚¼hÈ®¾XÒ Ð ÊMºiV'¸'½zȚ»-ʕ͠¹^tpnU‚Èur ¸Xʕ¼ U ÅZWZWv

¹•½z¸ 4 ºœ·nº<Y™¸'½zºœ¾¿­Í È™¸X¹Mтʕș¹[ºœ¿1½zș¿Ë‚È™Ë3½z¾ÊMÈ:\iș¹v½q¸ 4 ·œºn¹U®½U‚ÈxÍ®¸X¼hÊM¾È™¼h¾¿‚¾Í­ºn¼|È9wтºœ·nº4 ÊMºnÑÍ ºn¿P¼hтÊMʕș¿1½

¸X¼h¼™¾Ñ‚¿1½M¹,¸'¿‚Ë*ºn¿š½U‚ÈnSș¿È™Êz¸'·TS¾VÈhÊM¿‚Í­È™¿1½ 4 тË_SÈh½?¸X¿Ë ¸'·n¹M¾ˆ½z¾¹UºœÒ÷½AʕÈVÈh¿Ñ‚È™¹d½z¾½U‚Èu¼™¾Ê Ð ¾XÊz¸'½MÈ

¹MÈh¼h½M¾Ê9^3dˆ¹,½UÈ Ð Ê•ºCV'¸'½zºœ¹z¸'½Mºn¾¿JÃWU‚È™·Ð ÈhË 415 ½U‚Ȉºn¿_x-¾ É ¾'ÒÒ>¾ÊMÈhº<S¿­¼:¸ Ð ºœ½z¸X·‹Ã Рʕ¾WSʕș¹M¹•È™Ëúœ½?¼™Ê•È:¸'½MșË

¸šÒ¸.V¾Ñ‚ÊM¸ 4 ·œÈfÈh¿AV`ºœÊM¾¿Í Èh¿½tÒ>¾Ê 4 Èh½•½zÈhÊ|¼h¾Ê Ð ¾ÊM¸'½zÈ Ð È™ÊvÒ>¾ÊMÍ ¸X¿‚¼hÈ4^

ÌRº<SXтÊMÈPÅ*¼h·nș¸XÊM·5 ʕÈx-Èh¼h½M¹f½U‚È*Í®¸'¼™ÊM¾È™¼h¾¿‚¾Í­ºn¼f¼™¾X¿‚¹MÈwÑș¿‚¼hș¹¾'Ò?½U‚ºn¹ Ð ÊM¾¼™Èh¹M¹™À+pnUÈ­¼hÊMºœ¹Mºn¹

ºn¿ÅZ4ZWy\qÅ É ¸X¹*Ò>¾·œ·n¾ É È™Ë 415 ¸)SÊz¸XËÑ-¸X·[ʕș¼™¾VXÈ™Ê 5 ×»-ʕ¹•½­ºn¿ Рʕ¾`Ëт¼h½MºCVºœ½ 5{z ÃdÒ>ÊM¾Í ÅZWZXÆ!¸'·n¹M¾!ºœ¿

| Ä+}~SXÊM¾ É ½U!^)`m¿ø½U‚ºœ¹ Ð ¸ Ð È™Ê É È©¸XʕȮͭ¾¹•½M·5 ¼™¾X¿‚¼™ÈhÊM¿‚ÈhË É º~½U/ËÈVÈh·n¾ Ð Í Èh¿½M¹*ºn¿R|т¿TS1¸'ÊMº‡¸'¿

¼™¾XÊ Ð ¾Êz¸'½Mȁ¹MÈh¼h½z¾XʙÃт¿‚Ë‚ÈhÊM·5 ºœ¿TS*½U‚ºœ¹nSÊz¸'˂Ñ-¸X·ºœÍ Ð ÊM¾VÈhÍ Èh¿½9^

ÌRºCSтÊMȏÅW^

|

Ä+} ¸X¿‚Ë

Ð

ÊM¾Ë‚Ñ‚¼T½zºiV`º~½

5

Ã-¸'¿‚¿Ñ-¸X·‘¼ U-¸X¿_SÈBºœ¿

Ð

ÈhÊM¼™Èh¿1½q¸4SÈh¹

€

êâLáKùKß'ÚmãLÛ#:Ûã*|ÛÜÞè[֕ÙhÞßâLÖMù|Õ.֕âLÖAÙhނƒ ê®á T֕âÖvè[à.ÝÜá ™è[֕ØhãMñ

(3)

S1¸Xʕº‡¸X¿ È:c Ð ¾Xʕ½zÈhÊM¹

f

Rx¸X·Ð ÈhÊM¿!¸X¿‚˪Dž„¾Ê.†¾¹Mº

f

ÅZWZ4[ 4 ggyÃ É U‚ÈhÊMÈ É È 4 ¸X¹Mºœ¼:¸X·œ·5 ¸X¿-¸'·5 ¹MÈhË!½U‚ÈšÒ¸X¼T½z¾Ê•¹

˂ÈT½zșʕ͠ºœ¿‚ºn¿_S­½U‚È

Ð

ʕ¾X»‚½q¸

4

ºn·œºœ½

5

¾XÒR½U‚Èh¹Mȏ»-ʕ͠¹hÃ

4

Ñ`½

É

È*¸X·n¹•¾®Èh¹•½zºœÍ®¸½zșË

Ð

ÊM¾Ë‚Ñ‚¼T½zºn¾X¿¯Ò>т¿‚¼T½zºœ¾¿‚¹9^

pnU‚ÈfÊMÈh¹Mт·~½z¹uÒ>ÊM¾ÍνU‚È}ș¹v½zºœÍ®¸'½MÈ™Ë Ð Ê•¾`˂Ѽh½zºœ¾¿3Ò>т¿‚¼T½zºn¾X¿‚¹ É ÈhÊMÈ-VÈ™Ê 5 ˂ºœÓ­¼™Ñ·œ½u½z¾žÊ•È™¼™¾X¿‚¼™ºœ·nÈ É ºœ½U

¾X½U‚șʏ»‚¿‚Ë‚ºn¿_S¹9^‡pnU¾¹MÈ3Èh¹•½zºœÍ®¸½zș¹ É ÈhÊMÈ©¸.VÈhÊz¸4SXÈ Ð ÊM¾Ë‚Ñ‚¼T½zºn¾X¿øÒ>т¿‚¼T½zºœ¾¿‚¹™Ã½Uт¹™Ã É ÈPºnÍ Ð ·nºœ¼™º~½z·5

¸X¹•¹Mтͭș˩½U-¸½u»-ÊMÍ­¹tт¹MÈh˽U‚ȁҸX¼h½M¾Êuºn¿ Рѽz¹tÈhÓ­¼hºnș¿1½M·5 Ã É Uºn¼ Uºn¹t¸X¿©Ñ‚¿‚·œº<s'ș· 5®Ð ÊM¾ Ð ¾¹•ºœ½Mºn¾¿®Ò>¾XÊ

»-ʕ͠¹Ñ¿‚Ë‚È™ÊS¾ºœ¿TS3¹MÈhÊMºn¾Xт¹ÊMÈh¹•½zʕт¼h½MтÊMºœ¿TST^

l

тÊÍ ¸Xºn¿1½q¸'ºn¿‚ÈhˇU 5`Ð ¾X½U‚È™¹•ºn¹ºn¿=½U‚ºn¹x¹•½zÑË 5 ºœ¹x½U-¸½

Í­¾¹•½,»-ÊMÍ­¹[¾ РșÊM¸'½zÈ|Ò¸XÊu¸ É ¸ 5 Ò>ÊM¾Í ½UÈÈhÓ­¼™ºœÈ™¿‚¼ 5 Ò>ʕ¾¿1½zºnÈhʗ˂ÑÊMºn¿_Sš½zÊz¸'¿‚¹Mº~½zºn¾X¿À Ð ¸Xʕ½M·5 4 Èh¼:¸Xт¹•È

½UÈ 5 т¿‚Ë‚ÈhÊMѽMºn·nºCY™È|È:c`ºn¹v½zºœ¿TS¼™¸ Ð ¸X¼hºœ½zºœÈ™¹?˂тÈx½M¾B½U‚È·‡¸'¼ s­¾'ґ˂ș͠¸X¿‚ËJøX¿Ë Ð ¸XÊv½z·5­4 ș¼™¸Xт¹MÈxÍ®¸X¿ 5

»-ʕ͠¹t¾ РșÊM¸'½zÈ}Êz¸½U‚ÈhÊ|ºœ¿‚ÈhÓ­¼hºnș¿1½M·5 ˂ÑÊMºn¿_Sž½U‚ÈfÊMș¾XÊS1¸X¿º<Y:¸½zºn¾X¿ Ð ÈhÊMºn¾Ë!^

l

тÊuÒ>¾ÊMͭșÊuÈh¹•½MºnÍ ¸'½zÈh¹

Í ¸ 5 U-¸.VÈ 4 șÈh¿%¹MÈ:Vșʕș· 5%4 º‡¸'¹MșË%Ëтȏ½z¾P½U‚È™¹•È*¼™ºœÊM¼™ÑÍ ¹v½q¸X¿‚¼hș¹^Rˆ¸X·Ð șʕ¿%¸X¿‚Ë!Dž„¾Ê.†¾¹Mº

f

ÅZ4ZW[X¼g

É ¸X¹ ¾Xтʭ»‚ÊM¹•½®¸'½•½zÈ™Í Ð ½ž½z¾ª¾VÈhÊM¼™¾XÍ È©½U‚Èh¹MÈ Ð ÊM¾ 4 ·nșͭ¹ Ï ½U‚ºn¹ Ð ¸ Ð ÈhʠʕÈVºn¹•È™¹ ¸X¿‚Ë Èc½zș¿Ë‚¹®½UÈ

¸X¿-¸'·5 ¹Mºœ¹[½U‚ÈhÊMșºœ¿!^

pnU‚ºn¹¹•½zÑË 5 ½zʕºnÈh¹½z¾!¸X¹•¹MÈh¹M¹*½U‚È3ËÈVÈh·n¾ Ð Í Èh¿½ž¾'҈¼h¾Ê Ð ¾ÊM¸'½zÈ Ð È™ÊvÒ>¾ÊMÍ ¸X¿‚¼hÈ 4 Èh½ É È™È™¿ ÅZWZ4y

¸X¿‚ËøÅZWZAˆ*¾¿ ¸­·n¸XÊSÈhʙÃ-Í­¾ÊMÈf¼™¾XÍ Ð Ê•È9U‚Èh¿‚¹MºiVÈB¹z¸XÍ Ð ·nÈ^[Ä 5 ¿-¸XÍ­ºn¼Bµ—¾ 44 \bľÑ_S·‡¸X¹[Ò>ʕ¾¿1½zºœÈ™Ê Ð ÊM¾\

˂т¼T½zºœ¾¿/Ò>т¿‚¼T½zºn¾X¿‚¹ É È™Ê•ÈÈh¹•½MºnÍ ¸'½zÈhË!^!Ì-ÊM¾¿1½zºœÈ™Ê Ð ÊM¾Ë‚Ñ‚¼T½zºœ¾¿/Ò>т¿‚¼T½zºn¾X¿‚¹š¼:¸'¿¶Ë‚ºnʕș¼h½M·5 ½q¸sXÈ3ºn¿1½M¾

¸X¼h¼™¾Ñ‚¿1½,½U‚Èx¸ 4 ¾VXÈxºn¿ÈhÓ­¼™ºœÈ™¿‚¼hºnș¹^dÄ 5 ¿-¸XÍ­ºn¼uÒ>т¿‚¼T½zºn¾X¿‚¹ Ð ÊM¾Vºn˂Ȉș¹•½MºnÍ ¸'½zÈh¹?½M¾š¸X¹•¹MÈh¹M¹—½U‚Èx¹ Ð ÈhșË

¾XÒ½U‚ÈB¸XËb•Ñ‚¹v½zͭș¿1½ Рʕ¾`¼hș¹•¹ˆ½z¾­½U‚ÈB¿‚È É Ã¼ U-¸X¿_SșË%Èh¿VºœÊM¾¿‚Í­È™¿1½ˆ¾XÒ½U‚Èf»‚ÊMÍ­¹9^npnU‚ÈšÈh¹•½MºnÍ ¸'½zÈhË

ºn¿ÈhÓ­¼™ºœÈ™¿‚¼hºnș¹ É ÈhÊMÈu¹MÑ 4 ¹MÈwÑș¿1½z·5 т¹MÈh˞½M¾È:c Ð ·n¸Xºn¿B½U‚È[ËÈVÈh·n¾ Ð Í Èh¿½d¾'ÒÍ®¸XÊsXÈT½A¹U-¸'ÊMÈXýM¾WSÈT½U‚ÈhÊ

É ºœ½U*ºnÍ Ð ¾Xʕ½ Ð Èh¿‚Èh½MÊz¸'½Mºn¾¿ž¸X¿Ë*¼™¾¿‚¼hș¿1½zÊM¸'½zºœ¾¿!^AÌ-¾Ê½U‚ºœ¹ Ð Ñ‚Ê Ð ¾X¹MÈ 4 ¸X·n¸X¿‚¼hÈu¹U‚ÈhÈh½?¸X¿‚Ë Рʕ¾X»‚½d¸'¿‚Ë

·n¾X¹M¹¸X¼™¼h¾Ñ‚¿1½ Ë-¸'½q¸t¾X҂¸|¹M¸XÍ Ð ·nÈA¾XÒ¹MÈVXșÊM¸X·½U‚¾Ñ‚¹M¸X¿‚Ë‚¹ ¾XÒ»-ÊMÍ­¹ É ÈhÊMȗѹMșË2^AĺCXșʕș¿1½0¹MÑ 4 ¹z¸XÍ Ð ·nÈh¹

É

șÊMÈf˂ÈT»-¿‚È™Ë ¸X¿‚˯¸X¿-¸X·

5

¹Mș˸X·œ¾¿TSž¹MÈh¼h½M¾ÊM¹hù•º<YhÈXÃ-¸X¿Ë¯¾

É

¿‚ÈhÊM¹Uº Ð ^

pnU‚ÈPʕș͠¸Xºn¿‚ËșÊ}¾XÒ[½U‚È Ð ¸ Ð Èhʏºn¹f¾ÊS1¸X¿‚ºCY™È™Ëþ¸X¹BÒ>¾X·n·n¾ É ¹^

k

ș¼T½zºn¾X¿¶Á Рʕ¾V`ºœË‚È™¹B¹M¾Í­È 4 ¸X¼ sW\

Sʕ¾Ñ‚¿‚˾¿3Ò>¾ÊMͭșÊu¹v½zт˺nș¹t¾XÒ ¼™¾XÊ Ð ¾Êz¸'½MÈ Ð ÈhʕÒ>¾Ê•Í®¸'¿‚¼™È^

k

ș¼h½Mºn¾¿Â*˂ºœ¹M¼™Ñ¹M¹MÈh¹xË-¸½q¸*ºn¹•¹MтÈh¹9^pnU‚È

Ò>Êz¸'Í È É ¾Ês¾XÒ-¾ÑÊ ÈhÍ Ð ºœÊMºœ¼:¸X·¸X¿‚¸X·5 ¹Mºœ¹0ºn¹¹MÈh½R¾Ñ½ ºn¿

k

ș¼T½zºn¾X¿ÆT^R³dÍ Ð ºœÊMºn¼™¸X·X»-¿Ë‚ºn¿TSX¹R¸XʕÈ[¸X¿‚¸X·5 ¹MÈhË

ºn¿

k

Èh¼h½Mºn¾¿‰v8^dÌRºœ¿-¸X·œ·5 ü™¾X¿‚¼™·œÑ‚¹Mºœ¾¿‚¹|¸XÊMȁËÊz¸ É ¿!^

Š!JŒ‹

MU3MU.VSŽ‡3ŽUMUþV

L

WWŽ

pnU‚È ¸X¿-¸X·5 ½zºn¼™¸X· Ò>ÊM¸XÍ­È É ¾Ês=¾'Ò,½U‚ºn¹}¹•½MÑ‚Ë 5%É ¸X¹}·‡¸XÊSș·5 ¹•Èh½f¾Ñ½fºn¿ Ð ¸ Ð ÈhÊM¹ 415’‘ ºn¼ s'ș·œ·

f

ÅZWZ4“AgTÃ

‘

ºœ¼ sXÈh·n·RÈT½}¸X·”^

f

ÅZWZAˆ4gTø'¿‚Ë•Rx¸

5

¸X¿‚Ë!´‘ºnÑ

f

ÅZWZWˆWg:^–`i½ºn¹¸'¹M¹MÑÍ ÈhË!½U-¸'½x¼™¾Ê

Ð

¾ÊM¸'½zÈBÈhÓ­¼™ºœÈ™¿‚¼

5

ºœ¹

¼™·œ¾¹MÈh· 5 ʕș·n¸'½zÈh˽M¾ ½UÈB¹v½zÊMѼh½zÑÊMȏ¾'ÒR½UÈBÍ ¸XÊs'Èh½™Ã Ð ÊMºn¼hș¹hø'¿‚˯»-ʕ͠¹m-¼™¾¹v½z¹hÃ>U‚Èh¿‚¼™È Ð ÊM¾'»‚½z¹|Í®¸ 5

˂È

Ð

Èh¿‚Ë3¾¿®½U‚Èx˂ÈSÊMÈhȾXÒ0¼h¾Í

Ð

Èh½Mºœ½Mºn¾¿!^—`m¿®½U‚ºn¹,ÊMș¹

Ð

Èh¼h½u¾X¿‚Èx¼™¸X¿P˂ºœ¹•½zºœ¿TSтºœ¹U­½

É

¾ž¸

ÐÐ

ÊM¾1¸'¼ U‚È™¹^

`m¿<½U‚È3»-ʕ¹•½­¾¿‚È'×¼™¾XÊ Ð ¾Êz¸'½MÈ3¼™¾¹v½­·nÈVXș·uºœ¹*¾Ñ½z¹•ºn˂È3½U‚È©¼™¾¿1½zʕ¾·u¾XÒ|½U‚È3»-ʕ͉^pnUșºnʞ¹•Ñ‚ÊVºCV'¸X·

Ë‚È Ð Èh¿‚Ë‚¹©¾¿H½U‚È%ËÈ9SʕșÈ%¾XÒf¼™¾XÍ Ð Èh½Mºœ½zºœ¾¿¸'¿‚˾¿½U‚È%¼h¾¹•½©·œÈVXș·¾XÒ}½U‚È%ÊMºiVX¸'·n¹9^~dˆ¼™¼™¾XÊM˂ºœ¿TS

½z¾¯½U‚È ¹Mș¼h¾¿‚˶ºœ¿½MÈ™Ê Ð ÊMÈT½q¸'½Mºn¾¿ø¼™¾¹v½*·nÈ:Vș·?ºn¹¸¯¿‚ÈS1¸'½MºCVÈ Ò>т¿‚¼h½Mºn¾¿ø¾XÒtÈX¾Êv½z¹™ÃRÍ®¸X¿‚¸4Sșʕº‡¸X·d¸'¿‚Ë

ºn¿AVXș¹•½MÍ Èh¿1½¸X¼h½MºCVºœ½Mºnș¹^˜dx˾ Ð ½zºœ¿TSþ½U‚È%¹MÈh¼™¾¿‚Ë ¸ ÐÐ ÊM¾1¸'¼ U½U‚È%ʕș¹MÑ·œ½z¹®¾Xҁ½U‚È%È:XJ¾Xʕ½3¾XÒ}ș¸X¼ U

»-Ê•Í ¼:¸X¿ 4 Èf¼™¾Í Ð ¸XÊ•È™Ë É ºœ½U©½U‚¸'½x¾'ÒR½UÈ 4 ș¹v½\ Ð Êz¸X¼T½zºœ¼™È}»-ÊMÍ ¸X¿Ë¯½UÈBʕș·‡¸½zºCVXÈ}ÈhÓ­¼™ºœÈ™¿‚¼ 5 ¼™¸X¿

4 ȯ¸'¹M¹MÈh¹M¹•È™Ë!^™dˆ¼™¼™¾XÊM˂ºœ¿TSª½M¾ª½U‚ȯ¸X¹M¹•Ñ‚Í Ð ½zºn¾X¿‚¹*½U‚ºœ¹

f

ºn¿{gbÈhÓ­¼™ºœÈ™¿‚¼ 5 ¸Xș¼T½z¹ž½U‚ÈÍ®¸'ÊsXÈT½­¹U-¸XʕÈ

¸X¿‚ËH¼™¸X¿ 4 È ÊMÈh·‡¸'½MÈ™Ë ½M¾¶¾X½UÈ™Ê Ð È™ÊvÒ>¾ÊMÍ ¸X¿‚¼hÈ=ºn¿Ë‚ºn¼™¸'½z¾Ê•¹9^š`i½3ºn¹hÃnU‚¾ É È:VșÊhÃx¾ 4 Vºn¾Xт¹®½U‚¸'½P½UÈ

ÊMÈh·‡¸'½Mºn¾¿ 4 ÈT½ É Èhș¿þ½U‚È™¹•È ¼™¸'½zÈS¾ÊMºœÈ™¹Í ¸ 5=4 È*¹Mºn͏т·œ½z¸X¿‚È™¾Xт¹9^ŒpnUȠʕș·‡¸½zºn¾X¿ 4 ÈT½ É Èhș¿/ÈTÓ­¼™ºnÈh¿‚¼ 5

¸X¿‚Ë Рʕ¾X»‚½z¸ 4 ºn·œºœ½ 5 þXÊ[ºn¿AVÈh¹•½MÍ Èh¿½ˆ¸X¼T½zºiV`º~½ 5 Í ¸ 5 ¸'·n¹M¾ 4 ȁ¹•ºn͚т·~½q¸X¿È™¾Ñ‚¹h¸X¿Ë¾X¿‚·5 ¸X¿©È™Í Ð ºœÊMºn¼™¸X·

ºn¿AVXș¹•½Mº<S1¸½zºn¾X¿3Í®¸ 5 ¹U‚ș˷nºCSWU1½u¾¿ºœ½z¹u¿‚¸'½zтʕÈ4^

(4)

´‘¾¿TS\iÊMт¿žÈTÓ ¼hºnÈh¿‚¼ 5 ¼:¸'¿ 4 Ètºn¿_x-Ñș¿‚¼hÈ™Ë 415 ½U‚Èx¸'˂¾ Ð ½Mºn¾¿ž¾XÒ¿‚È É ½zș¼ U¿‚¾·n¾4SºnÈh¹™Ã 415 ºn¿AVÈh¹•½zͭș¿1½™Ã

É

U‚ºœ·nȹU‚¾Ê•½›\mʕт¿BÈTÓ­¼™ºnÈh¿‚¼

5

˂È

Ð

ș¿‚˹ ¾¿½U‚È?¸

4

ºn·œºœ½

5

¾XÒ½U‚ÈdÍ ¸X¿-¸4SXșͭș¿1½½z¾|¸X·œ·n¾¼:¸'½MÈ ½U‚ÈdÈ:c`ºn¹v½zºn¿_S

¼:¸ Ð ¸X¼™º~½zºœÈ™¹u¾ Ð ½MºnÍ ¸X·n·5 ¸X¼™¼h¾ÊM˂ºœ¿TS*½z¾žÍ ¸XÊs'Èh½|¼™¾¿Ë‚ºœ½Mºn¾¿‚¹^3`iÒR½U‚È}Ë 5 ¿-¸XÍ­ºn¼™¹t¾XÒ½Uș¹MÈfÈhÓ­¼hºnș¿¼™ºnÈh¹

¼:¸'¿ 4 Èf¸X¹M¹•È™¹M¹•È™ËýUș¿©½U‚ȁ½zºœÍ È Ð ÊM¾X»‚·nȁ¾XÒ Ð ÈhʕÒ>¾Ê•Í®¸'¿‚¼™È}ºn¿Ë‚ºn¼™¸'½z¾Ê•¹[¼:¸'¿ 4 È}¹MÈ Ð ¸XÊz¸'½MșË!^

`i½fºn¹ºnÍ Ð ¾Ê•½z¸X¿1½x½z¾ºn¿¼™¾Ê Ð ¾ÊM¸'½zÈB½U‚È 4 ¸X¹•ºn¼žÍ ¸XÊs'Èh½}¼ U-¸XÊM¸X¼h½Mșʕºn¹•½Mºn¼h¹fºœ¿1½z¾3½U‚Ȟͭ¾`Ëș· ^œpnU‚È

Í­¾ÊMȁ¼h¾Í Ð Èh½Mºœ½MºCVȽU‚ÈfÍ®¸XÊsXÈT½:½UÈB¹v½zÊM¾X¿TSșÊu½U‚ÈB·œºn¿Ts 4 ÈT½ É Èhș¿=ÈTÓ­¼™ºnÈh¿‚¼ 5 ¸X¿Ë¯Í ¸XÊs'Èh½|¹U‚¸XÊMÈ'Ã

'ž'Ÿ9ži 

ºn¿®¸¡VXÈ™Ê 5 ¼™¾Í Ð Èh½zº~½zºiVÈtÍ®¸'ÊsXÈT½[¾¿· 5 ½UÈÈhÓ­¼™ºœÈ™¿1½—»‚ÊMÍ­¹U-¸.VȸœS¾¾`Ë­¼ U-¸X¿‚¼hÈÒ>¾Ê?¹MтʛV`ºiV'¸X· ^

`m¿­¸·nș¹•¹d¼™¾Í Ð ÈT½zº~½zºCVXÈ[ș¿AVºnʕ¾¿‚Í­È™¿1½d·nÈh¹M¹dÈhÓ­¼hºnș¿1½d»-ʕ͠¹A¼™¸X¿­¸X·n¹•¾¹MтʛV`ºiVÈ'øX¿Ëž½U‚ÈtÊMÈh·‡¸'½Mºn¾¿‚¹U‚º Ð

4 Èh½ É È™È™¿ ÈhÓ­¼™ºœÈ™¿‚¼ 5 ¸X¿‚Ë©Í®¸'ÊsXÈT½|¹U-¸Xʕș¹ É ºn·œ· 4 È É È:¸sXșÊ^

pnU‚È©¹ РșÈhË ¸X¿ËËÈ9SʕșÈ3¾XÒ Ð ÊMºœ¼™È3¸'¿‚˶Ò>¾ÊMÈhº<S¿/½MÊz¸X˂È3·œº4 șÊM¸X·nºCY:¸'½Mºn¾¿ѽU‚È3ÊMт·œÈ™¹ž¸X¿Ë¼h¾¹•½M¹

¾XÒBș¿1½zÊ 5 ¸X¿‚ËÈcº~½3Ò>¾ÊP˂¾XÍ Èh¹•½zºœ¼!¸X¿‚ËHÒ>¾Ê•È™º<SX¿ Ð ¸Xʕ½Mºn¼hºÐ ¸X¿1½M¹™Ã|ºn¿_x-Ñș¿‚¼hÈ!½U‚È!˂ÈVXș·œ¾ Рͭș¿1½©¾XÒ

Í ¸XÊs'Èh½z¹tºœ¿©½MÊz¸X¿¹Mºœ½Mºn¾¿3Èh¼™¾¿¾Í ºœÈ™¹^pnUÈ 5 ¸Xʕȡwтº~½zȁ˂ºiXJÈhÊMÈh¿½ˆ¸X¼hÊM¾¹•¹ˆ¼h¾Ñ‚¿1½zʕºnÈh¹9^Rˆ¾ É ÈVÈhʙ÷n¾ É

¼:¸ Ð ¸X¼™º~½ 5 ѽzºœ·nºCY:¸'½Mºn¾¿Ãh½U‚È?ºn¿‚¼hÊMș¸X¹Mºœ¿TS· 5 ·‡¸XÊSÈd¿Ñ‚Í 4 șʾX҂͠¸XÊs'Èh½ Ð ¸XÊv½zºœ¼™º Ð ¸X¿1½z¹™Ã.½UÈ,·n¸X¼ s¾X҂·œÈ9S1¸'·‹Ã

4 È9U-¸.Vºn¾ÑÊz¸X·¸X¿‚ËPºœ¿‚¹•½Mºœ½Mѽzºœ¾¿-¸X·-¹v½q¸ 4 ºœ·nº~½ 5 ¸X¿‚ËP¾XÒJ½zÊz¸'¿‚¹ Ð ¸'ÊMș¿¼ 5 ¸'ÊMÈx¼h¾Í­Í ¾¿ ¼ U-¸XÊM¸X¼h½MșÊMºœ¹•½Mºn¼™¹,¾XÒ

½zÊM¸X¿‚¹•ºœ½zºœ¾¿3ș¼h¾¿‚¾Í­ºnÈh¹™Ã‚˺n¹•½Mºn¿TSXтºn¹U‚ºn¿TSš½U‚È™ÍÎÒ>ÊM¾ÍÎÍ®¸'½MтÊMȁ͠¸XÊsXÈh½|Èh¼™¾¿‚¾XÍ ºœÈ™¹9^

RˆÑ‚¿_S1¸XÊMºn¸X¿3¼™¾XÊ Ð ¾Êz¸'½MȹMÈh¼h½M¾Êt¸'½M½MÊz¸X¼T½zÈh˹•Ñ 4 ¹v½q¸X¿1½zºn¸X·JÒ>¾Ê•È™ºCS¿P˂ºœÊMș¼T½uºn¿AVXș¹•½MÍ Èh¿1½ˆ¼h¾Í Ð ¸XÊMÈhË

½z¾B¾X½UșÊ,½MÊz¸X¿¹Mºœ½Mºn¾¿­È™¼h¾¿‚¾Í­ºnÈh¹9^A´0¸XÊSÈ|¿ÑÍ 4 Èhʗ¾XÒ¿‚È É »-ʕ͠¹ É ¸X¹[¼™Ê•È:¸'½MșËà Р¸XÊv½z·5 ¸'¹,¹ Ð ºn¿8\i¾4X¹

¾XÒx·nº<wтºœË-¸'½MșË/»-ʕ͠¹^ ‘ È É Ë‚¾XÍ Èh¹•½zºœ¼©¸X¿‚Ë<Ò>¾ÊMÈhº<S¿¶»-ʕ͠¹­¸XʕȸX¹M¹•Ñ‚Í ÈhË ½M¾ 4 È©·nÈ:¸'˂șʕ¹­¾'Òx½UÈ

¼™¾XÍ Ð Èh½Mºœ½zºœ¾¿ýz¾ 4 ÈtÍ­¾ÊMÈuÈTÓ­¼™ºnÈh¿1½?½U-¸X¿*½UÈ|¾'½U‚ÈhÊM¹9^3pnUș¹MȈ¸X¹•¹MÑ‚Í Ð ½zºœ¾¿‚¹ É ºœ·n· 4 Ètºn¿AVÈh¹•½Mº<S1¸'½MșË!^

k

ºnÍ­ºn·n¸XÊ}ºn¿AVÈh¹•½Mº<S1¸'½Mºn¾¿¹ É ÈhÊMÈ©Í ¸XË‚È 415q¢ ÊM¸XË-¸=ÈT½­¸X· ^

f

ÅZWZWˆWgfÒ>¾ÊeR|т¿TS1¸'Ê 5 Ò>¾XÊPÅZWZÅ©¸'¿‚Ë

Ò>¾Ê}µYhș¼ U‚¾X¹M·n¾V'¸4sº‡¸3Ò>¾ÊšÅ.ZWZWyÃ0¸X¿Ë 415

ǁ¾¿ºn¿TS¹¸X¿‚Ë’£|È

Ð

sºn¿

f

Å.ZWZW[Ag|Ò>¾XÊ

¢

т·CS1¸XÊMºn¸ Ò>¾Ê*ÅZ4ZÂ\›v

¸X¿‚ˤ£t¾Í ¸X¿‚º‡¸}Ò>¾ÊÅZWZ'Æ\›v¸'¿‚Ë©ÊMș¼hș¿1½z·5P4155¢ ʕ¾ É ¿ ¸X¿Ë¯³d¸Xʕ·nÈ

f

Á4yWyWyWg?Ò>¾Ên£tт¹M¹•º‡¸_^

l

тÊuʕș¹•Ñ‚·œ½M¹

¸XʕÈP¿‚¾X½™Ã3U‚¾ É È:VșÊh×˂ºœÊMÈh¼h½z·5 ¼™¾Í Ð ¸XÊM¸ 4 ·nÈ­½z¾ ½U‚È™¹•È©¹•½zÑ˂ºnÈh¹9^•pnU‚șʕȸXÊMÈPÍ ¸b•¾ÊB˂ºCXșʕș¿‚¼hș¹*ºœ¿

½Uȏͭ¾`˂Èh·0¹ Рș¼™º~»-¼:¸½zºn¾X¿ÃJ¸'¿‚Ë=¸X·œ¹M¾ ºn¿¯½U‚ȏ¹M¸XÍ Ð ·nÈ Ð ÈhÊMºœ¾`Ë!^ ‘ ÈVXșʕ½U‚È™·œÈ™¹•¹™Ã½Uȏ͠¸Xºn¿Ë‚ºnʕș¼T½zºn¾X¿

¾Xҁ½U‚È™¹•È=¹•½Mт˂ºnÈh¹Pºn¹ ¹MºœÍ ºœ·‡¸Xʚ½M¾þ¾Ñ‚Ê•¹3¸X¹­½U‚È=Èh¹•½MºnÍ ¸'½zºœ¾¿ ¾'ҁÒ>ÊM¾¿1½zºœÈ™Ê Ð ÊM¾Ë‚Ñ‚¼T½zºœ¾¿ Ò>т¿‚¼T½zºœ¾¿ ºœ¹

¼™¾X¿‚¼™ÈhÊM¿‚ÈhË!^EpnUºn¹ Ð ¸ РșÊ(S¾È™¹ 4 È 5 ¾¿‚˯½U‚È}¹M¼h¾ Ð Èf¾XÒ½U‚Èh¹MÈf¹•½Mт˂ºnÈh¹|¸X¹u½U‚Èf¸XºœÍξXÒ½Uºn¹ Ð ¸ РșÊuºœ¹

½UÈfºœ¿AVș¹v½zºCS1¸'½zºœ¾¿3¾XÒ½U‚È}ʕș·‡¸½zºn¾X¿‚¹U‚º ÐP4

Èh½

É

șș¿ ÈhÓ­¼™ºœÈ™¿‚¼

5

¸X¿‚Ë©Í®¸'ÊsXÈT½|¹U-¸XʕÈ4^%pnU‚È

4

È9U-¸.Vºn¾ÑÊ

¾XÒ%R|т¿TS1¸'ÊMº‡¸'¿»-ʕ͠¹hÃ-½U‚Èf·nºœ¿Ts 4 Èh½ É È™È™¿ РșÊvÒ>¾ÊMÍ ¸X¿‚¼hȏ¸'¿‚Ë ¾ É ¿‚ÈhÊM¹UºÐ U-¸.VXÈ 4 șș¿=¸X¿-¸X·5 ¹•È™Ë 45

¾X½U‚È™Ê?¹•½Mт˂ºnÈh¹ f¥

ž¦ži  r ¸b•¾Ê

f

ÅZWZWZWg¸X¿‚Ëtp¤§¾'½U

f

ÅZWZWZWggTÃ

4

ѽ—¿¾¿‚È|¾XÒJ½U‚È™Í ¸XºœÍ ¸'½,¸X¹•¹Mș¹•¹Mºœ¿TS½UÈ

·nºœ¿Ts 4 ÈT½ É Èhș¿ РșÊvÒ>¾ÊMÍ ¸X¿‚¼hÈ}¸X¿‚ËÍ®¸XÊsXÈT½ Ð ¾ É ÈhÊ9^

¨!J¡©

V`SKV

pnU‚È}Ë-¸'½z¸

4

¸X¹•ÈÒ>¾Ê—½Uºn¹ușÍ

Ð

ºœÊMºn¼™¸X·¹•½zÑË

5

¼™¾X¿‚¹Mºœ¹•½z¹t¾XÒ½UÈ

Ð

ÊM¾X»½|¸X¿‚Ë©·n¾¹•¹t¸X¼™¼h¾Ñ‚¿1½ˆ¸X¿‚Ë

4

¸X·n¸X¿‚¼hÈ

¹UșÈh½Ë-¸'½q¸ ¾XÒA½U‚ÈBÍ®¸'ºn¿‡R|т¿TS1¸'ÊMº‡¸'¿¯»-ʕ͠¹ 4 ÈT½ É Èhș¿<ÅZW[WZ®¸X¿‚Ë/ÅZ4ZW“_^ª«pnU‚ºœ¹xË-¸'½z¸X¹MÈT½ºn¹|·nºœ¿TsXÈhË

½z¾ž¸'¿‚¾X½UșÊ[Ë-¸½q¸

4

¸'¹MÈXÀ?¸š·n¸

4

¾Xтʗ͠¸XÊs'Èh½u¹•Ñ‚ÊVXÈ

5

Ë-¸½q¸

4

¸'¹MÈX¸X·œ½U‚¾ÑTSWU ½U‚ȁ·n¸'½M½Mșʗºœ¹[¿‚¾X½[т¹MÈh˯ºœ¿

½UÈ Ð ÊMș¹•È™¿1½ˆ¹•½zÑË 5 ^­¬

®

Ö(JáTß.ݟùšÝÜÛhÖuãLá}֛@Kà.âLÖMÞLÞdáTß.âdïhâ‹ÙyãLÛéãLßù.ÖuãLá¡"}â•ñ_Bá&•ÞLÖbä

ÖMÚvÞLÖvÛJÙyØùšÕ.۟Þ?ÚváTÝÜÝÜÙ:'áhâ‹ÙyãLáhâ‹ÞRäráhâAãLÕ.֕Ûéâ,Õ.ÖvÝÜàžÛÜØ

ÚváTè[à.ÛÜÝéÛÜØ.ï—ãLÕÖdù.ÙqãiÙE'ÙTÞLÖTñ

¯

Ö‘à.ݟÙyØ,ãLáA֛@™ã‹ÖvØù,ã‹Õ.Ö0ÙyØÙTÝKÞLÛÜÞ_.dâ‹Ö•ÞLáTÝ#:ÛéØ.ï ãLÕ֑ÝÜÙ:'áhß.â-Õ.áTè[áhïTÖvØÖvÛéã*?ÙTދÞßè—à.ãLÛÜáTØñ

1

Ø,ã‹Õ.֑ݟÙXáTß.â-èuÙyâ TÖvã

ÞLß.â TÖuÖvè[à.ÝÜá ™è[֕Øhã‘ÛŸÞ0ùKÛ°X֕âLؙ֕ãL۟ÙqãLÖMùo.ˆá:ڕÚbß.à'ÙqãLÛÜáTØ'ÙyÝ1ÚvÙyãLÖvïháTâ‹ÛéÖMÞÙyØùˆÖ•ùKß'ÚvÙqã‹ÛéáhØÙyÝÙyããiÙyÛÜØ.è[Övؙã•ñ

(5)

¹MÑÊVÈ 5 ½U‚È™¾XÊMÈh½Mºn¼™¸X·n·5 ¼h¾VXșʕ¹[¸X·œ·‚»-ÊMÍ­¹ É ºœ½U ¸'½?·nș¸X¹•½—Á4y}È™Í Ð ·œ¾ 5 șÈh¹™Ã 4 ѽd½U‚Ȉ¸X¼T½zÑ-¸X·¼h¾Í Ð ·nº‡¸'¿‚¼™È

ºn¹Ò¸XÊÒ>ʕ¾Í ¼h¾Í

Ð

·nÈh½MÈXÃ0ș¹

Ð

Èh¼™ºn¸X·n·

5

¸XÍ­¾¿TS©¹MÍ ¸X·œ·nșʈ»-ÊMÍ­¹9^

l

¿ª½U‚È ¾'½U‚ÈhÊ¡U‚¸X¿‚ËùM¾Í­Èž¹MÍ ¸X·n·œÈ™Ê

»-ʕ͠¹hÃÈhÍ Ð ·n¾ 5 ºn¿TSPÒ>È É ÈhÊ Ð È™¾ Ð ·nÈXÃ0¸'·n¹M¾¸XʕȞºn¿%½U‚Èž¹M¸XÍ Ð ·nÈ4^²±³Rˆ¾ É ÈVXșʙýU‚Èž¼h¾Ê Ð ¾Êz¸½zȞË-¸'½z¸X¹MÈT½

¸X·œ¹M¾%ºn¿¼™·nÑ˂ș¹*Ë-¸½q¸%ºn¿/½U‚È)´Ü¿‚Èhº<SWU 4 ¾Ñ‚Ê•ºn¿TSTm 5 ș¸XÊM¹h׺œÒt½U‚ÈP»-ÊMÍ ¼™¾Ñ‚·œË 4 È©ºœË‚È™¿1½zº~»-ș˶Ò>¾ÊB½U‚¾¹•È

5 ș¸XÊM¹^3pnU-¸'½?ºn¹húœÒ¸}»‚ÊMÍ ¾¿· 5*Ð ¸'ʕ½zºœ¼™ºÐ ¸'½zÈhË*ºn¿*½UȈ·n¸ 4 ¾XтʹMÑÊVÈ 5 ºn¿©ÅZWZÂ`Ã1¾Ñ‚ÊdË-¸'½z¸X¹MÈT½,¹U‚¾Ñ‚·œË

ºn¿¼™·nÑ˂Ȉ½U‚È 4 ¸X·n¸X¿‚¼hÈx¹UșÈh½t¾'ґ½U‚È|»-ÊMÍ ºn¿ 5 È:¸Xʕ¹ÅZWZ1Á\jZXƂà Рʕ¾V`ºœË‚È™ËP½U-¸'½,½U‚Èx»‚ÊMÍ È:c`ºn¹v½zș˩¸'¿‚Ë

Ò>¾·œ·n¾ É ºn¿TSÑ Ð ½U‚ȁ»-ÊMÍ É ¸X¹ Ð ¾¹M¹•º4 ·œÈ4^

ÌRºnʕ͠¹d¸'ÊMÈtºn˂Èh¿1½zºœ»‚È™Ë 415 ½U‚È™ºœÊd½z¸c\i»-·œÈt¿ÑÍ 4 ÈhÊdºn¿ž½U‚È|Ë-¸'½z¸X¹MÈT½.^ƒ`iÒ0¸»-Ê•Í É ¸X¹?ÊMÈh¾ÊS¸X¿‚º<YhșËÀ

4 ʕ¾WsXÈh¿%Ñ Ð ÃJͭșÊSÈ™Ë É ºœ½U ¸X¿‚¾X½U‚È™Ê|»-ÊMÍþʙùM¾Í­Èh½Mºnͭș¹hú~½x¹•ºnÍ Ð ·5 ¼ U‚¸X¿TSÈhË%¿-¸XÍ­ÈXÃJʕș·œ¾`¼™¸'½zÈhË

U‚È™¸XËTwÑ-¸XÊv½zșʕ¹™ÃÈT½z¼^œÃºœ½µS¾X½x¸®¿‚È É ½q¸c\i»‚·nȏ¿Ñ‚Í 4 ÈhÊ9^odx¹x¾XтÊx¹M¸XÍ Ð ·nÈf¼™¾VÈhÊM¹x½U‚È РșÊMºœ¾`ËJÃ É Uș¿

Ò>¾Ê•Í ÈhÊ kTl

³nm¹ É ÈhÊMȚ¼h¾Ê Ð ¾ÊM¸'½zºœ¹MșËJÃÒ>ʕÈ9wтș¿1½M·5 ÊMș¾XÊS1¸X¿º<Y™ÈhËøX¿‚Ë=·n¸'½zÈhÊ Ð Ê•ºCV'¸'½Mºn¹MÈhËÃ-½U‚ÈhÊMÈ É È™Ê•È

Í ¸X¿ 5 ¹•Ñ‚¼ U©¼ U-¸X¿TSÈh¹™Ã É U‚Èh¿©¸š¿‚È É ½q¸c$\‹»-·nȈ¿Ñ‚Í 4 șʶU-¸'ËP½z¾ 4 ȁ¸X¹•¹Mº<SX¿‚È™ËP½M¾½U‚È»‚ÊMͤ^ƒpnUт¹™Ã-ºœ¿

¹M¾XÍ ÈB¼:¸X¹•È™¹™ÃÈ:c`ºn¹v½zºœ¿TS®»-ʕ͠¹|˂ºn¹M¸ ЂРÈ:¸XÊ|Ò>ÊM¾Í ¾XтÊx¹M¸XÍ Ð ·nÈXà 4 ș¼™¸Xт¹MȚ½U‚È™ºœÊ|½z¸c\i»-·œÈB¿Ñ‚Í 4 ÈhÊ É ¸X¹

¼ U-¸X¿_SșË=Ò>¾Êˆ¹M¾Í­ÈÊ•È:¸X¹•¾¿ÃJ¸X¿‚Ë·´é¿‚È É m»-ÊMÍ­¹xÈh¿1½zșʈ½U‚ÈBË-¸'½q¸'¹MÈh½ É U‚șʕȏ½U‚ÈB½q¸c\i»‚·nÈf¿ÑÍ 4 ÈhÊxºœ¹

½UÈu¾¿‚·5 ¿‚¾VÈh·œ½ 5 ^3¸ˆ¿Ò>¾Xʕ½zÑ¿-¸'½zÈh·5 Ã É Èt¼™¸X¿‚¿‚¾X½Ë‚ºn¹v½zºn¿_Sтºn¹UšË‚Èu¿‚¾VX¾}»‚ÊMÍ­¹RÒ>ÊM¾Í§½UÈuÊMș¾XÊS1¸X¿º<Y™ÈhË

¾¿‚Èh¹™Ã¾Êt½U‚¾¹•ÈB¹ Ð ·nº~½|¾4X!Ò>ÊM¾Í Èc`ºn¹•½Mºn¿TS­»-ÊMÍ­¹9^ ¢ ¾X½U‰SÊM¾XÑ Ð ¹ˆ¸XÊMÈfÊz¸'½U‚È™Ê|·‡¸'ÊSÈ'À

k

ºœ¿‚¼™Èf½U‚ÈfÍ­ºnË8\

ÅZW[4y_mé¹|Í ¸X¿ 5 ¹•Í®¸'·n· РʕºCV'¸'½zÈ}»-ʕ͠¹ É ÈhÊMȚ¹v½q¸XÊv½zșË2^–r ¸'¿ 5 SÊ•È É ½z¾ ¼™¾¿¹MºnËșÊz¸ 4 ·nÈB¹Mº<YhÈXøX¿‚Ë ½U‚È 5

ÊMÈ Ð ÊMÈh¹MÈh¿½¸'¿ºnÍ Ð ¾Xʕ½q¸'¿½žÒ>ÊM¸X¼h½Mºn¾¿ ¾XÒ}¿‚È É »-ʕ͠¹­ºn¿ ¾Ñ‚Ê®¹M¸XÍ Ð ·nÈ'Ãu¸X·œ½U‚¾ÑTS4U ½UÈ 5 Ò>ÊMÈ9wтÈh¿1½z·5

ș¿1½Mșʚ½Uºn¹¹M¸XÍ Ð ·nÈ®¸'Ò÷½zÈhʏ¹MÈ:VÈhÊz¸X· 5 È:¸Xʕ¹*¾XÒt¾ РșÊM¸'½zºœ¾¿!^

l

¿þ½U‚ÈP¾X½U‚șʌU‚¸X¿‚ËýU‚șʕÈ3¸XÊMȮͮ¸X¿ 5

¿‚È É »-ÊMÍ­¹,¼hÊMș¸'½zÈhËPÒ>ÊM¾Í Ècºœ¹•½Mºn¿TS}Ò>¾ÊMÍ­È™Ê kTl

³nmé¹hÀƒ¹d¾¹Ys¸

f

Å.ZWZAˆWgAÊMÈ Ð ¾Êv½z¹d½U-¸½,Ò>ʕ¾Í ÊMșͭ¿-¸X¿1½M¹

¾XҗÆAZ

É

ș·œ·i\]s¿‚¾

É

¿ªÒ>¾ÊMͭșÊ}¹M¾¼™ºn¸X·nºœ¹•½ k_l

³nm¹ É

U‚ºœ¼ U/ºn¿ÅZW[4Z

Ð

ʕ¾`Ëт¼™ÈhË/¸

ЂÐ

ÊM¾.c`ºnÍ ¸'½zÈh·

5

ÂWyWº ¾XÒ

RˆÑ¿TS1¸Xʕº‡¸X¿ | Ä+}¸X¿‚ˤv4yAº ¾XÒ0½UÈÈ:c Ð ¾Ê•½M¹t¸'½u·nș¸X¹•½n“WZWyB»-ʕ͠¹ É È™Ê•È¼™Ê•È:¸'½MÈ™Ë 415 ÅZWZ4“ÃÍ­¾¹•½—¾XÒ

½UÈ™Í Ð Ê•ºCV'¸'½Mș· 5 ¾ É ¿‚È™Ë 45 ½U‚Èh¿!^

l

тÊx¼h·‡¸X¹•¹Mºœ»‚¼:¸'½Mºn¾¿ºn¹|Ò>тʕ½U‚șʵU-¸XÍ Ð ÈhÊMÈ™Ë 45 ½UÈBÒ¸X¼T½x½U‚¸'½Ècºœ¹•½Mºn¿TS­»-ÊMÍ­¹x˂ºœË=¿‚¾X½x¸X·É ¸ 5 ¹

Ð ¸XÊv½zºœ¼™º Ð ¸'½zÈ ºn¿þ½U‚È3·‡¸ 4 ¾Ñ‚ÊB¹MтʛVÈ 5 Ò>¾Ê½U‚È3ș¿1½zºœÊMÈP¹M¸XÍ Ð ·nÈ Ð ÈhÊMºn¾ËýUѹ™ÃA½U‚ÈP»‚ÊMÍ Í ¸ 5 U‚¸VXÈ

4 șș¿©ºœ¿‚¼™¾Ê•ÊMÈh¼h½z·5 ¼h·‡¸X¹•¹Mº~»-ș˩¸X¹—¿‚È É ¾Ê[˂ºœ¹z¸ ÐРș¸XÊMºœ¿TST^AÌRºœÊMÍ ¼™Ê•È:¸'½Mºn¾¿©¸'¿‚Ë3˂ș¹v½zʕт¼h½Mºn¾¿©ºn¹,¾VșÊj\

ÊMÈ Ð ¾Xʕ½zÈh˯ºœ¿©¾Ñ‚ÊuË-¸'½z¸ 4 ¸X¹•ÈXøX¿Ë½Uѹˆºœ¿3¾Ñ‚Ê|¸X¿-¸X·5 ¹Mºn¹[Ò>¾XÊt¸X·n·½U‚Èh¹MÈfÊMÈ:¸'¹M¾¿‚¹^

dx¹­½U‚ȯ¼™¾Ê Ð ¾ÊM¸'½zÈË-¸'½z¸X¹MÈT½Pºœ¹®¸þÍ­ºnʕÊM¾Ê*ºœÍ®¸SÈ©¾XÒ½UÈ ·‡¸ 4 ¾ÑÊ­¹•Ñ‚ÊVXÈ 5 ȹM¸XÍ Ð ·nÈ©¹MÈh·nș¼T½zºœ¾¿

ºn¹

4

ºn¸X¹MÈh˪½M¾

É

¸Xʕ˂¹·n¸XÊSXȚ»-ÊMÍ­¹9^

l

¿·

5

½U‚¾¹MÈ­»-ÊMÍ­¹f¸XÊMȞ¼h¾VXșʕșË

É

U‚ºœ¼ U·U-¸.VÈ­½z¾¼™¾Í Ð ·5 É

ºœ½U

˂¾Ñ 4 ·nÈ\mș¿1½MÊ 5 ¸X¼h¼™¾Ñ¿½Mºn¿TSÊMÑ·nș¹hȽUѹҸXÍ­ºn·5 »-ÊMÍ­¹¸X¿‚Ë ºn¿‚Ë‚ºiVºn˂Ñ-¸'·xș¿1½MÊMÈ Ð ÊMș¿È™Ñ‚Ê•¹=¸XʕȪÈc\

¼™·œÑ‚Ë‚ÈhËÃRт¿·nș¹•¹½UșºnÊ}ÈwѺœ½ 5 ¾Ê}½zтʕ¿‚¾VșʏÈ:c`¼™Èhș˂¹ž¸Êz¸'½U‚șʡU‚º<S4Uþ·nºœÍ º~½.^apnU‚Ȯ˂¸'½q¸X¹•Èh½¼™¾VÈhÊM¹

¸ ЂРÊM¾.c`ºnÍ ¸'½zÈh·5 Å.y\qÅKÂWº ¾XÒ½U‚Èfºn¿¼™¾Ê Ð ¾ÊM¸'½zÈhË3»-ÊMÍ­¹tºn¿©È:¸X¼ U 5 ș¸XÊ9^EpnU‚ÈB¹M¸XÍ Ð ·nȁºœ¿‚¼™·œÑ‚Ë‚È™Ë Á4“W[Á

»-ʕ͠¹¾Ñ`½}¾XÒuÁ'ÂÂÅ:Æ3ºœ¿¶ÅZWZWy3¸X¿Ë ÅÅXňÁ »-ʕ͠¹¾Ñ`½}¾XÒ|Å.Á4yXÆÁ'ÂPºn¿<ÅZWZAˆ$^œpnU‚Èž¼™¾VXșÊz¸SÈaV'¸XʕºnÈhË

¸¯·œ¾X½B¾VXșʚ¹•È™¼T½z¾Ê•¹™À É U‚ºn·œÈ ¾X¿‚·5 v\jˆWº ¾XÒu½MÊz¸X˂ºœ¿TS©»-ÊMÍ­¹š¸XʕȮºœ¿‚¼™·œÑ‚Ë‚È™ËJÃR¼™¾VXșÊz¸SÈPºn¹f¾VÈhÊ»v4yAº

ºn¿ Í ºœ¿‚ºn¿TS­ºn¿=¸X·n· 5 ș¸XÊM¹^pnU‚ȏ¹z¸XÍ Ð ·nȏ¸X·nÍ­¾¹v½¸X·É ¸ 5 ¹¼™¾VXșÊM¹}¸½·nș¸X¹•½Á4yAº ¾XÒA½U‚ÈB»-ÊMÍ­¹ºn¿=¸X·n·

4 ʕ¾1¸XË©ºn¿‚Ëт¹•½MÊMº‡¸'·¹MÈh¼h½z¾XÊM¹9^

pnU‚ȏ¼h¾VșÊM¸4SÈfºn¹hÃBU¾ É ÈVXșÊhÃJ͚т¼ U‰U‚º<S4U‚È™Ê É ºœ½U¯Ê•È™¹ Ð Èh¼h½x½M¾ ¹M¸X·nÈh¹oVX¾·nÑÍ È^E`i½ˆºn¹tÍ­¾ÊMȁ½U‚¸X¿

v4yAºÈ:VÈh¿ºœ¿­½U‚Ȉ½MÊz¸XËÈx¹MÈh¼h½M¾Ê9^3`m¿P¾'½U‚Èhʗ¹MÈh¼h½M¾ÊM¹hºn¿‚¼h·nт˺n¿TS}¹MÈhÊVºn¼hș¹t¸X¿ËP¸4Sʕºn¼hт·œ½MтÊMÈ'Ã`¸½—·œÈ:¸X¹v½

ˆ4yAº ¾XÒ½UÈB¹M¸X·nÈh¹ É È™Ê•Èš¸'½t»-ʕ͠¹|ºn¿‚¼h·nтËș˺n¿¾Ñ‚Ê|¹z¸XÍ Ð ·nÈ^pnU‚ÈhÊMȏ¸XÊMÈ}¹MÈh¼h½M¾ÊM¹hÃJ·nºCsXÈ}Í­ºn¿‚ºœ¿TS‚þXÊ

ș·œÈ™¼T½zÊMºœ¼™º~½ 5 SÈh¿‚È™ÊM¸'½zºœ¾¿Ã É U‚ÈhÊMÈ}½U‚È}¼h¾VXșÊM¸4SÈfºn¹ É È™·n·J¾VXșʵZWyAºu^

r ¸X¿ 5 ¾ 4 ¹•È™ÊV'¸'½Mºn¾¿¹™ÃGU‚¾ É ÈVÈhʙÃ!U‚¸X˽M¾ 4 È}È:c`¼™·œÑ‚Ë‚È™Ë ˂тÈ}½z¾­Ë-¸'½q¸ Рʕ¾ 4 ·nÈhÍ ¹hà Ÿ9žH¼Aži  Í­ºn¹M¹•ºn¿TS

¾ 4 ¹•È™Ê›VX¸½zºn¾X¿‚¹™ÃA¹•¾=½U‚È©¸X¼T½zÑ-¸'·—¹z¸'Í Ð ·œÈ®¹•º<Y™È3¾'Òu½U‚È3Èh¹•½zºœÍ®¸½zºn¾X¿‚¹Bºœ¹š¹MÍ ¸X·œ·nșÊhà 4 Ñ`½š½U‚È3¼h¾VșÊM¸4SÈ'Ã

½

ÖväráTâ‹Ö—õMòTò9dÙyïhâL۟ÚbßÝã‹ß.âLÖÙyØ'ùxÞLáTè[ÖAÞLÖv⠙۟ÚbÖÞL֕Úmã‹áTâiÞ!֕âLÖRÖj@.ÚvÝéßù.֕ùˆärâLáhè¶ãLÕÖdÞß.â TÖTñ

(6)

Ò>È:¸½zтʕȏ¾XÒ½U‚ȏ¹M¸XÍ Ð ·nÈ'Ã É U‚ºœ¼ U‡U-¸X¹x¸ ¹v½zÊM¾X¿TSP¹ 5 ¹v½zș͠¸'½Mºn¼fºn¿_x-Ñș¿‚¼hȚ¾¿=¾Ñʈʕș¹MÑ·œ½z¹hÀnpnU‚șʕÈ*¸XʕÈ

Í ¸X¿

5

»‚ÊMÍ­¹

É

º~½Uš¿‚ÈS1¸'½MºCVÈ

f

¾Ê—Y™ÈhÊM¾g¿V'¸X·nтÈ,¸X˂ËșË!^ƒdˆ¹ ½U‚È—Ë‚È

Ð

Èh¿‚Ë‚Èh¿½3V'¸Xʕº‡¸

4

·nÈd¾X҂½U‚È[ÊMÈ

Ð

¾Xʕ½zÈhË

Рʕ¾`˂Ѽh½zºœ¾¿3Ò>т¿‚¼T½zºn¾X¿‚¹uºn¹u½UÈf·œ¾WS1¸Xʕºœ½U‚Í ¾XÒ ½U‚È+V'¸X·nтÈ}¸'˂˂șËJýU‚È™¹•Èf»‚ÊMÍ­¹nU-¸XË©½z¾ 4 È}Èc¼h·nтËșË

Ò>ÊM¾XÍ È™¹•½MºnÍ ¸'½zºœ¾¿!^¿pnU‚Èh¹Mȗ»‚ÊMÍ­¹ Ê•È Ð Ê•È™¹MÈh¿1½zș˞ͭ¾ÊMÈA½U-¸X¿ev4ºD¾XÒ-¾Ñ‚ʹz¸'Í Ð ·œÈdºn¿B¸X·n· 5 È:¸Xʕ¹™Ã Ð È:¸4sºœ¿TS

É ºœ½UÁ4yAº ¾XÒ0½U‚ȁ¼h¾VXșʕș˩»-ÊMÍ­¹uºn¿=Å.ZWZÅW^3pnU‚Èh¹Mȁ»-ʕ͠¹u¸'ÊMȽUÈ+U‚È:¸.V 5 ·n¾X¹M¹[Í ¸4sXÈhÊM¹hÂÒ>ÊMÈ9wтÈh¿1½z·5

4 ¸X¿_sÊ•Ñ Ð ½}¾Ê¸'½·nș¸X¹•½¸ ЂРʕ¾1¸X¼ U‚ºœ¿TS3ºn¿¹M¾·iVș¿¼ 5 ^ k

¾Í­ÈÊ•È™¹•Ñ‚Ê•Ò¸X¼hȞºn¿=·n¸'½zÈhÊ 5 ș¸XÊM¹hà 4 ѽ}Í­¾¹•½x¾XÒ

½UÈ™Í É È™Ê•Èˆ¼h·n¾¹•È™ËžË‚¾ É ¿!^3pnU‚ºœ¹A¼ U-¸XÊz¸'¼h½zÈhÊMºœ¹•½zºœ¼:¸X·œ· 5 ˂ºCXșʕș¿1½%Sʕ¾Ñ Ð ¾XÒ»-ÊMÍ­¹ É ¸'¹,Èc¼h·nтËș˞Ò>ÊM¾Í

½UÈf¼hтÊMʕș¿1½x¸X¿-¸X·5 ¹•ºn¹hÃ-¸X·œ½U‚¾ÑTS4U É È Ð ·‡¸'¿©½M¾ž¹•½zÑË 5 ½U‚ÈhÍ ·‡¸½zșÊ^#À

µ[¸ Ð º~½q¸X·,ºn¹ž¸‡sXÈ 5 V'¸XÊMºn¸ 4 ·nÈ ¾XÒ Ð ÊM¾Ë‚Ñ‚¼T½zºœ¾¿¶Ò>т¿‚¼h½Mºn¾¿¹9^·`i½žºœ¹ž¸X·É ¸ 5 ¹*˂ºœÓ­¼™Ñ·œ½š½M¾ªÍ­È:¸'¹MтʕÈ

¼:¸ Ð ºœ½z¸X·R¹v½z¾¼ s=¸ ЂРÊM¾ Рʕº‡¸'½Mș·5 ^-`i½}ºn¹¸ Ð ÊM¾ 4 ¸ 4 ·5 ÈVÈh¿øÍ­¾Ê•È Ð ÊM¾ 4 ·nÈhÍ®¸'½Mºn¼}½q¸X¹s ºœ¿!¸3½MÊz¸X¿¹Mºœ½Mºn¾¿

ș¼h¾¿‚¾Í 5 ^ÁpnUÈ/¸X¹•¹MÈh½M¹ ¾XÒ Ð ÊM¸X¼h½Mºn¼:¸'·n·5 ¸X·n· Ð ÊMÈ\mÈ:c`ºœ¹•½zºœ¿TS<»-ÊMÍ­¹ É ÈhÊMÈþʕÈV'¸X·œÑ‚È™Ë#¸'½·nș¸X¹•½¾¿‚¼hÈ

f

Ò>ʕÈ9wтÈh¿½M·5 Ò>¾Ê¹MÈ:VÈhÊz¸X·½Mºnͭș¹ gt˂тʕºn¿TSP½U‚È Ð ÊM¾¼™Èh¹M¹¾XÒ?¼h¾Í Í­È™Ê•¼™ºn¸X·nºœ¹z¸'½Mºn¾¿¸X¿‚Ë РʕºCV'¸'½Mºn¹z¸½zºn¾X¿!^

pnU‚È,¸X¹M¹•Èh½PVX¸'·nтÈd¼™¾Xт·nËf¼ U-¸X¿TSXÈ,¹•Ñ 4 ¹•½z¸X¿1½zºn¸X·n·5É ºœ½U‚¾Ñ½ ¸X¿ 5 ¼ U-¸X¿_SÈ,ºœ¿f½U‚È Ð U 5 ¹•ºn¼™¸X·¼™¾Í Ð ¾X¹Mºœ½Mºn¾¿

¾Xґ½U‚ȼ:¸ Ð ºœ½z¸X·‹Ã`¸X¿‚Ë®½U‚Èx½MºnÍ­ºn¿TSf¾XÒ0½U‚ÈxÊMÈV'¸X·œÑ-¸'½Mºn¾¿

f

¹ gAºn¹,т¿Ts¿‚¾ É ¿!^?Ì-¾Ê—Èc‚¸'Í Ð ·œÈXÃ`ºn¿®½U‚ÈšÅZWZÁ

¹z¸'Í Ð ·œÈ}¹M¾Í­È»-ÊMÍ­¹ É ºœ·n·!U‚¸VXȏ¼™¸ Ð ºœ½z¸X·‘¹•½M¾`¼ s3ʕș¼hș¿1½z·5 ʕÈV'¸X·œÑ‚È™ËøX¿Ë ºœ½tºœ¹t¹MÑ Ð‚Ð ¾¹•È™Ë=½z¾­ÊMÈ:x-ș¼T½

½Uȯ¸'¼h½zт¸X·[Í ¸XÊs'Èh½eV'¸X·nÑÈ3¾X҈½U‚ȸX¹M¹•Èh½M¹9^

l

½U‚Èhʚ»-ÊMÍ­¹™Ã É U‚șʕȯ¿¾ªÊ•È™¾ÊS1¸X¿‚ºCY:¸'½Mºn¾¿þ¾`¼h¼™Ñ‚Ê•ÊMșËJÃ

ÊMÈ Ð ¾Xʕ½zÈh˸X¹M¹•Èh½M¹¼™¸X·n¼hт·‡¸½zÈ™Ë Ò>ÊM¾Í Ð ¸X¹v½3ºn¿AVÈh¹•½MÍ Èh¿½M¹ux-¾ É ¹9^ÂpnU-¸'½©¼hșʕ½z¸Xºn¿·5 ºn¿_x‚Ñ‚È™¿‚¼hș¹3¾ÑÊ

ÊMÈh¹Mт·~½z¹hÃGU‚¾ É È:VșÊhÃ É Èf¼:¸X¿‚¿¾X½|¸X¹M¹•È™¹•¹xºœ½M¹uºnÍ Ð ¾Xʕ½q¸'¿‚¼™È^

ÄÈh»-¿ºœ½zºœ¾¿-¸X·¼ U-¸X¿_Sș¹}¸X·œ¹M¾3¼™¸Xт¹MÈhËø¹•¾Í­È Ð ÊM¾ 4 ·nÈhÍ ¹^

k

¾Í ÈË‚Èh»-¿ºœ½zºœ¾¿‚¹¼ U‚¸X¿TSÈhË É º~½U%½UÈ

ºn¿1½MÊM¾Ë‚Ñ‚¼h½Mºn¾¿!¾Xҗ¿‚È É ¸'¼™¼™¾Xт¿1½zºn¿_S¯¹v½q¸X¿‚Ë‚¸XÊM˂¹Bºn¿ÅZWZ1Áà 4 ѽB½U‚¾¹•È ¼ U-¸'¿TSș¹B¼™¾Ñ·nË 4 ȞÒ>¾·n·œ¾ É ÈhË

½UÊM¾ÑTS4U!^

k

ș¼h½M¾Êz¸'·R¼™·n¸X¹M¹•ºœ»-¼™¸'½zºœ¾¿¯¸X·n¹•¾®¼ U-¸X¿_SșË%ºœ¿þÅZWZÁ8^oÃøȚ¸SWSÊMÈS1¸'½Mș˯½U‚Èš¹•È™¼h½M¾Êz¸'· ¼h·‡¸X¹•¹Mºi\

»-¼™¸'½zºœ¾¿ø½M¾=¸¯·œÈVXș· É U‚șʕÈPºœ½fºn¹fÊMș¸X¹M¾X¿-¸ 4 ·5 U¾Í ¾4Sș¿‚Èh¾Ñ‚¹}Ò>¾Ê}½U‚È ¹Mș¼T½z¾ÊM¸X·?¹MÑ 4 ¹M¸XÍ Ð ·nÈh¹™Ã 4 Ñ`½

¹M¾XÍ È}ºn¿¼™¾¿‚¹•ºn¹v½zș¿¼™ºnÈh¹x¸'ÊMÈ}ºn¿‚È:Vºœ½q¸ 4 ·nÈ^pnUÈfÒ>¾ÑÊ|˺<Sº~½u¹MÈh¼h½z¾XÊM¹™Ãт¹•È™Ë Ò>¾Ê[½U‚Èf˂Èh½MșÊMÍ­ºn¿‚¸'½zºœ¾¿3¾XÒ

½UÈfÍ ¸XÊsXÈh½|¹•º<Y™È'¹MÑ 4 ¹•½z¸X¿1½zº‡¸'·n·5 ¼ U-¸X¿TSXș˯Ò>ʕ¾Í Å.ZWZŁ½z¾©ÅZWZÁ8^

ĂJ-Å

QhSQ'þVSŽ$NÇÆ~M!N—Ž$ÈQ

pnU‚ȹv½q¸XÊv½zºœ¿TS

Ð

¾ºn¿1½,¾XÒ0¾Ñ‚Ê,¸X¿-¸'·

5

¹Mºœ¹—ºn¹d½UÈx½zÊM¸X˂ºœ½Mºn¾¿‚¸X·µ—¾ 4‚4

\bľÑTSX·‡¸X¹

Ð

ÊM¾Ë‚Ñ‚¼T½zºœ¾¿ Ò>т¿¼h½zºœ¾¿Pºœ¿

ºœ½M¹u·nºœ¿‚È:¸Xʕº<YhșË3Ò>¾ÊMͤ^ƒÃøȏ¸X¹•¹Mтͭȁ½U-¸½|½U‚È Ð ÊM¾Ë‚Ñ‚¼T½zºœ¾¿3Ò>т¿‚¼h½Mºn¾¿Ë‚Èh¹M¼™Ê•º4 ș¹t½U‚È Ð ¾X½zÈh¿1½zº‡¸'· Ð ÊM¾\

˂т¼T½zºœ¾¿©¾XÒ0½U‚ȁ»-ʕͯýUт¹™Ã

É

È}т¹MȁÒ>ʕ¾¿1½zºnÈhÊ

Ð

ÊM¾Ë‚Ñ‚¼T½zºœ¾¿PÒ>т¿‚¼T½zºn¾X¿‚¹9^ƒÃøȁÒ>¾·n·œ¾

É

½U‚ȽzÊM¸X˂º~½zºn¾X¿-¸X·

¸ ЂРÊM¾1¸X¼ U©»-ʕ¹•½|¹MÑTS4Sș¹v½zÈ™Ë 415 dxº<SX¿‚È™ÊuÈT½|¸X· ^

f

ÅZAˆWˆ4gTÀ

·œ¾WS f”ÉTÊ ËÌ

g3ÍÏ΃ÐÇя·œ¾WS f”ÒFʔËÌ

g¿ÐqÓB·œ¾WS f”ÔeÊ ËÌ

g¿ÐqՈ·n¾WS f”ÉTÊ Ö

z ËÌ g¿ÐØ×

Ê ËÌ>ÙÚTÊ Ë̶Û

É U‚ÈhÊMÈ¡×Pºn¹u½UÈfѹMÑ-¸X·0˂ºœ¹•½MÑ‚Ê 4 ¸'¿‚¼™È½zÈhÊMÍ

f

¸X¹M¹•Ñ‚Í Èh˯½M¾ 4 È-×aÜÞÝ f y

ÛßTà

ggTÃ É U‚ºœ·nÈ

Ú

ºœ¹t¸X¹M¹•Ñ‚Í­È™Ë

½z¾¡U-¸.VÈ|½zʕт¿‚¼:¸½zșˠ¿‚¾Ê•Í®¸X·-˺n¹•½MÊMº

4

ѽzºœ¾¿

f

Ò>¾XÊ Ú‰á

yAgyÃʕÈ

Ð

ʕș¹•È™¿1½zºœ¿TS»-Ê•Í ¹ Ð

ș¼hºœ»-¼ˆºn¿‚ÈTÓ ¼hºnÈh¿‚¼™ºœÈ™¹™Ã

¼™¾XÍ Ð ¸'ÊMșË=½M¾®½UÈu´4 ș¹v½\ Ð Êz¸X¼T½zºn¼hÈ4m»-ÊMÍ ºn¿ ½U‚Èš¹M¸XÍ Ð ·nÈ4^+dˆ¹½U‚ȏÊMÈh½MтÊM¿¹½z¾P¹•¼:¸X·œÈšÍ®¸ 5 ¸X·n¹•¾ 4 È

ºn¿1½MÈ™Ê Ð ÊMÈh½Mș˪¸X¹¸ Í È™¸X¹MтʕÈ*¾XÒ?¸X·œ·n¾¼:¸'½MºCVÈfÈhÓ­¼hºnș¿¼ 5 ¾'Ò,ºœ¿ Рѽxт¹MÈ'ѾÊx¾'Ò,Í ¸XÊsXÈh½ºnÍ Ð ÈhʕÒ>ș¼T½zºœ¾¿Ã

É ÈB˂ºœË©¿‚¾X½tºnÍ Ð ¾¹Mȼh¾¿‚¹v½q¸X¿1½ˆÊMÈh½MтÊM¿¹t½M¾ ¹•¼:¸X·œÈ

f

µ¶£

k

g:^

â

Ö0֛@:àXÖvâ‹ÛÜè—Ö•Ø™ãL֕ù¶‘ÛéãLÕuàâLáKùKßÚbãLÛÜáTØ[ärß.Ø'ÚmãLÛÜáTØ'ޛ9‘Õ.Övâ‹ÖãLÕÖùKÖvàXÖvØ'ùKÖvؙã>qÙTâL۟Ù.ÝÜÖ!JÙhÞދÙyÝÜ֕ޕñÔÕ.ÖMÞ֑ÖMÞ>ã‹ÛéèuÙyãL֕Þ

JÖvâ‹Ö,ÞL֛hÖvâ‹ÖvÝ#ˆÛÜØãßÖvØÚv֕ù-.ã‹Õ.Ö,áÞLÖvâ zÙyãLÛÜáTØÞRÚbáhâLâ‹Ö•ÞLàXáTØùKÛÜØ.ï[ã‹á|×â‹èuÞF‘Ûã‹ÕfØ.֕ïhÙqã‹ÛhÖqÙyÝÜß.Ö[ÙTù.ù.֕ùA;ÔÕÖ

á hÖvâiÙyÝÜÝKà'֕âäráhâLèuÙTØÚb֑áTä1ãLÕ.Ö0àâLáKùKßÚbãLÛÜáTØ[ärß.Ø'ÚmãLÛÜáTØ'ޛ:֕ÞãLÛÜèuÙqã‹Ö•ù—äráTâãLÕ.Ö ÖvؙãLÛÜâ‹ÖÞLÙTè[à.Ýé֗JÙhÞGáhâ‹ÞLÖãLÕ'ÙyØ[ãLÕáhÞLÖ

ÖMÞ>ã‹ÛéèuÙyãL֕ùäráTâ ×âLèuÞP‘Ûã‹ÕfàXáhÞLÛã‹ÛhÖEqÙTÝéß.֗ÙTù.ù.֕ùáhØ.Ý1ÙyØù}ãLÕ.Ö,ÝéÛ#T֕ÝéÛÜÕ.á:áKùärß.ØÚbãLÛÜáT؜JÙhÞÙyݟÞLátè?ßÚiÕáhâ‹ÞLÖ

ÚváTØù.Ûã‹ÛéáhØ.֕ù1ñ

(7)

Ò¸X¼T½z¾ÊBºn¿ Ð Ñ`½*¾Êºœ¿/¼™ºœÊM¼hт͠¹v½q¸X¿¼™È™¹ž¸'Ëb•Ñ‚¹•½MÍ Èh¿1½š½z¾ ½U‚È3¿‚È É ·œ¾¿TS\iÊMт¿ Ð ÊM¾Ë‚Ñ‚¼T½zºn¾X¿/·nÈ:Vș·,Í®¸ 5

½q¸sXȈ¸fʕș·‡¸½zºCVXș·

5

·n¾¿_S}½MºnÍ­È4^RÌRºic`ș˞½zºœÍ ÈuÈ:XJÈh¼h½—ºn¹?¸X·n¹•¾}ºn¿‚¼h·nт˂ÈhË ºœ¿®¸'·n·

Ð

¸'¿‚È™·È™¹v½zºœÍ®¸'½Mș¹hÃ

É

Uºn¼ U

ºn¿*½U‚ºn¹d¼:¸'¹MÈ|ÊMÈ Ð ÊMș¹•È™¿1½z¹,½U‚Èt¼ U-¸X¿_SȈ¾'ÒJ½UÈ|Í­È:¸'¿

f

ºn¿{gbÈhÓ­¼™ºœÈ™¿‚¼ 5 Ò>¾Ê½U-¸½ 5 È:¸XÊ?¼™¾XÍ Ð ¸'ÊMș˞½z¾}½UÈ

f

»‚ÊM¹•½ g 4 ¸X¹MÈ 5 È:¸XÊ^

pnU‚È˂ºiXJÈhÊMÈh¿‚¼™È É º~½UPʕș¹ Ð Èh¼h½[½M¾½U‚È 4 Èh¹•½\ Ð Êz¸'¼h½zºœ¼™È|»-ÊMÍ ºn¹,˂Èh»-¿È™Ë©¸X¹[ºœ¿‚ÈhÓ­¼hºnș¿¼ 5 ^­ä5pnU‚șʕÈ

¸XʕÈu¸'½·œÈ:¸X¹v½½ É ¾ Ð ¾¹•¹Mº4 ·nÈ Ð ÊM¾ 4 ·œÈ™Í­¹ É º~½U½U‚ºn¹ºœ¿1½zÈ™Ê Ð ÊMÈT½q¸'½Mºn¾¿2^RÌRºœÊM¹v½:ÃX½U‚ºn¹ ͠ș¸X¹MтʕÈ[ºn¹¸–Sș¿‚ÈhÊz¸X·

¼:¸ Ð ¸X¼™º~½ 5 ˂ºœ¹MѽMºn·nºCY:¸'½Mºn¾¿2^ƒ`m¿ 4 ¾X½U¯Í ¸XÊs'Èh½ˆ¸X¿‚˯șͭșÊSºn¿TSžÈh¼™¾¿‚¾XÍ ºœÈ™¹u¼:¸ Ð ¸X¼™º~½ 5 f

˂ºœ¹ gbѽzºœ·nº<Y™¸'½zºœ¾¿

¼:¸'¿ 4 È}˂ºCXșʕș¿1½ˆ¸X¼™Ê•¾¹M¹uÒ¸X¼T½z¾Ê•¹ É Uºn¼ Uºn¹u¿‚¾X½ˆ¸X·œ·n¾ É È™Ë©ºn¿©¾Ñ‚Êu¹ Ð Èh¼™º~»-¼:¸'½Mºn¾¿2^3pnU‚ÈB¾'½U‚ÈhÊ Ð ¾¹•¹Mºi\

4 ºœ·nºœ½ 5 ºœ¹ˆ½U-¸'½·n¸ 4 ¾XтʸX¿Ë{å'¾Êˆ¼:¸ Ð º~½q¸X· ¸XʕȚ¿‚¾X½+U¾Í ¾4Sș¿‚¾Xт¹™Ã·‡¸ 4 ¾Ñ‚ʈ¹sºn·œ·n¹ˆ¸X¿‚Ë%¼:¸ Ð ºœ½z¸X· Í­º<S4U½

4 È˂ºCXșʕș¿1½|¸X¼hÊM¾¹•¹[»-ÊMÍ­¹—¾Ê—¹Mș¼T½z¾Ê•¹9^

l

Ñ‚Ê Ð Ê•È™¹MÈh¿1½|¸ ЂРʕ¾1¸X¼ U©ºn¹[¿¾X½t¸ ЂРÊM¾ Рʕº‡¸'½MȈÒ>¾Ê,¼ U‚¾¾¹Mºœ¿TS

4 Èh½ É È™È™¿ª½U‚Èh¹MÈ­ºn¿1½zÈhÊ Ð Ê•Èh½z¸'½zºœ¾¿‚¹9^

l

½•½z¾

f

ÅZWZWZAgˆ¸'½M½MÈ™Í Ð ½z¹½M¾¹•È Ð ¸'Êz¸'½MȞ½U‚È™Í ¸'½½U‚È­¸4S4SÊMÈS1¸'½zÈ

·nÈ:VÈh· ^

Ì-ÊM¾¿1½zºœÈ™Ê[Ò>т¿¼h½zºœ¾¿‚¹ É È™ÊMÈfș¹v½zºœÍ®¸'½Mș˩ºn¿©½ É ¾­Ò>¾Ê•Í ¹^?ÌRºnʕ¹•½:Ã`½U‚ȁÒ>т¿‚¼T½zºœ¾¿‚¹ É ÈhÊMȏ¸XÑTSͭș¿1½zÈhË

415 V'¸Xʕº‡¸ 4 ·œÈ™¹BÊMÈx‚È™¼h½Mºn¿TS=½U‚È3¼™¾XÍ Ð Èh½Mºœ½zºœ¾¿!»-ÊMÍ­¹ŒU-¸.VÈ3½M¾ Ò¸X¼™È^«pnUÊMșÈuV'¸Xʕº‡¸ 4 ·nș¹¸XÊMȮт¹MÈhË<½M¾

˂Èh¹M¼™Ê•º4 Ț½U‚ºœ¹ Ð ÊMÈh¹M¹•Ñ‚ÊMÈ'ÀºnÍ Ð ¾Êv½ Рș¿‚ÈT½zÊM¸'½zºœ¾¿Ã¼h¾¿‚¼™Èh¿1½zÊz¸½zºn¾X¿ø¸'¿‚Ë%Í®¸'ÊsXÈT½}¹U-¸'ÊMÈ4^ÃþÈ*Èc Рș¼T½

Ð ¾¹Mº~½zºCVXȏ¼h¾`ÈTÓ ¼hºnÈh¿½xÒ>¾ÊxºœÍ Ð ¾Ê•½ Рș¿‚ÈT½zÊM¸'½zºœ¾¿ÃÍ®¸XÊsXÈT½¹U-¸'ÊMÈ*¸X¿Ë=¿‚È9S¸'½zºiVȏÒ>¾Êˆ¼™¾¿¼™È™¿1½MÊz¸'½Mºn¾¿!^

pnU‚ÈuÊM¸'½zºœ¾¿-¸X·œÈ 4 È9U‚ºœ¿‚Ë*ºn¹½U-¸½A¹•½MÊM¾¿TSXșʼh¾Í Ð Èh½Mºœ½Mºn¾¿BÍ®¸ 5 Ò>¾ÊM¼hȗ½U‚Èu¼h¾Í Ð ¸X¿ 5 ½M¾ 4 Èh¼™¾Í­È[Í­¾ÊMÈ

ÈhÓ­¼hºnș¿1½9^ær¯¸XÊs'Èh½*¹U-¸XÊMÈ ºn¹}·‡¸SWSșËøºn¿ª¾ÊMËșÊB½M¾ ¸.VX¾ºnË Ð ¾¹•¹Mº4 ·nȞ¹MºœÍšÑ‚·œ½z¸X¿‚Èhºœ½ 5 ÀŒr¾ÊMÈ ÈhÓ­¼™ºœÈ™¿1½

»-ʕ͠¹fÍ®¸ 5 ºœ¿‚¼™Ê•È:¸X¹•È­½U‚È™ºœÊBÍ ¸XÊs'Èh½B¹U-¸'ÊMÈXýUт¹B·nÈ:¸'˂ºn¿TS©½z¾¯¸ Ð ¾¹•¹Mº4 ·nÈ­ÊMÈVXșʕ¹MÈP¼™¸Xт¹z¸'·nºœ½ 5 ^ l ¿

½UȚ¾X½UșÊ+U-¸X¿Ë%ºn¿‚¼hÊMÈ:¸'¹Mºn¿_SPÍ®¸'ÊsXÈT½¹U‚¸XÊMÈ*Í ¸ 5 4 È*¸X¹•¹M¾¼™º‡¸½zÈ™Ë É º~½U É È:¸4s'ș¿‚ºœ¿TS©¼™¾Í Ð Èh½zº~½zºœ¾¿!^

k

Èh¼™¾¿‚ËJø…´é¹MºœÍ Ð ·nÈ4m Рʕ¾`˂Ѽh½zºœ¾¿3Ò>т¿‚¼T½zºn¾X¿ É ¸X¹t¼h¾Ñ Ð ·œÈ™Ë É ºœ½U¯¸šË 5 ¿‚¸XÍ ºœ¼¹MÈh¼™¾¿‚ËÈ9wÑ-¸½zºn¾X¿Â˂È\

¹M¼hÊMº 4 ºn¿TS ½U‚Ț͠¸XÊsXÈh½x¹U-¸'ÊMȚ¾XÒA½U‚ȏ»-Ê•Í É Uºn¼ U%ºn¿¼™·nÑË‚È™Ë ½U‚Èš¹M¸X͠ȏºn¿‚Ë‚ºœ¼:¸'½M¾ÊM¹|¾XÒd¼h¾Í Ð Èh½Mºœ½MºCVÈ

Рʕș¹M¹•Ñ‚ÊMÈ

f

¼h¾¿‚¼™Èh¿1½zÊz¸½zºn¾X¿þ¸X¿ËøºœÍ Ð ¾Ê•½ Ð

ș¿Èh½zÊM¸'½zºœ¾¿{g¸X¿Ëþ¸X·œ¹M¾3½UȠʕș¹MºœË‚Ñ-¸X·nçÚ

¾Xҗ½U‚È Ð ÊM¾Ë‚Ñ‚¼\

½zºœ¾¿!È9wÑ-¸'½Mºn¾¿JÃ Ê•È Ð Ê•È™¹MÈh¿1½zºn¿_S¯½UÈ ÈTÓ ¼hºnÈh¿‚¼ 5 ¾XÒ,½U‚È Ð ÊM¾Ë‚Ñ‚¼T½zºiVÈ Ð ÊM¾¼™Èh¹M¹9^è˜pnU‚È­Í®¸'ÊsXÈT½f¹U-¸XʕÈ

È9wÑ-¸½zºn¾X¿À

éêGëAì4í ʔËÌ

ͳÕ$î%ÐÕ

z

éêGëìí Ê Ö

z ËÌ ÐqÕ

ª

çÚTÊ ËÌ

ÐÕ

¬

Î:ïð2ΠʔËÌ

ÐqÕ

±9ñ òŒóWó ʔËÌ

ÐÇô

pnU‚Țт¿Ë‚șʕ· 5 ºn¿TSP¸X¹M¹•Ñ‚Í Ð ½zºn¾X¿ ºn¹t½U‚¸'½ÈTÓ ¼hºnÈh¿½x»-ÊMÍ­¹ É ºœ·n·‚S1¸Xºœ¿ Í ¸XÊs'Èh½¹U-¸XʕÈ4^µÃøȚÈc Рș¼T½

½U‚¸'½ÈTÓ­¼™ºnÈh¿‚¼ 5 U-¸X¹¸ Ð ¾¹Mº~½zºiVÈ ¸X¿‚Ë·SXÊM¾ É ºn¿TS¯ÈXș¼T½š¾¿/Í ¸XÊsXÈh½B¹U‚¸XÊMÈ®¸X¹·œ¾¿TS¯¸X¹Í ¸XÊs'Èh½Bºn¿8\

¹•½Mºœ½Mѽzºœ¾¿‚¹*ÈVX¾·CVXÈ ¸'¿‚Ë ¼h¾Í Ð ÈT½zºœ½Mºn¾¿þºn¿‚¼hÊMÈ:¸'¹Mș¹^ÇÃøȸX·n¹•¾ø¸'¹M¹MÑÍ È3½U‚¸'½­¼™¾¿‚¼hș¿1½zÊM¸'½zºœ¾¿ØU-¸X¹­¸

Ð ¾¹Mº~½zºCVXȁÈXș¼T½ˆ¾X¿Í ¸XÊsXÈh½t¹U-¸XʕÈXøX¹(U‚ºCSWU‚șʗ¼™¾¿‚¼hș¿1½zÊM¸'½zºœ¾¿ºn¹u¸X¹•¹M¾¼™ºn¸'½zÈhË É º~½U¸*·nÈh¹M¹t¼™¾Í Ð Èh½\

ºœ½MºCVXÈ*Í®¸XÊsXÈT½BÍ ¸4sºn¿_S3ºœ½}È:¸'¹MºnÈhʁ½z¾ºn¿‚¼hÊMÈ:¸'¹MȞͮ¸'ÊsXÈT½f¹U-¸XʕÈ4^ ÌRºn¿‚¸X·n·5 ýU‚È­ºnÍ Ð ¾Êv½ Рș¿‚ÈT½zÊz¸½zºn¾X¿

ºn¹ È:c Рș¼h½MșËH½z¾¶Èh¿1½zșʠ½U‚È=ÈwÑ-¸'½zºœ¾¿ É º~½U¿‚ÈS1¸'½MºCVÈ ¹Mº<SX¿Ãu¹Mºœ¿‚¼™È‡Uº<SWU‚ÈhÊ®ºœÍ Ð ¾Ê•½ Рș¿‚ÈT½zÊz¸½zºn¾X¿

ºn¿¼™ÊMș¸X¹MÈh¹ˆË¾Í Èh¹•½Mºn¼¼™¾XÍ Ð Èh½Mºœ½zºœ¾¿3¸X¿Ëʕș˂Ѽ™È™¹ˆÍ®¸'ÊsXÈT½t¹U-¸'ÊMÈ}Ò>¾Êu˂¾Í­È™¹v½zºn¼»‚ÊMͤ^

ÃþÈB¸X·œ¹M¾­¼ U‚È™¼ s©½U‚È¡U 5Ð ¾X½U‚È™¹•ºn¹|½U-¸'½ Рʕ¾X»‚½z¸ 4 ºn·œºœ½ 5 Í®¸ 534 ÈBʕș·n¸'½zÈh˽M¾ ÈTÓ ¼hºnÈh¿‚¼ 5 ¸X¿‚˽U-¸½

ºn¿AVXș¹•½MÍ Èh¿1½z¹|Í®¸ 5 ºœ¿_x-тÈh¿‚¼™È}ÈhÓ­¼hºnș¿¼ 5 ^ k

ºœÍ Ð ·œÈ·nºœ¿‚È:¸'Ê[¼™¾Ê•ÊMÈh·‡¸'½Mºn¾¿Pºœ¹uт¹MÈh˯Ò>¾Ê[½U‚ºn¹ Ð Ñ‚Ê Ð ¾¹MÈ^

pnU‚È=Í­¾`Ëș·n¹­Ñ‚¹•È™ËH½U‚Ê•¾ÑTSWU¾Ñ½®½U‚ºn¹ Ð ¸ Рșʮ¸XÊMÈ 4 Èh¹•½©¸ ÐÐ ·nºœÈ™Ë Ò>¾Xʮ͠¸X¿ÑÒ¸X¼h½MтÊMºœ¿TST^

l

¿È

ºnÍ Ð ¾Ê•½z¸X¿1½­Ò>ș¸'½zÑÊMÈ=¾Xҁ½U‚È)R|т¿TS1¸Xʕº‡¸X¿ ¼™¾Ê Ð ¾XÊz¸'½MÈ ¹MÈh¼h½M¾ÊPºn¹­½U-¸½P½U‚ȯ¹MÈh¼h½z¾XÊz¸X·ˆ¼™·‡¸'¹M¹Mº~»-¼:¸½zºn¾X¿

õ

ß.Öã‹á[ãLÕ.ÖärÖMÙqãLßâLÖMޑáyäãLÕ.ÖdùÙqã‹Ù[ÞLÖbã0Ûéã—ÙTÞÛÜè—àXáhދÞLÛ.ÝÜÖRãLáuÖMÞ>ã‹ÛéèuÙqã‹ÖdÙ[àÙyØÖvÝ1è[áKùKÖvݑÛéãLÕ×@:ÖMùˆ×âLè Öj°Ö•Úbã

ã‹áuÞ֕àÙyâiÙqã‹ÖRÞLÕ.áTâLã0ÙyØùxÝÜáTØ.ï—ã‹Övâ‹è<ÛéØÖjötÚbÛÜÖvØÚvÛéÖMÞvñ

÷

ë Ù|ÙyØ'ùÛéß»øõ•òhò™óùäráhß.ØùˆäráTâæ ûøùÙqã‹Ù—ã‹ÕÙqã0֛ötÚbÛÜÖvØڛ|۟ޑÖj@KáTïhÖvØ.áhßÞãLáuã‹Õ.ÖAèuÙyâ TÖvã‘ÞLÕÙTâLÖhñÔÕ.ÖAâ‹Ö›T֕â‹ÞLÖ

ڕÙyßދÙqã‹ÛéáhØ»ÙTޗÙyݟÞáÖj@.Ùyè[ÛÜØ.֕ùÝéáhØ.ïâLß.Ø ÖjötÚbÛÜÖvØ'ÚjeÙTޗâL֕ïTâ‹Ö•Þ‹ÞÖMùšáTØ ÛéØ.TÖMÞ>ã‹è[ÖvؙãÞLÕ.áhâã[âLßØ­ÖjötÚvÛé֕ØÚj

ÙTÞ Öj@Kà.ݟÙyÛÜØ.ÖMù+.xݟÙyïhïTÖMùèuÙyâ TÖbãRÞÕÙTâLÖÝÜÙTïTïTÖMùïTâ‹áhދÞ0à.â‹áy×ãRÙyØ'ù-.âLÛ#qÙyÝ`×âLèuÞRÖjötÚvÛé֕ØÚjhñƒ ß.Ö,ãLáù.ÙqãiÙ

ÚváTØÞãLâiÙyÛÜؙã2JÖ3JÖvâ‹Ö ß.Ø'Ù.ÝÜÖãLá[Öj@Kà.ÝÜáTâ‹ÖAÙyÝÜÝãLÕ.ÖMÞÖA۟ދÞß.ÖMÞvñ

(8)

¾XÒ½U‚ȸ'¼h½zт¸X·¾X¿‚Èx¸'¿‚Ë®»-ʕ͠¹,¸XÊMÈ|Ò>¾·n·œ¾ É ºn¿TS-wтºœ½MȈ˺n¹•½z¸X¿1½u¸X¿ËtU‚ÈT½zșʕ¾WSÈh¿‚È™¾Ñ¹t¸X¼h½MºCVºœ½Mºnș¹^FpnU-¸½

ºn¹ É U 5

ʕș¹MÑ·œ½z¹uÒ>¾Êu¿¾¿8\mÍ ¸X¿ÑÒ¸X¼T½zтʕºn¿TS*¹•È™¼T½z¾Ê•¹

É

șʕȏ¸X·œ¹M¾ž¸X¿‚¸X·

5

¹MÈhË!^

ú!J-Å

QhSQ'þVSQ*M

L

UŽQ.O—È>SKQ

ÃøÈș¹v½zºnÍ ¸'½Mșˮ½U‚ȾѽM·nºœ¿‚șˠ͠¾Ë‚È™·œ¹,Ò>¾Ê?½U‚Ȉș¿1½zºœÊMȹM¸XÍ Ð ·nÈ'øX¿Ë©¸X·n¹•¾Ò>¾ÊEV'¸Xʕºn¾Ñ¹,¹•Ñ 4 ¹z¸'Í Ð ·œÈ™¹^

pnU‚È,È9wÑ-¸'½Mºn¾¿‚¹ É È™ÊMȗș¹•½MºnÍ ¸'½zÈhËfÒ>¾XÊ ¹•È™¼h½M¾ÊM¹ Ï Ò>¾Ê¹MÍ ¸X·n·LÃKÍ Èh˂ºnтÍe\m¹•º<YhșËøX¿‚ËB·‡¸XÊSÈA»-ÊMÍ­¹ Ï ¸X¿‚ËBÒ>¾XÊ

»TVXÈB¾ É ¿‚ÈhÊM¹UºÐ ¼:¸'½MÈ9S¾Ê•ºnÈh¹9^3pnU‚Èf¹MÈh¼h½z¾XÊz¸X·‘¼h·‡¸X¹•¹Mºœ»‚¼:¸'½Mºn¾¿3¾XÒ½Uºn¹u¹•½MÑ‚Ë 5 ºœ¹™À3dµSÊMºœ¼™Ñ‚·~½zтʕÈXÃ{r ¸'¿Ñ$\

Ò¸X¼T½zтʕºn¿TS‚õ—¾¿‚¹v½zʕт¼h½Mºn¾¿Ã_p ÊM¸X˂ÈX¸X¿‚Ë

k

ÈhÊVºn¼hș¹9^3ú~½U‚ºœ¿PÍ®¸'¿Ñ`Ò¸X¼h½MтÊMºœ¿TS*³A¿TSºœ¿‚È™ÈhÊMºn¿_S‚µUșÍe\

ºn¼™¸X·[ºœ¿‚Ë‚Ñ‚¹v½zÊ 5 ×Ì-¾¾`˶ºœ¿‚Ë‚Ñ‚¹v½zÊ 5 Ã,´0ºCSWU1½žºn¿‚Ëт¹•½MÊ 5 íû=¸'¿‚Ë

l

½U‚șʞºœ¿‚Ë‚Ñ‚¹v½zÊMºœÈ™¹ É È™Ê•È¯Ë‚ºœ¹•½Mºn¿TSѺn¹UșË!^

l 4 ¹MÈhÊV'¸'½Mºn¾¿‚¹ É È™ÊMȜSÊM¾Ñ Ð Èh˯Ò>¾Ê|¹•½z¸'½zÈ\m¾ É ¿‚È™ËJÃJ˂¾Í­È™¹v½zºœ¼ РʕºCV'¸'½MÈXÃ-Ò>¾ÊMÈhº<S¿JúœÍ Ð ¾Êv½q¸X¿1½uÒ>¾Ê•È™º<SX¿

Í­ºn¿‚¾Ê•ºœ½ 5 ¸X¿‚Ë<¾X½U‚șʞ¾ É ¿‚șʕ¹U‚ºÐ ¼™¸'½zÈS¾Ê•ºnș¹^üýÃøȩ˂¾!¿‚¾X½žÊMÈ Ð ¾Xʕ½­È™¹v½zºnÍ ¸'½Mºn¾¿/ʕș¹•Ñ‚·œ½M¹žÒ>¾Xʞ¸X·n·

¹MÑ 4 ¹z¸XÍ Ð ·œÈ™¹9^aR|¾ É ÈVXșÊhÃRÒ>¾ÊÍ­¾¹•½}¹•Ñ 4 ¹z¸'Í Ð ·œÈ™¹Ò>¾ÊÍ­¾¹•½ 5 È:¸Xʕ¹ É ÈaS¾X½}¹MºCS¿‚º~»-¼:¸X¿1½M·5 ˺CXșÊMÈh¿1½

¼™¾ÈhÓ­¼hºnș¿1½µVș¼T½z¾Ê•¹ˆ½U-¸X¿¯Ò>¾XÊ|½U‚ȏÈh¿½MºnʕÈB¹M¸XÍ Ð ·nÈ4^pnUѹ™Ã½U‚È 4 ÈU-¸.V`ºœ¾Ñ‚Ê|¾XÒ»-ʕ͠¹|ºn¹|¿‚¾X½oU‚¾XÍ ¾\

SÈh¿‚È™¾Ñ¹9^%pnU‚È™¹•ÈB¹v½zʕт¼h½MтÊz¸X·‘˺CXșÊMÈh¿‚¼™Èh¹t¿‚È™¼hș¹M¹•ºœ½z¸'½zȁ½UÈ}¸X¿-¸X·5 ¹•ºn¹u¾XÒ¼ U-¸'Êz¸X¼T½zșʕºn¹v½zºn¼ËºCXșÊMÈh¿‚¼™Èh¹

¾VÈhÊ|½U‚È+VX¸'ÊMºn¾Xт¹¶Sʕ¾Ñ Ð ¹t¾XÒ»-ÊMÍ­¹9^

pnU‚È!Ò>ÊM¾¿1½zºœÈ™Ê Рʕ¾`˂Ѽh½zºœ¾¿Ò>т¿‚¼h½Mºn¾¿ ºn¹©Ê•È™·nÈ:V'¸X¿1½¯¾X¿‚·5 º~ÒB½U‚Ȫ¹Mș¼h¾¿‚Ë ¼h¾Í Ð ¾¿È™¿1½ ¾'ҏ½UÈ

˂ºœ¹•½zÑÊ 4 ¸X¿¼™È ½MșÊMÍÃ[Ê•È Ð Ê•È™¹MÈh¿1½zºn¿_S

f

ºn¿GgvÈhÓ­¼hºnș¿¼ 5 Ãtºœ¹®Ë‚ºiXJÈhÊMș¿1½ Ò>ÊM¾Í y_^³pnU‚ºn¹ ºn¹ ºn¿‚Ë‚ºœ¼:¸'½MÈ™Ë 45

½UÈ3Êz¸'½Mºn¾=¾XÒt½U‚ÈP½ É ¾ª¹•½z¸X¿‚Ë-¸'ÊMË<șʕÊM¾Ê•¹

f'ßTàþßTÿ

g:^’pnU‚șʕȺœ¹ž¸=¹MÍ ¸X·n·?¿Ñ‚Í 4 șÊ*¾XÒ|¼™¸X¹MÈh¹™Ã É Uș¿

½Uȏș¹v½zºœÍ®¸'½Mºn¾¿¾XÒ½U‚ºn¹ˆÊz¸'½Mºn¾­¼™¾¿AVXșÊSXș¹½z¾®È:c½zʕșͭș·

5

·œ¾

É f

¾Ê|·‡¸XÊSÈg¶V'¸X·nтÈh¹9^opnU‚ºn¹ˆ¾

4

Vºn¾Ñ‚¹•·

5

ºn¿Ë‚ºn¼™¸'½zÈh¹¹MÈ:VÈhÊMÈ3¹ Рș¼hºœ»-¼™¸'½zºœ¾¿/ÈhÊMÊM¾Xʏºn¿ø½U‚¾¹•ÈP¼:¸'¹Mș¹*ºœ¿AV¾·iVșËJÃU‚¾ É È:VÈhÊ™Ã É È É È™Ê•ÈPт¿-¸ 4 ·nÈ ½M¾

»-¿‚Ë ¸ª¼h¾¿‚¹•ºn¹•½Mș¿1½z·5<4 ÈT½M½Mșʭ¹ Рș¼™º~»-¼:¸½zºn¾X¿!^z î

`m¿ Í ¾¹v½ž¼:¸X¹•È™¹­½U‚ÈÊz¸'½Mºn¾!¾X҈½U‚È3½ É ¾/¹•½z¸X¿‚Ë-¸XʕË

șʕÊM¾Ê•¹Pºn¿ ½U‚È%Èwт¸'½zºœ¾¿ É ¸X¹©¸ 4 ¾VXÈ%т¿‚º~½ 5 ^ pnU‚Èh¹MÈ!ș¹v½zºnÍ ¸'½Mș¹3¸XÊ•È ¹•º<S¿‚º~»-¼:¸'¿½M·5 ·‡¸'ÊSÈhÊ ½U‚¸X¿

½UÈѹMÑ-¸X·uÈh¹•½MºnÍ ¸'½zÈh¹žÒ>¾XÊ*˂ÈVXș·n¾ Ð ÈhË ¼h¾Ñ‚¿1½zʕºnș¹^Ç`i½žÍ ¸ 5 ÊMÈ:x-ș¼T½aU‚º<SWUșʞºn¿‚ÈTÓ­¼™ºnÈh¿‚¼ 5 ¾X҈»‚ÊMÍ­¹

ºn¿ R|т¿TS1¸'Ê 5 Ã|¼™¾XÍ Ð ¸'ÊMșËH½M¾¶Ë‚ÈVXș·n¾ Ð ÈhË#Í ¸XÊs'Èh½3Èh¼™¾¿¾Í ºœÈ™¹hÃx¸X·~½U‚¾XÑTSWUH˂ºœÊMș¼T½3¼™¾XÍ Ð ¸'ÊMºn¹•¾¿ºœ¹

¹•½MÊM¾¿_S·

5

ºn¿_x‚Ñ‚È™¿‚¼hÈ™Ë 415

½U‚È3¸X¼T½zÑ-¸X·,Í ¾Ë‚Èh·,¹

Ð

Èh¼™ºœ»‚¼:¸'½Mºn¾¿ýU‚È3¼ U-¸XÊM¸X¼h½Mșʕºn¹•½Mºn¼h¹š¾XÒu½UÈ3¹z¸XÍ

Ð

·nÈ

ºn¿`Ò>¾ÊMÍ ¸'½zºœ¾¿øX¿‚Ëø¸X·n¹•¾ 415 ½U‚ÈŒV'¸Xʕº‡¸X¿¼™È*¾XÒ?½U‚Èš½MÊz¸X˺œ½zºœ¾¿-¸X·Ë‚ºœ¹•½zÑÊ 4 ¸X¿¼™È*½zÈhÊMͤ^Œdx¿ 5É ¸ 5 à ½UÈ

¾VÈhÊ

É

U‚Èh·nÍ­ºn¿TS·

5

¹Mº<SX¿‚ºœ»-¼™¸X¿1½šÈh¹•½zºœÍ®¸½zÈ Ò>¾Xʏ½U‚ºœ¹¼h¾`ÈTÓ ¼hºnÈh¿½ž¼h·nș¸XÊM·

5

ºœ¿‚Ë‚ºœ¼:¸'½Mș¹B½U-¸'½š½U‚È3т¹•ÈP¾XÒ

Ò>ÊM¾X¿½MºnÈhÊ Ð ÊM¾Ë‚Ñ‚¼T½zºn¾X¿©Ò>Ñ¿‚¼h½Mºn¾¿‚¹ É ¸X¹ƒb•Ñ‚¹•½Mºœ»-ÈhË!^

pR¸

4

·nÈh¹%Å\bÂ

Ð

ÊMș¹•È™¿1½ÊMÈh¹Mт·~½z¹3¾XÒ

Ð

¸X¿È™·Èh¹•½zºœÍ®¸½zș¹ Ò>¾Ê ½U‚È%¹Mºœ¿TS·nȯÈ9wÑ-¸'½Mºn¾¿Í­¾`Ëș·‹Ã

É

Uºn·nÈ

p ¸ 4 ·nÈh¹Æ\]“½U‚È®¹M¸XÍ È­Ò>¾Ê}½U‚È­½ É ¾\iÈ9wÑ-¸'½Mºn¾¿þ¾¿‚È4^‰pnU‚ÈP¹M¸XÍ È­Í­¾`˂Èh·n¹B¸XÊMȠș¹v½zºnÍ ¸'½MșËøÒ>¾XÊB½UÈ

ș¿1½MºnÊMÈ

Ð

ÈhÊMºn¾ËÃÒ>¾Ê½

É

¾}¹MÑ 4 \ Ð

șÊMºœ¾`˹

f

Å.ZWZWy\mÂx¸X¿‚Ë®ÅZWZXÆ\jˆWg0¸X¿‚ËšÒ>¾Ê

4

º‡¸X¿¿Ñ‚¸X·

Ð

¸X¿‚È™·œ¹9^F}R¸XÊM¸XÍ ÈT½zÈhÊ

ș¹v½zºœÍ®¸'½Mș¹,ºn¿®ËºCXșÊMÈh¿1½—½zºœÍ È Рșʕºn¾Ë‚¹[¸XʕÈx¹•º<S¿‚º~»-¼:¸'¿½M·5 ˺CXșÊMÈh¿1½—Ò>ÊM¾XÍ È™¸X¼ U3¾X½U‚șʗ¸X¼™¼h¾ÊM˂ºœ¿TSB½M¾

½UÈ[¹•½MÊMт¼T½zтÊM¸X· 4 ʕÈ:¸4s}½zÈh¹•½M¹™Ã-ÅZWZ4“\›ˆuÈ:c`¼™È Ð ½zÈhË!^%pnU‚È—½ É ¾Ò>¾Ñ‚Êj\ 5 ș¸XÊM·5fÐ ¸X¿‚Èh·n¹FU‚¸VXȶVÈhÊ 5 ˺CXșÊMÈh¿1½

ș¹v½zºœÍ®¸'½MÈ™Ë Ð Ê•¾ Ð Èhʕ½Mºnș¹^ pnU‚È%Ò>¾Ñ‚Êj\ 5 È:¸Xʕ· 5 ¸'¿‚ËH½U‚È 4 ºn¸X¿‚¿Ñ-¸X· Ð ¸X¿‚È™·xș¹•½MºnÍ ¸'½zÈh¹3¹MÑTS4Sș¹v½¤VXÈ™Ê 5

ÛéïhՙãÛÜØùKß'Þ>ã‹â”xÚbáTØ'Þ۟Þ>ãiÞJáyäãLÖj@:ã‹ÛéÝÜÖ:ÚvÝéáTãLÕ.ÛÜØ.ïKÝéÖMÙqãLÕÖvâ:ärá™áTã*ÖMÙyâ.á:áKùAKàÙTà'֕âÙyØùˆà.â‹Ûéؙã‹ÛéØ.ï[ÛÜØùKßÞãLâ‹ÛÜ֕ޕñ

ÔÕÖdùKÖb×ØÛã‹ÛéáhØޑáyä-ÞLÛ&•ÖdÙyØùxá ‘Ø.֕â‹ÞLÕ.ÛÜàxڕÙqãL֕ïTáhâLÛÜ֕ÞJÙyâ‹ÖïTÛ#TÖvØÛÜ؁ì0à.àXÖvØù.Û­@ì%‘ÕÛéÝÜÖd֕ÞãLÛÜèuÙqã‹Ûéáh؈â‹Ö•ÞLß.Ýéã‹Þ‘ÛÜØ

ìà.àXÖvØùKÛ@

ñ

€

úã‹Õ.ÖvâAùK۟ÞãLâ‹Û.ß.ãLÛÜáTØރJÖvâ‹ÖuÙyݟÞáˆãLâ‹ÛéÖMù ø

Râ‹Öv֕Ø.Ö+ø>õMòTòTö9ù‘äráhâRärß.âã‹Õ.Övâdù.Öbã‹ÙTÛéݟÞù]Õá ÖTÖvâXãLÕ.ÖuÙyããL֕è[àKãLÖMù

áTãLÕ.֕âJù.ÛÜÞãLâ‹ÛßKãLÛÜáTØÞJßÞLßÙTÝéÝ#uÙyݟÞá,ÝéÖMùuãLáT֕┙ß.֕ÞãLÛÜáTØ'Ù.ÝÜÖÖMÞ>ã‹ÛéèuÙqã‹Ö•Þ•ñ-ÔÕ.ÖRÚváTØ.T֕âLïhÖvØÚv֑à.â‹á:.ÝÜÖvèuÞJßÞLßÙyÝÜÝ

֕è[Övâ‹ïTÖF‘Õ.Öv؈ãLÕ.ÖAދÙyè[à.ÝÜÖAÞÛ#&vÖF'ÖMÚbáhè—ÖMÞâL֕ÝÜÙyãLÛ#T֕ÝuÞLè[ÙTÝéÝnñìÞJÛÜÝéÝéî÷ÚbáTØ'ùKÛã‹ÛéáhØ.֕ùˆÝÜÛhÖvÝÜÛéÕ.á:áKù|ärß.ØÚmã‹ÛéáhØxڕÙyØ/>ßÞ>ã

X֑ã‹Õ.ÖÚbáhØÞL֙ß.ÖvØ'ÚbÖáyäÞLè[ÙTÝéÝ'ÞLÙTè—àÝéÖ0ÞLÛ&•Ö:Öù.ÛÜù—Ø.áTãBJÙTؙã-ãLáAà.â‹Ö•ÞLÖvؙã֕ÞãLÛÜèuÙqã‹ÛéáhØuâLÖMÞß.Ýéã‹Þ-ärâLáhèøÙAùKÛ°X֕âLؙ֕ã

ÞLàX֕ÚbÛé×'ڕÙqãLÛÜáT؈äráTâã‹Õ.֕ÞLÖdÚvÙhÞÖMÞvñ

(9)

¸XʕÈx͚т¼ U3¹•Í®¸'·n·nÈhÊAÒ>¾Ê,½U‚Èx¹•È™¼™¾X¿‚Ë5U-¸X·œÒ¾XÒ½Uȹz¸XÍ Ð ·œÈ Рșʕºn¾Ëà 4 ѽ—½U‚È™¹•È Ð ¸X¿‚Èh·Èh¹•½zºœÍ®¸½zș¹,Í®¸ 5

¹•½Mºn·œ·

4 È 4

º‡¸X¹•È™Ë!^

³ƒVș¿!½U¾ÑTSWU!¼™¾ÈhÓ­¼hºnș¿1½+VXș¼h½M¾ÊM¹hà Èh¹•½MºnÍ ¸'½zÈhË=Ò>¾Êx½UÈ*·‡¸'½MÈ™Ê 5 È:¸Xʕ¹™Ã¸XÊMÈ*¿¾X½Ò¸XÊÒ>ʕ¾Í ș¸X¼ U

¾X½U‚È™ÊhÃ`½UÈx¹MºCS¿‚º~»-¼:¸X¿1½,¹•½MÊMт¼T½zтÊM¸X· 4 ʕÈ:¸4s¹—Ò>¾XÊ,Í­¾¹•½—¾XÒ½U‚Èx¹M¸XÍ Ð ·nÈ Ð ÈhÊMºn¾Ë®¹•ÑTSWSÈh¹•½[½U-¸'½—¹z¸XÍ Ð ·nÈ

ºn¿`Ò>¾ÊMÍ ¸'½zºœ¾¿þ¹U‚¾Ñ‚·œË 4 È3½zʕÈ:¸'½MÈ™Ë ¸X¹ž¸ª¹•È™Ê•ºnș¹ž¾X҈ÊMÈ Ð È™¸'½zÈhË ¼hÊM¾¹•¹›\i¹Mș¼T½zºœ¾¿‚¹­ºn¿‚¹v½zÈ:¸'Ë ¾XÒx¸%¹Mºœ¿TS·nÈ

Ð ¸X¿È™· ^pnUѹ™Ã É Èf¼™¾¿1½zºœ¿Ñ‚È™Ë=¾XтÊx¸'¿-¸X·5 ¹•ºn¹ 415 Ë‚È Ð ¸'ʕ½zºœ¿TS Ò>ʕ¾Í ½U‚È Ð ¸X¿‚È™·0Ò>Êz¸'Í È É ¾Ês{^

k

¸XÍ Ð ·nÈ

ºn¿`Ò>¾ÊMÍ ¸'½zºœ¾¿­ºn¹u¸X¹—ÊMÈ Ð È:¸½zș˩¼hÊM¾¹•¹u¹Mș¼T½zºœ¾¿‚¹u¾XÒ ¸š·‡¸'ÊSÈx¸X¿‚Ë…Sʕ¾ É ºœ¿TS*¿Ñ‚Í 4 șÊu¾X҂UÈh½zÈhÊM¾WSXș¿‚Èh¾Ñ‚¹

»-ʕ͠¹^«p ¸ 4 ·œÈ™¹»ˆ\zÅy ¢ ¹MÑÍ Í ¸XÊMºCY™È È™¹•½MºnÍ ¸'½zºœ¾¿þʕș¹•Ñ‚·œ½M¹šÒ>¾ÊšÈ:¸'¼ U 5 È:¸XÊhÃzz®É Uºn·nÈtpR¸ 4 ·nș¹®ÅÅ\vÁ4ˆ

Рʕș¹MÈh¿1½BÈh¹•½MºnÍ ¸'½zÈh¹xÒ>¾Êʕș·nÈ:V'¸X¿1½+SÊM¾XÑ Ð ¹¾XÒd»-ʕ͠¹hÀˆ¼h·‡¸X¹•¹Mºœ»‚ș˪¸X¼™¼h¾ÊM˺n¿TS®½M¾3¹MÈh¼h½z¾XÊM¹™Ã0¾ É ¿‚ÈhÊM¹UºÐ

¸X¿‚˹MºCY™È^

pnU‚șʕÈ*¸Xʕȏ½ É ¾®Í ¾Ë‚È™·œ¹|Ò>¾XÊxÈ:¸'¼ U%¹z¸XÍ Ð ·nÈ'À Ð ÊM¾Ë‚Ñ‚¼T½zºœ¾¿¯Ò>т¿¼h½zºœ¾¿%¸XÑ_SÍ Èh¿1½zÈ™Ë É ºœ½U Í®¸XÊsXÈT½

V'¸XÊMºn¸ 4 ·œÈ™¹™Ã0¸'¿‚Ëþ¸P½ É ¾ Èwт¸'½zºœ¾¿!Í ¾Ë‚È™·R¼™¾¿‚¹•ºn¹v½zºn¿_S¾'Ò,½U‚È Ð ÊM¾Ë‚Ñ‚¼h½Mºn¾¿ª¸X¿Ë!½U‚È­Í®¸XÊsXÈT½}¹U-¸XʕÈ

È9wÑ-¸½zºn¾X¿‚¹9^ ¢ ¾X½UÍ ¾Ë‚Èh·n¹»U-¸.VȉU‚º<SWU<Èc Ð ·‡¸X¿-¸½z¾Ê 5<Ð ¾ É È™Ê™Ã 4 ѽ­½U‚ÈÍ®¸'ÊsXÈT½®¹U-¸XʕȯÈwт¸'½zºœ¾¿

¾XÒ½U‚Èš¹•È™¼™¾X¿‚Ë%Í ¾Ë‚Èh·ºœ¹xт¹•Ñ-¸X·œ·5 Ò¸XÊtÒ>ÊM¾Í 4 șºœ¿TS®¹M¸'½zºœ¹•Ò¸X¼T½z¾Ê 5 Àuʕș¹•ºn˂Ñ-¸'·n¹ˆ¸XÊMÈU‚Èh½MșÊM¾X¹M¼™ÈhË-¸X¹v½zºn¼'Ã

¸X¿‚Ë/½U‚È3ÊMÈh¹MÈT½­½Mș¹v½žºn¿‚Ë‚ºœ¼:¸'½Mș¹šºœ¿‚¼™¾XÍ Ð ·œÈh½MÈ®¹ Рș¼hºœ»-¼™¸'½zºœ¾¿!^ª³A¹•½MºnÍ ¸'½zÈh˶¼™¾ÈhÓ­¼™ºœÈ™¿1½z¹ž¸XʕÈ3ºn¿/·œºn¿‚È

É ºœ½U ½U‚ÈxÈc Рș¼T½q¸'½Mºn¾¿¹ É º~½U®¹•¾Í­ÈˆÈc¼hÈ Ð ½Mºn¾¿¹™À3pnU‚ȹ•º<S¿­¾XґºœÍ Ð ¾Êv½ Ð Èh¿‚Èh½MÊz¸'½Mºn¾¿ ºn¹?т¿‚¼™Èhʕ½z¸Xºn¿Ã

¸X¿‚˪¼™¾X¿‚¼™Èh¿½MÊz¸'½Mºn¾¿ªºn¹}т¹•Ñ-¸X·œ·5 ºœ¿‚¹MºCS¿‚º~»-¼:¸X¿1½ºœ¿ª½U‚Èž¹Mºœ¿TS·nÈ*ÈwÑ-¸'½zºœ¾¿ªÍ ¾Ë‚È™·”^epnU‚È™¹•ÈaV'¸Xʕº‡¸ 4 ·nș¹

РșʕÒ>¾XÊMÍ 4 Èh½•½zșÊuºœ¿3½U‚ȁ½ É ¾\mÈwт¸'½zºœ¾¿¯Í­¾Ë‚È™·”^

pnU‚Ȫ¾VXșÊM¸X·n· Ð ºœ¼h½MтÊMÈ!¾¿H½UȪ¼h¾Ê Ð ¾ÊM¸'½zÈ Ð È™Ê•Ò>¾XÊMÍ ¸X¿‚¼™È%ºœ¹™Ãx½U-¸'½3½U‚È Å.ZWZWy\zÅ=½zÊz¸'¿‚¹Mº~½zºn¾X¿-¸X·

¼™Ê•ºn¹•ºn¹ É ¸X¹A¼ U-¸XÊM¸X¼h½Mșʕº<Y™ÈhË 45 UÑ_SÈuºn¿‚ÈTÓ­¼™ºnÈh¿‚¼™ºœÈ™¹A¸'¿‚˞˂ș¼hÊMÈ:¸'¹Mºn¿_SfʕÈh½MтÊM¿‚¹^dµ—¾Ê Ð ¾ÊM¸'½zÈuÈTÓ­¼™ºnÈh¿‚¼ 5

ºnÍ

Ð

ʕ¾VXșËøÊz¸

Ð

ºœË‚·

5

Ò>ÊM¾Í ÅZ4Z1Á`à ¸X·n¹•¾ ¸X¼h¼™¾Í

Ð

¸X¿ºnÈ™Ë 415

Uº<SWU‚ÈhÊ

f

¼™·œ¾¹MȞ½z¾¯¼™¾¿‚¹v½q¸X¿1½ gfÊMÈT½zтʕ¿‚¹B½M¾

¹M¼™¸X·nÈ'Ã-¾Ê™Ã‚Ò>ʕ¾Í Å.ZWZXƞÈVXș¿=¹•·nº<S4U½M·5 ¸ 4 ¾VXÈf½U-¸'½9^ER|¾ É È:VșÊhû‚ÊMÍ ·œÈVÈh·0ÈhÓ­¼™ºœÈ™¿‚¼ 5 ºnÍ Ð ÊM¾VÈhÍ Èh¿1½

É ¸X¹B¹•Ñ 4 ¹v½q¸X¿1½zºn¸X·n·5 ¹•·n¾ É ÈhÊfÒ>ʕ¾Í Å.ZWZAv8^»`i½ É ¸'¹B¿‚¾·n¾X¿TSșʁѿ‚ºœÒ>¾Ê•Í¯À½U‚È»U‚Èh½Mșʕ¾WSș¿È™ºœ½ 5 ¾'җ½UÈ

»-ʕ͠¹}ºn¿¼™ÊMș¸X¹MÈhË É º~½UªÊMÈh¹ Рș¼h½f½z¾ÈhÓ­¼hºnș¿¼ 5 à 4 ѽ}½U‚ºn¹}ºn¿¼™ÊMș¸X¹MȞ¼™¸X¿‚¿‚¾X½ 4 È­¸'½M½MÊMº4 ѽzÈh˪½M¾¯¸'¿ 5

¹ Рș¼hºœ»-¼-Sʕ¾Ñ Ð ¾XÒ»-ÊMÍ­¹9^

pnU‚șʕȞ¸XÊMÈ'Ã2U‚¾ É ÈVXșʙѺœ¿1½zșʕș¹v½zºn¿_SP˂ºCXșʕș¿‚¼hș¹ 4 È9U‚ºœ¿‚Ë ½U‚ÈŒSÈh¿‚È™ÊM¸X· ½Mș¿‚Ë‚Èh¿‚¼™ºœÈ™¹hÃ É U‚ºn¼ U É ºœ·n·

4

Èu¸X¿-¸X·

5

¹MșË*ºœ¿½UȗÒ>¾·n·œ¾

É

ºn¿TSˆ¹Mș¼T½zºœ¾¿‚¹9^RÌRºnʕ¹•½™ÃX½U‚È[¸X¿-¸X·

5

¹•ºn¹ ¾XÒ½U‚È[ÈTÓ­¼™ºnÈh¿‚¼

5

¾XÒ-½UÈ

Ð

ÊM¾Ë‚Ñ‚¼T½zºn¾X¿

Рʕ¾`¼hș¹M¹dºœ¹ Ð ÊMÈh¹MÈh¿½MșË!^

k

ș¼™¾X¿‚ËÃ1½U‚ÈuÍ ¸XÊsXÈh½d¹U-¸XʕÈuÈ9wÑ-¸'½Mºn¾¿‚¹d¸'¿‚Ëš½U‚Èuʕ¾·nȗ¾XÒ½U‚ȶV'¸Xʕº‡¸ 4 ·œÈ™¹ ÊMÈ Ð \

ÊMÈh¹MÈh¿½Mºn¿TSf¼™¾XÍ

Ð

Èh½Mºœ½zºiVÈ

Ð

ÊMș¹•¹MтʕȸXʕÈu˂ºn¹•¼™Ñ‚¹•¹MÈhË!^%pnU‚ºnʕËýU‚Èt·œºn¿Ts

4

ÈT½

É

Èhș¿PÈTÓ­¼™ºnÈh¿‚¼

5

¸X¿‚Ë

Ð

ÊM¾X»½

¸X¿‚Ë­ºn¿AVXș¹•½MÍ Èh¿1½—ºœ¹?¹U‚¾ É ¿!^dÌ-¾Ñ‚Êv½UÃÊMÈT½zтʕ¿‚¹d½z¾f¹M¼:¸'·nÈtș¹v½zºnÍ ¸'½Mºn¾¿‚¹d¸'¼™¼™¾XÊM˂ºœ¿TS½z¾fºn¿‚˂ѹ•½zʕºnÈh¹,¸'¿‚Ë

¹MºCY™Èf¸XʕÈ

Ð

ÊMÈh¹Mș¿1½MșË!^

ú!J'I{J-Å WAQ'Ž

L

W

l

¿‚Èx¼™¸X¿P·œ¾`¾Wsž¸½—½UÈxÍ­È:¸X¿

f

ºn¿{gbÈhÓ­¼™ºœÈ™¿‚¼ 5 ¾Xґ½U‚È Ð ÊM¾Ë‚Ñ‚¼T½zºœ¾¿ Рʕ¾`¼hș¹•¹ É ºœ½U‚ºn¿®¸œSÊM¾XÑ Ð ¾XÒ»‚ÊMÍ­¹

ºn¿ ½ É ¾­¸X·~½zșʕ¿-¸'½MºCVÈ É ¸ 5 ¹9^

l

¿P½U‚Èx¾¿‚È+U-¸X¿ËÃ É U‚Èh¿3½U‚È Рʕ¾`Ëт¼h½Mºn¾¿®Ò>Ñ¿‚¼h½Mºn¾¿3ºœ¹—È™¹v½zºœÍ®¸'½MșˮÒ>¾XÊ

½UȮș¿1½MºnÊMÈ­¹z¸'Í Ð ·œÈž¾XÒt¸X·œ·»-ÊMÍ­¹™ÃPSÊM¾Ñ Ð ¹¾Xҗ»-ÊMÍ­¹

f

¹z¸ 5 ¹MÈh¼h½z¾XÊM¹ g}¼:¸X¿ 4 È­Êz¸X¿_sXșË<¸'¼™¼™¾XÊM˂ºœ¿TS½M¾

˂ºiXJÈhÊMș¿¼™È™¹,ºn¿­½U‚Ȉ͠ș¸X¿ ÈTÓ­¼™ºnÈh¿‚¼ 5 ^%pnU‚ºn¹,ºn¹A½U‚È|½zÊM¸X˂ºœ½Mºn¾¿‚¸X·‚ºn¿1½MÈ™Ê Ð ÊMÈh½z¸'½zºœ¾¿øX¿‚Ë ºn¿­½U‚ºœ¹ Ð ¸ Ð ÈhÊ

É È3Í ¾¹v½z·5 ˂È:¸X· É ºœ½Uþ½U‚ºœ¹ÈTÓ ¼hºnÈh¿‚¼ 5 ͠ș¸X¹MтʕÈ4^

l

¿/½U‚ÈP¾X½U‚È™ÊU-¸X¿‚ËÃ É Uș¿¶½U‚È Ð ÊM¾Ë‚Ñ‚¼T½zºn¾X¿

Ò>т¿‚¼T½zºœ¾¿þºœ¹È™¹v½zºœÍ®¸'½Mș˪Ò>¾ÊB½U‚È®ºœ¿‚Ë‚ºCVºœË‚Ñ-¸X·3Sʕ¾Ñ Ð ¹¾XÒ[»-ʕ͠¹hÃ͠ș¸X¿/ºœ¿‚ÈhÓ­¼™ºœÈ™¿‚¼ 5 ¾XÒu½U‚È SÊM¾XÑ Ð

€ €

ÔÕÖªã‹ÙÝéÖMÞ ÚváTØÞLÛÜÞãáTäè—ÖMÙy؁ÛÜØ.ÖjötÚvÛé֕ØÚbÛÜÖ•Þ áyä{qÙyâ‹ÛÜáTßޑïhâLáhß.àáyä-×'âLèuޕñ‚3Õ.ÛÜÝéÖ,â‹ÙTØ:ÛéØ.ït×âLèÝÜ֛hÖvÝÛÜØ.֛ö—î

ÚvÛé֕ØÚj–JáTß.ݟù+XÖ,ÙtärßKãLÛÜÝé֗Öj°áTâLãXã‹Õ.֕ÞLÖ?è[֕ÙTØÞ ÕÙTÖdâ‹ÖvݟÙqã‹ÛhÖvÝ#xÞLèuÙyÝÜÝ8qÙTâL۟ÙyØÚv֕Þ.ã‹Õ™ß'Þã‹Õ.ÖvÛÜâÚbáTè[àÙTâL۟ÞLáTØÛÜÞ

è[ÖMÙyØ.ÛÜØ.ïyärßݜñ

(10)

¹MÑÊMș¹Í ¸ 5 ˂ÈVXș·n¾ Ð VÈ™Ê 5 ˺CXșÊMÈh¿1½z· 5 À(`i½Í ¸ 5 U‚¸ ЂРș¿ ½U-¸'½}¸®¹•È™¼T½z¾Êºœ¹ˆÊM¸'½UșʖU‚¾XÍ ¾WSXș¿‚Èh¾Ñ‚¹™Ã

¸X·œ·»-ÊMÍ­¹,¸XÊMÈt¼™·œ¾¹MÈt½z¾}½UȈͭ¾¹•½dÈTÓ­¼™ºnÈh¿1½[¾¿‚È

É

º~½U‚ºœ¿­½U‚Ȉ¹•È™¼T½z¾ÊhýUѹ?½U‚ȈͭÈ:¸'¿ ºœ¿‚ÈhÓ­¼™ºœÈ™¿‚¼

5

¾XÒ

½UÈf¹•È™¼T½z¾ÊM¸X· Ð ÊM¾Ë‚Ñ‚¼T½zºn¾X¿©Ò>Ñ¿‚¼h½Mºn¾¿ºn¹t¹MÍ ¸X·œ· ^ ¢ Ñ`½|½U-¸'½|˂¾È™¹|¿‚¾X½u½Mș·n·0¸'¿ 5 ½U‚ºn¿TS ¸ 4 ¾Ñ½u½U‚ÈBÈTÓe\

¼™ºœÈ™¿‚¼ 5 ¾XÒJ½U‚Èx¹•È™¼h½M¾Ê™Ã¼™¾XÍ Ð ¸'ÊMș˭½z¾f¾X½UșÊ?¹Mș¼T½z¾Ê•¹™À3`i½,Í®¸ 5 U-¸ ЂРÈh¿ýU-¸'½?½UÈx¾VÈhÊz¸X·œ·ÈTÓ­¼™ºnÈh¿‚¼ 5

¾XÒ,½U‚È Ð ÊM¾Ë‚Ñ‚¼T½zºœ¾¿ Ð ÊM¾¼™È™¹•¹ºœ¹

f

т¿‚º~Ò>¾ÊMÍ­·5 gˆÍšÑ¼ Uþ·n¾ É È™Êfºn¿!½U‚ºœ¹}¹Mș¼T½z¾Ê}½U‚¸X¿þºœ¿ø¾X½U‚șʕ¹9^u`i½fºœ¹

ºn¿1½MșÊMÈh¹•½Mºn¿TS­½z¾®¿¾X½zÈf½U-¸'½|½Uș¹MÈB½ É ¾P¹•¾Ê•½M¹x¾XÒÈhÓ­¼™ºœÈ™¿‚¼ 5 Í­È:¸X¹•Ñ‚ÊMÈh¹Ë‚È:Vș·œ¾ РșË=ÊM¸'½U‚ÈhÊx¹•ºnÍ­ºn·‡¸'ÊM·5

¾VÈhʞ½MºnÍ­È3¸X¿‚Ë<¾VÈhÊ*½U‚È©ÊMÈh·nÈ:VX¸'¿½»SXÊM¾Ñ Ð ¹*¾X҈»‚ÊMÍ­¹*ºn¿/½UȉR|т¿TS1¸'ÊMº‡¸'¿¶¼™¾Ê Ð ¾ÊM¸'½zÈ3¹•È™¼T½z¾Ê^`i½

ºn¿Ë‚ºn¼™¸'½zÈh¹—½U-¸½t¹ Рș¼™º~»-¼-SÊM¾XÑ Ð ¹uт¹•Ñ-¸X·n·5 U‚¸XË©·n¾ É ÈhÊu¾Ê¶U‚ºCSWU‚ÈhÊu¾VXșÊM¸X·n·Í­È:¸'¿3ÈhÓ­¼™ºœÈ™¿‚¼ 5©4 Èh¼:¸Xт¹•È

»-ʕ͠¹ É È™Ê•È}Í ¾Ê•È¾Êu·œÈ™¹M¹U‚Èh½MșÊM¾4Sș¿‚Èh¾Ñ‚¹ É ºœ½U‚ºn¿®½U‚È+Sʕ¾Ñ Ð ^ƒÃøȁ·n¾¾Ws ¸'½[½Uȁ¾VXșÊM¸X·n·ÈTÓ­¼™ºnÈh¿‚¼ 5

¾XÒ»-ÊMÍ­¹AÒ>ÊM¾Í ½U‚Ê•È™È|˂ºCXșʕș¿1½?¸X¹ Ð Èh¼h½z¹?ºn¿*½U‚ÈuÒ>¾·n·œ¾ É ºœ¿TS¹•Ñ 4 ¹MÈh¼h½Mºn¾¿‚¹hÀ

k

ș¼T½z¾ÊM¸X·-˂ºiXJÈhÊMș¿¼™È™¹hø'¿‚Ë

V'¸XÊMºn¸'½zºœ¾¿‚¹u¸'¼™¼™¾XÊM˂ºœ¿TS*½z¾*½U‚È}¹•º<Y™Èf¸X¿Ë¾ É ¿‚ÈhÊM¹U‚ºÐ ¾XÒ ½U‚ȁ»-ÊMÍ­¹9^

ÌRºic`Èh˽MºnÍ­È3ÈXș¼h½M¹®¾X҈½U‚È Ð ¸X¿È™·tș¹v½zºnÍ ¸'½Mș¹žÊMÈ:x-ș¼T½ 5 ș¸Xʞ½z¾ 5 È:¸'Ê®¼ U-¸X¿_Sș¹­¾XÒx½U‚È͠ș¸X¿

ºn¿ÈhÓ­¼™ºœÈ™¿‚¼ 5 Ãu¼™¾XÍ Ð ¸'ÊMÈ™Ë ½z¾ø½U‚È 4 ¸X¹MÈ 5 È:¸'Ê9^³dx·œ½U‚¾ÑTS4U ¼™¾X¿_x-ºn¼T½z¹ È™Í­È™ÊSXÈ 4 Èh½ É È™È™¿HÈh¹•½MºnÍ ¸'½zÈh¹

Ò>¾Ê Ð ¸X¿‚È™·œ¹3¼™¾VÈhÊMºœ¿TS<˂ºCXșʕș¿1½3½zºœÍ È Ð ÈhÊMºn¾Ë‚¹hÃ|½U‚È™ºœÊP¾VșÊM¸X·n· Ð ¸'½M½Mșʕ¿ ºœ¹P¹MºœÍ ºœ·‡¸Xʞ½z¾/½U‚È=½zºœÍ È

Ð ¸'½U ÈhÍ ÈhÊSºœ¿TSøÒ>ʕ¾Í ¼™Ê•¾¹M¹j\m¹MÈh¼h½Mºn¾¿Èh¹•½MºnÍ ¸'½zÈh¹9^ pnU‚ºn¹­¼™·œÈ:¸Xʕ·5 ºœ¿‚Ë‚ºn¼™¸'½zÈh¹­½U-¸'½aVÈhÊ 5 Ð ¾ É È™Ê•Ò>Ñ·

Ò>¾Ê•¼™È™¹}¹U-¸ РșË!½U‚È Рʕ¾`Ëт¼h½MºCVȞÈTÓ ¼hºnÈh¿‚¼ 5 ¾'Ò¶R|т¿TS1¸Xʕº‡¸X¿=»‚ÊMÍ­¹Ë‚Ñ‚ÊMºœ¿TSP½UȞ½MÊz¸X¿¹Mºœ½Mºn¾¿ Ð ÈhÊMºn¾Ë Ï

¿‚¾*Í ¸'½M½MșʶU¾ É É È·n¾¾Ws­¸'½uºœ½™Àºn¿ Ð ¸X¿‚Èh·Í ¾Ë‚Èh·n¹™Ã¸'½t¸4S4SÊMÈS1¸'½zȈ·nÈ:Vș·L¾ʗÒ>¾XÊEV'¸XÊMºœ¾Ñ‚¹¶SXÊM¾Ñ Ð ¹[¾XÒ

»-ʕ͠¹hÃ É È-SÈT½ˆ¹•ºnÍ­ºn·n¸XÊ,ʕș¹•Ñ‚·œ½M¹9^%pnUт¹ É Èf˂¾ž¿‚¾X½ˆ¸X¿-¸X·5 ¹MȽUș¹MÈ Ð ¸X¿È™·‘È™¹v½zºœÍ®¸'½Mș¹u¹•È Ð ¸XÊM¸'½zÈh·5 ^

ú!J'I{J'IGJ

ŽWXSMUQ

pnU‚È­½zºnÍ­È Ð ¸'½U/¾XÒ[½U‚È®ÈTÓ ¼hºnÈh¿‚¼ 5 ¾XÒ¶V'¸Xʕºn¾Ñ‚¹}¹•È™¼h½M¾ÊM¹ºn¹¡wѺœ½zÈ­¹MºœÍ ºœ·‡¸XʽM¾¯½U‚È ¾VXșÊz¸'·n· Ð ºn¼T½zтʕÈ

¾ 4

½z¸Xºn¿È™Ë¶Ò>ÊM¾Í ½U‚È

Ð

¸X¿È™·tș¹v½zºnÍ ¸'½Mș¹™À k Ñ 4

¹•½z¸X¿1½zºn¸X·u˂ÊM¾

Ð

ºœ¿ Å.ZWZÅÃ?Êz¸

Ð

ºnËqSÊM¾

É

½U т¿1½Mºn·ÅZWZ'Æ

¸X¿‚˸=Í­ºn·œË/˂ș¼h·nºœ¿‚È3¸'Ò÷½MÈ™Ê É ¸Xʕ˂¹9^

f”k

șȩÌRºCSтʕș¹žÁ%¸X¿‚ËÂ_^#g pnU‚ÈhÊMÈ©ºn¹š¸!¼hтÊMºœ¾Ñ‚¹*˂ºœ¹M¼hÊMÈ Ð ¸X¿‚¼ 5

4 Èh½ É È™È™¿½U‚ºœ¹*¸X¹•¹Mș¹•¹Mͭș¿1½ ¾X҈½U‚È3˂È:Vș·œ¾ Рͭș¿1½z¹žºœ¿¶¼™¾Ê Ð ¾ÊM¸'½zÈ3ÈTÓ­¼™ºnÈh¿‚¼ 5 ¸X¿‚˶½U‚ȸ4S

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

The average gross earnings at enterprises with at least 5 employees in the business sector (excluding the few thousand public workers employed here) were HUF 342.2 thousand, 10.8

On a farm size basis, large farms were found to be the most efficient ones, fol- lowed by small farms (simple size basis) and medium farms (livestock size

in the case of the Hungarian banking and insurance sector, no stock-market data are available on daily returns covering most of the sectors; return data concerning the sectors as

In this paper a definition for stress situation is presented, based on the results of the backtest of the applied risk measurement model, and the consequences of applying

financial products 17. Socially responsible investments 0: No, 1: Yes 18. Other sustainability products 0: No, 1: Yes IV. Social conduct 24.. With respect to the methodology used in

Eligibility for specific subsidy for estab- lishing Farmer Organisations (FO); exemption from FO membership in the procurement of tomato for processing, or marketing of historical

Four pillars of the new public works program New type of employment contract: public works contract with public works wage.. New legislation: Rules after January 1, 2011 were

Labour market trends in Hungary The first chapter presents the main labour market trends in Hungary in 2007 which include participation, employment and unemployment rates and infor-