• Nem Talált Eredményt

Beállt a Tisza, csúszott egész Szeged

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Ossza meg "Beállt a Tisza, csúszott egész Szeged"

Copied!
20
0
0

Teljes szövegt

(1)

7. oldal A. oldal

Ha m o s t vásárol, akkor a m e g a d o t t FIX havi költség tartalmazza

a c a s c o biztosítását é s a kötelező szervizelését is.

így n e m kell extra kiadásra számítania,

F I X h o g y m e g é r i ! M I N Ő S É G , M E G B Í Z H A T Ó S Á G , B I Z T O N S Á G

Feel t h e dlfference

3 évig FIX hogy ennyi!

S z e g e d , A l g y ő i út 3 9 . Tel.: 6 2 / 5 5 6 - 3 0 0 w w w . f o r d h o v a n y . h u

A K A R Á C S O N Y K O R K E Z D Ő D Ö T T J É G Z A J L Á S U T Á N A T A R T Ó S H I D E G N Y O M Á N A H É T V É G É R E B E Á L L T A T I S Z A Fotó: Frank Yvette A G Y A L O G O S O K O R S Z Á G S Z E R T E A L I G T U D T A K M E G Á L L N I A L Á B U K O N Fotó: MTI

Kilenc j á r m ű k a r a m b o l o z o t t a z útra fagyott ónos eső miatt s z o m b a t o n este

az autópályán Balástya közelében. A jegesedés sok balesetet o k o z o t t , a gya- logosok csúszkáltak a j á r d á n , a meteorológiai szolgálat riasztást a d o t t ki.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A s z o m b a t i ó n o s e s ő C s o n g r á d m e g y é - b e n is j é g p á n c é l l á v á l t o z t a t t a a z u t a - k a t . A z M 5 - ö s a u t ó p á l y á n B a l á s t y a k ö -

z e l é b e n k i l e n c j á r m ű - t ö b b s é g é b e n k ü l f ö l d i r e n d s z á m ú a k - c s ú s z t a k e g y - m á s n a k , i l l e t v e a s z a l a g k o r l á t n a k . A

k a r a m b o l b a n r o m á n o k é s l e n g y e l e k s é r ü l t e k m e g .

K i s z o m b o r o n e g y 5 5 é v e s h e l y i f é r f i s é r ü l t m e g , m i k o r k e r é k p á r j á v a l e l - e s e t t a s í k o s ú t o n , s a m ö g ö t t e h a l a d ó s u z u k i s e l ü t ö t t e . S z e r e n c s é r e a z a u t ó s a z o n n a l s e g í t s é g e t n y ú j t o t t .

A s z e g e d i t r a u m a t o l ó g i a i k l i n i k á n a

s z o k á s o s n á l s o k k a l t ö b b s é r ü l t e t l á t - t a k e l t e g n a p e s t i g , e l c s ú s z á s o k m i a t t s z e n v e d t e k v é g t a g t ö r é s e k e t .

A m e t e o r o l ó g i a i s z o l g á l a t v a s á r n a p é j - félig a z o r s z á g n a g y r é s z é r e h a r m a d - , a D é l - A l f ö l d r e m á s o d f o k ú r i a s z t á s t a d o t t k i . A z e l ő r e j e l z é s e k s z e r i n t a h é t e n j a v u l - n a k a k ö z l e k e d é s k ö r ü l m é n y e i .

A t a r t ó s h i d e g m i a t t a T i s z a a l s ó s z a k a s z á n , í g y S z e g e d n é l is b e á l l t a j é g , m e l y n e k v a s t a g s á g a a C s o n g r á d é s a z o r s z á g h a t á r k ö z ö t t i s z a k a s z o n 3 - 1 5 c e n t i m é t e r . E z é r t a f o l y ó j e g é r e l é p n i n e m c s u p á n t i l o s , h a n e m é l e t - v e s z é l y e s i s .

• 4 Összeállításunk a z 5. oldalon

AJ- ahoó 2006 februAr 15-19 érvényes

A tájékoztató* natri téljéákófft. a lestlelékutf éfüektödjőn márkakarasktaléMjnkben.

*120 tiónapoa induló havi konstrukció. THM 6.73-9.7% A képek Ulusztréciók Vegyes átlagfogyasztás: 4,4- 9.31/100 km. Co2- kibocsátás: 119-224 g/km

* n ^ W ' K ö n y v t á r

\ Alapítva 1910-ben j Hétfő, 2008. j a n u á k L 98/5. í Ára: 90 Ft (előfizetve: 68 F t ) ! w w w . d e l r n a g y a r . h u y

DELMAGYARORSZAG

TÖMEGBALESET BALÁS7YÁNÁL A SZTRÁDÁN, ESTIG HATVAN SÉRÜLT A TRAUMATOLÓGIA ÜGYELETÉN

Beállt a Tisza, csúszott egész Szeged

OTTHON ÖTVENEZERBE KERÜL, AMI A BOLTBAN SZÁZEZER

Olcsóbb a disznóvágás Veszélyben

a Feszty-körkép

PÁRATLAN A PANORÁMA

Befektetőre vár a malom

MUNKATÁRSUNKTÓL

Harminckét méter magasból, a Vám

t é r i T i s z a m a l o m l e g f e l s ő s z i n t j é r ő l g y ö n y ö r ű a k i l á t á s S z e g e d r e . L e j j e b b a z o n b a n m á r s z é p s é g h i b á k a t is t a l á - l u n k , a z 1 9 0 0 - a s é v e k e l e j é n é p ü l t , e g y k o r a z o l a s z o k n a k i s s z á l l í t ó m a - l o m a l a p o s f e l ú j í t á s r a s z o r u l . A z ü r e s t e r m e k b e n g a l a m b o k l a k n a k , a p a r - k e t t a h i á n y o s , a v a k o l a t l e h u l l o t t . A m a l o m s o r s á t a z p e c s é t e l t e m e g ,

h o g y n i n c s t á r o l ó k a p a c i t á s a . A h o g y

nőtt a fuvarozási és raktározási költ-

s é g , ú g y v á l t e g y r e g a z d a s á g t a l a n a b - b á . S z a b ó é k , a j e l e n l e g i t u l a j d o n o - s o k á l l a g m e g ó v á s r a t ö r e k e d n e k , é s b e f e k t e t ő r e v á r n a k . S z e r i n t ü k a m a - l o m s p o r t c é l r a v a g y é t t e r e m k é n t i s h a s z n o s í t h a t ó l e n n e - r e n d b e t é t e - l é h e z a z o n b a n t ö b b s z á z m i l l i ó f o r i n t k e l l e n e .

4 Bővebben a 7. oldalon

Kidobták a fenyőket

Vízkeresztkor véget ér a karácsony.

A fenyőktől a hétvégén számos lakó- telepi család megszabadult.

Feljelent a nagymama

Papp Károlyné ma feljelenti unokája apját, szerinte a férfi alaptalanul állítja, hogy fojtogatta a gyermeket.

N é h á n y h e t e o r s z á g o s t é v é r e k l á m k a m - p á n y indult a F e s z t y- k ö r k é p m e g m e n t é - s é é r t . A z ó p u s z t a s z e r i e m l é k p a r k m o n u - m e n t á l i s m ű a l k o t á s á t u g y a n i s b e á z á s f e - n y e g e t i . A t e t ő t 2 0 0 3 - b a n k é t s z á z m i l l i ó f o r i n t é r t f e l ú j í t o t t á k , d e s o k h e l y e n ú j b ó l á t e n g e d i a v i z e t . A 19 m e g y e á l t a l létre- h o z o t t ú j a l a p í t v á n y m é g b e j e g y z é s előtt á l l , a régi k u r a t ó r i u m á n a k t a g j a i v i s z o n t a v i s s z a v o n u l á s u k a t f o n t o l g a t j á k .

<4 írásunk a 8 . oldalon

OFt önerő

Itt a z influenza

Lassan átlépi a járványküszöböt az inf- luenzás panaszokkal orvoshoz fordu- lók száma, egyre több a beteg.

M H A G Y O M Á N Y O S H Á Z I V Á G Á S , F O R R Ó V Í Z Z E L , G Y Ö K É R K E F É V E L Fotó: Frank Yvette

F o r d F o c u s

MUNKATÁRSUNKTÓL

M é g m i n d i g m e g é r i o t t h o n d i s z n ó t v á g n i , fele a n n y i b a is k e r ü l h e t a h ű s , m i n t h a a b o l t b a n v á s á r o l n á n k . S z i n t e s e h o l s e m t a l á l n i e z e r f o r i n t n á l o l c s ó b b s e r t é s h ú s t .

H a p é l d á u l 2 7 0 f o r i n t o s k i l ó n k é n t i á r o n v e s z ü n k e g y 1 5 0 k i l ó s h ú s s e r - t é s t , a k k o r 4 0 e z e r 5 0 0 f o r i n t o t f i z e - t ü n k é r t e . J ó e s e t b e n 2 5 k i l ó n y i c s o n - t o z o t t k a r a j , 3 4 k i l ó n y i s o n k a é s 1 2 k i l ó l a p o c k a , v a l a m i n t h ú s z k i l ó z s í r é s s z a l o n n a b o n t h a t ó . A z ü z l e t b e n e z é r t t ö b b m i n t 1 0 0 e z e r f o r i n t o t i s e l k é r n e k . R á a d á s u l a v á g ó h i d a k e l ő - r e j e l z é s e s z e r i n t t o v á b b d r á g u l m a j d a b o l t i h ű s .

E n n e k e l l e n é r e n e m s z a b a d a m a t ő r m ó d o n b e l e f o g n i a h á z i d i s z n ó v á g á s - b a . N e m á r t , h a s z a k e m b e r t , v a g y i s b ö l l é r t h í v u n k . A m e s t e r a m á z s á l t j ó - s z á g m i n d e n k i l ó j a u t á n a k á r 5 0 - 6 0 f o r i n t o t is k é r h e t a m u n k á j á é r t . 4 Részletek a 3. oldalon

OFt önerő 3 év törlesztörészlet 3 év casco + 3 év szerviz

F o r d F i e s t a

0 Ft önerő 3 év törlesztőrészlet 3 év casco + 3 év szerviz
(2)

21 Belföld - külföld i H é t f ő , 2008. január 7.

A legfrissebb, hétvégi k ö z v é l e - m é n y - k u t a t á s o k szerint Barack O b a - m a szenátor az iowai előválasztáso- kon szerzett g y ő z e l m e óta átvette a vezetést Hillary Clinton előtt a k ö - v e t k e z ő f o r d u l ó h e l y s z í n é n , N e w H a m p s h i r e - b e n .

WASHINGTON (MTI)

Ú g y t ű n i k , h o g y a v o l t f i r s t l a d y n é - h á n y h e t e m é g m e g i n g a t h a t a t l a n n a k t ű n ő e l s ő s é g e a d e m o k r a t a j e l ö l t a s p i - r á n s o k k ö z ö t t v é g é r v é n y e s e n a m ú l t é .

M é g a k ö z i s m e r t e n ó v a t o s N P R k ö z - s z o l g á l a t i r á d i ó is ú g y f o g a l m a z o t t , h o g y h o l t v e r s e n y l á t s z i k k i a l a k u l n i a

D e m o k r a t a P á r t e l n ö k j e l ö l t s é g é r e p á - l y á z ó k é t s z e n á t o r k ö z ö t t . A l e g t ö b b f e l m é r é s v i s z o n t m á r n e m f e j - f e j m e l - l e t t i k ü z d e l e m r ő l , h a n e m O b a m a b i z - t o s e l ő n y é r ő l t a n ú s k o d i k .

A R e a l C l e a r P o l i t i c s . c o m a d a t a i s z e - r i n t Barack Obama 3 4 s z á z a l é k o n á l l , Hillary Clinton 30,9 százalékon. A C o n c o r d M o n i t o r ú j s á g s z e r i n t O b a m a 3 4 s z á z a l é k o s t á m o g a t o t t s á g ú , C l i n t o n 3 3 . A z A m e r i c a n R e s e a r c h G r o u p k u t a - t á s i e r e d m é n y e i a z t m u t a t j á k , h o g y O b a m a 3 8 s z á z a l é k o s , C l i n t o n c s a k 2 6 . A C N N é s a h e l y i W M U R t e l e v í z i ó k ö z ö s f e l m é r é s e s z e r i n t a k é t p o l i t i k u s e g y a r á n t 3 3 s z á z a l é k o s n é p s z e r ű s é g ű .

Merénylet Bush ellen?

DUBAI (MTI)

A z a m e r i k a i e l n ö k e l l e n i m e r é n y l e - t e k r e b i z t a t j a a z a l - K a i d a a z i s z l a m i s - t á k a t . A t e r r o r h á l ó z a t á l l í t ó l a g o s a n - g o l n y e l v ű s z ó v i v ő j e , e g y i s z l á m r a á t - t é r t a m e r i k a i á l l a m p o l g á r a z z a l a f e l - h í v á s s a l f o r d u l t v a s á r n a p a s z é l s ő s é - g e s e k h e z , h o g y f o g a d j á k p o k o l g é p e k -

kel George Busht kedden k e z d ő d ő kö-

z e l - k e l e t i é s p e r z s a - ö b ö l b e l i k ö r ú t -

ján. Adam Yahiye Gadahn egy olyan

h o n l a p o n j e l e n t m e g , a m e l y g y a k r a n k ö z l i i s z l a m i s t a s z é l s ő s é g e s c s o p o r - t o k ü z e n e t e i t . A f e l h í v á s h i t e l e s s é g é t

Összeállt a koszovói kormány

e g y e l ő r e n e m l e h e t e t t e l l e n ő r i z n i . A z ü z e n e t t a r t a l m a z t ö b b a r a b n y e l v ű i d é z e t e t is á K o r á n b ó l , d e a n g o l u l s z i n t é n m e g s z ó l a l . F e l s o r o l j a a m u - d z s a h e d e k t ö b b a f g a n i s z t á n i , i r a k i , é s z a k - a f r i k a i „ s i k e r é t " . T á m a d j a Per-

vez Musarraf pakisztáni és Hoszni

Mubarak e g y i p t o m i e l n ö k ö t , v a l a - m i n t II. Abdalláh s z a ú d i k i r á l y t .

B u s h e l n ö k I z r a e l b e é s a p a l e s z t i n t e r ü l e t e k r e , t o v á b b á K u v a i t b a , B a h r e - i n b e , a z E g y e s ü l t A r a b E m í r s é g e k b e , S z a ú d - A r á b i á b a és E g y i p t o m b a l á t o - g a t k e d d e n k e z d ő d ő k ö r ú t j á n .

F Ó N A G Y : K É S Ő B B K E L L E T T V O L N A M E G N Y I T N I A H A Z A I Á R A M P I A C O T

A Fidesz szerint a j a n u á r 1 - j e i i d ő - p o n t n e m v o l t alkalmas a h a z a i energiapiac m e g n y i t á s á r a , a m i t az is m u t a t , h o g y m i n d a lakossági, m i n d a gazdasági szektor s z á m á r a drasztikusan m e g e m e l k e d e t t az á r a m tarifája.

BUDAPEST (MTI)

- M á r t a v a l y n a g y b i z t o n s á g g a l l e h e - t e t t l á t n i , h o g y a j a n u á r 1 - j e i i d ő p o n t n e m a l k a l m a s a z e n e r g i a á g a z a t l i b e - r a l i z á c i ó j á r a , h i s z e n E u r ó p á b a n j e - l e n l e g e n e r g i a h i á n y v a n - m o n d t a

sajtótájékoztatóján Fónagy János, ki-

f o g á s o l v a , h o g y a k o r m á n y m é g i s r a - g a s z k o d o t t e l é p é s h e z . S z e r i n t e e n - n e k „ e r e d m é n y e " , h o g y a l a k o s s á g s z á m á r a 9 , 8 s z á z a l é k k a l n ő t t a z á r a m

á r a , m í g a g a z d a s á g i s z f é r á b a n 1 7 - 4 0 s z á z a l é k k ö z ö t t i e m e l é s t k e l l e l s z e n - v e d n i . F ó n a g y e l ő r e v e t í t e t t e , h o g y t a - v a s s z a l ú j a b b e n e r g i a - á r e m e l é s r e l e - h e t s z á m í t a n i , „ h i s z e n e z b e v a n t á p - l á l v a a r e n d s z e r b e " .

A p o l i t i k u s s z e r i n t a p i a c n y i t á s t e t e r ü l e t e n a k k o r k e l l e t t v o l n a m e g t e n - n i , a m i k o r E u r ó p á b a n n o r m a l i z á l ó d i k a z e n e r g i a e l l á t á s h e l y z e t e . - E z a m o s -

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

t a n i l é p é s a k o r m á n y s z o c i á l i s é r z é - k e t l e n s é g é t m u t a t j a - v é l e k e d e t t a z o r - s z á g g y ű l é s i k é p v i s e l ő . - E z t a n n a k e l - l e n é r e t e t t é k m e g , h o g y a z e l m ú l t é v e k b e n e m e l t h a n g o n , b e l e n é z v e a z e m b e r e k s z e m é b e a z t m o n d t á k , n e m f o g j á k j e l e n t ő s m é r t é k b e n , v a g y l e g - a l á b b is a z i n f l á c i ó s m é r t é k e t m e g h a - l a d ó m é r t é k b e n n ö v e l n i a z e n e r g i a - á r a k a t .

1 Budai: 2008 az átmenet éve

B u d a i B e r n a d e t t k o r m á n y s z ó v i v ő az e l h a n g z o t t a k r a reagálva a z t m o n d t a , a k o r m á n y azért d ö n t ö t t a z á r a m p i a c m e g n y i t á s a m e l l e t t , m e r t ez a f o g y a s z t ó k é r d e k e : a verseny h o s s z ú t á v o n az árak f é k e n t a r t á s á h o z és j o b b s z o l g á l t a t á s o k h o z v e z e t , a m i e g y é r t e l m ű e n a f o g y a s z t ó k s z á m á r a k e d v e z ő v á l t o z á s o k a t j e l e n t . 2 0 0 8 az á t m e n e t év lesz, a m i k o r a piaci s z e r e p l ő k t a n u l j á k a z új s z a b á l y o k a t - k ö z ö l t e , h o z z á t é v e : az á t m e n e t i i d ő s z a k b a n is s z ü k s é g v a n a piaci f o l y a m a t o k t o m p í t á s á r a .

Fagyhalál Moszkvában

MOSZKVA (MTI)

V a s á r n a p r a v i r r a d ó é j s z a k a ú j a b b h á - r o m e m b e r f a g y o t t m e g M o s z k v a u t c á - i n . N o v e m b e r e l e j e ó t a , a m i k o r e l ő - s z ö r c s ö k k e n t n u l l a C e l s i u s - f o k a l á a h ő m é r s é k l e t , e z z e l m á r h e t v e n e m b e r

v e s z t e t t e i l y e n m ó d o n é l e t é t a z o r o s z f ő v á r o s b a n . A z e l m ú l t é j s z a k a t o v á b b i h a t e m b e r t t ö b b é - k e v é s b é s ú l y o s f a - g y á s i s é r ü l é s e k k e l v i t t e k k ó r h á z b a . M o s z k v á b a n n a p o k ó t a m í n u s z 15-16 C e l s i u s - f o k k ö r ü l i h i d e g v a n .

Megállapodás született a koalíciós k o r m á n y posztjainak elosztásáról a koszovói p a r l a m e n t két legerősebb pártja k ö z ö t t - adta hírül a sajtó a szerbiai t a r t o m á n y b a n .

MHSTINA (MTI)

M á r c s a k a l á í r á s r a v á r a K o s z o v ó i D e - m o k r a t a P á r t ( P D K ) és a K o s z o v ó i D e - m o k r a t i k u s S z ö v e t s é g ( L D K ) m e g á l l a -

podása - közölték illetékesek szombat

e s t e a k é t p á r t v e z e t ő , Hasim Taki és Fatmir Sejdiu megbeszélését követően.

A m e g e g y e z é s é r t e l m é b e n a m i n i s z - t e r e l n ö k ö t é s h é t m i n i s z t e r t a t a v a l y n o v e m b e r i v á l a s z t á s o k o n l e g t ö b b s z a - v a z a t o t e l é r ő P D K d e l e g á l j a a k o r - m á n y b a , e g y m i n i s z t e r e l n ö k - h e l y e t - t e s t é s ö t m á s i k t á r c a v e z e t ő j é t p e d i g a z L D K . A z L D K a d j a m a j d K o s z o v ó e l - n ö k é t is. H á r o m m i n i s z t e r i p o s z t r ó l a n e m z e t i k i s e b b s é g e k k é p v i s e l ő i d ö n t - h e t n e k .

HARMINC ÉVE KAPTUK VISSZA A KORONÁT

h a z a h o z a t a l á r ó l B u d a p e s t e n a M á t y á s - t e m p l o m b a n r o n á z á s i m i s é j é t a d j a e l ő .

Ü n n e p i n a g y m i s é v e l és h á l a a d á s s a l e m l é k e z n e k m e g a S z e n t K o r o n a 3 0 é v v e l e z e l ő t t i A l a t i n n y e l v ű s z e n t m i s é n a t e m p l o m é n e k - és z e n e k a r a L i s z t F e r e n c K o -

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Eltűnt egy férfi a Tiszában

NYÍREGYHÁZA (MTI)

E l t ű n t a T i s z á b a n e g y s z o m á l i a i f é r f i , a k i h á r o m t á r s á v a l t i l t o t t h a t á r á t l é p é s t k ö v e t e t t e l v a s á r n a p a m a g y a r - u k r á n h a t á r s z a k a s z o n , T i s z a k e r e c s e n y k ö z e - l é b e n - k ö z ö l t e a S z a b o l c s - S z a t - m á r - B e r e g M e g y e i R e n d ő r - f ő k a p i t á n y - s á g m u n k a t á r s a .

- A s z o m á l i a i á l l a m p o l g á r o k e m b e r - c s e m p é s z e k s e g í t s é g é v e l é r t é k e l a m a g y a r h a t á r t . A m i k o r m a g u k r a m a - r a d t a k , e g y i k ü k - h e l y i s m e r e t h í j á n - m e g p r ó b á l t á t k e l n i a j e g e s T i s z á n , d e n é h á n y m é t e r u t á n e l m e r ü l t , é s e l s o -

dorta őt a v í z - mondta Jászai Judit.

T á r s a i T i s z a k e r e c s e n y k ö z s é g b e é r v e k é r t e k s e g í t s é g e t e g y h e l y i l a k o s t ó l , a k i é r t e s í t e t t e a b a r a b á s i h a t á r r e n d é - s z e t i k i r e n d e l t s é g e t , d e a h e l y s z í n r e m e n t j á r ő r ö k h i á b a k u t a t t a k a z e l m e - r ü l t f é r f i u t á n .

Valutaváltó

VALUTA VÉTELI | FÍADÁSt

E U R Ó 247,07 259,76

U S A - D O L L Á R 167,66 176,24

A N G O L FONT 330,66 347,62

CSEH K O R O N A 9,20 10,16

HORVÁT K U N A 32,78 36,23

SVÁJCI F R A N K 149,99 159,27

SZLOVÁK K O R O N A

F O R R Á S : 0 1 P

7,20 7,96

Barack Obama vezet Hillary Clinton előtt Megmozdult a föld Peloponnészoszon

Nagy erejű földrengés rázta m e g G ö - rögországot vasárnap reggel. A f ö l d - mozgás nagy riadalmat keltett, de a hatóságok n e m t u d n a k sem sérül- tekről, sem k o m o l y károkról.

ATHÉN (MTI)

A z a t h é n i f ö l d t a n i i n t é z e t s z e r i n t a R i c h t e r - s k á l a s z e r i n t 6 , 5 - ö s e r ő s s é g ű v o l t a f ö l d m o z g á s . A r e n g é s e p i c e n t r u - m a A t h é n t ó l 1 5 0 k i l o m é t e r r e d é l n y u - g a t r a , a P e l o p o n n é s z o s z - f é l s z i g e t e n f e k v ő L e o n i d i v á r o s á n á l v o l t . A z o r - s z á g n a g y r é s z é b e n é r e z t é k a r e n g é s t , a m e l y s z o k a t l a n u l s o k á i g t a r t o t t .

Geraszimosz Papadopulosz, az athé- n i i n t é z e t k u t a t ó j a s z e r i n t a r e n g é s k ö z - p o n t j a m é l y e n a f ö l d a l a t t v o l t . A r e n d - ő r s é g k ö z ö l t e , h o g y m i n d e z i d á i g n e m k a p o t t j e l e n t é s t s é r ü l é s e k r ő l v a g y k á - r o k r ó l , n e m t u d i l y e s m i r ő l a f ö l d t a n i i n -

tézet sem. Iliász Mánosz, Leonidi pol-

g á r m e s t e r - h e l y e t t e s e is a z t m o n d t a , h o g y n a g y o n e r ő s v o l t u g y a n a f ö l d r e n - g é s , d e k a p c s o l a t b a l é p t e k a k ö r n y é k - b e l i t e l e p ü l é s e k k e l , é s e g y e l ő r e n e m t u d n a k p r o b l é m á k r ó l . - P á n i k v o l t , é s k i s e b b t á r g y a k e s t e k l e a h á z a k b a n , d e n e m k e l e t k e z t e k k o m o l y k á r o k - m o n d t a a p o l g á r m e s t e r - h e l y e t t e s .

A FIDESZ SZERINT VÁRNI KELLETT VOLNA AZ ENERGIAPIAC MEGNYITÁSÁVAL

Fónagy: Tavasszal újabb áramáremelés lehet

Főszerkesztő: SZETEY ANDRÁS • Főszerkesztő-helyettes: ŐRFI FERENC, V. FEKETE SÁNDOR • Szerkesztők: GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ, HEGEDŰS SZABOLCS, KOVÁCS ANDRÁS, LÉVAY GIZELLA, SZÁVAY ISTVÁN • Képszerkesztő: JACOB GÁBOR • Rovatvezetők: SCHMIDT ANDREA (fotó), SULYOK ERZSÉBET (hír és információ), SÜLI RÓBERT (sport) • Délvilág szerkesztőségvezető: BAKOS ANDRÁS (Csongrád, Makó, Szentes), SZÖGI ANDREA (Hódmezővásárhely) • Kiadó és szerkesztőség: 6729 Szeged, Szabadkai út 20. Levélcím: 6760 Szeged, Pf.: 153. Telefon: 62/567-888.

Titkárság: 62/567-800. Fax: 62/567-881. Sportrovat: 62/567-808. Interneteim: www.delmagyar.hu • E - m a i l : szerkesztoseg@delmagyar.hu • 6800 Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3. Tel./fax: 62/261-905. Hirdetési tel./fax: 62/262-619. 6900 M a k ó , Szegedi u. 9-13.

Tel.: 62/213-391, hirdetésfelvétel és előfizetés: Tel./fax: 62/213-198. 6600 Szentes, Kossuth u. 8. Tel.: 63/601-026. Tel./fax: 63/316-838. 6660 Csongrád, Kossuth tér 9-11. Tel./fax: 63/681-010. • KIADJA ÉS ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI A DÉLMAGYARORSZÁG KIADÚ • Kiadóigazgató: PAP KLÁRA. Kiadói titkárság: tel.: 62/567-870. • Hirdetési igazgató: KONKOLY BÉLA. tel.: 567-862, fax: 567-887. Hirdetésfelvétel: 6720 Szeged, Kölcsey u. 5. Tel.: 62/567-835. Fax: 62/567-885. • N y o m d a v e z e t ő : H0CZ PÁL. Nyomás: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 67. Telefon: 62/666-867. • Marketingvezető: NÉMETH ILDIKÓ. Tel.: 62/567-872, fax: 62/567-886.Terjesztési vezető: KÓTI ZOLTÁN. Terjesztés: 62/567-866. Előfizetés: 06/80/821-821 (ingyen hívható). Példányszámunkat a Matesz hitelesíti. Előfizetési díj egy hónapra 1230 Ft (Délmagyarország), 1630 Ft (Délvilág) • Árus terjesztés: Délhír Rt. és Délmagyarország Kiadó-ISSN 0133-025X (Délmagyarország), ISSN 1616-0099 (Délvilág)* A Délmagyarország Kiadó a Lapcom Kft. tagja. Ügyvezető igazgató: SZAMMER ISTVÁN.

(3)

H é t f ő , 2 0 0 8 . j a n u á r 7.

Aktuális 13 EGY-KÉT HÉTEN BELÜL TÖMEGES FERTŐZESEKRE SZAMITHATUNK

Főként a fiatalokat

támadja az influenza

Vásárhelyen már átlépte a j á r v á n y - küszöböt az influenzás panaszokkal orvoshoz fordulók száma, de kétszer annyi beteg van a megyében is, mint a múlt héten. Általános járványra egy-két héten belül számítanak a szakemberek.

TOMBÁCZ RÓBERT

M e g d u p l á z ó d o t t a m ú l t h e t i a d a t o k - h o z k é p e s t a z i n f l u e n z a s z e r ű m e g b e - t e g e d é s b e n s z e n v e d ő k s z á m a C s o n g - r á d m e g y é b e n , a s z o m s z é d o s B á c s - K i s k u n b a n m á r k i is m u t a t t á k a z A v í r u s t - t u d t u k m e g Tombácz Zsu- zsannától, a z A N T S Z r é g i ó s j á r v á n y - ü g y i f ő o s z t á l y v e z e t ő j é t ő l . B á r S z e g e - d e n , M a k ó n é s S z e n t e s e n m é g k e v é s a b e t e g , H ó d m e z ő v á s á r h e l y e n a s z á - m u k m á r á t l é p t e a j á r v á n y k ü s z ö b ö t , a z a z a 1 0 0 e z e r l a k o s r a s z á m í t o t t 2 0 0 - a s m e g b e t e g e d é s i é r t é k e t . H a a h e l y z e t t o v á b b r o m l i k , s z ü k s é g l e h e t e g é s z s é g ü g y i z á r l a t , l á t o g a t á s i t i l a l o m e l r e n d e l é s é r e is a v á s á r h e l y i k ó r h á z - b a n - k ö z ö l t e a f ő o r v o s .

M i v e l c s ü t ö r t ö k ö n a l e g t ö b b i s k o l á - b a n e l i n d u l t a t a n í t á s , és a z ó v o d á k , b ö l c s ő d é k is ü z e m e l n e k , a s z a k e m b e r s z e r i n t e g y h é t e n b e l ü l t e r j e d n i k e z d - h e t a b e t e g s é g a z á r t k ö z ö s s é g e k b e n . A z e d d i g i a d a t o k a l a p j á n a f i a t a l k o r - o s z t á l y b a n v a n a l e g t ö b b i n f l u e n z á s : f ő k é n t a 15 és 2 4 é v k ö z ö t t i e k , i l l e t v e a g y e r e k e k k a p j á k e l a f e r t ő z é s t . A f ő o r - v o s s z e r i n t e n n e k a z a z o k a , h o g y a 6 0 é v f e l e t t i e k é s a k r ó n i k u s b e t e g e k i n k á b b f e l v e t t é k a v é d ő o l t á s t , m i n t a f i a t a l a b b a k . A v é d ő o l t á s t - a m i b ő l a z i d ő s e b b e k é s k r ó n i k u s b e t e g e k i n g y e n k a p n a k a h á z i o r v o s n á l - v i s z o n t m é g

t A S Z E G E D I D E B R E C E N I U T C A I R E N D E L Ő V Á R Ó J Á B A N IS S O K A B E T E G Fotó: Frank Yvette

m o s t s e m k é s ő b e a d a t n i , h i s z e n í g y e l k e r ü l h e t ő e k a z i n f l u e n z a v e s z é l y e s s z ö v ő d m é n y e i .

A k ö z é p - és i d ő s e b b k o r ú a k k ö z ö t t i n - k á b b m á s t í p u s ú , t o r o k f á j á s s a l , g e n n y e s o r r v á l a d é k k a l j á r ó v í r u s o k „ k a s z á l - n a k " , i n f l u e n z a s z e r ű p a n a s z o k k a l m é g n e m j e l e n t k e z t e k - t u d t u k m e g Fekete

Judit s z e g e d i h á z i o r v o s t ó l . A v e l e e g y h e l y e n r e n d e l ő h á z i g y e r m e k o r v o s , He- gedűs Ágnes k i s p á c i e n s e i k ö z ü l v i s z o n t e g y r e t ö b b e n j ö n n e k m a g a s l á z z a l , v é g - t a g f á j d a l m a k k a l és l e v e r t s é g g e l . A s z a k - e m b e r n a g y j á b ó l k é t h é t m ú l v a s z á m í t a r r a , h o g y t ö m e g e s s é v á l j o n a m e g b e t e - g e d é s .

A h o l a s z á m o k d i k t á l n a k , o t t l e e g y s z e r ű s ö d n e k a célok és a m e g o l d á s o k .

M N E K SÁNDOR

Bizonyítványok

N i c o l a s S a r k o z y f r a n c i a e l n ö k n e m t r é f á l t : a h o g y a n k a m p á n y á b a n m e g í g é r t e , a f r a n c i a k o r m á n y m i n i s z t e r e i h á r o m h a v o n t a j e g y e k k e l e l l á t o t t b i z o n y í t v á n y t k a p n a k t e l j e s í t m é n y ü k r ő l . A m i n i s z t e r e l n ö k i h i v a t a l f e l k é r é s é r e e g y f ü g g e t l e n k ö n y v v i z s g á l ó c é g 3 0 s z e m p o n t o t á l l í t o t t ö s s z e a k o r m á n y p r o g r a m a l a p j á n , a m i n i s z t e r e k é r t é k e l é s é - h e z .

S a r k o z y a h a g y o m á n y o s a n r e t o r i k u s f r a n c i a p o l i t i k a i m i l i ő b e n e l ő r e k i s z á m í t h a t ó e l l e n k e z é s t v á l - t o t t k i . A b í r á l ó k é r v e l é s é b e n m e g -

| A h o l a s z a m o k j e l e n i k , h o g y a z o s z t á l y o z á s a m i - J r m d i k t á l n a k , O t t n i s z t e r e k e t a r ö v i d t á v ú d ö n t é s e k - b e n é s a s t a t i s z t i k á k k o z m e t i k á z á - s á b a n t e s z i m a j d é r d e k e l t t é . A h o l a s z á m o k d i k t á l n a k , o t t l e e g y s z e r ű - s ö d n e k a c é l o k é s a m e g o l d á s o k - í r j a a L e M o n d e v e z é r c i k k e . A z é r t é k e l é s i r e n d s z e r a b e v á n d o r l á s i m i n i s z t e r m u n k á j á t p é l d á u l a z o n m é r i , h o g y h á n y i l l e g á l i s a n a z o r - s z á g b a n t a r t ó z k o d ó s z e m é l y t s i k e r ü l k i t o l o n c o l n i a , a z i g a z s á g ü g y i m i n i s z t e r p e d i g a v i s s z a e s ő b ű n ö s ö k r e k i s z a b o t t b ü n t e t é s m é r t é k é - v e l t e l j e s í t m a j d j ó l . A s i k e r k r i t é r i u m o k e g y e s m i n i s z t e r e k n é l m á r - m á r a v e r s e n y s z f é r á t i d é z i k . A k u l t u r á l i s m i n i s z t e r n e k a z t k e l l e l é r n i e , h o g y m i n é l t ö b b e m b e r l á t o g a s s a a z i n g y e n e s s é v á l t m ú z e u - m o k a t , a z é p í t é s ü g y i m i n i s z t e r n e k p e d i g m e g f e l e l ő s z á m ú s z o c i á l i s l a k á s t k e l l p r o d u k á l n i a .

B á r S a r k o z y i n t é z k e d é s é t s o k a n p u s z t á n a h a t a l o m g y a k o r l á s e s z - k ö z é n e k , m á s o k p e d i g f e l s z í n e s o s t o b a s á g n a k t a r t j á k , a b i z o n y í t v á n y - o s z t á s k a p c s á n a z t n e m v o n j á k k é t s é g b e , h o g y a p o l i t i z á l á s c s e l e k v ő b b l e h e t t ő l e . A z á l l a m p o l g á r p e d i g n e m é r z i m a j d ú g y , h o g y n e m s z á m o l - n a k e l e l ő t t e - h i s z e n m i n d a k r i t é r i u m o k , m i n d a z o s z t á l y z a t o k n y i l v á - n o s a k l e s z n e k .

M i e l ő t t e s z ü n k b e j u t n a m i n d e z t a m a g y a r v i s z o n y o k k ö z ö t t e l k é p - z e l n i - m e r t S a r k o z y h ú z á s á b a n v a n v a l a m i m a g y a r o s a n e s e t l e g e s - , a f r a n c i a k o r m á n y t á j é k o z t a t ó j a m e g is a k a d á l y o z e b b e n . A z i n d o k l á s u g y a n i s f o n t o s n a k l á t j a k i e m e l n i : é r t é k e l t c é l o k k ö z ö t t e g y e t l e n o l y a n s i n c s , a m i h e z n e a v á l a s z t ó k a d t a k v o l n a f e l h a t a l m a z á s t .

Ott eltűnt, itt elfogták

MUNKATÁRSUNKTÓL

E l t ű n t k é n t k ö r ö z t e a s z e r b r e n d ő r s é g a z t a f é r f i t , a k i t p é n t e k e n á l l í t o t t a k e l ő S z e g e d e n i l l e g á l i s m a g y a r o r s z á g i t a r - t ó z k o d á s m i a t t . P é n t e k e s t e l a k o s s á g i b e j e l e n t é s a l a p j á n i g a z o l t a t t á k a f é r f i t , a k i s z e r b s z e m é l y i i g a z o l v á n n y a l k í -

v á n t b e j e l e n t k e z n i a h a j l é k t a l a n s z á l - l ó n . A z e l ő á l l í t á s é s v i z s g á l a t s o r á n k i - d e r ü l t , h o g y a f é r f i é v v é g é n i l l e g á l i - s a n l é p t e á t a m a g y a r h a t á r t , a s z e r - b e k p e d i g e l t ű n t k é n t t a r t o t t á k s z á - m o n . A f é r f i t s z o m b a t o n á t a d t á k a s z e r b h a t ó s á g o k n a k .

OTTHON ÖTVENEZERBE KERÜL, AMI A BOLTBÓL VÉVE SZÁZEZER

Böllérrel együtt is olcsóbb a disznóvágás

S A vágóhíd szerint tovább drágul a bolti hús

Egy negyvenezer forintba kerülő élő sertést levágva a szalonna és egye- bek mellett 25 kiló csontozott karaj- hoz és 34 kiló sonkához j u t h a t u n k . Ugyanez a hús a boltban hetvenezer forintba kerül. Tehát megéri disznót vágni, de nagyon sok múlik a böllé- ren és a jószágon is. Ha zsíros állatot választunk, jelentősen csökkenhet vállalkozásunk nyeresége.

HfrtSSZASOtCS

H a ú g y d ö n t ü n k , h o g y d i s z n ó t v á - g u n k , é s 2 7 0 f o r i n t o s , a p i a c o n á t l a - g o s n a k n e v e z h e t ő k i l ó n k é n t i á r o n v e - s z ü n k e g y 1 5 0 k i l o g r a m m o s h ú s s e r - t é s t , 4 0 e z e r 5 0 0 f o r i n t o t f i z e t ü n k . I d e - á l i s e s e t b e n e g y e k k o r a á l l a t b ó l 2 5 k i - l ó n y i c s o n t o z o t t k a r a j , 3 4 k i l ó n y i s o n - k a és 12 k i l o g r a m m n y i l a p o c k a , v a l a - m i n t h ú s z k i l ó n y i z s í r é s s z a l o n n a b o n t h a t ó . A m u l t i k a k c i ó i k ö z t s e h o l s e m t a l á l n i 1 0 0 0 f o r i n t n á l o l c s ó b b h ú s t - í g y m á r c s a k a k a r a j és a c o m b a p u l t o n k ö z e l 7 0 e z e r f o r i n t b a k e r ü l - n e . A m a f ü s t ö l t s z a l o n n a k i l ó j á t is

Disznóvágás, számokban

9 0 0 f o r i n t k ö r ü l i á r o n a d j á k . H a e g y s z á z ö t v e n k i l ó s j ó s z á g „ a l k a t r é s z e i t " a b o l t b a n v e s s z ü k m e g , t ö b b m i n t s z á z - e z e r f o r i n t o t f i z e t ü n k , m í g a z o t t h o n i v á g á s k ö l t s é g e i a d i s z n ó v é t e l l e l e g y ü t t is a l i g h a l a d j á k m e g a z ö t v e n e z r e t .

A d i s z n ó v á g á s b a m é g s e m s z a b a d a m a t ő r m ó d o n b e l e f o g n i . E z a m u n k a e g y c s a l á d s z á m á r a e g é s z n a p o s e l f o g - l a l t s á g o t j e l e n t . S z ü k s é g v a n p ö r k ö l ő - r e , g á z p a l a c k r a , r e n g e t e g v í z r e . N é g y - ö t é l e s k é s r e , r ö v i d e b b e k r e é s h o s s z a b b a k r a , b á r d r a a c s o n t h a s í t á - s á h o z . A s z t a l o k r a , h o g y a s z é t s z e d e t t h ú s h a m a r k i h ű l j ö n - e l é g n a g y h e l y r e - e d é n y e k r e , m ű a n y a g l á d á k r a a p a - k o l á s h o z . Ü s t r e a z a b á l á s h o z , a z s í r k i s ü t é s é h e z . H a a b e l e t é s a g y o m r o t is f e l v e s s z ü k : u l t r á r a , a m o s á s h o z e r ő s g y o m o r r a é s t ü r e l e m r e . H a s a j t o t , h u r - k á t , k o l b á s z t k é s z í t ü n k , t ö l t ő r e , n a g y t ű r e , s p á r g á r a , e m e l l e t t b é l r e , f ű s z e - r e k r e . A z t á n h o z z á é r t é s r e . T ú d n i k e l l , m i r e v a n s z ü k s é g e a c s a l á d n a k , e h h e z k é p e s t é r d e m e s j ó s z á g o t v á l a s z t a n i . A l t a l á n o s s á g b a n e l m o n d h a t ó : a m e g -

Egy 150 kilós hússertés megvásárlása, feldolgozása, füstölése kb. 5 5 0 0 0 forintba kerül B O M T f e í $UH Súly (kg) Ha m i n d e z t boltban vesszük (forint)

K A R A J . 25 27 5 0 0

S O N K A 3 4 4 0 8 0 0

L A P O C K A 12 13 2 0 0

Z S Í R N A K V A L Ó , S Z A L O N N A 20 18 2 0 0

B E L S Ő S É G 1 0 3100

F E J , K Ö R Ö M k 1 4 0 0

E G Y E B E K (bét, bői, csont, ill. hulladék) 4 5 -

F O R R Á S : O M - S R Ű J T T S

t é r ü l é s r á t á j a a n n á l r o s s z a b b , m i n é l z s í r o s a b b a z á l l a t .

H a a c s a l á d c s a k a s e g é d m u n k á h o z é r t , b ö l l é r is k e l l . B á r h i v a t a l o s a n i l y e n f o g l a l k o z á s t s e n k i s e m ü z , a z t a z é r t m e g t u d h a t j u k , h o g y a l e s z ú r t , m á z s á l t s e r t é s m i n d e n k i l ó j a u t á n 5 0 - 6 0 f o r i n t k ö z é e s ő ö s s z e g e t is e l k é r - h e t . A f ü s t ö l é s k i l ó n k é n t s z i n t é n u g y a n e n n y i , a s o n k a , a c s ü l ö k é s a s z a l o n n a s ú l y á v a l s z á m o l v a t í z e z e r f o - r i n t a l a t t í g y n e m k a l k u l á l h a t ó a

„ m u n k a d í j " . P e r s z e , s o k h e l y e n n e m f o g a d n a k b ö l l é r t , m e r t a c s a l á d t u d j a , m i t h o g y a n k e l l c s i n á l n i , a h ű t ő l á d á k k o r á b a n p e d i g n i n c s s z ü k s é g f e l t é t l e - n ü l f ü s t ö l é s r e .

S o k h á z u d v a r á n p e r z s e l i k , b o n t j á k a h í z ó t e z e k b e n a n a p o k b a n , m é g i s f u r c s a f é l e l e m l e n g i k ö r ü l e z t a n é p - s z o k á s t : a z á l t a l u n k m e g k é r d e z e t t t u - c a t n y i f o g y a s z t ó é s b ö l l é r e g y i k e s e m v á l l a l t a n é v v e l a m e g n y i l a t k o z á s t - f é l n e k u g y a n i s a f e l j e l e n t é s t ő l . A h á z i v á g á s o k u g y a n n e m n e v e z h e t ő k „ f e - k e t é n e k " , h i s z e n n e m é r t é k e s i t i k a h ú s t . A m s z á m l a m é g s e m k e l e t k e z i k a b ö l l é r e s e t é b e n , í g y l e g a l á b b i s s z ü r k é - n e k m i n ő s ü l a z ü g y l e t .

P e d i g a d i s z n ó t n e v e l ő g a z d a is j o b - b a n j á r , h a h á z i v á g á s r a v e s z i m e g t ő l e v a l a k i a j ó s z á g o t : a z u t ó b b i h ó n a p o k - b a n d r á m a i a n e s e t t a z é l ő á l l a t o k á r a , a m i j ó v a l , k ö z e l 5 0 f o r i n t t a l a l a c s o - n y a b b , m i n t e g y e s z t e n d ő v e l e z e l ő t t . A h i v a t a l o s f e l v á s á r l ó a r o s s z a b b k i - n é z e t ű s e r t é s e k k i l ó j á é r t 1 9 0 , a z á t l a - g o s á l l a t o k é r t p e d i g 2 4 0 - 2 5 0 k i l o g r a m - m o t ad. A m a k ó i Tóth Gyula szerint is e g y r e t ö b b m a g á n s z e m é l y v á s á r o l v á g n i v a l ó d i s z n ó t .

- H i v a t a l o s a n n e m t u d o k r ó l a , h o g y M a k ó n , v a g y k ö r n y é k é n b á r k i is b o n - t a n a s e r t é s t h á z a k n á l - t e t t e h o z z á a f e l v á s á r l ó .

M a k ó n t ö b b , e n g e d é l l y e l r e n d e l k e z ő v á g ó h í d is ü z e m e l , á m e g y e d i

m e g r e n d e l é s e k e t e g y i k ü k s e m teljesít. A Rákosi ú t o n ü z e m e l ő F ü s t ö l t k o l b á s z Kft.

az egyik l e g k o r s z e r ű b b t e c h n o l ó g i á v a l d o l g o z z a fel a sertéshúst. - Ó r á n k é n t h e t v e n állat vágására a l k a l m a s a t e c h n o l ó g i á n k , így m a g á n s z e m é l y e k g y a k o r l a t i l a g e g y á l t a l á n n e m keresnek fel b e n n ü n k e t , mi v á s á r o l j u k fel a t e r m e l ő k t ő l a sertéseket - m o n d t a l a p u n k n a k Sípos J e n ő c é g v e z e t ő . - A z e n e r g i a á r - v á l t o z á s o k n a k k ö s z ö n h e t ő e n a k ö v e t k e z ő h e t e k b e n n é m i drágulásra s z á m í t h a t u n k a sertéshús e s e t é b e n . A n a g y ü z e m i sertéstartóktól n e t t ó 2 7 0 - 2 8 0 forintos k i l ó n k é n t i á r o n s z e r e z z ü k b e a z élő á l l a t o k a t .

11 A H Á Z I V Á G Á S O L C S Ó B B , M I N T B O L T B A N V E N N I H Ú S T - D E M U N K Á S A B B , M I N T A H O G Y A N A Z T S O K A N G O N D O L J Á K Fotó: Frank Yvette

(4)

i» | Aktuális

H é t f ő , 2 0 0 8 . j a n u á r 7.

A L G Y Ő . A 2 0 0 7 . s z e p t e m b e r 1 1 - é n ú t j á r a i n d u l t a l g y ő i S o k - m i n d e n t - t u d á s E g y e - t e m é n e k e l s ő s z e m e s z t e r e j a n u á r v é - g é n l e z á r u l t , d e 2 0 0 8 . f e b r u á r j á b a n k e z d ő d i k a m á s o d i k f é l é v . A z e l ő a d á - s o k t o v á b b r a is a f a l u h á z e m e l e t i k l u b t e r m é b e n h a l l g a t h a t ó k m a j d , v á l - t o z a t l a n u l l e s z n e k s o r s o l á s o k : m i n d e n e l ő a d á s o n k ö n y v e t s o r s o l n a k k i a j e - l e n l é v ő k k ö z ö t t . E m e l l e t t b á r k i k i t ö l t - h e t i a z e l ő a d á s o k k a l k a p c s o l a t o s t e s z - t e k e t , é s a k i a l e g j o b b a n t e l j e s í t , k ö n y v c s o m a g o t k a p . A k ö v e t k e z ő e l ő - a d á s t k e d d e n 1 8 ó r á t ó l t a r t j á k , t é m a : a z a l g y ő i r e p ü l é s t ö r t é n e t e , e l ő a d ó : P u s z t a i J á n o s , a r e p ü l é s t ö r t é n e t é n e k k u t a t ó j a .

- A f a l u h á z B e t l e h e m i j á s z o l c í m ű p á - l y á z a t á n a k n y e r t e s e i : f e l n ő t t k a t e g ó r i - á b a n a z a l g y ő i B e l o v a i J ó z s e f n é l e t t a z e l s ő , g y e r m e k k a t e g ó r i á b a n K e c s k e - m é t i M á t é é s V a r g a R i c h á r d ( C s a n á d - a l b e r t i , K i n c s ő A l a p f o k ú M ű v é s z e t o k - t a t á s i I n t é z m é n y ) n y e r t .

B A K S . N e m j á r a k o m p M i n d s z e n t é s B a k s k ö z ö t t a j e g e s e d é s m i a t t . A v í z i j á r m ű a z é v v é g e ó t a a p a r t o n p i h e n , c s a k a k k o r ü z e m e l ú j r a , h a a z t a z i d ő - j á r á s e n g e d i , a j é g m i a t t u g y a n i s m o s t n e m l e n n e b i z t o n s á g o s a k ö z l e k e d é s a T i s z á n .

D E S Z K . M a 19 ó r á t ó l s z e r b k a r á c s o n y t r e n d e z n e k a f a l u h á z b a n .

D O M A S Z É K . A B á l i n t S á n d o r A l t a l á n o s I s k o l a é s A l a p f o k ú M ű v é s z e t o k t a t á s i I n t é z m é n y „ i s k o l á b a c s a l o g a t ó " p r o g - r a m o k a t r e n d e z a n a g y c s o p o r t o s ó v o - d á s o k é s s z ü l e i k r é s z é r e . J a n u á r 1 0 - é n 1 6 . 3 0 é s 1 7 . 3 0 k ö z ö t t f a r s a n g o l ó r a v á r - j á k a z é r d e k l ő d ő k e t . A g y e r m e k f o g l a l - k o z á s o k i d e j e a l a t t a s z ü l ő k b ő v e b b t á j é k o z t a t á s t k a p n a k a z i s k o l a i l e h e t ő - s é g e k r ő l , é s s z a k e m b e r e k v á l a s z o l n a k a z i s k o l a k e z d é s s e l k a p c s o l a t o s k é r d é - s e i k r e . A s z e r v e z ő k m i n d e n é r d e k l ő - d ő t v á r n a k .

M Ó R A H A L O M . A N a p f é n y N y u g d í j a s K l u b é s a M ó r a h a l m i P a r a s z t k ó r u s u t ó s z i l v e s z t e r i m u l a t s á g o t r e n d e z m a 16 ó r á t ó l a z A r a n y s z ö m R e n d e z v é n y - h á z b a n .

- A z A q u a p r o f i t F o m t e r v ' t t ö k o k o n - z o r c i u m a j a n u á r 1 4 - é n , h é t f ő n 1 0 ó r a - k o r a D é l - a l f ö l d i r é g i ó i v ó v í z m i n ő - s é g - j a v í t ó p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á t és a z e l ő í r t h a t á r é r t é k e k n e k m e g f e l e - l ő i v ó v í z b i z t o s í t á s á t c é l z ó , e l ő z e t e s m e g v a l ó s í t h a t ó s á g i t a n u l m á n y t e r v i s - m e r t e t é s é v e l k a p c s o l a t o s t á j é k o z t a t ó t t a r t a z A r a n y s z ö m R e n d e z v é n y h á z - b a n .

S Z E G E D . J a n u á r b a n ü n n e p l i t i z e d i k s z ü l e t é s n a p j á t a N e m z e t i s é g e k H á - z a . A j u b i l e u m i p r o g r a m s o r o z a t j a - n u á r 1 4 - é n k e z d ő d i k , é s f e b r u á r 3 - á i g t a r t . T ö b b e k k ö z ö t t n e m z e t i s é - g i i z k a v a l k á d o t r e n d e z n e k a H í d é t - t e r e m b e n , j a n u á r 1 4 - é n 19 ó r á t ó l a K ö v é r B é l a B á b s z í n h á z b a n a s z e k - s z á r d i M a g y a r o r s z á g i N é m e t S z í n h á z e l ő a d á s á t l á t h a t j á k . J a n u á r 1 6 - á n 1 9 ó r á t ó l a J A T E - k l u b b a n M a s k a r a - d e s - k o n c e r t é s g ö r ö g t á n c h á z l e s z . 1 7 - é n 1 8 ó r á t ó l a N e m z e t i s é g e k H á z á - b a n a M a g y a r M ű v e l ő d é s i I n t é z e t N e m z e t i s é g e i n k k é p e k b e n c í m ű k i - á l l í t á s á n a k m e g n y i t ó j á t t a r t j á k . 1 9 - é n 19 ó r á t ó l a b á b s z í n h á z b a n a M a g y a r o r s z á g i S z e r b S z í n h á z , v a l a - m i n t a M a l k o T e a t r o b o l g á r s z í n h á z k ö z ö s p r o d u k c i ó j a l á t h a t ó m a g y a r n y e l v e n .

Ü L L É S . A D é r y n é M ű v e l ő d é s i H á z b a n s z e m é l y g é p k o c s i - , m o t o r k e r é k p á r - , s e - g é d m o t o r o s k e r é k p á r - v i z s g á r a f e l k é - s z í t ő t a n f o l y a m i n d u l . A z e l s ő e l ő a d á s m a 17 ó r á t ó l l e s z .

Z Á K Á N Y S Z É K . J a n u á r 8 - á n 1 7 ó r á t ó l M ú l t i d é z é s c í m m e l a 6 0 - a s 7 0 - e s é v e k f i l m j e i b ő l v e t í t e n e k a p o l g á r m e s t e r i h i v a t a l b a n .

- A t e l e p ü l é s k ü l t e r ü l e t é n a l a k o s s á g i h u l l a d é k o t k é z i e r ő v e l g y ű j t i k ö s s z e , e z é r t k é r i k a l a k o s o k a t , h o g y e g y z s á k b a m a x i m u m h a r m i n c k i l ó h u l l a - d é k o t t e g y e n e k , é s h a é l e s t á r g y , p é l - d á u l t ö r ö t t ü v e g v a n a s z e m é t k ö z ö t t , a z t í r j á k r á a z s á k r a .

N A P S U G A R A S H Á Z R O M O K B A N . F e l s ő v á r o s e g y e t l e n i l y e n j e l l e g ű m ű e m l é k h á z a e z a k i s p o s t a m e l l e t t é k t e l e n k e d ő s z é g y e n f o l t . K é t é v e a k e z e l ő - a m o z g á s k o r l á t o - z o t t a k m e g y e i e g y e s ü l e t e - l e z á r t a . M o s t m e g i n t f e l t ö r t é k és f e l g y ú j t o t t á k a z é p ü - l e t e t , a t e t ő b e s z a k a d t , a h a v a t s e m t a k a r í t j á k e l ő t t e . Ú j r a é l e t v e s z é l y e s - a l e g k e - v e s e b b , h o g y f e k e t e p o n t o t a d u n k é r t e Fotó: Karnok Csaba

TALAJTAKARÓ ÉS TRÁGYA LESZ A KARÁCSONYFÁBÓL

Alacsonyan szálltak a fenyők

Diagnózis a V I V - n

MUNKATÁRSUNKTÓI

M a 1 8 . 3 0 - k o r j e l e n t k e z i k a z ú j é v e l s ő a d á s á v a l a s z e g e d i V á r o s i T e l e v í z i ó - b a n a D i a g n ó z i s c í m ű r e g i o n á l i s e g é s z s é g ü g y i m a g a z i n . A m ű s o r b a n e l s ő k é n t a k l i n i k a i k ö z p o n t e l n ö k e , dr.

Pál Attila p r o f e s s z o r s z á m o l b e a r é g i ó e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s á n a k i n t e g r á c i ó j á - b ó l a d ó d ó v á l t o z á s o k r ó l , ö t Ábrahám

György belgyógyász és Várkonyi Ta-

más k ö v e t i a s z í v - és é r r e n d s z e r i b e - t e g s é g e k f ő r i z i k ó f a k t o r á r ó l , a m e t a b o - l i k u s s z i n d r ó m á r ó l k é s z í t e t t s z í n e s is-

mertetővel. A műsort Szendi István

p s z i c h i á t e r z á r j a , a k i a v á l t o z á s k o r á - n a k l é l e k t a n i t é n y e z ő i r e h í v j a f e l a fi- g y e l m e t . A k i e s e t l e g l e k é s i a z a d á s t , és a z i s m é t l é s e k r ő l is m e g f e l e d k e z i k , a z i n t e r j ú t b á r m i k o r m e g t e k i n t h e t i a w w w . d i a g n o z i s . e u h o n l a p o n is.

Egyre több a lopás

MUNKATÁRSUNKTÓL

E g y m a g á r a h a g y o t t k e r é k p á r l a k a t j á t a k a r t a l e v á g n i k é t f é r f i S z e g e d b e l v á r o - s á b a n . E g y s z e m t a n ú é r t e s í t e t t e a r e n d - ő r s é g e t , a k i k a h e l y s z í n e n e l k a p t á k a b i c i k l i t o l v a j l á s s a l g y a n ú s í t o t t a k a t . E l - j á r á s t i n d í t o t t a k e l l e n ü k . A S z e g e d i R e n d ő r k a p i t á n y s á g e g y i k s z o l g á l a t o n k í v ü l i m u n k a t á r s a e g y 4 6 é v e s s z e g e d i

f é r f i t f o g o t t e l , a k i e l l e n e l f o g a t ó p a - r a n c s v o l t é r v é n y b e n . A z e l m ú l t n a - p o k b a n t ö b b v a g y o n e l l e n i b ű n c s e l e k - m é n y r ő l is é r k e z e t t b e j e l e n t é s a r e n d ő r - s é g e k ü g y e l e t e i r e : a r ö v i d e b b - h o s s z a b b i d ő r e ő r i z e t l e n ü l h a g y o t t o t t h o n o k b ó l é k s z e r e k e t , l a p t o p o k a t , p é n z t v i t t e k el a t o l v a j o k . V o l t , a h o l a k á r a m á s f é l m i l l i ó f o r i n t o t is m e g h a l a d t a .

Vízkeresztkor, január 6 - á n h a g y o - mányosan véget ér a karácsony. A feldíszített fenyőktő'l a hét végén számos lakótelepi család megszaba- dult. A csupasz fákat a környezet- gazdálkodási társaság feldolgozó- üzeme újrahasznosítja.

DOMBAI TÜNDE

V í z k e r e s z t l é v é n a h é t v é g é n s o k a n m e g s z a b a d u l t a k k a r á c s o n y f á j u k t ó l . S z o m b a t o n a z ú j s z e g e d i C s a n á d i u t c a t í z e m e l e t e s h á z t ö m b j e e l ő t t n ő t t e k a f a k u p a c o k a k u k a m e l l e t t . A s z o b a h ő - m é r s é k l e t e n l e k o p a s z o d o t t ö r ö k z ö l - d e k m á r c s a k m u t a t ó b a n e m l é k e z t e t - t e k k é t h e t e m u t a t o t t f é n y ü k r e . I m i t t - a m o t t c s i l l a n t e g y a n g y a l h a j , z ö r r e n t e g y s z a l o n c u k o r p a p í r . Szabó Géza z s e n i á l i s m e g o l d á s t m u t a t o t t : l i f t b e n is s z á l l í t h a t ó a f e n y ő , h a a p a r - k e t t á n l e r á z z a a t ü n a g y j á t , á t k ö t i a z á g a k a t , m i n t v á s á r l á s n á l , é s k u k a - z s á k b a n u t a z t a t j a a k o n t é n e r i g . N i n c s s ö p r é s é s n i n c s é l e t v e s z é l y , m e r t h o g y a n y o l c a d i k r ó l l e d o b n i s e m c é l s z e r ű .

A t a r j á n i C s ö r l ő u t c á b a n H a j n a l k a m a g y a r á z t a e l , h o g y k é t f i a k e d v é é r t n a g y f á t v e s z n e k . I l y e n k o r m e t s z ő o l l ó - v a l s e g í t e n e k a m á s o d i k e m e l e t i l a - k á s b a n „ ö s s z e h a j t a n i " . A m ü v e l e t k ö - v e t k e z ő f á z i s á b a n e g y f i ú l e n t f i g y e l a z u t c á n , h o g y a m i k o r a c s a l á d f ő k i - d o b j a a f á t a z a b l a k o n , s e n k i n e k a n y a k á b a n e p o t y o g j o n a z é g i á l d á s . A h o g y f ö n t a s z o b á b a n , ú g y l e n t a

• M Á R S O K A N K I D O B T Á K A L E C S U P A S Z Í T O T T F Á K A T

l é p c s ő h á z e l ő t t is ö s s z e s ö p r i k a l e v e l e - k e t , é s k é s z .

A l a k ó t e l e p i u t a k m e n t é n k é t n a p a l a t t m e g s o k a s o d t a k a l u c f e n y ő k m a - r a d v á n y a i . E z m u t a t j a , h o g y a n o r d - m a n n és a z e z ü s t f e n y ő j o b b a n b í r j a a g y ű r ő d é s t a d e k o r á c i ó a l a t t .

K e d d t ő l j a n u á r v é g é i g p á s z t á z z a a l a k ó t e l e p e k e t é s a k é t k ö r ú t k ö z ö t t i u t - c á k a t a S z e g e d i K ö r n y e z e t g a z d á l k o d á - si K f t . f e n y ő g y ü j t ő k ü l ö n j á r a t a - t u d -

tuk. meg Lukács Attila műszaki rész-

l e g v e z e t ő t ő l . A h á r o m a u t ó r a c s a k d e - k o r á c i ó n é l k ü l i f á k a t c é l s z e r ű t e n n i , m e r t h a r a j t a m a r a d a v a s t a l p , a z a k a s z t ó , c u k o r p a p í r v a g y d í s z , p r o b l é - m á s a s z é t v á l o g a t á s . A n e g y v e n - n e g y - v e n ö t e z e r h á z t a r t á s b ó l v á r h a t ó a n 4 0 0 - 5 0 0 k ö b m é t e r f e n y ő g y ű l i k ö s s z e , e b b ő l 1 5 0 - 2 0 0 k ö b m é t e r t a l a j t a k a r ó m u l c s o t , i l l e t v e s z e r v e s t r á g y á t k é s z í - t e n e k . É r d e m e s t e h á t a h ó n a p v é g é i g

Fotó: Frank Yvette

k i t e n n i a f á k a t , m e r t t a v a l y a k f t . - n e k m e g g y ű l t a b a j a a z á p r i l i s b a n k i d o - b o t t f e n y ő k k e l .

M a e s t e m é g u t o l j á r a k i g y ú l t a k a s z e - g e d i d í s z v i l á g í t á s f é n y e i . K e d d t ő l e z e - k e t is l e s z e d i k e g y é v r e , h o g y c s a k a T i - s z a L a j o s k ö r ú t i f á k o n m a r a d j a n a k f e n n . A v á r o s f á j á t is e l v i s z i k a K l a u z á l t é r r ő l . A k é t t o n n á s f a ó r i á s t a h e l y s z í - n e n a p r í t j á k f e l , a h o g y a n t a v a l y , í g y e g y s z e r ű b b a m u l c s o l ó b a s z á l l í t a n i .

Kacsának bizonyult az 50 forintos a tojás

» A N A G Y H I D E G B E N IS V E S Z I K A T O J Á S T

Nem lett 50 forint a tojás karácsony- ra, ma sem kerül sokkal többe, mint 2007 nyarán. A mostani 30 forintos tojásárak pedig már biztosan nem emelkednek az égig.

FEKETE KLÁRA

A k á n i k u l a m i a t t d r a s z t i k u s m é r t é k - b e n e m e l k e d h e t M a g y a r o r s z á g o n a t o - j á s á r a , e l é r h e t i a z 5 0 f o r i n t o t is d a r a - b o n k é n t - k ü r t ö l t e t e l e a m a g y a r s a j t ó t a M a g y a r T o j ó h i b r i d - t e n y é s z t ő k é s T o - j á s t e r m e l ő k S z ö v e t s é g e t a v a l y j ú l i u s - b a n . M a j d a s z a k m a i s z e r v e z e t m ó d o - s í t o t t a á l l á s p o n t j á t , é s 2 0 0 7 k a r á c s o - n y á r a p r o g n o s z t i z á l t a a m é r e g d r á g a á r u t . A b e j e l e n t é s i d e j é n m é g 1 5 - 2 0 f o - r i n t é r t l e h e t e t t k a p n i a t o j á s t .

A k a r á c s o n y e l m ú l t , á m a t o j á s á r a c s a k 1 0 - 1 5 f o r i n t t a l e m e l k e d e t t : á t l a g o - san 28-30 forintra. Kotogány János, a M a r s t é r e n a l e g n a g y o b b t é t e l b e n á r u - s í t ó k e r e s k e d ő a c s i k o r g ó h i d e g b e n m o s t a z z a l f o g a d o t t b e n n ü n k e t : „ u g y e , m e g m o n d t a m ? " N e m a k a r t u k k i á b - r á n d í t a n i , d e n é m i á r e m e l é s t ő is j ó - s o l t , i g a z , a z ő t i p p j e m e g s e m k ö z e l í - t e t t e a h a j m e r e s z t ő , é s v é g ü l b e n e m k ö v e t k e z e t t 5 0 f o r i n t o s t o j á s á r a t . A z t is e l m e s é l t e : c i k k ü n k m e g j e l e n é s e u t á n a z e g y i k t e r m e l ő a z ú j s á g r a h i - v a t k o z t a k í n á l t a 35 f o r i n t é t é r t a z á r u - j á t d a r a b o n k é n t , d e n e m j á r t s i k e r r e l . K o t o g á n y J á n o s s z e r i n t a z é r t s e m l e -

Fotó: Schmidt Andrea

h e t 5 0 f o r i n t o s t o j á s s a l s z á m o l n i , m e r t a n n y i é r t n e m v e n n é m e g s e n k i , r ö g - t ö n t a l á l n á n a k v a l a h o l E u r ó p á b a n e n - n é l o l c s ó b b a t é s b e h o z n á k . A z t e l i s - m e r t e , j é r c é b ő l , t y ú k b ó l a n y á r ó t a s e m l e t t t ö b b , m i v e l a t e r m e l ő k a m a - g a s k ö l t s é g e k m i a t t f e l h a g y t a k a t a r - t á s s a l . A m e g l é v ő á l l o m á n y o k a z o n - b a n m é g e l t u d j á k l á t n i a p i a c o t e l e - g e n d ő m e n n y i s é g ű t o j á s s a l .

A n a g y h i d e g b e n f o l y a m a t o s a n j ö t - t e k a v e v ő k , t í z e s é v e l v i t t é k a t o j á s t , a m i s z o k a t l a n j e l e n s é g j a n u á r e l e j é n . E r r e is m e g k a p t u k a m a g y a r á z a t o t : a k e r e s k e d ő s z e r i n t a m o s t a n i k a r á - c s o n y r a n e m v á s á r o l t a k b e ú g y a z e m - b e r e k , m i n t a k o r á b b i é v e k b e n .

S Í SZAKMAI INDOKOK. A drágulás

egyik l e g f o n t o s a b b m a g y a r á z a t a - k é n t a t o j á s t e r m e l ő k szövetsége 2007 n y a r á n m e g j e l e n t k ö z l e m é - n y é b e n a z t h o z t a fel, h o g y egész E u r ó p á t , sőt a v i l á g m á s részeit is sújtja a g a b o n a d r á g u l á s a , e s e t e n - kénti h i á n y a , így f e l s z ö k ö t t a t a - k a r m á n y á r a . A tojás ö n k ö l t s é g e e m i a t t 4 0 s z á z a l é k k a l lett n a - g y o b b , f o g y a s z t ó i ára p e d i g - a s z a k m a i n f o r m á c i ó i szerint - n é - h á n y e u r ó p a i o r s z á g b a n m á r 2007 n y a r á n 50 forintra k ú s z o t t fel.

(5)

H é t f ő , 2 0 0 8 . j a n u á r 7.

Aktuális 15

ESTEK-KELTEK A GYALOGOSOK SZEGEDEN, CSÚCSFORGALOM A TRAUMATOLÓGIÁN

Tömegbalesetet okozott az ónos eső

Meghalt egy szikáncsi férfi

Hiába v o l t t ű z i f á j a , n e m g y ú j t o t t be szikáncsi o t t h o n á b a n , s k i h ű l t Sz.

Mátyás, akit s z o m b a t este a r e n d ő r - ség talált m e g holtan a lakásában.

A z egyedül élő r o k k a n t n y u g d í j a s férfit közösségi e m b e r n e k ismerték, s o l y a n n a k , aki n e m veti m e g az a l - k o h o l t .

MUNKATÁRSUNKTÓL

A z e l s ő d l e g e s o r v o s i s z a k v é l e m é n y s z e - r i n t k i h ű l é s o k o z t a e g y S z i k á n c s o n é l ő f é r f i h a l á l á t . A z 51 e s z t e n d ő s , e g y e d ü l é l ő S z . M á t y á s c s ü t ö r t ö k ó t a n e m j e l e n t - k e z e t t a z i s k o l á n á l , a h o l a d d i g r e n d s z e - r e s e n m e g f o r d u l t a z e b é d j é é r t . G y a n ú s t á v o l m a r a d á s á t b e j e l e n t e t t é k a r e n d ő r - s é g e n . A f é r f i l a k á s á r a s z o m b a t o n e s t e m e n t k i a j á r ő r , a h o l h o l t a n t a l á l t a S z . M á t y á s t . A s z e m l e b i z o t t s á g i d e g e n k e - z ű s é g r e u t a l ó n y o m o t n e m t a l á l t .

S z . M á t y á s t h á n y a t o t t s o r s a e l l e n é r e k ö z ö s s é g i e m b e r n e k i s m e r t é k . Benkö Zsolt, a k ü l t e r ü l e t e k ö n k o r m á n y z a t i k é p v i s e l ő j e e l m o n d t a , h o g y n y á r o n S z . M á t y á s s e g í t e t t a j á t s z ó t é r i f á k ü l - t e t é s é b e n . S z i k á n c s o n a z s e m v o l t ti- t o k - s e z t m á r m á s o k t ó l h a l l o t t u k - , h o g y a r o k k a n t n y u g d í j a s f é r f i n e m v e - t e t t e m e g a z a l k o h o l t . A m i k o r p e d i g a p o h á r f e n e k é r e n é z e t t , v o l t , h o g y n e m m e n t e l a z e b é d j é é r t . A m o l y a n e d d i g m é g n e m t ö r t é n t , h o g y n a p o k i g n e j e - l e n t k e z z é k é r t e .

A z e g y e d ü l á l l ó f é r f i é p p e r c a z é r t k a - p o t t s z o c i á l i s e b é d e t , h o g y l e g a l á b b n a - p o n t a e g y a l k a l o m m a l m e l e g é t e l h e z j u s s o n . S z . M á t y á s n a k a m ú g y m é g a z e l ő z ő t é l r e k a p o t t t ű z i f á j a is m e g v o l t , é r i n t e t l e n ü l a z o n a h e l y e n , a h o v á l e r a k - t á k . E g y s z á l a t s e m t ü z e l t el b e l ő l e .

Kilenc j á r m ű k a r a m b o l o z o t t a s z o m -

bat esti, útra fagyott ónos eső miatt Balástya közelében, a sztrádán. A j e - gesedés t ö b b balesethez v e z e t e t t , a meteorológiai szolgálat riasztást a d o t t ki. Hétfőtől enyhülés v á r h a t ó , de éjszakánként továbbra is v e s z é - lyes a közlekedés.

A k ö z l e k e d é s i f e l t é t e l e k e n a S z e g e d i K ö r n y e z e t g a z d á l k o d á s i N o n p r o f i t K f t . is i g y e k e z e t t j a v í t a n i . S z o m b a t e s t e n y o l c t ó l f o l y a m a t o s s z ó r á s t v é g z e t t a c é g t i z e n h é t m u n k a g é p e , a m í g a c s ú - s z á s v e s z é l y f e n n á l l t .

H é t f ő t ő l j e l e n t ő s l e h ű l é s é s f r o n t h a - t á s n e m , p á r á s s á g v i s z o n t v á r h a t ó , a z e l ő r e j e l z é s e k s z e r i n t a n a p p a l i p l u - s z o k c s a k c s ü t ö r t ö k é j s z a k á i g s ü l l y e d - h e t n e k m í n u s z e g y - k é t f o k i g . A z é j s z a - k a i k ö z l e k e d é s b e n a f a g y - és c s ú s z á s - v e s z é l y m i a t t t e h á t a . h é t k ö z e p é i g t o - v á b b r a s e m á r t a a l a s s a b b t e m p ó é s a z ó v a t o s s á g .

B ORTODOX ROHAM. A kezdődő orto- d o x karácsony miatt jelentősen m e g n ő t t a forgalom a röszkei h a t á r - átkelőnél v a s á r n a p . Legalább két órát várakoztak az itt á t h a l a d ó u t a - z ó k . A z t ajánlották: a röszkei helyett i n k á b b a t o m p á i vagy a h e r c e g s z á n - tói átkelőt válassza, aki n e m akar órákig rostokolni. Nagylaknál a r o - m á n o l d a l o n súlyos baleset történt s z o m b a t o n késő este, ezért az átkelő m i n d k é t irányú forgalmát a k i s z o m - bori határátkelőre terelték á t .

KÉSŐN KAPCSOLTAK A VEVŐK, ÉS NEM RENDELTEK ELEGET A BOLTOK

Szánkó nélkül maradtak a szegediek

Fotó: MTI/Donka Ferenc

á t l a g o s h é t v é g i ü g y e l e t h e z k é p e s t , a s z e g e d i t r a u m a t o l ó g i a i k l i n i k á n v a s á r - n a p e s t i g t ö b b m i n t 6 0 s é r ü l t e t l á t t a k el. T ö b b s é g ü k a z e l c s ú s z á s o k m i a t t s z e n v e d e t t v é g t a g t ö r é s e k e t .

A j e g e s e d é s o k a a m í n u s z o k b a n a z ú t r a f a g y ó i n t e n z í v ó n o s e s ő , a m i m i - a t t a z O r s z á g o s M e t e o r o l ó g i a i S z o l g á - l a t ( O M S Z ) v a s á r n a p é j f é l i g a z o r s z á g n a g y r é s z é r e h a r m a d - , a D é l - A l f ö l d r e m á s o d f o k ú r i a s z t á s t a d o t t k i . Dénes László, a z O M S Z s z e g e d i á l l o m á s á n a k ü g y e l e t e s e j ö v ő h é t r e v i s z o n t m á r j a - v u l ó k ö z l e k e d é s i k ö r ü l m é n y e k e t í g é r t . A z e s ő n e k m á r v a s á r n a p d é l u t á n f o - k o z a t o s a n m e g s z ű n t a z ó n o s j e l l e g e a n u l l a f o k f ö l ö t t i h ő m é r s é k l e t m i a t t , é s a k o r á b b i , o l y k o r 7 0 k i l o m é t e r e s ó r á n - k é n t s e b e s s é g ű s z é l l ö k é s e k is m e g e n y - h ü l t e k .

m A Z A U T Ó K R Ó L IS K A P A R N I K E L L E T T A J E G E T

t u n k , o t t is e l f o g y o t t , és n e m is k a p - s z e r e z n i , s o k a n a h ó l a p á t o t s e m v e t - n a k m á r . A M e t r ó b a n is h i á n y c i k k a t é k m e g i d ő b e n . A z O B I - b a n e z t is r ó d l i , d e t a l á n e z e n a h é t e n ú j r a l e s z . c s a k a h a v a z á s u t á n k e r e s t é k . H ó l a p á t

A Faktumban közölték: szombat reg- egyébként még van az áruházban.

B Szánkó pályák

A m i k o r n a g y o b b m e n n y i s é g ű h ó esik, a h á z a k padlásáról előkerül a s z á n k ó . De m í g az ország é s z a k i b b részein élők oly szerencsések, h o g y a d o m b o k r ó l és hegyekről akár t ö b b száz métert c s ú s z h a t n a k a f a s z e r k e z e t e n , az alföldi e m b e r e k n e k be kell é r n i ü k e g y - e g y a l a c s o n y a b b l a n k á v a l v a g y töltésoldallal.

S z e g e d e n a l e g k e d v e l t e b b „ s z á n k ó p á l y á k " ugyanis e z e k a g á t a k . A

klebelsbergtelepi s z e n n y v í z t i s z t í t ó melletti töltést h é t v é g e n t e s i k o n g a t ó tinik lepik el, akik a jól bevált s z á n k ó mellett új lehetőségeket is k i p r ó b á l n a k : m ű a n y a g z s á k o n , falécen, v a g y é p p e n T r a b a n t - t e t ő n c s ú s z n a k . A z újszegedi v í z ü g y i m ú z e u m n á l elvétve n é h á n y s n o w b o a r d o z ó is szerencsét p r ó b á l , m í g a l e g m o n u m e n t á l i s a b b és l e g f o r g a l m a s a b b p á l y á n , a vértói d o m b n á l m i n d e n d é l u t á n hosszú s o r o k b a n k í g y ó z n a k a csúszni v á g y ó k .

g e l k a p t a k n é h á n y a t , d e n a g y o n s o - k a n é r d e k l ő d t e k , e z é r t a k i b i z t o s r a a k a r t m e n n i , a n n a k n y i t á s r a o t t k e l l e t t l e n n i e a b o l t b a n .

O l y a n ü z l e t is v o l t , a h o l a z t m o n d - t á k : t a l á n p á r n a p o n b e l ü l k a p n a k , d e m á r c s a k a k k o r h i s z i k e l , h a l á t j á k .

- Ó v a t o s a k v o l t a k a z á r u h á z a k , h i - s z e n a m í g l e n e m e s e t t a h ó , s e n k i n e m k e r e s t e a s z á n k ó t . A m i k o r v i - s z o n t h a v a z o t t , n á l u n k a z O B I - b a n e g y - k é t n a p a l a t t m e g v e t t é k a z ö s s z e -

set - tájékoztatott Borka György igaz-

g a t ó . T ő l e t u d j u k , h o g y a s z á l l í t ó k n a g y r é s z e d e c e m b e r v é g é t ő l k ö r ü l b e - l ü l j a n u á r 6 - á i g n e m d o l g o z i k , e z é r t is v a n n a k n e h é z h e l y z e t b e n a z ü z l e t e k : h i á b a k é r n e k , n e m k a p n a k .

N e m c s a k a s z á n k ó t f e l e j t e t t é k e l b e -

A z e g é s z n a p o s k u t a t á s u t á n a C o - r á b a n s z e r e n c s é n k v o l t , k é t f é l e s z á n - k ó t t a l á l t u n k , a k i s e b b 9 0 0 0 , a m á - s i k 11 e z e r f o r i n t k ö r ü l v a n . F e l h í v t u k S z a b ó E d i n á t , a k i m á r ö n á l l ó a n is r á - t a l á l t a s z á n k ó l e l ő h e l y r e , d e n e m v e t t , m e r t n e k i k a r f á s k e l l . E z e k m e g n e m a z o k .

B PORSCHÉN CSÚSZNI. Szegeden u g y a n „ m e z e i t " sem k ö n n y ű s z e - r e z n i , d e h á t h a v a l a k i n e k jól j ö n a z i n f o r m á c i ó , h o g y létezik Porsche s z á n k ó is. K ö r ü l b e l ü l 50 ezer f o r i n t , h i g h - t e c h a l u m í n i u m b ó l k é s z ü l , a súlya tíz kiló, és ha n e m kell, ö s s z e - c s u k h a t ó .

MUNKATÁRSUNKTÓL

A s z o m b a t o n é j j e l h u l l ó ó n o s e s ő C s o n g r á d m e g y é b e n is j é g p á n c é l l á v á l t o z t a t t a a z u t a k a t . K i l e n c j á r m ű s z e n v e d e t t b a l e s e t e t a z M 5 - ö s a u t ó p á - l y a B a l á s t y á h o z k ö z e l i s z a k a s z á n s z o m b a t e s t e k i l e n c t á j b a n - t á j é k o z - t a t t a l a p u n k a t Tuczakov Szilvána, a C s o n g r á d M e g y e i R e n d ő r - f ő k a p i t á n y - s á g s a j t ó s z ó v i v ő j e . A f ő k é n t k ü l f ö l d i j á r m ü v e k a j e g e s ú t s z a k a s z o n e g y - m á s n a k , i l l e t v e a s z a l a g k o r l á t n a k ü t - k ö z t e k . A b a l e s e t b e n h á r o m k ü l f ö l d i s z e m é l y - i n f o r m á c i ó n k s z e r i n t r o - m á n é s l e n g y e l á l l a m p o l g á r - s é r ü l t m e g k ö n n y e b b e n . A h e l y s z í n e l é s v é - g é i g , é j j e l f é l k e t t ő i g a r e n d ő r ö k l e z á r - t á k a z a u t ó p á l y á t , a f o r g a l m a t p e d i g a z E 7 5 - ö s ú t r a t e r e l t é k . A z e g y e n r u - h á s o k s e g í t s é g e t n y ú j t o t t a k a k a r a m - b o l o s a u t ó k u t a s a i n a k , h o g y é j s z a k a s z á l l á s t t a l á l j a n a k a k ö r n y é k e n .

E g y m á s i k b a l e s e t b e n e g y 55 é v e s b i c i k l i s s z e n v e d e t t k ö n n y ű s é r ü l é s e - k e t , a k i s z i n t é n a j e g e s ú t o n c s ú s z o t t

K I L E N C J Á R M Ű Ü T K Ö Z Ö T T B A L Á S T Y Á N Á L

u t á n a k ö z v e t l e n ü l m ö g ö t t e h a l a d ó s u - z u k i s e l ü t ö t t e - m a j d s e g í t s é g e t n y ú j - t o t t a m e n t ő k m e g é r k e z é s é i g .

B Beállt a jég a Tiszán

A z eddigi tartós h i d e g m i a t t a karácsonykor k e z d ő d ö t t jégzajlás a Tisza egész m a g y a r o r s z á g i s z a k a s z á n f o l y t a t ó d o t t . M i n t Keller Pétertől, a z A t i k ö v i z i g jégügyi ügyeletesétől m e g t u d t u k : a Tisza alsó s z a k a s z á n beállt a j é g , n é h o l v a n n a k b e n n e csak kisebb m e g s z a k í t á s o k . A j é g vastagsága a Csongrád és a z o r s z á g h a t á r közti s z a k a s z o n 3 és 15 centiméter k ö z ö t t i ; a f o l y ó jegére lépni n e m c s a k tilos, d e életveszélyes is. Bár a z előrejelzések szerint e n y h ü l az i d ő , a s z a k e m b e r szerint n e m a n n y i r a , h o g y a beállt s z a k a s z o k o n m e g k e z d ő d j ö n a z o l v a d á s . E n n e k ellenére j é g t o r l a s z r o b b a n t á s r a v a g y j é g t ö r ő h a j ó bevetésére egyelőre nincs szükség.

m e g K i s z o m b o r b e l t e r ü l e t é n s z o m b a - t o n e s t e t í z k ö r ü l . A f é r f i s z e r e n c s é s e n ú s z t a m e g a b a l e s e t e t , u g y a n i s e s é s

B á r a s z e g e d i m e n t ő á l l o m á s m u n k a - t á r s a i n a k c s a k k i s m é r t é k b e n a k a d t ö b b m u n k á j u k a z ó n o s e s ő m i a t t e g y

Fotó: Frank Yvette

A m í g n e m esett le a h ó , n e m esett le a szegedieknek, hogy szükség lehet szánkóra. Akik eltörték a régit, v a g y eleve n e m is volt o t t h o n ródli, pórul j á r t a k , Szegeden ugyanis a legtöbb üzletben n a p o k óta hiánycikk a s z á n k ó .

GOMOA ZSUZSANNA

K é s ő n k a p c s o l t a k a s z e g e d i e k , a t a v a - l y i h ó m e n t e s t é l u t á n n e m m e r t e k s o - k a t r e n d e l n i a b o l t o k , a s z á l l í t ó c é g e k n a g y r é s z e n e m d o l g o z i k e z e k b e n a n a p o k b a n - e z e k a z o k a z o k o k , m e - l y e k m i a t t s o k a n s z á n k ó n é l k ü l m a - r a d t a k a h a v a s S z e g e d e n . A z ü z l e t e k k é s z l e t e i a z e l s ő h ó e s é s u t á n i n a p o k - b a n k i m e r ü l t e k , v a n , a k i m á r n a p o k ó t a b o l t r ó l b o l t r a j á r , h o g y r ó d l i t s z e - r e z z e n . H i á b a .

- A k i s f i a m e l s ő t e l e a z i d e i . N e m g o n d o l t a m , h o g y i l y e n f i a t a l o n s z á n - k ó z n i a k a r m a j d , d e k i p r ó b á l h a t t a a

szomszéd kisgyerekét, és nagyon tet-

s z e t t n e k i . C s ü t ö r t ö k r e g g e l i n d u l t a m e l s z á n k ó t v e n n i , p é n t e k d é l u t á n r a a z ö s s z e s l e h e t s é g e s h e l y e n m e g n é z t e m , d e n e m k a p t a m . M i r e t u d o k e g y e t s z e - r e z n i , e l o l v a d a h ó , a z t á n l e h e t , h o g y m e g i n t é v e k t e l n e k e l n é l k ü l e - k e s e r -

gett Szabó Edina.

A G u l l i v e r b e n m e g t u d t u k : k a r á c s o n y e l ő t t e l a d t á k a s z á n k ó i k a t - k é t - h á r o m s z e m é l y e s d a r a b o k a t t í z e z e r f o r i n t é r t - , és n e m r e n d e l t e k ú j a t . A j á t é k ü z l e t b e n l e l t á r o z n a k , m é g i s f o l y a m a t o s a n h í v - j á k ő k e t a s z e g e d i e k a z z a l , h o g y s z á n - k ó t a k a r n a k . C s ü t ö r t ö k ö n k ö r ü l b e l ü l ö t v e n e n t e l e f o n á l t a k .

P é n t e k e n a B a u m a x b a n p r ó b á l k o z -

Ü R E S E N Á L L A S Z Á N K Ó S K O N T É N E R A Z E G Y I K M U L T I N Á l Fotó: Schmidt Andrea

L

(6)

61 Megyei tükör

H é t f ő , 2 0 0 8 . j a n u á r 7.

A PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR A VIDÉKiEGJOBB GYÓGYPEDAGÓGUS-KÉPZŐ KÖZPONTJA KÍVÁN LENNI

Vesztettek, ám látják az új irányt

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK